Parenteel van Cornelis van der Meijden (1600-?) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXIX -

© 2019  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718


Inleiding
De familie van mijn vaderskant (van der Geer) komt uit de omgeving van Nieuwveen. Bij het genealogisch onderzoek naar de familie Van de(r) Geer kwamen wij, ondergetekende en twee vrienden bij het vorsen naar onze familiehistorie, ook andere Van de(r) Geren tegen. De gegevens daarvan zijn o.a. opgenomen in deze publicatie. Voor een totaal overzicht van hetgeen tot nu toe is ontdekt raad ik u aan te gaan naar de site:

www.genealogy-vdgeer.nl

veel leesplezier

Leo van der Geer


In Veenendaal komen we evenals in Nieuwveen een huis of te wel boerderij De Geer tegen. Omdat mogelijk een relatie kan worden vastgesteld tussen de familie naam van de Geer aldaar en deze boerderij is in een TER INLEIDING de geschiedenis van deze boerderij opgenomen, die tevens een blik werpt op een stukje bewogen kerkgeschiedenis in Veenendaal, aangevuld met informatie m.b.t. straatnamen in Veenendaal en de doopsgezinde kerk.
Een deel van de gegevens m.b.t. VAN DER GEER zijn afkomstig van M. van der Geer uit Utrecht en A.D. van der Geer uit Voorschoten. De gegevens van VAN DER MEIJDEN zijn afkomstig van Jean Yves Soulcie en zijn echtgenote Jeanette Kooyman, wonende in Frankrijk.

TER INLEIDING:

BOERDERIJ DE GEER

In de begintijd van de Reformatie stond het een parochie, een pastoor, een kapittel, een klooster, een vicaris vrij zich al of niet te reformiseren. De overheid verbood het hun niet en dwong er hen evenmin toe. Het duurde evenwel niet lang of deze vrijheid werd omgezet in een plicht. Reformatie werd als christelijke eis opgevat en, als zij niet plaatsvond van overheidswege afgedwongen. Naar het inzicht van die dagen konden de Staten de rooms-katholieke eredienst in christelijke kerkgebouwen niet dulden. Zodoende kwam daaraan een einde, ook in Veenendaal.
De gehele bevolking, zo luidt de overlevering, ging tot de nieuwe leer over, uitgezonderd ťťn gezin, de familie van Kessel. In het kerkeboek vonden wij echter de mededeling dat de van Kessels later tot het oude geloof terugkeerden, hetgeen de conclusie wettigt dat ook zij omstreeks 1590 niet meer als katholiek bekend waren.
Zij die van "het suvere evangelium" afkerig waren, waren verstoken van zielzorg en aangewezen op "mis en sermoen" van rondtrekkende priesters, die in woningen en boerderijen de eredienst verrichtten. Zulk een geheime plaats van samenkomst was te Veenendaal "in het achterhuys van sekere huysinge genaemt De Geer, staende in de Middelbuurt". Van Rutger Buddingh, onderschout van Rhenen, en Willem Lambertsen van Hardeveld, onderschout van Stichts-Veenendaal hadden de katholieken het recht gekocht daar te mogen kerken, uiteraard heimelijk, tegen de som van 30 Carolusguldens.
De boerderij en de landerijen waren eigendom van Vrouwe Geertruyd Margaretha van Blokland, douairiřre van de Heer Gerard van der Hem van Nedersteyn. Een opschrift op de dakgoot van de huizen op de hoek Geerseweg-Molenstraat herinnerde tot voor enkele jaren aan de militante katholieke familie Heemsbergen.
Incident
Op zondag 29 juni van het jaar 1710 werd op De Geer weer eredienst gehouden. Mevrouw van der Hem had daartoe het initiatief genomen "door welkers discretie en toedoen deselve vergadering wierde gehouden". Een priester, een zekere N. van der Scheer, droeg een misoffer op. Onder de aanwezigen bevonden zich: Thomas Teunis en zijn vrouw Geertje, Aert Dirksen, Herman Jans, Jenneken van Galen, huisvrouw van Bastiaan Esscher, een knecht van Jan Timmer, Peter Tijssen, Jan "de poep" en zijn drie knechten, de dochter van mevrouw Kolders, de dochters van de overleden wijnkoper Barthold Bonmeister, voorts juffrouw Johanna Bonmeister, Willem Bommelster, Dirck op Sloot, de hovenier van de heer van Renswoude, Hendrik Elmerts, de hovenier van Nergena etc.
Aert Dirkse had De Geer in pacht en woonde er. Onder de kerkdienst vielen - in weerwil van de afspraak en de koop van godsdienstvrijheid door de katholieken - Rutger Buddingh en Willem van Hardeveld met de adjunct-deurwaarder van Rhenen Joost Vastrick plotseling binnen om verbaal op te maken.
Buddingh drong naar voren om de priester te arresteren, zeggende: "Mijnheer, gij zult gelieven met mij te gaan, ik arresteer en detineer u". Mevrouw van der Hem vloog op, greep Budding "voor aan sijn rock bij de das de mouw of opslag van sijn rock" om de arrestatie te beletten. Verontwaardigd voegde Buddingh haar toe: "Mevrouw laat mij los en belet mij niet in mijn affaires, of ik sal over U klagen, want gij doet mij kragt en geweld". Hij poogde zich los te rukken, maar vergeefs. Zij hield hem vast met "soo veel forse (kracht) dat gemelden Buddingh sijn arm verscheyde mael omdraeyende de mouw of opslag van desselfs roc door de Vrouwe van der Hem vastgehouden, wierde gescheurd".
Van de consternatie maakt priester H. van der Scheer gebruik te paard te vluchten. Buddingh diende tegen Mevrouw een klacht in bij het Hof van Utrecht. In het register van informatien en attestatien betreffende boetstraffelijke procedures van 1707-1711 in het Rijksarchief van Utrecht komt geen uitspraak voor. Wel is de zaak op de rol geweest, maar een eindvonnis is toen niet gewezen. Ook niet in latere jaren. De zaak blijkt geseponeerd te zijn.
Nu De Geer gaat verdwijnen, leek het ons dienstig de episode uit bewogen jaren in de Veenendaalse kerkgeschiedenis te verhalen

D. Philips , De Vallei, 7 oktober 1962

STRAATNAMEN IN VEENENDAAL
"Als katers met gekromde ruggen lagen vroeger de bruggetjes langs 't Boveneind".
.................................... Op de Geer werd trouwens rond 1890 nog voldoende turf gemaakt. Bij de spoorweg langs de Geerseweg, in de Geerse koewijde, bij het spoorwachterhuis en in de Haspel.

Kerk
Over de Geer iets uitvoeriger nog. Daar lag het Kesselveen, eertijds eigendom van de familie van Kessel, die alle grond die bij de Oude Molen op de Molenpol behoorde, gekocht had. Uit de notariŽle stukken kwam ook uiteindelijk de lang gezochte oplossing van de vraag waar dan wel de Doopsgezinde kerk gestaan had. Het is het voorhuis van de boerderij De Geer inderdaad geweest. Dat heette in 1890 nog "de kerk". Het komt als zodanig enige malen zelfs voor. Er is nog een oorkonde waaruit blijkt dat zo rond 1595 op de Geer clandestien de mis bediend werd. De toenmalige eigenaresse moet het gebouw beslist aan de Mennisten van Veenendaal verkocht hebben. Uit een brief, die berust in het archief van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit te Amsterdam, was al een duidelijke aanwijzing in die richting. Het kerkgebouw moet "laag" gelegen zijn geweest, want bij de verschrikkelijke waternoden van 1711 stond de kerk tot aan de dakrand in het water
............................
Adriaan P. de Klever, De Vallei, 12 maart 19..


Generatie I

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1625. Het kind is afkomstig uit Veenendaal (Gld.).

I  Cornelis van der Meijden is geboren in 1600.

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Aert Cornelissen (van der Meijden) is geboren in 1625 te Veenendaal (Gld.) (?), zie II.


Generatie II

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1650 en 1652. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.).

II  Aert Cornelissen (van der Meijden), zoon van Cornelis van der Meijden (I), is geboren in 1625 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Aert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk (van der Meijden) is geboren rond 1650, zie III-A.

2  Gerrit (van der Meijden) is geboren in 1652 te Veenendaal (Gld.) (?), zie III-B.


Generatie III

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1672 en 1717. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (18x), Veenendaal (5x) en Veenendaal (Utr.) (2x).

III-A  Dirk (van der Meijden) ook genaamd Dirk Aartse van de Geer, zoon van Aert Cornelissen (van der Meijden) (II), is geboren rond 1650, is overleden na vrijdag 10 juni 1707.

Dirk trouwt te Veenendaal (Gld.) (?) met Trijntje ook genaamd Teuntien Remmertsz, dochter van Remmert en Gijsbertje. Trijntje is geboren rond 1643 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden na vrijdag 10 juni 1707.

Van Dirk en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Neeltje (van der Meijden) is geboren in 1672 te Veenendaal, zie IV-A.

2  Aart van de Geer is gedoopt op vrijdag 23 november 1674 te Veenendaal, zie IV-B.

3  Teuntien (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 12 maart 1676 te Veenendaal (Gld.).

Teuntien trouwt op donderdag 1 oktober 1699 met Anthonie van den Brouch ook genaamd Anthoni van Kessel?. Anthonie is geboren rond 1669.

4  Cornelis van de Geer is gedoopt op donderdag 13 januari 1678 te Veenendaal, zie IV-C.

5  Maria van de Geer is gedoopt op donderdag 9 maart 1679 te Veenendaal, zie IV-D.

6  Rem (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 31 oktober 1680 te Veenendaal.

7  Jacobjen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 2 maart 1684 te Veenendaal (Gld.).

8  Henrick (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 28 augustus 1687 te Veenendaal (Gld.).

9  Henrickje (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 2 december 1688 te Veenendaal (Gld.).

III-B  Gerrit (van der Meijden), zoon van Aert Cornelissen (van der Meijden) (II), is geboren in 1652 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor woensdag 17 maart 1717 te Veenendaal (Gld.).

Gerrit trouwt op donderdag 11 oktober 1674 te Veenendaal (Gld.), trouwt (kerk) op donderdag 11 oktober 1674 te Veenendaal (1) met Aeltien Lagerwey, dochter van Bessel Lagerweij en Fijtje. Aeltien is geboren rond 1653 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor zondag 5 november 1702 te Veenendaal (Gld.).

Van Gerrit en Aeltien zijn tien kinderen bekend:

1  Aert (van der Meijden) is gedoopt op zondag 23 juni 1675 te Veenendaal (Utr.).

2  Harmen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 17 februari 1678 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 23 december 1688 te Veenendaal (Gld.).

3  Cornelis (van der Meijden) is gedoopt op dinsdag 24 december 1680 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 15 januari 1682 te Veenendaal (Gld.).

4  Cornelis (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 15 januari 1682 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 24 juni 1683 te Veenendaal (Gld.).

5  Cornelis (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Veenendaal (Gld.), zie IV-E.

6  Jacob (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 10 oktober 1686 te Veenendaal (Gld.).

7  Harmen (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 23 december 1688 te Veenendaal (Gld.), zie IV-F.

8  Arien Gerrits (van der Meijden) is gedoopt op vrijdag 1 juni 1691 te Veenendaal (Gld.), zie IV-G.

9  Steventje (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 3 juni 1694 te Veenendaal (Gld.).

10  Feijtje (van der Meijden) is gedoopt op donderdag 19 juni 1698 te Veenendaal (Gld.).

Gerrit trouwt op zondag 5 november 1702 te Renswoude, trouwt (kerk) op zondag 5 november 1702 te Veenendaal (2) met Elsken. Elsken is geboren in 1675 te Renswoude (?).

Van Gerrit en Elsken zijn zes kinderen bekend:

11  Hendrik (van der Meijden) is gedoopt op zondag 9 augustus 1705 te Veenendaal (Utr.).

12  Aaltje (van der Meijden) is gedoopt op zaterdag 4 juni 1707 te Veenendaal (Gld.).

13  Jan (van der Meijden) is gedoopt op dinsdag 12 februari 1709 te Veenendaal (Gld.).

14  Annigje (van der Meijden) is gedoopt op zondag 3 mei 1711 te Veenendaal (Gld.).

15  Dirk van der Meijden is gedoopt op zondag 28 oktober 1714 te Veenendaal (Gld.).

16  Gerrigje (van der Meijden) is gedoopt op woensdag 17 maart 1717 te Veenendaal (Gld.).


Generatie IV

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 52 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1698 en 1727. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (27x), Veenendaal (19x), Veenendaal (Utr.) (2x), Renswoude (2x) en Renswoude (UT).

IV-A  Neeltje (van der Meijden), dochter van Dirk (van der Meijden) (III-A) en Trijntje, wonende te Veenendaal, is geboren in 1672 te Veenendaal, is overleden na vrijdag 11 maart 1740.

Neeltje trouwt in 1697 te Veenendaal (Gld.) (?) met Albert Bolderman, zoon van Geurt Bolderman en Heijltje Waecker. Albert is geboren rond 1669 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Albert en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Lijsbeth Bolderman is gedoopt op donderdag 6 februari 1698 te Veenendaal (Utr.).

2  Geurt Bolderman is gedoopt op woensdag 17 maart 1700 te Veenendaal (Gld.).

3  Katrijna Bolderman is gedoopt op woensdag 21 juni 1702 te Veenendaal (Gld.).

4  Hendrickje Bolderman is gedoopt op zondag 21 december 1704 te Veenendaal (Gld.).

5  Heijltje Bolderman is gedoopt op woensdag 4 mei 1707 te Veenendaal (Gld.).

6  Jacobje Bolderman is gedoopt op woensdag 4 mei 1707 te Veenendaal (Gld.).

7  Dirk Bolderman is gedoopt op dinsdag 13 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), zie V-A.

IV-B  Aart van de Geer, zoon van Dirk (van der Meijden) (III-A) en Trijntje, wonende te Veenendaal en te Amerongen, is gedoopt op vrijdag 23 november 1674 te Veenendaal.

Aart trouwt rond 1700 met Geertje Bos, dochter van Jacob Bosch en Petertje van Veldhuysen. Geertje is geboren 1672 of 1673 te Veenendaal (Gld.).

Van Aart en Geertje zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob van de Geer is gedoopt op zondag 20 november 1701 te Veenendaal.

2  Hendrik van de Geer is gedoopt op donderdag 17 mei 1703 te Veenendaal, zie V-B.

3  Peter van de Geer is gedoopt op zondag 15 augustus 1706 te Veenendaal.

4  Petertje van de Geer is gedoopt op woensdag 22 februari 1708 te Veenendaal.

5  Evert van de Geer is gedoopt op zondag 9 februari 1710 te Veenendaal, zie V-C.

6  Petertje van de Geer is gedoopt op zondag 17 april 1712 te Veenendaal.

7  Trijntje van de Geer is gedoopt op zondag 22 juli 1714 te Veenendaal, zie V-D.

8  Cornelis van de Geer is geboren rond 1716, zie V-E.

9  Dirk van de Geer is gedoopt op zondag 13 februari 1718 te Veenendaal, zie V-F.

IV-C  Cornelis van de Geer ook genaamd Cornelis Dirkse van der Meijden, zoon van Dirk (van der Meijden) (III-A) en Trijntje, wonende te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 13 januari 1678 te Veenendaal.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 24 september 1702 te Veenendaal met Cornelia Bunt, dochter van Geurt Bunt en Cornelia van Ginckel. Cornelia, wonende te Veenendaal, is gedoopt op zondag 14 december 1681 te Veenendaal (Utr.).

Van Cornelis en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Derk van der Meijden is gedoopt op zondag 15 april 1703 te Veenendaal.

Derk was gehuwd met Hendrikje Koesveld. Hendrikje is geboren rond 1703.

2  Cornelia van der Meijden is gedoopt op zondag 11 januari 1705 te Veenendaal.

3  Catrijntje van de Geer is gedoopt op zondag 14 november 1706 te Veenendaal, zie V-G.

4  Gerrit van der Meijden (Geurt) is gedoopt op zaterdag 29 december 1708 te Veenendaal (Gld.).

5  Gijsbertje van de Geer is gedoopt op woensdag 29 april 1711 te Veenendaal.

6  Ariaen van de Geer is gedoopt op zondag 22 oktober 1713 te Veenendaal.

7  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 20 december 1716 te Veenendaal, zie V-H.

