Parenteel van Cornelis van der Meijden (1600-?) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXIII -

© 2023  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


In Veenendaal komen we evenals in Nieuwveen een huis of te wel boerderij De Geer tegen. Omdat mogelijk een relatie kan worden vastgesteld tussen de familie naam van de Geer aldaar en deze boerderij is in een TER INLEIDING de geschiedenis van deze boerderij opgenomen, die tevens een blik werpt op een stukje bewogen kerkgeschiedenis in Veenendaal, aangevuld met informatie m.b.t. straatnamen in Veenendaal en de doopsgezinde kerk.
Een deel van de gegevens m.b.t. VAN DER GEER zijn afkomstig van M. van der Geer uit Utrecht en A.D. van der Geer uit Voorschoten. De gegevens van VAN DER MEIJDEN zijn afkomstig van Jean Yves Soulcie en zijn echtgenote Jeanette Kooyman, wonende in Frankrijk.

TER INLEIDING:

BOERDERIJ DE GEER

In de begintijd van de Reformatie stond het een parochie, een pastoor, een kapittel, een klooster, een vicaris vrij zich al of niet te reformiseren. De overheid verbood het hun niet en dwong er hen evenmin toe. Het duurde evenwel niet lang of deze vrijheid werd omgezet in een plicht. Reformatie werd als christelijke eis opgevat en, als zij niet plaatsvond van overheidswege afgedwongen. Naar het inzicht van die dagen konden de Staten de rooms-katholieke eredienst in christelijke kerkgebouwen niet dulden. Zodoende kwam daaraan een einde, ook in Veenendaal.
De gehele bevolking, zo luidt de overlevering, ging tot de nieuwe leer over, uitgezonderd ťťn gezin, de familie van Kessel. In het kerkeboek vonden wij echter de mededeling dat de van Kessels later tot het oude geloof terugkeerden, hetgeen de conclusie wettigt dat ook zij omstreeks 1590 niet meer als katholiek bekend waren.
Zij die van "het suvere evangelium" afkerig waren, waren verstoken van zielzorg en aangewezen op "mis en sermoen" van rondtrekkende priesters, die in woningen en boerderijen de eredienst verrichtten. Zulk een geheime plaats van samenkomst was te Veenendaal "in het achterhuys van sekere huysinge genaemt De Geer, staende in de Middelbuurt". Van Rutger Buddingh, onderschout van Rhenen, en Willem Lambertsen van Hardeveld, onderschout van Stichts-Veenendaal hadden de katholieken het recht gekocht daar te mogen kerken, uiteraard heimelijk, tegen de som van 30 Carolusguldens.
De boerderij en de landerijen waren eigendom van Vrouwe Geertruyd Margaretha van Blokland, douairiřre van de Heer Gerard van der Hem van Nedersteyn. Een opschrift op de dakgoot van de huizen op de hoek Geerseweg-Molenstraat herinnerde tot voor enkele jaren aan de militante katholieke familie Heemsbergen.
Incident
Op zondag 29 juni van het jaar 1710 werd op De Geer weer eredienst gehouden. Mevrouw van der Hem had daartoe het initiatief genomen "door welkers discretie en toedoen deselve vergadering wierde gehouden". Een priester, een zekere N. van der Scheer, droeg een misoffer op. Onder de aanwezigen bevonden zich: Thomas Teunis en zijn vrouw Geertje, Aert Dirksen, Herman Jans, Jenneken van Galen, huisvrouw van Bastiaan Esscher, een knecht van Jan Timmer, Peter Tijssen, Jan "de poep" en zijn drie knechten, de dochter van mevrouw Kolders, de dochters van de overleden wijnkoper Barthold Bonmeister, voorts juffrouw Johanna Bonmeister, Willem Bommelster, Dirck op Sloot, de hovenier van de heer van Renswoude, Hendrik Elmerts, de hovenier van Nergena etc.
Aert Dirkse had De Geer in pacht en woonde er. Onder de kerkdienst vielen - in weerwil van de afspraak en de koop van godsdienstvrijheid door de katholieken - Rutger Buddingh en Willem van Hardeveld met de adjunct-deurwaarder van Rhenen Joost Vastrick plotseling binnen om verbaal op te maken.
Buddingh drong naar voren om de priester te arresteren, zeggende: "Mijnheer, gij zult gelieven met mij te gaan, ik arresteer en detineer u". Mevrouw van der Hem vloog op, greep Budding "voor aan sijn rock bij de das de mouw of opslag van sijn rock" om de arrestatie te beletten. Verontwaardigd voegde Buddingh haar toe: "Mevrouw laat mij los en belet mij niet in mijn affaires, of ik sal over U klagen, want gij doet mij kragt en geweld". Hij poogde zich los te rukken, maar vergeefs. Zij hield hem vast met "soo veel forse (kracht) dat gemelden Buddingh sijn arm verscheyde mael omdraeyende de mouw of opslag van desselfs roc door de Vrouwe van der Hem vastgehouden, wierde gescheurd".
Van de consternatie maakt priester H. van der Scheer gebruik te paard te vluchten. Buddingh diende tegen Mevrouw een klacht in bij het Hof van Utrecht. In het register van informatien en attestatien betreffende boetstraffelijke procedures van 1707-1711 in het Rijksarchief van Utrecht komt geen uitspraak voor. Wel is de zaak op de rol geweest, maar een eindvonnis is toen niet gewezen. Ook niet in latere jaren. De zaak blijkt geseponeerd te zijn.
Nu De Geer gaat verdwijnen, leek het ons dienstig de episode uit bewogen jaren in de Veenendaalse kerkgeschiedenis te verhalen

D. Philips , De Vallei, 7 oktober 1962

STRAATNAMEN IN VEENENDAAL
"Als katers met gekromde ruggen lagen vroeger de bruggetjes langs 't Boveneind".
.................................... Op de Geer werd trouwens rond 1890 nog voldoende turf gemaakt. Bij de spoorweg langs de Geerseweg, in de Geerse koewijde, bij het spoorwachterhuis en in de Haspel.

Kerk
Over de Geer iets uitvoeriger nog. Daar lag het Kesselveen, eertijds eigendom van de familie van Kessel, die alle grond die bij de Oude Molen op de Molenpol behoorde, gekocht had. Uit de notariŽle stukken kwam ook uiteindelijk de lang gezochte oplossing van de vraag waar dan wel de Doopsgezinde kerk gestaan had. Het is het voorhuis van de boerderij De Geer inderdaad geweest. Dat heette in 1890 nog "de kerk". Het komt als zodanig enige malen zelfs voor. Er is nog een oorkonde waaruit blijkt dat zo rond 1595 op de Geer clandestien de mis bediend werd. De toenmalige eigenaresse moet het gebouw beslist aan de Mennisten van Veenendaal verkocht hebben. Uit een brief, die berust in het archief van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit te Amsterdam, was al een duidelijke aanwijzing in die richting. Het kerkgebouw moet "laag" gelegen zijn geweest, want bij de verschrikkelijke waternoden van 1711 stond de kerk tot aan de dakrand in het water
............................
Adriaan P. de Klever, De Vallei, 12 maart 19..


Generatie I

(van 1600)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1625. Het kind is afkomstig uit Veenendaal (Gld.).

I  Cornelis van der Meijden is geboren in 1600.


<1>

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Aert Cornelissen (van der Meijden) is geboren in 1625 te Veenendaal (Gld.) (?), zie II.


Generatie II

(van 1625 tot 1694)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1650 en 1652. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.).

II  Aert Cornelissen (van der Meijden), zoon van Cornelis van der Meijden (I), is geboren in 1625 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden in februari 1694. Aert werd 69 jaar.


<2>

Van Aert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Aartse (van der Meijden) is geboren rond 1650, zie III-A.

2  Gerrit Aartsen (van der Meijden) is geboren in 1652 te Veenendaal (Gld.) (?), zie III-B.


Generatie III

(van 1650 tot 1717)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1672 en 1717. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (18x), Veenendaal (5x) en Veenendaal (Utr.) (2x).

III-A  Dirk Aartse (van der Meijden) ook genaamd Dirk Aartse van de Geer, zoon van Aert Cornelissen (van der Meijden) (II), is geboren rond 1650, is overleden na vrijdag 10 juni 1707. Dirk werd minstens 57 jaar.

Op 4-2-1694 wordt graf nr. 49 in de kerk te Veenendaal verkocht aan Dirck Aertsz en Gerrit Aertsz, gebroeders, voor É 10,--,--. (bron: Eigenaren van graven in de kerk van Veenendaal 1690-1735, hist. Ver. Oud Veenendaal)
Veenendaal 4-4-1694 : Comparanten Dirck Aertsz en Trijntje Remmen, echtelieden, wonende Stichts Veenendaal op den hofstede genaamd De Geer. Secluderen weeskamer uit hun boedel (bron: Rechterlijk Archief Veenendaal 1694, 4.4)
Dirk Aarts en sijn vrou Trijntje Remmen en de meyt Lijsbet Joosten (getrouwd met Evert Evertsen), zijn geref. lidmaat te Veenendaal (1705), wonend op de Munnikenweg.
Veenendaal 10.6.1707, des morgen 11.00 uur : Comparanten Dirck Aertsen en Trijntje Remmerden, echtelieden onder de Vr..& H. Heerl. van Renswoude, gezond, benoemen tot hun erfgenamen hun kinderen in gelijke porties met dien verstande dat 't soontje bij haar dochter in ehestand geprocreert en verwekt door Anthoni van Kessel, genaamd Hendrick, nu ongeveer 5 jaar oud, om redenen dat deselver met lammigheijt is bezocht uit de portie van die dochter 300 gld zal hebben en stellen daarover Aert en Cornelis sijn comparants zonen om dezelven voor 't kind te beleggen. De moeder van het kind heet Teuntje. (bron: VG 26(2001)197)

Dirk trouwt te Veenendaal (Gld.) (?) met Trijntje Remmerts ook genaamd Teuntien Remmertsz, dochter van Remmert Remmertsz en Gijsbertje Wouters. Trijntje is geboren rond 1643 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden na vrijdag 10 juni 1707. Trijntje werd minstens 64 jaar.<3>

Van Dirk en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Neeltje Dircks (van der Meijden) is geboren in 1672 te Veenendaal, zie IV-A.

2  Aart Dirkse van de Geer is gedoopt op vrijdag 23 november 1674 te Veenendaal, zie IV-B.

3  Teuntien Dircksen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 12 maart 1676 te Veenendaal (Gld.).

Teuntien trouwt op donderdag 1 oktober 1699 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Anthonie van den Brouch ook genaamd Anthoni van Kessel?. Anthonie is geboren rond 1669.

4  Cornelis Dirkse van de Geer is gedoopt op donderdag 13 januari 1678 te Veenendaal, zie IV-C.

5  Maria Dirkse van de Geer is gedoopt op donderdag 9 maart 1679 te Veenendaal, zie IV-D.

6  Rem Dircksen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 31 oktober 1680 te Veenendaal.

7  Jacobjen Dircksen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 2 maart 1684 te Veenendaal (Gld.).

8  Henrick Dircksen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 28 augustus 1687 te Veenendaal (Gld.).

9  Henrickje Dircksen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 2 december 1688 te Veenendaal (Gld.).

III-B  Gerrit Aartsen (van der Meijden), zoon van Aert Cornelissen (van der Meijden) (II), is geboren in 1652 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor woensdag 17 maart 1717 aldaar. Gerrit werd hoogstens 65 jaar.

Gerrit trouwt op donderdag 11 oktober 1674 te Veenendaal (Gld.) , trouwt (kerk) op donderdag 11 oktober 1674 te Veenendaal op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Aeltien Berends Bessels Lagerwey, dochter van Bessel Harmsen Lagerweij en Fijtje Thijssen. Aeltien is geboren rond 1653 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor zondag 5 november 1702 aldaar. Aeltien werd hoogstens 49 jaar.<4..6>

Van Gerrit en Aeltien zijn tien kinderen bekend:

1  Aert Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op zondag 23 juni 1675 te Veenendaal (Utr.).

2  Harmen Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 17 februari 1678 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 23 december 1688 aldaar. Harmen werd hoogstens 10 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  Cornelis Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op dinsdag 24 december 1680 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 15 januari 1682 aldaar. Cornelis werd hoogstens 1 jaar en 22 dagen.

4  Cornelis Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 15 januari 1682 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 24 juni 1683 aldaar. Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

5  Cornelis Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Veenendaal (Gld.), zie IV-E.

6  Jacob Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 10 oktober 1686 te Veenendaal (Gld.).


<7>

7  Harmen Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 23 december 1688 te Veenendaal (Gld.), zie IV-F.

8  Arien Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op vrijdag 1 juni 1691 te Veenendaal (Gld.), zie IV-G.

9  Steventje Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 3 juni 1694 te Veenendaal (Gld.).


<8>

10  Feijtje Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 19 juni 1698 te Veenendaal (Gld.).


<9>

Gerrit trouwt op zondag 5 november 1702 te Renswoude, trouwt (kerk) op zondag 5 november 1702 te Veenendaal op 50-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Elsken Gerrits. Elsken is geboren in 1675 te Renswoude (?).

Van Gerrit en Elsken zijn zes kinderen bekend:

11  Hendrik Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op zondag 9 augustus 1705 te Veenendaal (Utr.).

12  Aaltje Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op zaterdag 4 juni 1707 te Veenendaal (Gld.).

13  Jan Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op dinsdag 12 februari 1709 te Veenendaal (Gld.).

14  Annigje Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op zondag 3 mei 1711 te Veenendaal (Gld.).

15  Dirk Gerritsz van der Meijden is gedoopt op zondag 28 oktober 1714 te Veenendaal (Gld.).

16  Gerrigje Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op woensdag 17 maart 1717 te Veenendaal (Gld.) - in doopboek bijgeschreven: post obitum patris nata (vader overleden) -.


<10>


Generatie IV

(van 1672 tot 1740)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 52 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1698 en 1727. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (27x), Veenendaal (19x), Veenendaal (Utr.) (2x), Renswoude (2x) en Renswoude (UT).

IV-A  Neeltje Dircks (van der Meijden), dochter van Dirk Aartse (van der Meijden) (III-A) en Trijntje Remmerts, wonende te Veenendaal, is geboren in 1672 aldaar, is overleden na vrijdag 11 maart 1740. Neeltje werd minstens 68 jaar.

Neeltje trouwt in 1697 te Veenendaal (Gld.) (?) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Albert Geurtsz Bolderman, zoon van Geurt Barendsz Bolderman en Heijltje Marcelissen Waecker. Albert is geboren rond 1669 te Veenendaal (Gld.) (?).<11>

Van Albert en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Lijsbeth Albertsen Bolderman is gedoopt op donderdag 6 februari 1698 te Veenendaal (Utr.).

2  Geurt Albertsz Bolderman is gedoopt op woensdag 17 maart 1700 te Veenendaal (Gld.).

3  Katrijna Albertsen Bolderman is gedoopt op woensdag 21 juni 1702 te Veenendaal (Gld.).

4  Hendrickje Alberts Bolderman is gedoopt op zondag 21 december 1704 te Veenendaal (Gld.).

5  Heijltje Albertsen Bolderman is gedoopt op woensdag 4 mei 1707 te Veenendaal (Gld.).

6  Jacobje Albertsen Bolderman is gedoopt op woensdag 4 mei 1707 te Veenendaal (Gld.).

7  Dirk Albertsz Bolderman is gedoopt op dinsdag 13 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), zie V-A.

IV-B  Aart Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse (van der Meijden) (III-A) en Trijntje Remmerts, wonende te Veenendaal en te Amerongen, is gedoopt op vrijdag 23 november 1674 te Veenendaal.

Aart trouwt rond 1700 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Geertje Jacobs Bos, dochter van Jacob Evertsz Bosch en Petertje Everts van Veldhuysen. Geertje is geboren 1672 of 1673 te Veenendaal (Gld.) (doopboek V'daal begint 1674).

Van Aart en Geertje zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 20 november 1701 te Veenendaal.

2  Hendrik Aartse van de Geer is gedoopt op donderdag 17 mei 1703 te Veenendaal, zie V-B.

3  Peter Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 15 augustus 1706 te Veenendaal.

4  Petertje Aartse van de Geer is gedoopt op woensdag 22 februari 1708 te Veenendaal.

5  Evert Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 9 februari 1710 te Veenendaal, zie V-C.

6  Petertje Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 17 april 1712 te Veenendaal.

7  Trijntje Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 22 juli 1714 te Veenendaal, zie V-D.

8  Cornelis Aartse van de Geer is geboren rond 1716 (doop niet gevonden), zie V-E.

9  Dirk Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 13 februari 1718 te Veenendaal, zie V-F.

IV-C  Cornelis Dirkse van de Geer ook genaamd Cornelis Dirkse van der Meijden, zoon van Dirk Aartse (van der Meijden) (III-A) en Trijntje Remmerts, wonende te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 13 januari 1678 aldaar.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 24 september 1702 te Veenendaal op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Geurtse Bunt, dochter van Geurt Jorissen Bunt en Cornelia Lubberts van Ginckel. Cornelia, wonende te Veenendaal, is gedoopt op zondag 14 december 1681 te Veenendaal (Utr.).


<12>
<13>

Van Cornelis en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Derk Cornelisz van der Meijden is gedoopt op zondag 15 april 1703 te Veenendaal.


<14>
<15>
<16>
<17>
<18>

Derk was gehuwd met Hendrikje Hendriks Koesveld. Hendrikje is geboren rond 1703.

2  Cornelia Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 11 januari 1705 te Veenendaal.


<19>
<20>

3  Catrijntje Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 14 november 1706 te Veenendaal, zie V-G.

4  Gerrit Cornelisz van der Meijden (Geurt) is gedoopt op zaterdag 29 december 1708 te Veenendaal (Gld.).


<21>
<22>

5  Gijsbertje Cornelisse van de Geer is gedoopt op woensdag 29 april 1711 te Veenendaal.

6  Ariaen Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 22 oktober 1713 te Veenendaal.

7  Aart Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 20 december 1716 te Veenendaal, zie V-H.

8  Cornelis Cornelisse van de Geer is gedoopt op woensdag 24 mei 1719 te Veenendaal.


<23>
<24>

9  Maria Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 31 augustus 1721 te Veenendaal.

10  Jacomijntje Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 22 oktober 1724 te Veenendaal.


<25>
<26>

IV-D  Maria Dirkse van de Geer ook genaamd Marretien Dirkse, dochter van Dirk Aartse (van der Meijden) (III-A) en Trijntje Remmerts, wonende te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 9 maart 1679 aldaar.

Maria trouwt op zondag 19 maart 1702 te Veenendaal, trouwt (kerk) (derde gebod) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Evert Klaasse van Velthuyzen, waarschijnlijk zoon van Claas Evertsz van Veldhuijsen. Evert, wonende te Veenendaal, is geboren rond 1675.

Van Evert en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Rein Evertsz van Velthuyzen is gedoopt op zondag 7 januari 1703 te Veenendaal.

2  Metje Everts van Velthuyzen is gedoopt op zondag 18 april 1706 te Veenendaal.

Maria trouwt op zondag 23 september 1714 te Veenendaal (Gld.) op 35-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Claas Ariensen van Santen ook genaamd Klaus van Sauken (?), zoon van Arien Claassen van Santen en Willempje Wessels van de Holsteegh. Claas is gedoopt op maandag 8 november 1683 te Veenendaal (Gld.).<27>


<28>

Van Claas en Maria zijn drie kinderen bekend:

3  Annegie Claassen van Santen is gedoopt op zondag 4 augustus 1715 te Veenendaal (Gld.).

4  Willemijntje Klaasze van Santen is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 aldaar, zie V-I.

5  Dirck Aertse Claasz van Santen is gedoopt op vrijdag 1 januari 1723 te Veenendaal (Gld.).

IV-E  Cornelis Gerrits (van der Meijden), zoon van Gerrit Aartsen (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Berends Bessels Lagerwey, is gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 26 december 1723 aldaar (?). Cornelis werd hoogstens 40 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 18 januari 1705 te Veenendaal (Gld.) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Lijsbeth Jacobse Bos ook genaamd Elisabeth Jacobse Bos en Lijsbeth Jacobse Bosman, dochter van Jacob Evertsz Bosch en Petertje Everts van Veldhuysen. Lijsbeth is gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 te Veenendaal (Gld.).

Lijsbeth was later gehuwd (2) met Aart Remme.<29>

Van Cornelis en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Aart Cornelisz van der Meijden is gedoopt op zondag 24 mei 1705 te Veenendaal (Utr.).

2  Japik Cornelisz van der Meijden is gedoopt op maandag 27 september 1706 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 13 augustus 1713 aldaar. Japik werd hoogstens 6 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

3  Aaltje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 23 oktober 1707 te Veenendaal (Gld.).

4  Petertje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 29 september 1709 te Veenendaal (Gld.).

5  Geertje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Veenendaal (Gld.), zie V-J.

6  Jacob Cornelisz van der Meijden is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 13 augustus 1713 te Veenendaal (Gld.), zie V-K.

7  Maas Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 te Veenendaal (Gld.), zie V-L.

8  Phijgje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 26 september 1717 te Veenendaal (Gld.).


<30>
<31>

IV-F  Harmen Gerrits (van der Meijden), zoon van Gerrit Aartsen (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Berends Bessels Lagerwey, is gedoopt op donderdag 23 december 1688 te Veenendaal (Gld.).

Harmen trouwt op zondag 28 januari 1714 te Veenendaal (Gld.) , trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1714 te Veenendaal op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jantje Jacobs van Barneveld, dochter van Jacob Henricksen (van Barneveld) en Marretien Claas. Jantje is gedoopt op donderdag 22 januari 1688 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor vrijdag 4 april 1732 aldaar (?). Jantje werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<32>

Van Harmen en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Harmensz van der Meijden is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Veenendaal (Utr.), zie V-M.

2  Marrijgjen Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 6 september 1716 te Veenendaal (Gld.).

3  Aaltjen Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 6 september 1716 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 december 1722 aldaar (?). Aaltjen werd hoogstens 6 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

4  Gerrit Harmensz van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 12 november 1724 aldaar (?). Gerrit werd hoogstens 4 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

5  Aeltje Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 20 december 1722 te Veenendaal (Gld.).

6  Gerrit Harmensz van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 november 1724 aldaar, zie V-N.

7  Annetje Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 12 januari 1727 te Veenendaal (Gld.).

Harmen trouwt (kerk) op zondag 20 april 1732 te Veenendaal op 43-jarige leeftijd (2) met Marretje Berendsen.

Marretje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Teunisz.<33>

IV-G  Arien Gerrits (van der Meijden), zoon van Gerrit Aartsen (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Berends Bessels Lagerwey, is gedoopt op vrijdag 1 juni 1691 te Veenendaal (Gld.).


<34>
<35>

Arien trouwt op zondag 17 januari 1717 te Amerongen , trouwt (kerk) op woensdag 27 januari 1717 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Teunis van Barneveld ook genaamd Jacobje van Barneveld en Jacobje, dochter van Teunis Hendriksen (van Barneveld) en Hendrikje Hendriks Hardeman. Jantje is geboren te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 27 januari 1689 te Amerongen.<36>


<37>
<38>

Van Arien en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Arrisen van der Meijden is geboren te Renswoude (UT) - aan de Monnikeweg - , is gedoopt op zondag 14 november 1717 te Veenendaal (Utr.), zie V-O.<39>

2  Gerrit Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.).

3  Gerrit Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.).


<40>

4  Teunis Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 13 september 1722 te Veenendaal (Gld.).

5  Teunis Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 13 september 1722 te Veenendaal (Gld.) .<41>

6  Hendrikje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 15 december 1726 te Veenendaal (Gld.).


<42>


Generatie V

(van 1698 tot 1803)

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 81 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1734 en 1778. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (52x), Veenendaal (19x), Leersum (12x), Renswoude (3x), Veenendaal (Utr.) (2x) en Amerongen (2x).

V-A  Dirk Albertsz Bolderman, zoon van Albert Geurtsz Bolderman (IV-A) en Neeltje Dircks (van der Meijden), schippersknecht te Veenendaal, is gedoopt op dinsdag 13 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), is begraven aldaar.


<43>
<44>

Dirk trouwt op donderdag 5 november 1733 te Veenendaal (Gld.) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Teuntje Teunisse van Keulen ook genaamd van Ceulen, dochter van Teunis Willemsz van Ceulen en Weijntje Lamberts. Teuntje is gedoopt op zondag 25 augustus 1709 te Veenendaal (Gld.), is begraven aldaar.<45>


<46>

Van Dirk en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Albert Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 4 juli 1734 te Veenendaal (Gld.).


<47>

2  Wijntje Dirkze Bolderman is gedoopt op zondag 30 september 1736 te Veenendaal (Gld.), zie VI-A.

3  Neeltje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 21 december 1738 te Veenendaal (Gld.).


<48>

4  Tonia Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 19 november 1741 te Veenendaal (Gld.).


<49>

5  Jacomijntje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Veenendaal (Gld.).


<50>

6  Dirk Dirksz Bolderman is geboren op maandag 10 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 oktober 1746 aldaar, zie VI-B.

7  Teunis Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 20 april 1749 te Veenendaal (Gld.).


<51>

8  Pieternel Dirks Bolderman is gedoopt op zaterdag 19 juni 1751 te Veenendaal (Gld.).


<52>

V-B  Hendrik Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (IV-B) en Geertje Jacobs Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op donderdag 17 mei 1703 te Veenendaal.

Hendrik trouwt op zondag 19 juli 1739 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 23, pagina 33) op 36-jarige leeftijd (1) met Petronella Cornelisse van Brinkererf ook genaamd Peternella van Brinkererf. Petronella, j.d. van Amerongen, is overleden na februari 1744 te Veenendaal.

Van Hendrik en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Aart Hendrikse van de Geer is gedoopt op zondag 11 december 1740 te Veenendaal - Sticht - (bron: DTB Veenendaal NH dopen 1733-1756, pagina 127).

2  Cornelis Hendrikse van de Geer is gedoopt op zaterdag 30 juni 1742 te Veenendaal (bron: DTB Veenendaal NH Dopen, 1733-1756, pagina 146).

3  Geertruy Hendrikse van de Geer is gedoopt op zondag 2 februari 1744 te Veenendaal.

Hendrik trouwt op zondag 21 november 1745 te Renswoude (bron: DTB Renswoude trouwen 1722-1810, archief 302, pagina 11), trouwt (kerk) (3e gebod : 14-11-1745 te Veenendaal) op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Jannetje de Gojer ook genaamd Jantje de Goijer. Jannetje, wonende te Utrecht, is geboren rond 1720 te Ederveen, is begraven op zondag 29 oktober 1769 te Veenendaal (bron: DTB GAVeenendaal5-60 Veenendaal NH begraven, 1750-1811, pagina 93). Jannetje werd ongeveer 49 jaar.

Van Hendrik en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

4  Geertruy Hendrikse van de Geer is gedoopt op zondag 2 april 1747 te Veenendaal.

5  Johanna Hendrikse van de Geer is gedoopt op dinsdag 25 november 1749 te Veenendaal (bron: Veenendaal NH dopen 1757-1811, archief 45, pagina 211).

6  Hanna Hendrikse van de Geer is gedoopt op woensdag 2 augustus 1752 te Veenendaal (bron: Veenendaal NH dopen 1757-1811, archief 45, pagina 224).

7  Geertruij Hendrikse van de Geer is gedoopt op zondag 31 augustus 1755 te Veenendaal (bron: Veenendaal NH dopen 1757-1811, archief 45, pagina 244).

8  Pieternel Hendrikse van de Geer is gedoopt op zondag 13 mei 1759 te Veenendaal (bron: Veenendaal NH dopen 1757-1811, archief 45, pagina 15).

V-C  Evert Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (IV-B) en Geertje Jacobs Bos, is gedoopt op zondag 9 februari 1710 te Veenendaal.

Evert was gehuwd met Willemijntje van Dellewijnen.

Van Evert en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Aart Everts van de Geer is gedoopt op zondag 5 januari 1738 te Veenendaal.

2  Aaltje Everts van de Geer is gedoopt op zondag 28 juni 1739 te Veenendaal.

3  Jan Evertse van de Geer is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal, zie VI-C.

V-D  Trijntje Aartse van de Geer, dochter van Aart Dirkse van de Geer (IV-B) en Geertje Jacobs Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op zondag 22 juli 1714 te Veenendaal, is begraven op vrijdag 24 januari 1783 te Leersum. Trijntje werd 68 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Trijntje was gehuwd met Jorden Steenbeek, zoon van Cornelis Jordens Steenbeek en Feijgje Reijers. Jorden, wonende te Leersum, is gedoopt op zondag 14 januari 1720 aldaar.

Van Jorden en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Steenbeek is gedoopt op zaterdag 25 november 1747 te Veenendaal.

2  Aart Steenbeek is gedoopt op zaterdag 25 november 1747 te Veenendaal.

3  Jacob Steenbeek is gedoopt op zondag 29 augustus 1751 te Leersum.

4  Fijtje Steenbeek is gedoopt op zondag 16 januari 1757 te Leersum.

V-E  Cornelis Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (IV-B) en Geertje Jacobs Bos, is geboren rond 1716 (doop niet gevonden).

Cornelis trouwt op zondag 17 maart 1737 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 23, pagina 30) op ongeveer 21-jarige leeftijd met Grietje Kabel. Grietje is overleden op maandag 26 oktober 1739 te Amerongen.

Van Cornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aart Cornelisse van de Geer is gedoopt op zondag 13 april 1738 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 21, pagina 41), zie VI-D.

2  Grietje Cornelis van de Geer is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 21, pagina 43), zie VI-E.

V-F  Dirk Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (IV-B) en Geertje Jacobs Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op zondag 13 februari 1718 te Veenendaal, is begraven op vrijdag 3 september 1790 te Leersum. Dirk werd 72 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 27 november 1745 te Leersum op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Willemijntje Cornelis van Woudenberg. Willemijntje, wonende te Woudenberg, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 18 april 1717 te Leersum, is begraven op vrijdag 27 augustus 1762 aldaar. Willemijntje werd 45 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Dirk en Willemijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrijntje Dirkse van de Geer is geboren op zondag 30 oktober 1746 te Leersum, zie VI-F.

2  Aart Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 7 april 1748 te Leersum, zie VI-G.

3  Maria Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 3 januari 1751 te Leersum.

4  Cornelis Dirkse van de Geer is geboren op zondag 9 april 1752 te Leersum.

5  Gerrit Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 2 september 1753 te Leersum, zie VI-H.

6  Maria Dirkse van de Geer is geboren op zondag 3 april 1757 te Leersum.

Dirk gaat in ondertrouw op maandag 8 juni 1767, trouwt (kerk) op zondag 28 juni 1767 te Leersum op 49-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Judik Teunisse Lagerweij (Judith). Judik is geboren te Leusden, is gedoopt op woensdag 4 maart 1744 te Woudenberg, is begraven op zaterdag 22 augustus 1807 te Leersum. Judik werd 63 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Judik was later gehuwd (2) met Roelof van Vulpen.<53,54>

Van Dirk en Judik zijn vier kinderen bekend:

7  Teunis Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 4 juni 1769 te Leersum (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 156, pagina 51), is overleden op zondag 13 augustus 1848 te Maurik (bron: DTB Maurik 1848, acte nummer 44). Teunis werd 79 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Teunis trouwt op zondag 19 november 1797 te Leersum (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 156, pagina 188) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Lammerts Lagerweij, dochter van Lammert Lagerweij en Jannigje van Vulpen. Grietje is gedoopt op zondag 1 mei 1774 te Leersum, is overleden op dinsdag 29 maart 1842 te Maurik (bron: DTB Maurik 1842, acte nummer 20). Grietje werd 67 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

8  Jacob Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Leersum, zie VI-I.

9  Willemijn Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 19 november 1775 te Leersum (bron: archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65, registratienummer 156, pagina 58), zie VI-J.

10  Dirk Dirkse van de Geer is gedoopt op zondag 7 juni 1778 te Leersum, zie VI-K.

V-G  Catrijntje Cornelisse van de Geer ook genaamd Catrijn van der Meijden, dochter van Cornelis Dirkse van de Geer (IV-C) en Cornelia Geurtse Bunt, wonende te Elst, is gedoopt op zondag 14 november 1706 te Veenendaal.

Catrijntje trouwt op zaterdag 4 augustus 1736 te Veenendaal (Utr.) , trouwt (kerk) (3e gebod : 04-08-1736 (V'daal) met att. n. elders) op zondag 12 augustus 1736 te Maurik op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Albert Pieterse Koesfeld. Albert, wonende te Maurik, is geboren rond 1705.<55>

Van Albert en Catrijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Peter Aalbertz van Koesveld is gedoopt op zondag 29 maart 1739 te Veenendaal (Utr.), zie VI-L.

2  Cornelis Aelbertsz van Koesveld is gedoopt op zondag 5 maart 1741 te Veenendaal (Gld.).

3  Aart Aelbertsz van Koesveld is gedoopt op zondag 10 maart 1743 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 26 maart 1747 aldaar (?). Aart werd hoogstens 4 jaar en 16 dagen.


<56>

4  Albert Albertse Koesfeld is gedoopt op maandag 1 november 1745 te Veenendaal.

5  Aart Albertse Koesfeld is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Veenendaal (Gld.).


<57>

Aart trouwt op zondag 5 december 1773 te Barneveld op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jannetje Hendriks Methorst (van), dochter van Hendrik Symons van Methorst en Aaltje Jans van Wekerum. Jannetje is gedoopt op zondag 23 juni 1743 te Barneveld.<58>


<59>

V-H  Aart Cornelisse van de Geer ook genaamd Arie Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Dirkse van de Geer (IV-C) en Cornelia Geurtse Bunt, is gedoopt op zondag 20 december 1716 te Veenendaal.


<60>
<61>
<62>
<63>
<64>

<65>

Aart trouwt op zondag 21 oktober 1736 te Veenendaal (Gld.) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Maagje Peters van Kampen (Mayke,Maayke), dochter van Peter Jacobsz (van Kampen) en Reijertje Maassen van Methorst. Maagje is gedoopt op zondag 28 februari 1712 te Bennekom.<66>


<67>

Van Aart en Maagje zijn zes kinderen bekend:

1  Peter Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 7 april 1737 te Veenendaal, zie VI-M.

2  Cornelis Ariensz van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 januari 1739 te Veenendaal, zie VI-N.

3  Geurt Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1741 te Veenendaal, zie VI-O.

4  Willem Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 26 april 1744 te Veenendaal, zie VI-P.

5  Cornelia Ariens van der Meijden ook genaamd Cornelia Ariens van de Geer is gedoopt op zondag 23 oktober 1746 te Veenendaal.


<68>
<69>

6  Jacob Ariensz van der Meijden ook genaamd Jacob Ariensz van de Geer is gedoopt op zondag 26 juli 1750 te Veenendaal.


<70>
<71>

V-I  Willemijntje Klaasze van Santen ook genaamd Willemina van Santen en Willemina, dochter van Claas Ariensen van Santen (IV-D) en Maria Dirkse van de Geer, is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 aldaar, is begraven aldaar of is begraven aldaar.


<72>

Willemijntje trouwt op zaterdag 17 augustus 1743 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op zaterdag 17 augustus 1743 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Hendriksz van Schuppen, zoon van Henrick Claasz van Schuppen en Marretien Hendricks van Manen. Willem is gedoopt op zondag 28 augustus 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 28 augustus 1718 aldaar.<73>

soldaat onder Gen. De Bredarides te Rhenen.
<74>
<75>

Van Willem en Willemijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 te Veenendaal (Utr.) of is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 aldaar.


<76>

2  Maria Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 17 juli 1746 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 17 juli 1746 aldaar, is overleden voor zondag 21 februari 1762 aldaar of is overleden voor zondag 21 februari 1762 aldaar. Maria werd hoogstens 15 jaar, 7 maanden en 4 dagen.


<77>

3  Klaasje Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 aldaar.


<78>

4  Heijnderijntje Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.), zie VI-Q.

5  Klaas Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 12 januari 1755 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 12 januari 1755 aldaar.


<79>

6  Willem Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 3 april 1757 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 3 april 1757 aldaar, is overleden voor zondag 28 januari 1787 aldaar of is overleden voor zondag 28 januari 1787 aldaar. Willem werd hoogstens 29 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


<80>

7  Maria Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 21 februari 1762 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 21 februari 1762 aldaar, is overleden voor zondag 20 januari 1788 aldaar of is overleden voor zondag 20 januari 1788 aldaar. Maria werd hoogstens 25 jaar, 10 maanden en 30 dagen.


<81>

V-J  Geertje Cornelissen van der Meijden, dochter van Cornelis Gerrits (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Jacobse Bos, is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Veenendaal (Gld.).

Geertje trouwt op zondag 10 oktober 1745 te Veenendaal (Gld.) op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Thomas Jacobsz van Valkensweerd, zoon van Jacob Thomasz van Valkensweerd en Elsken van Gellekum. Thomas, daghuurder, is gedoopt op zondag 7 januari 1720 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 3 april 1813 aldaar - des avonds om 11 uur in de woning in de Meent nr.117) -. Thomas werd 93 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<82..84>


<85>
<86>
<87>
<88>
<89>
<90>

Van Thomas en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Elsje Tomasse van Valkensweerd is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 september 1746 aldaar, zie VI-R.

2  Jacobus Thomassen van Valkensweert is gedoopt op zondag 28 maart 1751 te Veenendaal (Gld.), zie VI-S.

3  Cornelia Thomassen van Valkensweerd is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Veenendaal (Gld.), zie VI-T.

V-K  Jacob Cornelisz van der Meijden, zoon van Cornelis Gerrits (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Jacobse Bos, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 13 augustus 1713 te Veenendaal (Gld.).

Jacob trouwt op zondag 26 oktober 1738 te Renswoude op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Aaltje Teunisze van Barnevelt, dochter van Teunis Hendriksen (van Barneveld) en Hendrikje Hendriks Hardeman. Aaltje, wonende te Emmikhuizen, is geboren te Amerongen, is gedoopt op zondag 12 februari 1702 aldaar.<91>


<92>
<93>

Van Jacob en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelis Jacobsz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op zondag 24 januari 1740 aldaar, is overleden voor zondag 6 mei 1742 aldaar (?) . Kornelis werd hoogstens 2 jaar, 3 maanden en 12 dagen.<94>


<95>

2  Cornelis Japikze van der Meijde (Knelis) is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 6 mei 1742 aldaar, zie VI-U.

3  Teunis Jacobsz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op zondag 30 januari 1746 aldaar.<96>


<97>

V-L  Maas Cornelissen van der Meijden ook genaamd Evert van der Maijde, zoon van Cornelis Gerrits (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Jacobse Bos, is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 24 maart 1765 aldaar. Maas werd hoogstens 49 jaar, 5 maanden en 18 dagen.


<98>
<99>
<100>
<101>

Maas was gehuwd (1) met Jannetje Gerrits van de Bovenkamp, dochter van Gerrit Josephsz van de Bovenkamp en Ariaentien Teunissen van Manen. Jannetje is gedoopt op maandag 5 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 25 juli 1762. Jannetje werd hoogstens 49 jaar, 1 maand en 20 dagen.


<102>

Van Maas en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Maassen van der Meijden is gedoopt op vrijdag 25 december 1739 te Veenendaal (Gld.) - (vader genaamd: Evert Cornelissen van der Meij)#, is overleden voor zondag 15 december 1743 aldaar (?). Cornelis werd hoogstens 3 jaar, 11 maanden en 20 dagen.


<103>

2  Gerrit Maassen van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 24 december 1741 aldaar (vader genaamd: Evert Cornelissen van der Meij), zie VI-V.

3  Cornelis Maassen van der Meijden is gedoopt op zondag 15 december 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-W.

4  Toon Maasen van der Meijden is gedoopt op woensdag 4 oktober 1747 te Veenendaal (Gld.).


<104>

5  Adriana Elizabeth Maassen van der Meijden is gedoopt op zondag 27 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.).


<105>

6  Jannigje Maassen van der Meijden is gedoopt op zondag 15 februari 1761 te Veenendaal (Gld.).


<106>

Maas trouwt op zondag 25 juli 1762 te Veenendaal (Gld.) op 46-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Eva Cornelisse Bonezaijer, dochter van Cornelis Gerritsz Boonsaayer en Willemtje Everts. Eva is geboren te Veenendaal (Gld.) (bij huw jd), is gedoopt op zondag 4 december 1729 aldaar, is overleden voor vrijdag 16 december 1774 aldaar (?). Eva werd hoogstens 45 jaar en 12 dagen.<107>


<108>

V-M  Jacob Harmensz van der Meijden, zoon van Harmen Gerrits (van der Meijden) (IV-F) en Jantje Jacobs van Barneveld, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Veenendaal (Utr.).


<109>
<110>
<111>
<112>

Jacob was gehuwd (1) met Melisje Geurtsz. Melisje is overleden voor vrijdag 27 maart 1744 te Veenendaal (Gld.) (?) .<113>

Van Jacob en Melisje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Jacobs van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 juli 1741 aldaar.


<114>

2  Harmen Jacobsz van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-Y.

3  Evertje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).


<115>

Jacob was gehuwd (2) met Melisje Geurtsz. Melisje is overleden voor vrijdag 27 maart 1744 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Jacob en Melisje zijn drie kinderen bekend:

4  Jantje Jacobs van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 juli 1741 aldaar.

5  Harmen Jacobsz van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-X.

6  Evertje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Jacob trouwt op zondag 19 april 1744 te Renswoude (UT) op 29-jarige leeftijd (3) met de 26-jarige Aaltje Arrisen van der Meijden, zie V-O.<116>

Van Jacob en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

7  Arien Jacobsz van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.) (bij huw jm), is gedoopt op zondag 28 maart 1745 aldaar, zie VI-Z.

8  Janna Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.).

9  Janna Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.).


<117>

10  Jannetje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zaterdag 16 december 1747 te Veenendaal (Gld.).


<118>

11  Melisje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.).

12  Melisje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.).


<119>

13  Jannigje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 te Veenendaal (Gld.).

14  Jannigje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 te Veenendaal (Gld.).


<120>

15  Aletta Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 4 mei 1755 te Veenendaal (Gld.), zie VI-AA.

V-N  Gerrit Harmensz van der Meijden, zoon van Harmen Gerrits (van der Meijden) (IV-F) en Jantje Jacobs van Barneveld, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 november 1724 aldaar, is overleden op zondag 25 december 1803 te Ederveen . Gerrit werd 79 jaar, 1 maand en 13 dagen.<121>

Gerrit trouwt op zondag 20 maart 1757 te Veenendaal (Gld.) op 32-jarige leeftijd met Elisabeth Jansen van den Heuvel (Lijsbeth), dochter van Jan Anthonijsz van den Heuvel en Aaltje Willemsen van 't Ruisseveen. Elisabeth is overleden op zaterdag 18 april 1812 te Veenendaal (Gld.) des morgens om 8 uur in de woning Kerkstraat.<122>

Van Gerrit en Elisabeth is een kind bekend:

1  Jannigje Gerrits van der Meijden is gedoopt op zondag 15 mei 1757 te Veenendaal (Gld.), zie VI-AB.

V-O  Aaltje Arrisen van der Meijden, dochter van Arien Gerrits (van der Meijden) (IV-G) en Jantje Teunis van Barneveld, is geboren te Renswoude (UT) - aan de Monnikeweg - , is gedoopt op zondag 14 november 1717 te Veenendaal (Utr.).<123>


<124>

Aaltje trouwt op zondag 19 april 1744 te Renswoude (UT) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacob Harmensz van der Meijden, zie V-M.<125>


Generatie VI

(van 1734 tot 1858)

In deze generatie zijn 28 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 150 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1760 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (74x), Maarssen (18x), Leersum (16x), Ede (11x), Veenendaal (Utr.) (10x), Renswoude (10x), Culemborg (6x), Rotterdam (6x), Doorn (3x), Zuilen (3x), Beusichem (3x), Oostvaart (2x), Ravenswaaij (2x), Driebergen, Tienhoven en Maurik.

VI-A  Wijntje Dirkze Bolderman ook genaamd Wantje Bolderman, dochter van Dirk Albertsz Bolderman (V-A) en Teuntje Teunisse van Keulen, is gedoopt op zondag 30 september 1736 te Veenendaal (Gld.).


<126>

Wijntje trouwt in 1757 te Veenendaal (Gld.) (?) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Wouter Woutersz Bouwman. Wouter is geboren rond 1730.<127>

Van Wouter en Wijntje is een kind bekend:

1  Woutertje Wouters Bouwman is gedoopt op zondag 17 november 1765 te Veenendaal (Gld.).


<128>

Woutertje trouwt op woensdag 25 mei 1808 te Veenendaal (Gld.) op 42-jarige leeftijd met de 55-jarige Willem Ariensz van Asperen, zoon van Aart Willemsz van Asperen (Arie) en Annigje van Santen. Willem is gedoopt op zondag 10 december 1752 te Veenendaal (Gld.).<129>


<130>
<131>

VI-B  Dirk Dirksz Bolderman, zoon van Dirk Albertsz Bolderman (V-A) en Teuntje Teunisse van Keulen, schipper te Veenendaal, is geboren op maandag 10 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 oktober 1746 aldaar.


<132>
<133>

Dirk trouwt op zondag 1 oktober 1769 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Hendriks van Stuivenberg, dochter van Hendrik Hendriksz van Stuivenberg en Jannigje Jans van Asperen. Cornelia is gedoopt op zaterdag 7 september 1748 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 8 december 1808 aldaar, is begraven aldaar. Cornelia werd 60 jaar, 3 maanden en 1 dag.<134>


<135>

Van Dirk en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veenendaal (Gld.), zie VII-A.

2  Hendrik Irksz Bolderman is gedoopt op zondag 27 oktober 1771 te Veenendaal (Gld.).

3  Teuntje Dirks Bolderman is gedoopt op zaterdag 18 maart 1775 te Veenendaal (Gld.).

4  Jannigje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 22 februari 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 16 mei 1784 aldaar. Jannigje werd hoogstens 6 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

5  Albert Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 15 oktober 1780 te Veenendaal (Gld.).

6  Jannigje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 16 mei 1784 te Veenendaal (Gld.).

7  Teunis Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 3 december 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-B.

8  Hijnderijntje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 1 augustus 1790 te Veenendaal (Gld.).

VI-C  Jan Evertse van de Geer, zoon van Evert Aartse van de Geer (V-C) en Willemijntje van Dellewijnen, matroos, wonende te Delftsevaart, is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal, is overleden op vrijdag 30 april 1779 te Azie Jan was als matroos op 13 maart 1778 op het VOC schip Zeeland vertrokken naar Batavia. Het schip kwam op 4 juli 1778 in de Kaap aan en vertrok daar weer op 7 augustus 1778 en kwam op 16 oktober 1778 in Batavia aan. Op 30 april 1779 overleed Jan in Azie (bron: archief VOC opvarenden, registratienummer 13226, pagina 105). Jan werd 37 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Ned. Ger.) op zondag 22 december 1765 te Rotterdam, trouwt (kerk) (Ned. Ger.) op vrijdag 3 januari 1766 aldaar op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Francijntje Houtman. Francijntje is geboren rond 1740 te Rotterdam.

Van Jan en Francijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus Janse van de Geer is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam, zie VII-C.

2  Wilhelmina Jans van de Geer is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam.

3  Abram Cornelis Janse van de Geer is gedoopt op dinsdag 26 juli 1768 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, archief 1-02, registratienummer 33).

4  Anna Jans van de Geer is gedoopt op zondag 6 mei 1770 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1770, archief 1-02, registratienummer 34).

5  Frans Janse van de Geer is gedoopt op dinsdag 2 februari 1773 te Rotterdam, zie VII-D.

6  Anna Jans van de Geer is gedoopt op zondag 21 juli 1776 te Rotterdam.

VI-D  Aart Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis Aartse van de Geer (V-E) en Grietje Kabel, is gedoopt op zondag 13 april 1738 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 21, pagina 41), is overleden op woensdag 19 mei 1802 te Maarssen, is begraven op maandag 24 mei 1802 aldaar. Aart werd 64 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Na het overlijden van Ary werd 2 uur de klok geluid (hiervoor moest fl. 16.- worden betaald) en werd de volgende advertentie geplaatst:

Onze waardige Vader, ARY VAN DE GEER, is heden morgen ten 4 uuren alhier, in de ouderdom van ruim 64 Jaaren, na een langdurige Ziekte en Bedlegering van 13 Weeken; van welk voor ons zo aandoenlijk en smartelijk verlies wij door deezen gewoonen weg aan onze Vrienden en Bekenden kennis geven.

Op den YSVOGEL MARIA JOHANNA VAN DE GEER
by Maarssen
den 19. Mey 1802 JAN VAN DE GEER

Aart gaat in ondertrouw op vrijdag 26 maart 1773 te Maarssen, trouwt op woensdag 14 april 1773 aldaar op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrijntje Dirkse van de Geer, zie VI-F.

Van Aart en Hendrijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 6 februari 1774 te Maarssen, is begraven in maart 1785 aldaar. Jan werd 11 jaar en 1 maand.

2  Dirk Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 14 mei 1775 te Maarssen, is begraven op zaterdag 27 mei 1775 aldaar. Dirk werd 13 dagen.

3  Cornelis Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 26 mei 1776 te Maarssen, is begraven 1783 of 1784 aldaar. Cornelis werd hoogstens 7 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

4  Dirk Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 17 oktober 1779 te Maarssen, is begraven 1783 of 1784 aldaar. Dirk werd hoogstens 4 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

5  Maria Johanna van de Geer is geboren te Oostvaart, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 18 februari 1781 te Maarssen, zie VII-E.

6  Evert Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 24 februari 1782 te Maarssen, is begraven op woensdag 15 mei 1782 aldaar. Evert werd 2 maanden en 21 dagen.

7  Margrieta Willemina Aartse van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 5 februari 1786 te Maarssen, is begraven op donderdag 28 juli 1791 aldaar. Margrieta werd 5 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

8  Jan Aartse van de Geer is geboren te Zuilen, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 30 september 1787 te Maarssen, zie VII-F.

VI-E  Grietje Cornelis van de Geer, dochter van Cornelis Aartse van de Geer (V-E) en Grietje Kabel, is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 te Amerongen (bron: DTB RHC ZO-Utrecht 65, registratienummer 21, pagina 43).

Grietje gaat in ondertrouw te Haarlem, trouwt op zondag 15 mei 1774 te Maarssen op 34-jarige leeftijd met Johannes Haring.

Van Johannes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Teuntje Johannes Haring is gedoopt op zondag 26 maart 1775 te Maarssen.

2  Margrieta Johannes Haring is gedoopt op zondag 26 mei 1776 te Maarssen.

3  Catrina Johannes Haring is gedoopt op zondag 20 februari 1780 te Maarssen.

VI-F  Hendrijntje Dirkse van de Geer, dochter van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Willemijntje Cornelis van Woudenberg, is geboren op zondag 30 oktober 1746 te Leersum, is overleden op vrijdag 16 mei 1788 te Maarssen, is begraven op donderdag 22 mei 1788 aldaar. Hendrijntje werd 41 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Hendrijntje gaat in ondertrouw op vrijdag 26 maart 1773 te Maarssen, trouwt op woensdag 14 april 1773 aldaar op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Aart Cornelisse van de Geer, zie VI-D.

VI-G  Aart Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Willemijntje Cornelis van Woudenberg, landman, wonende te Leersum, is gedoopt op zondag 7 april 1748 aldaar, is overleden op maandag 4 oktober 1819 te Maarsseveen (bron: DTB Maarseveen 1819, acte nummer 18). Aart werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Aart gaat in ondertrouw op vrijdag 21 augustus 1778 te Leersum, trouwt op zondag 6 september 1778 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacomijntje Jans Lodder, dochter van Jan Jansz Lodder en Evertje Reyerse van der Haar. Jacomijntje is gedoopt op zondag 4 januari 1750 te Leersum, is overleden op donderdag 10 maart 1803 te Maarsseveen. Jacomijntje werd 53 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Aart en Jacomijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 20 december 1778 te Leersum, zie VII-G.

2  Jan Aartse van de Geer, landman, is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 te Driebergen, is overleden op donderdag 7 februari 1822 te Maarsseveen. Jan werd 41 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

3  Cornelis Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Doorn, zie VII-H.

4  Evert Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 8 mei 1785 te Doorn (bron: Archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65 Registratienummer 103 Pagina 142), zie VII-I.

5  Aart Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 25 maart 1787 te Doorn (bron: Archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65 Registratienummer 103 Pagina 144), zie VII-J.

6  Willemijntje Aartse van de Geer is geboren in 1789 te Maarssen, zie VII-K.

7  Gerrit Aartse van der Geer is geboren op vrijdag 27 juli 1792 te Tienhoven, is gedoopt op zondag 29 juli 1792 te Maarssen, zie VII-L.

8  Willem Georg Frederik Aartse van de Geer is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Maarssen, zie VII-M.

VI-H  Gerrit Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Willemijntje Cornelis van Woudenberg, is gedoopt op zondag 2 september 1753 te Leersum, is overleden op vrijdag 9 november 1821 te Zuilen (bron: DTB Zuilen 1821, acte nummer 12). Gerrit werd 68 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Gerrit was gehuwd met Anna Maria van Kooten, dochter van Anthonie van Kooten en Rijertje van Nien. Anna is geboren in 1755, is overleden op dinsdag 24 mei 1814 te Zuilen (bron: DTB Zuilen 1814, acte nummer 9). Anna werd 59 jaar.

Van Gerrit en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Gerritse van de Geer is gedoopt op zondag 17 februari 1793 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Margrieta Haring-van de Geer), is begraven op maandag 25 februari 1793 aldaar. Dirk werd 8 dagen.

2  Dirk Willem Gerritsz van der Geer is geboren te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 augustus 1794 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Anna Bonnet), zie VII-N.

VI-I  Jacob Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Judik Teunisse Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Leersum, is overleden op woensdag 19 januari 1848 aldaar (MvS nr. 11/Rhehen d.d. 19-05-1848). Jacob werd 75 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<136>

Jacob trouwt (kerk) op zondag 1 maart 1801 te Leersum op 28-jarige leeftijd (1) met de 16-jarige Fijgje Lammerts Lagerweij, dochter van Lammert Lagerweij en Willemijntje van Appeldoorn. Fijgje is gedoopt op zondag 6 februari 1785 te Leersum, is begraven op vrijdag 5 februari 1808 aldaar. Fijgje werd 22 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Jacob en Fijgje zijn vier kinderen bekend:

1  Roelofje Jacobs van de Geer is geboren op dinsdag 23 maart 1802 te Leersum, zie VII-O.

2  Willemijntje Jacobs van de Geer is gedoopt op zondag 22 januari 1804 te Leersum, is overleden op vrijdag 18 maart 1881 aldaar . Willemijntje werd 77 jaar, 1 maand en 24 dagen.<137>

3  Dirk Jacobsz van de Geer is gedoopt op zondag 29 december 1805 te Leersum, zie VII-P.

4  Lammert Jacobsz van de Geer is geboren op zaterdag 16 januari 1808 te Leersum, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 aldaar, zie VII-Q.

Jacob trouwt op zondag 18 december 1808 te Leersum op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Sophia Beukhof (Fijgje), dochter van Andries Beukhof en Gerrigje Appeldoorn. Sophia, wonende te Leersum, is geboren in 1783 aldaar, is gedoopt op zondag 26 oktober 1783 te Renswoude (bron: DTB Eemland 302, registratienummer 348, pagina 80), is overleden op zondag 13 januari 1861 te Leersum . Sophia werd 78 jaar.<138>

Van Jacob en Sophia zijn elf kinderen bekend:

5  Jan van de Geer is gedoopt op zondag 19 februari 1809 te Leersum, is begraven op woensdag 31 mei 1809 aldaar. Jan werd 3 maanden en 12 dagen.

6  Gerritje van de Geer is geboren op vrijdag 21 september 1810 te Leersum, is gedoopt op woensdag 14 november 1810 aldaar, zie VII-R.

7  Sophia van de Geer is geboren op maandag 4 januari 1813 te Leersum, zie VII-S.

8  Jan van de Geer is geboren op woensdag 28 december 1814 te Leersum, zie VII-T.

9  Judith van de Geer is geboren op donderdag 29 augustus 1816 te Leersum, zie VII-U.

10  Andries van de Geer is geboren op maandag 6 april 1818 te Leersum, is overleden op zondag 13 maart 1904 aldaar . Andries werd 85 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<139>

Andries trouwt op donderdag 12 maart 1863 te Bunnik op 44-jarige leeftijd met de 39-jarige Geertruida van Merkestijn, dochter van Dirk van Merkestijn en Geertruida van Hemert (Gerritje). Geertruida is geboren op dinsdag 13 januari 1824 te Bunnik (bron: DTB Bunnik 1824, acte nummer 2), is overleden op woensdag 9 maart 1898 te Leersum . Geertruida werd 74 jaar, 1 maand en 24 dagen.<140,141>

11  Teunis van de Geer is geboren op maandag 18 september 1820 te Leersum, zie VII-V.

12  Maria van de Geer is geboren op zondag 28 september 1823 te Leersum, is belijdenis 27.03.1845, att. Baambrugge 1846 gedoopt, zie VII-W.

13  Grietje van de Geer is geboren op woensdag 27 oktober 1824 te Leersum, zie VII-X.

14  Willem van de Geer is geboren op donderdag 16 november 1826 te Leersum, is overleden op woensdag 27 december 1826 aldaar . Willem werd 1 maand en 11 dagen.<142>

15  Gijsberta van de Geer (Gijsje) is geboren op vrijdag 21 december 1827 te Leersum, zie VII-Y.

VI-J  Willemijn Dirkse van de Geer, dochter van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Judik Teunisse Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 19 november 1775 te Leersum (bron: archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65, registratienummer 156, pagina 58), is overleden op zaterdag 27 februari 1858 te Ravenswaaij (bron: DTB Maurik, 1858, acte nummer 8). Willemijn werd 82 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Willemijn trouwt op zondag 15 mei 1803 te Leersum op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Aart Cornelis van Ommeren, zoon van Willem van Ommeren en Cornelia Knetjes. Aart, wonende te Ravenswaay, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 5 april 1778 te Ravenswaaij (bron: DTB Dopen Ravenswaaij archief 0176, registratienummer 1100), is overleden op vrijdag 4 augustus 1815 te Beusichem . Aart werd 37 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<143>

Van Aart en Willemijn zijn twee kinderen bekend:

1  Judick Diderika van Ommeren is gedoopt op woensdag 29 februari 1804 te Ravenswaaij (bron: DTB Ravenswaaij 1804, archief 0176, registratienummer 1100), is overleden op zondag 10 juni 1888 aldaar (bron: DTB Ravenswaaij 1888, acte nummer 36). Judick werd 84 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

2  Cornelia Margrieta van Ommeren is gedoopt op zondag 8 december 1805 te Ravenswaaij (bron: DTB Ravenswaaij 1805, archief 0176, registratienummer 1100), is begraven op donderdag 1 februari 1810 aldaar (bron: DTB Ravenswaaij 1810, registratie nummer 1103). Cornelia werd 4 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Willemijn trouwt op dinsdag 18 augustus 1818 te Maurik op 42-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Gerrit Jan van Ommeren, zoon van Aart Cornelisse van Ommeren en Cornelia Margaretha Knegjes. Gerrit, landbouwer, is geboren in 1769, is overleden op maandag 6 maart 1843 te Ravenswaaij (bron: DTB Buren 1843, acte nummer 9). Gerrit werd 74 jaar.<144>

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Maria de Raad.<145>

VI-K  Dirk Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (V-F) en Judik Teunisse Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 7 juni 1778 te Leersum, is overleden op maandag 8 september 1823 te Rijswijk. Dirk werd 45 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 januari 1810 te Rijswijk, trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1810 aldaar op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Anna Hendriks de Kock, dochter van Hendrik Jan Adriaan de Kok en Dirkje Verkuijl. Anna, landbouwerse, wonende te Rijswijk, is geboren op maandag 2 oktober 1775 te Ravenswaay, is overleden op maandag 23 januari 1854 te Maurik. Anna werd 78 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Aarts Udo.<146,147>

Van Dirk en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op donderdag 9 januari 1812 te Beusichem, is gedoopt op zondag 26 januari 1812 te Rijswijk, zie VII-Z.

2  Dirk Gerrit van de Geer is geboren op maandag 27 juni 1814 te Beusichem (bron: DTB Rijswijk, 1814, acte nummer 43), is overleden op zondag 4 september 1831 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1831, acte nummer 54). Dirk werd 17 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

3  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 22 oktober 1816 te Beusichem (bron: DTB Rijswijk 1816, acte nummer 55), zie VII-AA.

4  Dirkje Judrika van de Geer is geboren op zaterdag 19 juni 1819 te Maurik, zie VII-AB.

VI-L  Peter Aalbertz van Koesveld ook genaamd van Koetsveld, zoon van Albert Pieterse Koesfeld (V-G) en Catrijntje Cornelisse van de Geer, is gedoopt op zondag 29 maart 1739 te Veenendaal (Utr.).

Peter was gehuwd (1) met Gerritje Dirkze Kuis ook genaamd Geertje Dirkse Kuis, dochter van Derk Teunissen en Breunisje Peters. Gerritje is gedoopt op woensdag 17 februari 1745 te Lunteren (GE), is overleden voor zaterdag 14 april 1770 te Renswoude (?). Gerritje werd hoogstens 25 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Peter en Gerritje is een kind bekend:

1  Gerrit Peterse (van Koesveld) is geboren te Renswoude -in de Roje Haan -, is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1769 aldaar.

Peter trouwt te Renswoude (2) met Maartje Geurtze van Butselaar, dochter van Geurt van Butselaar.<148>

Van Peter en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

2  Aalbert Peterse (van Koesveld) is geboren te Renswoude - bij de Roode Haan -, is gedoopt op vrijdag 29 maart 1771 aldaar.

3  Catreintje Pieterse van Koesveld is geboren te Renswoude - in de Rooje Haan -, is gedoopt op vrijdag 5 februari 1773 aldaar.

4  Hendrik Pietersz van Koesveld is gedoopt op zondag 27 november 1774 te Veenendaal (Gld.).

5  Jacob Pietersz van Koesveld is gedoopt op zondag 17 december 1780 te Veenendaal (Gld.).

6  Rijk Pietersz van Koesveld is gedoopt op zondag 23 september 1787 te Veenendaal (Utr.).

VI-M  Peter Ariensz van der Meijden ook genaamd Pieter Ariens van de Geer, zoon van Aart Cornelisse van de Geer (V-H) en Maagje Peters van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 7 april 1737 te Veenendaal.


<149>
<150>

Peter trouwt op zondag 18 november 1759 te Culemborg op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Anna Otten Verkerk, dochter van Otto Huijbertsz Verkerk en Teuntje van Oort. Anna is gedoopt op woensdag 31 januari 1731 te Culemborg.<151>


<152>
<153>

Van Peter en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Adrianus Petersz van der Meijden is gedoopt op dinsdag 1 januari 1760 te Culemborg.

2  Otto Petersz van der Meijden is gedoopt op zaterdag 27 november 1762 te Culemborg, zie VII-AC.

3  Teunis Petersz van der Meijden is gedoopt op dinsdag 20 november 1764 te Culemborg.

4  Maayke Peters van der Meijden is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 te Culemborg.

5  Teuntje Peters van der Meijden is gedoopt op donderdag 17 maart 1768 te Culemborg.

6  Hendrik Petersz van der Meijden is geboren te Culemborg, is gedoopt op woensdag 7 februari 1770 aldaar, zie VII-AD.

VI-N  Cornelis Ariensz van der Meijden ook genaamd Cornelis Ariensz van de Geer, zoon van Aart Cornelisse van de Geer (V-H) en Maagje Peters van Kampen (Mayke,Maayke), is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 januari 1739 te Veenendaal, is overleden in 1788. Cornelis werd 49 jaar.


<154>
<155>
<156>
<157>

Cornelis trouwt op zondag 16 oktober 1768 te Veenendaal (Gld.) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Elsje Tomasse van Valkensweerd, zie VI-R.

Van Cornelis en Elsje zijn negen kinderen bekend:

1  Maayke Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 12 maart 1769 te Veenendaal (Gld.).


<158>
<159>

2  Tomas Cornelisz van der Meijden is gedoopt op zondag 4 november 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 24 december 1786 aldaar (?). Tomas werd hoogstens 16 jaar, 1 maand en 20 dagen.

3  Geertruij Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 1 november 1772 te Veenendaal (Utr.).


<160>
<161>

4  Lijsbeth Cornelissen van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 aldaar, zie VII-AE.

5  Cornelia Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 8 juni 1777 te Veenendaal (Gld.).


<162>
<163>

6  Aardje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 15 augustus 1779 te Veenendaal (Gld.).


<164>
<165>

7  Aaltje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AF.

8  Maagje Cornelissen van der Meijden is gedoopt op zondag 16 januari 1785 te Veenendaal (Utr.).


<166>
<167>

9  Tomas Cornelisz van der Meijden is gedoopt op zondag 24 december 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AG.

VI-O  Geurt Ariensz van der Meijden ook genaamd Geurt Ariens van de Geer, zoon van Aart Cornelisse van de Geer (V-H) en Maagje Peters van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 1 oktober 1741 te Veenendaal.

Geurt trouwt op zondag 6 april 1766 te Veenendaal (Gld.) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmtje Evertse Beijer, dochter van Evert Gijsbertsz Beijer en Hendrikje Cornelissen van Wolfswinckel. Harmtje is gedoopt op zondag 22 september 1743 te Veenendaal (Gld.).<168>

Van Geurt en Harmtje zijn elf kinderen bekend:

1  Maayke Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zaterdag 15 februari 1766 te Veenendaal (Utr.).

2  Marigje Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zondag 4 december 1768 te Veenendaal (Gld.).

3  Maagje Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zondag 4 maart 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 maart 1791 aldaar (?). Maagje werd hoogstens 21 jaar en 16 dagen.

4  Evert Geurtsz van der Meijden is gedoopt op zondag 9 juni 1771 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 29 januari 1786 aldaar (?). Evert werd hoogstens 14 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

5  Arien Geurtsz van der Meijden is gedoopt in juni 1773 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AH.

6  Jacobus Geurtsz van der Meijden is gedoopt op zondag 23 juni 1776 te Veenendaal (Gld.).

7  Hendrikje Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zondag 1 november 1778 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AI.

8  Geurt Geurtsz van der Meijden is gedoopt op zondag 9 september 1781 te Veenendaal (Gld.).

9  Evertje Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zondag 28 december 1783 te Veenendaal (Gld.).

10  Evert Geurtsz van der Meijden is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AJ.

11  Maagje Geurtsen van der Meijden is gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Veenendaal (Gld.).

VI-P  Willem Ariensz van der Meijden ook genaamd Willem Ariensz van de Geer, zoon van Aart Cornelisse van de Geer (V-H) en Maagje Peters van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 26 april 1744 te Veenendaal, is overleden op woensdag 17 december 1828 te Veenendaal (Gld.). Willem werd 84 jaar, 7 maanden en 21 dagen.


<169>
<170>
<171>
<172>

Willem trouwt op zondag 10 maart 1771 te Veenendaal (Gld.) op 26-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trijntje Ariens van Ginkel, dochter van Arien van Ginkel en Gartjen Jans (Gerritje). Trijntje is gedoopt op zondag 3 januari 1751 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 2 september 1798 aldaar (?). Trijntje werd hoogstens 47 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<173>


<174>

Van Willem en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Arien Willemsz van der Meijden is gedoopt op dinsdag 9 juli 1771 te Veenendaal (Gld.).

2  Arien Willemsz van der Meijden is gedoopt op zondag 21 juni 1772 te Veenendaal (Gld.).


<175>

3  Maayke Willems van der Meijden is gedoopt op zondag 12 september 1773 te Veenendaal (Gld.).


<176>

4  Gerritje Willems van der Meijden is gedoopt op woensdag 18 september 1776 te Veenendaal (Gld.).


<177>

5  Anna Willems van der Meijden is gedoopt op zondag 9 januari 1780 te Veenendaal (Gld.).


<178>

6  Aard Willemsz van der Meijden is gedoopt op woensdag 13 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).


<179>

7  Geertruij Willems van der Meijden is gedoopt op zondag 11 maart 1787 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 11 oktober 1789 aldaar (?). Geertruij werd hoogstens 2 jaar en 7 maanden.


<180>

8  Geertruij Willems van der Meijden is gedoopt op zondag 11 oktober 1789 te Veenendaal (Gld.).


<181>

Willem trouwt op zondag 2 september 1798 te Veenendaal (Gld.) op 54-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Geertruij Aalberts van IJsendoorn, dochter van Aalbert van Isendoorn en Jannigje Hartgers van Neerheusden. Geertruij is gedoopt op zondag 18 mei 1760 te Veenendaal (Gld.).<182>


<183>

VI-Q  Heijnderijntje Willems van Schuppen, dochter van Willem Hendriksz van Schuppen (V-I) en Willemijntje Klaasze van Santen, is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 7 april 1831 aldaar. Heijnderijntje werd 78 jaar, 8 maanden en 1 dag.


<184>

Heijnderijntje trouwt op vrijdag 27 mei 1774 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op vrijdag 27 mei 1774 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem Matthijsz Diepeveen (van), zoon van Matthijs Claessen van Diepeveen (Tijs) en Catharina Willems van Hardeveld (Catrijntje). Willem, spinner te Veenendaal, is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 14 januari 1844 aldaar. Willem werd 90 jaar, 5 maanden en 2 dagen.<185>


<186>

<187>

Van Willem en Heijnderijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Matthijs Willemsen Diepeveen is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AK.

2  Willemijntje Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 26 januari 1777 te Veenendaal (Gld.).


<188>

3  Willem Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 17 oktober 1779 te Veenendaal (Gld.).


<189>

4  Catrina Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 19 januari 1783 te Veenendaal (Gld.).


<190>

5  Maria Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.).


<191>

6  Roelof Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 15 februari 1789 te Veenendaal (Utr.).


<192>

7  Klaasje Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 te Veenendaal (Gld.).


<193>

8  Hendrik Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 31 mei 1795 te Veenendaal (Gld.).


<194>

VI-R  Elsje Tomasse van Valkensweerd, dochter van Thomas Jacobsz van Valkensweerd (V-J) en Geertje Cornelissen van der Meijden, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 september 1746 aldaar, is overleden op zaterdag 8 mei 1824 aldaar - des middags om half 5 in de woning in de Kampjes nr.117 -. Elsje werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.


<195>
<196>

Elsje trouwt op zondag 16 oktober 1768 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis Ariensz van der Meijden, zie VI-N.

VI-S  Jacobus Thomassen van Valkensweert, zoon van Thomas Jacobsz van Valkensweerd (V-J) en Geertje Cornelissen van der Meijden, is gedoopt op zondag 28 maart 1751 te Veenendaal (Gld.).


<197>
<198>
<199>
<200>

Jacobus trouwt in 1778 op 27-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 38-jarige Jannetje Janse. Jannetje is geboren tussen 1740 en 1760, is overleden voor zondag 6 december 1795. Jannetje werd hoogstens 54 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<201>


<202>

Van Jacobus en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruij Jacobs van Valkensweert is gedoopt op zondag 18 oktober 1778 te Veenendaal (Utr.), is overleden voor dinsdag 14 augustus 1792 te Veenendaal (Gld.). Geertruij werd hoogstens 13 jaar, 9 maanden en 27 dagen.


<203>

2  Jannigje Jacobs van Valkensweert is gedoopt op zondag 31 december 1780 te Veenendaal (Gld.).


<204>

3  Grietje Jacobs van Valkensweert is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Veenendaal (Gld.).


<205>

4  Johanna Jacobs van Valkensweert is gedoopt op zondag 4 september 1785 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 27 augustus 1786 aldaar. Johanna werd hoogstens 11 maanden en 23 dagen.


<206>

5  Johanna Jacobs van Valkensweert is gedoopt op zondag 27 augustus 1786 te Veenendaal (Gld.).


<207>

6  Thomas Jacobsz van Valkensweert is gedoopt op vrijdag 20 november 1789 te Ede.


<208>

7  Geertruij Jacobs van Valkensweert is gedoopt op dinsdag 14 augustus 1792 te Ede, is overleden voor donderdag 20 oktober 1796 aldaar. Geertruij werd hoogstens 4 jaar, 2 maanden en 6 dagen.


<209>

Jacobus was gehuwd (2) met Aletje Willemse Bos (Aaltje), dochter van Willem Jacobsz Bos en Neeltje Jans van Essen. Aletje is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 9 december 1770 aldaar.


<210>

Van Jacobus en Aletje zijn vier kinderen bekend:

8  Geertruij Jacobs van Valkensweert is gedoopt op donderdag 20 oktober 1796 te Ede.


<211>

9  Neeltje Jacobs van Valkensweert is gedoopt op donderdag 15 maart 1798 te Ede.


<212>

10  Willemijntje Jacobs van Valkensweert is geboren op maandag 29 september 1800 te Ede, zie VII-AL.

11  Teunisje Jacobs van Valkensweert is gedoopt op donderdag 29 november 1804 te Ede.


<213>

VI-T  Cornelia Thomassen van Valkensweerd, dochter van Thomas Jacobsz van Valkensweerd (V-J) en Geertje Cornelissen van der Meijden, is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 17 april 1830 aldaar. Cornelia werd 76 jaar, 2 maanden en 14 dagen.


<214>
<215>

Cornelia trouwt in 1775 op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Cornelis Hanneszen (Versteeg). Cornelis is geboren in 1750 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor zondag 27 juli 1788. Cornelis werd hoogstens 38 jaar.<216>


<217>
<218>

Van Cornelis en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Antonia Cornelissen (Versteeg) is gedoopt op dinsdag 1 maart 1785 te Ede.


<219>

2  Antonij Cornelisz (Versteeg) is gedoopt op zaterdag 21 juli 1787 te Ede.


<220>

Cornelia trouwt op zondag 27 juli 1788 te Ede op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Cornelis Rikszen van Hal ook genaamd Kornelis van Hal, zoon van Rijck Gerritsen van Hal en Aartje Gijsberts. Cornelis is gedoopt op zondag 19 maart 1758 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 15 februari 1829 te Renswoude. Cornelis werd 70 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<221>

boer op De Hanepol onder Ede, vervolgens schaapherder
<222>
<223>

Van Cornelis en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelia Cornelissen van Hal is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1789 te Ede.


<224>

4  Rik Cornelisz van Hal is gedoopt op donderdag 3 januari 1793 te Ede.


<225>

5  Cornelis Riksen Cornelissen van Hal is geboren te Ede - op de boerderij 'de Hanepol' -, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 aldaar, zie VII-AM.

VI-U  Cornelis Japikze van der Meijde (Knelis), zoon van Jacob Cornelisz van der Meijden (V-K) en Aaltje Teunisze van Barnevelt, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 6 mei 1742 aldaar.


<226>
<227>

Cornelis was gehuwd met Hanna Gijsbertze Haalboom ook genaamd Hanna Holboom en Hanna Hairboom. Hanna is geboren rond 1744 te Rhenen.

Van Cornelis en Hanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Japik Cornelisz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op woensdag 23 mei 1770 aldaar.<228>


<229>

2  Jan Cornelissen van der Meijden is geboren te Renswoude , is gedoopt op vrijdag 15 mei 1772 aldaar, zie VII-AN.<230>

3  Neeltje Cornelissen van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op woensdag 22 maart 1775 aldaar.<231>


<232>

4  Gijsbert Cornelisz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op vrijdag 5 december 1777 aldaar.<233>


<234>

5  Teunis Cornelisz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 aldaar.<235>


<236>

6  Aaltje Cornelissen van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op zondag 18 januari 1784 aldaar.<237>


<238>

7  Gert Cornelisz van der Meijde is geboren te Renswoude , is gedoopt op vrijdag 20 oktober 1786 aldaar.<239>


<240>

VI-V  Gerrit Maassen van der Meijden ook genaamd Gerrit van der Mijde, zoon van Maas Cornelissen van der Meijden (V-L) en Jannetje Gerrits van de Bovenkamp, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 24 december 1741 aldaar (vader genaamd: Evert Cornelissen van der Meij).


<241>
<242>

Gerrit trouwt op zondag 10 april 1763 te Veenendaal (Gld.) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannetje Jans van den Heuvel, dochter van Jan Hendriksen en Aaltje Jans. Jannetje is geboren te Ederveen, is gedoopt op zondag 15 april 1736 te Ede.<243>


<244>

Van Gerrit en Jannetje is een kind bekend:

1  Aaltje Gerrits van der Meyden is gedoopt op zondag 26 februari 1764 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AO.

VI-W  Cornelis Maassen van der Meijden, zoon van Maas Cornelissen van der Meijden (V-L) en Jannetje Gerrits van de Bovenkamp, is gedoopt op zondag 15 december 1743 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 mei 1781 aldaar (?). Cornelis werd hoogstens 37 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


<245>
<246>

Cornelis trouwt op zondag 23 november 1766 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriaantje Elberts van Santen, dochter van Elbert van Santen. Adriaantje is geboren rond 1741.<247>

Van Cornelis en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Cornelissen van der Meijde is gedoopt op zondag 22 november 1767 te Veenendaal (Gld.).


<248>

2  Maas Cornelisz van der Meijde is gedoopt op zondag 5 februari 1769 te Veenendaal (Gld.).


<249>

3  Janna Cornelissen van der Meijde is gedoopt op zondag 1 december 1771 te Veenendaal (Gld.).


<250>

4  Japik Cornelisz van der Meijde is gedoopt op zondag 5 september 1773 te Veenendaal (Gld.).


<251>

5  Gerrit Cornelisz van der Meijde is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.).


<252>

VI-X  Harmen Jacobsz van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Melisje Geurtsz, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Harmen was gehuwd met Willemijntje Hendrikse. Willemijntje is geboren rond 1748.

Van Harmen en Willemijntje is een kind bekend:

1  Gijsbertje Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 10 juli 1774 te Veenendaal (Gld.).

VI-Y  Harmen Jacobsz van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Melisje Geurtsz, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).


<253>

Harmen was gehuwd met Willemijntje Hendrikse. Willemijntje is geboren rond 1748.

Van Harmen en Willemijntje is een kind bekend:

1  Gijsbertje Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 10 juli 1774 te Veenendaal (Gld.).


<254>

VI-Z  Arien Jacobsz van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Aaltje Arrisen van der Meijden (V-O), is geboren te Veenendaal (Gld.) (bij huw jm), is gedoopt op zondag 28 maart 1745 aldaar.


<255>
<256>

Arien trouwt op zondag 24 maart 1776 te Veenendaal (Gld.) op 30-jarige leeftijd met Willemtje Jansen.<257>

Van Arien en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 16 augustus 1778 te Veenendaal (Gld.).


<258>
<259>

2  Marrigje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 4 juni 1780 te Veenendaal (Gld.).


<260>

VI-AA  Aletta Jacobs van der Meijden, dochter van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Aaltje Arrisen van der Meijden (V-O), is gedoopt op zondag 4 mei 1755 te Veenendaal (Gld.), is overleden in 1797 aldaar. Aletta werd 42 jaar.


<261>
<262>

Aletta trouwt op zondag 12 januari 1777 te Veenendaal (Gld.) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Aart Klaassen Hardeman ook genaamd Aard, zoon van Claes Aartsz Hardeman en Ceelighjen Sanders van Setten (celitjen,celia). Aart is gedoopt op zondag 15 juni 1749 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 28 augustus 1807 aldaar. Aart werd 58 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<263>


<264>
<265>
<266>
<267>

Van Aart en Aletta zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 5 juli 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 28 maart 1784 aldaar. Jacob werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

2  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 5 juli 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 28 maart 1784 aldaar. Jacob werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

3  Klaas Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 23 januari 1780 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AP.

4  Aaltje Aarts Hardeman is gedoopt op zondag 10 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).


<268>
<269>
<270>
<271>

5  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).


<272>
<273>

6  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).


<274>
<275>

7  Jan Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 30 maart 1788 te Veenendaal (Gld.).


<276>
<277>

8  Jan Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 30 maart 1788 te Veenendaal (Gld.).


<278>
<279>

9  Hendrik Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 9 februari 1794 te Veenendaal (Gld.).


<280>
<281>
<282>
<283>

VI-AB  Jannigje Gerrits van der Meijden, dochter van Gerrit Harmensz van der Meijden (V-N) en Elisabeth Jansen van den Heuvel (Lijsbeth), is gedoopt op zondag 15 mei 1757 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 7 januari 1816 aldaar - des nachts om 3 uur in de woning Kerkstraat nr.216 -. Jannigje werd 58 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Jannigje trouwt op zondag 3 mei 1789 te Veenendaal (Gld.) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Cornelisz van Amerongen, zoon van Cornelis Jansz van Amerongen en Hendrikje Gerrits van Hunnik. Jan, fabrikeur in wol en wolkammer, is gedoopt op zondag 6 maart 1757 te Veenendaal (Utr.), is overleden op dinsdag 21 maart 1820 te Veenendaal (Gld.) - des nachts te 4 uur in de woning Kerkstraat nr.216 -. Jan werd 63 jaar en 15 dagen.<284>

Van Jan en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje Jans van Amerongen is gedoopt op zondag 20 juni 1790 te Veenendaal (Utr.).

2  Kornelis Jansz van Amerongen is geboren op donderdag 25 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 november 1792 aldaar, zie VII-AQ.

3  Lizabeth Jans van Amerongen is gedoopt op zondag 3 februari 1799 te Veenendaal (Utr.).


Generatie VII

(van 1760 tot 1906)

In deze generatie zijn 43 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 243 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1786 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (57x), Leersum (24x), Zuilen (21x), Maarsseveen (17x), Rotterdam (12x), Rijswijk (12x), Amerongen (11x), Maurik (10x), Maarssen (10x), Abcoude-Baambrugge (9x), Jutphaas (9x), Deil (9x), Amsterdam (8x), Abcoude-Proosdij (6x), Woerden (6x), Tienhoven (4x), Loenen (4x), Loosdrecht (2x), Ede (2x), Breukelen-Nijenrode (2x), Loenersloot (2x), Driebergen, Nieuwer-Amstel, Darthuizen, Breukelen-Nijenrode, Renswoude, Baambrugge, Rhenen, Rijswijk, Tienhoven en Maarseveen.

VII-A  Dirk Dirksz Bolderman, zoon van Dirk Dirksz Bolderman (VI-B) en Cornelia Hendriks van Stuivenberg, schipper, is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 3 juni 1841 aldaar . Dirk werd 70 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<285>


<286>
<287>
<288>
<289>
<290>
<291>

Dirk trouwt op zondag 13 juni 1790 te Veenendaal (Gld.) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrijn Frederikse van der Poel ook genaamd Heijnderijntje, dochter van Frederik Godertsz van der Poel en Geertruij Jansen Vink. Hendrijn is gedoopt op vrijdag 29 december 1769 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 22 juli 1835 aldaar . Hendrijn werd 65 jaar, 6 maanden en 23 dagen.<292,293>


<294>

Van Dirk en Hendrijn zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruij Dirksen Bolderman is gedoopt op zondag 21 november 1790 te Veenendaal (Gld.).

2  Cornelia Dirksen Bolderman is gedoopt op zondag 17 juni 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 13 oktober 1799 aldaar (?). Cornelia werd hoogstens 7 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

3  Fredrik Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 8 februari 1795 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor vrijdag 10 juni 1808 aldaar (?). Fredrik werd hoogstens 13 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

4  Annigje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-A.

5  Teuntje Dirksen Bolderman is gedoopt op zondag 8 april 1798 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor woensdag 10 oktober 1810 aldaar (?). Teuntje werd hoogstens 12 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

6  Cornelia Dirksen Bolderman is gedoopt op zondag 13 oktober 1799 te Veenendaal (Gld.).

7  Hendrijntje Dirks Bolderman is gedoopt op zondag 18 juli 1802 te Veenendaal (Gld.).

8  Dirk Dirksz Bolderman is gedoopt op zondag 20 oktober 1805 te Veenendaal (Gld.).

9  Fredrik Dirksz Bolderman is geboren op vrijdag 10 juni 1808 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 19 juni 1808 aldaar.

10  Teuntje Dirksen Bolderman is geboren op woensdag 10 oktober 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 21 oktober 1810 aldaar.

VII-B  Teunis Dirksz Bolderman, zoon van Dirk Dirksz Bolderman (VI-B) en Cornelia Hendriks van Stuivenberg, is gedoopt op zondag 3 december 1786 te Veenendaal (Gld.).


<295>

Teunis trouwt op zaterdag 21 november 1807 te Veenendaal (Gld.) op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Geertruy van Zanten ook genaamd Gerritje van San Geurtje. Geertruy is geboren in 1790 te Veenendaal (Gld.) (?).<296>


<297>

Van Teunis en Geertruy zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Teunisz Bolderman is geboren in 1808 te Veenendaal (Gld.).

2  Jan Teunisz Bolderman is geboren in 1810 te Veenendaal (Gld.).

3  Hendrik Bolderman is geboren op donderdag 15 oktober 1812 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-B.

4  Cornelis Bolderman is geboren in 1814 te Veenendaal (Gld.).

5  Jannetje Bolderman is geboren in 1816 te Veenendaal (Gld.).

6  Klaas Teunisz Bolderman ook genaamd Nicolaas is geboren in 1820 te Veenendaal (Gld.).

VII-C  Johannes Wilhelmus Janse van de Geer, zoon van Jan Evertse van de Geer (VI-C) en Francijntje Houtman, is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam, is overleden voor woensdag 20 september 1826. Johannes werd hoogstens 59 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 november 1785 te Rotterdam, trouwt (kerk) op dinsdag 29 november 1785 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1785, archief 1-02, registratienummer 79) op 19-jarige leeftijd met Trijntje van den Berg.

Van Johannes en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Fransiena Jan van de Geer is get: Fransiena VAN DE GEER gedoopt op zondag 12 maart 1786 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, archief 1-02, registratienummer 38).

2  Cornelis Johannes-Wilhelmusz van de Geer is gedoopt op zondag 14 oktober 1787 te Rotterdam (Bron: DTB Rotterdam, registratienummer 38).

Cornelis trouwt op woensdag 13 juli 1814 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna de Groen, dochter van Petrus de Groen en Johanna de Wilt. Johanna is gedoopt op dinsdag 27 december 1785 te Megen.

3  Francina Johannes van de Geer is gedoopt op zondag 17 juni 1792 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1792, archief 1-02, registratienummer 39), is overleden op maandag 4 februari 1793 aldaar, is begraven op vrijdag 8 februari 1793 aldaar. Francina werd 7 maanden en 18 dagen.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 22 november 1794 te Rotterdam.

5  Jan Joannes-Wilhelmusz van de Geer is geboren op vrijdag 18 december 1795 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 29 december 1795 aldaar, is overleden op vrijdag 24 oktober 1800 aldaar, is begraven op maandag 27 oktober 1800 aldaar. Jan werd 4 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

6  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op zondag 10 juni 1798 te Rotterdam, is gedoopt op vrijdag 22 juni 1798 aldaar, is overleden op donderdag 3 mei 1860 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1860, aktenummer 1860.653). Johannes werd 61 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 31 juli 1822 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Jacoba Herst, dochter van Antonie Herst en Johanna Huising. Maria is gedoopt op zondag 26 februari 1792 te Rotterdam, is overleden op maandag 18 februari 1856 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1856, acte nummer 432). Maria werd 63 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

7  Jacob Johannes-Wilhelmusz van de Geer is geboren op dinsdag 12 augustus 1800 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 24 augustus 1800 aldaar, is overleden op zaterdag 25 mei 1811 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1811, archief 9999_25). Jacob werd 10 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

8  Jan Johannes-Wilhelmusz van de Geer is geboren op zondag 28 november 1802 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1802 aldaar, zie VIII-C.

9  Maria Johannes-Wilhelmus van der Geer is geboren op woensdag 3 juli 1805 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 21 juli 1805 aldaar, zie VIII-D.

VII-D  Frans Janse van de Geer, zoon van Jan Evertse van de Geer (VI-C) en Francijntje Houtman, wonende te Agterklooster in de Vijversteeg, te Wijnstraat (1796) en te Doelstraat (1799), is gedoopt op dinsdag 2 februari 1773 te Rotterdam, is overleden op zondag 18 mei 1806 aldaar, is begraven op woensdag 21 mei 1806 aldaar (bron: DTB Rotterdam, archief 9999_24, inventaris≠num≠mer, 21 mei 1806). Frans werd 33 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 januari 1794 te Rotterdam, trouwt (kerk) op dinsdag 21 januari 1794 aldaar op 20-jarige leeftijd met Margaretha Boerendonk. Margaretha is overleden op woensdag 14 augustus 1811, is begraven op zaterdag 17 augustus 1811 te Rotterdam (DTB Rotterdam 1811, archief 9999_25, inventaris≠num≠mer, 17 augustus 1811).

Van Frans en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Franciscus Johannes Fransz van de Geer ook genaamd Francis van de Geer is geboren op zondag 22 december 1793 te Rotterdam, is Ned. Ger. gedoopt op donderdag 23 januari 1794 aldaar.

Franciscus was gehuwd met Willemina Jansen. Willemina is geboren rond 1802 te Oijen, is overleden op maandag 2 december 1889 te Batenburg . Willemina werd ongeveer 87 jaar.<298>

2  Fransina van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 24 juli 1796 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 3 oktober 1797. Fransina werd 1 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Willem van de Geer is geboren op vrijdag 18 januari 1799 te Rotterdam, is gedoopt op donderdag 24 januari 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 26 januari 1799 aldaar. Willem werd 8 dagen.

VII-E  Maria Johanna van de Geer, dochter van Aart Cornelisse van de Geer (VI-D) en Hendrijntje Dirkse van de Geer (VI-F), is geboren te Oostvaart, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 18 februari 1781 te Maarssen, is overleden op vrijdag 21 januari 1825 aldaar, is begraven aldaar. Maria werd 43 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Heden overleed, na eene ziekten van veertien dagen, mijne hartelijk geliefde Huisvrouw, MARIA JOHANNA VAN DE GEER, in het vier-en-veertiugste jaar van haar leven, het een-en-twintigste van onze allergezegendste Echt. Wat ik met mijne acht kinderen in haar verliezen, zullen zij enigszins kunnen beseffen, die met hare onschatbare waarde en met ons huisselijk geluk bekend waren.

MAARSSEN G.S. TURK
den 21. januarij 1825

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 4 mei 1804 te Maarssen, trouwt op dinsdag 22 mei 1804 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerbrandus Schepers Turk. Gerbrandus is geboren op zondag 11 juli 1773, is overleden op donderdag 11 februari 1858 (bron: DTB Maarsseveen 1858, acte nr 6), is begraven te Maarssen. Gerbrandus werd 84 jaar en 7 maanden.

Van Gerbrandus en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Turk is geboren op dinsdag 2 april 1805 te Maarssen, is gedoopt op zondag 12 mei 1805 aldaar.

Jan trouwt op vrijdag 14 augustus 1835 te Breukelen-Nijenrode op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 35-jarige Johanna de Reus, dochter van Nicolas Willem de Reus en Theresia Stoekert. Johanna is geboren rond 1800 te Amsterdam, is overleden voor 1841. Johanna werd hoogstens 41 jaar.<299>

Johanna was eerder gehuwd (1) met Pieter Stoop.<300>

Jan trouwt op vrijdag 3 december 1841 te Breukelen-Nijenrode op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Christina Vlug, dochter van Willem Vlug en Oetje Steinfoort. Christina is geboren rond 1811 te Amersfoort.<301>

2  Catrina Turk is geboren op dinsdag 13 januari 1807 te Maarssen, is gedoopt op zondag 8 februari 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 3 juni 1882 te Maarsseveen (DTB Maarsseveen 1882, acte nr 13), is begraven te Maarssen. Catrina werd 75 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

3  Rinske Turk is geboren op dinsdag 23 februari 1808 te Maarssen, is gedoopt op zondag 17 april 1808 aldaar, is overleden op donderdag 25 februari 1858, is begraven aldaar. Rinske werd 50 jaar en 2 dagen.

4  Hendrina Maria Turk is geboren op donderdag 28 december 1809 te Maarssen, is gedoopt op zondag 8 april 1810 aldaar, is overleden op maandag 12 augustus 1878 (DTB Maarsseveen 1878, acte nr 22), is begraven aldaar. Hendrina werd 68 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

5  Lambertus Carel Turk is geboren op vrijdag 2 augustus 1811 te Maarssen, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar.

Lambertus trouwt op donderdag 26 oktober 1843 te Heinekenszand op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Catahrina Digna Buteux, dochter van Pieter Idus Buteux en Wilhelmina Anthoinette Ermerina. Catahrina is geboren rond 1820 te Goes.

6  Gerbrand Turk is geboren op woensdag 21 juli 1813 te Maarsseveen (bron: DTB Tienhoven 1813, acte nr 37), is overleden op zaterdag 30 januari 1892 te Utrecht (DTB Utrecht 1892, acte nr 327). Gerbrand werd 78 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Gerbrand trouwt op donderdag 2 juli 1857 te Amersfoort op 43-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Elisabeth Anna M. A. van Walchren, dochter van Jan Carel Hendrik van Walchren en Dirkje de Graaf. Elisabeth is geboren rond 1825 te Schiedam.<302>

7  Elisabeth Turk is geboren op donderdag 12 januari 1815 te Tienhoven (bron: DTB Tienhoven 1815, acte nr 6), is overleden op maandag 21 oktober 1816 aldaar (bron: DTB Tienhoven 1816, acte nr 36). Elisabeth werd 1 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

8  Elisabeth Turk is geboren op donderdag 13 februari 1817 te Tienhoven (bron: DTB Tienhoven 1817, acte nr 4), is overleden op woensdag 10 mei 1899 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1899, acte nr 690). Elisabeth werd 82 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

9  Maria Johanna Turk is geboren op zondag 8 november 1818 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1818, acte nr 21), is overleden op woensdag 19 oktober 1904 te Urecht (bron: DTB Utrecht 1904, acte nr 1566). Maria werd 85 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

VII-F  Jan Aartse van de Geer, zoon van Aart Cornelisse van de Geer (VI-D) en Hendrijntje Dirkse van de Geer (VI-F), wonende te Oostvaart, is geboren te Zuilen, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 30 september 1787 te Maarssen, is overleden op woensdag 13 februari 1856 te Maarsseveen. Jan werd 68 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 10 september 1807 te Ouderkerk aan de Amstel, trouwt op vrijdag 2 oktober 1807 aldaar op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelia van Berkel, dochter van Jacob van Berkel. Cornelia is geboren rond 1786 te Ouderkerk aan de Amstel, is overleden op donderdag 30 juli 1846 te Maarssen . Cornelia werd ongeveer 60 jaar.<303>

Van Jan en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Arie Janse van de Geer is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is gedoopt op zondag 12 november 1809 aldaar.

2  Neeltje Jans van de Geer is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is steeg gedoopt op zondag 12 november 1809 aldaar, zie VIII-E.

3  Hendrina Jans van de Geer is geboren op zaterdag 13 juli 1811 te Maarssen, is gedoopt op zondag 28 juli 1811 aldaar, is overleden op dinsdag 13 oktober 1812 aldaar . Hendrina werd 1 jaar en 3 maanden.<304>

4  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen (aktenr. 8), is overleden op maandag 31 maart 1862 te Utrecht. Jacob werd 48 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Jacob trouwt op woensdag 9 november 1859 te De Bilt op 46-jarige leeftijd met de 51-jarige Hendrikje Riksen Holst, dochter van Hendrik Riksen Holst en Geertje Tamisz. Hendrikje is geboren in 1808 te Barneveld, is overleden op vrijdag 17 juni 1881 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1881, acte nummer 948). Hendrikje werd 73 jaar.<305>

Hendrikje was later gehuwd (2) met Johannes Blom.<306,307>

5  Arie van de Geer is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen (aktenr. 8), zie VIII-F.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 14 februari 1815 te Tienhoven.

7  Hendrina van de Geer is geboren op zondag 3 maart 1816 te Tienhoven , zie VIII-G.<308>

8  Maria van de Geer is geboren in februari 1819 te Nieuwer-Amstel, is overleden op dinsdag 1 juni 1830 te Maarssen . Maria werd 11 jaar en 4 maanden.<309>

9  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 25 maart 1824 te Maarssen .<310>

VII-G  Dirk Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, is gedoopt op zondag 20 december 1778 te Leersum, is overleden op zondag 4 november 1827 te Maarsseveen (bron: DTB Maarseveen 1827, acte nummer 29). Dirk werd 48 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Dirk gaat in ondertrouw in juli 1804 te Nieuwmaarsseveen, trouwt te Maarssen op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Jannetje Adrianus Griffioen, dochter van Adrianus Griffioen en Neeltje Kooy. Jannetje, wonende te Nieuwmaarsseveen, is geboren rond 1784, is overleden op zaterdag 18 november 1820 te Abcoude-Proosdij . Jannetje werd ongeveer 36 jaar.<311>

Van Dirk en Jannetje zijn tien kinderen bekend:

1  Aart Dirkse van de Geer is geboren op woensdag 21 augustus 1805 te Zuilen, is gedoopt op zondag 25 augustus 1805 aldaar, is overleden op zaterdag 10 april 1819 te Abcoude-Proosdij . Aart werd 13 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<312>

2  Neeltje Dirks van de Geer is geboren op vrijdag 24 april 1807 te Zuilen, is gedoopt op zondag 3 mei 1807 aldaar (doopgetuige was Neeltje Griffioen), is overleden op vrijdag 9 augustus 1833 te Abcoude (bron: DTB Abcoude-Proosdij 1833, acte nummer 26). Neeltje werd 26 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

3  Adrianus Dirkse van de Geer is geboren op zondag 17 juli 1808 te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 aldaar, zie VIII-H.

4  Jan Dirkse van de Geer is geboren op maandag 31 juli 1809 te Zuilen, is gedoopt op zondag 6 augustus 1809 aldaar (doopgetuige was Neeltje Griffioen).

5  Willemijntje Dirks van de Geer is geboren op donderdag 6 september 1810 te Zuilen, is gedoopt op zondag 23 september 1810 aldaar, zie VIII-I.

6  Dirk van de Geer is geboren op maandag 16 november 1812 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 13), zie VIII-J.

7  Rijk van de Geer is geboren op vrijdag 13 oktober 1815 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 35), zie VIII-K.

8  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 25 augustus 1817 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 25), is overleden op dinsdag 12 september 1871 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1871, acte nummer 9). Cornelis werd 54 jaar en 18 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 23 mei 1842 te Harmelen op 24-jarige leeftijd met de 51-jarige Sophia Anna Zuidhoek, dochter van Pieter Zuidhoek en Gijsbertje Sanderson. Sophia, wonende te Abcoude-Baambrugge, is geboren in 1791 te Loenen, is gedoopt op zondag 10 juli 1791 aldaar (bron: DTB RH Vecht Venen 1200, registratienummer 161, pagina 89), is overleden op vrijdag 19 januari 1872 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1872, acte nummer 4). Sophia werd 81 jaar.<313>

Sophia was eerder gehuwd (1) met Johann Nicolaus Herdel.<314,315>

9  Gerrit van de Geer is geboren op woensdag 11 november 1818 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 36), is overleden op zaterdag 9 oktober 1819 aldaar . Gerrit werd 10 maanden en 28 dagen.<316>

10  Aart van de Geer is geboren op zaterdag 11 november 1820 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 30), is overleden op maandag 13 november 1820 aldaar . Aart werd 2 dagen.<317>

Dirk trouwt op donderdag 17 mei 1821 te Abcoude-Proosdij op 42-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Cornelia Hendriks van Voornveld, dochter van Hendrik Voornveld en Aafje van Kesteren. Cornelia is gedoopt op donderdag 9 januari 1783 te Loenen, is overleden op donderdag 11 april 1822 te Abcoude-Proosdij . Cornelia werd 39 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<318>

Van Dirk en Cornelia is een kind bekend:

11  Aart van de Geer is geboren op zondag 2 december 1821 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 38), is overleden op zondag 16 december 1821 aldaar . Aart werd 14 dagen.<319>

Dirk trouwt op donderdag 5 februari 1824 te Breukelen-Nijenrode op 45-jarige leeftijd (3) met de 23-jarige Hendrika Klaasse Coljee, dochter van Klaas Coljee en Jannetje Niemeyer. Hendrika is geboren te Breukelen-Nijenrode, is gedoopt op donderdag 29 januari 1801 te Breukelen, is overleden op woensdag 29 maart 1826 te Breukelen-Nijenrode . Hendrika werd 25 jaar en 2 maanden.<320,321>

Van Dirk en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

12  Aart van der Geer is geboren in mei 1824 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op woensdag 16 maart 1825 aldaar . Aart werd 10 maanden.<322>

13  Klaas van der Geer is geboren in april 1825 te Breukelen-Nijenrode, zie VIII-L.

14  Jannetje van de Geer is geboren in maart 1826 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op donderdag 5 juli 1827 te Maarsseveen. Jannetje werd 1 jaar en 4 maanden.

VII-H  Cornelis Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, arbeider, is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Doorn, is overleden op vrijdag 23 november 1838 te Darthuizen . Cornelis werd 55 jaar en 8 maanden.<323>

Cornelis trouwt op vrijdag 10 april 1835 te Darthuizen op 52-jarige leeftijd met de 38-jarige Gijsje Jacobs Budding, dochter van Jacob Budding en Cornelia Vermeulen. Gijsje is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Leersum, is overleden op woensdag 13 juni 1866 aldaar . Gijsje werd 69 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<324,325>

Van Cornelis en Gijsje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacobje van de Geer is geboren op woensdag 28 oktober 1829 te Leersum (bron: DTB Darthuizen 1829, acte nummer 13). Bij het huwelijk van haar ouders in 1835 werd Jacobje geŽcht., zie VIII-M.

2  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 17 september 1832 te Leersum (bron: DTB Darthuizen 1832, acte nummer 4). Cornelis werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1835 geŽcht., zie VIII-N.

3  Aart van der Geer is geboren op maandag 16 mei 1836 te Darthuizen (bron: DTB Darthuizen 1836, acte nummer 5).

VII-I  Evert Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, is gedoopt op zondag 8 mei 1785 te Doorn (bron: Archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65 Registratienummer 103 Pagina 142), is overleden op maandag 25 juli 1842 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1842, acte nummer 20). Evert werd 57 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Evert trouwt op donderdag 30 juli 1812 te Maarssen op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Geertrui Casparus Hons, dochter van Johannes Casparus Hons en Anna Magteld Helmigh. Geertrui is gedoopt op vrijdag 27 februari 1778 te Amsterdam.<326>

Van Evert en Geertrui zijn vier kinderen bekend:

1  Aart Evert van de Geer is geboren op dinsdag 27 juni 1815 te Amsterdam, is overleden op woensdag 12 juli 1815 aldaar. Aart werd 15 dagen.

2  Willem Aart Frederik van de Geer, wonende te Loenersloot, is geboren op maandag 7 oktober 1816 te Loenen (bron: DTB Loenen 1816, acte nummer 58), is overleden op zaterdag 7 juni 1817 aldaar (bron: DTB Loenen 1817, acte nummer 27). Willem werd 8 maanden.

3  Evert van der Geer is geboren op woensdag 26 augustus 1818 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1818, archief 481, registratienummer 57-02, aktenummer 4), is overleden op vrijdag 14 september 1821 aldaar - MvS nr. 71/Loenen d.d. 12-7-1822 -. Evert werd 3 jaar en 19 dagen.