8  Cornelis van de Geer is gedoopt op woensdag 24 mei 1719 te Veenendaal.

9  Maria van de Geer is gedoopt op zondag 31 augustus 1721 te Veenendaal.

10  Jacomijntje van de Geer is gedoopt op zondag 22 oktober 1724 te Veenendaal.

IV-D  Maria van de Geer ook genaamd Marretien Dirkse, dochter van Dirk (van der Meijden) (III-A) en Trijntje, wonende te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 9 maart 1679 te Veenendaal.

Maria trouwt op zondag 19 maart 1702 te Veenendaal, trouwt (kerk) (derde gebod) (1) met Evert van Velthuyzen, waarschijnlijk zoon van Claas van Veldhuijsen. Evert, wonende te Veenendaal, is geboren rond 1675.

Van Evert en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Rein van Velthuyzen is gedoopt op zondag 7 januari 1703 te Veenendaal.

2  Metje van Velthuyzen is gedoopt op zondag 18 april 1706 te Veenendaal.

Maria trouwt op zondag 23 september 1714 te Veenendaal (Gld.) (2) met Claas van Santen ook genaamd Klaus van Sauken (?), zoon van Arien van Santen en Willempje van de Holsteegh. Claas is gedoopt op maandag 8 november 1683 te Veenendaal (Gld.).

Van Claas en Maria zijn drie kinderen bekend:

3  Annegie van Santen is gedoopt op zondag 4 augustus 1715 te Veenendaal (Gld.).

4  Willemijntje Klaasze van Santen is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.), zie V-I.

5  Dirck van Santen is gedoopt op vrijdag 1 januari 1723 te Veenendaal (Gld.).

IV-E  Cornelis (van der Meijden), zoon van Gerrit (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Lagerwey, is gedoopt op donderdag 24 juni 1683 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 26 december 1723 te Veenendaal (Gld.) (?).

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 18 januari 1705 te Veenendaal (Gld.) met Lijsbeth Bos ook genaamd Elisabeth Jacobse Bos en Lijsbeth Jacobse Bosman, dochter van Jacob Bosch en Petertje van Veldhuysen. Lijsbeth is gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 te Veenendaal (Gld.).

Lijsbeth was later gehuwd (2) met Aart.

Van Cornelis en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Aart van der Meijden is gedoopt op zondag 24 mei 1705 te Veenendaal (Utr.).

2  Japik van der Meijden is gedoopt op maandag 27 september 1706 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 13 augustus 1713 te Veenendaal (Gld.).

3  Aaltje van der Meijden is gedoopt op zondag 23 oktober 1707 te Veenendaal (Gld.).

4  Petertje van der Meijden is gedoopt op zondag 29 september 1709 te Veenendaal (Gld.).

5  Geertje van der Meijden is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Veenendaal (Gld.), zie V-J.

6  Jacob van der Meijden is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 13 augustus 1713 te Veenendaal (Gld.), zie V-K.

7  Maas van der Meijden is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 te Veenendaal (Gld.), zie V-L.

8  Phijgje van der Meijden is gedoopt op zondag 26 september 1717 te Veenendaal (Gld.).

IV-F  Harmen (van der Meijden), zoon van Gerrit (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Lagerwey, is gedoopt op donderdag 23 december 1688 te Veenendaal (Gld.).

Harmen trouwt op zondag 28 januari 1714 te Veenendaal (Gld.), trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1714 te Veenendaal (1) met Jantje van Barneveld, dochter van Jacob (van Barneveld) en Marretien. Jantje is gedoopt op donderdag 22 januari 1688 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor vrijdag 4 april 1732 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Harmen en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Harmensz van der Meijden is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Veenendaal (Utr.), zie V-M.

2  Marrijgjen van der Meijden is gedoopt op zondag 6 september 1716 te Veenendaal (Gld.).

3  Aaltjen van der Meijden is gedoopt op zondag 6 september 1716 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 december 1722 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Gerrit van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 12 november 1724 te Veenendaal (Gld.) (?).

5  Aeltje van der Meijden is gedoopt op zondag 20 december 1722 te Veenendaal (Gld.).

6  Gerrit van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 november 1724 te Veenendaal (Gld.), zie V-N.

7  Annetje van der Meijden is gedoopt op zondag 12 januari 1727 te Veenendaal (Gld.).

Harmen trouwt (kerk) op zondag 20 april 1732 te Veenendaal (2) met Marretje.

Marretje was eerder gehuwd (1) met Gerrit.

IV-G  Arien Gerrits (van der Meijden), zoon van Gerrit (van der Meijden) (III-B) en Aeltien Lagerwey, is gedoopt op vrijdag 1 juni 1691 te Veenendaal (Gld.).

Arien trouwt op zondag 17 januari 1717 te Amerongen, trouwt (kerk) op woensdag 27 januari 1717 te Amerongen met Jantje Teunis van Barneveld ook genaamd Jacobje van Barneveld en Jacobje, dochter van Teunis Hendriksen (van Barneveld) en Hendrikje Hardeman. Jantje is geboren te Veenendaal, is gedoopt op donderdag 27 januari 1689 te Amerongen.

Van Arien en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje van der Meijden is geboren te Renswoude (UT), is gedoopt op zondag 14 november 1717 te Veenendaal (Utr.), zie V-O.

2  Gerrit van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.).

3  Gerrit Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 19 november 1719 te Veenendaal (Gld.).

4  Teunis van der Meijden is gedoopt op zondag 13 september 1722 te Veenendaal (Gld.).

5  Teunis Ariensz van der Meijden is gedoopt op zondag 13 september 1722 te Veenendaal (Gld.).

6  Hendrikje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 15 december 1726 te Veenendaal (Gld.).


Generatie V

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 80 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1734 en 1778. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (52x), Veenendaal (19x), Leersum (11x), Renswoude (3x), Veenendaal (Utr.) (2x) en Amerongen (2x).

V-A  Dirk Bolderman, zoon van Albert Bolderman (IV-A) en Neeltje (van der Meijden), schippersknecht te Veenendaal, is gedoopt op dinsdag 13 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), is begraven te Veenendaal (Gld.).

Dirk trouwt op donderdag 5 november 1733 te Veenendaal (Gld.) met Teuntje van Keulen ook genaamd van Ceulen, dochter van Teunis van Ceulen en Weijntje. Teuntje is gedoopt op zondag 25 augustus 1709 te Veenendaal (Gld.), is begraven te Veenendaal (Gld.).

Van Dirk en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Albert Bolderman is gedoopt op zondag 4 juli 1734 te Veenendaal (Gld.).

2  Wijntje Bolderman is gedoopt op zondag 30 september 1736 te Veenendaal (Gld.), zie VI-A.

3  Neeltje Bolderman is gedoopt op zondag 21 december 1738 te Veenendaal (Gld.).

4  Tonia Bolderman is gedoopt op zondag 19 november 1741 te Veenendaal (Gld.).

5  Jacomijntje Bolderman is gedoopt op zondag 16 februari 1744 te Veenendaal (Gld.).

6  Dirk Bolderman is geboren op maandag 10 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.), zie VI-B.

7  Teunis Bolderman is gedoopt op zondag 20 april 1749 te Veenendaal (Gld.).

8  Pieternel Bolderman is gedoopt op zaterdag 19 juni 1751 te Veenendaal (Gld.).

V-B  Hendrik van de Geer, zoon van Aart van de Geer (IV-B) en Geertje Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op donderdag 17 mei 1703 te Veenendaal.

Hendrik trouwt op zondag 19 juli 1739 te Amerongen (1) met Petronella van Brinkererf ook genaamd Peternella van Brinkererf. Petronella, j.d. van Amerongen, is overleden na februari 1744 te Veenendaal.

Van Hendrik en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 11 december 1740 te Veenendaal.

2  Cornelis van de Geer is gedoopt op zaterdag 30 juni 1742 te Veenendaal.

3  Geertruy van de Geer is gedoopt op zondag 2 februari 1744 te Veenendaal.

Hendrik trouwt op zondag 21 november 1745 te Renswoude, trouwt (kerk) (3e gebod : 14-11-1745 te Veenendaal) (2) met Jannetje de Gojer ook genaamd Jantje de Goijer. Jannetje, wonende te Utrecht, is geboren rond 1720 te Ederveen, is begraven op zondag 29 oktober 1769 te Veenendaal.

Van Hendrik en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

4  Geertruy van de Geer is gedoopt op zondag 2 april 1747 te Veenendaal.

5  Johanna van de Geer is gedoopt op dinsdag 25 november 1749 te Veenendaal.

6  Hanna van de Geer is gedoopt op woensdag 2 augustus 1752 te Veenendaal.

7  Geertruij van de Geer is gedoopt op zondag 31 augustus 1755 te Veenendaal.

8  Pieternel van de Geer is gedoopt op zondag 13 mei 1759 te Veenendaal.

V-C  Evert van de Geer, zoon van Aart van de Geer (IV-B) en Geertje Bos, is gedoopt op zondag 9 februari 1710 te Veenendaal.

Evert was gehuwd met Willemijntje van Dellewijnen.

Van Evert en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 5 januari 1738 te Veenendaal.

2  Aaltje van de Geer is gedoopt op zondag 28 juni 1739 te Veenendaal.

3  Jan van de Geer is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal, zie VI-C.

V-D  Trijntje van de Geer, dochter van Aart van de Geer (IV-B) en Geertje Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op zondag 22 juli 1714 te Veenendaal, is begraven op vrijdag 24 januari 1783 te Leersum.

Trijntje was gehuwd met Jorden Steenbeek, zoon van Cornelis Steenbeek en Feijgje. Jorden, wonende te Leersum, is gedoopt op zondag 14 januari 1720 te Leersum.

Van Jorden en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Steenbeek is gedoopt op zaterdag 25 november 1747 te Veenendaal.

2  Aart Steenbeek is gedoopt op zaterdag 25 november 1747 te Veenendaal.

3  Jacob Steenbeek is gedoopt op zondag 29 augustus 1751 te Leersum.

4  Fijtje Steenbeek is gedoopt op zondag 16 januari 1757 te Leersum.

V-E  Cornelis van de Geer, zoon van Aart van de Geer (IV-B) en Geertje Bos, is geboren rond 1716.

Cornelis trouwt op zondag 17 maart 1737 te Amerongen met Grietje Kabel. Grietje is overleden op maandag 26 oktober 1739 te Amerongen.

Van Cornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 13 april 1738 te Amerongen, zie VI-D.

2  Grietje van de Geer is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 te Amerongen, zie VI-E.

V-F  Dirk van de Geer, zoon van Aart van de Geer (IV-B) en Geertje Bos, wonende te Amerongen, is gedoopt op zondag 13 februari 1718 te Veenendaal, is begraven op vrijdag 3 september 1790 te Leersum.

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 27 november 1745 te Leersum (1) met Willemijntje van Woudenberg. Willemijntje, wonende te Woudenberg, is geboren rond 1718 te Woudenberg, is begraven op vrijdag 27 augustus 1762 te Leersum.

Van Dirk en Willemijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrijntje van de Geer is geboren op zondag 30 oktober 1746 te Leersum, zie VI-F.

2  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 7 april 1748 te Leersum, zie VI-G.

3  Cornelis van de Geer is geboren op zondag 9 april 1752 te Leersum.

4  Gerrit van de Geer is gedoopt op zondag 2 september 1753 te Leersum, zie VI-H.

5  Maria van de Geer is geboren op zondag 3 april 1757 te Leersum.

Dirk gaat in ondertrouw op maandag 8 juni 1767, trouwt (kerk) op zondag 28 juni 1767 te Leersum (2) met Judik Lagerweij (Judith). Judik is geboren rond 1740 te Leusden, is begraven op zaterdag 22 augustus 1807 te Leersum.

Judik was later gehuwd (2) met Roelof van Vulpen.

Van Dirk en Judik zijn vier kinderen bekend:

6  Teunis van de Geer is gedoopt op zondag 4 juni 1769 te Leersum, is overleden op zondag 13 augustus 1848 te Maurik.

Teunis trouwt op zondag 19 november 1797 te Leersum met Grietje Lagerweij, dochter van Lammert Lagerweij en Jannigje van Vulpen. Grietje is gedoopt op zondag 1 mei 1774 te Leersum, is overleden op dinsdag 29 maart 1842 te Maurik.

7  Jacob van de Geer is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Leersum, zie VI-I.

8  Willemijn van de Geer is gedoopt op zondag 19 november 1775 te Leersum, zie VI-J.

9  Dirk van de Geer is gedoopt op zondag 7 juni 1778 te Leersum, zie VI-K.

V-G  Catrijntje van de Geer ook genaamd Catrijn van der Meijden, dochter van Cornelis van de Geer (IV-C) en Cornelia Bunt, wonende te Elst, is gedoopt op zondag 14 november 1706 te Veenendaal.

Catrijntje trouwt op zaterdag 4 augustus 1736 te Veenendaal (Utr.), trouwt (kerk) (3e gebod : 04-08-1736 (V'daal) met att. n. elders) op zondag 12 augustus 1736 te Maurik met Albert Pieterse Koesfeld. Albert, wonende te Maurik, is geboren rond 1705.

Van Albert en Catrijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Peter van Koesveld is gedoopt op zondag 29 maart 1739 te Veenendaal (Utr.), zie VI-L.

2  Cornelis van Koesveld is gedoopt op zondag 5 maart 1741 te Veenendaal (Gld.).

3  Aart van Koesveld is gedoopt op zondag 10 maart 1743 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 26 maart 1747 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Albert Koesfeld is gedoopt op maandag 1 november 1745 te Veenendaal.

5  Aart Koesfeld is gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Veenendaal (Gld.).

Aart trouwt op zondag 5 december 1773 te Barneveld met Jannetje Methorst (van), dochter van Hendrik van Methorst en Aaltje van Wekerum. Jannetje is gedoopt op zondag 23 juni 1743 te Barneveld.

V-H  Aart van de Geer ook genaamd Arie Cornelisse van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (IV-C) en Cornelia Bunt, is gedoopt op zondag 20 december 1716 te Veenendaal.

Aart trouwt op zondag 21 oktober 1736 te Veenendaal (Gld.) met Maagje van Kampen (Mayke,Maayke), dochter van Peter (van Kampen) en Reijertje van Methorst. Maagje is gedoopt op zondag 28 februari 1712 te Bennekom.

Van Aart en Maagje zijn zes kinderen bekend:

1  Peter van der Meijden is gedoopt op zondag 7 april 1737 te Veenendaal, zie VI-M.

2  Cornelis van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 januari 1739 te Veenendaal, zie VI-N.

3  Geurt van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1741 te Veenendaal, zie VI-O.

4  Willem van der Meijden is gedoopt op zondag 26 april 1744 te Veenendaal, zie VI-P.

5  Cornelia van der Meijden ook genaamd Cornelia Ariens van de Geer is gedoopt op zondag 23 oktober 1746 te Veenendaal.

6  Jacob van der Meijden ook genaamd Jacob Ariensz van de Geer is gedoopt op zondag 26 juli 1750 te Veenendaal.

V-I  Willemijntje Klaasze van Santen ook genaamd Willemina van Santen en Willemina, dochter van Claas van Santen (IV-D) en Maria van de Geer, is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op vrijdag 25 november 1718 te Veenendaal (Gld.), is begraven te Veenendaal (Gld.) of is begraven te Veenendaal (Gld.).

Willemijntje trouwt op zaterdag 17 augustus 1743 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op zaterdag 17 augustus 1743 te Veenendaal (Gld.) met Willem Hendriksz van Schuppen, zoon van Henrick Claasz van Schuppen en Marretien Hendricks van Manen. Willem is gedoopt op zondag 28 augustus 1718 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 28 augustus 1718 te Veenendaal (Gld.).

Van Willem en Willemijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 te Veenendaal (Utr.) of is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 te Veenendaal (Utr.).

2  Maria Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 17 juli 1746 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 17 juli 1746 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 21 februari 1762 te Veenendaal (Gld.) of is overleden voor zondag 21 februari 1762 te Veenendaal (Gld.).

3  Klaasje Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.).

4  Heijnderijntje Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.), zie VI-Q.

5  Klaas Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 12 januari 1755 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 12 januari 1755 te Veenendaal (Gld.).