4  Jan Willem van de Geer is geboren op zondag 17 juni 1821 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1821, archief 481, registratienummer 57-05, aktenummer 9), zie VIII-O.

VII-J  Aart Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, winkelier, koetsier en werkman, is gedoopt op zondag 25 maart 1787 te Doorn (bron: Archief DTB_RHC_ZO-Utrecht_65 Registratienummer 103 Pagina 144), is overleden op woensdag 19 maart 1845 te Maarssen (bron: DTb Maarsseveen 1845, acte nummer 7). Aart werd 57 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Aart trouwt op zaterdag 28 oktober 1815 te Tienhoven op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Dirkje Jacoba Martinus Donkers (Derret), dochter van Martinus Donkers en Catharina Elizabeth Josephina Kops. Dirkje, dienstmaagd, wonende te Breukelen, is gedoopt op zaterdag 25 oktober 1783 te Oijen, is overleden op zaterdag 29 januari 1848 te Maarssen (bron: DTB Maarsseveen 1848, acte nummer 9). Dirkje werd 64 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<327>

Van Aart en Dirkje zijn zes kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is geboren op maandag 1 januari 1816 te Tienhoven (bron: DTB Tienhoven 1816, acte nummer 1), zie VIII-P.

2  Wilhelmina Catharina van der Geer is geboren in mei 1818 te Maarseveen, is overleden op woensdag 14 oktober 1818 aldaar (bron: DTB Maarseveen 1818, acte nummer 20). Wilhelmina werd 5 maanden.

3  Catharina van der Geer is geboren op dinsdag 19 mei 1818 te Maarsseveen (bron: DTB Maarseveen 1818, acte nummer 8).

4  Wilhelmina Catharina van der Geer is geboren op dinsdag 3 augustus 1819 te Maarsseveen (bron: DTB Maarseveen 1819, acte nummer 15), is overleden op vrijdag 2 maart 1821 aldaar (bron: DTB Maarseveen 1821, acte nummer 4). Wilhelmina werd 1 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

5  Martinette van de Geer is geboren op zondag 18 augustus 1822 te Maarsseveen.

Martinette trouwt op vrijdag 20 juni 1845 te Maarsseveen op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Hendricus van Verre, zoon van Cornelis van Verre en Hendrica Cremer. Cornelis, schippersknecht, is geboren in 1815 te Ouder-Amstel.<328>

6  Wilhelmina Catharina van de Geer is geboren op donderdag 11 november 1824 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1824, acte nummer 29), is overleden op maandag 2 april 1849 te Maarssen . Wilhelmina werd 24 jaar, 4 maanden en 22 dagen.<329>

VII-K  Willemijntje Aartse van de Geer, dochter van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, is geboren in 1789 te Maarssen, is overleden op dinsdag 6 mei 1823 te Oud Over (MvS nr. 68/Loenen d.d. 22-11-1823). Willemijntje werd 34 jaar.

Willemijntje trouwt op vrijdag 26 september 1817 te Tienhoven op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Pieter van der Paauw, zoon van Klaas van der Paauw en Aaltje Slebos. Pieter is geboren in 1778 te Breukelen, is overleden op dinsdag 6 april 1841 te Lossdrecht (bron: DTB Loosdrecht 1841, acte nummer 21). Pieter werd 63 jaar.<330>

Van Pieter en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas van der Paauw is geboren in januari 1819, is overleden op zaterdag 20 februari 1819 te Loosdrecht (bron: DTB Loosdrecht 1819, acte nummer 5). Nicolaas werd 1 maand.

2  Jacomijntje van der Paauw is geboren in 1820 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 8 oktober 1822 aldaar (bron: DTB Loosdrecht 1822, acte nummer 60). Jacomijntje werd 2 jaar.

3  Klaas van der Paauw is geboren rond 1822 te Loosdrecht.

Klaas trouwt op zaterdag 27 december 1845 te Ruwiel op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Evertje Doornenbal, dochter van Jan Doornenbal en Evertje van Woudenberg. Evertje is geboren rond 1825 te Ruwiel.<331>

VII-L  Gerrit Aartse van der Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, landman en bouknegt, wonende te Loenen (aan den Ankster), is geboren op vrijdag 27 juli 1792 te Tienhoven, is gedoopt op zondag 29 juli 1792 te Maarssen, is overleden op woensdag 6 september 1843 te Loenen. Gerrit werd 51 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 22 mei 1824 te Maarsseveen op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemijntje Hendriks Haksvoort, dochter van Hendrik Haksvoort en Hendrikje van Soest. Willemijntje is gedoopt op zondag 16 mei 1802 te De Bilt, is overleden op woensdag 27 oktober 1847 te Loenen . Willemijntje werd 45 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<332,333>

Van Gerrit en Willemijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Willemijntje van de Geer is geboren op maandag 22 november 1824 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 22 maart 1844 te Loenen . Willemijntje werd 19 jaar en 4 maanden.<334>

2  Hendrik van de Geer is geboren op maandag 22 mei 1826 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1826, acte nummer 9), is overleden op vrijdag 12 april 1850 te Loenen . Hendrik werd 23 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<335>

3  Aart van de Geer is geboren op zaterdag 29 december 1827 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 9 januari 1830 aldaar. Aart werd 2 jaar en 11 dagen.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 21 september 1829 te Maarsseveen, is overleden op maandag 21 september 1829 aldaar.

5  Arie van de Geer, veehouder, wonende te De Bilt, is geboren op vrijdag 28 januari 1831 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 12 november 1850 te Loenen . Arie werd 19 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<336>

6  Ferdinand Jan van der Geer is geboren in maart 1834 te Maarsseveen, zie VIII-Q.

7  Hendrica van de Geer is geboren op woensdag 23 december 1835 te Loenen , zie VIII-R.<337>

8  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 30 december 1836.

9  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 23 november 1838 te Loenen , zie VIII-S.<338>

10  Gerrit van de Geer is geboren op maandag 19 juli 1841 te Loenen , is overleden op zondag 13 april 1845 aldaar . Gerrit werd 3 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<339,340>

VII-M  Willem Georg Frederik Aartse van de Geer, zoon van Aart Dirkse van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Jans Lodder, timmerman(sknecht), wonende te Amsterdam (Heerenstraat) (Langestraat 33)), is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Maarssen, is overleden op donderdag 16 maart 1837 te Amsterdam. Willem werd 40 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Willem trouwt op woensdag 7 mei 1823 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Magtelt Rendes Vermeer, dochter van Rende Vermeer en Antje Gerrits. Magtelt, dienstbode, wonende te Amsterdam, is geboren in 1797 te Harderwijk.

Van Willem en Magtelt zijn zeven kinderen bekend:

1  Aart Johannes van de Geer is geboren op vrijdag 26 december 1823 te Amsterdam, is overleden in januari 1903 aldaar. Aart werd 79 jaar en 1 maand.

2  Rende van de Geer, geemployeerde bij de Rijnspoorweg (1857), is geboren op zaterdag 3 december 1825 te Amsterdam, is overleden in juni 1902 aldaar. Rende werd 76 jaar en 6 maanden.

3  Wilhelmina Frederika van de Geer is geboren op zaterdag 8 december 1827 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 10 juni 1837 aldaar. Wilhelmina werd 9 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

4  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op donderdag 18 november 1830 te Amsterdam.

5  Georg Frederik van de Geer, korporaal 5e reg. infanterie, is geboren in 1831 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 27 april 1852 te Leiden. Georg werd 21 jaar.

6  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op woensdag 16 januari 1833 te Amsterdam, zie VIII-T.

7  Antje van de Geer is geboren op dinsdag 25 november 1834 te Amsterdam, zie VIII-U.

VII-N  Dirk Willem Gerritsz van der Geer, zoon van Gerrit Dirkse van de Geer (VI-H) en Anna Maria van Kooten, is geboren te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 augustus 1794 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Anna Bonnet), is overleden op vrijdag 7 februari 1845 aldaar . Dirk werd 50 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<341>

Dirk trouwt op vrijdag 3 mei 1816 te Zuilen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Aartje van Zijtveld ook genaamd Aartje van Sijtveld, dochter van Roelof van Zijtveld en Gijsbertje Spelt. Aartje is geboren in 1794 te Westbroek, is overleden op dinsdag 26 oktober 1841 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1841, acte nummer 21). Aartje werd 47 jaar.<342>

Aartje was eerder gehuwd (1) met Willem Hoogstraten.<343>

Van Dirk en Aartje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gerrit van der Geer is geboren op dinsdag 24 december 1816 te Zuilen, zie VIII-V.

2  Anna Maria van der Geer is geboren op donderdag 10 september 1818 te Zuilen, is overleden op donderdag 25 juni 1835 aldaar. Anna werd 16 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

3  Roelof van der Geer is geboren op zaterdag 29 januari 1820 te Zuilen, is overleden op zaterdag 14 september 1833 aldaar. Roelof werd 13 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

4  Gijsbertje van der Geer is geboren op vrijdag 16 maart 1821 te Zuilen, is overleden op woensdag 24 september 1834 aldaar (bron: DTB Zuilen 1834, acte nummer 7). Gijsbertje werd 13 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

5  Cornelia van der Geer is geboren op maandag 26 augustus 1822 te Zuilen, is overleden op dinsdag 14 april 1840 aldaar (bron: DTB Zuilen 1840, acte nummer 5). Cornelia werd 17 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

6  Fijtje van der Geer is geboren op maandag 24 november 1823 te Zuilen (bron: DTB Zuilen 1823, acte nummer 19), is overleden op zondag 10 januari 1841 aldaar. Fijtje werd 17 jaar, 1 maand en 17 dagen.

7  Jacoba van der Geer is geboren op woensdag 23 februari 1825 te Zuilen (bron: DTB Zuilen 1825, acte nummer 6), is overleden op donderdag 8 oktober 1840 te Maarssen . Jacoba werd 15 jaar, 7 maanden en 15 dagen.<344>

8  Philippus van der Geer is geboren op vrijdag 4 augustus 1826 te Zuilen (aktenr. 17), zie VIII-W.

9  Aartje van der Geer is geboren op zondag 18 november 1827 te Zuilen (aktenr. 33), zie VIII-X.

10  Grietje van der Geer is geboren op maandag 28 december 1829 te Zuilen (aktenr. 36), zie VIII-Y.

11  Teunis van der Geer is geboren op zondag 16 januari 1831 te Zuilen (aktenr. 1), is overleden op woensdag 16 mei 1832 aldaar (bron: DTB Zuilen 1832, acte nummer 11). Teunis werd 1 jaar en 4 maanden.

12  Jannetje van der Geer ook genaamd Jannigje van de Geer is geboren op zaterdag 2 maart 1833 te Zuilen (aktenr. 3), is overleden op woensdag 15 juli 1846 te Maarssen . Jannetje werd 13 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<345>

13  Roelof van der Geer is geboren op dinsdag 4 september 1838 te Zuilen (aktenr. 12), is overleden op zondag 7 september 1845 te Maarssen . Roelof werd 7 jaar en 3 dagen.<346>

14  Gijsbert van der Geer is geboren op donderdag 23 mei 1839 te Zuilen (aktenr. 13), is overleden op vrijdag 10 januari 1840 aldaar (bron: DTB Zuilen 1840, acte nummer 2).. Gijsbert werd 7 maanden en 18 dagen.

15  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 13 juni 1840 te Maarssen .<347>

VII-O  Roelofje Jacobs van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Fijgje Lammerts Lagerweij, is geboren op dinsdag 23 maart 1802 te Leersum, is overleden op dinsdag 28 april 1868 te Amerongen . Roelofje werd 66 jaar, 1 maand en 5 dagen.<348>

Roelofje trouwt op zondag 31 maart 1822 te Leersum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem van Barneveld, zoon van Brand van Barneveld en Clazina van Brummelen. Willem, tabaksplanter, is geboren in 1802 te Amerongen, is overleden op zaterdag 27 november 1869 aldaar . Willem werd 67 jaar.<349,350>

Van Willem en Roelofje is een kind bekend:

1  Brand van Barneveld, tabaksplanter, is geboren op vrijdag 27 september 1822 te Leersum, is overleden op maandag 25 september 1893 te Amerongen . Brand werd 70 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<351>

Brand trouwt op zondag 2 februari 1851 te Hemmen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Aartje Remmerden, dochter van Hubert Remmerden en Elizabeth van Dodewaard. Aartje is geboren op donderdag 29 september 1825 te Hemmen.<352>

VII-P  Dirk Jacobsz van de Geer, zoon van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Fijgje Lammerts Lagerweij, herbergier en landbouwer, wonende te Maarsen, is gedoopt op zondag 29 december 1805 te Leersum, is overleden op donderdag 16 juli 1874 te Maarsseveen. Dirk werd 68 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Dirk trouwt op woensdag 25 mei 1831 te Leersum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Versteegh (Geertruida), dochter van Maurits Gerard Versteegh en Maria Floor. Geertje is geboren in 1806 te Leersum, is overleden op maandag 9 januari 1893 te Maarrsseveen . Geertje werd 87 jaar.<353,354>

Van Dirk en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 25 februari 1832 te Leersum, zie VIII-Z.

2  Maurits Gerard van de Geer is geboren op maandag 5 mei 1834 te Leersum, zie VIII-AA.

3  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 30 december 1836 te Maarsseveen, zie VIII-AB.

4  Maria van de Geer is geboren op woensdag 28 november 1838 te Maarsseveen, is overleden op woensdag 1 december 1841 aldaar. Maria werd 3 jaar en 3 dagen.

5  Roelofje van de Geer is geboren op donderdag 25 november 1841 te Maarsseveen, is overleden op zondag 28 november 1841 aldaar. Roelofje werd 3 dagen.

6  Maria van de Geer is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Maarsseveen, zie VIII-AC.

7  Willem van de Geer is geboren op zaterdag 21 juni 1845 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 31 december 1926 te Maarssen , is begraven op maandag 3 januari 1927 aldaar. Willem werd 81 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<355>

VII-Q  Lammert Jacobsz van de Geer, zoon van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Fijgje Lammerts Lagerweij, landbouwer, is geboren op zaterdag 16 januari 1808 te Leersum, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 aldaar, is overleden op zondag 2 juli 1837 te Maurik. Lammert werd 29 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Lammert trouwt op vrijdag 1 mei 1829 te Maurik op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertruida Christina van Wijk, dochter van Dirk van Wijk en Anna Versteegh. Geertruida is geboren op zondag 7 juni 1807 te Maurik, is overleden op dinsdag 10 december 1839 aldaar . Geertruida werd 32 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<356,357>

Van Lammert en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Margrietha Sophia van de Geer is geboren op woensdag 5 mei 1830 te Maurik, is gedoopt op zondag 13 juni 1830 aldaar, is overleden op dinsdag 7 maart 1837 aldaar. Margrietha werd 6 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

2  Maurina Gerdina van de Geer is geboren op donderdag 27 oktober 1831 te Maurik , is gedoopt op zondag 27 november 1831 aldaar, zie VIII-AD.<358>

3  Teunis Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 18 september 1833 te Maurik, is gedoopt op zondag 20 oktober 1833 aldaar, zie VIII-AE.

4  Anna Diederika van de Geer is geboren op zondag 29 maart 1835 te Maurik, zie VIII-AF.

5  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 7 februari 1837 te Maurik, is gedoopt op zondag 2 april 1837 aldaar, is overleden in april 1837 aldaar (bron: DTB Maurik 1837, acte nummer 21). Dirk werd 2 maanden.

6  Sophia Margaretha van de Geer is geboren op dinsdag 7 februari 1837 te Maurik, is gedoopt op zondag 2 april 1837 aldaar, is overleden op vrijdag 12 mei 1837 aldaar. Sophia werd 3 maanden en 5 dagen.

VII-R  Gerritje van de Geer ook genaamd Gerrigje van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op vrijdag 21 september 1810 te Leersum, is gedoopt op woensdag 14 november 1810 aldaar, is overleden op dinsdag 28 september 1886 te Rietveld . Gerritje werd 76 jaar en 7 dagen.<359>

Gerritje trouwt op vrijdag 22 maart 1839 te Leersum op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Lammert van Woudenberg ook genaamd Lambertus van Woudenberg, zoon van Lambertus van Woudenberg en Woutrijntje van der Voort. Lammert, landbouwer, is geboren op zondag 5 juni 1814, is overleden op zaterdag 26 februari 1853 te Jutphaas . Lammert werd 38 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<360,361>

Van Lammert en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

1  Wouterijntje van Woudenberg is geboren op donderdag 24 oktober 1839 te Jutphaas (aktenr. 68), is overleden op zondag 24 juli 1853 aldaar . Wouterijntje werd 13 jaar en 9 maanden.<362>

2  Jacob van Woudenberg is geboren op zondag 21 augustus 1842 te Jutphaas (aktenr. 59), is overleden op donderdag 11 mei 1871 aldaar . Jacob werd 28 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<363>

3  Lambertus van Woudenberg is geboren op donderdag 30 mei 1844 te Jutphaas , is overleden op woensdag 15 november 1848 aldaar . Lambertus werd 4 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<364,365>

4  Sophia van Woudenberg is geboren op donderdag 5 juni 1845 te Jutphaas (aktenr. 36), is overleden op vrijdag 9 februari 1900 te Krimpen aan den Lek (bron: DTB Krimpen aan den Lek 1900, acte nummer 6). Sophia werd 54 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 3 juni 1868 te Jutphaas op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Arie Schipper, zoon van Bastiaan Willem Schipper en Adriana Kruidenier. Arie is geboren rond 1843 te Charlois.<366>

5  Gerritje van Woudenberg is geboren op vrijdag 19 juni 1846 te Jutphaas (aktenr. 25), is overleden op zaterdag 24 juli 1847 aldaar . Gerritje werd 1 jaar, 1 maand en 5 dagen.<367>

6  Gerritje van Woudenberg is geboren op zaterdag 24 juli 1847 te Jutphaas (aktenr. 35).

7  Jan Willem van Woudenberg is geboren op donderdag 30 maart 1848 te Jutphaas (aktenr. 8).

Jan trouwt op donderdag 22 mei 1873 te Zuilen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Aartje van Eck, dochter van Cornelis van Eck en Aartje van der Louw. Aartje is geboren rond 1852 te Zuilen.<368>

8  Maria van Woudenberg is geboren op vrijdag 17 mei 1850 te Jutphaas (aktenr. 27).

Maria trouwt op woensdag 7 april 1869 te Jutphaas op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Teunis Oskam, zoon van Jacobus Oskam en Teuntje Oskam. Teunis is geboren rond 1838 te Rietveld.<369>

9  Lambertus van Woudenberg is geboren op donderdag 10 juli 1851 te Jutphaas (aktenr. 43), is overleden op dinsdag 14 oktober 1851 aldaar . Lambertus werd 3 maanden en 4 dagen.<370>

Gerritje trouwt op woensdag 4 januari 1854 te Jutphaas (is gescheiden voor 1886) op 43-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Willem de Kruijf, zoon van Gijsbertus de Kruijf en Wilmpje Harlaar. Willem is geboren op vrijdag 4 juni 1824 te Jutphaas .<371,372>

VII-S  Sophia van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op maandag 4 januari 1813 te Leersum, is overleden op vrijdag 28 mei 1858 te Amerongen . Sophia werd 45 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<373>

Sophia trouwt op vrijdag 24 juni 1842 te Leersum op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik van Os, zoon van Goze van Os en Gerarda de Ridder. Hendrik is geboren in 1820 te Amerongen, is overleden op dinsdag 30 september 1845 aldaar . Hendrik werd 25 jaar.<374,375>

Van Hendrik en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Gerard Gosen van Os is geboren op dinsdag 11 oktober 1842 te Amerongen (aktenr. 56).

2  Sophia van Os is geboren op vrijdag 31 januari 1845 te Amerongen (aktenr. 5).

Sophia trouwt op donderdag 9 november 1865 te Amerongen op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Johannes Cornelis Draaijer. Johannes is geboren rond 1827.<376>

VII-T  Jan van de Geer, zoon van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op woensdag 28 december 1814 te Leersum, is overleden op woensdag 12 december 1900 aldaar , is begraven aldaar (Oude Algemene Begraafplaats Scherpenzeelseweg, Leersum). Jan werd 85 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<377>

Jan trouwt op vrijdag 23 november 1849 te Driebergen op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannigje van Woudenberg, dochter van Willem Hendrik van Woudenberg en Clara Margaretha van Eck. Jannigje is geboren op vrijdag 14 februari 1823 te Driebergen, is overleden op dinsdag 17 februari 1885 te Leersum , is begraven aldaar (Oude Algemene Begraafplaats Scherpenzeelseweg, Leersum). Jannigje werd 62 jaar en 3 dagen.<378,379>

Van Jan en Jannigje zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Hendrik van de Geer is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Driebergen, zie VIII-AG.

2  Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 5 oktober 1850 te Leersum, is overleden op zondag 31 juli 1910 aldaar . Jacob werd 59 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<380>

Jacob trouwt op vrijdag 10 mei 1889 te Amerongen op 38-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Lieftink, dochter van Dirk Lieftink en Jannigje van Ginkel. Cornelia, huishoudster, is geboren op maandag 19 mei 1862 te Amerongen, is overleden op zondag 21 september 1941 te Veenendaal. Cornelia werd 79 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<381>

3  Clara Margaretha van de Geer is geboren op maandag 8 maart 1852 te Leersum, zie VIII-AH.

4  Teunis van de Geer is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 te Leersum, zie VIII-AI.

5  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 23 november 1855 te Leersum, is belijdenis 08.04.1877 gedoopt, zie VIII-AJ.

6  Reijer van de Geer is geboren op woensdag 17 juni 1857 te Leersum, zie VIII-AK.

7  Hendrika van de Geer is geboren op donderdag 2 december 1858 te Leersum, zie VIII-AL.

8  Jan van de Geer is geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Leersum, zie VIII-AM.

9  Wilhelmina Hendrika van de Geer is geboren op vrijdag 23 januari 1863 te Leersum, zie VIII-AN.

10  Gerrigje van de Geer is geboren op dinsdag 13 september 1864 te Leersum, is overleden op zaterdag 22 november 1958 te Utrecht, is begraven op donderdag 27 november 1958 te Driebergen (Nieuwe Begraafplaats, graf C6 III-054). Gerrigje werd 94 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Gerrigje trouwt op donderdag 29 augustus 1889 te Leersum op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Markus van Crevel, zoon van Markus van Crevel en Tijmia Koks. Markus, vleeschhouwer, is geboren op zaterdag 30 juli 1853 te Rhenen, is overleden op vrijdag 14 mei 1937 te Driebergen-Rijsenburg , is begraven aldaar (Nieuwe Begraafplaats, graf C6 III-054). Markus werd 83 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<382,383>

VII-U  Judith van de Geer ook genaamd Judich van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op donderdag 29 augustus 1816 te Leersum, is overleden op zaterdag 11 maart 1899 te Amerongen . Judith werd 82 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<384>

Judith trouwt op donderdag 13 augustus 1846 te Amerongen op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Anthonie Hendrik van Viegen, zoon van Hendrik van Viegen en Geertrui van Spanje. Anthonie is geboren rond 1818 te Amerongen, is overleden voor 1849. Anthonie werd hoogstens 31 jaar.<385>

Judith trouwt op vrijdag 2 maart 1849 te Amerongen op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Wildeman, zoon van Cornelis Wildeman en Jasperina Christina van Spanje. Jan is geboren rond 1819, is overleden op maandag 23 februari 1891 te Amerongen . Jan werd ongeveer 72 jaar.<386,387>

Van Jan en Judith zijn zeven kinderen bekend:

1  Jasperina Christina Wildeman is geboren op dinsdag 23 april 1850 te Amerongen (aktenr. 29), is overleden op donderdag 5 mei 1853 aldaar . Jasperina werd 3 jaar en 12 dagen.<388>

2  Sophia Jacoba Wildeman is geboren op maandag 7 april 1851 te Amerongen (aktenr. 25), is overleden op donderdag 26 juli 1855 aldaar . Sophia werd 4 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<389>

3  Judrika Wildeman is geboren op vrijdag 25 juni 1852 te Amerongen (aktenr. 28), is overleden op maandag 5 december 1921 aldaar . Judrika werd 69 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<390>

Judrika trouwt op vrijdag 27 maart 1903 te Amerongen op 50-jarige leeftijd met de 68-jarige Maurits Gerard van de Geer, zie VIII-AA.<391>

4  Jasperina Christina Wildeman is geboren op dinsdag 23 augustus 1853 te Amerongen (aktenr. 49), is overleden op zaterdag 5 november 1853 aldaar . Jasperina werd 2 maanden en 13 dagen.<392>

5  Jasperina Christina Sophia Wildeman is geboren op vrijdag 6 februari 1857 te Amerongen (aktenr. 15), is ongehuwd overleden op zondag 16 februari 1936 te Doorn . Jasperina werd 79 jaar en 10 dagen.<393>

6  Sophia Jacoba Wildeman is geboren op donderdag 19 augustus 1858 te Amerongen (aktenr. 55).

7  Cornelis Wildeman is geboren op zondag 26 februari 1860 te Amerongen (aktenr. 14), is overleden op dinsdag 20 maart 1860 aldaar . Cornelis werd 23 dagen.<394>

VII-V  Teunis van de Geer, zoon van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), landbouwer, is geboren op maandag 18 september 1820 te Leersum, is overleden op woensdag 5 januari 1898 aldaar . Teunis werd 77 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<395>

Teunis trouwt op vrijdag 2 december 1864 te Maurik op 44-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrika van Dijk, dochter van Andries van Dijk en Jacoba Sophia van Eck. Hendrika is geboren in 1831 te Maurik, is overleden op zondag 4 maart 1877 te Leersum. Hendrika werd 46 jaar.<396>

Van Teunis en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacoba Sophia van de Geer is geboren op dinsdag 16 mei 1865 te Leersum, zie VIII-AO.

2  Sophia van de Geer is geboren op donderdag 20 september 1866 te Leersum, zie VIII-AP.

3  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op donderdag 21 november 1867 te Leersum, zie VIII-AQ.

4  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 26 december 1869 te Leersum, zie VIII-AR.

5  Jacobus Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 21 oktober 1871 te Leersum, is overleden op donderdag 22 maart 1877 aldaar . Jacobus werd 5 jaar, 5 maanden en 1 dag.<397>

VII-W  Maria van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op zondag 28 september 1823 te Leersum, is belijdenis 27.03.1845, att. Baambrugge 1846 gedoopt, is overleden op woensdag 10 juli 1895 te Vreeland. Maria werd 71 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 13 maart 1846 te Leersum op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes de Veer, zoon van Johannes de Veer en Gerrigje Koudijs. Johannes is geboren in 1816 te Driebergen, is overleden op maandag 4 oktober 1897 te Vreeland (bron: DTB Vreeland 1897, acte nummer 17). Johannes werd 81 jaar.<398>

Van Johannes en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes de Veer is geboren op vrijdag 25 december 1846 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 49), is overleden op zondag 6 juni 1847 aldaar . Johannes werd 5 maanden en 12 dagen.<399>

2  Sophia de Veer is geboren in 1850 te Baambrugge, is overleden op donderdag 7 januari 1937 te Vreeland (bron: DTB Vreeland 1936, acte nummer 1). Sophia werd 87 jaar.

Sophia trouwt op donderdag 18 februari 1875 te Abcoude-Baambrugge op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Abraham Vien, zoon van Harmen Vien en Hendrika Degen. Abraham is geboren rond 1847 te Baambrugge.<400>

3  Gerarda de Veer is geboren op maandag 18 maart 1850 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 15).

Gerarda trouwt op donderdag 21 november 1872 te Abcoude-Baambrugge op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jan Eijkelhoff, zoon van Zeeger Eijkelhoff en Johanna Catharina Outshoorn. Jan is geboren rond 1839 te Alphen aan den Rijn.<401>

4  Petronella Maria de Veer is geboren op donderdag 10 april 1851 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 21).

Petronella trouwt op donderdag 27 mei 1880 te Abcoude-Baambrugge op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Teunis Jacob van Zeijtveld, zoon van Goris van Zeijtveld en Aartje Pos. Teunis is geboren rond 1850 te Laagnieuwkoop.<402>

5  Maria Johanna de Veer is geboren op maandag 12 juli 1852 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 41), is overleden op vrijdag 8 oktober 1852 aldaar . Maria werd 2 maanden en 26 dagen.<403>

6  Maria de Veer is geboren op maandag 27 maart 1854 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 14), is overleden op dinsdag 18 mei 1948 te Alkmaar (bron: DTB Alkmaar 1948, acte nummer 278). Maria werd 94 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 30 maart 1894 te Vreeland op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Lambertus Metzelaar, zoon van Willem Metzelaar en Jannetje Zwart. Lambertus is geboren rond 1851 te Den Helder.<404>

7  Jan de Veer is geboren op zondag 28 oktober 1855 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 43), is overleden op donderdag 6 februari 1930 te Schagen (bron: DTB Schagen 1930, acte nummer 8). Jan werd 74 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jan was gehuwd met Johanna Blaauboer.

8  Jacob de Veer is geboren 1857 of 1858 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 8 juli 1858 aldaar . Jacob werd hoogstens 6 maanden en 7 dagen.<405>

9  Jacob de Veer is geboren op zaterdag 29 mei 1858 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 16).

10  Dirk de Veer is geboren op donderdag 22 november 1860 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 39).

VII-X  Grietje van de Geer, dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op woensdag 27 oktober 1824 te Leersum, is overleden op donderdag 18 januari 1906 aldaar . Grietje werd 81 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<406>

Grietje trouwt op vrijdag 9 mei 1845 te Leersum op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk van Merkestijn, zoon van Dirk van Merkestijn en Geertruida van Hemert (Gerritje). Dirk, landbouwer en onderwijzer, is geboren op zondag 1 mei 1814 te Bunnik, is overleden op woensdag 20 januari 1892 te Leersum , is begraven aldaar (oude algemene begraafplaats). Dirk werd 77 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<407,408>

Van Dirk en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje van Merkestijn is geboren op woensdag 29 juli 1846 te Leersum (bron: DTB Leersum 1846, acte nummer 19), is overleden op zondag 30 januari 1853 aldaar . Geertje werd 6 jaar, 6 maanden en 1 dag.<409>

2  Sophia van Merkestijn is geboren op dinsdag 31 augustus 1847 te Leersum, is overleden op dinsdag 19 december 1933 te Amerongen . Sophia werd 86 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<410>

Sophia trouwt op donderdag 21 april 1887 te Leersum op 39-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Gerard Marinus van Altena, zoon van Evert van Altena en Reijertje van Meerveld. Gerard is geboren rond 1848 te Rhenen.<411>

3  Wilhelmina Petronella van Merkestijn is geboren op woensdag 3 oktober 1849 te Leersum (bron: DTB Leersum 1849, acte nummer 39).

Wilhelmina trouwt op donderdag 23 oktober 1873 te Leersum op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johannes Mengius KŲningsfeldt, zoon van Johan Fredrik Wilhelm KŲningsfeldt en Elisabeth van Leeuwen. Johannes is geboren rond 1844 te Meliskerke.

4  Margaretha Diederica van Merkestyn ook genaamd Margaretha Diederica van Merkestijn is geboren op donderdag 16 oktober 1851 te Leersum (bron: DTB Leersum 1851, acte nummer 24), is overleden op dinsdag 2 januari 1917 te Utrecht . Margaretha werd 65 jaar, 2 maanden en 17 dagen.<412>

Margaretha trouwt op donderdag 9 september 1880 te Leersum op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Dirk Opdien, zoon van Bartholomeus Opdien en Engelina Elisabeth van Balgooijen. Dirk is geboren rond 1850 te Dodewaard.<413>

5  Dirk van Merkestijn is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Leersum (bron: DTB Leersum 1856, acte nummer 29).

VII-Y  Gijsberta van de Geer (Gijsje), dochter van Jacob Dirkse van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op vrijdag 21 december 1827 te Leersum, is overleden op maandag 21 januari 1901 te Woerden . Gijsberta werd 73 jaar en 1 maand.<414>

Gijsberta trouwt op donderdag 14 maart 1850 te Leersum op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit Meijster, zoon van Huybert Meijster en Theodora Cornelia Meijster. Gerrit is geboren op dinsdag 20 november 1827 te Utrecht , is overleden op vrijdag 3 maart 1905 te Woerden . Gerrit werd 77 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<415,416>

Van Gerrit en Gijsberta zijn zes kinderen bekend:

1  Theodora Cornelia Meijster is geboren op woensdag 15 januari 1851 te Woerden , is overleden op dinsdag 22 april 1919 aldaar . Theodora werd 68 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<417,418>

Theodora trouwt op donderdag 23 april 1874 te Woerden op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Matteus van de Kamer, zoon van Willem Pieter van de Kamer en Maria Cornelia Groos. Matteus is geboren rond 1850 te Middelburg.<419>

2  Sophia Meijster is geboren op vrijdag 10 september 1852 te Woerden , is overleden op dinsdag 21 april 1931 te Delft (bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/41566897). Sophia werd 78 jaar, 7 maanden en 11 dagen.<420>

Sophia trouwt op donderdag 23 augustus 1877 te Woerden op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Maarten Cornelis Krommenhoek, zoon van Pieter Krommenhoek en Magdalena Bogaard. Maarten is geboren rond 1850 te Harmelen.<421>

3  Hubert Meijster is geboren op dinsdag 27 mei 1856 te Woerden , is overleden op donderdag 9 oktober 1924 te Leersum . Hubert werd 68 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<422,423>

Hubert trouwt op donderdag 8 november 1888 te Woerden op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Grietje van Dam, dochter van Hendrik van Dam en Christina Geertruida Langenberg. Grietje is geboren rond 1865 te Woerden.<424>

4  Jacob Meijster is geboren op dinsdag 18 augustus 1857 te Woerden , is overleden op dinsdag 29 september 1857 aldaar . Jacob werd 1 maand en 11 dagen.<425,426>

5  Hendrika Meijster is geboren op donderdag 30 januari 1862 te Woerden , is overleden op zondag 14 december 1924 te Leersum . Hendrika werd 62 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<427,428>

6  Johannes Meijster is geboren op zondag 31 juli 1864 te Woerden , is overleden op maandag 23 mei 1870 aldaar . Johannes werd 5 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<429,430>

VII-Z  Gerrit Dirk van de Geer, zoon van Dirk Dirkse van de Geer (VI-K) en Anna Hendriks de Kock, timmerman en tapper, is geboren op donderdag 9 januari 1812 te Beusichem, is gedoopt op zondag 26 januari 1812 te Rijswijk, is overleden op woensdag 21 juli 1847 (bron: DTB Rijswijk, Buren, 1847, acte nummer 57). Gerrit werd 35 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 22 mei 1834 te Maurik op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelia van Ojen, dochter van Rijk van Ojen en Dirkje van Keulen. Cornelia is geboren te Rijswijk, is gedoopt op zondag 8 juli 1810 aldaar (bron: DTB Rijswijk 1810, acte 65), is overleden op zaterdag 22 juli 1837 aldaar (bron: DTB Rijswijk-Buren 1837, aktenummer 36). Cornelia werd 27 jaar en 14 dagen.<431>

Van Gerrit en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer, drogist, is geboren op woensdag 15 april 1835 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1835, acte nummer 34), is overleden op maandag 28 oktober 1861 te Wijk bij Duurstede - MvS nr. 82/Wijk bij Duurstede -. Dirk werd 26 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Heden overleed in de ouderdom van bijn 27 jaren DIRK VAN DE GEER, in leven droogist alhier.

Wijk bij Duurstede, R.P.C VAN DE GEER
28 october 1861 eenige kennisgeving

*
Die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen den heer D.VAN DE GEER, in leeven Droogist en handelaar in Steenkolen, gewoond hebbende te Wijk bij Duurstede, en aldaar op den 28e October ll overleden, gelieven daarvan opgave of betaling te doen, voor of op den 1sten Februarij e.k. aan den Heer F.A.Bonte te Wijk bij Duurstede.
Tevens berigten de ondergeteekenden, dat zij de Affaire in Droogherijen en Verfwaren, door wijlen hunnen broeder uitgeoefend, hebben overgedaan aan den Heer J.D.HATTINK, dien zij bij dezen in dezelfde gunst en hetzelfde vertrouwen aanbevelen, door den overledene zoo ruimschoots genoten.

Wijk bij Duurstede, Januarij 1862 DE ERVEN D> VAN DE GEER

*
Ingevolge voorenstaande annonce, de Affaire in DROGERIJEN EN VERFWAREN van wijlen den Heer D.VAN DE GEER, hebbende overgenomen, en dezelve voor zijne rekeneing en op zijnen naam zullende voortzetten, heeft de ondergeteekende de eer zich bij zijne stadgenooten en verdere begunstigers der vorige firma aan te bevelen, zullende door een soliede bediening zich ieders gunst en vertrouwen trachten waardig te maken.

Wijk bij Duurstede, Januarij 1862 J.D.HATTINK

2  Rijk Pieter Cornelis van de Geer is geboren op vrijdag 11 november 1836 te Maurik, zie VIII-AS.

Gerrit trouwt op zaterdag 29 januari 1842 te Maurik op 30-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Arreke Willemina van Ojen, dochter van Jan Arrisse van Ojen en Anne Cornelia van Keulen. Arreke is geboren in 1820 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 10 april 1894 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1894, acte nummer 43). Arreke werd 74 jaar.<432>

Van Gerrit en Arreke zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelia Wilhelmina van de Geer is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 te Maurik, zie VIII-AT.

4  Anna Janna van de Geer is geboren op zondag 17 december 1843 te Maurik, is overleden in maart 1854 aldaar (bron: DTB Rijswijk-Buren 1854, acte nummer 19). Anna werd 10 jaar en 3 maanden.

5  Jan Gijsbert van de Geer is geboren op woensdag 8 oktober 1845 te Maurik, is overleden in augustus 1846 aldaar. Jan werd 10 maanden.

VII-AA  Teunis van de Geer, zoon van Dirk Dirkse van de Geer (VI-K) en Anna Hendriks de Kock, tabaksplanter, wonende te Hilversum (Leliestraat 2), is geboren op dinsdag 22 oktober 1816 te Beusichem (bron: DTB Rijswijk 1816, acte nummer 55), is overleden op donderdag 30 januari 1890 te Rijswijk - MvS nr. 4/Wijk bij Duurstede d.d. 7-1890 -. Teunis werd 73 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<433>

Teunis trouwt op donderdag 23 maart 1843 te Maurik op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Helena de Rooij, dochter van Dirk de Rooy en Hestera Catherina Verbrugh. Helena is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Maurik, is overleden op donderdag 23 december 1897 te Lienden. Helena werd 75 jaar, 1 maand en 25 dagen.<434>

Van Teunis en Helena zijn twaalf kinderen bekend:

1  Anna Diederika van de Geer, wonende te Amsterdam, is geboren op zaterdag 3 augustus 1844 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1844, acte nummer 73), is overleden op woensdag 7 juni 1882 te Amsterdam. Anna werd 37 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Anna trouwt op dinsdag 20 mei 1879 te Maurik op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Johan Heinrich Wilhelm Hehman, zoon van Caspar Heinrich Hehman en Petronella Josephina Haan. Johan, machinesteller, is geboren rond 1844 te Amsterdam.<435>

2  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 18 augustus 1846 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1846, acte nummer 50), is overleden op zondag 9 oktober 1864 te Maastricht. Dirk werd 18 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op vrijdag 10 maart 1848 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1848, acte nummer 14), zie VIII-AU.

4  Hestera Catherina van de Geer is geboren op woensdag 30 mei 1849 te Rijswijk, zie VIII-AV.

5  Willemina Judrika van de Geer is geboren op zondag 6 april 1851 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1851, acte nummer 32), zie VIII-AW.

6  Ahasuerus Dirk van de Geer is geboren op donderdag 1 juli 1852 te Rijswijk, zie VIII-AX.

7  Jacobus van de Geer is geboren op maandag 22 augustus 1853 te Rijswijk, is overleden op woensdag 25 juli 1888 te Zeist (bron: DTB Zeist 1888, acte nummer 66). Jacobus werd 34 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

8  Helena van de Geer is geboren op dinsdag 6 februari 1855 te Rijswijk, zie VIII-AY.

9  Aart Hendrik van de Geer is geboren op zondag 27 december 1857 te Rijswijk, is overleden op maandag 1 oktober 1883 te Padang (NOI). Aart werd 25 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

10  Aartje van de Geer is geboren op vrijdag 23 maart 1860 te Rijswijk, is overleden op donderdag 12 oktober 1916 te Rijswijk-Buren (bron: DTB Rijswijk-Buren 1916, acte nummer 49). Aartje werd 56 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

11  N.N. van de Geer is geboren op vrijdag 30 mei 1862 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1862, acte nummer 60).

12  Dirk van de Geer, bakker, is geboren op zondag 30 september 1866 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk (Buren) 1866, acte nummer 79), is overleden na maart 1886. Dirk werd minstens 19 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Dirk werd op 18 maart 1886 te Hilversum wegens broederdienst vrijgesteld van militaire dienst. Hij bleek toen de volgende lichaamskenmerken te hebben: lengte 177 cm, aangezicht rond, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus gewoon, mond idem, kin rond haar blond werkbrouwen idem.

VII-AB  Dirkje Judrika van de Geer, dochter van Dirk Dirkse van de Geer (VI-K) en Anna Hendriks de Kock, is geboren op zaterdag 19 juni 1819 te Maurik, is overleden op donderdag 6 september 1855 te Deil . Dirkje werd 36 jaar, 2 maanden en 18 dagen.<436>

Dirkje trouwt op vrijdag 19 juni 1840 te Maurik op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Christoffels, zoon van Cornelis Christoffels en Anna Agatha Stoelman. Jacob, genees- en heelmeester en wonende te Deil, is geboren op zaterdag 31 december 1814 te Amsterdam, is overleden op woensdag 14 oktober 1863 te Deil (bron: DTB Deil 1863, acte nummer 22). Jacob werd 48 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<437>

Jacob was later gehuwd (2) met Maria Jannetta Margrita Verstegen.<438,439>

Van Jacob en Dirkje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Anthonie Agathus Christoffels is geboren op woensdag 7 juli 1841 te Deil (bron: DTB Deil 1841, acte nummer 37).

2  Anna Diederika Christoffels is geboren op vrijdag 1 juli 1842 te Deil (bron: DTB Deil 1842, acte nummer 38).

3  Jacob Dirk Gerrit Christoffels, wijnhandelaar, is geboren op dinsdag 6 februari 1844 te Deil (bron: DTB Deil 1844, acte nummer 11).

Jacob was gehuwd (1) met Johanna Henrietta Tukker. Johanna is overleden voor 1878. Jacob trouwt op donderdag 28 maart 1878 te Zaandam op 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Stijntje Metselaar, dochter van Cornelis Metselaar en Anna Ploeger. Stijntje is geboren rond 1854 te Zaandam.<440>

Stijntje was eerder gehuwd (1) met Cornelis de Hoog.<441>

4  Wilhelmus Christoffels is geboren op vrijdag 23 mei 1845 te Deil (bron: DTB Deil 1845, acte nummer 30), is overleden op dinsdag 5 augustus 1845 aldaar . Wilhelmus werd 2 maanden en 13 dagen.<442>

5  Wilhelmina Christoffels is geboren op zondag 21 juni 1846 te Deil (bron: DTB Deil 1846, acte nummer 37).

6  Stevina Cornelia Christoffels is geboren op maandag 23 oktober 1848 te Deil (bron: DTB Deil 1848, acte nummer 36), is overleden op vrijdag 15 juni 1849 aldaar (DTB Deil 1849, acte nummer 36). Stevina werd 7 maanden en 23 dagen.

7  Stephanus Cornelis Christoffels is geboren op maandag 24 februari 1851 te Deil (bron: DTB Deil 1851, acte nummer 10).

8  Dirkje Judrika Christoffels is geboren op maandag 17 mei 1852 te Deil (bron: DTB Deil 1852, acte nummer 19), is overleden op dinsdag 14 september 1852 aldaar (bron: DTB Deil 1852, acte nummer 26). Dirkje werd 3 maanden en 28 dagen.

9  Dirkje Judrika Christoffels is geboren op vrijdag 27 oktober 1854 te Deil (DTB Deil 1854, acte nummer 46).

VII-AC  Otto Petersz van der Meijden, zoon van Peter Ariensz van der Meijden (VI-M) en Anna Otten Verkerk, is gedoopt op zaterdag 27 november 1762 te Culemborg.

Otto was gehuwd met Agnes Labee.

Van Otto en Agnes zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Margrieta van der Meiden is overleden op dinsdag 24 oktober 1848 te Culemborg (bron: DTB Culemborg 1848, acte nummer 255).

2  Reinier van der Meijden.

Reinier trouwt op woensdag 12 februari 1834 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1834, acte nummer reg.1 fol. 47) (1) met Wilmpie Kreemer. Wilmpie, ambtenaar. Reinier trouwt op donderdag 11 juli 1850 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1850, acte nummer reg.7 fol. 34v) (2) met Adriana Elisabeth Ambagtsheer. Adriana, winkelierster, is geboren te Amsterdam.

VII-AD  Hendrik Petersz van der Meijden, zoon van Peter Ariensz van der Meijden (VI-M) en Anna Otten Verkerk, journalier, tisserand, is geboren te Culemborg, is gedoopt op woensdag 7 februari 1770 aldaar, is overleden op maandag 2 september 1822 te Veenendaal (Gld.). Hendrik werd 52 jaar, 6 maanden en 26 dagen.


<443>
<444>
<445>
<446>

Hendrik trouwt op zondag 25 mei 1794 te Veenendaal (Gld.) op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Lijsbeth Cornelissen van der Meijden, zie VII-AE.<447>

Van Hendrik en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Hendriksz van der Meijden is gedoopt op zondag 17 mei 1795 te Veenendaal (Gld.).


<448>
<449>

Cornelis trouwt op zaterdag 21 april 1821 te Ede op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jannitje Jans van Egdom, dochter van Jan Maassen van Egdom en Rijkje Marcelisdr Bos. Jannitje is gedoopt op zondag 16 oktober 1796 te Veenendaal (Gld.).<450>


<451>
Cornelis trouwt op zaterdag 15 december 1827 te Ede op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Aaltje Spijker. Aaltje is geboren rond 1802.<452>

2  Anna Hendriks van der Meijden is gedoopt op zondag 24 september 1797 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-AZ.

3  Elsje Hendriks van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 10 augustus 1800 aldaar, is overleden op vrijdag 25 oktober 1872 aldaar. Elsje werd 72 jaar, 2 maanden en 15 dagen.


<453>
<454>

Elsje trouwt op vrijdag 28 april 1826 te Veenendaal (Gld.) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Bastiaan Christiaen Hendriksen van Ravenswaay, zoon van Hendrik Hendriksen van Ravenswaay en Jeanne Therese Julie Brouart. Bastiaan is gedoopt op zondag 7 oktober 1798 te Veenendaal (Gld.).<455>


<456>

4  Trijntje Hendriks van der Meijden is geboren op zondag 27 maart 1803 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 27 maart 1803 aldaar, is overleden te Ede.


<457>
<458>

Trijntje trouwt op zaterdag 19 september 1835 te Ede op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Hendriksen van Ravenswaay, zoon van Hendrik Hendriksen van Ravenswaay en Jeanne Therese Julie Brouart. Pieter is geboren op zaterdag 29 september 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op donderdag 11 oktober 1810 aldaar.<459>


<460>

5  Pieter Hendriksz van der Meijden is gedoopt op zondag 22 september 1805 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BA.

6  Geurtje Hendriks van der Meijden is geboren op zaterdag 13 februari 1808 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 13 maart 1808 aldaar.


<461>
<462>

7  Teunis Hendriksz van der Meijden is geboren op vrijdag 9 november 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 2 december 1810 aldaar.


<463>
<464>

Teunis trouwt op vrijdag 22 april 1836 te Veenendaal (Gld.) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johanna van Manen. Johanna is geboren rond 1811.<465>

8  Cornelia van der Meijden is geboren op zaterdag 23 juli 1814 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 5 juni 1871 te Rhenen. Cornelia werd 56 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Cornelia was gehuwd met Theodoris Boelhower. Theodoris is geboren rond 1814.

VII-AE  Lijsbeth Cornelissen van der Meijden ook genaamd Lijsabet, dochter van Cornelis Ariensz van der Meijden (VI-N) en Elsje Tomasse van Valkensweerd (VI-R), is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 aldaar, is overleden op donderdag 1 april 1824 aldaar . Lijsbeth werd 49 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<466>


<467>
<468>

Lijsbeth trouwt op zondag 25 mei 1794 te Veenendaal (Gld.) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Petersz van der Meijden, zie VII-AD.<469>

VII-AF  Aaltje Cornelissen van der Meijden, dochter van Cornelis Ariensz van der Meijden (VI-N) en Elsje Tomasse van Valkensweerd (VI-R), is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).


<470>
<471>

Aaltje trouwt op zondag 21 mei 1809 te Veenendaal (Gld.) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Helmert Woutersz, zoon van Wouter Berendsen en Teunisje Helmerden. Helmert is geboren te Renswoude aan de Vendel, is gedoopt op vrijdag 23 december 1774 aldaar.<472>


<473>
<474>

Van Helmert en Aaltje is een kind bekend:

1  Cornelis Helmertsz is geboren op vrijdag 1 februari 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 10 februari 1811 aldaar.


<475>

VII-AG  Tomas Cornelisz van der Meijden, zoon van Cornelis Ariensz van der Meijden (VI-N) en Elsje Tomasse van Valkensweerd (VI-R), is gedoopt op zondag 24 december 1786 te Veenendaal (Gld.).


<476>
<477>

Tomas trouwt op vrijdag 28 juni 1816 te Veenendaal (Gld.) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Clara Cornelia Cornelissen van Ravenswaay, dochter van Cornelis Hendriksen van Ravenswaay en Arisje van Ginkel. Clara is gedoopt op zondag 23 augustus 1795 te Veenendaal (Utr.).<478>

Van Tomas en Clara is een kind bekend:

1  Lubbert van der Meijden is geboren in 1821 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BB.

VII-AH  Arien Geurtsz van der Meijden, zoon van Geurt Ariensz van der Meijden (VI-O) en Harmtje Evertse Beijer, is gedoopt in juni 1773 te Veenendaal (Gld.).

Arien trouwt te Veenendaal (Gld.) met Aletta Marcelis Bos, dochter van Marcelis Jansz Bosch en Jannigje Kornelisz van Barneveld. Aletta is gedoopt op zondag 13 februari 1774 te Veenendaal (Gld.).

Van Arien en Aletta zijn twee kinderen bekend:

1  Harremina Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 3 mei 1807 te Veenendaal (Gld.).

2  Jannetje Ariens van der Meijden is geboren op vrijdag 4 augustus 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 3 september 1809 aldaar.


<479>

VII-AI  Hendrikje Geurtsen van der Meijden, dochter van Geurt Ariensz van der Meijden (VI-O) en Harmtje Evertse Beijer, is gedoopt op zondag 1 november 1778 te Veenendaal (Gld.).

Hendrikje trouwt op zondag 3 november 1799 te Veenendaal (Gld.) op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Gijsbert Gijsbertsz Bos, zoon van Gijsbert Gijsbertsz Bos en Hendrijn Cornelissen van Barneveld. Gijsbert is geboren te Veenendaal (Gld.) (bij 1e huw geb -), is gedoopt op zondag 11 mei 1766 aldaar.<480>


<481>
<482>

Van Gijsbert en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrijntje Gijsberts Bos is geboren op vrijdag 13 juni 1800 te Ede, is gedoopt op zondag 22 juni 1800 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BC.