6  Willem Willemsz van Schuppen is gedoopt op zondag 3 april 1757 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 3 april 1757 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 28 januari 1787 te Veenendaal (Gld.) of is overleden voor zondag 28 januari 1787 te Veenendaal (Gld.).

7  Maria Willems van Schuppen is gedoopt op zondag 21 februari 1762 te Veenendaal (Gld.) of is gedoopt op zondag 21 februari 1762 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 januari 1788 te Veenendaal (Gld.) of is overleden voor zondag 20 januari 1788 te Veenendaal (Gld.).

V-J  Geertje van der Meijden, dochter van Cornelis (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Bos, is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Veenendaal (Gld.).

Geertje trouwt op zondag 10 oktober 1745 te Veenendaal (Gld.) met Thomas van Valkensweerd, zoon van Jacob van Valkensweerd en Elsken van Gellekum. Thomas, daghuurder, is gedoopt op zondag 7 januari 1720 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 3 april 1813 te Veenendaal (Gld.).

Van Thomas en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Elsje van Valkensweerd is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 september 1746 te Veenendaal (Gld.), zie VI-R.

2  Jacobus van Valkensweert is gedoopt op zondag 28 maart 1751 te Veenendaal (Gld.), zie VI-S.

3  Cornelia van Valkensweerd is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Veenendaal (Gld.), zie VI-T.

V-K  Jacob van der Meijden, zoon van Cornelis (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Bos, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 13 augustus 1713 te Veenendaal (Gld.).

Jacob trouwt op zondag 26 oktober 1738 te Renswoude met Aaltje van Barnevelt, dochter van Teunis Hendriksen (van Barneveld) en Hendrikje Hardeman. Aaltje, wonende te Emmikhuizen, is geboren te Amerongen, is gedoopt op zondag 12 februari 1702 te Amerongen.

Van Jacob en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelis van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 24 januari 1740 te Renswoude, is overleden voor zondag 6 mei 1742 te Renswoude (?).

2  Cornelis van der Meijde (Knelis) is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 6 mei 1742 te Renswoude, zie VI-U.

3  Teunis van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 30 januari 1746 te Renswoude.

V-L  Maas van der Meijden ook genaamd Evert van der Maijde, zoon van Cornelis (van der Meijden) (IV-E) en Lijsbeth Bos, is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 24 maart 1765 te Veenendaal (Gld.).

Maas was gehuwd (1) met Jannetje van de Bovenkamp, dochter van Gerrit van de Bovenkamp en Ariaentien van Manen. Jannetje is gedoopt op maandag 5 juni 1713 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 25 juli 1762.

Van Maas en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis van der Meijden is gedoopt op vrijdag 25 december 1739 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 15 december 1743 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Gerrit van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal (Gld.), zie VI-V.

3  Cornelis van der Meijden is gedoopt op zondag 15 december 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-W.

4  Toon van der Meijden is gedoopt op woensdag 4 oktober 1747 te Veenendaal (Gld.).

5  Adriana Elizabeth van der Meijden is gedoopt op zondag 27 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.).

6  Jannigje van der Meijden is gedoopt op zondag 15 februari 1761 te Veenendaal (Gld.).

Maas trouwt op zondag 25 juli 1762 te Veenendaal (Gld.) (2) met Eva Bonezaijer, dochter van Cornelis Boonsaayer en Willemtje. Eva is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 december 1729 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor vrijdag 16 december 1774 te Veenendaal (Gld.) (?).

V-M  Jacob Harmensz van der Meijden, zoon van Harmen (van der Meijden) (IV-F) en Jantje van Barneveld, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Veenendaal (Utr.).

Jacob was gehuwd (1) met Melisje Geurtsz. Melisje is overleden voor vrijdag 27 maart 1744 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Jacob en Melisje zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Jacobs van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 juli 1741 te Veenendaal (Gld.).

2  Harmen Jacobsz van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-Y.

3  Evertje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Jacob was gehuwd (2) met Melisje. Melisje is overleden voor vrijdag 27 maart 1744 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Jacob en Melisje zijn drie kinderen bekend:

4  Jantje van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 juli 1741 te Veenendaal (Gld.).

5  Harmen van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.), zie VI-X.

6  Evertje van der Meijden is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Jacob trouwt op zondag 19 april 1744 te Renswoude (UT) (3) met Aaltje van der Meijden, zie V-O.

Van Jacob en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

7  Arien van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 28 maart 1745 te Veenendaal (Gld.), zie VI-Z.

8  Janna van der Meijden is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.).

9  Janna Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.).

10  Jannetje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zaterdag 16 december 1747 te Veenendaal (Gld.).

11  Melisje van der Meijden is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.).

12  Melisje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 30 augustus 1750 te Veenendaal (Gld.).

13  Jannigje van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 te Veenendaal (Gld.).

14  Jannigje Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 te Veenendaal (Gld.).

15  Aletta Jacobs van der Meijden is gedoopt op zondag 4 mei 1755 te Veenendaal (Gld.), zie VI-AA.

V-N  Gerrit van der Meijden, zoon van Harmen (van der Meijden) (IV-F) en Jantje van Barneveld, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 november 1724 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 25 december 1803 te Ederveen.

Gerrit trouwt op zondag 20 maart 1757 te Veenendaal (Gld.) met Elisabeth van den Heuvel (Lijsbeth), dochter van Jan van den Heuvel en Aaltje van 't Ruisseveen. Elisabeth is overleden op zaterdag 18 april 1812 te Veenendaal (Gld.).

Van Gerrit en Elisabeth is een kind bekend:

1  Jannigje van der Meijden is gedoopt op zondag 15 mei 1757 te Veenendaal (Gld.), zie VI-AB.

V-O  Aaltje van der Meijden, dochter van Arien Gerrits (van der Meijden) (IV-G) en Jantje Teunis van Barneveld, is geboren te Renswoude (UT), is gedoopt op zondag 14 november 1717 te Veenendaal (Utr.).

Aaltje trouwt op zondag 19 april 1744 te Renswoude (UT) met Jacob Harmensz van der Meijden, zie V-M.


Generatie VI

In deze generatie zijn 28 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 150 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1760 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (74x), Maarssen (18x), Leersum (16x), Ede (11x), Veenendaal (Utr.) (10x), Renswoude (10x), Culemborg (6x), Rotterdam (6x), Doorn (3x), Zuilen (3x), Beusichem (3x), Oostvaart (2x), Ravenswaaij (2x), Driebergen, Tienhoven en Maurik.

VI-A  Wijntje Bolderman ook genaamd Wantje Bolderman, dochter van Dirk Bolderman (V-A) en Teuntje van Keulen, is gedoopt op zondag 30 september 1736 te Veenendaal (Gld.).

Wijntje trouwt in 1757 te Veenendaal (Gld.) (?) met Wouter Bouwman. Wouter is geboren rond 1730.

Van Wouter en Wijntje is een kind bekend:

1  Woutertje Bouwman is gedoopt op zondag 17 november 1765 te Veenendaal (Gld.).

Woutertje trouwt op woensdag 25 mei 1808 te Veenendaal (Gld.) met Willem van Asperen, zoon van Aart van Asperen (Arie) en Annigje van Santen. Willem is gedoopt op zondag 10 december 1752 te Veenendaal (Gld.).

VI-B  Dirk Bolderman, zoon van Dirk Bolderman (V-A) en Teuntje van Keulen, schipper te Veenendaal, is geboren op maandag 10 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 oktober 1746 te Veenendaal (Gld.).

Dirk trouwt op zondag 1 oktober 1769 te Veenendaal (Gld.) met Cornelia van Stuivenberg, dochter van Hendrik van Stuivenberg en Jannigje van Asperen. Cornelia is gedoopt op zaterdag 7 september 1748 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 8 december 1808 te Veenendaal (Gld.), is begraven te Veenendaal (Gld.).

Van Dirk en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Bolderman is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veenendaal (Gld.), zie VII-A.

2  Hendrik Bolderman is gedoopt op zondag 27 oktober 1771 te Veenendaal (Gld.).

3  Teuntje Bolderman is gedoopt op zaterdag 18 maart 1775 te Veenendaal (Gld.).

4  Jannigje Bolderman is gedoopt op zondag 22 februari 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 16 mei 1784 te Veenendaal (Gld.).

5  Albert Bolderman is gedoopt op zondag 15 oktober 1780 te Veenendaal (Gld.).

6  Jannigje Bolderman is gedoopt op zondag 16 mei 1784 te Veenendaal (Gld.).

7  Teunis Bolderman is gedoopt op zondag 3 december 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-B.

8  Hijnderijntje Bolderman is gedoopt op zondag 1 augustus 1790 te Veenendaal (Gld.).

VI-C  Jan van de Geer, zoon van Evert van de Geer (V-C) en Willemijntje van Dellewijnen, matroos, wonende te Delftsevaart, is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal, is overleden op vrijdag 30 april 1779 te Azie.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) (Ned. Ger.) op zondag 22 december 1765 te Rotterdam, trouwt (kerk) (Ned. Ger.) op vrijdag 3 januari 1766 te Rotterdam met Francijntje Houtman. Francijntje is geboren rond 1740 te Rotterdam.

Van Jan en Francijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus van de Geer is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam, zie VII-C.

2  Wilhelmina van de Geer is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam.

3  Abram Cornelis van de Geer is gedoopt op dinsdag 26 juli 1768 te Rotterdam.

4  Anna van de Geer is gedoopt op zondag 6 mei 1770 te Rotterdam.

5  Frans van de Geer is gedoopt op dinsdag 2 februari 1773 te Rotterdam, zie VII-D.

6  Anna van de Geer is gedoopt op zondag 21 juli 1776 te Rotterdam.

VI-D  Aart van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (V-E) en Grietje Kabel, is gedoopt op zondag 13 april 1738 te Amerongen, is overleden op woensdag 19 mei 1802 te Maarssen, is begraven op maandag 24 mei 1802 te Maarssen.

Aart gaat in ondertrouw op vrijdag 26 maart 1773 te Maarssen, trouwt op woensdag 14 april 1773 te Maarssen met Hendrijntje van de Geer, zie VI-F.

Van Aart en Hendrijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 6 februari 1774 te Maarssen, is begraven in maart 1785 te Maarssen.

2  Dirk van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 14 mei 1775 te Maarssen, is begraven op zaterdag 27 mei 1775 te Maarssen.

3  Cornelis van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 26 mei 1776 te Maarssen, is begraven 1783 of 1784 te Maarssen.

4  Dirk van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 17 oktober 1779 te Maarssen, is begraven 1783 of 1784 te Maarssen.

5  Maria Johanna van de Geer is geboren te Oostvaart, is Ned. Ger. gedoopt op vrijdag 18 februari 1780 te Maarssen, zie VII-E.

6  Evert van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 24 februari 1782 te Maarssen, is begraven op woensdag 15 mei 1782 te Maarssen.

7  Margrieta Willemina van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 5 februari 1786 te Maarssen, is begraven op donderdag 28 juli 1791 te Maarssen.

8  Jan van de Geer is geboren te Zuilen, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 30 september 1787 te Maarssen, zie VII-F.

VI-E  Grietje van de Geer, dochter van Cornelis van de Geer (V-E) en Grietje Kabel, is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 te Amerongen.

Grietje gaat in ondertrouw te Haarlem, trouwt op zondag 15 mei 1774 te Maarssen met Johannes Haring.

Van Johannes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Teuntje Haring is gedoopt op zondag 26 maart 1775 te Maarssen.

2  Margrieta Haring is gedoopt op zondag 26 mei 1776 te Maarssen.

3  Catrina Haring is gedoopt op zondag 20 februari 1780 te Maarssen.

VI-F  Hendrijntje van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (V-F) en Willemijntje van Woudenberg, is geboren op zondag 30 oktober 1746 te Leersum, is overleden op vrijdag 16 mei 1788 te Maarssen, is begraven op donderdag 22 mei 1788 te Maarssen.

Hendrijntje gaat in ondertrouw op vrijdag 26 maart 1773 te Maarssen, trouwt op woensdag 14 april 1773 te Maarssen met Aart van de Geer, zie VI-D.

VI-G  Aart van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (V-F) en Willemijntje van Woudenberg, landman, wonende te Leersum, is gedoopt op zondag 7 april 1748 te Leersum, is overleden op maandag 4 oktober 1819 te Maarsseveen.

Aart gaat in ondertrouw op vrijdag 21 augustus 1778 te Leersum, trouwt op zondag 6 september 1778 te Leersum met Jacomijntje Lodder, dochter van Jan Lodder en Evertje van der Haar. Jacomijntje is gedoopt op zondag 4 januari 1750 te Leersum, is overleden op donderdag 10 maart 1803 te Maarsseveen.

Van Aart en Jacomijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is gedoopt op zondag 20 december 1778 te Leersum, zie VII-G.

2  Jan van de Geer, landman, is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 te Driebergen, is overleden op donderdag 7 februari 1822 te Maarsseveen.

3  Cornelis van de Geer is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Doorn, zie VII-H.

4  Evert van de Geer is gedoopt op zondag 8 mei 1785 te Doorn, zie VII-I.

5  Aart van de Geer is gedoopt op zondag 25 maart 1787 te Doorn, zie VII-J.

6  Willemijntje van de Geer is geboren in 1789 te Maarssen, zie VII-K.

7  Gerrit van der Geer is geboren op vrijdag 27 juli 1792 te Tienhoven, is gedoopt op zondag 29 juli 1792 te Maarssen, zie VII-L.

8  Willem Georg Frederik van de Geer is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Maarssen, zie VII-M.

VI-H  Gerrit van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (V-F) en Willemijntje van Woudenberg, is gedoopt op zondag 2 september 1753 te Leersum, is overleden op vrijdag 9 november 1821 te Zuilen.

Gerrit was gehuwd met Anna Maria van Kooten, dochter van Anthonie van Kooten en Rijertje van Nien. Anna is geboren in 1755, is overleden op dinsdag 24 mei 1814 te Zuilen.

Van Gerrit en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is gedoopt op zondag 17 februari 1793 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Margrieta Haring-van de Geer), is begraven op maandag 25 februari 1793 te Maarssen.

2  Dirk Willem van der Geer is geboren te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 augustus 1794 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Anna Bonnet), zie VII-N.

VI-I  Jacob van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (V-F) en Judik Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 te Leersum, is overleden op woensdag 19 januari 1848 te Leersum.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 1 maart 1801 te Leersum (1) met Fijgje Lagerweij, dochter van Lammert Lagerweij en Willemijntje van Appeldoorn. Fijgje is gedoopt op zondag 6 februari 1785 te Leersum, is begraven op vrijdag 5 februari 1808 te Leersum.

Van Jacob en Fijgje zijn vier kinderen bekend:

1  Roelofje van de Geer is geboren op dinsdag 23 maart 1802 te Leersum, zie VII-O.

2  Willemijntje van de Geer is gedoopt op zondag 22 januari 1804 te Leersum, is overleden op vrijdag 18 maart 1881 te Leersum.

3  Dirk van de Geer is gedoopt op zondag 29 december 1805 te Leersum, zie VII-P.

4  Lammert van de Geer is geboren op zaterdag 16 januari 1808 te Leersum, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 te Leersum, zie VII-Q.

Jacob trouwt op zondag 18 december 1808 te Leersum (2) met Sophia Beukhof (Fijgje), dochter van Andries Beukhof en Gerrigje Appeldoorn. Sophia, wonende te Leersum, is geboren in 1783 te Leersum, is gedoopt op zondag 26 oktober 1783 te Renswoude, is overleden op zondag 13 januari 1861 te Leersum.

Van Jacob en Sophia zijn elf kinderen bekend:

5  Jan van de Geer is gedoopt op zondag 19 februari 1809 te Leersum, is begraven op woensdag 31 mei 1809 te Leersum.

6  Gerritje van de Geer is geboren op vrijdag 21 september 1810 te Leersum, is gedoopt op woensdag 14 november 1810 te Leersum, zie VII-R.