2  Geurt Gijsbertsz Bos is gedoopt op zondag 28 maart 1802 te Veenendaal (Gld.).


<483>

3  Hendrikjen Gijsberts Bos is gedoopt op zondag 10 november 1805 te Veenendaal (Gld.).


<484>

4  Harremantje Gijsberts Bos is geboren op zaterdag 15 april 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 30 april 1809 aldaar.


<485>

5  Gijsbertje Gijsberts Bos is geboren op dinsdag 30 april 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 mei 1811 aldaar.


<486>

VII-AJ  Evert Geurtsz van der Meijden, zoon van Geurt Ariensz van der Meijden (VI-O) en Harmtje Evertse Beijer, is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.).

Evert was gehuwd met Cornelia Rijks van Heemsbergen, dochter van Rijk Cornelisz van Heemsbergen en Fijgje van Kampen. Cornelia is gedoopt op zondag 21 september 1783 te Veenendaal (Gld.).


<487>

Van Evert en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Geurt Evertsz van der Meijden is gedoopt op zondag 20 oktober 1805 te Veenendaal (Gld.).


<488>

2  Reijk Evertsz van der Meijden is gedoopt op zondag 26 april 1807 te Veenendaal (Gld.).


<489>

VII-AK  Matthijs Willemsen Diepeveen ook genaamd Mattijs Mathijs Tijs, zoon van Willem Matthijsz Diepeveen (van) (VI-Q) en Heijnderijntje Willems van Schuppen, wolkammersknecht en wolkammersknecht te Veenendaal, is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 27 juni 1866 aldaar. Matthijs werd 91 jaar, 8 maanden en 4 dagen.


<490>

Matthijs trouwt op vrijdag 29 maart 1799 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op vrijdag 29 maart 1799 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jannigje Arissen van de Loosdrecht, dochter van Aris Johannessen van de Loosdrecht en Jannigje Jelissen van Dijk. Jannigje is gedoopt op zondag 3 januari 1779 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 28 oktober 1865 aldaar. Jannigje werd 86 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<491>


<492>

Van Matthijs en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Heinderijntje Thijsse Diepeveen is gedoopt op zondag 8 september 1799 te Veenendaal (Gld.).

2  Aris Thijsse Diepeveen is gedoopt op zondag 30 oktober 1803 te Veenendaal (Gld.).

3  Jannigje Diepeveen is geboren op zaterdag 3 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 aldaar, zie VIII-BD.

4  Willemijntje Diepeveen is geboren op zondag 15 januari 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 22 januari 1809 aldaar.

5  Willem Thijsse Diepeveen is geboren op woensdag 3 juli 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 14 juli 1811 aldaar.

VII-AL  Willemijntje Jacobs van Valkensweert ook genaamd Willempje, dochter van Jacobus Thomassen van Valkensweert (VI-S) en Aletje Willemse Bos (Aaltje), is geboren op maandag 29 september 1800 te Ede.


<493>

Willemijntje trouwt in 1825 te Bennekom (?) op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Hendriksen Dekker, zoon van Hendrik Gerritsen en Hendrikje Geurts. Gerrit is geboren op zondag 22 december 1793 te Otterlo - op de Lange Heij -, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 29 december 1793 aldaar.<494>


<495>

Van Gerrit en Willemijntje is een kind bekend:

1  Jan Dekker is geboren op woensdag 13 oktober 1830 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt , zie VIII-BE.<496>

VII-AM  Cornelis Riksen Cornelissen van Hal, zoon van Cornelis Rikszen van Hal (VI-T) en Cornelia Thomassen van Valkensweerd, boerenknecht te Renswoude, is geboren te Ede - op de boerderij 'de Hanepol' -, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 aldaar, is overleden op maandag 16 oktober 1876 te Renswoude. Cornelis werd 80 jaar, 2 maanden en 29 dagen.


<497>

Cornelis trouwt op zaterdag 6 januari 1816 te Renswoude op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannigje Willems van Ginkel, dochter van Willem Jansz van Ginkel en Teuntje Cornelissen van de Meent. Jannigje is gedoopt op zondag 1 januari 1797 te Leersum , is overleden op dinsdag 7 december 1847 te Renswoude. Jannigje werd 50 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<498,499>


<500>

Van Cornelis en Jannigje is een kind bekend:

1  Willem van Hal is geboren op zaterdag 2 april 1825 te Renswoude, zie VIII-BF.

VII-AN  Jan Cornelissen van der Meijden, zoon van Cornelis Japikze van der Meijde (Knelis) (VI-U) en Hanna Gijsbertze Haalboom, is geboren te Renswoude , is gedoopt op vrijdag 15 mei 1772 aldaar.<501>


<502>
<503>
<504>

Jan was gehuwd (1) met Aaltje Gerrits van den Brandhof, dochter van Gerrit Arendsen van den Brandhof en Aertje Hendriksen van den Brandhof (Aaltje). Aaltje is geboren te Amerongen (bij huw jd geb en won Dwarsweg -), is gedoopt op zondag 23 mei 1773 aldaar, is overleden voor zondag 12 februari 1809 aldaar (?). Aaltje werd hoogstens 35 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


<505>

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Jansen van der Meijden is gedoopt op zondag 17 juni 1798 te Amerongen.


<506>

2  Cornelis Jansz van der Meijden is gedoopt op zondag 3 augustus 1800 te Amerongen.


<507>

Jan trouwt op zondag 12 februari 1809 te Amerongen op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Jannigje van Ginkel. Jannigje is geboren rond 1783 te Doorn (bij huw geb -, won Amerongen).<508>

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

3  Teunisje Jansen van der Meijden is gedoopt op zondag 4 augustus 1811 te Rhenen.


<509>

VII-AO  Aaltje Gerrits van der Meyden, dochter van Gerrit Maassen van der Meijden (VI-V) en Jannetje Jans van den Heuvel, is gedoopt op zondag 26 februari 1764 te Veenendaal (Gld.).


<510>

Aaltje trouwt op zondag 3 maart 1793 te Ede op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gijsbert Riksen Beker. Gijsbert, landbouwer, is geboren rond 1762.<511>

neemt 3.11.1812 de naam Beker aan.
<512>

Van Gijsbert en Aaltje is een kind bekend:

1  Jantje Gisbertsen Beker is geboren op zondag 8 december 1793 te Ede, is gedoopt op zondag 15 december 1793 aldaar, zie VIII-BG.

VII-AP  Klaas Aartsen Hardeman, zoon van Aart Klaassen Hardeman (VI-AA) en Aletta Jacobs van der Meijden, wolkammer, is gedoopt op zondag 23 januari 1780 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 22 juni 1834 aldaar. Klaas werd 54 jaar, 4 maanden en 30 dagen.


<513>
<514>
<515>
<516>

Klaas trouwt op vrijdag 18 juni 1802 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrikje Hendriks van Prattenburg, dochter van Hendrik Aartsz van Prattenburg en Johanna Christiaanse. Hendrikje is gedoopt op zondag 26 februari 1769 te Veenendaal (Gld.).<517>


<518>
<519>

Van Klaas en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aart Hardeman is gedoopt op maandag 23 januari 1804 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor woensdag 20 november 1805 aldaar. Aart werd hoogstens 1 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

2  Aart Hardeman is geboren op woensdag 20 november 1805 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 1 december 1805 aldaar, is overleden voor zondag 9 augustus 1807 aldaar. Aart werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

3  Aart Hardeman is geboren op zondag 9 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1807 aldaar, zie VIII-BH.

4  Hendrik Hardeman is geboren op maandag 2 juli 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 22 juli 1810 aldaar, is overleden voor donderdag 12 maart 1812 aldaar. Hendrik werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

5  Hendrik Hardeman is gedoopt op donderdag 12 maart 1812 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 30 november 1813 aldaar. Hendrik werd 1 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

6  Hendrik Hardeman is gedoopt op zaterdag 15 januari 1814 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 27 augustus 1815 aldaar. Hendrik werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

7  Hendrikje Hardeman is gedoopt in 1825 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 13 juni 1849 aldaar. Hendrikje werd 24 jaar.


<520>
<521>

VII-AQ  Kornelis Jansz van Amerongen, zoon van Jan Cornelisz van Amerongen (VI-AB) en Jannigje Gerrits van der Meijden, wolkammer, is geboren op donderdag 25 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 november 1792 aldaar, is overleden op donderdag 1 juni 1854 aldaar . Kornelis werd 61 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<522>

Kornelis trouwt op vrijdag 10 mei 1816 te Veenendaal (Gld.) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Aartje Jacobs van Kooten, dochter van Jacob Teunisz van Kooten en Gerrigje Everts Bos. Aartje is gedoopt op zondag 18 mei 1794 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 17 april 1837 aldaar . Aartje werd 42 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<523..525>

Van Kornelis en Aartje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje van Amerongen is geboren in 1826 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BI.

2  Hendrikje van Amerongen is geboren op woensdag 25 juni 1828 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BJ.


Generatie VIII

(van 1786 tot 1958)

In deze generatie zijn 62 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 380 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1822 en 1919. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leersum (53x), Doorn (18x), Maarssen (16x), Rhenen (16x), Maarsseveen (15x), Veenendaal (Gld.) (14x), Linschoten (13x), Loosdrecht (13x), Ede (12x), Vleuten (11x), Amsterdam (11x), Harmelen (11x), Ruwiel (11x), Rijswijk (10x), Langbroek (10x), Maurik (10x), Oudenrijn (9x), Kockengen (9x), Rotterdam (7x), Abcoude-Baambrugge (7x), Zeist (7x), Hei en Boeicop (6x), Maartensdijk (6x), Driebergen (6x), Loenen (5x), Laagnieuwkoop (5x), Harderwijk (5x), 's-Gravenhage (5x), Alphen aan den Rijn (4x), Tiel (4x), Jutphaas (4x), Sliedrecht (4x), Ooltgensplaat (4x), Ophemert (3x), Wijk bij Duurstede (3x), Veldhuizen (3x), Tuyl (2x), Dordrecht (2x), Graft (2x), Hazerswoude (2x), Ilpendam (2x), Hoorn, Kralingen, Westgraafdijk, Oudewater, Renswoude, Loenen aan de Vecht, Woerden, Brussel, Kralingen, Rijswijk en Oterleek.

VIII-A  Annigje Dirks Bolderman, dochter van Dirk Dirksz Bolderman (VII-A) en Hendrijn Frederikse van der Poel, is gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 5 maart 1849 aldaar. Annigje werd 53 jaar, 1 maand en 16 dagen.


<526>

Annigje trouwt op zaterdag 9 juli 1814 te Veenendaal (Gld.) op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Rijnier Jansz Vonk, zoon van Jan Reiniersz Vonk en Cornelia Gerrits Boomsloot. Rijnier is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 1 februari 1871 aldaar. Rijnier werd 78 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<527>


<528>

Van Rijnier en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirkje Vonk is geboren op vrijdag 24 oktober 1828 te Veenendaal (Gld.), zie IX-A.

2  Geertruy Vonk is geboren in 1830.


<529>

Geertruy was gehuwd met Jan van Ravenswaay, zoon van Antoine Hendriksen van Ravenswaay en Neeltje Jansen van Lunteren. Jan is geboren op zaterdag 28 mei 1825 te Veenendaal (Gld.).


<530>

VIII-B  Hendrik Bolderman, zoon van Teunis Dirksz Bolderman (VII-B) en Geertruy van Zanten, is geboren op donderdag 15 oktober 1812 te Veenendaal (Gld.).


<531>

Hendrik trouwt in 1835 te Veenendaal (Gld.) (?) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria de Man. Maria is geboren in 1815 te Veenendaal (Gld.) (?).<532>


<533>

Van Hendrik en Maria is een kind bekend:

1  Teunis Bolderman is geboren in 1840 te Veenendaal (Gld.).

VIII-C  Jan Johannes-Wilhelmusz van de Geer, zoon van Johannes Wilhelmus Janse van de Geer (VII-C) en Trijntje van den Berg, voerman en kastenmaker, is geboren op zondag 28 november 1802 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1802 aldaar, is overleden op donderdag 30 maart 1848 te Haarlem (bron: DTB Rotterdam 1848, acte nummer 3). Op de overlijdensacte staat abusievelijk dat Jan slechts 39 jaar werd.. Jan werd 45 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op woensdag 20 september 1826 te 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Henderika Trijssenaar, dochter van Arie Trijssenaar en Josefa Victoria Engelhart. Henderika is geboren in 1797 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 27 juni 1848 te 's-Gravenhage. Henderika werd 51 jaar.

Van Jan en Henderika zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren in oktober 1826 te 's-Gravenhage, is overleden in oktober 1826 aldaar.

2  Johanna Wilhelmina van de Geer is geboren in november 1827 te 's-Gravenhage, is overleden in maart 1828 aldaar. Johanna werd 4 maanden.

3  Adriana Helena Johanna van de Geer is geboren in december 1828 te 's-Gravenhage, is overleden in 1834 te Amsterdam. Adriana werd 6 jaar.

4  Helena Sophia van de Geer is geboren in juni 1831 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 10 februari 1882 te Amsterdam. Helena werd 50 jaar en 8 maanden.

Helena trouwt op woensdag 20 september 1865 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Cornet, zoon van Johannes Cornet en Maria Vleugel. Hendrik, timmerman, is geboren rond 1840 te Amsterdam.

5  Hendrica Johanna van de Geer is geboren in januari 1834 te 's-Gravenhage, zie IX-B.

6  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op dinsdag 5 december 1837 te Amsterdam, zie IX-C.

VIII-D  Maria Johannes-Wilhelmus van der Geer, dochter van Johannes Wilhelmus Janse van de Geer (VII-C) en Trijntje van den Berg, is geboren op woensdag 3 juli 1805 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 21 juli 1805 aldaar, is overleden op donderdag 16 december 1886 te Amsterdam. Maria werd 81 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 14 maart 1823 te Rotterdam op 17-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Korteland, zoon van Cornelis Korteland en Lena van der Velden. Jacob, schipper, is geboren op vrijdag 30 januari 1795 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, dopen archief 1-02, registratienummer 40), is overleden op woensdag 3 november 1847 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1847, acte nummer 2892). Jacob werd 52 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Jacob en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Lena Korteland is geboren op woensdag 30 juli 1823 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1823, acte nummer 1436), is overleden op dinsdag 30 december 1823 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1823, acte nummer 2198). Volgens de overlijdensacte was Lena geboren op 26 juli 1823,. Lena werd 5 maanden.

2  Johanna Wilhelmina Korteland is geboren op zondag 8 januari 1826 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1826, acte nummer 62), is overleden op woensdag 26 november 1902 aldaar (bron: DTB Rotetrdam 1902, acte nummer 5351). Johanna werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

3  Teunis Korteland is geboren op dinsdag 4 mei 1830 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1830, acte nummer 983), is overleden op zondag 23 december 1894 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1894, acte nummer 4583). Teunis werd 64 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

4  Jacob Korteland is geboren op maandag 18 augustus 1834 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1834, acte nummer 1655), is overleden op zondag 22 maart 1874 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1874, acte nummer 1048). Jacob werd 39 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

5  Lena Maria Korteland is geboren in 1837 te Rotterdam.

6  Maria Korteland is geboren op zondag 3 juli 1842 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1842, acte nummer 1655), is overleden op donderdag 28 januari 1897 aldaar (bron: DTB Rotterdam 1897, acte nummer 551). Maria werd 54 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

7  doodgeboren zoon Korteland is doodgeboren op donderdag 1 mei 1845 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1845, acte nummer 1216).

VIII-E  Neeltje Jans van de Geer ook genaamd Cornelia van de Geer, dochter van Jan Aartse van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is steeg gedoopt op zondag 12 november 1809 aldaar, is overleden op donderdag 2 april 1874 te Maarsseveen. Neeltje werd 64 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Neeltje was gehuwd met Johan Gerrit Kraaijenhagen. Johan is geboren in 1803, is overleden op vrijdag 23 september 1859 te Maarsseveen (bron: Maarsseveen 1859, acte nummer 24). Johan werd 56 jaar.

Van Johan en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Wilhelmina Louisa Kraaijenhagen is geboren rond 1843 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 8 oktober 1895 aldaar (bron: DTB Maarsseveen 1895, acte nummer 19). Cornelia werd ongeveer 52 jaar.

Cornelia trouwt op vrijdag 11 februari 1870 te Maarsseveen op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrebrand Brandsen, zoon van Johannes Brandsen en Maria Lissebetha Lambrechts. Gerrebrand is geboren rond 1846 te Maarsseveen.

2  Johanna Christina Suzanne Kraaijenhagen is geboren op dinsdag 11 maart 1845 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1845, acte nummer 6).

Johanna trouwt op vrijdag 12 juni 1868 te Maarsseveen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hendrik Koetsier, zoon van Jan Koetsier en Cornelia de Kruif. Hendrik is geboren rond 1842 te Doorn.<534>

3  Johan Aalbertus Kraaijenhagen is geboren op zondag 18 juli 1847 te Vleuten (brob: DTB Vleuten 1846, acte nummer 24).

4  Wilhelmina Louisa Cornelia Kraaijenhagen is geboren op donderdag 27 januari 1848 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1848, acte nummer 2), is overleden op dinsdag 1 juli 1919 te Zuilen (bron: DTB Zuilen 1919, acte nummer 28). Wilhelmina werd 71 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 7 mei 1875 te Maarsseveen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jeremias Nicolaas Hendrikus van der Toom, zoon van Julianus van der Toom en Johanna Iseger. Jeremias is geboren rond 1851 te Utrecht.<535>

5  Maria Pieternella Kraaijenhagen is geboren op zondag 17 augustus 1851 te Maarsseveen (Bron: DTB Maarsseveen 1851, acte nummer 19).

6  Christina Kraaijenhagen is geboren op zaterdag 4 juni 1853 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1853, acte nummer 14), is overleden op dinsdag 6 mei 1856 aldaar (bron: DTB Maarsseveen 1856, acte nummer 9). Christina werd 2 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

VIII-F  Arie van de Geer ook genaamd Arie van der Geer, zoon van Jan Aartse van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, jager, is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen (aktenr. 8), is overleden op zaterdag 14 maart 1857 te Maartensdijk . Arie werd 43 jaar, 10 maanden en 12 dagen.<536>

Arie trouwt op woensdag 24 mei 1843 te Utrecht op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Hermina Gerardina van Stuivenberg ook genaamd Wilhelmina Gerardina van Stuivenberg en Wilhelmina van Stuivenberg, dochter van Aart van Stuivenberg en Florisina Posthuma van Geerland. Hermina is geboren in 1808 te Buren, is overleden op zondag 23 augustus 1857 te Maartensdijk . Hermina werd 49 jaar.<537,538>

Van Arie en Hermina zijn drie kinderen bekend:

1  Aart van der Geer is geboren op woensdag 9 april 1845 te Maartensdijk (bron: DTB Maartensdijk 1845, acte nummer 20).

2  Janna Cornelia van de Geer is geboren op donderdag 1 juli 1847 te Maartensdijk (bron: DTB Maartensdijk 1847, aktenr. 8).

3  Cornelia van der Geer is geboren in 1848, is overleden op zaterdag 3 februari 1866 te Utrecht. Cornelia werd 18 jaar.

VIII-G  Hendrina van de Geer, dochter van Jan Aartse van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, zadelmaakster, is geboren op zondag 3 maart 1816 te Tienhoven , is overleden op zaterdag 28 april 1866 te Maarssen . Hendrina werd 50 jaar, 1 maand en 25 dagen.<539,540>

Hendrina trouwt op zaterdag 21 maart 1840 te Maarssen op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Willem Hageman, zoon van Harmen Hageman en Stijntje Schouten. Willem is geboren op dinsdag 10 juni 1817 te Abcoude , is overleden op zondag 18 juli 1841 te Maarsseveen . Willem werd 24 jaar, 1 maand en 8 dagen.<541..543>

Van Willem en Hendrina zijn twee kinderen bekend:

1  Herman Jan Hageman is geboren in 1840, is overleden op vrijdag 18 juni 1841 te Maarsseveen . Herman werd 1 jaar.<544>

2  Willem Jan Herman Hageman is geboren op vrijdag 20 augustus 1841 te Maarsseveen , is overleden op zaterdag 19 mei 1917 te Amersfoort. Willem werd 75 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<545>

Willem trouwt op vrijdag 8 maart 1867 te Maarsseveen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johanna Hagemeijer, dochter van Frederik Willem Hagemeijer en Johanna Catharina Veldkamp. Johanna is geboren rond 1844 te Maarsseveen.<546>

Hendrina trouwt op vrijdag 31 januari 1845 te Maarsseveen op 28-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Johannes Jacobus Hildebrand, zoon van Jan Hildebrand en Neeltje van der Kraats. Johannes, zadelmaker, is geboren op zaterdag 22 februari 1823 te Utrecht , is overleden op zondag 20 juli 1884 te Maarssen . Johannes werd 61 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<547..549>

Van Johannes en Hendrina zijn acht kinderen bekend:

3  Jan Christiaan Hildebrand is geboren op zaterdag 4 mei 1844 te Maarsseveen , is overleden op zondag 26 augustus 1906 te Maarssen . Jan werd 62 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<550,551>

Jan was gehuwd met Johanna Wilhelmina van der Meent. Johanna is overleden voor 1906.

4  Jacob Hildebrand is geboren op woensdag 15 april 1846 te Maarsseveen , is overleden op zondag 8 april 1906 te Utrecht . Jacob werd 59 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<552,553>

Jacob trouwt op vrijdag 29 oktober 1875 te Maarssen op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Antonia Anna Fiering, natuurlijke dochter van Maria Fiering. Antonia is geboren rond 1854 te Rotterdam.<554>

5  Neeltje Cornelia Hildebrand is geboren op dinsdag 21 maart 1848 te Maarssen , is overleden op zaterdag 1 juli 1848 aldaar . Neeltje werd 3 maanden en 10 dagen.<555,556>

6  Cormelia Hildebrand is geboren op zondag 29 april 1849 te Maarssen , is overleden op dinsdag 31 juli 1849 aldaar . Cormelia werd 3 maanden en 2 dagen.<557,558>

7  Johannes Jacobus Hildebrand is geboren op zaterdag 28 september 1850 te Maarssen , is overleden op zondag 1 december 1850 aldaar . Johannes werd 2 maanden en 3 dagen.<559,560>

8  Johannes Jacobus Hildebrand is geboren op dinsdag 18 mei 1852 te Maarssen , is overleden op zondag 30 mei 1852 aldaar . Johannes werd 12 dagen.<561,562>

9  Neeltje Hildebrand is geboren op zondag 14 augustus 1853 , is overleden op donderdag 20 oktober 1853 te Maarssen . Neeltje werd 2 maanden en 6 dagen.<563,564>

10  Heindrina Hildebrand is geboren op maandag 25 september 1854 te Maarssen , is overleden op dinsdag 24 oktober 1854 aldaar . Heindrina werd 29 dagen.<565,566>

VIII-H  Adrianus Dirkse van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (VII-G) en Jannetje Adrianus Griffioen, is geboren op zondag 17 juli 1808 te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 aldaar, is overleden op maandag 16 november 1857 te Loosdrecht (bron: DTB Loosdrecht 1857, acte nummer 63). Adrianus werd 49 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 september 1835 te Loenen op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Trijntje Brouwer, dochter van Willem Brouwer en Gijsbertje Kruiswijk. Trijntje, wonende te Doesburg (1883), is geboren op donderdag 4 januari 1816 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op zaterdag 1 november 1902 te Doesburg . Trijntje werd 86 jaar, 9 maanden en 28 dagen.<567,568>

Van Adrianus en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op maandag 1 februari 1836 te Loenen, zie IX-D.

2  Willem van der Geer is geboren op zaterdag 20 januari 1838 te Loenen, zie IX-E.

3  Gijsbertje van der Geer is geboren op woensdag 5 juni 1839 te Loenen (bron: DTB Loenen 1839, acte nummer 15), is overleden op dinsdag 5 december 1843 te Loosdrecht (bron: DTB Loosdrecht 1843, acte nummer 49). Gijsbertje werd 4 jaar en 6 maanden.

4  Cornelis van de Geer ook genaamd Cornelis van der Geer is geboren op dinsdag 12 september 1843 te Loosdrecht, is overleden op zaterdag 27 april 1844 aldaar. Cornelis werd 7 maanden en 15 dagen.

5  Cornelis van der Geer is geboren op dinsdag 24 december 1844 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 11 februari 1845 aldaar. Cornelis werd 1 maand en 18 dagen.

6  Gijsbertus van der Geer is geboren op zondag 25 januari 1846 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 13 september 1849 aldaar. Gijsbertus werd 3 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

7  Jannetje van der Geer is geboren op zaterdag 5 juni 1852 te Loosdrecht, is overleden op maandag 28 juni 1852 aldaar. Jannetje werd 23 dagen.

8  Gijsbertha van der Geer is geboren op woensdag 21 december 1853 te Loosdrecht, zie IX-F.

VIII-I  Willemijntje Dirks van de Geer, dochter van Dirk Aartse van de Geer (VII-G) en Jannetje Adrianus Griffioen, is geboren op donderdag 6 september 1810 te Zuilen, is gedoopt op zondag 23 september 1810 aldaar, is overleden op woensdag 19 februari 1890 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1890, acte nummer 59). Willemijntje werd 79 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Willemijntje trouwt op zondag 9 september 1832 te Purmerend op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Aris van Eijken, zoon van Petrus Henricus van Eijken en Neeltje Graftdijk. Aris, landbouwer, wonende te Beemster, is geboren op zaterdag 10 november 1804 te Zuid-Scharwoude, is gedoopt op zondag 11 november 1804 aldaar, is overleden op zondag 21 oktober 1860 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1860, acte nummer 297). Aris werd 55 jaar, 11 maanden en 11 dagen.<569>

Van Aris en Willemijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter van Eijken is geboren rond 1835 te Graft, is overleden op vrijdag 8 april 1836 aldaar (bron: DTB Graft 1836, acte nummer 18). Pieter werd ongeveer 1 jaar.

2  Neeltje van Eijken is geboren rond 1836 te Westgraafdijk, is overleden op maandag 14 november 1853 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1853, acte nummer 247). Neeltje werd ongeveer 17 jaar.

3  Jannetje van Eijken, dienstbode, is geboren rond 1840 te Graft, is overleden op zaterdag 8 januari 1887 te Ursem (bron: DTB Ursem 1887, acte nummer 1). Jannetje werd ongeveer 47 jaar.

Jannetje trouwt op vrijdag 27 januari 1865 te Hoorn op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerrit Bakker, zoon van Cornelis Bakker en Maartje Zwart. Gerrit, arbeider, is geboren rond 1834 te Schermerhorn.<570>

4  Petronella van Eijken, dienstbode, is geboren rond 1841 te Ilpendam, is overleden op zondag 3 augustus 1913 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1913, acte nummer 101). Petronella werd ongeveer 72 jaar.

Petronella trouwt op vrijdag 12 mei 1871 te Hoorn op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jacob VerŽll, zoon van Jacob VerŽll en Antje van der Boom. Jacob, tuinman, is geboren rond 1838 te 's-Gravenzande.<571>

5  Pieter van Eijken is geboren in 1844 te Ilpendam, is overleden op donderdag 25 mei 1871 te Spanbroek. Pieter werd 27 jaar.

6  Frederica Wilhelmina van Eijken is geboren op donderdag 28 mei 1846 te Oterleek.

Frederica trouwt op vrijdag 18 maart 1870 te Hoorn op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelis Elspeel, zoon van Benjamin Elspeel en Petronelle Brugman. Cornelis, tuinmansknecht, is geboren rond 1849 te Hoorn.<572>

7  Sijtje van Eijken is geboren rond 1853 te Hoorn, is overleden op vrijdag 29 mei 1925 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1925, acte nummer 520). Sijtje werd ongeveer 72 jaar.

VIII-J  Dirk van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (VII-G) en Jannetje Adrianus Griffioen, is geboren op maandag 16 november 1812 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 13), is overleden op vrijdag 28 juni 1850 te Linschoten. Dirk werd 37 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Dirk was gehuwd met Jannigje van Maurik, dochter van Aalbert van Maurik. Jannigje is geboren rond 1813, is overleden op woensdag 27 juli 1881 te Polsbroek . Jannigje werd ongeveer 68 jaar.<573>

Van Dirk en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje van der Geer, naaister, is geboren in 1838 te Oudewater, is overleden op zaterdag 20 april 1861 te Linschoten. Jannigje werd 23 jaar.

2  Albertus van der Geer is geboren op dinsdag 12 maart 1839 te Linschoten (bron: DTB Linschoten 1839, acte nummer 8), is overleden op zondag 8 oktober 1854 aldaar (bron: DTB Linschoten 1854, acte nummer 30). Albertus werd 15 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

3  Dirk van der Geer is geboren op donderdag 16 december 1841 te Linschoten, zie IX-G.

4  Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 29 januari 1845 te Linschoten, is overleden op zondag 9 februari 1845 aldaar. Cornelis werd 11 dagen.

VIII-K  Rijk van de Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (VII-G) en Jannetje Adrianus Griffioen, landbouwersknecht, is geboren op vrijdag 13 oktober 1815 te Abcoude-Proosdij (aktenr. 35), is overleden op vrijdag 13 juli 1849 te Harmelen (bron: DTB Harmelen 1849, acte nummer 21). Rijk werd 33 jaar en 9 maanden.

Rijk trouwt op donderdag 25 april 1839 te Harmelen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Dirkje van der Velden, dochter van Joseph van der Velden en Annegje Bouwerse. Dirkje, naaister, is geboren in 1812 te Harmelen, is overleden op donderdag 29 november 1860 aldaar (bron: DTB Harmelen 1860, acte nummer 39). Dirkje werd 48 jaar.<574>

Dirkje was later gehuwd (2) met Hendrik van IJsselstein.<575>

Van Rijk en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op donderdag 19 december 1839 te Harmelen (aktenr. 56), is overleden op zaterdag 6 juni 1840 aldaar (bron: DTB Harmelen 1840, acte nummer 26). Dirk werd 5 maanden en 18 dagen.

2  Anna van der Geer is geboren op zondag 9 mei 1841 te Harmelen (aktenr. 13), is overleden op donderdag 12 juli 1849 aldaar. Anna werd 8 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

3  Dirk van der Geer is geboren op zaterdag 27 januari 1844 te Harmelen (aktenr. 5), is overleden op maandag 19 augustus 1844 aldaar (bron: DTB Harmelen 1844, acte nummer 35). Dirk werd 6 maanden en 23 dagen.

4  Cornelis van der Geer is geboren op vrijdag 4 mei 1849 te Harmelen (aktenr. 12), is overleden op dinsdag 28 mei 1850 aldaar (bron: DTB Harmelen 1850, acte nummer 11). Cornelis werd 1 jaar en 24 dagen.

VIII-L  Klaas van der Geer, zoon van Dirk Aartse van de Geer (VII-G) en Hendrika Klaasse Coljee, landman en tuinder, is geboren in april 1825 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op dinsdag 23 augustus 1904 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1904, acte nummer 14). Klaas werd 79 jaar en 4 maanden.

Klaas trouwt op vrijdag 30 april 1852 te Loenersloot op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Willemijntje Bouthoorn, dochter van Willem Bouthoorn en Dirkje Kerpestein. Willemijntje is geboren in 1828 te Woerden, is overleden op donderdag 25 oktober 1860 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1860, acte nummer 15). Willemijntje werd 32 jaar.<576>

Van Klaas en Willemijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika van der Geer is geboren op dinsdag 29 juni 1852 te Kockengen (aktenr. 12), is overleden op woensdag 3 november 1852 (bron: DTB Kockengen 1852, acte nummer 22). Hendrika werd 4 maanden en 5 dagen.

2  Hendrica van der Geer is geboren op zondag 23 april 1854 te Kockengen (aktenr. 13), zie IX-H.

3  Dirk van der Geer is geboren op zaterdag 8 september 1855 te Kockengen (aktenr. 24), is overleden op maandag 14 januari 1856 aldaar (bron: DTB Kockengen 1856, acte nummer 2). Dirk werd 4 maanden en 6 dagen.

4  Dirkje van der Geer is geboren op maandag 8 juni 1857 te Kockengen (aktenr. 21), is overleden op maandag 22 juni 1857 aldaar (bron: DTB Kockengen 1857, acte nummer 13). Dirkje werd 14 dagen.

Klaas trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Kockengen op 38-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria van Vliet, dochter van Frans van Vliet en Marrigje Spijker. Maria, dienstbode, is geboren in 1836 te Laagnieuwkoop, is overleden op vrijdag 2 juni 1871 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1871, acte nummer 13). Maria werd 35 jaar.

Van Klaas en Maria zijn vier kinderen bekend:

5  Marretje van der Geer is geboren op zondag 24 september 1865 te Kockengen (aktenr. 29), is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 aldaar (bron: DTB Kockengen 1865, acte nummer 65). Marretje werd 1 maand en 3 dagen.

6  Marretje van der Geer is geboren op vrijdag 31 augustus 1866 te Kockengen (aktenr. 18), is overleden op maandag 1 maart 1869 aldaar. Marretje werd 2 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

7  Nicolaas van der Geer is geboren op donderdag 13 april 1871 te Kockengen (aktenr. 7), is overleden op donderdag 15 juni 1871 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1871, acte nummer 5). Nicolaas werd 2 maanden en 2 dagen.

8  Dirkje van der Geer is geboren op maandag 12 oktober 1868 te Kockengen (aktenr. 21), is overleden op zaterdag 17 juni 1871 aldaar. Dirkje werd 2 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Klaas trouwt op vrijdag 8 mei 1874 te Maarsseveen op 49-jarige leeftijd (3) met de 45-jarige Aaltje van Bokhorst, dochter van Kor van Bokhorst en Rijntje van den Brink. Aaltje, dienstbode, is geboren in 1829 te Nijkerk, is overleden op donderdag 3 december 1885 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1885, acte nummer 14). Aaltje werd 56 jaar.<577>

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Reyer Vos.<578>

Klaas trouwt op donderdag 6 november 1890 te Zevenhoven op 65-jarige leeftijd (4) met de 63-jarige Barbara van Halm, dochter van Gerrit van Halm en Aagje Rooseboom. Barbara, wonende te Zevenhuizen, is geboren op zondag 3 juni 1827 te Zegveld (bron: DTB Zegveld 1827, acte nummer 8).<579>

Barbara was eerder gehuwd (1) met Klaas de Graaf.<580>

VIII-M  Jacobje van de Geer, dochter van Cornelis Aartse van de Geer (VII-H) en Gijsje Jacobs Budding, is geboren op woensdag 28 oktober 1829 te Leersum (bron: DTB Darthuizen 1829, acte nummer 13). Bij het huwelijk van haar ouders in 1835 werd Jacobje geŽcht., is overleden op dinsdag 10 januari 1911 te Doorn (bron: DTB Doorn 1911, acte nummer 3). Jacobje werd 81 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Jacobje trouwt op vrijdag 28 september 1855 te Doorn op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Koendert Boekhout, zoon van Peter Boekhout en Geertje Bloemheuvel. Koendert, oppasser, is geboren op dinsdag 5 december 1815 te Leusden (bron: DTB Leusden 1815, acte nummer 26)., is overleden op zaterdag 29 mei 1880 te Doorn . Koendert werd 64 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<581>

Koendert was eerder gehuwd (1) met Elsje van Schuur.<582,583>

Van Koendert en Jacobje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Boekhout is geboren op dinsdag 8 april 1856 te Doorn (aktenr. 10), is overleden op donderdag 2 november 1939 aldaar . Pieter werd 83 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<584>

Pieter trouwt op donderdag 21 februari 1884 te Zeist op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Grietje van Soest, dochter van Evert van Soest en Grietje Dorrestijn. Grietje is geboren rond 1862 te Zeist.<585>

2  Cornelis Boekhout is geboren op woensdag 22 april 1857 te Doorn (aktenr. 9), is overleden op zaterdag 3 oktober 1891 aldaar . Cornelis werd 34 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<586>

Cornelis trouwt op vrijdag 29 december 1882 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Wilhelmina Knoppers, dochter van Gijsbert Knoppers en Aaltje Bleijenberg. Wilhelmina is geboren rond 1859 te Doorn.

3  Gijsbert Boekhout is geboren op maandag 11 april 1859 te Doorn (aktenr. 9), is overleden op woensdag 15 mei 1867 aldaar . Gijsbert werd 8 jaar, 1 maand en 4 dagen.<587>

4  Willem Boekhout is geboren in 1860 te Doorn, is overleden op dinsdag 6 augustus 1861 aldaar . Willem werd 1 jaar.<588>

5  Clara Boekhout is geboren op donderdag 28 november 1861 te Doorn (aktenr. 30).

6  Willem Boekhout is geboren op dinsdag 17 november 1863 te Doorn (aktenr. 36), is overleden op vrijdag 10 oktober 1902 aldaar . Willem werd 38 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<589>

Willem trouwt op donderdag 30 augustus 1888 te Doorn op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Willemina van Maurik ook genaamd Willemina van Mourik, dochter van Johannes van Maurik en Teuntje van Ekeren. Willemina is geboren rond 1866 te Leersum.<590>

7  Koenraad Boekhout (Koendert) is geboren op dinsdag 4 december 1866 te Doorn (aktenr. 37), is overleden op woensdag 11 april 1951 te Bussum (bron: DTB Bussum 1951, acte nummer 124). Koenraad werd 84 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Koenraad trouwt op zaterdag 30 mei 1891 te Amerongen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Elizabeth Johanna van Ruiswijk, dochter van Gerrit van Ruiswijk en Roelofje van Ingen. Elizabeth is geboren rond 1868 te Amerongen.<591>

8  Gijsbert Boekhout, arbeider, is geboren op zaterdag 6 maart 1869 te Doorn (aktenr. 8), is overleden op woensdag 25 juli 1934 te Oosterbeek (bron: DTB Renkum 1934, acte nummer 137). Gijsbert werd 65 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Gijsbert trouwt op zaterdag 10 juni 1899 te Renkum op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geertruida van der Steeg, dochter van Evert van der Steeg en Geurtje Gerritsen. Geertruida is geboren rond 1869 te Oosterbeek.<592>

9  Aartje Boekhout is geboren op zondag 2 juli 1871 te Doorn (aktenr. 14).

Aartje trouwt op vrijdag 23 januari 1891 te Doorn op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Johannes Christiaan van Dijk, zoon van Carel van Dijk en Judith Clasina Verhaar. Johannes is geboren rond 1870 te Langbroek.<593> Aartje trouwt op woensdag 24 juli 1907 te Arnhem op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 50-jarige Hendrik Jan Leuvelink, zoon van Gerrit Jan Leuvelink en Hendrik Schelfers. Hendrik, loopknecht, is geboren rond 1857 te Markelo.<594>

VIII-N  Cornelis van de Geer, zoon van Cornelis Aartse van de Geer (VII-H) en Gijsje Jacobs Budding, dagloner, is geboren op maandag 17 september 1832 te Leersum (bron: DTB Darthuizen 1832, acte nummer 4). Cornelis werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1835 geŽcht., is overleden op vrijdag 15 november 1918 te Doorn . Cornelis werd 86 jaar, 1 maand en 29 dagen.<595>

Cornelis trouwt op zaterdag 9 augustus 1862 te Leersum op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina van Eck, dochter van Aart van Eck en Aaltje van Rhee. Catharina is geboren op donderdag 2 augustus 1838 te Langbroek, is overleden op vrijdag 21 februari 1908 te Doorn . Catharina werd 69 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<596,597>

Van Cornelis en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 16 februari 1863 te Leersum, is overleden op vrijdag 23 mei 1941 te Utrecht. Cornelis werd 78 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

2  Ortje van de Geer is geboren op maandag 21 november 1864 te Leersum, is ongehuwd overleden op dinsdag 5 maart 1907 te Doorn . Ortje werd 42 jaar, 3 maanden en 12 dagen.<598>

3  Gijsje van de Geer is geboren op dinsdag 24 april 1866 te Leersum, is overleden op maandag 24 december 1866 aldaar . Gijsje werd 8 maanden.<599>

4  doodgeboren zoon is doodgeboren op zondag 24 november 1867 te Leersum .<600>

5  Gijsbertus van de Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1869 te Leersum, is overleden op donderdag 29 december 1938 te Rhenen. Gijsbertus werd 69 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 29 oktober 1870 te Leersum .<601>

VIII-O  Jan Willem van de Geer, zoon van Evert Aartse van de Geer (VII-I) en Geertrui Casparus Hons, schrijver, boekhouder, aanplakker, is geboren op zondag 17 juni 1821 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1821, archief 481, registratienummer 57-05, aktenummer 9), is overleden op maandag 16 januari 1882 te Utrecht. Jan werd 60 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 28 april 1854 te Vleuten op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Elisabeth Vroman, dochter van Hendrik Vroman en Neeltje van der Neut. Elisabeth, dienstbode, is geboren op dinsdag 10 januari 1826 te Woerden, is overleden op zaterdag 17 april 1909 te Soesterberg . Elisabeth werd 83 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<602,603>

Van Jan en Elisabeth zijn elf kinderen bekend:

1  Evert van der Geer is geboren op zondag 6 augustus 1854 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1854, acte nummer 18), zie IX-I.

2  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 30 augustus 1855 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1855, acte nummer 11), is overleden op dinsdag 25 december 1855 aldaar (bron: DTB Vleuten 1855, acte nummer 23). Hendrik werd 3 maanden en 25 dagen.

3  Willem Georg Frederik van der Geer is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Vleuten, zie IX-J.

4  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 1 april 1858 te Vleuten, zie IX-K.

5  Geertruida van der Geer is geboren op maandag 22 augustus 1859 te Doorn (aktenr. 25), is overleden op woensdag 19 oktober 1859 aldaar . Geertruida werd 1 maand en 27 dagen.<604>

6  Gerard van der Geer is geboren op maandag 20 augustus 1860 te Doorn (aktenr. 24), is overleden op dinsdag 3 juni 1884 te Utrecht (aktenr. 1036). Gerard werd 23 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

7  Adriaan van der Geer is geboren op vrijdag 27 december 1861 te Doorn (aktenr. 36), zie IX-L.

8  Geertrui van der Geer is geboren op dinsdag 20 januari 1863 te Doorn (aktenr. 3), zie IX-M.

9  Johanna Cornelia van der Geer is geboren op vrijdag 12 augustus 1864 te Doorn (aktenr. 29), zie IX-N.

10  Jeanette Wilhelmina van der Geer is geboren op donderdag 2 november 1865 te Doorn (aktenr. 37), is overleden op donderdag 6 juni 1867 te Utrecht. Jeanette werd 1 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

11  Everdina van der Geer is geboren in november 1866 te Woerden, is overleden op dinsdag 20 augustus 1867 te Utrecht. Everdina werd 9 maanden.

VIII-P  Aart van de Geer, zoon van Aart Aartse van de Geer (VII-J) en Dirkje Jacoba Martinus Donkers (Derret), kantoorbediende, azijnfabrikant en gemeentesecretaris, is geboren op maandag 1 januari 1816 te Tienhoven (bron: DTB Tienhoven 1816, acte nummer 1), is overleden op zondag 14 januari 1872 te Maarssen . Aart werd 56 jaar en 13 dagen.<605>

Aart trouwt op vrijdag 10 november 1837 te Maarsseveen op 21-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Philippina Gerardina Ravensbergen, dochter van Hendrikus Ravensbergen en Elisabeth Klinkenberg. Philippina is geboren op vrijdag 25 juni 1819 te Maarsseveen, is overleden op zondag 28 juli 1839 aldaar (bron: DTB Maarsseven 1839, acte nummer 26). Philippina werd 20 jaar, 1 maand en 3 dagen.<606>

Van Aart en Philippina is een kind bekend:

1  Elisabeth van de Geer is geboren op zondag 28 oktober 1838 te Maarsseveen, zie IX-O.

Aart trouwt op donderdag 12 juni 1845 te Oudhuizen op 29-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Johanna Petronella van der Does, dochter van Jacob van der Does en Cornelia van Eybergen. Johanna is geboren op donderdag 3 maart 1825 te Oudhuizen, is overleden op zaterdag 9 juli 1870 te Maarssen (bron: DTB Maarssen 1870, acte nummer 23). Johanna werd 45 jaar, 4 maanden en 6 dagen.<607>

Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, mijn innig geliefde echtgenoot JOHANNA PETRONELLA VAN DER DOES, in de ouderdom van 45 jaren, mij nalatende tien kinderen, waarvan vijf nog te jong zijn om dit onherstelbaar verlies te kunnen beseffen.

MAARSSEN, 9 juli 1870 A.van de GEER Az.

Van Aart en Johanna zijn twaalf kinderen bekend:

2  Aart van de Geer is geboren op woensdag 8 april 1846 te Maarssen, is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 aldaar . Aart werd 3 maanden en 24 dagen.<608>

3  Jacob van der Geer is geboren op donderdag 25 november 1847 te Maarssen, is overleden op zondag 2 juni 1872 aldaar . Jacob werd 24 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<609>

4  Dirkje Jacoba van de Geer is geboren op woensdag 14 februari 1849 te Maarssen, is overleden op dinsdag 3 juli 1923 te Haarlem. Dirkje werd 74 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

5  Cornelia van de Geer, hoofonderwijzeres a/d bewaarschool te Alkmaar, is geboren op zondag 1 december 1850 te Maarssen, is overleden op zondag 24 mei 1931 te Alkmaar (bron: DTB Alkmaar 1931, acte nummer 233). Cornelia werd 80 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

In sept 1873 verscheen de volgende advertentie : "De ondergeteekende, hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool te Alkmaar en geexaminerd in de nuttige en fraaie handwerken, maakt aan belanghebbenden bekend, dat zij op maandag a.s eene handwerk-school zal openen."
C.v.d.Geer

6  Aart van de Geer is geboren op maandag 24 januari 1853 te Maarssen.

7  Martinette Wilhelmina van de Geer is geboren op maandag 8 januari 1855 te Maarssen, is overleden op maandag 7 mei 1877 te Alkmaar (bron; DTB Alkmaar 1877, acte nummer 126). Martinette werd 22 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

8  Jacoba Clasina van de Geer is geboren op zondag 1 februari 1857 te Maarssen, is overleden op zaterdag 21 december 1878 te Vlaardingen (bron: overlijdensadvertentie CBG Registratienummer VFADNL043091-2). Jacoba werd 21 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Jacoba trouwt op zaterdag 27 oktober 1877 te Vaardingen op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Willem Frederik Hakbijl, zoon van Lodewijk Hakbijl en Jacoba Klazina Zwanink. Willem, hulponderwijzer, is geboren op woensdag 4 februari 1846 te Amersfoort.

Willem was later gehuwd (2) met Maria Dijkshoorn.<610,611>

9  Johanna Petronella van de Geer is geboren op dinsdag 8 maart 1859 te Maarssen, is overleden op zondag 31 juli 1859 aldaar . Johanna werd 4 maanden en 23 dagen.<612>

10  Johan van de Geer, behanger, wonende te Gorssel, is geboren op dinsdag 24 juli 1860 te Maarssen, is overleden voor donderdag 17 juni 1886. Johan werd hoogstens 25 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

In 1870 woonde Johan in Gorssel waar de Stichting Nederlandsche Mettray een tehuis had. De stichting hield zich bezig met de heropvoeding van verwaarloosde en aan de ouderlijke macht onttrokken jongens. Deze stichting was tot stand gekomen door de intensieve bemoeiingen van Hendrik Suringar. Hij had om financiŽle redenen zijn studie moeten afbreken en had door zijn werk in het noorden van ons land kennis gemaakt met het lot van jonge gevangenen. Op zijn reizen was hij Frankrijk in de plaats Mettray verzeild geraakt waar hij in aanraking kwam met een stichting, die jonge kinderen, die op het verkeerde pad geraakt waren, heropvoedde door ze aan het werk te zetten in een soort landbouwkolonie. Suringar ijverde er voor om ook in ons land een dergelijke instelling te krijgen. Vele notabelen, waar onder leden van het koninklijk huis, stelden voor dit idee geld ter beschikking. Het principe van Mettray werd ook in de stichting Nederlandse Mettray doorgevoerd. Men vond in het besloten landgoed Rijsselt een geschikt gebied voor de realisering van een dergelijke landbouwkolonie. Alleen jongeren van protestantse huize werden door de stichting op genomen.

Johan gaat in ondertrouw op donderdag 11 december 1884 te Schiedam, trouwt op woensdag 24 december 1884 aldaar (bron: DTB Schiedam 1884, acte nummer 163) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Maria Johanna Heijmans, dochter van Jacob Heymans en Neeltje van der Raade. Catharina, wonende te Monster, is geboren op zaterdag 28 september 1861 te Schiedam (bron: DTB Schiedam 1861, acte nummer 589).

Catharina was later gehuwd (2) met Gerrit Gijsbert van Kleeff.<613,614>

11  Wilhelmina van de Geer is geboren op woensdag 18 februari 1863 te Maarssen, is overleden op dinsdag 4 juli 1944 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1944, acte nummer 1289), is gecremeerd op vrijdag 7 juli 1944 te Driehuis-Westerveld. Wilhelmina werd 81 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

12  Willem George Frederik van der Geer is geboren in 1865, is overleden op woensdag 1 juni 1881 te Zutphen (bron: DTB 1881, acte nummer 35). Willem werd 16 jaar.

Kwekeling op "Nederlandsch Mettray".

13  Nicolaas Jan van de Geer is geboren op zondag 30 december 1866 te Maarssen, is overleden op zaterdag 11 mei 1867 aldaar . Nicolaas werd 4 maanden en 11 dagen.<615>

VIII-Q  Ferdinand Jan van der Geer, zoon van Gerrit Aartse van der Geer (VII-L) en Willemijntje Hendriks Haksvoort, wonende te De Bilt, is geboren in maart 1834 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 13 mei 1899 te Vleuten . Ferdinand werd 65 jaar en 2 maanden.<616>

Ferdinand trouwt op vrijdag 28 november 1856 te Maarsseveen op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrica van Ginkel, dochter van Anthonie van Ginkel en Enstje van Zelm. Hendrica is geboren in 1835 te Maarsseveen, is overleden op donderdag 13 mei 1920 te Maarn (UT) . Hendrica werd 85 jaar.<617,618>

Van Ferdinand en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Willemijntje van der Geer is geboren tussen 1856 en 1863, is overleden op zaterdag 12 september 1863 te Loosdrecht. Willemijntje werd hoogstens 6 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

2  Gerrit van der Geer is geboren op zaterdag 7 maart 1857 te Loenen, is overleden op vrijdag 21 april 1871 te Loosdrecht . Gerrit werd 14 jaar, 1 maand en 14 dagen.<619>

3  Anthonie van der Geer is geboren op dinsdag 18 december 1860 te Loenen (bron: DTB Loenen 1860, acte nummer 45), zie IX-P.

4  Willem van der Geer is geboren op zondag 12 november 1865 te Loosdrecht, zie IX-Q.

5  Ernestus van der Geer is geboren op vrijdag 24 maart 1871 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 25 augustus 1871 aldaar . Ernestus werd 5 maanden en 1 dag.<620>

6  Gerrit van der Geer is geboren op zondag 27 oktober 1872 te Loosdrecht, zie IX-R.

VIII-R  Hendrica van de Geer ook genaamd Hendrikje van der Geer, dochter van Gerrit Aartse van der Geer (VII-L) en Willemijntje Hendriks Haksvoort, is geboren op woensdag 23 december 1835 te Loenen , is overleden op maandag 13 september 1869 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1869, acte nummer 9). Hendrica werd 33 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<621>

Hendrica trouwt op zaterdag 2 oktober 1858 te Loosdrecht op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Hermanus Wismeijer, zoon van Dirk Wismeijer en Aaltje van der Wilt. Hendrik is geboren op maandag 28 oktober 1833 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 2 maart 1922 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1922, acte nummer 4). Hendrik werd 88 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<622>

Hendrik was later gehuwd (2) met Maria Kastelijn.<623>

Van Hendrik en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Aartje Wismeijer is geboren op donderdag 18 november 1858 te Loenen aan de Vecht (bron: DTB Loenen aan de Vecht 1858, acte nummer 37), is overleden op zondag 21 november 1858 aldaar (bron: DTB Loenen aan de Vecht 1858, acte nummer 36). Aartje werd 3 dagen.