7  Sophia van de Geer is geboren op maandag 4 januari 1813 te Leersum, zie VII-S.

8  Jan van de Geer is geboren op woensdag 28 december 1814 te Leersum, zie VII-T.

9  Judith van de Geer is geboren op donderdag 29 augustus 1816 te Leersum, zie VII-U.

10  Andries van de Geer is geboren op maandag 6 april 1818 te Leersum, is overleden op zondag 13 maart 1904 te Leersum.

Andries trouwt op donderdag 12 maart 1863 te Bunnik met Geertruida van Merkestijn, dochter van Dirk van Merkestijn en Geertruida van Hemert (Gerritje). Geertruida is geboren op dinsdag 13 januari 1824 te Bunnik, is overleden op woensdag 9 maart 1898 te Leersum.

11  Teunis van de Geer is geboren op maandag 18 september 1820 te Leersum, zie VII-V.

12  Maria van de Geer is geboren op zondag 28 september 1823 te Leersum, is belijdenis 27.03.1845, att. Baambrugge 1846 gedoopt, zie VII-W.

13  Grietje van de Geer is geboren op woensdag 27 oktober 1824 te Leersum, zie VII-X.

14  Willem van de Geer is geboren op donderdag 16 november 1826 te Leersum, is overleden op woensdag 27 december 1826 te Leersum.

15  Gijsberta van de Geer (Gijsje) is geboren op vrijdag 21 december 1827 te Leersum, zie VII-Y.

VI-J  Willemijn van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (V-F) en Judik Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 19 november 1775 te Leersum, is overleden op zaterdag 27 februari 1858 te Ravenswaaij.

Willemijn trouwt op zondag 15 mei 1803 te Leersum (1) met Aart Cornelis van Ommeren, zoon van Willem van Ommeren en Cornelia Knetjes. Aart, wonende te Ravenswaay, is geboren te Ravenswaay, is gedoopt op zondag 5 april 1778 te Ravenswaaij, is overleden op vrijdag 4 augustus 1815 te Beusichem.

Van Aart en Willemijn zijn twee kinderen bekend:

1  Judick Diderika van Ommeren is gedoopt op woensdag 29 februari 1804 te Ravenswaaij, is overleden op zondag 10 juni 1888 te Ravenswaaij.

2  Cornelia Margrieta van Ommeren is gedoopt op zondag 8 december 1805 te Ravenswaaij.

Willemijn trouwt op dinsdag 18 augustus 1818 te Maurik (2) met Gerrit Jan van Ommeren, zoon van Aart Cornelisse van Ommeren en Cornelia Margaretha Knegjes. Gerrit, landbouwer, is geboren in 1769, is overleden op maandag 6 maart 1843 te Ravenswaaij.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Maria de Raad.

VI-K  Dirk van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (V-F) en Judik Lagerweij (Judith), is gedoopt op zondag 7 juni 1778 te Leersum, is overleden op maandag 8 september 1823 te Rijswijk.

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 12 januari 1810 te Rijswijk, trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1810 te Rijswijk met Anna de Kock, dochter van Hendrik Jan Adriaan de Kok en Dirkje Verkuijl. Anna, landbouwerse, wonende te Rijswijk, is geboren op maandag 2 oktober 1775 te Ravenswaay, is overleden op maandag 23 januari 1854 te Maurik.

Anna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Udo.

Van Dirk en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op donderdag 9 januari 1812 te Beusichem, is gedoopt op zondag 26 januari 1812 te Rijswijk, zie VII-Z.

2  Dirk Gerrit van de Geer is geboren op maandag 27 juni 1814 te Beusichem, is overleden op zondag 4 september 1831 te Rijswijk.

3  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 22 oktober 1816 te Beusichem, zie VII-AA.

4  Dirkje Judrika van de Geer is geboren op zaterdag 19 juni 1819 te Maurik, zie VII-AB.

VI-L  Peter van Koesveld ook genaamd van Koetsveld, zoon van Albert Pieterse Koesfeld (V-G) en Catrijntje van de Geer, is gedoopt op zondag 29 maart 1739 te Veenendaal (Utr.).

Peter was gehuwd (1) met Gerritje Kuis ook genaamd Geertje Dirkse Kuis, dochter van Derk en Breunisje. Gerritje is gedoopt op woensdag 17 februari 1745 te Lunteren (GE), is overleden voor zaterdag 14 april 1770 te Renswoude (?).

Van Peter en Gerritje is een kind bekend:

1  Gerrit (van Koesveld) is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1769 te Renswoude.

Peter trouwt te Renswoude (2) met Maartje van Butselaar, dochter van Geurt van Butselaar.

Van Peter en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

2  Aalbert (van Koesveld) is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 29 maart 1771 te Renswoude.

3  Catreintje van Koesveld is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 5 februari 1773 te Renswoude.

4  Hendrik van Koesveld is gedoopt op zondag 27 november 1774 te Veenendaal (Gld.).

5  Jacob van Koesveld is gedoopt op zondag 17 december 1780 te Veenendaal (Gld.).

6  Rijk van Koesveld is gedoopt op zondag 23 september 1787 te Veenendaal (Utr.).

VI-M  Peter van der Meijden ook genaamd Pieter Ariens van de Geer, zoon van Aart van de Geer (V-H) en Maagje van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 7 april 1737 te Veenendaal.

Peter trouwt op zondag 18 november 1759 te Culemborg met Anna Verkerk, dochter van Otto Verkerk en Teuntje van Oort. Anna is gedoopt op woensdag 31 januari 1731 te Culemborg.

Van Peter en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Adrianus van der Meijden is gedoopt op dinsdag 1 januari 1760 te Culemborg.

2  Otto van der Meijden is gedoopt op zaterdag 27 november 1762 te Culemborg, zie VII-AC.

3  Teunis van der Meijden is gedoopt op dinsdag 20 november 1764 te Culemborg.

4  Maayke van der Meijden is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 te Culemborg.

5  Teuntje van der Meijden is gedoopt op donderdag 17 maart 1768 te Culemborg.

6  Hendrik van der Meijden is geboren te Culemborg, is gedoopt op woensdag 7 februari 1770 te Culemborg, zie VII-AD.

VI-N  Cornelis van der Meijden ook genaamd Cornelis Ariensz van de Geer, zoon van Aart van de Geer (V-H) en Maagje van Kampen (Mayke,Maayke), is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 januari 1739 te Veenendaal, is overleden in 1788.

Cornelis trouwt op zondag 16 oktober 1768 te Veenendaal (Gld.) met Elsje van Valkensweerd, zie VI-R.

Van Cornelis en Elsje zijn negen kinderen bekend:

1  Maayke van der Meijden is gedoopt op zondag 12 maart 1769 te Veenendaal (Gld.).

2  Tomas van der Meijden is gedoopt op zondag 4 november 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 24 december 1786 te Veenendaal (Gld.) (?).

3  Geertruij van der Meijden is gedoopt op zondag 1 november 1772 te Veenendaal (Utr.).

4  Lijsbeth van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AE.

5  Cornelia van der Meijden is gedoopt op zondag 8 juni 1777 te Veenendaal (Gld.).

6  Aardje van der Meijden is gedoopt op zondag 15 augustus 1779 te Veenendaal (Gld.).

7  Aaltje van der Meijden is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AF.

8  Maagje van der Meijden is gedoopt op zondag 16 januari 1785 te Veenendaal (Utr.).

9  Tomas van der Meijden is gedoopt op zondag 24 december 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AG.

VI-O  Geurt van der Meijden ook genaamd Geurt Ariens van de Geer, zoon van Aart van de Geer (V-H) en Maagje van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 1 oktober 1741 te Veenendaal.

Geurt trouwt op zondag 6 april 1766 te Veenendaal (Gld.) met Harmtje Beijer, dochter van Evert Beijer en Hendrikje van Wolfswinckel. Harmtje is gedoopt op zondag 22 september 1743 te Veenendaal (Gld.).

Van Geurt en Harmtje zijn elf kinderen bekend:

1  Maayke van der Meijden is gedoopt op zaterdag 15 februari 1766 te Veenendaal (Utr.).

2  Marigje van der Meijden is gedoopt op zondag 4 december 1768 te Veenendaal (Gld.).

3  Maagje van der Meijden is gedoopt op zondag 4 maart 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 maart 1791 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Evert van der Meijden is gedoopt op zondag 9 juni 1771 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.) (?).

5  Arien van der Meijden is gedoopt in juni 1773 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AH.

6  Jacobus van der Meijden is gedoopt op zondag 23 juni 1776 te Veenendaal (Gld.).

7  Hendrikje van der Meijden is gedoopt op zondag 1 november 1778 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AI.

8  Geurt van der Meijden is gedoopt op zondag 9 september 1781 te Veenendaal (Gld.).

9  Evertje van der Meijden is gedoopt op zondag 28 december 1783 te Veenendaal (Gld.).

10  Evert van der Meijden is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AJ.

11  Maagje van der Meijden is gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Veenendaal (Gld.).

VI-P  Willem van der Meijden ook genaamd Willem Ariensz van de Geer, zoon van Aart van de Geer (V-H) en Maagje van Kampen (Mayke,Maayke), is gedoopt op zondag 26 april 1744 te Veenendaal, is overleden op woensdag 17 december 1828 te Veenendaal (Gld.).

Willem trouwt op zondag 10 maart 1771 te Veenendaal (Gld.) (1) met Trijntje van Ginkel, dochter van Arien van Ginkel en Gartjen (Gerritje). Trijntje is gedoopt op zondag 3 januari 1751 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 2 september 1798 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Willem en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Arien van der Meijden is gedoopt op dinsdag 9 juli 1771 te Veenendaal (Gld.).

2  Arien Willemsz van der Meijden is gedoopt op zondag 21 juni 1772 te Veenendaal (Gld.).

3  Maayke van der Meijden is gedoopt op zondag 12 september 1773 te Veenendaal (Gld.).

4  Gerritje van der Meijden is gedoopt op woensdag 18 september 1776 te Veenendaal (Gld.).

5  Anna van der Meijden is gedoopt op zondag 9 januari 1780 te Veenendaal (Gld.).

6  Aard van der Meijden is gedoopt op woensdag 13 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).

7  Geertruij van der Meijden is gedoopt op zondag 11 maart 1787 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 11 oktober 1789 te Veenendaal (Gld.) (?).

8  Geertruij van der Meijden is gedoopt op zondag 11 oktober 1789 te Veenendaal (Gld.).

Willem trouwt op zondag 2 september 1798 te Veenendaal (Gld.) (2) met Geertruij van IJsendoorn, dochter van Aalbert van Isendoorn en Jannigje van Neerheusden. Geertruij is gedoopt op zondag 18 mei 1760 te Veenendaal (Gld.).

VI-Q  Heijnderijntje Willems van Schuppen, dochter van Willem Hendriksz van Schuppen (V-I) en Willemijntje Klaasze van Santen, is gedoopt op zondag 6 augustus 1752 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 7 april 1831 te Veenendaal (Gld.).

Heijnderijntje trouwt op vrijdag 27 mei 1774 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op vrijdag 27 mei 1774 te Veenendaal (Gld.) met Willem Matthijsz Diepeveen (van), zoon van Matthijs Claessen van Diepeveen (Tijs) en Catharina Willems van Hardeveld (Catrijntje). Willem, spinner te Veenendaal, is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 14 januari 1844 te Veenendaal (Gld.).

Van Willem en Heijnderijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Matthijs Willemsen Diepeveen is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AK.

2  Willemijntje Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 26 januari 1777 te Veenendaal (Gld.).

3  Willem Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 17 oktober 1779 te Veenendaal (Gld.).

4  Catrina Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 19 januari 1783 te Veenendaal (Gld.).

5  Maria Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.).

6  Roelof Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 15 februari 1789 te Veenendaal (Utr.).

7  Klaasje Willems Diepeveen is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 te Veenendaal (Gld.).

8  Hendrik Willemsz Diepeveen is gedoopt op zondag 31 mei 1795 te Veenendaal (Gld.).

VI-R  Elsje van Valkensweerd, dochter van Thomas van Valkensweerd (V-J) en Geertje van der Meijden, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 september 1746 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 8 mei 1824 te Veenendaal (Gld.).

Elsje trouwt op zondag 16 oktober 1768 te Veenendaal (Gld.) met Cornelis van der Meijden, zie VI-N.

VI-S  Jacobus van Valkensweert, zoon van Thomas van Valkensweerd (V-J) en Geertje van der Meijden, is gedoopt op zondag 28 maart 1751 te Veenendaal (Gld.).

Jacobus trouwt in 1778 (1) met Jannetje. Jannetje is geboren tussen 1740 en 1760, is overleden voor zondag 6 december 1795.

Van Jacobus en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruij van Valkensweert is gedoopt op zondag 18 oktober 1778 te Veenendaal (Utr.), is overleden voor dinsdag 14 augustus 1792 te Veenendaal (Gld.).

2  Jannigje van Valkensweert is gedoopt op zondag 31 december 1780 te Veenendaal (Gld.).

3  Grietje van Valkensweert is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Veenendaal (Gld.).

4  Johanna van Valkensweert is gedoopt op zondag 4 september 1785 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 27 augustus 1786 te Veenendaal (Gld.).

5  Johanna van Valkensweert is gedoopt op zondag 27 augustus 1786 te Veenendaal (Gld.).

6  Thomas van Valkensweert is gedoopt op vrijdag 20 november 1789 te Ede.

7  Geertruij van Valkensweert is gedoopt op dinsdag 14 augustus 1792 te Ede, is overleden voor donderdag 20 oktober 1796 te Ede.

Jacobus was gehuwd (2) met Aletje Bos (Aaltje), dochter van Willem Bos en Neeltje van Essen. Aletje is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 9 december 1770 te Veenendaal (Gld.).

Van Jacobus en Aletje zijn vier kinderen bekend:

8  Geertruij van Valkensweert is gedoopt op donderdag 20 oktober 1796 te Ede.

9  Neeltje Jacobs van Valkensweert is gedoopt op donderdag 15 maart 1798 te Ede.

10  Willemijntje van Valkensweert is geboren op maandag 29 september 1800 te Ede, zie VII-AL.

11  Teunisje van Valkensweert is gedoopt op donderdag 29 november 1804 te Ede.

VI-T  Cornelia van Valkensweerd, dochter van Thomas van Valkensweerd (V-J) en Geertje van der Meijden, is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 17 april 1830 te Veenendaal (Gld.).

Cornelia trouwt in 1775 (1) met Cornelis (Versteeg). Cornelis is geboren in 1750 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor zondag 27 juli 1788.

Van Cornelis en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Antonia (Versteeg) is gedoopt op dinsdag 1 maart 1785 te Ede.

2  Antonij (Versteeg) is gedoopt op zaterdag 21 juli 1787 te Ede.

Cornelia trouwt op zondag 27 juli 1788 te Ede (2) met Cornelis van Hal ook genaamd Kornelis van Hal, zoon van Rijck van Hal en Aartje. Cornelis is gedoopt op zondag 19 maart 1758 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 15 februari 1829 te Renswoude.

Van Cornelis en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelia van Hal is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1789 te Ede.

4  Rik van Hal is gedoopt op donderdag 3 januari 1793 te Ede.

5  Cornelis van Hal is geboren te Ede, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 te Ede, zie VII-AM.

VI-U  Cornelis van der Meijde (Knelis), zoon van Jacob van der Meijden (V-K) en Aaltje van Barnevelt, is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 6 mei 1742 te Renswoude.

Cornelis was gehuwd met Hanna Haalboom ook genaamd Hanna Holboom en Hanna Hairboom. Hanna is geboren rond 1744 te Rhenen.

Van Cornelis en Hanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Japik van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op woensdag 23 mei 1770 te Renswoude.

2  Jan van der Meijden is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 15 mei 1772 te Renswoude, zie VII-AN.

3  Neeltje van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op woensdag 22 maart 1775 te Renswoude.

4  Gijsbert van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 5 december 1777 te Renswoude.

5  Teunis van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 te Renswoude.

6  Aaltje van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op zondag 18 januari 1784 te Renswoude.

7  Gert van der Meijde is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 20 oktober 1786 te Renswoude.

VI-V  Gerrit van der Meijden ook genaamd Gerrit van der Mijde, zoon van Maas van der Meijden (V-L) en Jannetje van de Bovenkamp, is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 24 december 1741 te Veenendaal (Gld.).

Gerrit trouwt op zondag 10 april 1763 te Veenendaal (Gld.) met Jannetje van den Heuvel, dochter van Jan en Aaltje. Jannetje is geboren te Ederveen, is gedoopt op zondag 15 april 1736 te Ede.