2  Aartje Wismeijer is geboren op zaterdag 31 maart 1860 te Laagnieuwkoop (DTB Laagnieuwkoop 1860, acte nummer 3), is overleden op donderdag 16 mei 1940 te Wessperkarspel (bron: DTB Weesperkarspel, acte nummer 14). Aartje werd 80 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Aartje trouwt op donderdag 28 april 1881 te Diemen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Dirk Abraham de Rooij, zoon van Adrianus Theodorus de Rooij en Johanna Elisabeth Vonk. Dirk is geboren rond 1858 te Westbroek.<624>

3  Willemijntje Wismeijer is geboren op zaterdag 8 maart 1862 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1862, acte nummer 4), is overleden op dinsdag 12 juli 1864 aldaar (bron: DTB Laagnieuwkoop 1864, acte nummer 5). Willemijntje werd 2 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

4  Hendrica Wismeijer is geboren op zondag 10 april 1864 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1864, acte nummer 3), is overleden op dinsdag 12 september 1944 te Amsterdam. Hendrica werd 80 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Hendrica trouwt op vrijdag 24 februari 1888 te Breukelen-Nijenrode op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jan Fokker, zoon van Jan Fokker en Maria Dekker. Jan is geboren rond 1861 te Westbroek.<625>

5  Willemijntje Wismeijer is geboren op zondag 16 september 1866 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1864, acte nummer 10), is overleden op donderdag 25 mei 1950 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1950, acte nummer 20). Willemijntje werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Willemijntje trouwt op donderdag 5 mei 1898 te Kockengen op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Jan van Woudenberg, zoon van Gijsbertus van Woudenberg en Cornelia Doeser. Jan is geboren rond 1870 te Utrecht.<626>

6  doodgeboren dochter Wismeijer is doodgeboren op zondag 22 november 1868 te Laagnieuwkoop (bron: DTB Laagnieuwkoop 1868, acte nummer 7).

VIII-S  Willem van der Geer, zoon van Gerrit Aartse van der Geer (VII-L) en Willemijntje Hendriks Haksvoort, wonende te Loosdrecht, is geboren op vrijdag 23 november 1838 te Loenen , is overleden op zaterdag 12 mei 1917 te Loosdrecht . Willem werd 78 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<627,628>

Willem trouwt op donderdag 29 april 1880 te Harmelen op 41-jarige leeftijd met de 35-jarige Stijntje Kersbergen, dochter van Jan Kersbergen en Fijgje Kersbergen. Stijntje is geboren op donderdag 11 juli 1844 te Harmelen , is overleden op zondag 6 juli 1913 te Loosdrecht . Stijntje werd 68 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<629..631>

Van Willem en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van der Geer is geboren op maandag 7 november 1881 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 5 juni 1900 aldaar. Gerrit werd 18 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

2  Jan Gijsbert van der Geer is geboren op maandag 12 maart 1883 te Loosdrecht, is overleden op maandag 9 april 1900 aldaar (bron: DTB Loosdrecht 1900, acte nummer 21). Jan werd 17 jaar en 28 dagen.

3  Willemijntje van der Geer is geboren op donderdag 27 november 1884 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 22 april 1983 te Woerden. Willemijntje werd 98 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Willemijntje trouwt op donderdag 30 april 1908 te Loenen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Teunis van den Bosch, zoon van Hendrik van den Bosch en Woutrijntje van Woudenberg. Teunis is geboren op woensdag 15 december 1880 te Loenen, is overleden op zaterdag 5 oktober 1957 te Woerden. Teunis werd 76 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<632>

VIII-T  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Willem Georg Frederik Aartse van de Geer (VII-M) en Magtelt Rendes Vermeer, loodgieter (1857), is geboren op woensdag 16 januari 1833 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 29 januari 1897 aldaar. Evert werd 64 jaar en 13 dagen.

Evert trouwt op woensdag 4 maart 1857 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Anna Catharina Willenbroek, dochter van Nicolaas Willenbroek en Anna Catharina Holthuys. Anna, dienstbode, is geboren op maandag 2 maart 1829 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 7 april 1905 aldaar. Anna werd 76 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Van Evert en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op vrijdag 26 februari 1858 te Amsterdam, zie IX-S.

2  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op woensdag 4 mei 1859 te Amsterdam, zie IX-T.

3  Hermanus van de Geer is geboren op vrijdag 20 september 1861 te Amsterdam, is overleden op maandag 8 december 1862 aldaar. Hermanus werd 1 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

4  Hermanus van de Geer is geboren op donderdag 23 juli 1863 te Amsterdam, is overleden in 1865. Hermanus werd 2 jaar.

5  Aart Johannes van de Geer is geboren op dinsdag 27 juni 1865 te Amsterdam, is overleden op zondag 30 november 1902 te Zuidlaren . Aart werd 37 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<633>

6  Anna Catharina van de Geer is geboren rond maandag 2 maart 1868 te Amsterdam, is overleden in februari 1869 aldaar. Anna werd ongeveer 11 maanden.

7  Hermanus van de Geer is geboren op dinsdag 5 oktober 1869 te Amsterdam, is overleden voor zondag 19 februari 1882. Hermanus werd hoogstens 12 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

VIII-U  Antje van de Geer, dochter van Willem Georg Frederik Aartse van de Geer (VII-M) en Magtelt Rendes Vermeer, is geboren op dinsdag 25 november 1834 te Amsterdam, is overleden op woensdag 25 november 1908 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1908, acte nr 153). Antje werd 74 jaar.

Antje gaat in ondertrouw op zondag 26 januari 1868 te Harderwijk, trouwt op 33-jarige leeftijd met de 39-jarige Hendrik Albertus Vermeer, zoon van Reijer Vermeer en Geertje Jansen Brandsen. Hendrik is geboren op zaterdag 7 juni 1828 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1828, acte nr 82), is overleden op woensdag 10 juni 1891 aldaar (bron: DTB Harderwijk 1891, acte nr 93). Hendrik werd 63 jaar en 3 dagen.<634>

Van Hendrik en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Reijer Vermeer is geboren op woensdag 19 mei 1869 te Harderwijk, is overleden op dinsdag 29 juli 1924 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1924, acte nr 1098). Reijer werd 55 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

2  Willem Georg Frederik Vermeer, bakker, is geboren op maandag 13 januari 1873 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1873, acte nr 8).

Willem trouwt op donderdag 29 juni 1899 te Apeldoorn op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johanna Duois, dochter van Gerhardus Johannes Dubois en Janna Peters. Johanna is geboren rond 1871 te Apeldoorn.<635>

3  Gerritje Vermeer is geboren op dinsdag 21 april 1874 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1874, acte nr 69), is overleden op donderdag 28 december 1933 (bron: DTB Harderwijk 1933, acte nr 99). Gerritje werd 59 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Gerritje trouwt op woensdag 22 april 1903 te Harderwijk op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jan Cornelis Stols, zoon van Josephus Stols en Maria Vendeville. Jan, bakker, is geboren rond 1871 te Harderwijk.<636>

4  Hendrik Albertus Vermeer is geboren op woensdag 21 juni 1876 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1876, acte nr 104), is overleden op maandag 28 augustus 1876 aldaar (bron: DTB Harderwijk 1876, acte nr 123). Hendrik werd 2 maanden en 7 dagen.

5  Machteld Vermeer is geboren op zaterdag 16 februari 1878 te Harderwijk (bron: DTB Harderwijk 1878, acte nr 34).

VIII-V  Gerrit van der Geer, zoon van Dirk Willem Gerritsz van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, bouwman en winkelier, is geboren op dinsdag 24 december 1816 te Zuilen, is overleden op vrijdag 6 oktober 1876 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1876, acte nummer 24). Gerrit werd 59 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 27 maart 1857 te Veldhuizen op 40-jarige leeftijd met de 17-jarige Gijsbertha de Bruin, dochter van Teunis Lambertus de Bruyn en Ariaantje de Beeld. Gijsbertha is geboren op maandag 22 april 1839 te Veldhuizen, is overleden op vrijdag 27 augustus 1909 te Jaarsveld. Gijsbertha werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<637>

Gijsbertha was later gehuwd (2) met Klaas van der Vlist.<638,639>

Van Gerrit en Gijsbertha zijn negen kinderen bekend:

1  Dirk Willem van der Geer is geboren in december 1857 te Veldhuizen, is overleden op donderdag 21 april 1859 te Kockengen (bron: DTB Kockenegen 1859, acte nummer 10). Dirk werd 1 jaar en 4 maanden.

2  Adriana van der Geer is geboren op dinsdag 13 november 1860 te Kockengen (aktenr. 15), is overleden op donderdag 6 december 1860 aldaar. Adriana werd 23 dagen.

3  Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 23 mei 1862 te Driebergen (aktenr. 27), zie IX-U.

4  Willemijntje van der Geer is geboren op donderdag 14 augustus 1862 te Veldhuizen.

5  Dirk Willem van der Geer is geboren op donderdag 18 januari 1866 te Vleuten, is overleden op dinsdag 6 februari 1866 aldaar. Dirk werd 19 dagen.

6  Dirk Willem van der Geer is geboren op woensdag 29 mei 1867 te Vleuten, is overleden op zaterdag 15 juni 1867 aldaar. Dirk werd 17 dagen.

7  Aartje Maria van der Geer is geboren op maandag 3 augustus 1868 te Vleuten, is overleden op dinsdag 15 maart 1870 aldaar (bron: DTB Vleuten 1870, acte nummer 8). Aartje werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

8  Gijsbertha van der Geer is geboren op dinsdag 31 augustus 1869 te Vleuten, is overleden op maandag 10 april 1871 (bron: DTB Vleuten 1871, acte nummer 27). Gijsbertha werd 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

9  Gijsbertus van der Geer is geboren op zaterdag 20 april 1872 te Veldhuizen, zie IX-V.

VIII-W  Philippus van der Geer, zoon van Dirk Willem Gerritsz van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op vrijdag 4 augustus 1826 te Zuilen (aktenr. 17), is overleden op woensdag 15 februari 1905 te Oudenrijn (bron: DTB Utrecht 1905, acte nummer 280, DTB Oudenrijn 1905, acte nummer 3). Philippus werd 78 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Philippus trouwt op woensdag 16 april 1856 te Jutphaas op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje de Beeldt ook genaamd Aaltje de Beeld, dochter van Dirk de Beeld (t) en Johanna Verkuil. Aaltje is geboren op zondag 20 oktober 1833 te Jutphaas, is overleden op dinsdag 25 februari 1902 te Oudenrijn (bron: DTB Oudenrijn 1902, acte nummer 3). Aaltje werd 68 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<640>

Van Philippus en Aaltje zijn dertien kinderen bekend:

1  Aartje van der Geer is geboren op woensdag 24 september 1856 te Jutphaas (aktenr. 57), zie IX-W.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 28 februari 1858 te Jutphaas .<641>

3  Dirk van der Geer is geboren op zondag 24 februari 1861 te Jutphaas (aktenr. 15), is overleden op vrijdag 4 augustus 1865 te Oudenrijn. Dirk werd 4 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

4  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 24 februari 1861 te Jutphaas .<642>

5  Johanna van der Geer is geboren in juli 1862 te Oudenrijn, is overleden op zaterdag 4 oktober 1862 aldaar. Johanna werd 3 maanden.

6  Gerrit van der Geer is geboren op vrijdag 6 november 1863 te Oudenrijn, zie IX-X.

7  Dirk Willem van der Geer is geboren in juli 1865 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 aldaar. Dirk werd 3 maanden.

8  Dirk van der Geer is geboren in oktober 1866 te Oudenrijn, is overleden op woensdag 20 augustus 1884 aldaar (bron: DTB Oudenrijn 1884, acte nummer 9). Dirk werd 17 jaar en 10 maanden.

9  Dirk Willem van der Geer is geboren op maandag 6 april 1868 te Oudenrijn, is overleden op woensdag 22 april 1868 aldaar. Dirk werd 16 dagen.

10  Philippus van der Geer is geboren op woensdag 10 november 1869 te Oudenrijn (bron: DTB Jutphaas 1869, acte nummer 4), zie IX-Y.

11  Aaltje van der Geer is geboren op zondag 8 september 1872 te Oudenrijn, zie IX-Z.

12  Marrigje van der Geer is geboren op maandag 2 november 1874 te Oudenrijn, zie IX-AA.

13  Jacob van der Geer is geboren op zondag 21 mei 1876 te Oudenrijn, zie IX-AB.

VIII-X  Aartje van der Geer, dochter van Dirk Willem Gerritsz van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op zondag 18 november 1827 te Zuilen (aktenr. 33), is overleden op donderdag 22 september 1892 te Weesp. Aartje werd 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Aartje trouwt op vrijdag 13 april 1855 te Nigtevecht op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Frederik Groen, zoon van Ruth Groen en Woutertje Baas. Frederik is geboren op vrijdag 20 oktober 1826 te Baambrugge, is overleden op vrijdag 15 augustus 1902 te Weesp. Frederik werd 75 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<643>

Van Frederik en Aartje zijn twee kinderen bekend:

1  Aartje Groen is geboren op woensdag 26 december 1855 te Loosdrecht, is overleden op woensdag 1 januari 1941 te Hilversum. Aartje werd 85 jaar en 6 dagen.

Aartje trouwt op zondag 11 februari 1877 te Loosdrecht op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jasper Boelhouwer, zoon van Klaas Boelhouwer en Meintje Masmeijer. Jasper is geboren rond 1854 te Loosdrecht.<644>

2  Ruth Groen is geboren rond 1859 te Loosdrecht.

Ruth trouwt op zaterdag 19 augustus 1882 te Hilversum op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Wilempje Veldhuizen, dochter van Willem Veldhuizen en Juitje Harmsen. Wilempje is geboren rond 1860.<645> Ruth trouwt op dinsdag 23 mei 1911 te Loosdrecht op ongeveer 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 46-jarige Elisabeth Buwalda, dochter van Sytze Buwalda en Antje de Jong. Elisabeth is geboren rond 1865 te St. Jacobi Parchie.<646>

VIII-Y  Grietje van der Geer, dochter van Dirk Willem Gerritsz van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op maandag 28 december 1829 te Zuilen (aktenr. 36), is overleden op maandag 18 februari 1889 te Driebergen . Grietje werd 59 jaar, 1 maand en 21 dagen.<647>

Grietje trouwt op donderdag 29 mei 1856 te Zeist op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Willem van Eck, zoon van Cornelis van Eck en Teuntje van Rijn. Willem is geboren rond 1826.<648>

Van Willem en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis van Eck is geboren op dinsdag 16 september 1856 te Zeist (bron: DTB Zeist 1856, acte nummer 99), is overleden op vrijdag 22 juni 1866 te Driebergen . Cornelis werd 9 jaar, 9 maanden en 6 dagen.<649>

2  Dirk Willem van Eck is geboren in 1858, is overleden op woensdag 31 oktober 1928 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1928, acte nummer 199). Dirk werd 70 jaar.

3  Teuntje van Eck is geboren op dinsdag 25 januari 1859 te Doorn (aktenr. 1), is overleden op donderdag 5 oktober 1939 te Driebergen-Rijsenburg . Teuntje werd 80 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<650>

Teuntje trouwt op vrijdag 11 april 1884 te Driebergen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hendrik de Wit, zoon van Rik Lubbertsen de Wit en Janetje Buurman. Hendrik is geboren rond 1853 te Woudenberg.<651>

4  Aart van Eck is geboren op zondag 10 maart 1861 te Driebergen (aktenr. 16), is overleden op zaterdag 7 september 1861 aldaar (bron: DTB Driebergen 1861, acte nummer 29). Aart werd 5 maanden en 28 dagen.

5  Huibert van Eck is geboren op maandag 15 januari 1866 te Driebergen (aktenr. 3), is overleden op zaterdag 21 juli 1866 aldaar . Huibert werd 6 maanden en 6 dagen.<652>

6  Cornelis van Eck is geboren op donderdag 2 januari 1868 te Driebergen (aktenr. 4), is overleden op zaterdag 30 mei 1868 aldaar . Cornelis werd 4 maanden en 28 dagen.<653>

7  Huibertus van Eck is geboren op maandag 13 september 1869 te Driebergen (aktenr. 45), is overleden op zondag 31 oktober 1869 aldaar . Huibertus werd 1 maand en 18 dagen.<654>

8  Cornelis van Eck is geboren op zondag 7 juli 1872 te Driebergen (aktenr. 38), is overleden op zaterdag 24 augustus 1872 aldaar . Cornelis werd 1 maand en 17 dagen.<655>

9  Cornelia van Eck is geboren in juli 1874, is overleden op vrijdag 2 oktober 1874 te Driebergen . Cornelia werd 3 maanden.<656>

VIII-Z  Jacobus van de Geer, zoon van Dirk Jacobsz van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op zaterdag 25 februari 1832 te Leersum, is overleden op donderdag 11 februari 1915 te Linschoten . Jacobus werd 82 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<657>

Jacobus trouwt op donderdag 12 juni 1856 te Linschoten op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje van Santen, dochter van Abraham van Santen en Cornelia Pauw. Trijntje is geboren op zondag 16 januari 1831 te Vleuten , is overleden op vrijdag 14 februari 1908 te Linschoten (bron: DTB Linschoten 1908, acte nummer 5). Trijntje werd 77 jaar en 29 dagen.<658,659>

Van Jacobus en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruida van de Geer is geboren op maandag 16 februari 1857 te Linschoten, is overleden op woensdag 24 maart 1858 aldaar. Geertruida werd 1 jaar, 1 maand en 8 dagen.

2  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 16 februari 1858 te Linschoten, zie IX-AC.

3  Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 21 maart 1860 te Linschoten, zie IX-AD.

4  Jacobus van de Geer is geboren op dinsdag 25 februari 1862 te Linschoten, is overleden op woensdag 7 september 1864 aldaar . Jacobus werd 2 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<660>

5  Gerard van de Geer is geboren op zondag 5 juni 1864 te Linschoten, is overleden op zondag 21 augustus 1892 aldaar. Gerard werd 28 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

6  Jacobus van de Geer is geboren op zondag 27 mei 1866 te Linschoten, is overleden op woensdag 28 november 1866 aldaar . Jacobus werd 6 maanden en 1 dag.<661>

7  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 4 januari 1868 te Linschoten, is overleden op maandag 20 januari 1868 aldaar . Jacobus werd 16 dagen.<662>

8  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 22 augustus 1869 te Linschoten.

9  Jacobus van de Geer is geboren op maandag 5 december 1870 te Linschoten, is overleden op zondag 6 augustus 1871 aldaar . Jacobus werd 8 maanden en 1 dag.<663>

10  Cornelia van de Geer is geboren op maandag 4 mei 1874 te Linschoten, is overleden op dinsdag 14 juli 1874 aldaar. Cornelia werd 2 maanden en 10 dagen.

VIII-AA  Maurits Gerard van de Geer, zoon van Dirk Jacobsz van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), landarbeider, is geboren op maandag 5 mei 1834 te Leersum, is overleden op maandag 19 februari 1906 te De Bilt . Maurits werd 71 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<664>

Maurits trouwt op woensdag 23 april 1873 te Maarssen op 38-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Emmetje Beukhof, dochter van Pieter Beukhof en Adriana van Schaik. Emmetje is geboren op woensdag 19 december 1849 te Maarssen, is overleden voor 1903. Emmetje werd hoogstens 53 jaar en 13 dagen.<665>

Van Maurits en Emmetje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is geboren op zondag 15 februari 1874 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1874, acte nummer 6), is overleden op dinsdag 9 februari 1886 aldaar (bron: DTB Maarsseveen 1886, acte nummer 3). Dirk werd 11 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

2  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 5 mei 1875 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1875, acte nummer 13), zie IX-AE.

3  Geertje van de Geer is geboren op vrijdag 2 maart 1877 te Maarsseveen, zie IX-AF.

4  Maurits Gerard van de Geer is geboren op zaterdag 14 september 1878 te Maarsseveen, zie IX-AG.

5  Adriaan van de Geer is geboren op dinsdag 16 maart 1880 te Maarsseveen, zie IX-AH.

6  Sophia Maria van de Geer is geboren op dinsdag 3 januari 1882 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 12 februari 1901 te Utrecht . Sophia werd 19 jaar, 1 maand en 9 dagen.<666>

7  Jan van de Geer, kweker, is geboren op woensdag 2 mei 1883 te Maarsseveen, is overleden op zondag 1 februari 1970 te De Bilt. Jan werd 86 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op donderdag 19 december 1918 te Utrecht op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Sophia Heitinga, dochter van Johannes Heitinga en Elizabeth Maria Vink. Johanna, wonende te Bilthoven, is geboren op zondag 25 oktober 1891 te Delft.<667>

8  Jacob van de Geer is geboren op maandag 2 februari 1885 te Maarsseveen.

Maurits trouwt op vrijdag 27 maart 1903 te Amerongen op 68-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Judrika Wildeman, dochter van Jan Wildeman (VII-U) en Judith van de Geer. Judrika is geboren op vrijdag 25 juni 1852 te Amerongen (aktenr. 28), is overleden op maandag 5 december 1921 aldaar . Judrika werd 69 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<668,669>

VIII-AB  Sophia van de Geer, dochter van Dirk Jacobsz van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op vrijdag 30 december 1836 te Maarsseveen, is overleden op zondag 15 juni 1919 te Abcoude-Baambrugge . Sophia werd 82 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<670>

Sophia trouwt op vrijdag 23 april 1858 te Maarsseveen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Karel Hendrik Coers, zoon van Christiaan Frederik Coers en Sophia Johanna Esscher. Karel, landbouwer, wonende te Linschoten, is geboren in 1833 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 13 december 1890 te Abcoude-Baambrugge . Karel werd 57 jaar.<671,672>

Van Karel en Sophia zijn zeven kinderen bekend:

1  Marinus Christiaan Frederik Coers is geboren op maandag 21 februari 1859 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 8), is overleden op vrijdag 19 augustus 1859 aldaar . Marinus werd 5 maanden en 29 dagen.<673>

2  Maria Coers is geboren op vrijdag 1 juni 1860 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 24), is overleden op woensdag 15 november 1865 aldaar . Maria werd 5 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<674>

3  Dirk Coers is geboren op maandag 6 oktober 1862 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 46), is overleden op zaterdag 22 november 1862 aldaar . Dirk werd 1 maand en 16 dagen.<675>

4  Dirk Coers is geboren op woensdag 14 oktober 1863 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 38).

5  Christiaan Frederik Marinus Coers is geboren op zondag 19 mei 1867 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 24), is overleden op donderdag 17 oktober 1929 te Amsterdam . Christiaan werd 62 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<676>

Christiaan trouwt op vrijdag 10 mei 1895 te Abcoude-Baambrugge op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria de Bree, dochter van Gijsbert de Bree en Geertje Barmentlo. Maria is geboren rond 1870 te Baambrugge.<677>

6  Maria Geertruida Coers is geboren op dinsdag 26 mei 1868 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 15), is overleden op zaterdag 21 mei 1870 aldaar . Maria werd 1 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<678>

7  Gerardus Coers is geboren op vrijdag 6 januari 1871 te Abcoude-Baambrugge (aktenr. 2).

VIII-AC  Maria van de Geer, dochter van Dirk Jacobsz van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 30 december 1913 te Alphen aan den Rijn. Maria werd 70 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op donderdag 16 april 1868 te Maarssen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anthonius Joha, zoon van Jouke Teitsma Joha en Magdalena Margaretha van Wesel. Anthonius is geboren rond 1841 te Sneek.<679>

Van Anthonius en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Geertje Joha is geboren rond 1870 te Hazerswoude.

Geertje trouwt op donderdag 3 november 1892 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan Dirk Erkelens, zoon van Barend Erkelens en Renske ter Cock. Jan is geboren rond 1871 te Alphen aan den Rijn.<680>

2  Magdalena Margaretha Joha is geboren rond 1873 te Hazerswoude.

Magdalena trouwt op donderdag 11 juni 1896 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jan Bulk, zoon van Arie Bulk en Neeltje Catharina Spruijt. Jan is geboren rond 1870 te Boskoop.<681>

3  Dirk Tieitsma Joha is geboren rond 1876 te Alphen aan den Rijn.

Dirk trouwt op donderdag 1 maart 1906 te Nieuwveen op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Katharina Wilhelmina van Leuwen. Katharina is geboren rond 1875 te Nieuwveen.<682>

4  Sophia Cornelia Hendrika Joha is geboren rond 1880 te Alphen aan den Rijn.

Sophia trouwt op donderdag 9 augustus 1906 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Willem van Bergen, zoon van Jan van Bergen en Gerritje van 't Wout. Willem is geboren rond 1882.<683>

5  Bernardina Margaretha Joha is geboren rond 1884 te Alphen aan den Rijn.

Bernardina trouwt op donderdag 18 juli 1907 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Adrianus van Bergen, zoon van Jan van Bergen en Gerritje van 't Wout. Adrianus is geboren rond 1885.<684>

6  Jacobus Teitsma Joha is geboren rond 1885 te Alphen aan den Rijn.

Jacobus trouwt op donderdag 13 augustus 1908 te Alphen aan den Rijn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Corneli Magdalena Bol, dochter van Jouke Bol en Cornelia Sophia Noordam. Corneli is geboren rond 1887 te Pijnacker.<685>

VIII-AD  Maurina Gerdina van de Geer, dochter van Lammert Jacobsz van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, is geboren op donderdag 27 oktober 1831 te Maurik , is gedoopt op zondag 27 november 1831 aldaar, is overleden op woensdag 20 oktober 1875 te Ophemert . Maurina werd 43 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<686,687>

Maurina trouwt op woensdag 9 maart 1859 te Maurik op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Steven van Gelder, zoon van Hendrik van Gelder en Otje van Os. Steven, landbouwer, is geboren in 1836 te Ophemert, is overleden op vrijdag 15 augustus 1890 aldaar . Steven werd 54 jaar.<688,689>

Van Steven en Maurina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Lambertus van Gelder is geboren op zondag 16 oktober 1859 te Ophemert , is overleden op dinsdag 13 juni 1865 aldaar . Hendrik werd 5 jaar, 7 maanden en 28 dagen.<690,691>

2  Geertruida Christina Ottelina van Gelder is geboren op zondag 16 oktober 1859 te Ophemert , is overleden op vrijdag 19 november 1943 aldaar . Geertruida werd 84 jaar, 1 maand en 3 dagen.<692,693>

3  Hendrik Lambertus van Gelder is geboren in 1866 te Ophemert, is overleden op donderdag 21 juni 1934 . Hendrik werd 68 jaar.<694>

Hendrik trouwt op woensdag 10 januari 1906 te Ophemert op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacoba Willemina van Tussenbroek, dochter van Willem van Tussenbroek en Megchelina Clasina van Ballegoijen. Jacoba is geboren rond 1881 te Ophemert.<695>

VIII-AE  Teunis Jacobus van de Geer, zoon van Lammert Jacobsz van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, poldermeester en landbouwer, is geboren op woensdag 18 september 1833 te Maurik, is gedoopt op zondag 20 oktober 1833 aldaar, is overleden op maandag 11 april 1921 aldaar. Teunis werd 87 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Teunis gaat in ondertrouw op vrijdag 15 mei 1868 te Maurik, trouwt op donderdag 28 mei 1868 aldaar op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Clasina Adriana van Mourik, dochter van Jan Cornelis van Mourik en Antonia van Wees. Clasina is geboren op zaterdag 30 september 1843 te Maurik, is overleden op woensdag 28 september 1904 aldaar. Clasina werd 60 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<696>

Van Teunis en Clasina zijn vier kinderen bekend:

1  Lambertus Gertrudus Christiaan van de Geer is geboren op zondag 18 december 1870 te Maurik, zie IX-AI.

2  Antoinette van de Geer is geboren op woensdag 11 september 1872 te Maurik, is overleden op dinsdag 3 juli 1951 te Tiel. Antoinette werd 78 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

3  Geertruida Christina van de Geer is geboren op zondag 7 maart 1875 te Maurik, is overleden op zondag 2 mei 1954 te Tiel. Geertruida werd 79 jaar, 1 maand en 25 dagen.

4  Jeanette Cornelia van de Geer is geboren op zondag 17 juni 1877 te Maurik, is overleden op dinsdag 22 augustus 1961 aldaar. Jeanette werd 84 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Jeanette trouwt op donderdag 2 juni 1910 te Maurik op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacobus Karel Christofel Sneltjes. Jacobus is geboren op zaterdag 11 november 1876 te Haarlem, is overleden op donderdag 29 maart 1928 te Renkum. Jacobus werd 51 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

VIII-AF  Anna Diederika van de Geer, dochter van Lammert Jacobsz van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, is geboren op zondag 29 maart 1835 te Maurik, is overleden op donderdag 2 april 1908 aldaar . Anna werd 73 jaar en 4 dagen.<697>

Anna trouwt op woensdag 6 juni 1866 te Maurik op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Dirk van Lutterveld, zoon van Wouter van Lutterveld en Theodora Jacobs. Dirk, landbouwer, is geboren in 1826 te Maurik, is overleden op dinsdag 12 september 1893 aldaar . Dirk werd 67 jaar.<698,699>

Van Dirk en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Theodora Geertruida Christine van LutterveLd is geboren op donderdag 6 augustus 1868 te Maurik , is gedoopt op zondag 20 september 1868 aldaar, is overleden op maandag 29 mei 1893 aldaar . Theodora werd 24 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<700,701>

2  Lambertus Wouter van Lutterveld is geboren op donderdag 10 maart 1870 te Maurik , is gedoopt op zondag 24 april 1870 aldaar, is overleden op maandag 21 juni 1943 aldaar . Lambertus werd 73 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<702,703>

Lambertus trouwt op woensdag 15 september 1897 te Maurik op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Johanna Anna Diederika de Vree, dochter van Adrianus Sophias de Vree en Willemke van Keulen. Johanna is geboren rond 1870 te Maurik.<704>

3  Geertruida Christina van Lutterveld is geboren op vrijdag 22 september 1871 te Maurik , is gedoopt op zondag 29 oktober 1871 aldaar, is overleden op dinsdag 14 augustus 1894 aldaar . Geertruida werd 22 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<705,706>

4  Woutera Maria van Lutterveld is geboren op zaterdag 6 september 1873 te Maurik , is overleden op dinsdag 7 oktober 1873 aldaar . Woutera werd 1 maand en 1 dag.<707,708>

5  Woutera Maria van Lutterveld is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 te Maurik , is overleden op zaterdag 18 juni 1892 aldaar . Woutera werd 16 jaar, 9 maanden en 28 dagen.<709,710>

VIII-AG  Willem Hendrik van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, landbouwer, wonende te Leusden, is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Driebergen, is overleden op dinsdag 3 maart 1931 te Ruwiel . Willem werd 88 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<711>

Willem trouwt op vrijdag 17 februari 1871 te Ruwiel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemijntje Sophia Cazant, dochter van Sijmen Cazant en Marretje Spruyt. Willemijntje is geboren op zaterdag 11 november 1848 te Ruwiel, is overleden op donderdag 7 september 1922 aldaar . Willemijntje werd 73 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<712,713>

Van Willem en Willemijntje zijn zestien kinderen bekend:

1  Jannetje van de Geer ook genaamd Jannigje van de Geer is geboren op donderdag 10 augustus 1871 te Ruwiel, is overleden op zaterdag 9 februari 1924, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel. Jannetje werd 52 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 19 mei 1892 te Ruwiel op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Rijk Bellaar, zoon van Gerrit Bellaar en Lijsje van Sijsveld. Rijk is geboren op woensdag 29 april 1868 te Ouder-Amstel, is overleden op maandag 27 april 1914, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel. Rijk werd 45 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<714>

2  Sijmen van de Geer is geboren op dinsdag 24 september 1872 te Zeist (bron: DTB Zeist 1872, acte nummer 136), is overleden op vrijdag 18 april 1873 aldaar (bron: DTB Zeist 1873, acte nummer 40). Sijmen werd 6 maanden en 25 dagen.

3  Sijmen van de Geer is geboren op zondag 25 januari 1874 te Zeist, zie IX-AJ.

4  Jan van de Geer is geboren op maandag 19 april 1875 te Zeist, zie IX-AK.

5  Gerardus van de Geer is geboren op woensdag 30 augustus 1876 te Zeist, is overleden op zondag 29 april 1888 te Ruwiel . Gerardus werd 11 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<715>

6  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op donderdag 22 november 1877 te Zeist, is overleden op vrijdag 23 augustus 1878 aldaar . Willem werd 9 maanden en 1 dag.<716>

7  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op maandag 21 april 1879 te Zeist, is overleden op vrijdag 13 juni 1879 aldaar (bron: DTB Zeist 1879, acte nummer 50). Willem werd 1 maand en 23 dagen.

8  Willem Hendrikus van de Geer, veehouder, is geboren op woensdag 9 juni 1880 te Ruwiel, is overleden op maandag 5 oktober 1964 te Breukelen, is begraven op donderdag 8 oktober 1964 te Nieuwer Ter Aa. Willem werd 84 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Willem trouwt op donderdag 12 december 1929 te Linschoten op 49-jarige leeftijd met de 40-jarige Jannigje Raaphorst. Jannigje is geboren op dinsdag 19 februari 1889 te Haastrecht, is overleden op donderdag 20 mei 1982, is begraven te Nieuwer Ter Aa begraafplaats Laantje Nieuwer ter Aa. Jannigje werd 93 jaar, 3 maanden en 1 dag.

9  Marrigje van de Geer is geboren op donderdag 20 oktober 1881 te Ruwiel, is overleden op maandag 22 september 1952 te Vleuten. Marrigje werd 70 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Marrigje trouwt op donderdag 15 april 1909 te Ruwiel op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Floris Hamoen, zoon van Gerrit Hamoen en Cornelia van Bemmel. Floris is geboren op woensdag 7 februari 1877 te Breukelen.<717>

10  Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 13 januari 1883 te Ruwiel, is overleden in februari 1883 aldaar. Jacob werd 1 maand.

11  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 22 februari 1884 te Ruwiel, is overleden in juni 1887 aldaar. Jacob werd 3 jaar en 4 maanden.

12  Jan Teunis van de Geer is geboren op zondag 3 mei 1885 te Ruwiel, zie IX-AL.

13  Reyer van de Geer is geboren op vrijdag 17 september 1886 te Ruwiel, zie IX-AM.

14  Jacob van de Geer is geboren op donderdag 27 oktober 1887 te Ruwiel, zie IX-AN.

15  Gerardus van de Geer, veehouder, is geboren op vrijdag 15 maart 1889 te Ruwiel, is overleden op vrijdag 10 oktober 1952 te Utrecht , is begraven te Montfoort (Algemene Begraafplaats, graf A-046). Gerardus werd 63 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<718>

Gerardus trouwt op donderdag 29 april 1926 te Willeskop op 37-jarige leeftijd met de 29-jarige Magdalena Wijnanda Lekkerkerker. Magdalena is geboren op dinsdag 13 oktober 1896 te Willeskop, is overleden op woensdag 23 december 1992, is begraven te Montfoort (Algemene Begraafplaats, graf A-046). Magdalena werd 96 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

16  Willemijntje Sophia van de Geer is geboren op zaterdag 13 februari 1892 te Ruwiel, zie IX-AO.

VIII-AH  Clara Margaretha van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op maandag 8 maart 1852 te Leersum, is overleden op maandag 18 oktober 1937 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1937, acte nummer 67). Clara werd 85 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Clara trouwt op donderdag 9 september 1875 te Leersum op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Lambertus Lagerweij, zoon van Teunis Lagerweij en Dirkje van den Broek. Lambertus is geboren op maandag 17 april 1848 te Leersum, is overleden op zondag 9 januari 1927 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1927, actenummer 3). Lambertus werd 78 jaar, 8 maanden en 23 dagen.<719>

Van Lambertus en Clara zijn negentien kinderen bekend:

1  Diderika Lagerweij is geboren op donderdag 11 november 1875 te Leersum (bron: DTb Leersum 1875, acte nummer 48), is overleden op dinsdag 4 maart 1879 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1879, acte nummer 11). Diderika werd 3 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

2  Jannigje Lagerweij is geboren op donderdag 22 maart 1877 te Leersum (bron: DTB Leersum 1877, acte nummer 12), is overleden op donderdag 13 februari 1879 te Langbroek (bron: DTB langbroek 1879, acte nummer 6). Jannigje werd 1 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

3  Teunis Lagerweij is geboren op maandag 25 maart 1878 te Langbroek (bron: DTB Langbroek 1878, acte nummer 9).

Teunis trouwt op donderdag 21 november 1907 te Langbroek op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 1722-jarige Gijsberta Haartman, dochter van Barend Haartman en Maagje de Kruijf. Gijsberta is geboren rond 185 te Langbroek.<720>

4  Jan Lagerweij is geboren op zondag 21 september 1879 te Langbroek (aktenr. 32).

Jan trouwt op donderdag 16 november 1911 te Zeist op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Metje Johanna Meidam, dochter van Jan Meidam en Elizabet van Boggelen. Metje is geboren rond 1885 te Everdingen.<721>

5  Cornelis Lagerweij is geboren op dinsdag 4 januari 1881 te Langbroek (aktenr. 1).

6  Jan Willem Lagerweij is geboren op zondag 25 juni 1882 te Langbroek (aktenr. 26), is overleden op zondag 22 mei 1949 te Zeist (bron: DTB Zeist 1949, acte nummer 249). Jan werd 66 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 11 december 1915 te Veenendaal op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Trijntje Hendriksen, dochter van Cornelis Hendriksen en Reintje Buurman. Trijntje is geboren rond 1892 te Ede.

7  Jannigje Lagerweij is geboren op zaterdag 22 december 1883 te Leersum (bron: DTB Leersum, 1883, acte nummer 41).

Jannigje trouwt op donderdag 18 mei 1911 te Rhenen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Alle Postma, zoon van Martinus Postma en Janke de Haan. Alle is geboren rond 1886 te Leeuwarden.<722>

8  Jacob Lagerweij is geboren op woensdag 8 april 1885 te Leersum (bron: DTB Leersum 1885, acte nummer 12), is overleden op woensdag 23 april 1890 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1890, acte nummer 43). Jacob werd 5 jaar en 15 dagen.

9  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op woensdag 8 september 1886 te Leersum (bron: DTB Leersum 1886, acte nummer 36), is overleden op woensdag 13 april 1887 aldaar . Dirk werd 7 maanden en 5 dagen.<723>

10  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op dinsdag 16 augustus 1887 te Leersum (bron: DTB Leersum 1887, acte nummer 22), is overleden op donderdag 3 november 1887 aldaar . Dirk werd 2 maanden en 18 dagen.<724>

11  Clara Margaritha Lagerweij is geboren in 1888 te Rhenen (bron: huwelijksacte 01-11-1937, Rhenen, acte nummer 66).

12  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op zaterdag 15 september 1888 te Leersum (bron: DTB Leersum 1888, acte nummer 34).

Dirk trouwt op vrijdag 30 november 1917 te Culemborg op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Maria Cornelia Meidam, dochter van Cornelis Meidam en Aaltje van de Ham. Maria is geboren rond 1886 te Culemborg.<725>

13  Clara Margaretha Lagerweij is geboren op vrijdag 15 november 1889 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1889, acte nummer 175), is overleden op zaterdag 18 januari 1890 aldaar (bron: DTB Rhenen, 1890, acte nummer 3). Clara werd 2 maanden en 3 dagen.

14  N.N. Lagerweij is geboren in 1891, is overleden op maandag 20 april 1891 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1891, acte nummer 48).

15  Jacob Lagerweij is geboren op dinsdag 29 maart 1892 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1892, acte nummer 44), is overleden op zondag 13 november 1892 aldaar (bron: DTB Rhenen 1892, actenummer 131). Jacob werd 7 maanden en 15 dagen.

16  Clara-Margaritha Lagerweij is geboren op dinsdag 29 maart 1892 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1892, acte nummer 45).

Clara-Margaritha trouwt op maandag 1 november 1937 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1937, acte nummer 66) op 45-jarige leeftijd met Cornelis Willem van Schaik.

17  Jacob Lagerweij is geboren op zaterdag 2 september 1893 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1893, acte nummer 112).

18  Jacob Lagerweij is geboren in 1894 te Rhenen (bron: huwelijksacte Rhenen 16-07-1925, actenummer 39).

Jacob trouwt op donderdag 16 juli 1925 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1925, acte nummer 39) op 31-jarige leeftijd met Gerritje van Geerenstein.

19  Lambertus Lagerweij is geboren op zaterdag 26 maart 1898 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1898, acte nummer 60).

VIII-AI  Teunis van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 te Leersum, is overleden op maandag 2 november 1936 aldaar . Teunis werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<726>

Teunis trouwt op donderdag 22 november 1888 te Doorn op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrika van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Maagje de Kruif. Hendrika is geboren op donderdag 4 juli 1861 te Doorn, is overleden op dinsdag 25 augustus 1942 te Leersum . Hendrika werd 81 jaar, 1 maand en 21 dagen.<727,728>

Van Teunis en Hendrika zijn dertien kinderen bekend:

1  Gerrit van de Geer is geboren op dinsdag 6 juni 1882 te Doorn, zie IX-AP.

2  Teunis van de Geer, landbouwer, is geboren op zaterdag 12 december 1885 te Leersum, is overleden op vrijdag 6 december 1974 aldaar, is begraven op woensdag 11 december 1974 aldaar. Teunis werd 88 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 14 januari 1953 te Leersum op 67-jarige leeftijd met de 65-jarige Sofia Jacoba Lokhorst. Sofia is geboren op woensdag 14 december 1887 te Maurik, is overleden op maandag 20 december 1971 te Rhenen, is begraven te Leersum. Sofia werd 84 jaar en 6 dagen.

3  Jan van de Geer is geboren op maandag 11 februari 1889 te Doorn (aktenr. 6), is overleden op vrijdag 9 mei 1890 te Leersum . Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<729>

4  Marinus van de Geer is geboren op woensdag 22 januari 1890 te Leersum, zie IX-AQ.

5  Jan van de Geer is geboren op maandag 26 januari 1891 te Leersum, zie IX-AR.

6  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Leersum, zie IX-AS.

7  Jannigje van de Geer is geboren op zondag 4 februari 1894 te Leersum, zie IX-AT.

8  Geertje van de Geer is geboren op donderdag 21 november 1895 te Leersum, is overleden op maandag 16 december 1895 aldaar . Geertje werd 25 dagen.<730>

9  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 20 januari 1896 te Leersum .<731>

10  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 8 januari 1897 te Leersum .<732>

11  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 4 januari 1898 te Leersum .<733>

12  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 mei 1899 te Leersum .<734>

13  Maagje van de Geer is geboren op dinsdag 29 mei 1900 te Leersum, is overleden op zondag 22 juli 1973 te Wageningen, is begraven te Leersum op de nieuwe algemene begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Maagje werd 73 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Maagje trouwt op donderdag 5 augustus 1937 te Leersum op 37-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrikus van Arkel. Hendrikus is geboren op vrijdag 20 juni 1902 te Leersum, is overleden op donderdag 29 april 1976 aldaar. Hendrikus werd 73 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

VIII-AJ  Sophia van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op vrijdag 23 november 1855 te Leersum, is belijdenis 08.04.1877 gedoopt, is overleden op zaterdag 8 februari 1941 te Harmelen. Sophia werd 85 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Sophia trouwt op donderdag 17 mei 1883 te Leersum op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan van Vliet, zoon van Willem van Vliet en Cornelia van der Waaij. Jan, landbouwer, is geboren in 1848 te Linschoten, is overleden op vrijdag 23 januari 1925. Jan werd 77 jaar.<735>

Van Jan en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Willem van Vliet is geboren rond 1883 te Ruwiel.

Willem trouwt op vrijdag 25 oktober 1912 te Ruwiel op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Geertruida Pieternella van Vliet, dochter van Arie van Vliet en Pietertje van Oosterom. Geertruida is geboren rond 1886 te Ruwiel.<736>

2  Jan van Vliet is geboren op woensdag 27 oktober 1886 te Harmelen (aktenr. 53).

3  Cornelis van Vliet is geboren op woensdag 28 december 1887 te Harmelen (aktenr. 60).

Cornelis trouwt op donderdag 9 augustus 1917 te Linschoten op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Aaltje de Haan, dochter van Arij de Haan en Jacoba Kersbergen. Aaltje is geboren rond 1891 te Linschoten.<737>

4  Jacob van Vliet is geboren op zaterdag 8 maart 1890 te Harmelen (aktenr. 13).

5  Jannigje Cornelis van Vliet is geboren op donderdag 27 april 1893 te Harmelen (aktenr. 22).

6  Cornelia Maria van Vliet is geboren op woensdag 6 november 1895 te Harmelen (aktenr. 56).

7  Teunis Johan van Vliet is geboren op zondag 21 mei 1899 te Harmelen (aktenr. 20).

8  Arie van Vliet is geboren op zaterdag 27 september 1902 te Harmelen (aktenr. 45).

VIII-AK  Reijer van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op woensdag 17 juni 1857 te Leersum, is overleden op zaterdag 22 september 1928 aldaar , is begraven aldaar (Oude Algemene Begraafplaats Scherpenzeelseweg, Leersum). Reijer werd 71 jaar, 3 maanden en 5 dagen.<738>

Reijer trouwt op donderdag 12 juni 1890 te Leersum op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Teuntje Wilhelmina van de Geer, zie VIII-AQ.<739>

Van Reijer en Teuntje zijn negen kinderen bekend:

1  Jannigje van de Geer is geboren op vrijdag 5 september 1890 te Leersum, is overleden op vrijdag 6 december 1918 aldaar (bron: Oude Algemene Begraafplaats Scherpenzeelseweg, Leersum). Jannigje werd 28 jaar, 3 maanden en 1 dag.

2  Hendrika van de Geer is geboren op zaterdag 30 januari 1892 te Leersum, is overleden op vrijdag 9 september 1892 aldaar . Hendrika werd 7 maanden en 10 dagen.<740>

3  Teunis van de Geer is geboren op woensdag 14 februari 1894 te Leersum, zie IX-AU.

4  Jan van de Geer is geboren op zondag 3 november 1895 te Leersum, zie IX-AV.

5  Reijer van de Geer is geboren op zaterdag 19 juni 1897 te Leersum, zie IX-AW.

6  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 9 juli 1899 te Leersum, is overleden op donderdag 26 maart 1903 aldaar . Hendrika werd 3 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<741>

7  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 18 november 1901 te Leersum .<742>

8  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op woensdag 10 december 1902 te Leersum, is overleden op vrijdag 27 februari 1976 te Doorn. Teuntje werd 73 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Teuntje trouwt op woensdag 6 november 1929 te Leersum op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrikus van Dijk. Hendrikus is geboren op dinsdag 18 juli 1899 te Langbroek, is overleden op donderdag 26 februari 1976 te Doorn. Hendrikus werd 76 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

9  Clara Jacoba van de Geer, hulp in de huishouding, is geboren op dinsdag 26 september 1905 te Leersum, is overleden op dinsdag 4 januari 1983 te Barneveld, is begraven op zaterdag 8 januari 1983 te Neerlangbroek. Clara werd 77 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

VIII-AL  Hendrika van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op donderdag 2 december 1858 te Leersum, is overleden op donderdag 12 augustus 1937 te Doorn . Hendrika werd 78 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<743>

Hendrika trouwt op donderdag 29 april 1886 te Leersum op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Reijer van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en Maagje de Kruif. Reijer, landbouwer, wonende te Doorn, is geboren in 1856 te Cothen, is overleden op woensdag 4 september 1946, is begraven op zaterdag 7 september 1946 te Neerlangbroek. Reijer werd 90 jaar.<744>

Van Reijer en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Maagje van Dijk is geboren op zaterdag 9 april 1887 te Langbroek (aktenr. 14).

Maagje trouwt op donderdag 10 augustus 1922 te Langbroek op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Cornelis van Ojen, zoon van Reijer van Ojen en Wilhelmina van Dam. Cornelis is geboren rond 1891 te Wijk bij Duurstede.<745>

2  Jan van Dijk is geboren op maandag 22 april 1889 te Langbroek (aktenr. 18).

3  Gerrit van Dijk is geboren op vrijdag 10 april 1891 te Langbroek (aktenr. 15).

4  Jannigje van Dijk is geboren op zaterdag 7 januari 1893 te Langbroek (aktenr. 2).

Jannigje trouwt op donderdag 30 mei 1918 te Langbroek op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Arie Gijsbertus Oskam, zoon van Floris Ernst Oskam en Margaretha Maria Legemaat. Arie is geboren rond 1894 te Houten.<746>

5  Reijer van Dijk is geboren op vrijdag 21 december 1894 te Langbroek (aktenr. 34).

Reijer trouwt op vrijdag 23 juni 1922 te De Bilt op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johanna Wilhelmina Dorrestein, dochter van Steven Dorrestein en Willemijntje van Dijk. Johanna is geboren rond 1897 te De Bilt.<747>

6  Willem van Dijk is geboren op woensdag 6 januari 1897 (aktenr. 4).

7  Hendrikus van Dijk is geboren op dinsdag 18 juli 1899 te Langbroek (aktenr. 29).

VIII-AM  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Leersum, is overleden op woensdag 24 maart 1937 aldaar . Jan werd 76 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<748>

Jan trouwt op donderdag 11 december 1902 te Leersum op 42-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia van den Brandhof, dochter van Johannes van den Brandhof en Willemijntje van Appeldoorn. Cornelia is geboren op maandag 30 december 1872 te Amerongen, is overleden op vrijdag 12 juli 1929 te Leersum . Cornelia werd 56 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<749,750>

Van Jan en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Jannigje van de Geer is geboren op donderdag 5 november 1903 te Leersum, is overleden op zondag 6 maart 1955 aldaar. Jannigje werd 51 jaar, 4 maanden en 1 dag.

2  Johannes van de Geer is geboren op donderdag 11 mei 1905 te Leersum, zie IX-AX.

3  Jan van de Geer is geboren op zaterdag 23 februari 1907 te Leersum, zie IX-AY.

4  Willem van de Geer, landbouwer, is geboren op vrijdag 23 oktober 1908 te Leersum, is overleden op zaterdag 13 mei 1978 te Rhenen. Willem werd 69 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

5  Teunis van de Geer is geboren voor donderdag 15 januari 1914 te Leersum, is overleden op donderdag 15 januari 1914 aldaar .<751>

6  Cornelis van de Geer is geboren rond 1919, is overleden op woensdag 19 februari 1936 te Leersum . Cornelis werd ongeveer 17 jaar.<752>

VIII-AN  Wilhelmina Hendrika van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op vrijdag 23 januari 1863 te Leersum, is overleden op dinsdag 2 juni 1942 te Maartensdijk . Wilhelmina werd 79 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<753>

Wilhelmina trouwt op donderdag 30 maart 1893 te Leersum op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan van Woudenberg, zoon van Gijsbertus Woudenberg en Gezina Hendrika van den Broek. Jan, landbouwer, is geboren in 1857 te Leersum, is overleden op woensdag 5 oktober 1932 te Maartensdijk . Jan werd 75 jaar.<754,755>

Van Jan en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 14 november 1894 te Maartensdijk .<756>

2  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 29 oktober 1895 te Maartensdijk .<757>

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 17 augustus 1897 te Maartensdijk .<758>

4  Gijsbertha van Woudenberg is geboren op vrijdag 24 mei 1901 te Maartensdijk (aktenr. 41).

VIII-AO  Jacoba Sophia van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op dinsdag 16 mei 1865 te Leersum, is overleden op vrijdag 3 mei 1957 aldaar . Jacoba werd 91 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<759>

Jacoba trouwt op donderdag 24 april 1890 te Leersum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Adrianus Takken, zoon van Jan Takken en Siemetje van Brummelen. Pieter is geboren in 1865 te Leersum, is overleden op zaterdag 23 oktober 1943 aldaar . Pieter werd 78 jaar.<760,761>

Van Pieter en Jacoba zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Takken is geboren op zaterdag 3 januari 1891 te Hei en Boeicop , is overleden op zaterdag 10 januari 1891 aldaar . Jan werd 7 dagen.<762,763>

2  Hendrik Jan Takken is geboren op maandag 8 februari 1892 te Leersum , is overleden op vrijdag 4 maart 1892 te Hei en Boeicop . Hendrik werd 25 dagen.<764,765>

3  Hendrica Takken is geboren op donderdag 16 maart 1893 te Hei en Boeicop .<766>

4  Jan Takken is geboren op donderdag 5 april 1894 te Hei en Boeicop , is overleden op dinsdag 24 april 1894 aldaar . Jan werd 19 dagen.<767,768>

5  Jan Takken is geboren op dinsdag 7 mei 1895 te Hei en Boeicop , is overleden op zaterdag 28 september 1895 aldaar . Jan werd 4 maanden en 21 dagen.<769,770>

6  Pieter Adrianus Takken is geboren op zaterdag 6 maart 1897 te Hei en Boeicop .<771>

7  Grietje Janna Teuntje Takken is geboren op dinsdag 8 januari 1901 te Hei en Boeicop .<772>

VIII-AP  Sophia van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op donderdag 20 september 1866 te Leersum, is overleden op zondag 1 april 1934 aldaar . Sophia werd 67 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<773>

Sophia trouwt op donderdag 18 december 1902 te Leersum (is gescheiden op donderdag 30 oktober 1913 aldaar ) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Abraham Willem de Wit Boers, zoon van Christiaan Frederik de Wit Boers en Margrita A. Goedhart. Abraham is geboren op maandag 27 februari 1871 te Langbroek , is overleden op zondag 20 januari 1952 te Vollenhoven . Abraham werd 80 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<774..777>

Van Abraham en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Christiaan Frederik de Wit Boers is geboren op zaterdag 9 januari 1904 te Leersum , is overleden op dinsdag 12 januari 1904 aldaar . Christiaan werd 3 dagen.<778,779>

2  Christiaan Frederik de Wit Boers is geboren op vrijdag 31 maart 1905 te Leersum .<780>

VIII-AQ  Teuntje Wilhelmina van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op donderdag 21 november 1867 te Leersum, is overleden op dinsdag 18 maart 1941 aldaar . Teuntje werd 73 jaar, 3 maanden en 25 dagen.<781>

Teuntje trouwt op donderdag 12 juni 1890 te Leersum op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Reijer van de Geer, zie VIII-AK.<782>

VIII-AR  Hendrika van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op zondag 26 december 1869 te Leersum, is overleden op dinsdag 23 oktober 1928 aldaar . Hendrika werd 58 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<783>

Hendrika trouwt op donderdag 30 augustus 1894 te Leersum op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hessel van Arkel, zoon van Gerrit van Arkel en Kristina Maaike Key. Hessel, landbouwer, is geboren in 1870 te Maurik, is overleden op zaterdag 14 november 1925 te Leersum . Hessel werd 55 jaar.<784,785>

Van Hessel en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van Arkel is geboren voor dinsdag 16 oktober 1894 te Leersum, is overleden op dinsdag 16 oktober 1894 aldaar .<786>

2  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 27 juli 1900 te Leersum .<787>

3  Hessel van Arkel is geboren voor dinsdag 14 juni 1904 te Leersum, is overleden op dinsdag 14 juni 1904 aldaar .<788>

VIII-AS  Rijk Pieter Cornelis van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VII-Z) en Cornelia van Ojen, brood- en koekbakker en herbergier, is geboren op vrijdag 11 november 1836 te Maurik, is overleden op woensdag 1 mei 1901 aldaar (bron: DTB Rijswijk-Buren 1901, acte nummer 41). Rijk werd 64 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Rijk trouwt op donderdag 14 mei 1857 te Tiel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Vorster, dochter van Arris Vorster en Geertje van Krieken. Neeltje is geboren op dinsdag 2 december 1834 te Tiel, is overleden op woensdag 10 september 1902 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1902, acte nummer 31). Neeltje werd 67 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<789>

Van Rijk en Neeltje zijn elf kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 6 april 1858 te Rijswijk (Bron: DTB Rijswijk-Buren 1858, acte nummer 34), is overleden op donderdag 2 mei 1861 te Rijswijk-Buren (bron: DTB Rijswijk-Buren 1861, acte nummer 50). Gerrit werd 3 jaar en 26 dagen.

2  Arris van de Geer is geboren op donderdag 8 september 1859 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk, 1859, acte nummer 96), is overleden op donderdag 6 oktober 1859 aldaar (bron: DTB Rijswijk Buren, 1859, acte 59). Arris werd 28 dagen.

3  Arris van de Geer is geboren op zaterdag 11 augustus 1860 te Rijswijk, zie IX-AZ.

4  Cornelia van de Geer is geboren op dinsdag 27 januari 1863 te Rijswijk, zie IX-BA.

5  Dirkje van de Geer is geboren op donderdag 3 november 1864 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1864, acte nummer 111), is overleden op dinsdag 3 oktober 1871. Dirkje werd 6 jaar en 11 maanden.

6  Geertje van de Geer is geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1868, acte nummer 5), zie IX-BB.

7  Gerritje van de Geer is geboren op zondag 11 juli 1869 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1869, acte nummer 56), is overleden op maandag 3 februari 1919 te Werkendam (bron: DTB Werkendam 1919, acte nummer 12). Gerritje werd 49 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 19 maart 1891 te Wijk bij Duurstede op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis de Graaf, zoon van Cornelis de Graaf en Aaltje van Leeuwen. Cornelis, wonende te Zutphen, is geboren op woensdag 29 maart 1865 te Ede (bron: DTB Ede 1865, acte nr 95).<790>

8  Dirkje van de Geer is geboren in 1871, is overleden op dinsdag 3 oktober 1871 (bron: DTB Maurik 1871, acte nummer 65).

9  Dirkje van de Geer is geboren op maandag 8 december 1873 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1873, acte nummer 90), is overleden op dinsdag 30 april 1878 te Maurik (bron: DTB Maurik 1878, acte nummer 36). Dirkje werd 4 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

10  Rijk van de Geer is geboren op zondag 4 april 1875 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1875, acte nummer 31), is overleden op zondag 18 april 1875 te Rijswijk-Buren (bron: DTB Rijswijk-Buren 1875, acte nummer 31). Rijk werd 14 dagen.

11  Dirk van de Geer is geboren op zondag 2 juni 1878 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1878, acte nummer 47), is overleden op zondag 8 september 1878 (bron: DTB Rijswijk-Buren 1878, acte nummer 63). Dirk werd 3 maanden en 6 dagen.

VIII-AT  Cornelia Wilhelmina van de Geer, dochter van Gerrit Dirk van de Geer (VII-Z) en Arreke Willemina van Ojen, veerpachtster, is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 te Maurik, is overleden op zaterdag 8 mei 1920 te Rhenen, is begraven te Rijswijk. Cornelia werd 77 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 3 mei 1861 te Maurik op 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Udo, zoon van Aart Gerritsz Udo en Jannigje Dirkje Gerrits van Keulen. Willem, landbouwer, is geboren op zaterdag 19 oktober 1833 te Rijswijk, is overleden op woensdag 13 augustus 1884 te Rhenen (aan een pestzweer in de nek), is begraven te Rijswijk. Willem werd 50 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<791>

Van Willem en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Udo is doodgeboren op woensdag 7 augustus 1861 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren, 1861, acte nr 85).

2  Gerrit Jan Udo is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1863, acte nr 109), is overleden op vrijdag 13 oktober 1865 aldaar (bron: DTB Rhenen 1865, acte nr 71). Gerrit werd 1 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

3  Aart Udo, veerman, is geboren op maandag 12 maart 1866 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1866, acte nr 28), is overleden op woensdag 21 mei 1941 aldaar (bron: DTB Rhenen 1941, acte nummer 66). Aart werd 75 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Aart trouwt op woensdag 18 februari 1891 te Lienden op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Geertruida Willemina Stam, dochter van Samuel Stam en Cornelia Hendrika van Ommeren. Geertruida is geboren rond 1866 te Lienden.<792>

4  Areke Willemina Udo is geboren op zondag 18 augustus 1867 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1867, acte nummer 84), is overleden op zaterdag 8 mei 1920, is begraven te Rijswijk. Areke werd 52 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Areke trouwt op woensdag 25 mei 1892 te Maurik op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Pieter Stolp, zoon van Klaas Stolp en Willemina van Dijk. Pieter is geboren rond 1863 te Rhenen.<793>

5  Jan Dirk Udo is geboren op maandag 29 november 1869 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1869, acte nummer 106), is overleden op zaterdag 13 maart 1948 te Zwolle (born: DTB Zwolle 1948, acte nummer 151). Jan werd 78 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 april 1908 te Utrecht op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Wilhelmina Christina de Reus, dochter van Christiaan de Reus en Wilhelmina Adriana van den Heuvel. Wilhelmina is geboren rond 1882 te Utrecht.<794>

6  Anna Cornelia Udo is geboren op woensdag 24 juli 1872 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1872, acte nummer 77).

7  Gerritje Udo is geboren op donderdag 12 november 1874 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1874, acte nummer 126), is overleden op dinsdag 24 november 1874 aldaar (bron: DTB Rhenen 1874, acte nummer 68). Gerritje werd 12 dagen.

8  Geertje Udo is geboren op donderdag 15 augustus 1878 te Rhenen (bron: DTB Rhenen 1878, acte nummer 89).

Geertje trouwt op donderdag 18 mei 1905 te Rhenen op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hermanus Paap, zoon van Dirk Paap en Anna Martha Everts. Hermanus is geboren rond 1875 te Arnhem.<795>

VIII-AU  Gerrit Dirk van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, brood-/ beschuitbakker en brouwersknecht, is geboren op vrijdag 10 maart 1848 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1848, acte nummer 14), is overleden op dinsdag 13 mei 1884 te Brussel (bron: DTB Brussel 1884, acte nummer 67). Gerrit werd 36 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Bij vonnis van de Arrondisementsrechtbank te Amersfoorrt van den Eersten maart 1800 vijf-en-zeventig is GERRIT DIRK VAN DE GEER, Brood-, Beschuit- en Koekbakker, wonende te Wijk bij Duurstede, verklaard in staat van faillisement, met bepaling dat hetzelve op dien dag is ingegaan en benoeming van den Edel-Achtbaren Heer Mr. H.CROOCKE-WIT Jr., lid van gemelde Rechtbank, tot Recher-Commissaris en van den ondergeteekende Nr. J.P.T. DE QUESNE VAN BRUCHEM, Advocaat te Soesterberg, gemeente Soest, tot Curator.
Tevens worden de schuldeisers (de Pand- of Hypotheekhebbende hieronder begrepen) opgeroepen om te verschijnen op de eerste bijeenkomst ter verificatie van hunne schuldvorderingen, welke zal gehouden worden op dinsdag 23 maart 1875 des voormiddags te elf uur, in het gebouw der Arrondisementsrechtbank voornoemd; wordende de schuldeischers wijders verzocht bewijzen hunner schuldvorderingen uiterlijk acht dagen bevorens franco in te leveren bij den ondergeteekende te Soesterberg, gemeente Soest.

Soesterberg, 2 maart 1875 J.P.T. DU QUESNE VAN BRUCHEM

*
De tweede bijeenkomst ter verificatie der schuldvorderingen in het faillisement van GERRIT DIRK VAN DE GEER, Brood-, Beschuit- en Koekbakker te Wijk bij Duurstede, zal gehouden worden op dinsdag den 6den April in het gebouw der Arrondisementsrechtbank te Amersfoort.

De Curator J.P.T.DU QUESNE VAN BRUCHEM, Advocaat

*
De rangschikking in het Faillissement van GERRIT DIRK VAN DE GEER, Brood-, Beschuit- en Koekbakker te Wijk bij Duurstede, ligt, met de daarbij behoorende bescheiden van af den 6den Mei, ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amersfoort, om aldaar ter inzage van een ieder gedurende veertien dagen te verblijven.
De Curator in voornoemd faillissement Mr. J.P.T. DU QUESNE VAN BRUCHEM

Gerrit trouwt op donderdag 29 februari 1872 te Maurik op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Petronella van Dijk, dochter van Jan van Dijk en Maria Kemp. Petronella is geboren op donderdag 19 september 1844 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 9 november 1916 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1916, acte nummer 1806). Petronella werd 72 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Gerrit en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1  Claasje Adriana van de Geer is geboren op maandag 5 november 1866 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 94), zie IX-BC.

2  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 26 april 1872 te Maurik, zie IX-BD.

3  Pieter van de Geer is geboren op donderdag 12 februari 1874 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 9), zie IX-BE.

4  Leendert van de Geer is geboren op maandag 8 maart 1875 te Wijk bij Duurstede (op de hofstede Rhyna") (aktenr. 15), zie IX-BF.

5  Anna Diederika van de Geer is geboren op vrijdag 29 maart 1878 te Tuyl, is overleden op donderdag 4 april 1878 aldaar. Anna werd 6 dagen.

6  Teunis van de Geer is geboren op zondag 29 februari 1880 te Tuyl, zie IX-BG.

7  Jan Baptist van de Geer is geboren in maart 1884 te Brussel, is overleden op dinsdag 10 juni 1884 te Wijk bij Duurstede. Jan werd 3 maanden.

VIII-AV  Hestera Catherina van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, is geboren op woensdag 30 mei 1849 te Rijswijk, is overleden op woensdag 4 april 1888 te Tiel (bron: DTB Tiel 1888, acte nummer 53). Hestera werd 38 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Hestera trouwt op woensdag 22 september 1880 te Maurik op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Antonie van Krieken, zoon van Antonie van Krieken en Dirkje van Doorn. Cornelis, huisschilder, is geboren op vrijdag 27 november 1846 te Tiel, is overleden op zondag 6 april 1930 aldaar (bron: DTB Tiel 1930, acte nummer 39), is begraven aldaar. Cornelis werd 83 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<796>

Van Cornelis en Hestera zijn vier kinderen bekend:

1  Antonie Dirk van Krieken, procuratiehouder, is geboren op woensdag 14 september 1881 te Tiel (bron: DTB Tiel 1881, acte nummer 229).

Antonie trouwt op woensdag 8 juni 1910 te Arnhem op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Maria Elsenaar, dochter van Marinus Elsenaar en Anna Maria Weijmer. Anna is geboren op zondag 8 april 1883 te Arnhem (bron: DTB Arnhem 1883, acte nummer 501).<797>

2  Theodorus Leonardus van Krieken is geboren op dinsdag 8 mei 1883 te Tiel (bron: DTB Tiel 1883, acte nummer 125).

3  Dirkje van Krieken is geboren op donderdag 22 mei 1884 te Tiel (bron: DTB Tiel 1884, acte nummer 117).

Dirkje trouwt op donderdag 25 april 1912 te Tiel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Jan Willem Grooters, zoon van Gerrit Jan Grooters en Johanna Everdina Jansen. Jan, boekhouder, is geboren rond 1877 te Zutphen.<798>

4  Cornelis Antonie van Krieken is geboren op dinsdag 27 juli 1886 te Tiel (bron: DTB Tiel 1886, acte nummer 183), is overleden op dinsdag 30 november 1886 aldaar (bron: DTB Tiel 1886, acte nummer 212). Cornelis werd 4 maanden en 3 dagen.

VIII-AW  Willemina Judrika van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, is geboren op zondag 6 april 1851 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1851, acte nummer 32), is overleden op zaterdag 30 januari 1897 te Amsterdam. Willemina werd 45 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Willemina trouwt op donderdag 1 maart 1877 te Maurik op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Carel Willem Celosse, zoon van Abraham Celosse en Alida Gijsbers. Carel, brouwer, is geboren op vrijdag 30 mei 1851 te Nieuwer-Amstel.<799>

Van Carel en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Adelaide Carolina Willemina Celosse is geboren in 1887 te Amsterdam.

2  Theodoor Willem Celosse is geboren in 1893 te Amsterdam.

VIII-AX  Ahasuerus Dirk van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, landbouwer en cafehouder, is geboren op donderdag 1 juli 1852 te Rijswijk, is overleden op zondag 2 november 1919 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1919, acte nummer 5844). Ahasuerus werd 67 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Ahasuerus trouwt op woensdag 31 mei 1876 op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Johanna Hofman, dochter van Gijsbert Hofman en Neeltje van Hattum. Johanna is geboren op dinsdag 14 juli 1857 te Sliedrecht, is overleden op zaterdag 27 november 1937 te Rotterdam. Johanna werd 80 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Ahasuerus en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Gijsbertus Cornelis van de Geer is geboren op donderdag 20 juli 1876 te Ooltgensplaat, is overleden op zaterdag 19 augustus 1876 aldaar. Gijsbertus werd 30 dagen.

2  Teunis van de Geer is geboren op donderdag 20 juli 1876 te Ooltgensplaat, is overleden op zondag 6 augustus 1876 aldaar. Teunis werd 17 dagen.

3  Helena Neeltje van de Geer is geboren op zondag 12 augustus 1877 te Ooltgensplaat, is overleden op donderdag 7 februari 1957 te Rotterdam, is begraven op maandag 11 februari 1957 aldaar. Helena werd 79 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Helena trouwt op donderdag 25 november 1909 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Burger Valk, zoon van Antonie Valk en Pietertje Timmers. Burger, warmoezenier, wonende te Rotterdam, is geboren op dinsdag 14 december 1880 te Kralingen, is overleden op woensdag 6 januari 1954 te Rotterdam. Burger werd 73 jaar en 23 dagen.

4  Neeltje Helena van de Geer is geboren op zondag 10 november 1878 te Ooltgensplaat, is overleden op woensdag 20 februari 1884 te Dordrecht / Sliedrecht (??). Neeltje werd 5 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

5  Gijsbert van de Geer is geboren op maandag 2 februari 1880 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 20 augustus 1880 aldaar. Gijsbert werd 6 maanden en 18 dagen.

6  Hestera Catharina van de Geer is geboren op zondag 12 juni 1881 te Dordrecht, is overleden op dinsdag 14 april 1959 te Rotterdam. Hestera werd 77 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Hestera trouwt op donderdag 25 november 1909 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis van der Loo, zoon van Johannes van der Loo en Trijntje Both. Cornelis, winkelier, wonende te Rotterdam, is geboren op dinsdag 6 februari 1883 te Kralingen, is overleden op donderdag 5 september 1957 te Rotterdam. Cornelis werd 74 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

7  Pleuntje Anna Diederika van der Geer is geboren in 1882, is overleden op vrijdag 7 september 1883 te Sliedrecht (bron: DTB Sliedrecht 1883, acte nummer 175). Pleuntje werd 1 jaar.

8  Neeltje Helena van de Geer, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 19 juni 1885 te Sliedrecht, is overleden op zaterdag 10 juni 1916 te Rotterdam. Neeltje werd 30 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

9  Pleuntje Anna Diederika van de Geer, huishoudster, is geboren op maandag 24 mei 1886 te Sliedrecht, is overleden op donderdag 3 februari 1966 te Rotterdam, is begraven op maandag 7 februari 1966 aldaar. Pleuntje werd 79 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

10  Gijsbert Teunis van de Geer is geboren op zaterdag 19 november 1887 te Sliedrecht, zie IX-BH.

11  Teunis van de Geer, kantoorbediende en bedrijfsleider expeditiebedrijf, is geboren op maandag 30 juni 1890 te Sliedrecht, is overleden op woensdag 3 juni 1981 te 's-Gravenhage. Teunis werd 90 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 27 oktober 1920 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Theodora Magdalena Schendeling, dochter van Gerrit Wilhelmus Schendeling en Magdalena Dorothea van Eyk. Theodora is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 17 juni 1955 te 's-Gravenhage. Theodora werd 74 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Theodora was eerder gehuwd (1) met Bartholomeus Leonardus Luijendijk.

12  Elias Marinus van de Geer is geboren op vrijdag 20 mei 1892 te Kralingen, is overleden op donderdag 19 mei 1898 te Rotterdam. Elias werd 5 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

13  Aartje van de Geer is geboren op dinsdag 26 september 1893 te Kralingen (bron: DTB Kralingen 1893, acte nummer 634), is overleden op zondag 19 februari 1984 te Ede, is begraven op woensdag 22 februari 1984 te Lunteren (GE) (Gemeentelijke Begraafplaats, graf LU-08-CE-05/06). Aartje werd 90 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Aartje trouwt op donderdag 5 februari 1925 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1925, pagina a86v, registratiedatum 05-02-1925) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Christoffel Richardson. Johannes, fabrikant houten artikelen, is geboren op zondag 4 november 1894 te Wageningen, is overleden op maandag 20 mei 1963 te Ede, is begraven te Lunteren (GE) (Gemeentelijke Begraafplaats, graf LU-08-CE-05/06). Johannes werd 68 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

VIII-AY  Helena van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, wonende te Amsterdam, is geboren op dinsdag 6 februari 1855 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 2 april 1935 te Amsterdam. Helena werd 80 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Helena trouwt op vrijdag 22 juli 1881 te Maurik op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Petrus Albertus Nannings, zoon van Albert Nannings en Elisabeth Riessenberg. Petrus, apotheker, is geboren op zaterdag 21 juli 1855 te Amsterdam, is overleden in 1935. Petrus werd 80 jaar.<800>

Van Petrus en Helena is een kind bekend:

1  Helena Geertuida Nannings is geboren in 1886 te Amsterdam.

Helena trouwt op woensdag 22 augustus 1928 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1928, reg.5E fol. 9) op 42-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, zoon van Cornelis Lodewijk Anthonie Klop en Geertje van de Geer (IX-BB). Cornelis, telegrafist, is geboren op donderdag 16 maart 1899 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1899, acte nummer 23), is overleden op zondag 10 juli 1966 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1966, acte nr 808). Cornelis werd 67 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

VIII-AZ  Anna Hendriks van der Meijden, dochter van Hendrik Petersz van der Meijden (VII-AD) en Lijsbeth Cornelissen van der Meijden (VII-AE), is gedoopt op zondag 24 september 1797 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 24 december 1873 te Rhenen. Anna werd 76 jaar en 3 maanden.


<801>
<802>

Anna trouwt op dinsdag 22 mei 1821 te Rhenen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Marinus Ariensz Hovestad, zoon van Arij Jansz Hovestad en Wijntje van Gent. Marinus, arbeider, dagloner, particulier schipper, is gedoopt op woensdag 22 oktober 1800 te Rhenen, is overleden op maandag 6 augustus 1877 aldaar. Marinus werd 76 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<803>


<804> Hij heeft enige tijd zij n domicilie gehad als schipper binnengaats in
Wageningen op het schip "De Korenbloem".

Van Marinus en Anna is een kind bekend:

1  Maaitje Hovestad is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 te Rhenen, zie IX-BI.

VIII-BA  Pieter Hendriksz van der Meijden, zoon van Hendrik Petersz van der Meijden (VII-AD) en Lijsbeth Cornelissen van der Meijden (VII-AE), arbeider, landbouwer, is gedoopt op zondag 22 september 1805 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 24 maart 1888 aldaar. Pieter werd 82 jaar, 6 maanden en 2 dagen.


<805>
<806>
<807>

Pieter trouwt op donderdag 16 april 1835 te Veenendaal (Gld.) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje Gijsberts van Engelenburg, dochter van Gijsbert Pietersz van Engelenburg en Jannigje Barends van Dijk. Aaltje is gedoopt op donderdag 19 april 1804 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 20 december 1860 aldaar . Aaltje werd 56 jaar, 8 maanden en 1 dag.<808,809>


<810>
<811>

Van Pieter en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendricus van der Meijden is geboren op maandag 15 februari 1836 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BJ.

2  Jannetje van der Meijden is geboren op zondag 17 september 1837.

3  Elisabeth van der Meijden is geboren op vrijdag 8 november 1839.

4  Gysbert van der Meijden is geboren op donderdag 4 november 1841.

5  Gysbert van der Meijden is geboren op donderdag 6 juni 1844.

VIII-BB  Lubbert van der Meijden, zoon van Tomas Cornelisz van der Meijden (VII-AG) en Clara Cornelia Cornelissen van Ravenswaay, landbouwer, is geboren in 1821 te Veenendaal (Gld.).

Lubbert trouwt op zaterdag 23 maart 1850 te Rhenen op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Rijkje Versteeg. Rijkje is geboren in 1827 te Rhenen.<812>

Van Lubbert en Rijkje is een kind bekend:

1  Reijer van der Meijden is geboren in 1866 te Rhenen, zie IX-BK.

VIII-BC  Hendrijntje Gijsberts Bos, dochter van Gijsbert Gijsbertsz Bos (VII-AI) en Hendrikje Geurtsen van der Meijden, is geboren op vrijdag 13 juni 1800 te Ede, is gedoopt op zondag 22 juni 1800 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 27 maart 1870 te Ede. Hendrijntje werd 69 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


<813>

Hendrijntje trouwt op zaterdag 28 juli 1821 te Ede op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Teunisz van Dijk, zoon van Teunis Evertsz van Dijk en Aaltje Bos. Jan is geboren op zondag 1 april 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 1 april 1792 aldaar, is overleden op donderdag 25 maart 1875 te Ede. Jan werd 82 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<814>


<815>

Van Jan en Hendrijntje is een kind bekend:

1  Gijsje van Dijk is geboren op zaterdag 10 september 1831 te Ede, zie IX-BL.

VIII-BD  Jannigje Diepeveen, dochter van Matthijs Willemsen Diepeveen (VII-AK) en Jannigje Arissen van de Loosdrecht, is geboren op zaterdag 3 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 aldaar, is overleden op vrijdag 9 november 1888 aldaar. Jannigje werd 82 jaar, 6 maanden en 6 dagen.


<816>

Jannigje trouwt op zaterdag 18 februari 1826 te Veenendaal (Gld.) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Hermanus van Hunnik ook genaamd Harmanus, zoon van Hannes Dirksz van Hunnik en Cornelia Hermsen van Huijsen. Hermanus is gedoopt op zondag 23 juni 1805 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 1 april 1893 aldaar. Hermanus werd 87 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<817>


<818>

Van Hermanus en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Matthijs van Hunnik is geboren op zondag 10 januari 1830 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BM.

2  Jan van Hunnik is geboren in 1833 te Veenendaal (Gld.) (?), zie IX-BN.

3  Johannes van Hunnik is geboren op vrijdag 9 januari 1835 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BO.

VIII-BE  Jan Dekker, zoon van Gerrit Hendriksen Dekker (VII-AL) en Willemijntje Jacobs van Valkensweert, arbeider, is geboren op woensdag 13 oktober 1830 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt , is overleden op vrijdag 14 november 1890 te Ede. Jan werd 60 jaar, 1 maand en 1 dag.<819>

Jan woont achtereenvolgens: Ede, Veenendaal 324 Ede, Veenendaal 555 Ede, Ederveen 531 Ede, Veenendaal 264 (1862) Ede, Veldhuizen 356 (187 1-1890)

Jan trouwt op zaterdag 9 juli 1859 te Ede op 28-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Cornelia Haverkamp. Cornelia is geboren op donderdag 18 mei 1837 te Scherpenzeel, is overleden op zondag 19 januari 1862 te Ede . Cornelia werd 24 jaar, 8 maanden en 1 dag.<820,821>


<822>

Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Dekker is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Ede, zie IX-BP.

2  Evertje Dekker is geboren op donderdag 28 maart 1861 te Ede, is overleden op zaterdag 27 april 1861 aldaar. Evertje werd 30 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 19 december 1863 te Ede op 33-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Grietje van Kapelleveen, dochter van Evert Evertsen van Kapelleveen en Geertruij Jans van Hoefbeterom. Grietje is geboren op dinsdag 5 juni 1838 te Ede, is overleden op vrijdag 27 april 1877 aldaar. Grietje werd 38 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<823>

Evert is een buitenechtelijk kind, alleen vermeld bij moeder.
Grietj e woont o.a.:
Ederveen 17 (1837-1851)
Veenendaal 246 (31.1.1864)
Veldhuizen 356 (1871-1877)
<824>

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

3  Evert Dekker is geboren op maandag 17 oktober 1864 te Ede, is gedoopt , zie IX-BQ.<825>

4  Gerrit Dekker is geboren op zondag 8 april 1866 te Ede, is overleden op woensdag 17 april 1867 aldaar. Gerrit werd 1 jaar en 9 dagen.

5  Gerrit Dekker is geboren op zaterdag 20 april 1867 te Ede, is overleden op woensdag 3 februari 1869 aldaar. Gerrit werd 1 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

6  Geertrui Dekker is geboren op woensdag 5 augustus 1868 te Ede, zie IX-BR.

7  Gerrit Jan Dekker is geboren op maandag 17 juni 1872 te Ede, is overleden op zaterdag 5 april 1873 aldaar. Gerrit werd 9 maanden en 19 dagen.

8  Gerrit Jan Dekker is geboren op dinsdag 28 april 1874 te Ede, is overleden op vrijdag 7 mei 1875 aldaar. Gerrit werd 1 jaar en 9 dagen.

VIII-BF  Willem van Hal, zoon van Cornelis Riksen Cornelissen van Hal (VII-AM) en Jannigje Willems van Ginkel, boer, is geboren op zaterdag 2 april 1825 te Renswoude, is overleden op woensdag 9 augustus 1911 te Lunteren (GE). Willem werd 86 jaar, 4 maanden en 7 dagen.


<826>

Willem trouwt op zaterdag 13 december 1856 te Ede op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Brandje van Hoekelum, dochter van Hendrik Brandsz van Hoekelum en Elisabeth Jans Snellenburg. Brandje is geboren op dinsdag 22 april 1828 te Ede, is overleden op dinsdag 17 augustus 1897 te Renswoude. Brandje werd 69 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<827>


<828>

Van Willem en Brandje is een kind bekend:

1  Cornelia van Hal is geboren op donderdag 12 december 1861 te Renswoude, is Ned. Herv gedoopt, zie IX-BS.

VIII-BG  Jantje Gisbertsen Beker, dochter van Gijsbert Riksen Beker (VII-AO) en Aaltje Gerrits van der Meyden, is geboren op zondag 8 december 1793 te Ede, is gedoopt op zondag 15 december 1793 aldaar, is overleden na 1848. Jantje werd minstens 55 jaar en 23 dagen.


<829>

Jantje trouwt op vrijdag 25 oktober 1816 te Ede op 22-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit Egbertsz van den Berg, zoon van Egbert Harmensze (van den Berg) en Luitje Theunissen. Gerrit, landbouwer, is geboren op vrijdag 28 mei 1779 te Ede, is gedoopt op zondag 30 mei 1779 aldaar.<830>


<831>

Van Gerrit en Jantje is een kind bekend:

1  Aaltje van den Berg is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Ede, zie IX-BT.

VIII-BH  Aart Hardeman, zoon van Klaas Aartsen Hardeman (VII-AP) en Hendrikje Hendriks van Prattenburg, wolkammer, is geboren op zondag 9 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 26 augustus 1848 aldaar. Aart werd 41 jaar en 17 dagen.


<832>
<833>

Aart trouwt op vrijdag 26 augustus 1825 te Veenendaal (Gld.) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Hendrika van Zanten, dochter van Hannis van Zanten en Goudje Stuivenberg. Hendrika is geboren op zaterdag 25 juli 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 2 augustus 1807 aldaar.<834>


<835>
<836>

Van Aart en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikje Hardeman is geboren op maandag 18 april 1825 te Veenendaal (Gld.).

2  Hillegonda Hardeman is geboren op zaterdag 29 september 1827 te Veenendaal (Gld.).

3  Hillegonde Hardeman is geboren op zaterdag 24 juli 1830 te Veenendaal (Gld.).


<837>
<838>

Hillegonde trouwt op zaterdag 29 december 1849 te Veenendaal (Gld.) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Matthijs van Hardeveld. Matthijs is geboren in 1825 te Veenendaal (Gld.) (?).<839>


<840>
<841>

4  Klaas Hardeman is geboren op vrijdag 22 november 1833 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 19 mei 1838 aldaar. Klaas werd 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Johannes Hardeman is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BU.

6  Klaas Hardeman is geboren op dinsdag 17 september 1839 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BV.

7  Hendrika Hardeman is geboren op donderdag 11 mei 1843 te Veenendaal (Gld.).


<842>
<843>

VIII-BI  Gerritje van Amerongen, dochter van Kornelis Jansz van Amerongen (VII-AQ) en Aartje Jacobs van Kooten, is geboren in 1826 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 6 augustus 1891 aldaar. Gerritje werd 65 jaar.

Gerritje trouwt op vrijdag 24 december 1847 te Veenendaal (Gld.) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrit van de Haar, zoon van Kornelis van de Haar en Gerritje van den Berg. Gerrit, landbouwer, is geboren in 1818 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 24 maart 1899 aldaar. Gerrit werd 81 jaar.<844>

Van Gerrit en Gerritje zijn twee kinderen bekend:

1  Janna van de Haar is geboren op zondag 17 maart 1861 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BW.

2  Gerrit van de Haar is geboren in 1863.

VIII-BJ  Hendrikje van Amerongen, dochter van Kornelis Jansz van Amerongen (VII-AQ) en Aartje Jacobs van Kooten, is geboren op woensdag 25 juni 1828 te Veenendaal (Gld.).

Hendrikje trouwt op zaterdag 2 november 1850 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gijsbert van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en Fijmetje Bos. Gijsbert, landbouwer, is geboren op zaterdag 22 maart 1828 te Veenendaal (Gld.).<845>


<846>

Van Gijsbert en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van Dijk is geboren op donderdag 9 december 1852 te Ede, zie IX-BX.

2  Catharina van Dijk is geboren op zaterdag 22 oktober 1859 te Ede, zie IX-BY.


Generatie IX

(van 1822 tot 1984)

In deze generatie zijn 77 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1854 en 1952. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Utrecht (34x), Ede (33x), Leersum (22x), Veenendaal (Gld.) (19x), Amsterdam (15x), 's-Gravenhage (12x), Loenersloot (12x), IJsselstein (9x), Amerongen (9x), Woudenberg (8x), Bussum (6x), Maartensdijk (6x), Harmelen (6x), Polsbroek (6x), Linschoten (6x), Baarn (5x), Maarn (UT) (5x), Maarsseveen (4x), Loenen (4x), Katwoude (4x), Montfoort (4x), Bennekom (4x), Kamerik (4x), De Bilt (4x), Kockengen (4x), Rotterdam (4x), Vreeland (4x), Wijk bij Duurstede (4x), Oudenrijn (4x), Lunteren (GE) (3x), Doesburg (3x), Schalkwijk (3x), Langbroek (3x), Weesperkarspel (3x), Boskoop (2x), Groot-Ammers (2x), Wadenoijen (2x), Nieuwer-Amstel (2x), Woerden (2x), Rijswijk (2x), Breukelen-Nijenrode, Jutphaas, Wilnis, Culemborg, Driebergen, Amsterdan, Waddinxveen, Hilversum, Voorburg, Nederhorst den Berg, Vleuten, Veldhuizen, Ridderkerk, Loosdrecht, Oss, Nieuwpoort, Zoeterwoude, Nieuwe Pekela, Moordrecht en Huizen. Er zijn momenteel nog 14 van de 326 kinderen in leven.

IX-A  Dirkje Vonk, dochter van Rijnier Jansz Vonk (VIII-A) en Annigje Dirks Bolderman, is geboren op vrijdag 24 oktober 1828 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 2 maart 1901 aldaar. Dirkje werd 72 jaar, 4 maanden en 6 dagen.


<847>

Dirkje trouwt op zaterdag 18 augustus 1855 te Veenendaal (Gld.) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Matthijs van Hunnik, zie IX-BM.<848>

Van Matthijs en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Matthijs van Hunnik is geboren op maandag 22 november 1858 te Veenendaal (Gld.), zie X-A.

2  Hermanus van Hunnik is geboren in 1860, zie X-B.

IX-B  Hendrica Johanna van de Geer, dochter van Jan Johannes-Wilhelmusz van de Geer (VIII-C) en Henderika Trijssenaar, dienstbode, is geboren in januari 1834 te 's-Gravenhage.

Hendrica trouwt op woensdag 1 februari 1860 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Cornet, zoon van Johannes Cornet en Maria Vleugel. Johannes, kruier, is geboren in 1832 te Amsterdam.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Theodora Korting.

Van Johannes en Hendrica is een kind bekend:

1  Helena Sophia Cornet is geboren rond 1873 te Amsterdan.

Helena trouwt op donderdag 21 september 1905 te Zaandam op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jacob Stolp, zoon van Dirk Stolp en Pietertje de Roo. Jacob is geboren rond 1873 te Koog aan de Zaan.<849>

IX-C  Johannes Wilhelmus van de Geer, zoon van Jan Johannes-Wilhelmusz van de Geer (VIII-C) en Henderika Trijssenaar, meubelmaker, is geboren op dinsdag 5 december 1837 te Amsterdam.

Johannes trouwt op woensdag 4 mei 1864 te 's-Gravenhage op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Johanna van Densen, dochter van Wilhelmus Godefridus van Densen en Johanna Helena Gardenier. Elisabeth is geboren op zaterdag 13 augustus 1842 te 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 8 juni 1932 aldaar (bron: DTB 's-Gravenhage 1932, acte nr 2114). Elisabeth werd 89 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Helena van de Geer is geboren op donderdag 2 februari 1865 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 20 februari 1944 aldaar. Johanna werd 79 jaar en 18 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 22 april 1885 te 's-Gravenhage op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Matthijs Johannes Adrianus Appunn. Matthijs is geboren op maandag 26 september 1864 te Zoeterwoude, is overleden op dinsdag 11 maart 1924 te 's-Gravenhage. Matthijs werd 59 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

2  Hendrika Wilhelmina van de Geer is geboren op maandag 2 september 1867 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 16 maart 1945 te Enschede (bron: DTB Enschede 1945, acte nummer 1431). Hendrika werd 77 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Hendrika was gehuwd met Lieuwe Smit. Lieuwe is geboren op woensdag 6 februari 1867 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 10 december 1915 te 's-Gravenhage. Lieuwe werd 48 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

3  Elisabeth Johanna van de Geer is geboren op donderdag 14 juli 1870 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 18 mei 1945 aldaar. Elisabeth werd 74 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 7 augustus 1901 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Langezaal. Johannes is geboren op woensdag 31 oktober 1877 te Leiden.

4  Johannes Wilhelmus van der Geer is geboren op zaterdag 7 augustus 1875 te 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 4 juli 1956 te Arnhem. Johannes werd 80 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 13 november 1902 te Breda op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Helena van den Dungen, dochter van Huberus van den Dungen en Aldegonda van Son. Helena is geboren op maandag 25 december 1876 te Engelen, is overleden op woensdag 20 oktober 1954 te Varik. Helena werd 77 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<850>

5  Johan Albert van de Geer is geboren op zaterdag 24 november 1877 te 's-Gravenhage, zie X-C.

6  Frits Andre Johan van de Geer is geboren rond december 1879, is overleden op maandag 26 januari 1880 te 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1880, acte nr 265). Frits werd ongeveer 1 maand.

IX-D  Dirk van der Geer, zoon van Adrianus Dirkse van de Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, boerenknecht, is geboren op maandag 1 februari 1836 te Loenen, is overleden op maandag 21 april 1924 te Utrecht (bron: DTB Loenersloot 1924, acte nummer 3). Dirk werd 88 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 22 november 1867 te Loenersloot op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Matje Slagt, dochter van Willem Slagt en Jannetje Donker. Matje is geboren op maandag 7 maart 1842 te Loenersloot, is overleden op donderdag 22 mei 1924 te Vreeland (bron: DTB Vreeland 1924, acte nummer 6). Matje werd 82 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<851>

Van Dirk en Matje zijn negen kinderen bekend:

1  Trijntje van der Geer is geboren op dinsdag 9 juni 1868 te Loenersloot, zie X-D.

2  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 9 december 1870 te Loenersloot, zie X-E.

3  Adrianus van der Geer is geboren op maandag 14 oktober 1872 te Loenersloot, zie X-F.

4  Jan van der Geer is geboren op zondag 31 januari 1875 te Loenersloot, zie X-G.

5  Dirk van der Geer is geboren op zondag 18 juli 1880 te Loenersloot, zie X-H.

6  Jannetje van der Geer is geboren op zaterdag 6 april 1878 te Loenersloot, zie X-I.

7  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 13 augustus 1879 te Loenersloot, is overleden (bron: DTB Loenersloot 1879, acte nummer 8).

8  Arie van der Geer is geboren op donderdag 4 mei 1882 te Loenersloot, is overleden op dinsdag 17 oktober 1882 aldaar (bron: DTB Loenersloot 1882, acte nummer 8). Arie werd 5 maanden en 13 dagen.

9  Gijsbertus van der Geer is geboren op vrijdag 20 maart 1885 te Loenersloot, zie X-J.

IX-E  Willem van der Geer, zoon van Adrianus Dirkse van de Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, is geboren op zaterdag 20 januari 1838 te Loenen, is overleden op vrijdag 21 september 1883 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1883, acte nummer 7). Willem werd 45 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Willem trouwt op vrijdag 17 april 1868 te Loenen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Pietje Otten, dochter van Gerrit Otten en Grietje Slagt. Pietje is geboren op woensdag 16 februari 1842 te Tienhoven (bron: DTB Tienhoven 1842, acte nummer 2), is overleden op zondag 17 januari 1886 te Abcoude-Baambrugge (bron: DTB Abcoude-Baambrugge 1886, acte nr 4). Pietje werd 43 jaar, 11 maanden en 1 dag.<852>

Pietje was later gehuwd (2) met Willem Slagt.<853..855>

Van Willem en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje van der Geer is geboren op zondag 26 juli 1868 te Loenersloot, zie X-K.

2  Gerrit van der Geer is geboren in augustus 1869 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 21 september 1871 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1871, acte nummer 15). Gerrit werd 2 jaar en 1 maand.

3  Adrianus van der Geer is geboren op woensdag 23 juni 1875 te Loenersloot (DTB Loenersloot 1875, acte nummer 6), is overleden op donderdag 30 september 1875 aldaar (bron: DTB Loenersloot 1875, acte nummer 7). Adrianus werd 3 maanden en 7 dagen.

4  Gerrit van der Geer is geboren op woensdag 23 juni 1875 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1875, acte nummer 7), is overleden op dinsdag 20 juli 1875 aldaar (bron: DTB Loenersloot 1875, acte nummer 4). Gerrit werd 27 dagen.

5  Grietje van der Geer is geboren op zaterdag 24 maart 1877 te Loenen (bron: DTB Loenen 1877, acte nummer 11), is overleden op donderdag 18 december 1884 te Loenersloot (bron: DTB Loenersloot 1884, acte nummer 14). Grietje werd 7 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

IX-F  Gijsbertha van der Geer, dochter van Adrianus Dirkse van de Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, is geboren op woensdag 21 december 1853 te Loosdrecht, is overleden op woensdag 1 oktober 1902 te Doesburg , is begraven aldaar. Gijsbertha werd 48 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<856>

Gijsbertha trouwt op donderdag 1 augustus 1878 te Doesburg op 24-jarige leeftijd met de 40-jarige Jan Jacob de Roo, zoon van Martinus Johannes de Roo en Stijntje Cornelia Smagge. Jan, bierhandelaar, is geboren in 1838 te Doesburg, is overleden op zondag 7 januari 1917 aldaar . Jan werd 79 jaar.<857,858>

Van Jan en Gijsbertha zijn drie kinderen bekend:

1  Albertina Cornelia Johanna de Roo is geboren op zondag 27 april 1879 te Doesburg (bron: DTB Doesburg 1879, acte nummer 42).

2  Catharina Jacoba Johanna de Roo is geboren op maandag 28 november 1881 te Doesburg (bron: DTB Doesburg 1881, acte nummer 126).

3  Martinus Johannes Willem de Roo is geboren op donderdag 21 februari 1884 te Doesburg (bron: DTB Doesburg 1884, acte nummer 29).

IX-G  Dirk van der Geer, zoon van Dirk van de Geer (VIII-J) en Jannigje van Maurik, is geboren op donderdag 16 december 1841 te Linschoten, is overleden op maandag 17 september 1906 te Polsbroek . Dirk werd 64 jaar, 9 maanden en 1 dag.<859>

Dirk trouwt op vrijdag 20 mei 1870 te Polsbroek op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirkje van Ingen, dochter van Dirk van Ingen en Gerrigje van de Meent. Dirkje is geboren op maandag 8 juni 1846 te Leersum, is overleden op donderdag 23 februari 1888 te Polsbroek . Dirkje werd 41 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<860,861>

Van Dirk en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op woensdag 18 oktober 1871 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1871, acte nummer 26), is overleden op donderdag 29 april 1948 te Benschop (bron: DTB Benschop 1948, acte nummer 5). Dirk werd 76 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 19 mei 1899 te Polsbroek op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Arendje van der Vlist, dochter van Arie van der Vlist en Jannigje Niermeier. Arendje is geboren op maandag 12 juli 1875 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1875, acte nummer 25), is overleden op woensdag 20 februari 1952 te IJsselstein (bron: DTB IJsselstein 1952, acte nummer 18). Arendje werd 76 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<862>

2  Gerrigje van der Geer is geboren op vrijdag 12 december 1873 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1873, acte nummer 35), zie X-L.

3  Albertus Wijnand van der Geer is geboren op dinsdag 4 mei 1875 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1875, aktenummer 15), zie X-M.

4  Jannigje van der Geer is geboren op vrijdag 9 februari 1877 te Polsbroek, is overleden op maandag 7 april 1952 te Haastrecht, is begraven op vrijdag 11 april 1952 te Gouda (Begraafplaats IJsselhof). Jannigje werd 75 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 22 februari 1901 te Polsbroek op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Leendert Schakel, zoon van Cornelis Schakel en Lijntje van Toor. Dirk is geboren op donderdag 20 september 1877 te Benschop, is overleden op zondag 24 april 1960, is begraven te Gouda (Begraafplaats IJsselhof). Dirk werd 82 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<863>

5  Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 28 februari 1879 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1879, acte nummer 4), is overleden op dinsdag 23 september 1958 te Gouda, is begraven op zaterdag 27 september 1958 te Schoonhoven. Adriana werd 79 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

6  Mijntje van der Geer, onderwijzeres, is geboren op zaterdag 12 augustus 1882 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1882, acte nummer 19), is overleden op donderdag 21 februari 1952 te Schoonhoven. Mijntje werd 69 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Mijntje trouwt op donderdag 17 november 1938 te Polsbroek op 56-jarige leeftijd met de 63-jarige Gerrit Spruijtenburg. Gerrit is geboren op woensdag 24 februari 1875 te Groot-Ammers.

7  Dirkje van der Geer is geboren in april 1884, is overleden op dinsdag 8 juli 1884 te Polsbroek . Dirkje werd 3 maanden.<864>

IX-H  Hendrica van der Geer, dochter van Klaas van der Geer (VIII-L) en Willemijntje Bouthoorn, is geboren op zondag 23 april 1854 te Kockengen (aktenr. 13), is overleden op zondag 13 maart 1892 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 1892, acte nummer 21). Hendrica werd 37 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hendrica trouwt op zaterdag 19 februari 1876 te Kockengen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Aalt Vos, zoon van Reyer Vos en Aaltje van Bokhorst (VIII-L). Aalt, boerenknecht, wonende te Hekendorp, is geboren in 1853 te Nijkerk, is overleden op dinsdag 14 februari 1922 te Voorburg (bron: DTB Voorburg 1922, acte nummer 26). Aalt werd 69 jaar.<865>

Aalt was later gehuwd (2) met Anna Gravesteijn.<866,867>

Van Aalt en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Woutera Vos is geboren op zaterdag 29 april 1876 te Kockengen (aktenr. 7), is overleden op vrijdag 7 juli 1876 aldaar (bron: DTB Kockengen 1876, acte nummer 10). Woutera werd 2 maanden en 8 dagen.

2  Nicolaas Vos is geboren op dinsdag 28 augustus 1877 te Kockengen (aktenr. 27), is overleden op vrijdag 21 oktober 1960 te Hilversum (bron: DTB Hilversum 1960, acte nummer 838). Nicolaas werd 83 jaar, 1 maand en 23 dagen.

3  Reintje Vos is geboren op dinsdag 29 juli 1879 te Kockengen (aktenr. 21).

Reintje trouwt op woensdag 6 augustus 1902 te Veur op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Pieter den Baars, zoon van Hendrik den Baars en Wilhelmina Meijburg. Pieter is geboren rond 1876 te Veur.<868>

4  Willemijntje Vos is geboren op donderdag 23 december 1880 te Kockengen (aktenr. 41), is overleden op dinsdag 26 juli 1881 aldaar (bron: DTB Kockengen 1881, acte nummer 13). Willemijntje werd 7 maanden en 3 dagen.

5  Aaltje Willemijntje Vos is geboren op vrijdag 18 februari 1887 te Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1887, acte nummer 25), is overleden op vrijdag 4 maart 1887 aldaar (bron: DTB Zoeterwoude 1887, acte nummer 18). Aaltje werd 14 dagen.

6  Aalt Vos is geboren op zondag 28 april 1889 te Moordrecht (bron: DTB Moordrecht 1889, acte nummer 28), is overleden op vrijdag 3 mei 1889 aldaar (bron: DTB Moortrecht 1889, acte nummer 29). Aalt werd 5 dagen.

IX-I  Evert van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, spoorwergambtenaar, is geboren op zondag 6 augustus 1854 te Vleuten (bron: DTB Vleuten 1854, acte nummer 18), is overleden op zaterdag 19 januari 1935 te Soest . Evert werd 80 jaar, 5 maanden en 13 dagen.<869>

Evert trouwt op donderdag 26 oktober 1882 te Woerden op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Elizabeth Sara Fremouw, natuurlijke dochter van Maria Sara Fremouw. Elizabeth is geboren op zaterdag 31 oktober 1857 te Sluis.<870>

Van Evert en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Georg van der Geer is geboren op maandag 7 juni 1880 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1880, aktenummer 1205). Evert werd geecht als kind van Evert van der Geer 1854-1935) bij het huwelijk van zijn vader op 26 october 1882 te Woerden., zie X-N.