Van Gerrit en Jannetje is een kind bekend:

1  Aaltje van der Meyden is gedoopt op zondag 26 februari 1764 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AO.

VI-W  Cornelis van der Meijden, zoon van Maas van der Meijden (V-L) en Jannetje van de Bovenkamp, is gedoopt op zondag 15 december 1743 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 20 mei 1781 te Veenendaal (Gld.) (?).

Cornelis trouwt op zondag 23 november 1766 te Veenendaal (Gld.) met Adriaantje van Santen, dochter van Elbert van Santen. Adriaantje is geboren rond 1741.

Van Cornelis en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje van der Meijde is gedoopt op zondag 22 november 1767 te Veenendaal (Gld.).

2  Maas van der Meijde is gedoopt op zondag 5 februari 1769 te Veenendaal (Gld.).

3  Janna van der Meijde is gedoopt op zondag 1 december 1771 te Veenendaal (Gld.).

4  Japik van der Meijde is gedoopt op zondag 5 september 1773 te Veenendaal (Gld.).

5  Gerrit van der Meijde is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.).

VI-X  Harmen van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Melisje, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Harmen was gehuwd met Willemijntje Hendrikse. Willemijntje is geboren rond 1748.

Van Harmen en Willemijntje is een kind bekend:

1  Gijsbertje van der Meijden is gedoopt op zondag 10 juli 1774 te Veenendaal (Gld.).

VI-Y  Harmen Jacobsz van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Melisje Geurtsz, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Veenendaal (Gld.).

Harmen was gehuwd met Willemijntje Hendrikse. Willemijntje is geboren rond 1748.

Van Harmen en Willemijntje is een kind bekend:

1  Gijsbertje Harmens van der Meijden is gedoopt op zondag 10 juli 1774 te Veenendaal (Gld.).

VI-Z  Arien van der Meijden, zoon van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Aaltje van der Meijden (V-O), is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 28 maart 1745 te Veenendaal (Gld.).

Arien trouwt op zondag 24 maart 1776 te Veenendaal (Gld.) met Willemtje Jansen.

Van Arien en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 16 augustus 1778 te Veenendaal (Gld.).

2  Marrigje Ariens van der Meijden is gedoopt op zondag 4 juni 1780 te Veenendaal (Gld.).

VI-AA  Aletta Jacobs van der Meijden, dochter van Jacob Harmensz van der Meijden (V-M) en Aaltje van der Meijden (V-O), is gedoopt op zondag 4 mei 1755 te Veenendaal (Gld.), is overleden in 1797 te Veenendaal (Gld.).

Aletta trouwt op zondag 12 januari 1777 te Veenendaal (Gld.) met Aart Klaassen Hardeman ook genaamd Aard, zoon van Claes Aartsz Hardeman en Ceelighjen Sanders van Setten (celitjen,celia). Aart is gedoopt op zondag 15 juni 1749 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 28 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.).

Van Aart en Aletta zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 5 juli 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).

2  Jacob Hardeman is gedoopt op zondag 5 juli 1778 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).

3  Klaas Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 23 januari 1780 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AP.

4  Aaltje Aarts Hardeman is gedoopt op zondag 10 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).

5  Jacob Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).

6  Jacob Hardeman is gedoopt op zondag 28 maart 1784 te Veenendaal (Gld.).

7  Jan Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 30 maart 1788 te Veenendaal (Gld.).

8  Jan Hardeman is gedoopt op zondag 30 maart 1788 te Veenendaal (Gld.).

9  Hendrik Aartsen Hardeman is gedoopt op zondag 9 februari 1794 te Veenendaal (Gld.).

VI-AB  Jannigje van der Meijden, dochter van Gerrit van der Meijden (V-N) en Elisabeth van den Heuvel (Lijsbeth), is gedoopt op zondag 15 mei 1757 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 7 januari 1816 te Veenendaal (Gld.).

Jannigje trouwt op zondag 3 mei 1789 te Veenendaal (Gld.) met Jan van Amerongen, zoon van Cornelis van Amerongen en Hendrikje van Hunnik. Jan, fabrikeur in wol en wolkammer, is gedoopt op zondag 6 maart 1757 te Veenendaal (Utr.), is overleden op dinsdag 21 maart 1820 te Veenendaal (Gld.).

Van Jan en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje van Amerongen is gedoopt op zondag 20 juni 1790 te Veenendaal (Utr.).

2  Kornelis van Amerongen is geboren op donderdag 25 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 november 1792 te Veenendaal (Gld.), zie VII-AQ.

3  Lizabeth van Amerongen is gedoopt op zondag 3 februari 1799 te Veenendaal (Utr.).


Generatie VII

In deze generatie zijn 43 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 240 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1786 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Veenendaal (Gld.) (57x), Leersum (24x), Zuilen (21x), Maarsseveen (16x), Rotterdam (12x), Rijswijk (12x), Amerongen (11x), Maarssen (10x), Maurik (10x), Abcoude-Baambrugge (9x), Deil (9x), Jutphaas (9x), Amsterdam (8x), Abcoude-Proosdij (6x), Woerden (6x), Loenen (4x), Breukelen-Nijenrode (2x), Loosdrecht (2x), Ede (2x), Loenersloot (2x), Tienhoven (2x), Nieuwer-Amstel, Driebergen, Renswoude, Darthuizen, Breukelen-Nijenrode, Rhenen, Baambrugge, Rijswijk, Tienhoven en Maarseveen.

VII-A  Dirk Bolderman, zoon van Dirk Bolderman (VI-B) en Cornelia van Stuivenberg, schipper, is gedoopt op zondag 10 juni 1770 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 3 juni 1841 te Veenendaal (Gld.).

Dirk trouwt op zondag 13 juni 1790 te Veenendaal (Gld.) met Hendrijn van der Poel ook genaamd Heijnderijntje, dochter van Frederik van der Poel en Geertruij Vink. Hendrijn is gedoopt op vrijdag 29 december 1769 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 22 juli 1835 te Veenendaal (Gld.).

Van Dirk en Hendrijn zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruij Bolderman is gedoopt op zondag 21 november 1790 te Veenendaal (Gld.).

2  Cornelia Bolderman is gedoopt op zondag 17 juni 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 13 oktober 1799 te Veenendaal (Gld.) (?).

3  Fredrik Bolderman is gedoopt op zondag 8 februari 1795 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor vrijdag 10 juni 1808 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Annigje Bolderman is gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-A.

5  Teuntje Dirksen Bolderman is gedoopt op zondag 8 april 1798 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor woensdag 10 oktober 1810 te Veenendaal (Gld.) (?).

6  Cornelia Bolderman is gedoopt op zondag 13 oktober 1799 te Veenendaal (Gld.).

7  Hendrijntje Bolderman is gedoopt op zondag 18 juli 1802 te Veenendaal (Gld.).

8  Dirk Bolderman is gedoopt op zondag 20 oktober 1805 te Veenendaal (Gld.).

9  Fredrik Bolderman is geboren op vrijdag 10 juni 1808 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 19 juni 1808 te Veenendaal (Gld.).

10  Teuntje Bolderman is geboren op woensdag 10 oktober 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 21 oktober 1810 te Veenendaal (Gld.).

VII-B  Teunis Bolderman, zoon van Dirk Bolderman (VI-B) en Cornelia van Stuivenberg, is gedoopt op zondag 3 december 1786 te Veenendaal (Gld.).

Teunis trouwt op zaterdag 21 november 1807 te Veenendaal (Gld.) met Geertruy van Zanten ook genaamd Gerritje van San Geurtje. Geertruy is geboren in 1790 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Teunis en Geertruy zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Bolderman is geboren in 1808 te Veenendaal (Gld.).

2  Jan Bolderman is geboren in 1810 te Veenendaal (Gld.).

3  Hendrik Bolderman is geboren op donderdag 15 oktober 1812 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-B.

4  Cornelis Bolderman is geboren in 1814 te Veenendaal (Gld.).

5  Jannetje Bolderman is geboren in 1816 te Veenendaal (Gld.).

6  Klaas Teunisz Bolderman ook genaamd Nicolaas is geboren in 1820 te Veenendaal (Gld.).

VII-C  Johannes Wilhelmus van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VI-C) en Francijntje Houtman, is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Rotterdam, is overleden voor woensdag 20 september 1826.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 november 1785 te Rotterdam, trouwt (kerk) op dinsdag 29 november 1785 te Rotterdam met Trijntje van den Berg.

Van Johannes en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Fransiena Jan van de Geer is get: Fransiena VAN DE GEER gedoopt op zondag 12 maart 1786 te Rotterdam.

2  Cornelis van de Geer is gedoopt op zondag 14 oktober 1787 te Rotterdam.

Cornelis trouwt op woensdag 13 juli 1814 te Rotterdam met Johanna de Groen, dochter van Petrus de Groen en Johanna de Wilt. Johanna is gedoopt op dinsdag 27 december 1785 te Megen.

3  Francina van de Geer is gedoopt op zondag 17 juni 1792 te Rotterdam, is overleden op maandag 4 februari 1793 te Rotterdam, is begraven op vrijdag 8 februari 1793 te Rotterdam.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 22 november 1794 te Rotterdam.

5  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 18 december 1795 te Rotterdam, is gedoopt op dinsdag 29 december 1795 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 24 oktober 1800 te Rotterdam, is begraven op maandag 27 oktober 1800 te Rotterdam.

6  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op zondag 10 juni 1798 te Rotterdam, is gedoopt op vrijdag 22 juni 1798 te Rotterdam, is overleden op donderdag 3 mei 1860 te Rotterdam.

Johannes trouwt op woensdag 31 juli 1822 te Rotterdam met Maria Jacoba Herst, dochter van Antonie Herst en Johanna Huising. Maria is gedoopt op zondag 26 februari 1792 te Rotterdam, is overleden op maandag 18 februari 1856 te Rotterdam.

7  Jacob van de Geer is geboren op dinsdag 12 augustus 1800 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 24 augustus 1800 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 25 mei 1811 te Rotterdam.

8  Jan van de Geer is geboren op zondag 28 november 1802 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1802 te Rotterdam, zie VIII-C.

9  Maria van der Geer is geboren op woensdag 3 juli 1805 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 21 juli 1805 te Rotterdam, zie VIII-D.

VII-D  Frans van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VI-C) en Francijntje Houtman, wonende te Agterklooster in de Vijversteeg, te Wijnstraat (1796) en te Doelstraat (1799), is gedoopt op dinsdag 2 februari 1773 te Rotterdam, is overleden op zondag 18 mei 1806 te Rotterdam, is begraven op woensdag 21 mei 1806 te Rotterdam.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 januari 1794 te Rotterdam, trouwt (kerk) op dinsdag 21 januari 1794 te Rotterdam met Margaretha Boerendonk. Margaretha is overleden op woensdag 14 augustus 1811, is begraven op zaterdag 17 augustus 1811 te Rotterdam.

Van Frans en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Franciscus Johannes van de Geer ook genaamd Francis van de Geer is geboren op zondag 22 december 1793 te Rotterdam, is Ned. Ger. gedoopt op donderdag 23 januari 1794 te Rotterdam.

Franciscus was gehuwd met Willemina Jansen. Willemina is geboren rond 1802 te Oijen, is overleden op maandag 2 december 1889 te Batenburg.

2  Fransina van de Geer is Ned. Ger. gedoopt op zondag 24 juli 1796 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 3 oktober 1797.

3  Willem van de Geer is geboren op vrijdag 18 januari 1799 te Rotterdam, is gedoopt op donderdag 24 januari 1799 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 26 januari 1799 te Rotterdam.

VII-E  Maria Johanna van de Geer, dochter van Aart van de Geer (VI-D) en Hendrijntje van de Geer (VI-F), is geboren te Oostvaart, is Ned. Ger. gedoopt op vrijdag 18 februari 1780 te Maarssen, is overleden op vrijdag 21 januari 1825 te Maarssen, is begraven te Maarssen.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 4 mei 1804 te Maarssen, trouwt op dinsdag 22 mei 1804 te Maarssen met Gerbrandus Schepers Turk. Gerbrandus is geboren op zondag 11 juli 1773, is overleden op donderdag 11 februari 1858, is begraven te Maarssen.

Van Gerbrandus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Turk is geboren op dinsdag 2 april 1805 te Maarssen, is gedoopt op zondag 12 mei 1805 te Maarssen.

Jan trouwt op vrijdag 14 augustus 1835 te Breukelen-Nijenrode (1) met Johanna de Reus, dochter van Nicolas Willem de Reus en Theresia Stoekert. Johanna is geboren rond 1800 te Amsterdam, is overleden voor 1841.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Pieter Stoop.

Jan trouwt op vrijdag 3 december 1841 te Breukelen-Nijenrode (2) met Christina Vlug, dochter van Willem Vlug en Oetje Steinfoort. Christina is geboren rond 1811 te Amersfoort.

2  Catrina Turk is geboren op dinsdag 13 januari 1807 te Maarssen, is gedoopt op zondag 8 februari 1807 te Maarssen, is overleden op zaterdag 3 juni 1882, is begraven te Maarssen.

3  Rinske Turk is geboren op dinsdag 23 februari 1808 te Maarssen, is gedoopt op zondag 17 april 1808 te Maarssen, is overleden op donderdag 25 februari 1858, is begraven te Maarssen.

4  Hendrina Maria Turk is geboren op donderdag 28 december 1809 te Maarssen, is gedoopt op zondag 8 april 1810 te Maarssen, is overleden op maandag 12 augustus 1878, is begraven te Maarssen.

5  Lambertus Carel Turk is geboren op vrijdag 2 augustus 1811 te Maarssen, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 te Maarssen.

Lambertus trouwt op donderdag 26 oktober 1843 te Heinekenszand met Catahrina Digna Buteux, dochter van Pieter Idus Buteux en Wilhelmina Anthoinette Ermerina. Catahrina is geboren rond 1820 te Goes.

6  Gerbrand Turk is geboren rond 1814 te Maarsseveen.

Gerbrand trouwt op donderdag 2 juli 1857 te Amersfoort met Elisabeth Anna M. A. van Walchren, dochter van Jan Carel Hendrik van Walchren en Dirkje de Graaf. Elisabeth is geboren rond 1825 te Schiedam.

VII-F  Jan van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-D) en Hendrijntje van de Geer (VI-F), wonende te Oostvaart, is geboren te Zuilen, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 30 september 1787 te Maarssen, is overleden op woensdag 13 februari 1856 te Maarsseveen.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 10 september 1807 te Ouderkerk aan de Amstel, trouwt op vrijdag 2 oktober 1807 te Ouderkerk aan de Amstel met Cornelia van Berkel, dochter van Jacob van Berkel. Cornelia is geboren rond 1786 te Ouderkerk aan de Amstel, is overleden op donderdag 30 juli 1846 te Maarssen.

Van Jan en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Arie van de Geer is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is gedoopt op zondag 12 november 1809 te Maarssen.

2  Neeltje van de Geer is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is steeg gedoopt op zondag 12 november 1809 te Maarssen, zie VIII-E.

3  Hendrina van de Geer is geboren op zaterdag 13 juli 1811 te Maarssen, is gedoopt op zondag 28 juli 1811 te Maarssen, is overleden op dinsdag 13 oktober 1812 te Maarssen.

4  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen, is overleden op maandag 31 maart 1862 te Utrecht.

Jacob trouwt op woensdag 9 november 1859 te De Bilt met Hendrikje Riksen Holst, dochter van Hendrik Riksen Holst en Geertje Tamisz. Hendrikje is geboren in 1808 te Barneveld, is overleden op vrijdag 17 juni 1881 te Utrecht.

Hendrikje was later gehuwd (2) met Johannes Blom.

5  Arie van de Geer is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen, zie VIII-F.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 14 februari 1815 te Tienhoven.

7  Hendrina van de Geer is geboren op zondag 3 maart 1816 te Tienhoven, zie VIII-G.

8  Maria van de Geer is geboren in februari 1819 te Nieuwer-Amstel, is overleden op dinsdag 1 juni 1830 te Maarssen.

9  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 25 maart 1824 te Maarssen.

VII-G  Dirk van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, is gedoopt op zondag 20 december 1778 te Leersum, is overleden op zondag 4 november 1827 te Maarsseveen.