2  Jan Willem van der Geer is geboren op zaterdag 18 november 1882 te Utrecht.

IX-J  Willem Georg Frederik van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Vleuten, is overleden op maandag 9 november 1942 te Zeist (bron: DTB Zeist 1942, acte nr 436). Willem werd 86 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Willem trouwt op woensdag 6 augustus 1884 te Utrecht op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Petronella Hendrika Albertsen, dochter van Johannes Albertsen en Petronella Oderom. Petronella is geboren op donderdag 19 augustus 1858 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 januari 1886 aldaar. Petronella werd 27 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<871>

Van Willem en Petronella is een kind bekend:

1  Elisabeth van der Geer is geboren op maandag 4 januari 1886 te Utrecht, is overleden op dinsdag 29 maart 1966 te Zeist. Elisabeth werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Willem trouwt op maandag 1 augustus 1904 te Breda op 47-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Petronella Hendrika Reijntjes, dochter van Jan Gerardus Reijntjes en Petronelle Pouwlina Raaijmakers. Petronella is geboren op zondag 25 februari 1877 te Boxtel.<872>

IX-K  Hendrik van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, tuinman/bloemist, is geboren op donderdag 1 april 1858 te Vleuten, is overleden op dinsdag 8 augustus 1933 te 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1933, acte nr 2741). Hendrik werd 75 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 3 juni 1885 te 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna van Dijk. Johanna is geboren op dinsdag 7 mei 1861 te Zuilen, is overleden voor 1933. Johanna werd hoogstens 71 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Hendrik en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willem van der Geer is geboren op donderdag 20 mei 1886 te 's-Gravenhage, zie X-O.

2  Jacoba van der Geer, verpleegster, is geboren op dinsdag 6 oktober 1891 te 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1887, acte nr 3275), is overleden op zondag 5 maart 1978 aldaar, is begraven op vrijdag 10 maart 1978 aldaar. Jacoba werd 86 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

IX-L  Adriaan van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, timmerman en brugwachter, is geboren op vrijdag 27 december 1861 te Doorn (aktenr. 36), is overleden op donderdag 15 december 1955 te De Bilt (bron: DTB De Bilt 1955, acte nummer 152), is begraven te Bilthoven Begraafplaats 'De Brandenburg', graf S-019). Adriaan werd 93 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Adriaan trouwt op woensdag 13 oktober 1886 te Utrecht op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Anna Mathilda Janssen, dochter van Willem Anthonius Janssen en Matje Ruys. Anna is geboren op maandag 30 januari 1860 te Utrecht, is overleden op woensdag 20 juni 1934 te De Bilt, is begraven te Bilthoven Begraafplaats 'De Brandenburg', graf S-019). Anna werd 74 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<873>

Van Adriaan en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Adriaan van der Geer is geboren op zaterdag 12 maart 1887 te Utrecht, is overleden op dinsdag 15 maart 1887 aldaar (bron: DTB Utrecht 1887, acte nummer 471). Adriaan werd 3 dagen.

2  Willem Anthonie van der Geer, agent, is geboren op maandag 25 juni 1888 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1888, acte nummer 1459), is overleden op woensdag 5 augustus 1970 aldaar. Willem werd 82 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Willem trouwt op donderdag 7 september 1922 te Utrecht op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Johanna Maria Baart, dochter van Gerrit Baart en Eeltje Kaspers. Johanna is geboren op vrijdag 29 mei 1885 te Utrecht, is overleden op zaterdag 3 augustus 1963 aldaar. Johanna werd 78 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<874>

3  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op zaterdag 20 december 1890 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1890, acte nummer 1953).

IX-M  Geertrui van der Geer, dochter van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op dinsdag 20 januari 1863 te Doorn (aktenr. 3), is overleden op dinsdag 14 november 1944 te 's-Gravenhage. Geertrui werd 81 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Geertrui trouwt op donderdag 22 september 1887 te Utrecht op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Ramspek, zoon van Bertram Josephus Ramspek en Agatha van Eck. Nicolaas, fourier korps Genietroepen, is geboren op maandag 28 december 1857 te Ilpendam, is overleden op dinsdag 23 mei 1939 te 's-Gravenhage. Nicolaas werd 81 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<875>

Van Nicolaas en Geertrui zijn twee kinderen bekend:

1  Bertrand Josephus Ramspek is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 te Utrecht.

Bertrand trouwt op donderdag 28 oktober 1915 te Utrecht op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johanna Theodora de Reus, dochter van Gerrit de Reus en Maria Geertruida Kulik. Johanna is geboren rond 1889 te Gouda.<876>

2  Jan Willem Nicolaas Ramspek is geboren rond 1890 te Utrecht.

Jan trouwt op donderdag 18 oktober 1917 te Utrecht op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Alida van der Kreeft, dochter van Steven Gerrit van der Kreeft en Alida Hoogland. Alida is geboren rond 1891 te Utrecht.<877>

IX-N  Johanna Cornelia van der Geer, dochter van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op vrijdag 12 augustus 1864 te Doorn (aktenr. 29), is overleden op donderdag 19 september 1940 te Soest . Johanna werd 76 jaar, 1 maand en 7 dagen.<878>

Johanna gaat in ondertrouw op zondag 6 september 1885 te Amsterdam, trouwt op donderdag 17 september 1885 te Utrecht op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Peeterse, zoon van Jacob Peeterse en Catharina Everaars. Cornelis, kantoorbediende, is geboren in 1859 te Utrecht.<879>

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Johanna Cornelia Peeterse is geboren rond 1891 te Hilversum.

Johanna trouwt op donderdag 15 september 1921 te Soest op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jan Tuyn, zoon van Huibrecht Adrianus Tuyn en Alida Appelman. Jan is geboren rond 1890 te 's-Gravenhage.<880>

IX-O  Elisabeth van de Geer, dochter van Aart van de Geer (VIII-P) en Philippina Gerardina Ravensbergen, is geboren op zondag 28 oktober 1838 te Maarsseveen, is overleden op maandag 3 juli 1899 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1899, acte nummer 926). Elisabeth werd 60 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 29 december 1875 te Oss op 37-jarige leeftijd met de 49-jarige Johan Christiaan Hanewinckel, zoon van Jan Louis Hanewinckel en Jacoba Louisa Raucamp. Johan is geboren op maandag 18 september 1826 te Eersel, is overleden op woensdag 8 september 1886 te Bladel en Nedersel (bron: DTB Bladel en Nedersel 1886, acte nummer 14). Johan werd 59 jaar, 11 maanden en 21 dagen.<881>

Van Johan en Elisabeth is een kind bekend:

1  Jan Louis Hanewinckel is geboren rond 1877 te Oss, is overleden op maandag 22 februari 1960 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1960, acte nummer 417). Jan werd ongeveer 83 jaar.

Jan trouwt op donderdag 6 augustus 1903 te Utrecht op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria Johanna Smulders, dochter van Wilhlmus Franciscus Smulders en Maria Johanna Stork. Maria is geboren rond 1878 te Venlo.<882>

IX-P  Anthonie van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, garagehouder, is geboren op dinsdag 18 december 1860 te Loenen (bron: DTB Loenen 1860, acte nummer 45), is overleden op vrijdag 14 april 1944 te Bussum (bron: DTB Bussum 1944, acte nummer 125). Anthonie werd 83 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Anthonie trouwt op vrijdag 9 augustus 1895 te Maarssen op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrika Reijerse, dochter van Teunis Reijerse en Hendrica Takkenberg. Hendrika is geboren op zondag 28 juli 1867 te Amerongen, is overleden op maandag 22 maart 1954 te Bussum (bron: DTB Bussum 1954, acte nummer 90). Hendrika werd 86 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<883>

Van Anthonie en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Ferdinand Jan van der Geer, chauffeur, is geboren op maandag 3 augustus 1896 te Loenen, is overleden op dinsdag 30 oktober 1973 te Bussum. Ferdinand werd 77 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

2  Teunis Melis van der Geer is geboren op zaterdag 18 juni 1898 te Loenen, zie X-P.

3  Hendrik Willem van der Geer is geboren op dinsdag 28 november 1899 te Loenen, is overleden op maandag 15 juni 1903 te Bussum (bron, DTB Bussum 1903, acte nummer 57). Hendrik werd 3 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

4  Hendrina Hendrica van der Geer is geboren in 1902 te Bussum, is overleden op donderdag 11 juni 1903 aldaar (bron: DTB Bussum 1903, acte nummer 54). Hendrina werd 1 jaar.

5  Anthonie Gerrit van der Geer is geboren op woensdag 25 maart 1903 te Bussum, zie X-Q.

6  Hendrik Willem van der Geer is geboren op zaterdag 7 mei 1904 te Bussum, zie X-R.

7  Hendrina Hendrica van der Geer is geboren in juni 1906 te Bussum, is overleden op donderdag 16 augustus 1906 aldaar (bron: DTB Bussum 1906, acte nummer 111). Hendrina werd 2 maanden.

8  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op vrijdag 11 december 1908, is overleden te Bussum (bron: DTB Bussum 1908, acte nummer 169).

IX-Q  Willem van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, is geboren op zondag 12 november 1865 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 1 juni 1944 te Maarn (UT), is begraven aldaar (Agemene Begraafplaats, graf C-053). Willem werd 78 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 8 april 1893 te Maarn (UT) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje van Beek, dochter van Hendrik van Beek en Evertje van Wessel. Jannetje is geboren op zaterdag 20 februari 1869 te Woudenberg, is overleden op zondag 14 maart 1954, is begraven te Maarn (UT) (Agemene Begraafplaats, graf C-053). Jannetje werd 85 jaar en 22 dagen.<884>

Van Willem en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ferdinand Jan van der Geer is geboren op zaterdag 2 september 1893 te Wilnis, is overleden op zondag 10 september 1893 aldaar . Ferdinand werd 8 dagen.<885>

2  Ferdinand Jan van der Geer is geboren op zondag 21 oktober 1894 te Vreeland, is overleden op vrijdag 9 november 1894 aldaar. Ferdinand werd 19 dagen.

3  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 26 mei 1898 te Vreeland, is overleden op zaterdag 4 maart 1899 aldaar. Hendrik werd 9 maanden en 6 dagen.

4  Hendrik van der Geer is geboren op zaterdag 18 februari 1899 te Vreeland , is overleden op zaterdag 4 maart 1899 aldaar . Hendrik werd 14 dagen.<886>

5  Hendrica van der Geer is geboren op donderdag 26 juli 1900 te Vreeland, is overleden op dinsdag 14 augustus 1900 aldaar. Hendrica werd 19 dagen.

6  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 11 april 1907 te Maarn (UT), zie X-S.

7  Henderika Ferdinanda van der Geer is geboren op woensdag 7 oktober 1908 te Maarn (UT), is overleden op zondag 6 december 1970 te Schiedam. Henderika werd 62 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Henderika trouwt op woensdag 14 juni 1939 te Maarn (UT) op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Martinus Cornelis Kerklaan, zoon van Martinus Cornelis Kerklaan en Cornelia van Wel. Martinus is geboren op maandag 27 maart 1905 te Schiedam.

IX-R  Gerrit van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, koetsier en arbeider, is geboren op zondag 27 oktober 1872 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 27 maart 1925 te Nederhorst den Berg . Gerrit werd 52 jaar en 5 maanden.<887>

Gerrit trouwt op vrijdag 5 augustus 1898 te Vinkeveen en Waverveen (is gescheiden op donderdag 4 september 1924 aldaar ) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Marrigje Gerrigje Oskam, dochter van Leendert Oskam en Arentje Houwelink. Marrigje is geboren op maandag 20 november 1871 te Oudenrijn.<888,889>

Van Gerrit en Marrigje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrica van der Geer is geboren op zondag 22 januari 1899 te Montfoort, is overleden op vrijdag 17 augustus 1973 te Bussum, is gecremeerd op woensdag 22 augustus 1973 te Utrecht. Hendrica werd 74 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Hendrica trouwt op woensdag 26 november 1919 te Bussum op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Corstianus van der Vlist, zoon van Cornelis van der Vlist en Sophia Lelij. Corstianus, timmerman, is geboren op zondag 6 september 1896 te Lange Ruige Weide, is overleden op zaterdag 9 april 1960 te Bussum (bron: DTB Bussum 1960, actenummer 99), is begraven op woensdag 13 april 1960 aldaar. Corstianus werd 63 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<890>

2  Arentje Gijsberta Johanna van der Geer is geboren op maandag 15 april 1901 te Montfoort , is overleden op woensdag 16 september 1970 te Bussum. Arentje werd 69 jaar, 5 maanden en 1 dag.<891>

Arentje trouwt op woensdag 14 september 1921 te Bussum op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik van Ekeris, zoon van Cornelis van Ekeris en Hendrikka Landwaart. Hendrik, opperman, is geboren op vrijdag 18 september 1896 te Vreeland, is overleden op dinsdag 14 juli 1970 te Bussum. Hendrik werd 73 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<892>

3  Lena Willemijntje Huiberta van der Geer is geboren op zondag 22 februari 1903 te Montfoort , is overleden op dinsdag 3 december 1991 te Naarden. Lena werd 88 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<893>

Lena trouwt op woensdag 20 oktober 1926 te Bussum op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Franzen. Dirk is geboren op woensdag 27 augustus 1902 te Naarden, is overleden op zondag 22 mei 1988 aldaar. Dirk werd 85 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

4  Ferdinanda Janna van der Geer is geboren op zaterdag 18 juni 1904 te Montfoort , is overleden op zaterdag 3 januari 1925 te Bussum . Ferdinanda werd 20 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<894,895>

5  Leendert van der Geer is geboren op woensdag 9 augustus 1905 te Bussum, zie X-T.

6  Antonia Hendrica van der Geer is geboren rond december 1907 te Bussum, is overleden op vrijdag 7 augustus 1908 aldaar . Antonia werd ongeveer 8 maanden.<896>

IX-S  Willem Georg Frederik van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (VIII-T) en Anna Catharina Willenbroek, kunstandenmaker (1885), is geboren op vrijdag 26 februari 1858 te Amsterdam, is overleden rond woensdag 30 september 1931 aldaar. Willem werd ongeveer 73 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Willem trouwt op donderdag 29 oktober 1885 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Margaritha Rooter, dochter van Willem Johannes Rooter en Maria Elisabeth Fijlein. Anna, dienstbode, is geboren in 1861 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 2 februari 1932 aldaar, is begraven op vrijdag 5 februari 1932 aldaar. Anna werd 71 jaar.

Van Willem en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op dinsdag 17 augustus 1886 te Amsterdam, is overleden op zondag 5 februari 1888 aldaar. Evert werd 1 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

2  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, zie X-U.

3  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op dinsdag 11 februari 1890 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 11 februari 1890 aldaar.

4  Johan Hendrik van de Geer, arbeider gemeente tram en timmerman, is geboren op maandag 27 juli 1891 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 10 december 1971 aldaar. Johan werd 80 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Johan trouwt op donderdag 24 maart 1932 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige Anna Maria Kok. Anna is geboren op zaterdag 19 december 1891 te Amsterdam.

5  Anna Margaritha van de Geer is geboren op donderdag 20 september 1894 te Amsterdam, is overleden op donderdag 30 mei 1985 aldaar. Anna werd 90 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Anna trouwt op donderdag 13 oktober 1921 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Nicolaas Hos. Nicolaas is geboren op vrijdag 20 juli 1894 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 22 april 1969 te Blaricum. Nicolaas werd 74 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

6  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op donderdag 3 maart 1898 te Amsterdam, zie X-V.

IX-T  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (VIII-T) en Anna Catharina Willenbroek, letterzetter (1885) en boekdrukker (1889), is geboren op woensdag 4 mei 1859 te Amsterdam, is overleden in mei 1904 aldaar. Evert werd 45 jaar.

Evert trouwt op donderdag 15 augustus 1889 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Maria Hendrika Mijnsarends, dochter van Johannes Antonius Mijnsarends en Maria Pasmooy. Johanna is geboren op maandag 30 september 1867 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 7 september 1907. Johanna werd 39 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Evert en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Catharina van de Geer is geboren op zondag 8 juni 1890 te Amsterdam, zie X-W.

2  Johannes Antoon van de Geer is geboren op donderdag 30 juli 1891 te Amsterdam, zie X-X.

3  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op maandag 5 september 1892 te Amsterdam, zie X-Y.

4  Hermanus Marie van de Geer, boekdrukker, is geboren op zondag 19 november 1893 te Amsterdam, is overleden op maandag 16 december 1957 te Hilversum, is begraven op vrijdag 20 december 1957 te Amsterdam. Hermanus werd 64 jaar en 27 dagen.

5  Johannes Marinus Hendrik van de Geer, secr. Christ.Hist. Kiesvereniging te Maarn, wonende te Kisaram Sumatra, is geboren rond vrijdag 9 november 1894 te Amsterdam, is overleden op maandag 19 september 1938 te Maarn (UT) . Johannes werd ongeveer 43 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<897>

Johannes trouwt in 1925 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 39-jarige Anna Maria Christina Korthagen, dochter van Hendrikus Antonius Korthagen en Maria Alida Kool. Anna is geboren op vrijdag 30 juli 1886 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 10 oktober 1936 aldaar . Anna werd 50 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<898>

6  Maria van de Geer is geboren op vrijdag 18 oktober 1895 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 25 januari 1896. Maria werd 3 maanden en 7 dagen.

7  Maria van de Geer is geboren op woensdag 30 juni 1897 te Amsterdam, is overleden op zondag 7 oktober 1984 te Naarden, is gecremeerd op donderdag 11 oktober 1984 te Utrecht-Overvecht. Maria werd 87 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Maria trouwt op donderdag 10 maart 1927 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Ritske Hendrik Bax. Ritske is geboren op maandag 14 juni 1897 te Middelie, is overleden op dinsdag 17 april 1973 te Bussum. Ritske werd 75 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

8  Oltman Gerrit van de Geer is geboren op maandag 6 februari 1899 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1899, archief 5416, registratienummer 78), is overleden op donderdag 16 februari 1899 aldaar. Oltman werd 10 dagen.

9  Alida van de Geer is geboren op maandag 2 juli 1900 te Amsterdam, is overleden in januari 1911 aldaar, is begraven op zaterdag 28 januari 1911 aldaar (Begraafplaats Huis Te Vraag, graf 3-G-71). Alida werd 10 jaar en 6 maanden.

IX-U  Adriana van der Geer, dochter van Gerrit van der Geer (VIII-V) en Gijsbertha de Bruin, is geboren op vrijdag 23 mei 1862 te Driebergen (aktenr. 27), is overleden op maandag 30 december 1946 te Woerden (bron: DTB Woerden 1946, acte nummer 122), is begraven op zaterdag 4 januari 1947 aldaar. Adriana werd 84 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 21 augustus 1885 te Harmelen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aart van Ekeren, zoon van Teun van Ekeren en Cornelia van Hoevelaken. Aart, boerenknecht, is geboren op woensdag 9 juli 1862 te Langbroek, is overleden op zaterdag 22 augustus 1903 te Harmelen (bron: DTB Harmelen 1903, acte nummer 22). Aart werd 41 jaar, 1 maand en 13 dagen.<899>

Van Aart en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia van Ekeren is geboren op woensdag 28 oktober 1885 te Kamerik (bron: DTB Kamerik 1885, acte nummer 53), is overleden op zaterdag 19 maart 1898 te Harmelen (bron: DTB Harmelen 1898, acte nummer 11). Cornelia werd 12 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

2  Gijsbertus van Ekeren is geboren op vrijdag 10 december 1886 te Kamerik (bron: DTB Kamerik 1888, acte nummer 59), is overleden op woensdag 26 februari 1958 te Woerden (bron: DTB Woerden 1958, acte nummer 27). Gijsbertus werd 71 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 27 september 1912 te Harmelen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Janngije Broere, dochter van Gerrit Broere en Hermijntje den Boon. Janngije is geboren rond 1886 te Vleuten.<900>

3  Teunis van Ekeren is geboren op vrijdag 20 september 1889 te Woerden (bron: DTb Woerden 1888, acte nummer 127).

Teunis trouwt op donderdag 14 augustus 1913 te Harmelen op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Bastiaantje Klomp, dochter van Gerrit Klomp en Bastiaantje Niemeijer. Bastiaantje is geboren rond 1884 te Lange Ruige Weide, is overleden voor 1921. Bastiaantje werd hoogstens 37 jaar.<901> Teunis trouwt op donderdag 30 juni 1921 te Harmelen op 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Janna Blom, dochter van Jan Blom en Gerrigje Bloos. Janna is geboren rond 1889 te Kamerik.

4  Adriana Judrika van Ekeren is geboren op dinsdag 18 februari 1890 te Woerden (bron: DTB Woerden 1890, acte nummer 22), is overleden op maandag 4 september 1922 aldaar (bron: DTB Woerden 1922, acte nummer 76). Adriana werd 32 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 3 augustus 1916 te Woerden op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Johannes Paling, zoon van Jan Paling en Johanna Koenekoop. Johannes is geboren rond 1886 te Woerden.<902>

5  Gerrit van Ekeren is geboren op maandag 14 september 1891 te Harmelen (aktenr. 41), is overleden op maandag 30 juli 1917 te Woerden (bron: DTB Woerden 1917, acte nummer 71). Gerrit werd 25 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

6  Arie van Ekeren is geboren op woensdag 6 juni 1894 te Harmelen (aktenr. 25).

Arie trouwt op donderdag 17 februari 1921 te Abcoude-Baambrugge op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jacoba Hagen, dochter van Jan Hagen en Trijntje Verweij. Jacoba is geboren rond 1898 te Abcoude-Baambrugge.<903>

7  Nicolaas van Ekeren is geboren op vrijdag 12 februari 1897 te Harmelen (aktenr. 11).

8  Cornelis van Ekeren is geboren op maandag 2 april 1900 te Harmelen (aktenr. 22).

IX-V  Gijsbertus van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (VIII-V) en Gijsbertha de Bruin, is geboren op zaterdag 20 april 1872 te Veldhuizen, is overleden op woensdag 6 augustus 1952 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1952, acte nummer 1517). Gijsbertus werd 80 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Gijsbertus trouwt op donderdag 2 november 1893 te Jutphaas op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Willemina Becker, dochter van Johannes Becker en Cornelia Schuierman. Willemina is geboren op zaterdag 22 september 1866 te Utrecht, is r.k. gedoopt, is overleden op vrijdag 1 februari 1946 te IJsselstein. Willemina werd 79 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<904>

Van Gijsbertus en Willemina zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Dirkje van der Geer, zie X-Z.

2  Gerarda Clasina Maria van der Geer is geboren op donderdag 26 december 1889 te Jutphaas, zie X-AA.

3  Gijsbertha van der Geer is geboren op donderdag 3 augustus 1893 te IJsselstein, zie X-AB.

4  Johannes van der Geer is geboren in april 1895 te IJsselstein, is overleden op maandag 15 juli 1895 aldaar . Johannes werd 3 maanden.<905>

5  Johana Maria van der Geer is geboren in juni 1896 te IJsselstein, is overleden op dinsdag 7 juli 1896 aldaar. Johana werd 1 maand.

6  Cornelia van der Geer is geboren op zondag 26 december 1897 te IJsselstein, is overleden op zaterdag 6 september 1969 aldaar. Cornelia werd 71 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 20 mei 1926 te IJsselstein op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan van der Kwast. Jan, wonende te Maartensdijk, is geboren op dinsdag 17 maart 1891 te Zoelen.

7  Gerrit Johannes van der Geer is geboren in mei 1901 te IJsselstein, is overleden op zaterdag 31 augustus 1901 aldaar. Gerrit werd 3 maanden.

8  Gerrit Johannes van der Geer is geboren in juni 1906 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 17 augustus 1906 aldaar . Gerrit werd 2 maanden.<906>

IX-W  Aartje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op woensdag 24 september 1856 te Jutphaas (aktenr. 57), is overleden op donderdag 6 september 1900 te Maartensdijk . Aartje werd 43 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<907>

Aartje trouwt op vrijdag 15 februari 1889 te Oudenrijn op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Jacobus van Dijk, zoon van Jochem van Dijk en Johanna Vossestijn. Jacobus is geboren op woensdag 24 augustus 1853 te De Bilt (bron: DTB De Bilt 1853, acte nummer 39), is overleden op woensdag 24 oktober 1917 aldaar . Jacobus werd 64 jaar en 2 maanden.<908,909>

Van Jacobus en Aartje zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna van Dijk is geboren op zondag 8 december 1889 te De Bilt (bron: DTB De Bilt 1889, acte nummer 87).

Johanna trouwt op vrijdag 17 juli 1914 te De Bilt op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Barend van Rheenen, zoon van Jea Louis van Rheenen en Berendina Kaptein. Barend is geboren op maandag 18 november 1889 te De Bilt (bron: DTB De Bilt 1889, acte nummer 83), is overleden op woensdag 12 juni 1968 aldaar (overlijdensadvertentie, CBG registratienummer VFADNL111062-15). Barend werd 78 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<910>

2  Philippus van Dijk is geboren op zondag 21 juni 1891 te Maartensdijk (aktenr. 47), is overleden op zondag 22 oktober 1933 te De Bilt . Philippus werd 42 jaar, 4 maanden en 1 dag.<911>

3  Aaltje van Dijk is geboren op donderdag 15 juni 1893 te Maartensdijk (aktenr. 46).

4  Jochem van Dijk is geboren op dinsdag 14 april 1896 te Maartensdijk (aktenr. 29), is overleden op donderdag 29 april 1897 aldaar . Jochem werd 1 jaar en 15 dagen.<912>

IX-X  Gerrit van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, veehouder, is geboren op vrijdag 6 november 1863 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 2 december 1941 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1941, acte nummer 2223). Gerrit werd 78 jaar en 26 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 23 maart 1893 te Kamerik op 29-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Cornelia Hoogendoorn, dochter van Simon Hogendoorn en Aaltje Stam. Cornelia is geboren op zondag 17 augustus 1862 te Kamerik, is overleden op donderdag 20 juni 1895 aldaar . Cornelia werd 32 jaar, 10 maanden en 3 dagen.<913,914>

Van Gerrit en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Philippus van der Geer is geboren op dinsdag 12 september 1893 te Kamerik, zie X-AC.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 3 juni 1895 te Kamerik .<915>

Gerrit trouwt op donderdag 22 oktober 1896 te Lopik op 32-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Marrigje de Bruijn ook genaamd Merrigje de Bruin, dochter van Jacobus de Bruijn en Aaltje de Bruijn. Marrigje is geboren op donderdag 19 december 1867 te Lopik (bron: DTB Lopik 1867, acte nummer 48), is overleden op maandag 16 februari 1903 te Groot Ammers (bron: DTB Groot-Ammers 1903, acte nummer 7). Marrigje werd 35 jaar, 1 maand en 28 dagen.<916>

Van Gerrit en Marrigje zijn vier kinderen bekend:

3  Aaltje van der Geer is geboren op woensdag 5 mei 1897 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1898, acte nummer 1130), is overleden op zaterdag 8 januari 1898 aldaar (bron: DTB Utrecht 1898, acte nummer 27). Aaltje werd 8 maanden en 3 dagen.

4  Aaltje van der Geer is geboren op dinsdag 31 januari 1899 te Nieuwpoort (bron: DTB Nieuwpoort 1899, acte nummer 5), is overleden op zaterdag 28 april 1900 te Groot-Ammers (bron: DTB Groot-Ammers 1900, acte nummer 9). Aaltje werd 1 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

5  Jacoba Elizabeth van de Geer is geboren op dinsdag 20 maart 1900 te Groot-Ammers (bron: DTB Groot-Ammers 1900, acte nummer 12), is overleden op donderdag 16 oktober 1941 te Benschop . Jacoba werd 41 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<917>

Jacoba trouwt op donderdag 1 mei 1924 te Benschop op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Teunis Lekkerkerker. Gerrit is geboren op zaterdag 21 september 1895 te Benschop.

6  Aart Gerrit van der Geer is geboren op donderdag 8 augustus 1901 te Groot-Ammers (bron: DTB Groot-Ammers 1901, acte nummer 25), is overleden op vrijdag 25 oktober 1901 aldaar (bron: DTB Groot-Ammers 1901, acte nummer 19). Aart werd 2 maanden en 17 dagen.

IX-Y  Philippus van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, betonwerker, is geboren op woensdag 10 november 1869 te Oudenrijn (bron: DTB Jutphaas 1869, acte nummer 4), is overleden op woensdag 7 december 1955 te Utrecht. Philippus werd 86 jaar en 27 dagen.

Philippus trouwt op donderdag 18 maart 1897 te Oudenrijn op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerritje Adriana van Bemmel, dochter van Gerrit Marcelis van Bemmel en Janna van Schaik. Gerritje is geboren op zondag 23 augustus 1874 te Oudenrijn, is overleden op donderdag 25 augustus 1949 te Jutphaas. Gerritje werd 75 jaar en 2 dagen.<918>

Van Philippus en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje van der Geer is geboren op vrijdag 2 juli 1897 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 8 februari 1957 te Zeist (bron: DTB Zeist 1957, acte nummer 65). Aaltje werd 59 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Aaltje trouwt op woensdag 9 juli 1919 te Jutphaas op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Wisman, zoon van Karel Frederik Wisman en Johnna Wilhelmina Mozar. Hendrik is geboren op dinsdag 17 juli 1888 te Utrecht.<919>

2  Janna Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 14 april 1899 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 11 november 1975 te Utrecht. Janna werd 76 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Janna trouwt op woensdag 9 augustus 1922 te Utrecht op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hugo Nagtegaal, zoon van Abraham Nagtegaal en Adriana Vroomman. Hugo, agent van politie, is geboren op maandag 30 augustus 1897 te Utrecht, is overleden op dinsdag 17 april 1973 aldaar. Hugo werd 75 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<920>

3  Aartje van der Geer, costumiere en dameskleermaakster, is geboren op woensdag 13 april 1904 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 24 november 1944 te Utrecht. Aartje werd 40 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Aartje trouwt op zaterdag 20 december 1941 te Utrecht op 37-jarige leeftijd met de 35-jarige Warnar Koedijk. Warnar is geboren op zondag 29 april 1906 te Amsterdam.

4  doodgeboren kind is doodgeboren rond zaterdag 23 juni 1906.

5  Maria Petronella van de Geer is geboren op donderdag 10 september 1908 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 23 juni 1992 te De Bilt. Maria werd 83 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op woensdag 5 oktober 1932 te Utrecht op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Cornelis Bloemendaal. Johannes is geboren op dinsdag 20 augustus 1907 te Utrecht, is overleden op donderdag 12 juli 1979 te De Bilt. Johannes werd 71 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

IX-Z  Aaltje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op zondag 8 september 1872 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 3 juni 1952 te De Bilt (bron: DTB De Bilt 1952, acte nummer 87). Aaltje werd 79 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 30 september 1897 te Oudenrijn op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jellis Spelt, zoon van Teunis Spelt en Cornelia de Gier. Jellis, wonende te Amsterdam, is geboren op maandag 6 december 1869 te Lopik (bron: DTB Lopik 1869, acte nummer 53), is overleden op dinsdag 23 april 1940 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1940, acte nummer 882). Jellis werd 70 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<921>

Van Jellis en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Teunis Spelt is geboren op dinsdag 21 juni 1898 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1898, acte nummer 1596).

2  Dirkje Spelt is geboren op vrijdag 16 februari 1900 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1900, acte nummer 441).

3  Cornelis Albertus Spelt is geboren in 1905 te Utrecht, is overleden op zondag 28 januari 1906 aldaar (bron: DTB Utrecht 1906, acte nummer 164). Cornelis werd 1 jaar.

4  Cornelia Aaltje Spelt is geboren op dinsdag 10 juli 1906 te Utrecht (DTB Utrecht 1906, acte nummer 1787).

5  Aaltje Cornelia Philippina Spelt is geboren op maandag 14 oktober 1907 te Utrecht (DTB Utrecht 1907, acte nummer 2673).

6  Aletta Aartje Spelt is geboren op maandag 1 mei 1911 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1911, acte nummer 1100).

IX-AA  Marrigje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op maandag 2 november 1874 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 29 december 1950 te Woerden (bron: DTB Woerden 1950, acte numer 127). Marrigje werd 76 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Marrigje trouwt op donderdag 28 juli 1898 te Oudenrijn op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Selders, zoon van Hendrik Selders en Hendrikje Slagt. Dirk is geboren op dinsdag 23 maart 1875 te Vleuten, is overleden op woensdag 30 maart 1960 te Woerden (bron: DTB Woerden 1960, acte nummer 39). Dirk werd 85 jaar en 7 dagen.<922>

Van Dirk en Marrigje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Selders is geboren op dinsdag 22 november 1898 te Vleuten (bron: DTb Vleuten 1898, acte nummer 41), is overleden op zaterdag 19 augustus 1905 te Linschoten (bron: DTB Linschoten 1905, acte nummer 26). Hendrik werd 6 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

2  Aaltje Hendrika Selders is geboren op maandag 16 maart 1903 te Linschoten (bron: DTB Linschoten 1903, acte nummer 29), is overleden op dinsdag 22 augustus 1905 aldaar (bron: DTB Linschoten 1905, acte nummer 28). Aaltje werd 2 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

IX-AB  Jacob van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op zondag 21 mei 1876 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 13 juli 1923 te Willeskop . Jacob werd 47 jaar, 1 maand en 22 dagen.<923>

Jacob trouwt op donderdag 13 april 1905 te Schalkwijk op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Petronella de Ruiter, dochter van Gerrit de Ruiter en Dirkje van Vliet. Petronella is geboren op maandag 2 augustus 1875 te Tull en 't Waal, is overleden op donderdag 28 februari 1924 te IJsselstein . Petronella werd 48 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<924,925>

Van Jacob en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Dirkje van der Geer is geboren in 1906 te Veldhuizen, zie X-AD.

2  Dirkje Gerritje van der Geer is geboren op maandag 13 juli 1908 te IJsselstein (bron: DTB IJsselstein 1908, acte nummer 81), is overleden op zaterdag 6 november 1926 te Utrecht . Dirkje werd 18 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<926>

3  Gerritje Jansje Merrigje van der Geer is geboren op dinsdag 21 februari 1911 te IJsselstein (bron: DTB IJsselstein 1911, acte nummer 16).

Gerritje trouwt op donderdag 26 mei 1932 te IJsselstein (bron: DTB IJselstein 1932, acte nummer 20) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmus Johannes Tetenburg. Wilhelmus is geboren op maandag 4 juli 1910 te IJsselstein (bron: DTB IJsselstein 1910, acte nummer 74).

4  Merrigje van der Geer is geboren op donderdag 25 januari 1917 te IJsselstein, is overleden op donderdag 31 maart 1983 te Nieuwegein. Merrigje werd 66 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Merrigje trouwt op maandag 2 december 1940 te Vreeswijk op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Kalden. Nicolaas is geboren op donderdag 7 september 1911 te Vreeswijk.

IX-AC  Dirk van de Geer, zoon van Jacobus van de Geer (VIII-Z) en Trijntje van Santen, bouwman en veehouder, is geboren op dinsdag 16 februari 1858 te Linschoten, is overleden op donderdag 12 maart 1936 te Oudenrijn, is begraven op dinsdag 17 maart 1936 te De Meern. Dirk werd 78 jaar en 25 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 7 november 1884 te Linschoten op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelia Oskam, dochter van Teunis Oskam en Cornelia Verweij. Cornelia is geboren op zondag 17 november 1850 te Linschoten, is overleden op vrijdag 8 september 1916 te Oudenrijn (bron: DTB Oudenrijn 1916, acte nummer 9), is begraven op dinsdag 12 september 1916 te De Meern. Cornelia werd 65 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<927>

Van Dirk en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 28 februari 1885 te Linschoten, zie X-AE.

2  Cornelia van de Geer is geboren op zondag 10 oktober 1886 te Katwoude, is overleden op zaterdag 23 juli 1887 aldaar (bron: DTB Katwoude 1887, acte nummer 2), is begraven te Monnickendam. Cornelia werd 9 maanden en 13 dagen.

3  Teunis van de Geer is geboren op zondag 13 januari 1889 te Katwoude, zie X-AF.

4  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 te Katwoude, zie X-AG.

IX-AD  Cornelis van de Geer, zoon van Jacobus van de Geer (VIII-Z) en Trijntje van Santen, is geboren op woensdag 21 maart 1860 te Linschoten, is overleden op zaterdag 20 augustus 1898 te Harmelen (bron: DTB Harmelen 1898, acte nummer 26). Cornelis werd 38 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 11 april 1895 te Linschoten op 35-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannetje op 't Landt, dochter van DaniŽl op 't Landt en Maartje de Boer. Jannetje is geboren op zondag 31 december 1871 te Aarlanderveen, is overleden op zaterdag 5 november 1938 te Kamerik (bron: DTB Kamerik 1938, acte nummer 15). Jannetje werd 66 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<928>

Jannetje was later gehuwd (2) met Geurts Jan Huibert Brouwer.<929,930>

Van Cornelis en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 15 januari 1896 te Harmelen (aktenr. 2), zie X-AH.

2  DaniŽl van de Geer is geboren op maandag 12 april 1897 te Harmelen (aktenr. 25), zie X-AI.

IX-AE  Pieter van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op woensdag 5 mei 1875 te Maarsseveen (bron: DTB Maarsseveen 1875, acte nummer 13), is overleden op zaterdag 18 februari 1950 te Amsterdam (bron: DTB Katwoude 1950, acte nummer 1). Pieter werd 74 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 6 april 1900 te Maarsseveen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gijsje de Rooij, dochter van Jacobus de Rooy en Gerritje van Huis. Gijsje is geboren op vrijdag 18 april 1873 te Abcoude, is overleden op maandag 29 oktober 1945 te Amersfoort. Gijsje werd 72 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Gijsje is een kind bekend:

1  Emmetje van de Geer is geboren op zaterdag 10 november 1900 te Katwoude, is overleden op donderdag 15 juli 1982 te Monnickendam, is begraven (Begraafplaats Kloosterstraat 1141 BR Monnickendam). Emmetje werd 81 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Emmetje trouwt op donderdag 29 april 1920 te Maarsseveen op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Simon Buijs, zoon van Teunis Buijs en Hilletje Spaans. Simon is geboren op dinsdag 21 juni 1892 te Katwoude, is overleden op woensdag 20 augustus 1975 te Purmerend, is begraven (Begraafplaats Kloosterstraat 1141 BR Monnickendam). Simon werd 83 jaar, 1 maand en 30 dagen.<931>

IX-AF  Geertje van de Geer, dochter van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op vrijdag 2 maart 1877 te Maarsseveen, is overleden op zondag 4 oktober 1959 te Bilthoven (bron: DTB De Bilt 1959, acte nummer 130), is begraven op woensdag 7 oktober 1959 aldaar (Begraafplaats 'Den en Rust', graf 2-58-001). Geertje werd 82 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Geertje trouwt op vrijdag 10 augustus 1906 te De Bilt op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige William Bastiaan Knoppers, zoon van Bastiaan Knoppers en Margaret Erbij. William is geboren op dinsdag 22 juni 1880 te Utrecht, is overleden op maandag 2 oktober 1972, is begraven te Bilthoven (Begraafplaats 'Den en Rust', graf 2-58-001). William werd 92 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<932>

Van William en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Bastiaan Maurits Knoppers is geboren op woensdag 23 juni 1909 te Maartensdijk (bron: DTB Maartensdijk 1909, acte nummer 39).

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 2 februari 1912 te Maartensdijk .<933>

IX-AG  Maurits Gerard van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op zaterdag 14 september 1878 te Maarsseveen, is overleden op woensdag 12 november 1975 te Utrecht, is begraven op maandag 17 november 1975 te Bilthoven (Begraafplaats 'Den en ust', graf 2-JJ-030). Maurits werd 97 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Maurits trouwt op vrijdag 30 november 1900 te Maartensdijk op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemijntje Vossestein, dochter van Willem Vossestein en Willemijntje van Dijk. Willemijntje is geboren op vrijdag 2 april 1875 te Maartensdijk, is overleden op dinsdag 4 februari 1947 te De Bilt, is begraven te Bilthoven (Begraafplaats 'Den en ust', graf 2-JJ-030). Willemijntje werd 71 jaar, 10 maanden en 2 dagen.<934>

Van Maurits en Willemijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Maurits Gerard van de Geer is geboren op woensdag 9 oktober 1901 te Linschoten, is overleden op zondag 16 februari 1902 aldaar. Maurits werd 4 maanden en 7 dagen.

2  Emmetje van de Geer is geboren op dinsdag 3 februari 1903 te Linschoten, is overleden op woensdag 28 april 1982 te Hilversum, is begraven op maandag 3 mei 1982 te Ouderkerk aan de Amstel. Emmetje werd 79 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Emmetje trouwt op donderdag 6 mei 1926 te De Bilt op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob de Bree. Jacob is geboren op dinsdag 16 april 1901 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 27 juli 1978 te Amsterdam, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel. Jacob werd 77 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

3  Willem van de Geer is geboren op woensdag 1 november 1905 te Linschoten, is overleden op zaterdag 22 september 1906 aldaar. Willem werd 10 maanden en 21 dagen.

4  Willem van de Geer is geboren op zaterdag 11 mei 1907 te Linschoten.

Willem was gehuwd met L. van Zanten.

IX-AH  Adriaan van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, veehouder, is geboren op dinsdag 16 maart 1880 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 30 augustus 1958 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1958, acte nummer 1823). Adriaan werd 78 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Adriaan trouwt op donderdag 2 augustus 1906 te Achttienhoven op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Evertje Schuurman, dochter van Evert Schuurman en Geertruida Dorresteijn. Evertje is geboren op vrijdag 21 maart 1879 te Achttienhoven, is overleden op zaterdag 6 november 1920 te De Bilt . Evertje werd 41 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<935,936>

Van Adriaan en Evertje zijn drie kinderen bekend:

1  Maurits Gerard van de Geer is geboren op zaterdag 6 juli 1907 te De Bilt, is overleden op donderdag 15 november 1928 te Utrecht , is begraven op maandag 19 november 1928 te De Bilt. Maurits werd 21 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<937>

2  Geertruida van de Geer is geboren op zaterdag 19 maart 1910 te De Bilt, is overleden op woensdag 5 januari 2005, is begraven te Bilthoven (Begraafplaats 'De Brandenburg', graf Z17-010). Geertruida werd 94 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Geertruida trouwt te De Bilt met Goijert Dorrestein. Goijert is geboren op donderdag 25 mei 1905, is overleden op dinsdag 24 oktober 1978, is begraven op vrijdag 27 oktober 1978 te Bilthoven (Begraafplaats 'De Brandenburg', graf Z17-010). Goijert werd 73 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 4 april 1918 te De Bilt .<938>

Adriaan trouwt op donderdag 1 december 1921 te Achttienhoven op 41-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Clasina van Barneveld, dochter van Jan van Barneveld en Cornelia Bouwman. Clasina is geboren op zondag 13 augustus 1893 te Achttienhoven, is overleden op woensdag 20 augustus 1958 te De Bilt. Clasina werd 65 jaar en 7 dagen.<939>

IX-AI  Lambertus Gertrudus Christiaan van de Geer, zoon van Teunis Jacobus van de Geer (VIII-AE) en Clasina Adriana van Mourik, ontvanger van Neder-Betuwe, gemeentesecretaris van Maurik en kassier van de Coop/Boerenleembank, is geboren op zondag 18 december 1870 te Maurik, is overleden op zondag 11 september 1949 aldaar, is begraven op donderdag 15 september 1949 aldaar. Lambertus werd 78 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Lambertus gaat in ondertrouw op woensdag 11 september 1907 te Eck en Wiel, trouwt op woensdag 11 september 1907 te Maurik op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha van de Pol, dochter van Leendert van de Pol en Margritha van Ommeren. Margaretha is geboren op dinsdag 11 september 1883 te Maurik, is overleden op maandag 28 augustus 1967 te Valkenswaard, is begraven op donderdag 31 augustus 1967 te Maurik. Margaretha werd 83 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<940>

Van Lambertus en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Clasina Adriana van de Geer, wonende te San Francisco (1949) en te New York (New York) (USA)), is geboren op dinsdag 6 april 1909 te Wadenoijen (bron: DTB Drumpt 1909, acte nummer 17), is overleden op maandag 2 november 1987 te New York (New York) (USA)). Clasina werd 78 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  Margaretha Helena van de Geer (Margot) is geboren op vrijdag 24 mei 1912 te Wadenoijen (bron: DTB Drumpt 1912, acte nummer 25), zie X-AJ.

IX-AJ  Sijmen van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op zondag 25 januari 1874 te Zeist, is overleden op woensdag 2 augustus 1950 te Zevenhoven. Sijmen werd 76 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Sijmen trouwt op woensdag 28 april 1909 te Nieuwer-Amstel op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Kerkhoven, dochter van Abram Kerkhoven en Geertrui Smink. Elisabeth is geboren op vrijdag 30 mei 1884 te Ouder-Amstel.<941>

Van Sijmen en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Hendrik van de Geer is geboren op woensdag 9 februari 1910 te Nieuwer-Amstel, zie X-AK.

2  Geertrui van de Geer is geboren op woensdag 7 januari 1914 te Nieuwer-Amstel, zie X-AL.

3  Abraham van de Geer is geboren in april 1916, is overleden op zaterdag 20 mei 1916 (bron: DTB Maarseveen 1916, acte nummer 12). Abraham werd 1 maand.

4  doodgeboren kind van de Geer is doodgeboren op maandag 17 april 1916, is overleden (bron: DTB Maarseveen 1916, acte nummer 7).

5  Abraham van de Geer, veehouder, is geboren op zondag 20 mei 1917 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 16 november 1984 te Uithoorn. Abraham werd 67 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

6  Jan van de Geer is geboren op zondag 20 mei 1917, is overleden op zaterdag 30 juni 1917 te Maarseveen (bron: DTB Maarseveen 1917, acte nummer 9). Jan werd 1 maand en 10 dagen.

7  Willemijntje Sophia van de Geer is geboren op woensdag 26 juni 1918 te Maarsseveen.

Willemijntje trouwt op woensdag 5 mei 1943 op 24-jarige leeftijd met Joh. Graaf.

8  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 4 juli 1919 te Maarsseveen, zie X-AM.

9  Reijer van de Geer, wonende te Uithoorn, is geboren op vrijdag 16 juli 1920 te Maarsseveen, is overleden op zondag 20 juni 1999 te Amstelveen. Reijer werd 78 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

10  Jan Teunis van de Geer is geboren op vrijdag 16 juli 1920, is overleden op zondag 20 maart 1921 te Maarseveen (bron: DTB Maarseveen 1921, acte nummer 7). Jan werd 8 maanden en 4 dagen.

IX-AK  Jan van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op maandag 19 april 1875 te Zeist, is overleden op dinsdag 18 augustus 1964 te Maartensdijk, is begraven te Groenekan (bron: overlijdensadvertentie Saambinder, 20 aug 1964). Jan werd 89 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op donderdag 8 juni 1905 te Maartensdijk op 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Johanna Wilhelmina Dorrestein, dochter van Teunis Dorrestein en Marrigje Bos. Johanna is geboren rond 1875 te Maartensdijk, is overleden op zaterdag 22 mei 1909 aldaar . Johanna werd ongeveer 34 jaar.<942,943>

Van Jan en Johanna is een kind bekend:

1  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op zaterdag 17 augustus 1907 te Maartensdijk (bron: DTB Maartensdijk 1907, acte nummer 56), is overleden op donderdag 28 mei 1908 aldaar . Willem werd 9 maanden en 11 dagen.<944>

Jan trouwt op donderdag 5 maart 1914 te Utrecht op 38-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Dina van Beusekom, dochter van Johannes van Beusekom en Dina Roodhart. Dina is geboren op dinsdag 21 maart 1865 te Utrecht, is overleden op vrijdag 18 maart 1932 aldaar . Dina werd 66 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<945,946>

IX-AL  Jan Teunis van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, hoofdonderwijzer, is geboren op zondag 3 mei 1885 te Ruwiel, is overleden op vrijdag 25 augustus 1967 te Bussum, is begraven op woensdag 30 augustus 1967 te Hoofddorp. Jan werd 82 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op dinsdag 30 december 1919 te Gouda op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Jeanetta Diderika Coops. Jeanetta is geboren op vrijdag 21 april 1882 te Doesburg, is overleden op donderdag 8 maart 1956 te Haarlem. Jeanetta werd 73 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Jeanetta zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op dinsdag 12 april 1921 te Ridderkerk, zie X-AN.

2  Anton van de Geer is geboren op vrijdag 23 september 1927 te Boskoop, is overleden op zondag 24 februari 1957 te Zeist. Anton werd 29 jaar, 5 maanden en 1 dag.

3  Jan Leendert van de Geer is geboren op vrijdag 23 september 1927 te Boskoop, is overleden op maandag 30 april 1928 aldaar. Jan werd 7 maanden en 7 dagen.

IX-AM  Reyer van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op vrijdag 17 september 1886 te Ruwiel, is overleden op zondag 21 december 1969 te Harmelen. Reyer werd 83 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Reyer trouwt op woensdag 3 mei 1922 te Jaarsveld op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Schep, dochter van Willem Schep en Grietje van der Louw. Grietje is geboren op zondag 13 maart 1892 te Jaarsveld.<947>

Van Reyer en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Willemijntje Sophia Grietje van de Geer is geboren op dinsdag 27 maart 1923 te Schalkwijk.

Willemijntje trouwt op donderdag 21 maart 1946 op 22-jarige leeftijd met D.J. de Bruin.

2  Grietje van de Geer is geboren op dinsdag 29 maart 1927 te Schalkwijk, is overleden op woensdag 26 oktober 2005, is begraven te Montfoort (Algemene Begraafplaats, graf B-038). Grietje werd 78 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 25 mei 1950 op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Lourens Verlaan. Lourens is geboren op vrijdag 28 december 1917, is overleden op maandag 16 april 2001, is begraven te Montfoort (Algemene Begraafplaats, graf B-038). Lourens werd 83 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

3  Wilhelmina Hendrika van de Geer is geboren op dinsdag 9 december 1930 te Schalkwijk, is overleden op donderdag 2 mei 2019, is begraven op zondag 6 mei 2029 te Woerden op de begraafplaats Rijnhof, Geestdorp 20.. Wilhelmina werd 88 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

IX-AN  Jacob van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op donderdag 27 oktober 1887 te Ruwiel, is overleden op zaterdag 20 november 1965 te De Bilt. Jacob werd 78 jaar en 24 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 25 april 1929 te Kockengen op 41-jarige leeftijd met de 28-jarige Maartje den Hartog. Maartje is geboren op donderdag 31 januari 1901 te Kamerik, is overleden op dinsdag 19 juni 1979, is begraven te Westbroek. Maartje werd 78 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Jacob en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jaap van de Geer.

2  Janny van de Geer.

3  Piet van de Geer.

4  Marius van de Geer.

5  Willem Hendrikus van de Geer (Wim) is geboren op donderdag 19 juni 1930 te Utrecht, is overleden op vrijdag 22 juni 2018. Willem werd 88 jaar en 3 dagen.

Willem trouwt op woensdag 30 mei 1956 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Aaltje Seldenrijk. Aaltje is geboren rond 1928, is overleden op woensdag 13 juli 2016, is begraven op maandag 18 juli 2016 te Westbroek. Aaltje werd ongeveer 88 jaar.

IX-AO  Willemijntje Sophia van de Geer, dochter van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, is geboren op zaterdag 13 februari 1892 te Ruwiel, is overleden op woensdag 9 maart 1932 te Breukelen-Nijenrode , is begraven op maandag 14 maart 1932 te Breukelen. Willemijntje werd 40 jaar en 25 dagen.<948>

Willemijntje trouwt op donderdag 19 april 1917 te Ruwiel op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Johan Gerrit van der Grift, zoon van Hendrik van der Grift en Margina van Dijk. Johan is geboren op zaterdag 31 oktober 1885 te Breukelen-Nijenrode (bron: DTB Breukelen-Nijenrode, 1885, acte nummer 64), is overleden op vrijdag 7 maart 1947 aldaar (bron: DTB Breukelen-Nijenrode 1947, acte nummer 7). Johan werd 61 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<949>

Johan was later gehuwd (2) met Elisabeth Wijntje de Vos.<950>

Van Johan en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik van der Grift is geboren in januari 1918, is overleden op zaterdag 23 november 1918 te Kockengen (bron: DTB Kockengen 1918, acte nummer 16). Hendrik werd 10 maanden.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 5 mei 1923 te Breukelen-Nijenrode .<951>

3  Mazina Hendrica van der Grift, wonende te Vreeland, is geboren in 1924, is overleden op maandag 20 juni 1949 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1949, acte nummer 1320). Mazina werd 25 jaar.

IX-AP  Gerrit van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op dinsdag 6 juni 1882 te Doorn, is overleden op donderdag 14 oktober 1976 te Amerongen, is begraven aldaar (Nieuwe begraafplaats Holleweg 33, Amerongen). Gerrit werd 94 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 26 oktober 1922 te Amerongen op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige Anthonia Legemaat, dochter van Gerrit Legemaat en Jannigje van Donselaar. Anthonia is geboren op donderdag 21 september 1882 te De Bilt, is overleden op zondag 22 december 1968 te Amerongen, is begraven aldaar (Nieuwe begraafplaats Holleweg 33, Amerongen). Anthonia werd 86 jaar, 3 maanden en 1 dag.<952>

Van Gerrit en Anthonia is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 5 mei 1925 te Amerongen, zie X-AO.

IX-AQ  Marinus van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, is geboren op woensdag 22 januari 1890 te Leersum, is overleden op vrijdag 2 december 1949 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1949, acte nummer 2232), is begraven te Leersum op de algemene begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Marinus werd 59 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Marinus trouwt op maandag 10 maart 1924 te Amerongen (bron: DTB Amerongen 1924, acte nummer 6) op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Elisabeth van Lienden. Elisabeth is geboren op donderdag 7 februari 1889 te Amerongen, is overleden op donderdag 10 april 1975 te Leersum, is begraven op dinsdag 15 april 1975 aldaar op de nieuwe algemene begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Elisabeth werd 86 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van Marinus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika van de Geer is geboren op woensdag 4 juni 1924 te Amerongen, is overleden op maandag 30 oktober 1967 te Leersum, is begraven aldaar op de nieuwe algemene begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Hendrika werd 43 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 12 april 1951 te Leersum op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Hendrik Versteegh. Hendrik is geboren op woensdag 19 juni 1912 te Leersum.

2  Dirk Jan van de Geer is geboren op zondag 16 augustus 1925 te Leersum, is overleden op zondag 23 juni 2002 te Doorn. Dirk werd 76 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

3  waarschijnlijk Teuntje van de Geer is geboren rond 1927, is overleden op zaterdag 7 december 2013, is begraven op vrijdag 13 december 2013 te Leersum. Teuntje werd ongeveer 86 jaar.

4  Willemimna Helena van de Geer is geboren op maandag 10 juni 1929 te Leersum, zie X-AP.

IX-AR  Jan van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op maandag 26 januari 1891 te Leersum, is overleden op donderdag 15 januari 1976 aldaar. Jan werd 84 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op donderdag 6 mei 1926 te Leersum op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrika Johanna van Woudenberg. Hendrika is geboren op zaterdag 4 mei 1895 te Leersum, is overleden op zaterdag 20 januari 1973 te Wageningen. Hendrika werd 77 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Teunis Hendrikus van de Geer is geboren op donderdag 17 februari 1927 te Leersum, is overleden op zondag 20 februari 1927 aldaar . Teunis werd 3 dagen.<953>

2  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 1 januari 1929 te Leersum, is overleden op dinsdag 11 juli 1933 te Utrecht . Teunis werd 4 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<954>

IX-AS  Willem Hendrikus van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Leersum, is overleden op zaterdag 15 december 1945 aldaar, is begraven aldaar. Willem werd 52 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op donderdag 3 mei 1934 te Leersum op 41-jarige leeftijd met de 36-jarige Gerritje van Arkel. Gerritje is geboren op vrijdag 1 april 1898 te Leersum, is overleden op maandag 28 juli 1958, is begraven aldaar. Gerritje werd 60 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Willem en Gerritje is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer is geboren op maandag 25 mei 1936 te Leersum, zie X-AQ.

IX-AT  Jannigje van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, is geboren op zondag 4 februari 1894 te Leersum, is overleden op zaterdag 23 maart 1957 te Zeist (bron: online begraafplaatsen.nl), is begraven te Amerongen (nieuwe begraafplaats Holleweg). Jannigje werd 63 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Jannigje trouwt op zaterdag 27 september 1919 te Leersum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Doornebal, zoon van Rijk Doornenbal en Christina Wouterina van Walsem. Pieter is geboren op zaterdag 9 juni 1894 te Rhenen, is overleden op maandag 10 februari 1975 (bron: online begraafplaatsen.nl), is begraven te Amerongen (Nieuwe begraafplaats Holleweg). Pieter werd 80 jaar, 8 maanden en 1 dag.<955>

Van Pieter en Jannigje is een kind bekend:

1  Teunis Doornenbal ook genaamd Teunis Doornebal is geboren op vrijdag 30 mei 1919, is overleden op donderdag 27 september 1990 (bron: online begraafplaatsen.nl, is begraven te Amerongen (Nieuwe begraafplaats Holleweg). Teunis werd 71 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

IX-AU  Teunis van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), veehouder en vrachtrijder, is geboren op woensdag 14 februari 1894 te Leersum, is overleden op zondag 18 januari 1976 te Langbroek, is begraven op vrijdag 23 januari 1976 te Leersum (Nieuwe Algemene Begraafplaats). Teunis werd 81 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Op woensdag 4 maart 1959 werden bij wege van executie ten laste van de heer T. v.d.Geer, Amerongsedijk 3 te Over-Langbroek, te diens huize publiek a contant verkocht: 4 paarden, een platte wagen met luchtbanden, een partij stro en hooi.

Teunis trouwt op donderdag 16 november 1922 te Langbroek op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Wilhelmina Jannigje van Os, dochter van Willem Cornelis van Os en Jannigje van Os. Wilhelmina is geboren op vrijdag 25 januari 1895 te Langbroek, is overleden op dinsdag 24 maart 1981, is begraven op maandag 30 maart 1981 te Leersum (Nieuwe Algemene Begraafplaats). Wilhelmina werd 86 jaar, 1 maand en 27 dagen.<956>

Van Teunis en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina Johanna van de Geer is geboren op donderdag 31 mei 1923 te Langbroek, zie X-AR.

2  Jannigje van de Geer is geboren op maandag 14 juli 1924 te Langbroek, is overleden op maandag 13 april 1925 aldaar. Jannigje werd 8 maanden en 30 dagen.

3  Wilhelmina Cornelia van de Geer is geboren op zaterdag 12 maart 1927 te Langbroek, zie X-AS.

IX-AV  Jan van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), landbouwer, is geboren op zondag 3 november 1895 te Leersum, is overleden op woensdag 6 december 1972 te Amerongen. Jan werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jan trouwt op donderdag 4 november 1926 te Amerongen op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertrui Anna de Greef. Geertrui is geboren op dinsdag 3 oktober 1899 te Amerongen.

Van Jan en Geertrui zijn vijf kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op vrijdag 21 maart 1930 te Maarn (UT).

Teuntje trouwt op woensdag 19 januari 1955 op 24-jarige leeftijd met J. de Haas.

2  Pieter Anthonie van de Geer is geboren op zaterdag 5 december 1931 te Maarn (UT), is overleden op donderdag 28 februari 2013, is begraven te Amerongen. Pieter werd 81 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 19 april 1962 op 30-jarige leeftijd met H.W. Frentz.

3  Reijertje van de Geer (Reina) is geboren op zaterdag 23 september 1933 te Maarn (UT), is overleden op zaterdag 26 februari 2022, is begraven te Veenendaal op de begraafplaats De Munnikenhof. Reijertje werd 88 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Reijertje trouwt op dinsdag 20 oktober 1959 op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Aalbertus van Capelle (Ab). Aalbertus is geboren op dinsdag 15 april 1930 te Veenendaal, is overleden op maandag 19 januari 2009 aldaar, is begraven op zaterdag 24 januari 2009 aldaar. Aalbertus werd 78 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

4  Marinus Jan van de Geer is geboren op donderdag 3 maart 1938 te Amerongen, zie X-AT.

5  Geertrui Anna van de Geer is geboren op zaterdag 2 januari 1943 te Amerongen.

Geertrui trouwt op donderdag 21 oktober 1965 op 22-jarige leeftijd met A. Budding.

IX-AW  Reijer van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), landbouwer, is geboren op zaterdag 19 juni 1897 te Leersum, is overleden op woensdag 22 oktober 1941 aldaar . Reijer werd 44 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<957>

Reijer trouwt op woensdag 27 februari 1929 te Kamerik op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Jannigje van de Kamer. Jannigje is geboren op zondag 3 november 1901 te Woerden, is overleden op maandag 27 september 1976, is begraven te Leersum (Oude Algemene Begraafplaats Scherpenzeelseweg, Leersum). Jannigje werd 74 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Reijer en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op zondag 10 mei 1931 te Leersum.

2  Willem Pieter van de Geer is geboren op dinsdag 18 juli 1933 te Leersum, zie X-AU.

3  Elisabeth van de Geer is geboren op vrijdag 2 november 1934 te Leersum.

4  Jannigje van de Geer is geboren op zaterdag 16 mei 1936 te Leersum.

IX-AX  Johannes van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VIII-AM) en Cornelia van den Brandhof, is geboren op donderdag 11 mei 1905 te Leersum, is overleden op maandag 2 augustus 1982 te Rhenen, is begraven te Leersum (nieuwe algemene begraafplaats). Johannes werd 77 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 15 mei 1941 te Leersum op 36-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirkje Dorrestijn. Dirkje is geboren op zondag 25 maart 1917 te Leersum, is overleden op zondag 9 april 2006, is begraven aldaar (nieuwe algemene begraafplaats). Dirkje werd 89 jaar en 15 dagen.

Van Johannes en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van de Geer is geboren op dinsdag 30 maart 1943 te Leersum, zie X-AV.

2  Hendrika Cormelia Albertha van de Geer is geboren op zaterdag 21 december 1946 te Leersum, zie X-AW.

3  Cornelia Johanna van de Geer is geboren op maandag 29 december 1952 te Leersum.

Cornelia is gehuwd met L. Ariesen.

IX-AY  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VIII-AM) en Cornelia van den Brandhof, is geboren op zaterdag 23 februari 1907 te Leersum, is overleden op maandag 7 april 1980 aldaar, is begraven aldaar op de nieuwe algeneme begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Jan werd 73 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jan trouwt op donderdag 4 november 1937 te Leersum op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemijntje Roelofje Dorrestijn. Willemijntje is geboren op donderdag 17 oktober 1912 te Leersum, is overleden op zondag 30 mei 1982, is begraven aldaar op de nieuwe algemene begraafplaats (bron: online-begraafplaatsen.nl). Willemijntje werd 69 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Willemijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia van de Geer is geboren op zondag 11 december 1938 te Leersum.

Cornelia trouwt op donderdag 25 mei 1961 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Gijsbert Marinus Roseboom. Gijsbert is geboren op woensdag 2 februari 1938 te Veenendaal, is overleden op woensdag 22 september 2021 te Achterberg (bron: Reformatorisch Dagblad 24 sept 2021), is begraven te Rhenen. Gijsbert werd 83 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

2  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 7 januari 1940 te Leersum.

Hendrika trouwt op donderdag 4 februari 1965 te Leersum op 25-jarige leeftijd met C. van Ommeren.

3  Jan van de Geer is geboren op maandag 10 februari 1941 te Leersum.

Jan trouwt op vrijdag 6 september 1963 op 22-jarige leeftijd met W. Woudenberg.

4  Cornelis Albertus van de Geer is geboren op maandag 10 februari 1941 te Leersum.

Cornelis trouwt op vrijdag 12 november 1965 te Leersum op 24-jarige leeftijd met P. Rijksen.

5  Johanna van de Geer is geboren op maandag 11 mei 1942 te Leersum, is overleden op maandag 11 februari 2019, is begraven te Werkendam (bron: Altena nieuws 14 februari 2019). Johanna werd 76 jaar en 9 maanden.

Johanna trouwt op dinsdag 22 december 1964 te Leersum op 22-jarige leeftijd met J.C. Schouten.

6  Aaltje van de Geer is geboren op donderdag 15 juli 1943 te Leersum.

Aaltje trouwt op donderdag 26 november 1964 te Leersum op 21-jarige leeftijd met S.K.D.J. Dorresteijn (Jan).

7  Willem van de Geer is geboren op dinsdag 23 januari 1945 te Leersum.

Willem trouwt op zaterdag 25 november 1967 (bron: reformatorisch dagblad 25 nov 2017) op 22-jarige leeftijd met Goverdina Pieternella Janna Schouten.

8  Willemijntje Roelofje van de Geer is geboren op zondag 22 december 1946 te Leersum.

Willemijntje trouwt op vrijdag 1 augustus 1969 op 22-jarige leeftijd met G. de Waerdt.

9  Dirk Jan van de Geer is geboren op zondag 7 november 1948 te Leersum, is overleden op vrijdag 19 september 1969 aldaar, is begraven op woensdag 24 september 1969 aldaar op de nieuwe algemene begraafplaats (bron: online-begraaafplaatsen.nl). Dirk werd 20 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

10  Gijsbertus van de Geer is geboren op vrijdag 21 november 1952 te Leersum.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 29 november 1974 te Hilversum op 22-jarige leeftijd met W. Ariesen.

IX-AZ  Arris van de Geer, zoon van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, broodbakker, wonende te Rijswijk, te Gorinchem en te Culemborg, is geboren op zaterdag 11 augustus 1860 te Rijswijk, is overleden op donderdag 20 december 1934 te Culemborg , is begraven op maandag 24 december 1934 te Rijswijk. Arris werd 74 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<958>

Arris trouwt op woensdag 8 juni 1881 te Beusichem op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Catharina MŁller, dochter van Johannes Heinrich MŁller en Lena van Nuijssenborgh. Anna is geboren op vrijdag 12 december 1862 te Beusichem, is overleden op woensdag 20 augustus 1941 te Culemborg , is begraven op zaterdag 23 augustus 1941 te Rijswijk. Anna werd 78 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<959,960>

Van Arris en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje van de Geer is geboren op woensdag 30 november 1881 te Rijswijk, is overleden op vrijdag 19 juni 1959 te Culemborg, is begraven op dinsdag 23 juni 1959 aldaar. Neeltje werd 77 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Neeltje trouwt op woensdag 17 juni 1903 te Gorinchem op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Cornelis Bonhof, zoon van Derk Bonhof en Joanna Wouterina Vermeulen. Hendrik is geboren op vrijdag 15 maart 1878 te Culemborg, is overleden op zaterdag 21 maart 1936 aldaar . Hendrik werd 58 jaar en 6 dagen.<961>

2  Helena van de Geer (Lena) is geboren op vrijdag 17 oktober 1884 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 10 maart 1885 te Beusichem . Helena werd 4 maanden en 21 dagen.<962>

IX-BA  Cornelia van de Geer, dochter van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, is geboren op dinsdag 27 januari 1863 te Rijswijk, is overleden op zaterdag 31 maart 1945 te Oegstgeest. Cornelia werd 82 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 7 september 1882 te Maurik op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis Fransen, zoon van Peter Fransen en Cornelia Meijer. Cornelis, directeur Post- en Telegraafkantoor Amersfoort, is geboren op zondag 5 december 1852 te Medemblik, is overleden op maandag 17 september 1917 te Leiden, is begraven op donderdag 20 september 1917 aldaar. Cornelis werd 64 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<963>

Van Cornelis en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johan Warnar Pieter Fransen, arts, is geboren rond 1885 te Nieuwe Pekela.

Johan trouwt op donderdag 9 september 1909 te Groesbeek op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Adriana Wilhelmina Baljet, dochter van Adrianus Henricus Philippus Baljet en Geertruida Cornelia ten Hoonte. Adriana is geboren rond 1885 te Arnhem.<964>

2  Rika Petronella Cornelia Fransen is geboren op maandag 5 april 1897 te Huizen (aktenr. 90).

IX-BB  Geertje van de Geer, dochter van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, is geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Rijswijk (bron: DTB Rijswijk-Buren 1868, acte nummer 5), is overleden op vrijdag 6 april 1956 te Culemborg (bron: DTB Culemburg 1935, acte nr 42). Geertje werd 88 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Geertje trouwt op donderdag 16 juni 1898 te Maurik op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, zoon van Anthonie Klop en Wilhelmina Cornelia Catharina Petronella de Jong. Cornelis is geboren op zaterdag 23 mei 1868 te Hellevoetsluis, is overleden op donderdag 26 december 1935 te Culemborg . Cornelis werd 67 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<965,966>

Van Cornelis en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, telegrafist, is geboren op donderdag 16 maart 1899 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1899, acte nummer 23), is overleden op zondag 10 juli 1966 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1966, acte nr 808). Cornelis werd 67 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 22 augustus 1928 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1928, reg.5E fol. 9) op 29-jarige leeftijd met de 42-jarige Helena Geertuida Nannings, dochter van Petrus Albertus Nannings (VIII-AY) en Helena van de Geer. Helena is geboren in 1886 te Amsterdam.

2  Geertje Klop, gymnastieklerares, is geboren op dinsdag 13 oktober 1903 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede 1903, acte nr 90).

IX-BC  Claasje Adriana van de Geer ook genaamd Claasje Adriana van Dijk, dochter van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, is geboren op maandag 5 november 1866 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 94), is overleden op zaterdag 8 april 1933 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1933, acte nummer 586). Claasje werd 66 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Claasje en een onbekende man zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Gerrit Jan van de Geer is geboren op zondag 16 september 1888 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 71), is overleden op donderdag 8 november 1888 aldaar. Gerrit werd 1 maand en 23 dagen.

2  Clazina Petronella van de Geer is geboren op zondag 16 september 1888 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 72) (op persoonskaart staat Mazina Petronella), zie X-AX.

3  Wilhelmina van de Geer, werkvrouw, is geboren op vrijdag 24 juni 1892 te Utrecht, is ongehuwd overleden op zaterdag 1 juli 1972 aldaar. Wilhelmina werd 80 jaar en 7 dagen.

IX-BD  Jan van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, is geboren op vrijdag 26 april 1872 te Maurik, is overleden op dinsdag 1 januari 1929 te 's-Gravenhage, is begraven op zaterdag 5 januari 1929 aldaar (Nieuw Eykenduinen, graf 629). Jan werd 56 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Ingeschreven bij de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1892 onder het nummer 13. In 1894 was hij korporal bij de Pontonniers in Uitgeest. Hij werkte als voorman-rijtuigpoetser bij de Ooster Stoomtram Maatschappij, In 1902 solliciteerde hij naar de functie van agent van Politie, hij kreeg deze baan niet.

Jan trouwt op donderdag 20 september 1900 te Dordrecht op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Anthonia Hendriks, dochter van Willem Johannes Hendriks en Grietje Anthonia Nunnikhoven. Grietje is geboren op woensdag 14 augustus 1878 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 4 mei 1962 te 's-Gravenhage. Grietje werd 83 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Grietje werd op 1-5-1958 opgenomen in het rusthuis van de Hr. en Mevr. M. Verstrate aan de Edisonstraat 7-9 te Den Haag.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op maandag 25 februari 1901 te Utrecht, zie X-AY.

2  Wilhelmus Johannes van de Geer is geboren op zaterdag 1 februari 1902 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1902, acte nummer 264), zie X-AZ.

3  Petronella van de Geer is geboren op dinsdag 19 februari 1907 te 's-Gravenhage, zie X-BA.

4  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 25 april 1913 te 's-Gravenhage, zie X-BB.

IX-BE  Pieter van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, smid, bankwerker en gereedschapmaker, is geboren op donderdag 12 februari 1874 te Wijk bij Duurstede (aktenr. 9), is overleden op woensdag 21 februari 1945 te Zuilen. Pieter werd 71 jaar en 9 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 26 mei 1897 te Utrecht op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Cornelia van Tergouw, dochter van Abraham van Tergouw en Petronella Maria Kloot. Cornelia is geboren op woensdag 2 juni 1875 te Utrecht, is overleden op zondag 23 december 1917 aldaar. Cornelia werd 42 jaar, 6 maanden en 21 dagen.<967>

Van Pieter en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieternella van de Geer is geboren op dinsdag 6 juli 1897 te Utrecht, is overleden op maandag 18 november 1991 aldaar. Pieternella werd 94 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Pieternella trouwt op woensdag 3 april 1918 te Utrecht op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes van der Meijden, zoon van Louis van der Meijden en HenriŽtte Christina Haasbroek. Johannes is geboren op maandag 31 mei 1897 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 september 1933 aldaar. Johannes werd 36 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<968>

2  Maria Petronella van de Geer is geboren op maandag 20 maart 1899 te Utrecht, zie X-BC.

3  Gerritje Dirkje van de Geer is geboren op dinsdag 26 maart 1901 te Utrecht, zie X-BD.

4  Abraham van de Geer is geboren op maandag 26 januari 1903 te Utrecht, zie X-BE.

5  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 26 juli 1905 te Utrecht, zie X-BF.

Pieter trouwt op woensdag 14 januari 1920 te Utrecht op 45-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Petronella Maria van Tergouw, dochter van Abraham van Tergouw en Petronella Maria Kloot. Petronella is geboren op woensdag 1 februari 1888 te Utrecht, is overleden op vrijdag 10 april 1936 aldaar. Petronella werd 48 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<969>

Van Pieter en Petronella zijn drie kinderen bekend:

6  doodgeboren dochter van de Geer is doodgeboren op zondag 22 april 1923 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1923, acte nr 686).

7  Cornelis van der Geer is geboren op zaterdag 24 januari 1925 te Utrecht.

Cornelis trouwt op dinsdag 14 januari 1958 op 32-jarige leeftijd met de 45-jarige Gerarda Haarbrink. Gerarda is geboren op zaterdag 20 januari 1912 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1912, acte nummer 175).

Gerarda was eerder gehuwd (1) met Pieter van de Geer (zie X-BF).<970,971>

8  Peter Marinus van der Geer, bankwerker, gereedschapmach.constructeur en chef tekenkamer, is geboren op vrijdag 14 mei 1926 te Utrecht, is overleden op zondag 29 juli 1990 aldaar (in het Diaconessenhuis), is begraven op donderdag 2 augustus 1990 te Nieuwer Ter Aa (graf I-01). Peter werd 64 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Peter trouwt op donderdag 15 april 1954 te Utrecht op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Jannetje Mechelen. Jannetje, muzieklerares, is geboren op maandag 9 december 1918 te Utrecht, is overleden op maandag 1 september 2003, is begraven te Nieuwer Ter Aa (graf I-01). Jannetje werd 84 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

IX-BF  Leendert van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, timmerman en kistenmaker, is geboren op maandag 8 maart 1875 te Wijk bij Duurstede (op de hofstede Rhyna") (aktenr. 15), is overleden op zaterdag 2 juni 1962 te Baarn. Leendert werd 87 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Leendert trouwt op woensdag 9 september 1903 te Utrecht (huwelijksinzeging in de Domkerk, huw. bev. door ds. Kwast)) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Johanna Elisabeth Dieterich, dochter van Gerrit Johannes Philippus Dieterich en Hendrikje Bruggenwirth. Maria is geboren op woensdag 5 mei 1880 te Utrecht, is overleden op vrijdag 31 mei 1946 aldaar. Maria werd 66 jaar en 26 dagen.<972>

Van Leendert en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Pietronella Hendrikje Maria van de Geer, naaister en huishoudster, is geboren op zondag 3 januari 1904 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 mei 1987 te Winterswijk, is gecremeerd op dinsdag 12 mei 1987 te Dieren. Pietronella werd 83 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Pietronella trouwt op dinsdag 8 januari 1946 te Utrecht op 42-jarige leeftijd met de 58-jarige Johannes La Force. Johannes, Hoofd Depot Chef bij de N.S., wonende te Maastricht en te Utrecht, is geboren op zaterdag 29 oktober 1887 te Gouda, is overleden op maandag 11 juni 1973 te Winterswijk. Johannes werd 85 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

2  Hendrikje Johanna van de Geer is geboren op zondag 9 april 1905 te Utrecht, is overleden op zaterdag 27 januari 1990 te Groenlo, is begraven op woensdag 31 januari 1990 te Soest (graf 09-CN-0380). Hendrikje werd 84 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 2 september 1926 te Utrecht op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Verkerk, zoon van N.N. Verkerk en Geertruida Vaas. Willem is geboren op zaterdag 20 augustus 1904 te Utrecht, is overleden op vrijdag 6 juni 1969 te Soest, is begraven aldaar (graf 09-CN-0380). Willem werd 64 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

3  Gerrit Dirk Leendert van de Geer is geboren op donderdag 5 april 1906 te Utrecht, zie X-BG.

4  Maria Johanna Elisabeth van de Geer, dienstbode, kookster en winkelbediende, is geboren op vrijdag 12 juni 1908 te Utrecht, is ongehuwd overleden op zaterdag 12 januari 1985 te Amersfoort, is gecremeerd op woensdag 16 januari 1985 te Utrecht. Maria werd 76 jaar en 7 maanden.

5  Leendert van de Geer is geboren op donderdag 1 september 1910 te Utrecht, zie X-BH.

6  Everdina van der Geer is geboren op vrijdag 7 april 1916 te Utrecht, zie X-BI.

IX-BG  Teunis van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, bamboe-werker, timmerman en meubelmaker (werkplaats Hofstraat 15 te Utrecht), is geboren op zondag 29 februari 1880 te Tuyl, is overleden op vrijdag 23 februari 1951 te Voorburg. Teunis werd 70 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 4 juni 1902 te Utrecht (is gescheiden op zaterdag 7 februari 1914 aldaar (bij vonnis d.d. 9.10.1913 van de arronissementsrechtbank)) op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Johanna Catharina Werdekker, dochter van Nicolaas Cornelis Werdekker en Johanna Catharina Huygens. Johanna, wonende te Buiksloot, is geboren op maandag 7 augustus 1882 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1882, acte nummer 1625), is overleden op maandag 23 februari 1948 te Alkmaar (bron: DTB Alkmaar 1948, acte nummer 125). Johanna werd 65 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<973,974>

Van Teunis en Johanna is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer, timmerman, ambtenaar evacuatiebureau en scheepsbouwer, is geboren op zondag 30 juli 1905 te 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 31 januari 1959 te Amsterdam. Teunis werd 53 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Teunis trouwt op donderdag 25 april 1929 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Cornelia Theodora Burgers. Cornelia is geboren op zondag 15 maart 1903 te Amsterdam, is overleden op maandag 4 juli 1955 te Haarlem. Cornelia werd 52 jaar, 3 maanden en 19 dagen. Teunis trouwt op dinsdag 7 augustus 1956 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Cornelie Elisabeth Mulder. Cornelie is geboren op zaterdag 22 september 1900 te Groningen.

Teunis trouwt op woensdag 4 maart 1914 te 's-Gravenhage op 34-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Adriana Aurelia van Keulen. Adriana is geboren op zondag 9 oktober 1887 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 25 februari 1934 te Voorburg. Adriana werd 46 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Teunis en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

2  Jenneke Adriana van de Geer is geboren op dinsdag 21 april 1914 te 's-Gravenhage, zie X-BJ.

3  Siedje Pietronella van der Geer is geboren op maandag 14 augustus 1916 te Waddinxveen.

Siedje trouwt op woensdag 28 augustus 1935 op 19-jarige leeftijd met Herman Oelenbrok.

4  Adriana Aurelia van de Geer, dienstbode, is geboren op zondag 16 juni 1918 te 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 18 december 1993 te Rijswijk. Adriana werd 75 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 7 november 1941 te Voorburg op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Andries Bernardus Cornelis Verbruggen. Andries is geboren op zondag 4 juni 1916 te Voorburg, is overleden op donderdag 30 juli 1987 te 's-Gravenhage. Andries werd 71 jaar, 1 maand en 26 dagen.

5  Petronella Johanna Geertruida van de Geer, dienstbode, naaister en cassiere, is geboren op donderdag 26 oktober 1922 te Culemborg, is overleden op maandag 1 juli 1991 te Doetinchem. Petronella werd 68 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Petronella trouwt op dinsdag 23 november 1948 te Voorburg op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Arnoldus Joannes Benedictus Frentrop. Arnoldus is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te 's-Gravenhage.

6  Teunis van de Geer is geboren op maandag 28 juli 1930 te Voorburg, zie X-BK.

IX-BH  Gijsbert Teunis van de Geer, zoon van Ahasuerus Dirk van de Geer (VIII-AX) en Johanna Hofman, aquisiteur dagblad, is geboren op zaterdag 19 november 1887 te Sliedrecht, is overleden op vrijdag 3 november 1950 te Rotterdam, is begraven op dinsdag 7 november 1950 aldaar. Gijsbert werd 62 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Gijsbert trouwt op donderdag 15 november 1917 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Maria van Hellemond, dochter van Boudewijn van Hellemond en Joanna Petronella Erkelens. Johanna is geboren op maandag 18 juli 1887 te Rotterdam.

Van Gijsbert en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 20 februari 1919 te Rotterdam.

2  Ahasuerus Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 22 juni 1920 te Rotterdam, zie X-BL.

3  Johan Petrus van de Geer is geboren op maandag 21 juni 1926 te Rotterdam, zie X-BM.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 4 september 1930 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1930, acte 3444).

IX-BI  Maaitje Hovestad, dochter van Marinus Ariensz Hovestad (VIII-AZ) en Anna Hendriks van der Meijden, is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 te Rhenen, is overleden op donderdag 24 juli 1884 te Utrecht . Maaitje werd 52 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<975>

Maaitje trouwt op woensdag 10 augustus 1859 te Utrecht op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Zwern, zoon van Hendrik Zwern en Hermina Smies. Hendrik, bediende, is geboren op maandag 1 september 1828 te Zutphen, is overleden op maandag 27 augustus 1866 te Utrecht . Hendrik werd 37 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<976,977>

Volgens het certificaat van de nationale militie is hij tijdelijk gepensioneerd militair. Hij is ingeschreven te Zutphen voor de lichting 1847 en trekt lot nr. 139. Uit hoofde van volbrachte vijfjarige dienst wordt hij finaal van de dienst vrijgesteld.
Op het certificaat is zijn lengte niet ingevuld, zijn verdere signalement luidt:
aangezicht : ovaal
voorhoofd : rond
ogen : blauw
neus : dik
mond : gewoon
kin : rond
haar : blond
wenkbrauwen : blond
merkbare tekenen : geen


Van Hendrik en Maaitje is een kind bekend:

1  Hendrik Zwern is geboren op zaterdag 18 november 1865 te Utrecht, zie X-BN.

IX-BJ  Hendricus van der Meijden, zoon van Pieter Hendriksz van der Meijden (VIII-BA) en Aaltje Gijsberts van Engelenburg, landbouwer, is geboren op maandag 15 februari 1836 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 31 januari 1922 aldaar . Hendricus werd 85 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<978,979>


<980>
<981>

Hendricus trouwt op zaterdag 11 september 1869 te Ede op 33-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Christina van Ruiswijk. Christina is geboren in 1842, is overleden voor zaterdag 18 september 1875. Christina werd hoogstens 33 jaar.<982>

Hendricus trouwt op zaterdag 11 september 1869 te Veenendaal (Gld.) op 33-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Geertrui van Engelenburg, dochter van Willem Gijsbertsz van Engelenburg en Emma van Wakeren. Geertrui is geboren op woensdag 1 mei 1850 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 9 augustus 1939 aldaar. Geertrui werd 89 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<983..985>


<986>
<987>

Van Hendricus en Geertrui zijn zes kinderen bekend:

1  Albertus van der Meijden is geboren op woensdag 17 januari 1877 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Willem van der Meijden is geboren op woensdag 17 januari 1877 te Veenendaal (Gld.) (?).

3  Aaltje van der Meijden is geboren op dinsdag 20 augustus 1878 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Dirk van der Meijden is geboren op zondag 21 september 1879 te Veenendaal (Gld.) (?).

5  Gijsbertus van der Meijden is geboren op dinsdag 26 april 1881 te Veenendaal (Gld.), zie X-BO.

6  Hendrik van der Meijden is geboren op woensdag 23 augustus 1882 te Veenendaal (Gld.) (?).

IX-BK  Reijer van der Meijden, zoon van Lubbert van der Meijden (VIII-BB) en Rijkje Versteeg, landbouwer, is geboren in 1866 te Rhenen.

Reijer trouwt op zaterdag 8 mei 1897 te Veenendaal (Gld.) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Budding. Aaltje is geboren in 1873 te Veenendaal (Gld.).<988>

Van Reijer en Aaltje is een kind bekend:

1  Lambertus van der Meijden is geboren op dinsdag 23 november 1897 te Veenendaal (Gld.), zie X-BP.

IX-BL  Gijsje van Dijk, dochter van Jan Teunisz van Dijk (VIII-BC) en Hendrijntje Gijsberts Bos, is geboren op zaterdag 10 september 1831 te Ede, is overleden op zondag 7 januari 1883 aldaar. Gijsje werd 51 jaar, 3 maanden en 28 dagen.


<989>

Gijsje trouwt op vrijdag 26 mei 1854 te Ede op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Peter Kelderman, zoon van Willem Petersz Kelderman en Ortje Aartsen van Leeuwen. Peter is geboren op zaterdag 13 juni 1829 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 16 februari 1886 te Ede. Peter werd 56 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<990>


<991>

Van Peter en Gijsje zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Kelderman is geboren op zondag 12 november 1854 te Bennekom, zie X-BQ.

2  Hendrijntje Kelderman is geboren op zondag 31 augustus 1856 te Bennekom, is overleden op zondag 31 augustus 1856 aldaar.


<992>

3  Hendrijntje Kelderman is geboren op dinsdag 6 oktober 1857 te Bennekom, zie X-BR.

4  Arie Kelderman is geboren op zondag 30 september 1860 te Bennekom, zie X-BS.

5  Jantje Kelderman is geboren op woensdag 24 december 1862 te Ede.


<993>

Jantje trouwt op zaterdag 24 mei 1884 te Ede op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis Tollenaar. Cornelis is geboren op zaterdag 29 november 1862 te Bennekom.<994>


<995>

6  Jan Kelderman is geboren op zondag 25 december 1864 te Ede, is overleden op zaterdag 18 maart 1876 aldaar. Jan werd 11 jaar, 2 maanden en 22 dagen.


<996>

7  Teunis Kelderman is geboren op dinsdag 16 april 1867 te Ede, is overleden op zondag 10 mei 1868 te Wageningen. Teunis werd 1 jaar en 24 dagen.


<997>

8  Teunis Kelderman is geboren op vrijdag 19 november 1869 te Ede, zie X-BT.

IX-BM  Matthijs van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, slager te Veenendaal, is geboren op zondag 10 januari 1830 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 17 maart 1920 te Lunteren (GE). Matthijs werd 90 jaar, 2 maanden en 7 dagen.


<998>

Matthijs trouwt op zaterdag 18 augustus 1855 te Veenendaal (Gld.) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Dirkje Vonk, zie IX-A.<999>

Matthijs trouwt na 1901 te Veenendaal (Gld.) (?) op minstens 71-jarige leeftijd (2) met de minstens 66-jarige Willemina Christina Koops. Willemina is geboren in 1835 te Veenendaal (Gld.) (?).<1000>


<1001>

IX-BN  Jan van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, is geboren in 1833 te Veenendaal (Gld.) (?).


<1002>

Jan trouwt op zaterdag 31 mei 1862 te Veenendaal (Gld.) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemijntje Hardeman, dochter van Cornelis Hermsen Hardeman en Maria Margrita Gerardina Derksen van Leusden. Willemijntje is geboren op woensdag 15 maart 1837 te Veenendaal (Gld.).<1003>


<1004>

Van Jan en Willemijntje is een kind bekend:

1  Cornelis Marinus van Hunnik is geboren op zaterdag 18 april 1868 te Veenendaal (Gld.), zie X-BU.

IX-BO  Johannes van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, is geboren op vrijdag 9 januari 1835 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 28 juni 1898 aldaar. Johannes werd 63 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

1866 boer, 1880 wever, 1893 arbeider, 1898 koopman.
<1005>

Johannes trouwt op zaterdag 10 februari 1866 te Veenendaal (Gld.) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Heintje Drost, dochter van Dirk Drost en Willemijntje Hoevelaken. Heintje is geboren op donderdag 19 februari 1829 te Rhenen, is overleden op woensdag 10 maart 1909 te Veenendaal (Gld.). Heintje werd 80 jaar en 19 dagen.<1006>


<1007>

Van Johannes en Heintje is een kind bekend:

1  Jan Cornelis van Hunnik is geboren op zaterdag 4 februari 1871 te Veenendaal (Gld.), zie X-BV.

IX-BP  Wilhelmina Dekker ook genaamd Mientjemeu, dochter van Jan Dekker (VIII-BE) en Cornelia Haverkamp, is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Ede.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 3 oktober 1885 te Ede op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Aart Lam, zoon van Frans Lam en Janna ter Maaten. Aart, landbouwer, is geboren op zaterdag 1 juni 1861 te Lunteren (GE) (Gem. Ede), is gedoopt .<1008,1009>

Van Aart en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Lam is geboren op dinsdag 19 januari 1886 te Ede, is overleden op dinsdag 9 december 1890 aldaar. Cornelia werd 4 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


<1010>

2  Janna Lam is geboren op zaterdag 29 oktober 1887 te Ede, is overleden op maandag 27 november 1899 aldaar. Janna werd 12 jaar en 29 dagen.


<1011>

3  Jannigje Lam (Jans) is geboren op zaterdag 4 maart 1893 te Ede.


<1012>

Jannigje trouwt in 1930 te Lunteren (GE) (?) op 37-jarige leeftijd met de 30-jarige Thijmen Bast. Thijmen is geboren in 1900 te Lunteren (GE) (?).<1013>


<1014>

4  Fransje Lam is geboren op woensdag 3 juli 1895 te Ede, is overleden op woensdag 26 juni 1901 aldaar. Fransje werd 5 jaar, 11 maanden en 23 dagen.


<1015>

5  Cornelia Lam ook genaamd Kee is geboren op maandag 12 april 1897 te Ede.


<1016>

6  Frans Lam is geboren op zaterdag 23 december 1899 te Ede, is overleden op vrijdag 20 april 1900 aldaar. Frans werd 3 maanden en 28 dagen.


<1017>

7  Janna Geertje Lam (Geertje), huishoudster, is geboren op woensdag 23 december 1903 te Ede.

IX-BQ  Evert Dekker, zoon van Jan Dekker (VIII-BE) en Grietje van Kapelleveen, kolenhandelaar, is geboren op maandag 17 oktober 1864 te Ede, is gedoopt .<1018>

Kocht verschillende panden en kolenloodsen bij het het station Ede-Wageningen (Parkweg nrs 6, 8 en 10).
Woonde achtereenvolgens: 1864:Veenendaal 264, 1871-1900:Veldhuizen 356, 1900-1920:Maanen 191b, 1921,1930: Ede, Parkwg 6.

Evert trouwt op zaterdag 28 november 1896 te Ede op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Bouw, dochter van Gerrit Maas Bouw en Wijntje van de Weerd. Aaltje is geboren op donderdag 27 oktober 1870 te Ede, is gedoopt , is overleden op zondag 6 mei 1934 aldaar. Aaltje werd 63 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<1019,1020>


<1021>
<1022>
<1023>

Van Evert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Dekker is geboren op donderdag 20 mei 1897 te Ede, zie X-BW.

2  Wijntje Dekker is geboren op woensdag 3 mei 1899 te Ede, is overleden in oktober 1937. Wijntje werd 38 jaar en 5 maanden.

3  Gerrit Maas Dekker is geboren op vrijdag 17 oktober 1902 te Ede, zie X-BX.

4  Grietje Dekker is geboren op zaterdag 2 juni 1906 te Ede.

IX-BR  Geertrui Dekker, dochter van Jan Dekker (VIII-BE) en Grietje van Kapelleveen, is geboren op woensdag 5 augustus 1868 te Ede, is overleden op vrijdag 7 december 1956 te Baarn. Geertrui werd 88 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Geertrui trouwt op zaterdag 9 augustus 1890 te Ede op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Evert van de Kaa, zoon van Rijk van de Kaa en Fijtje van de Weerd. Evert, gemeente-arbeider, is geboren op donderdag 3 oktober 1867 te Ede Bronnen: TB49x50|PK50,RK49 Stamt.5 T.O. van Kregten GA Ede Recon.PK ID53 Research CJvHunnik UT, is gedoopt , is overleden op maandag 5 december 1938 te Baarn, is begraven aldaar. Evert werd 71 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<1024..1027>

Van Evert en Geertrui zijn veertien kinderen bekend:

1  Sophia van de Kaa is geboren op maandag 29 december 1890 te Lunteren (GE) , is gedoopt , is overleden op zondag 26 maart 1893 aldaar . Sophia werd 2 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<1028,1029>

2  Grietje van de Kaa is geboren op donderdag 11 februari 1892 te Ede, is gedoopt , is overleden op vrijdag 7 oktober 1983 te Baarn, is begraven aldaar. Grietje werd 91 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<1030>

zij woonde in de Wetstraat te Baarn bij haar moeder en verzorgde haar tot aan haar overlijden.

3  Jan van de Kaa is geboren op donderdag 21 september 1893 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-BY.

4  Rijk van de Kaa is geboren op donderdag 7 november 1895 te Lunteren (GE) , is gedoopt , is overleden op woensdag 27 januari 1897 aldaar . Rijk werd 1 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<1031,1032>

5  Willem Dirk van de Kaa is geboren op dinsdag 16 februari 1897 te Ede, is gedoopt , zie X-BZ.<1033>

6  Sophia van der Kaa (Fie) is geboren op zondag 10 juli 1898 te Ede, zie X-CA.

7  Jannigje van de Kaa (Jet) is geboren op woensdag 25 juli 1900 te Ede, is gedoopt , zie X-CB.<1034>

8  Evert van de Kaa is geboren op zondag 29 december 1901 te Ede, zie X-CC.

9  Gerard van de Kaa is geboren op zondag 24 april 1904 te Nederhorst den Berg, is overleden op woensdag 20 september 1905 te Baarn. Gerard werd 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.


<1035>

10  Geertruida van de Kaa is geboren op zaterdag 10 maart 1906 te Baarn, is overleden op zaterdag 17 maart 1906 aldaar. Geertruida werd 7 dagen.


<1036>

11  Regina Geertruida van de Kaa (Geertje) is geboren op woensdag 10 april 1907 te Baarn, zie X-CD.

12  Everdina van de Kaa is geboren op maandag 28 maart 1910 te Baarn, is overleden op dinsdag 13 juni 1911 aldaar. Everdina werd 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.


<1037>

13  Wilhelmina van de Kaa is geboren op maandag 28 maart 1910 te Baarn, zie X-CE.

14  Everdina van de Kaa (Dien) is geboren op vrijdag 6 oktober 1911 te Baarn, zie X-CF.

IX-BS  Cornelia van Hal, dochter van Willem van Hal (VIII-BF) en Brandje van Hoekelum, is geboren op donderdag 12 december 1861 te Renswoude, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op vrijdag 20 februari 1942 te Ede. Cornelia werd 80 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Breunis van de Kaa was nachtwaker en klepperman. Vaak zat opoe van de Kaa (-van Hal), 's nachts op (ze had een tobberige aard en er was nog al eens een kind ziek). Breunis zocht haar dan 's-nachts op om wat te praten en dan maakte zij een kop chocolade voorhem. (C.J. van Hunnik, Utrecht)


Bronnen:
T.O. van Kregten, Stamt. 7
GA Ede Recon.PK ID194&345&332
CJvHunnik GN35(1980)p255
GRAFSTEEN KERKH OF LUNTEREN
Research CJvHunnik UT
CJvHunnik, 2.10.1994: kwst 'Tous' va n Hunnik (RN15694), fol. I#

Cornelia trouwt op vrijdag 15 mei 1885 te Renswoude op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik van de Kaa, zoon van Berend van de Kaa en Jannigje van Voskuilen. Hendrik, schildersknecht, is geboren op zaterdag 25 december 1858 te Lunteren (GE), is gedoopt , is overleden op donderdag 21 november 1935 aldaar. Hendrik werd 76 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<1038,1039>

Schildersknecht bij Roelofsen, Schildersbedrijf.

<1040>

<1041>

Van Hendrik en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Jannetje van de Kaa (Jans) is geboren op dinsdag 4 mei 1886 te Ede, is gedoopt , is overleden op maandag 22 juni 1953 aldaar. Jannetje werd 67 jaar, 1 maand en 18 dagen.<1042>


<1043>

<1044>

Jannetje trouwt op woensdag 28 september 1921 te Ede op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Albertus Johannes Westerbeek (Bertus), zoon van Hendrik Westerbeek en Jantje ter Stege. Albertus, broodbakker, is geboren op zondag 23 oktober 1892 te Zwartsluis, is overleden op woensdag 26 maart 1947 te Ede. Albertus werd 54 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<1045>

2  Brandje van de Kaa is geboren op vrijdag 15 juli 1887 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CG.

3  Berendina van de Kaa (Dien) is geboren op zaterdag 3 augustus 1889 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CH.

4  Willem van de Kaa is geboren op zaterdag 18 april 1891 te Lunteren (GE), is Ned. Herv gedoopt, zie X-CI.

5  Johanna van de Kaa (Jo) is geboren op zondag 26 maart 1893 te Ede, is Luthers gedoopt, is overleden op dinsdag 27 juni 1972 te Apeldoorn. Johanna werd 79 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Johanna trouwt op woensdag 24 augustus 1921 te Ede op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Gozewinus Martinus Jolink (Guus), zoon van Daniel Jolink en Theodora Beernink. Gozewinus, koster der Lutherse Kerk te Arnhem, is geboren op vrijdag 7 augustus 1896 te Rheden, is gedoopt , is overleden op dinsdag 26 mei 1964 te Arnhem. Gozewinus werd 67 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<1046,1047>

6  Teunisje van de Kaa (Teun) is geboren op zondag 8 maart 1896 te Ede (of 9 maart?), is Ned. Herv gedoopt, is overleden op maandag 25 augustus 1986 te Zeist. Teunisje werd 90 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Teunisje was gehuwd met Gert Floor. Gert is geboren rond 1896.

7  Maria Eleonora van de Kaa (Noor) is geboren op zondag 8 maart 1896 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CJ.

8  Evertje van de Kaa (Ees) is geboren op dinsdag 25 januari 1898 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CK.

9  Cornelia van de Kaa (Cor) is geboren op dinsdag 17 juni 1902 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CL.

10  Hendrika van de Kaa (Riek) is geboren op vrijdag 7 oktober 1904 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CM.

IX-BT  Aaltje van den Berg, dochter van Gerrit Egbertsz van den Berg (VIII-BG) en Jantje Gisbertsen Beker, dienstmeid, is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Ede, is overleden na 1882. Aaltje werd minstens 60 jaar, 2 maanden en 3 dagen.


<1048>

Aaltje trouwt op vrijdag 27 oktober 1848 te Doorn op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Hendrik Jansz van Dijk, zoon van Jan Wouters van Dijk en Gerrigje Cornelis de Bie. Hendrik, landbouwer, is geboren op woensdag 30 november 1808 te Driebergen, is gedoopt op zondag 15 januari 1809 aldaar, is overleden op dinsdag 24 juni 1879 te Amersfoort. Hendrik werd 70 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<1049>


<1050>

Van Hendrik en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan van Dijk is geboren op donderdag 25 mei 1854 te Driebergen, zie X-CN.

IX-BU  Johannes Hardeman, zoon van Aart Hardeman (VIII-BH) en Hendrika van Zanten, wever, is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Veenendaal (Gld.).


<1051>
<1052>

Johannes trouwt op zaterdag 8 september 1866 te Veenendaal (Gld.) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Bolderman, dochter van Frederik Dirksz Bolderman en Cornelia Cornelis Jansen. Cornelia is geboren in 1842 te Ede.<1053>


<1054>
<1055>

Van Johannes en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Frederik Hardeman is geboren op zondag 22 oktober 1865 te Veenendaal (Gld.), zie X-CO.

2  Hendrika Hardeman is geboren op zaterdag 14 november 1868 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 17 mei 1869 aldaar. Hendrika werd 6 maanden en 3 dagen.

3  Aart Hardeman is geboren op zaterdag 29 oktober 1870 te Veenendaal (Gld.), zie X-CP.

4  Cornelis Hardeman is geboren op donderdag 30 oktober 1873 te Veenendaal (Gld.), zie X-CQ.

5  Hendrikus Hardeman is geboren op maandag 1 januari 1877 te Veenendaal (Gld.), zie X-CR.

6  Cornelia Hardeman is geboren op maandag 24 juli 1882 te Veenendaal (Gld.).


<1056>
<1057>

Cornelia trouwt op zaterdag 24 december 1904 te Veenendaal (Gld.) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Peter van de Bovenkamp, zoon van Peter van de Bovenkamp en Sophia Jansen. Peter is geboren in 1880 te Veenendaal (Gld.) (?).<1058>


<1059>
<1060>

IX-BV  Klaas Hardeman, zoon van Aart Hardeman (VIII-BH) en Hendrika van Zanten, wever, is geboren op dinsdag 17 september 1839 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 30 januari 1868 aldaar. Klaas werd 28 jaar, 4 maanden en 13 dagen.


<1061>
<1062>

Klaas trouwt op zaterdag 15 augustus 1863 te Veenendaal (Gld.) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Neeltje Diepeveen, dochter van Gijsbert Diepeveen en Grietje Oudhuizen. Neeltje is geboren in 1840 te Veenendaal (Gld.) (?).<1063>


<1064>
<1065>

Van Klaas en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Hardeman, zie X-CS.

2  Aart Hardeman is geboren op vrijdag 25 december 1863 te Veenendaal (Gld.), zie X-CT.

3  Gijsbert Hardeman is geboren op dinsdag 22 januari 1867 te Veenendaal (Gld.), zie X-CU.

IX-BW  Janna van de Haar ook genaamd Gromoe Dijk, dochter van Gerrit van de Haar (VIII-BI) en Gerritje van Amerongen, is geboren op zondag 17 maart 1861 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 25 februari 1942 te Amerongen. Janna werd 80 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 11 februari 1882 te Veenendaal (Gld.) op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Wouter van Esse ook genaamd Groffee Dijk, zoon van Arien van Essen en Hendrikje van Garderen. Wouter, arbeider, is geboren op zondag 5 oktober 1851 te Amerongen , is overleden in mei 1930 aldaar. Wouter werd 78 jaar en 7 maanden.<1066,1067>


<1068>
<1069>

Van Wouter en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrika van Esse is geboren op woensdag 3 mei 1882 te Amerongen, zie X-CV.

2  Gerrigje van Esse is geboren in 1884 te Amerongen GenliasGenlias.<1070,1071>

Gerrigje trouwt op zaterdag 4 maart 1916 te Amerongen Genlias op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrik van Esse, zoon van Melis van Essen en Johanna van Brummelen. Hendrik is geboren in 1883 te Amerongen Genlias.<1072,1073>

3  Arie van Esse is geboren op vrijdag 20 maart 1885 te Amerongen.

Arie trouwt op donderdag 12 september 1912 te Leersum Genlias op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Goudkamp, dochter van Jacob Goudkamp en Janna Heijwegen. Aaltje is geboren in 1888 te Gouda.<1074,1075>

4  Janna van Esse is geboren in 1891 te Amerongen GenliasGenlias.<1076,1077>

Janna trouwt op zaterdag 9 augustus 1913 te Amerongen Genlias op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Willem Methorst, zoon van Roelof Methorst en Hendrika Middelman. Willem is geboren in 1895 te Amerongen Genlias.<1078,1079>

5  Elisse van Esse is geboren in 1893 te Amerongen GenliasGenlias.<1080,1081>

Elisse t