Dirk gaat in ondertrouw in juli 1804 te Nieuwmaarsseveen, trouwt te Maarssen (1) met Jannetje Griffioen, dochter van Adrianus Griffioen en Neeltje Kooy. Jannetje, wonende te Nieuwmaarsseveen, is geboren rond 1784, is overleden op zaterdag 18 november 1820 te Abcoude-Proosdij.

Van Dirk en Jannetje zijn tien kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is geboren op woensdag 21 augustus 1805 te Zuilen, is gedoopt op zondag 25 augustus 1805 te Zuilen, is overleden op zaterdag 10 april 1819 te Abcoude-Proosdij.

2  Neeltje van de Geer is geboren op vrijdag 24 april 1807 te Zuilen, is gedoopt op zondag 3 mei 1807 te Zuilen (doopgetuige was Neeltje Griffioen), is overleden op vrijdag 9 augustus 1833 te Abcoude.

3  Adrianus van der Geer is geboren op zondag 17 juli 1808 te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 te Zuilen, zie VIII-H.

4  Jan van de Geer is geboren op maandag 31 juli 1809 te Zuilen, is gedoopt op zondag 6 augustus 1809 te Zuilen (doopgetuige was Neeltje Griffioen).

5  Willemijntje van de Geer is geboren op donderdag 6 september 1810 te Zuilen, is gedoopt op zondag 23 september 1810 te Zuilen, zie VIII-I.

6  Dirk van de Geer is geboren op maandag 16 november 1812 te Abcoude-Proosdij, zie VIII-J.

7  Rijk van de Geer is geboren op vrijdag 13 oktober 1815 te Abcoude-Proosdij, zie VIII-K.

8  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 25 augustus 1817 te Abcoude-Proosdij, is overleden op dinsdag 12 september 1871 te Laagnieuwkoop.

Cornelis trouwt op maandag 23 mei 1842 te Harmelen met Sophia Anna Zuidhoek, dochter van Pieter Zuidhoek en Gijsbertje Sanderson. Sophia, wonende te Abcoude-Baambrugge, is geboren in 1791 te Loenen, is gedoopt op zondag 10 juli 1791 te Loenen, is overleden op vrijdag 19 januari 1872 te Kockengen.

Sophia was eerder gehuwd (1) met Johann Nicolaus Herdel.

9  Gerrit van de Geer is geboren op woensdag 11 november 1818 te Abcoude-Proosdij, is overleden op zaterdag 9 oktober 1819 te Abcoude-Proosdij.

10  Aart van de Geer is geboren op zaterdag 11 november 1820 te Abcoude-Proosdij, is overleden op maandag 13 november 1820 te Abcoude-Proosdij.

Dirk trouwt op donderdag 17 mei 1821 te Abcoude-Proosdij (2) met Cornelia van Voornveld, dochter van Hendrik Voornveld en Aafje van Kesteren. Cornelia is gedoopt op donderdag 9 januari 1783 te Loenen, is overleden op donderdag 11 april 1822 te Abcoude-Proosdij.

Van Dirk en Cornelia is een kind bekend:

11  Aart van de Geer is geboren op zondag 2 december 1821 te Abcoude-Proosdij, is overleden op zondag 16 december 1821 te Abcoude-Proosdij.

Dirk trouwt op donderdag 5 februari 1824 te Breukelen-Nijenrode (3) met Hendrika Coljee, dochter van Klaas Coljee en Jannetje Niemeyer. Hendrika is geboren te Breukelen-Nijenrode, is gedoopt op donderdag 29 januari 1801 te Breukelen, is overleden op woensdag 29 maart 1826 te Breukelen-Nijenrode.

Van Dirk en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

12  Aart van der Geer is geboren in mei 1824 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op woensdag 16 maart 1825 te Breukelen-Nijenrode.

13  Klaas van der Geer is geboren in april 1825 te Breukelen-Nijenrode, zie VIII-L.

14  Jannetje van de Geer is geboren in maart 1826 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op donderdag 5 juli 1827 te Maarsseveen.

VII-H  Cornelis van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, arbeider, is gedoopt op zondag 23 maart 1783 te Doorn, is overleden op vrijdag 23 november 1838 te Darthuizen.

Cornelis trouwt op vrijdag 10 april 1835 te Darthuizen met Gijsje Budding, dochter van Jacob Budding en Cornelia Vermeulen. Gijsje is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Leersum, is overleden op woensdag 13 juni 1866 te Leersum.

Van Cornelis en Gijsje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacobje van de Geer is geboren op woensdag 28 oktober 1829 te Leersum, zie VIII-M.

2  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 17 september 1832 te Leersum, zie VIII-N.

3  Aart van der Geer is geboren op maandag 16 mei 1836 te Darthuizen.

VII-I  Evert van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, is gedoopt op zondag 8 mei 1785 te Doorn, is overleden op maandag 25 juli 1842 te Vleuten.

Evert trouwt op donderdag 30 juli 1812 te Maarssen met Geertrui Hons, dochter van Johannes Casparus Hons en Anna Magteld Helmigh. Geertrui is gedoopt op vrijdag 27 februari 1778 te Amsterdam.

Van Evert en Geertrui zijn vier kinderen bekend:

1  Aart Evert van de Geer is geboren op dinsdag 27 juni 1815 te Amsterdam, is overleden op woensdag 12 juli 1815 te Amsterdam.

2  Willem Aart Frederik van de Geer, wonende te Loenersloot, is geboren op maandag 7 oktober 1816 te Loenen, is overleden op zaterdag 7 juni 1817 te Loenen.

3  Evert van der Geer is geboren op woensdag 26 augustus 1818 te Loenersloot, is overleden op vrijdag 14 september 1821 te Loenersloot.

4  Jan Willem van de Geer is geboren op zondag 17 juni 1821 te Loenersloot, zie VIII-O.

VII-J  Aart van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, winkelier, koetsier en werkman, is gedoopt op zondag 25 maart 1787 te Doorn, is overleden op woensdag 19 maart 1845 te Maarssen.

Aart trouwt op zaterdag 28 oktober 1815 te Tienhoven met Dirkje Jacoba Donkers (Derret), dochter van Martinus Donkers en Catharina Elizabeth Josephina Kops. Dirkje, dienstmaagd, wonende te Breukelen, is gedoopt op zaterdag 25 oktober 1783 te Oijen, is overleden op zaterdag 29 januari 1848 te Maarssen.

Van Aart en Dirkje zijn zes kinderen bekend:

1  Aart van de Geer is geboren op maandag 1 januari 1816 te Tienhoven, zie VIII-P.

2  Wilhelmina Catharina van der Geer is geboren in mei 1818 te Maarseveen, is overleden op woensdag 14 oktober 1818 te Maarseveen.

3  Catharina van der Geer is geboren op dinsdag 19 mei 1818 te Maarsseveen.

4  Wilhelmina Catharina van der Geer is geboren op dinsdag 3 augustus 1819 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 2 maart 1821 te Maarsseveen.

5  Martinette van de Geer is geboren op zondag 18 augustus 1822 te Maarsseveen.

Martinette trouwt op vrijdag 20 juni 1845 te Maarsseveen met Cornelis Hendricus van Verre, zoon van Cornelis van Verre en Hendrica Cremer. Cornelis, schippersknecht, is geboren in 1815 te Ouder-Amstel.

6  Wilhelmina Catharina van de Geer is geboren op donderdag 11 november 1824 te Maarsseveen, is overleden op maandag 2 april 1849 te Maarssen.

VII-K  Willemijntje van de Geer, dochter van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, is geboren in 1789 te Maarssen, is overleden op dinsdag 6 mei 1823 te Oud Over.

Willemijntje trouwt op vrijdag 26 september 1817 te Tienhoven met Pieter van der Paauw, zoon van Klaas van der Paauw en Aaltje Slebos. Pieter is geboren in 1778 te Breukelen, is overleden op dinsdag 6 april 1841 te Lossdrecht.

Van Pieter en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas van der Paauw is geboren in januari 1819, is overleden op zaterdag 20 februari 1819 te Loosdrecht.

2  Jacomijntje van der Paauw is geboren in 1820 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 8 oktober 1822 te Loosdrecht.

3  Klaas van der Paauw is geboren rond 1822 te Loosdrecht.

Klaas trouwt op zaterdag 27 december 1845 te Ruwiel met Evertje Doornenbal, dochter van Jan Doornenbal en Evertje van Woudenberg. Evertje is geboren rond 1825 te Ruwiel.

VII-L  Gerrit van der Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, landman en bouknegt, wonende te Loenen (aan den Ankster), is geboren op vrijdag 27 juli 1792 te Tienhoven, is gedoopt op zondag 29 juli 1792 te Maarssen, is overleden op woensdag 6 september 1843 te Loenen.

Gerrit trouwt op zaterdag 22 mei 1824 te Maarsseveen met Willemijntje Haksvoort, dochter van Hendrik Haksvoort en Hendrikje van Soest. Willemijntje is gedoopt op zondag 16 mei 1802 te De Bilt, is overleden op woensdag 27 oktober 1847 te Loenen.

Van Gerrit en Willemijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Willemijntje van de Geer is geboren op maandag 22 november 1824 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 22 maart 1844 te Loenen.

2  Hendrik van de Geer is geboren op maandag 22 mei 1826 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 12 april 1850 te Loenen.

3  Aart van de Geer is geboren op zaterdag 29 december 1827 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 9 januari 1830 te Maarsseveen.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 21 september 1829 te Maarsseveen, is overleden op maandag 21 september 1829 te Maarsseveen.

5  Arie van de Geer, veehouder, wonende te De Bilt, is geboren op vrijdag 28 januari 1831 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 12 november 1850 te Loenen.

6  Ferdinand Jan van der Geer is geboren in maart 1834 te Maarsseveen, zie VIII-Q.

7  Hendrica van de Geer is geboren op woensdag 23 december 1835 te Loenen, zie VIII-R.

8  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 30 december 1836.

9  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 23 november 1838 te Loenen, zie VIII-S.

10  Gerrit van de Geer is geboren op maandag 19 juli 1841 te Loenen, is overleden op zondag 13 april 1845 te Loenen.

VII-M  Willem Georg Frederik van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VI-G) en Jacomijntje Lodder, timmerman(sknecht), wonende te Amsterdam (Heerenstraat) (Langestraat 33)), is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 te Maarssen, is overleden op donderdag 16 maart 1837 te Amsterdam.

Willem trouwt op woensdag 7 mei 1823 te Amsterdam met Magtelt Rendes Vermeer, dochter van Rende Vermeer en Antje Gerrits. Magtelt, dienstbode, wonende te Amsterdam, is geboren in 1797 te Harderwijk.

Van Willem en Magtelt zijn zeven kinderen bekend:

1  Aart Johannes van de Geer is geboren op vrijdag 26 december 1823 te Amsterdam, is overleden in januari 1903 te Amsterdam.

2  Rende van de Geer, geemployeerde bij de Rijnspoorweg (1857), is geboren op zaterdag 3 december 1825 te Amsterdam, is overleden in juni 1902 te Amsterdam.

3  Wilhelmina Frederika van de Geer is geboren op zaterdag 8 december 1827 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 10 juni 1837 te Amsterdam.

4  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op donderdag 18 november 1830 te Amsterdam.

5  Georg Frederik van de Geer, korporaal 5e reg. infanterie, is geboren in 1831 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 27 april 1852 te Leiden.

6  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op woensdag 16 januari 1833 te Amsterdam, zie VIII-T.

7  Antje van de Geer is geboren op dinsdag 25 november 1834 te Amsterdam, zie VIII-U.

VII-N  Dirk Willem van der Geer, zoon van Gerrit van de Geer (VI-H) en Anna Maria van Kooten, is geboren te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 augustus 1794 te Maarssen (doopgetuigen waren Arie van de Geer en Anna Bonnet), is overleden op vrijdag 7 februari 1845 te Maarssen.

Dirk trouwt op vrijdag 3 mei 1816 te Zuilen met Aartje van Zijtveld ook genaamd Aartje van Sijtveld, dochter van Roelof van Zijtveld en Gijsbertje Spelt. Aartje is geboren in 1794 te Westbroek, is overleden op dinsdag 26 oktober 1841 te Maarsseveen.

Van Dirk en Aartje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gerrit van der Geer is geboren op dinsdag 24 december 1816 te Zuilen, zie VIII-V.

2  Anna Maria van der Geer is geboren op donderdag 10 september 1818 te Zuilen, is overleden op donderdag 25 juni 1835 te Zuilen.

3  Roelof van der Geer is geboren op zaterdag 29 januari 1820 te Zuilen, is overleden op zaterdag 14 september 1833 te Zuilen.

4  Gijsbertje van der Geer is geboren op vrijdag 16 maart 1821 te Zuilen, is overleden op woensdag 24 september 1834 te Zuilen.

5  Cornelia van der Geer is geboren op maandag 26 augustus 1822 te Zuilen, is overleden op dinsdag 14 april 1840 te Zuilen.

6  Fijtje van der Geer is geboren op maandag 24 november 1823 te Zuilen, is overleden op zondag 10 januari 1841 te Zuilen.

7  Jacoba van der Geer is geboren op woensdag 23 februari 1825 te Zuilen, is overleden op donderdag 8 oktober 1840 te Maarssen.

8  Philippus van der Geer is geboren op vrijdag 4 augustus 1826 te Zuilen, zie VIII-W.

9  Aartje van der Geer is geboren op zondag 18 november 1827 te Zuilen, zie VIII-X.

10  Grietje van der Geer is geboren op maandag 28 december 1829 te Zuilen, zie VIII-Y.

11  Teunis van der Geer is geboren op zondag 16 januari 1831 te Zuilen, is overleden op woensdag 16 mei 1832 te Zuilen.

12  Jannetje van der Geer ook genaamd Jannigje van de Geer is geboren op zaterdag 2 maart 1833 te Zuilen, is overleden op woensdag 15 juli 1846 te Maarssen.

13  Roelof van der Geer is geboren op dinsdag 4 september 1838 te Zuilen, is overleden op zondag 7 september 1845 te Maarssen.

14  Gijsbert van der Geer is geboren op donderdag 23 mei 1839 te Zuilen, is overleden op vrijdag 10 januari 1840 te Zuilen.

15  doodgeboren dochter is doodgeboren op zaterdag 13 juni 1840 te Maarssen.

VII-O  Roelofje van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Fijgje Lagerweij, is geboren op dinsdag 23 maart 1802 te Leersum, is overleden op dinsdag 28 april 1868 te Amerongen.

Roelofje trouwt op zondag 31 maart 1822 te Leersum met Willem van Barneveld, zoon van Brand van Barneveld en Clazina van Brummelen. Willem, tabaksplanter, is geboren in 1802 te Amerongen, is overleden op zaterdag 27 november 1869 te Amerongen.

Van Willem en Roelofje is een kind bekend:

1  Brand van Barneveld, tabaksplanter, is geboren op vrijdag 27 september 1822 te Leersum, is overleden op maandag 25 september 1893 te Amerongen.

Brand trouwt op zondag 2 februari 1851 te Hemmen met Aartje Remmerden, dochter van Hubert Remmerden en Elizabeth van Dodewaard. Aartje is geboren op donderdag 29 september 1825 te Hemmen.

VII-P  Dirk van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (VI-I) en Fijgje Lagerweij, herbergier en landbouwer, wonende te Maarsen, is gedoopt op zondag 29 december 1805 te Leersum, is overleden op donderdag 16 juli 1874 te Maarsseveen.

Dirk trouwt op woensdag 25 mei 1831 te Leersum met Geertje Versteegh (Geertruida), dochter van Maurits Gerard Versteegh en Maria Floor. Geertje is geboren in 1806 te Leersum, is overleden op maandag 9 januari 1893 te Maarrsseveen.

Van Dirk en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 25 februari 1832 te Leersum, zie VIII-Z.

2  Maurits Gerard van de Geer is geboren op maandag 5 mei 1834 te Leersum, zie VIII-AA.

3  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 30 december 1836 te Maarsseveen, zie VIII-AB.

4  Maria van de Geer is geboren op woensdag 28 november 1838 te Maarsseveen, is overleden op woensdag 1 december 1841 te Maarsseveen.

5  Roelofje van de Geer is geboren op donderdag 25 november 1841 te Maarsseveen, is overleden op zondag 28 november 1841 te Maarsseveen.

6  Maria van de Geer is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Maarsseveen, zie VIII-AC.

7  Willem van de Geer is geboren op zaterdag 21 juni 1845 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 31 december 1926 te Maarssen, is begraven op maandag 3 januari 1927 te Maarssen.

VII-Q  Lammert van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (VI-I) en Fijgje Lagerweij, landbouwer, is geboren op zaterdag 16 januari 1808 te Leersum, is gedoopt op zondag 7 februari 1808 te Leersum, is overleden op zondag 2 juli 1837 te Maurik.

Lammert trouwt op vrijdag 1 mei 1829 te Maurik met Geertruida Christina van Wijk, dochter van Dirk van Wijk en Anna Versteegh. Geertruida is geboren op zondag 7 juni 1807 te Maurik, is overleden op dinsdag 10 december 1839 te Maurik.

Van Lammert en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Margrietha Sophia van de Geer is geboren op woensdag 5 mei 1830 te Maurik, is gedoopt op zondag 13 juni 1830 te Maurik, is overleden op dinsdag 7 maart 1837 te Maurik.

2  Maurina Gerdina van de Geer is geboren op donderdag 27 oktober 1831 te Maurik, is gedoopt op zondag 27 november 1831 te Maurik, zie VIII-AD.

3  Teunis Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 18 september 1833 te Maurik, is gedoopt op zondag 20 oktober 1833 te Maurik, zie VIII-AE.

4  Anna Diederika van de Geer is geboren op zondag 29 maart 1835 te Maurik, zie VIII-AF.

5  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 7 februari 1837 te Maurik, is gedoopt op zondag 2 april 1837 te Maurik, is overleden in april 1837 te Maurik.

6  Sophia Margaretha van de Geer is geboren op dinsdag 7 februari 1837 te Maurik, is gedoopt op zondag 2 april 1837 te Maurik, is overleden op vrijdag 12 mei 1837 te Maurik.

VII-R  Gerritje van de Geer ook genaamd Gerrigje van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op vrijdag 21 september 1810 te Leersum, is gedoopt op woensdag 14 november 1810 te Leersum, is overleden op dinsdag 28 september 1886 te Rietveld.

Gerritje trouwt op vrijdag 22 maart 1839 te Leersum (1) met Lammert van Woudenberg ook genaamd Lambertus van Woudenberg, zoon van Lambertus van Woudenberg en Woutrijntje van der Voort. Lammert, landbouwer, is geboren op zondag 5 juni 1814, is overleden op zaterdag 26 februari 1853 te Jutphaas.

Van Lammert en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

1  Wouterijntje van Woudenberg is geboren op donderdag 24 oktober 1839 te Jutphaas, is overleden op zondag 24 juli 1853 te Jutphaas.

2  Jacob van Woudenberg is geboren op zondag 21 augustus 1842 te Jutphaas, is overleden op donderdag 11 mei 1871 te Jutphaas.

3  Lambertus van Woudenberg is geboren op donderdag 30 mei 1844 te Jutphaas, is overleden op woensdag 15 november 1848 te Jutphaas.

4  Sophia van Woudenberg is geboren op donderdag 5 juni 1845 te Jutphaas, is overleden op vrijdag 9 februari 1900 te Krimpen aan den Lek.

Sophia trouwt op woensdag 3 juni 1868 te Jutphaas met Arie Schipper, zoon van Bastiaan Willem Schipper en Adriana Kruidenier. Arie is geboren rond 1843 te Charlois.

5  Gerritje van Woudenberg is geboren op vrijdag 19 juni 1846 te Jutphaas, is overleden op zaterdag 24 juli 1847 te Jutphaas.

6  Gerritje van Woudenberg is geboren op zaterdag 24 juli 1847 te Jutphaas.

7  Jan Willem van Woudenberg is geboren op donderdag 30 maart 1848 te Jutphaas.

Jan trouwt op donderdag 22 mei 1873 te Zuilen met Aartje van Eck, dochter van Cornelis van Eck en Aartje van der Louw. Aartje is geboren rond 1852 te Zuilen.

8  Maria van Woudenberg is geboren op vrijdag 17 mei 1850 te Jutphaas.

Maria trouwt op woensdag 7 april 1869 te Jutphaas met Teunis Oskam, zoon van Jacobus Oskam en Teuntje Oskam. Teunis is geboren rond 1838 te Rietveld.

9  Lambertus van Woudenberg is geboren op donderdag 10 juli 1851 te Jutphaas, is overleden op dinsdag 14 oktober 1851 te Jutphaas.

Gerritje trouwt op woensdag 4 januari 1854 te Jutphaas (is gescheiden voor 1886) (2) met Willem de Kruijf, zoon van Gijsbertus de Kruijf en Wilmpje Harlaar. Willem is geboren op vrijdag 4 juni 1824 te Jutphaas.

VII-S  Sophia van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op maandag 4 januari 1813 te Leersum, is overleden op vrijdag 28 mei 1858 te Amerongen.

Sophia trouwt op vrijdag 24 juni 1842 te Leersum met Hendrik van Os, zoon van Goze van Os en Gerarda de Ridder. Hendrik is geboren in 1820 te Amerongen, is overleden op dinsdag 30 september 1845 te Amerongen.

Van Hendrik en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Gerard Gosen van Os is geboren op dinsdag 11 oktober 1842 te Amerongen.

2  Sophia van Os is geboren op vrijdag 31 januari 1845 te Amerongen.

Sophia trouwt op donderdag 9 november 1865 te Amerongen met Johannes Cornelis Draaijer. Johannes is geboren rond 1827.

VII-T  Jan van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op woensdag 28 december 1814 te Leersum, is overleden op woensdag 12 december 1900 te Leersum, is begraven te Leersum.

Jan trouwt op vrijdag 23 november 1849 te Driebergen met Jannigje van Woudenberg, dochter van Willem Hendrik van Woudenberg en Clara Margaretha van Eck. Jannigje is geboren op vrijdag 14 februari 1823 te Driebergen, is overleden op dinsdag 17 februari 1885 te Leersum, is begraven te Leersum.

Van Jan en Jannigje zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Hendrik van de Geer is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Driebergen, zie VIII-AG.

2  Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 5 oktober 1850 te Leersum, is overleden op zondag 31 juli 1910 te Leersum.

Jacob trouwt op vrijdag 10 mei 1889 te Amerongen met Cornelia Lieftink, dochter van Dirk Lieftink en Jannigje van Ginkel. Cornelia, huishoudster, is geboren op maandag 19 mei 1862 te Amerongen, is overleden op zondag 21 september 1941 te Veenendaal.

3  Clara Margaretha van de Geer is geboren op maandag 8 maart 1852 te Leersum, zie VIII-AH.

4  Teunis van de Geer is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 te Leersum, zie VIII-AI.

5  Sophia van de Geer is geboren op vrijdag 23 november 1855 te Leersum, is belijdenis 08.04.1877 gedoopt, zie VIII-AJ.

6  Reijer van de Geer is geboren op woensdag 17 juni 1857 te Leersum, zie VIII-AK.

7  Hendrika van de Geer is geboren op donderdag 2 december 1858 te Leersum, zie VIII-AL.

8  Jan van de Geer is geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Leersum, zie VIII-AM.

9  Wilhelmina Hendrika van de Geer is geboren op vrijdag 23 januari 1863 te Leersum, zie VIII-AN.

10  Gerrigje van de Geer is geboren op dinsdag 13 september 1864 te Leersum, is overleden op zaterdag 22 november 1958 te Utrecht, is begraven op donderdag 27 november 1958 te Driebergen.

Gerrigje trouwt op donderdag 29 augustus 1889 te Leersum met Markus van Crevel, zoon van Markus van Crevel en Tijmia Koks. Markus, vleeschhouwer, is geboren op zaterdag 30 juli 1853 te Rhenen, is overleden op vrijdag 14 mei 1937 te Driebergen-Rijsenburg, is begraven te Driebergen-Rijsenburg.

VII-U  Judith van de Geer ook genaamd Judich van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op donderdag 29 augustus 1816 te Leersum, is overleden op zaterdag 11 maart 1899 te Amerongen.

Judith trouwt op donderdag 13 augustus 1846 te Amerongen (1) met Anthonie Hendrik van Viegen, zoon van Hendrik van Viegen en Geertrui van Spanje. Anthonie is geboren rond 1818 te Amerongen, is overleden voor 1849.

Judith trouwt op vrijdag 2 maart 1849 te Amerongen (2) met Jan Wildeman, zoon van Cornelis Wildeman en Jasperina Christina van Spanje. Jan is geboren rond 1819, is overleden op maandag 23 februari 1891 te Amerongen.

Van Jan en Judith zijn zeven kinderen bekend:

1  Jasperina Christina Wildeman is geboren op dinsdag 23 april 1850 te Amerongen, is overleden op donderdag 5 mei 1853 te Amerongen.

2  Sophia Jacoba Wildeman is geboren op maandag 7 april 1851 te Amerongen, is overleden op donderdag 26 juli 1855 te Amerongen.

3  Judrika Wildeman is geboren op vrijdag 25 juni 1852 te Amerongen, is overleden op maandag 5 december 1921 te Amerongen.

Judrika trouwt op vrijdag 27 maart 1903 te Amerongen met Maurits Gerard van de Geer, zie VIII-AA.

4  Jasperina Christina Wildeman is geboren op dinsdag 23 augustus 1853 te Amerongen, is overleden op zaterdag 5 november 1853 te Amerongen.

5  Jasperina Christina Sophia Wildeman is geboren op vrijdag 6 februari 1857 te Amerongen, is ongehuwd overleden op zondag 16 februari 1936 te Doorn.

6  Sophia Jacoba Wildeman is geboren op donderdag 19 augustus 1858 te Amerongen.

7  Cornelis Wildeman is geboren op zondag 26 februari 1860 te Amerongen, is overleden op dinsdag 20 maart 1860 te Amerongen.

VII-V  Teunis van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), landbouwer, is geboren op maandag 18 september 1820 te Leersum, is overleden op woensdag 5 januari 1898 te Leersum.

Teunis trouwt op vrijdag 2 december 1864 te Maurik met Hendrika van Dijk, dochter van Andries van Dijk en Jacoba Sophia van Eck. Hendrika is geboren in 1831 te Maurik, is overleden op zondag 4 maart 1877 te Leersum.

Van Teunis en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacoba Sophia van de Geer is geboren op dinsdag 16 mei 1865 te Leersum, zie VIII-AO.

2  Sophia van de Geer is geboren op donderdag 20 september 1866 te Leersum, zie VIII-AP.

3  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op donderdag 21 november 1867 te Leersum, zie VIII-AQ.

4  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 26 december 1869 te Leersum, zie VIII-AR.

5  Jacobus Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 21 oktober 1871 te Leersum, is overleden op donderdag 22 maart 1877 te Leersum.

VII-W  Maria van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op zondag 28 september 1823 te Leersum, is belijdenis 27.03.1845, att. Baambrugge 1846 gedoopt, is overleden op woensdag 10 juli 1895 te Vreeland.

Maria trouwt op vrijdag 13 maart 1846 te Leersum met Johannes de Veer, zoon van Johannes de Veer en Gerrigje Koudijs. Johannes is geboren in 1816 te Driebergen, is overleden op maandag 4 oktober 1897 te Vreeland.

Van Johannes en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes de Veer is geboren op vrijdag 25 december 1846 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op zondag 6 juni 1847 te Abcoude-Baambrugge.

2  Sophia de Veer is geboren in 1850 te Baambrugge, is overleden op donderdag 7 januari 1937 te Vreeland.

Sophia trouwt op donderdag 18 februari 1875 te Abcoude-Baambrugge met Abraham Vien, zoon van Harmen Vien en Hendrika Degen. Abraham is geboren rond 1847 te Baambrugge.

3  Gerarda de Veer is geboren op maandag 18 maart 1850 te Abcoude-Baambrugge.

Gerarda trouwt op donderdag 21 november 1872 te Abcoude-Baambrugge met Jan Eijkelhoff, zoon van Zeeger Eijkelhoff en Johanna Catharina Outshoorn. Jan is geboren rond 1839 te Alphen aan den Rijn.

4  Petronella Maria de Veer is geboren op donderdag 10 april 1851 te Abcoude-Baambrugge.

Petronella trouwt op donderdag 27 mei 1880 te Abcoude-Baambrugge met Teunis Jacob van Zeijtveld, zoon van Goris van Zeijtveld en Aartje Pos. Teunis is geboren rond 1850 te Laagnieuwkoop.

5  Maria Johanna de Veer is geboren op maandag 12 juli 1852 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op vrijdag 8 oktober 1852 te Abcoude-Baambrugge.

6  Maria de Veer is geboren op maandag 27 maart 1854 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op dinsdag 18 mei 1948 te Alkmaar.

Maria trouwt op vrijdag 30 maart 1894 te Vreeland met Lambertus Metzelaar, zoon van Willem Metzelaar en Jannetje Zwart. Lambertus is geboren rond 1851 te Den Helder.

7  Jan de Veer is geboren op zondag 28 oktober 1855 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 6 februari 1930 te Schagen.

Jan was gehuwd met Johanna Blaauboer.

8  Jacob de Veer is geboren 1857 of 1858 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 8 juli 1858 te Abcoude-Baambrugge.

9  Jacob de Veer is geboren op zaterdag 29 mei 1858 te Abcoude-Baambrugge.

10  Dirk de Veer is geboren op donderdag 22 november 1860 te Abcoude-Baambrugge.

VII-X  Grietje van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op woensdag 27 oktober 1824 te Leersum, is overleden op donderdag 18 januari 1906 te Leersum.

Grietje trouwt op vrijdag 9 mei 1845 te Leersum met Dirk van Merkestijn, zoon van Dirk van Merkestijn en Geertruida van Hemert (Gerritje). Dirk, landbouwer en onderwijzer, is geboren op zondag 1 mei 1814 te Bunnik, is overleden op woensdag 20 januari 1892 te Leersum, is begraven te Leersum.

Van Dirk en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje van Merkestijn is geboren op woensdag 29 juli 1846 te Leersum, is overleden op zondag 30 januari 1853 te Leersum.

2  Sophia van Merkestijn is geboren op dinsdag 31 augustus 1847 te Leersum, is overleden op dinsdag 19 december 1933 te Amerongen.

Sophia trouwt op donderdag 21 april 1887 te Leersum met Gerard Marinus van Altena, zoon van Evert van Altena en Reijertje van Meerveld. Gerard is geboren rond 1848 te Rhenen.

3  Wilhelmina Petronella van Merkestijn is geboren op woensdag 3 oktober 1849 te Leersum.

Wilhelmina trouwt op donderdag 23 oktober 1873 te Leersum met Johannes Mengius KŲningsfeldt, zoon van Johan Fredrik Wilhelm KŲningsfeldt en Elisabeth van Leeuwen. Johannes is geboren rond 1844 te Meliskerke.

4  Margaretha Diederica van Merkestyn ook genaamd Margaretha Diederica van Merkestijn is geboren op donderdag 16 oktober 1851 te Leersum, is overleden op dinsdag 2 januari 1917 te Utrecht.

Margaretha trouwt op donderdag 9 september 1880 te Leersum met Dirk Opdien, zoon van Bartholomeus Opdien en Engelina Elisabeth van Balgooijen. Dirk is geboren rond 1850 te Dodewaard.

5  Dirk van Merkestijn is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Leersum.

VII-Y  Gijsberta van de Geer (Gijsje), dochter van Jacob van de Geer (VI-I) en Sophia Beukhof (Fijgje), is geboren op vrijdag 21 december 1827 te Leersum, is overleden op maandag 21 januari 1901 te Woerden.

Gijsberta trouwt op donderdag 14 maart 1850 te Leersum met Gerrit Meijster, zoon van Huybert Meijster en Theodora Cornelia Meijster. Gerrit is geboren op dinsdag 20 november 1827 te Utrecht, is overleden op vrijdag 3 maart 1905 te Woerden.

Van Gerrit en Gijsberta zijn zes kinderen bekend:

1  Theodora Cornelia Meijster is geboren op woensdag 15 januari 1851 te Woerden, is overleden op dinsdag 22 april 1919 te Woerden.

Theodora trouwt op donderdag 23 april 1874 te Woerden met Matteus van de Kamer, zoon van Willem Pieter van de Kamer en Maria Cornelia Groos. Matteus is geboren rond 1850 te Middelburg.

2  Sophia Meijster is geboren op vrijdag 10 september 1852 te Woerden, is overleden op dinsdag 21 april 1931 te Delft.

Sophia trouwt op donderdag 23 augustus 1877 te Woerden met Maarten Cornelis Krommenhoek, zoon van Pieter Krommenhoek en Magdalena Bogaard. Maarten is geboren rond 1850 te Harmelen.

3  Hubert Meijster is geboren op dinsdag 27 mei 1856 te Woerden, is overleden op donderdag 9 oktober 1924 te Leersum.

Hubert trouwt op donderdag 8 november 1888 te Woerden met Grietje van Dam, dochter van Hendrik van Dam en Christina Geertruida Langenberg. Grietje is geboren rond 1865 te Woerden.

4  Jacob Meijster is geboren op dinsdag 18 augustus 1857 te Woerden, is overleden op dinsdag 29 september 1857 te Woerden.

5  Hendrika Meijster is geboren op donderdag 30 januari 1862 te Woerden, is overleden op zondag 14 december 1924 te Leersum.

6  Johannes Meijster is geboren op zondag 31 juli 1864 te Woerden, is overleden op maandag 23 mei 1870 te Woerden.

VII-Z  Gerrit Dirk van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VI-K) en Anna de Kock, timmerman en tapper, is geboren op donderdag 9 januari 1812 te Beusichem, is gedoopt op zondag 26 januari 1812 te Rijswijk, is overleden op woensdag 21 juli 1847.

Gerrit trouwt op donderdag 22 mei 1834 te Maurik (1) met Cornelia van Ojen, dochter van Rijk van Ojen en Dirkje van Keulen. Cornelia is geboren rond 1811 te Rijswijk, is overleden op zaterdag 22 juli 1837 te Rijswijk.

Van Gerrit en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer, drogist, is geboren op woensdag 15 april 1835 te Rijswijk, is overleden op maandag 28 oktober 1861 te Wijk bij Duurstede.

2  Rijk Pieter Cornelis van de Geer is geboren op vrijdag 11 november 1836 te Maurik, zie VIII-AS.

Gerrit trouwt op zaterdag 29 januari 1842 te Maurik (2) met Arreke Willemina van Ojen, dochter van Jan Arrisse van Ojen en Anne Cornelia van Keulen. Arreke is geboren in 1820 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 10 april 1894 te Rhenen.

Van Gerrit en Arreke zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelia Wilhelmina van de Geer is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 te Maurik, zie VIII-AT.

4  Anna Janna van de Geer is geboren op zondag 17 december 1843 te Maurik, is overleden in maart 1854 te Maurik.

5  Jan Gijsbert van de Geer is geboren op woensdag 8 oktober 1845 te Maurik, is overleden in augustus 1846 te Maurik.

VII-AA  Teunis van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VI-K) en Anna de Kock, tabaksplanter, wonende te Hilversum (Leliestraat 2), is geboren op dinsdag 22 oktober 1816 te Beusichem, is overleden op donderdag 30 januari 1890 te Rijswijk.

Teunis trouwt op donderdag 23 maart 1843 te Maurik met Helena de Rooij, dochter van Dirk de Rooy en Hestera Catherina Verbrugh. Helena is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Maurik, is overleden op donderdag 23 december 1897 te Lienden.

Van Teunis en Helena zijn twaalf kinderen bekend:

1  Anna Diederika van de Geer, wonende te Amsterdam, is geboren op zaterdag 3 augustus 1844 te Rijswijk, is overleden op woensdag 7 juni 1882 te Amsterdam.

Anna trouwt op dinsdag 20 mei 1879 te Maurik met Johan Heinrich Wilhelm Hehman, zoon van Caspar Heinrich Hehman en Petronella Josephina Haan. Johan, machinesteller, is geboren rond 1844 te Amsterdam.

2  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 18 augustus 1846 te Rijswijk, is overleden op zondag 9 oktober 1864 te Maastricht.

3  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op vrijdag 10 maart 1848 te Rijswijk, zie VIII-AU.

4  Hestera Catherina van de Geer is geboren op woensdag 30 mei 1849 te Rijswijk, zie VIII-AV.

5  Willemina Judrika van de Geer is geboren op zondag 6 april 1851 te Rijswijk, zie VIII-AW.

6  Ahasuerus Dirk van de Geer is geboren op donderdag 1 juli 1852 te Rijswijk, zie VIII-AX.

7  Jacobus van de Geer is geboren op maandag 22 augustus 1853 te Rijswijk, is overleden op woensdag 25 juli 1888 te Zeist.

8  Helena van de Geer is geboren op dinsdag 6 februari 1855 te Rijswijk, zie VIII-AY.

9  Aart Hendrik van de Geer is geboren op zondag 27 december 1857 te Rijswijk, is overleden op maandag 1 oktober 1883 te Padang (NOI).

10  Aartje van de Geer is geboren op vrijdag 23 maart 1860 te Rijswijk, is overleden op donderdag 12 oktober 1916 te Rijswijk-Buren.

11  N.N. van de Geer is geboren op vrijdag 30 mei 1862 te Rijswijk.

12  Dirk van de Geer, bakker, is geboren op zondag 30 september 1866 te Rijswijk, is overleden na maart 1886.

VII-AB  Dirkje Judrika van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (VI-K) en Anna de Kock, is geboren op zaterdag 19 juni 1819 te Maurik, is overleden op donderdag 6 september 1855 te Deil.

Dirkje trouwt op vrijdag 19 juni 1840 te Maurik met Jacob Christoffels, zoon van Cornelis Christoffels en Anna Agatha Stoelman. Jacob, genees- en heelmeester en wonende te Deil, is geboren op zaterdag 31 december 1814 te Amsterdam, is overleden op woensdag 14 oktober 1863 te Deil.

Jacob was later gehuwd (2) met Maria Jannetta Margrita Verstegen.

Van Jacob en Dirkje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Anthonie Agathus Christoffels is geboren op woensdag 7 juli 1841 te Deil.

2  Anna Diederika Christoffels is geboren op vrijdag 1 juli 1842 te Deil.

3  Jacob Dirk Gerrit Christoffels, wijnhandelaar, is geboren op dinsdag 6 februari 1844 te Deil.

Jacob was gehuwd (1) met Johanna Henrietta Tukker. Johanna is overleden voor 1878. Jacob trouwt op donderdag 28 maart 1878 te Zaandam (2) met Stijntje Metselaar, dochter van Cornelis Metselaar en Anna Ploeger. Stijntje is geboren rond 1854 te Zaandam.

Stijntje was eerder gehuwd (1) met Cornelis de Hoog.

4  Wilhelmus Christoffels is geboren op vrijdag 23 mei 1845 te Deil, is overleden op dinsdag 5 augustus 1845 te Deil.

5  Wilhelmina Christoffels is geboren op zondag 21 juni 1846 te Deil.

6  Stevina Cornelia Christoffels is geboren op maandag 23 oktober 1848 te Deil, is overleden op vrijdag 15 juni 1849 te Deil.

7  Stephanus Cornelis Christoffels is geboren op maandag 24 februari 1851 te Deil.

8  Dirkje Judrika Christoffels is geboren op maandag 17 mei 1852 te Deil, is overleden op dinsdag 14 september 1852 te Deil.

9  Dirkje Judrika Christoffels is geboren op vrijdag 27 oktober 1854 te Deil.

VII-AC  Otto van der Meijden, zoon van Peter van der Meijden (VI-M) en Anna Verkerk, is gedoopt op zaterdag 27 november 1762 te Culemborg.

Otto was gehuwd met Agnes Labee.

Van Otto en Agnes zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Margrieta van der Meiden is overleden op dinsdag 24 oktober 1848 te Culemborg.

2  Reinier van der Meijden.

Reinier trouwt op woensdag 12 februari 1834 te Amsterdam (1) met Wilmpie Kreemer. Wilmpie, ambtenaar. Reinier trouwt op donderdag 11 juli 1850 te Amsterdam (2) met Adriana Elisabeth Ambagtsheer. Adriana, winkelierster, is geboren te Amsterdam.

VII-AD  Hendrik van der Meijden, zoon van Peter van der Meijden (VI-M) en Anna Verkerk, journalier, tisserand, is geboren te Culemborg, is gedoopt op woensdag 7 februari 1770 te Culemborg, is overleden op maandag 2 september 1822 te Veenendaal (Gld.).

Hendrik trouwt op zondag 25 mei 1794 te Veenendaal (Gld.) met Lijsbeth van der Meijden, zie VII-AE.

Van Hendrik en Lijsbeth zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis van der Meijden is gedoopt op zondag 17 mei 1795 te Veenendaal (Gld.).

Cornelis trouwt op zaterdag 21 april 1821 te Ede (1) met Jannitje van Egdom, dochter van Jan van Egdom en Rijkje Marcelisdr Bos. Jannitje is gedoopt op zondag 16 oktober 1796 te Veenendaal (Gld.). Cornelis trouwt op zaterdag 15 december 1827 te Ede (2) met Aaltje Spijker. Aaltje is geboren rond 1802.

2  Anna Hendriks van der Meijden is gedoopt op zondag 24 september 1797 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-AZ.

3  Elsje van der Meijden is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 10 augustus 1800 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 25 oktober 1872 te Veenendaal (Gld.).

Elsje trouwt op vrijdag 28 april 1826 te Veenendaal (Gld.) met Bastiaan Christiaen van Ravenswaay, zoon van Hendrik van Ravenswaay en Jeanne Therese Julie Brouart. Bastiaan is gedoopt op zondag 7 oktober 1798 te Veenendaal (Gld.).

4  Trijntje van der Meijden is geboren op zondag 27 maart 1803 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 27 maart 1803 te Veenendaal (Gld.), is overleden te Ede.

Trijntje trouwt op zaterdag 19 september 1835 te Ede met Pieter van Ravenswaay, zoon van Hendrik van Ravenswaay en Jeanne Therese Julie Brouart. Pieter is geboren op zaterdag 29 september 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op donderdag 11 oktober 1810 te Veenendaal (Gld.).

5  Pieter van der Meijden is gedoopt op zondag 22 september 1805 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BA.

6  Geurtje van der Meijden is geboren op zaterdag 13 februari 1808 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 13 maart 1808 te Veenendaal (Gld.).

7  Teunis van der Meijden is geboren op vrijdag 9 november 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 2 december 1810 te Veenendaal (Gld.).

Teunis trouwt op vrijdag 22 april 1836 te Veenendaal (Gld.) met Johanna van Manen. Johanna is geboren rond 1811.

8  Cornelia van der Meijden is geboren op zaterdag 23 juli 1814 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 5 juni 1871 te Rhenen.

Cornelia was gehuwd met Theodoris Boelhower. Theodoris is geboren rond 1814.

VII-AE  Lijsbeth van der Meijden ook genaamd Lijsabet, dochter van Cornelis van der Meijden (VI-N) en Elsje van Valkensweerd (VI-R), is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 1 april 1824 te Veenendaal (Gld.).

Lijsbeth trouwt op zondag 25 mei 1794 te Veenendaal (Gld.) met Hendrik van der Meijden, zie VII-AD.

VII-AF  Aaltje van der Meijden, dochter van Cornelis van der Meijden (VI-N) en Elsje van Valkensweerd (VI-R), is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te Veenendaal (Gld.).

Aaltje trouwt op zondag 21 mei 1809 te Veenendaal (Gld.) met Helmert Woutersz, zoon van Wouter en Teunisje Helmerden. Helmert is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 23 december 1774 te Renswoude.

Van Helmert en Aaltje is een kind bekend:

1  Cornelis is geboren op vrijdag 1 februari 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 10 februari 1811 te Veenendaal (Gld.).

VII-AG  Tomas van der Meijden, zoon van Cornelis van der Meijden (VI-N) en Elsje van Valkensweerd (VI-R), is gedoopt op zondag 24 december 1786 te Veenendaal (Gld.).

Tomas trouwt op vrijdag 28 juni 1816 te Veenendaal (Gld.) met Clara Cornelia van Ravenswaay, dochter van Cornelis van Ravenswaay en Arisje van Ginkel. Clara is gedoopt op zondag 23 augustus 1795 te Veenendaal (Utr.).

Van Tomas en Clara is een kind bekend:

1  Lubbert van der Meijden is geboren in 1821 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BB.

VII-AH  Arien van der Meijden, zoon van Geurt van der Meijden (VI-O) en Harmtje Beijer, is gedoopt in juni 1773 te Veenendaal (Gld.).

Arien trouwt te Veenendaal (Gld.) met Aletta Bos, dochter van Marcelis Bosch en Jannigje van Barneveld. Aletta is gedoopt op zondag 13 februari 1774 te Veenendaal (Gld.).

Van Arien en Aletta zijn twee kinderen bekend:

1  Harremina van der Meijden is gedoopt op zondag 3 mei 1807 te Veenendaal (Gld.).

2  Jannetje van der Meijden is geboren op vrijdag 4 augustus 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 3 september 1809 te Veenendaal (Gld.).

VII-AI  Hendrikje van der Meijden, dochter van Geurt van der Meijden (VI-O) en Harmtje Beijer, is gedoopt op zondag 1 november 1778 te Veenendaal (Gld.).

Hendrikje trouwt op zondag 3 november 1799 te Veenendaal (Gld.) met Gijsbert Bos, zoon van Gijsbert Bos en Hendrijn van Barneveld. Gijsbert is geboren te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 11 mei 1766 te Veenendaal (Gld.).

Van Gijsbert en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrijntje Bos is geboren op vrijdag 13 juni 1800 te Ede, is gedoopt op zondag 22 juni 1800 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BC.

2  Geurt Bos is gedoopt op zondag 28 maart 1802 te Veenendaal (Gld.).

3  Hendrikjen Bos is gedoopt op zondag 10 november 1805 te Veenendaal (Gld.).

4  Harremantje Bos is geboren op zaterdag 15 april 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 30 april 1809 te Veenendaal (Gld.).

5  Gijsbertje Bos is geboren op dinsdag 30 april 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 12 mei 1811 te Veenendaal (Gld.).

VII-AJ  Evert van der Meijden, zoon van Geurt van der Meijden (VI-O) en Harmtje Beijer, is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Veenendaal (Gld.).

Evert was gehuwd met Cornelia van Heemsbergen, dochter van Rijk van Heemsbergen en Fijgje van Kampen. Cornelia is gedoopt op zondag 21 september 1783 te Veenendaal (Gld.).

Van Evert en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Geurt van der Meijden is gedoopt op zondag 20 oktober 1805 te Veenendaal (Gld.).

2  Reijk van der Meijden is gedoopt op zondag 26 april 1807 te Veenendaal (Gld.).

VII-AK  Matthijs Willemsen Diepeveen ook genaamd Mattijs Mathijs Tijs, zoon van Willem Matthijsz Diepeveen (van) (VI-Q) en Heijnderijntje Willems van Schuppen, wolkammersknecht en wolkammersknecht te Veenendaal, is gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 27 juni 1866 te Veenendaal (Gld.).

Matthijs trouwt op vrijdag 29 maart 1799 te Veenendaal (Gld.) of trouwt op vrijdag 29 maart 1799 te Veenendaal (Gld.) met Jannigje Arissen van de Loosdrecht, dochter van Aris Johannessen van de Loosdrecht en Jannigje Jelissen van Dijk. Jannigje is gedoopt op zondag 3 januari 1779 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 28 oktober 1865 te Veenendaal (Gld.).

Van Matthijs en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Heinderijntje Thijsse Diepeveen is gedoopt op zondag 8 september 1799 te Veenendaal (Gld.).

2  Aris Thijsse Diepeveen is gedoopt op zondag 30 oktober 1803 te Veenendaal (Gld.).

3  Jannigje Diepeveen is geboren op zaterdag 3 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BD.

4  Willemijntje Diepeveen is geboren op zondag 15 januari 1809 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 22 januari 1809 te Veenendaal (Gld.).

5  Willem Thijsse Diepeveen is geboren op woensdag 3 juli 1811 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 14 juli 1811 te Veenendaal (Gld.).

VII-AL  Willemijntje van Valkensweert ook genaamd Willempje, dochter van Jacobus van Valkensweert (VI-S) en Aletje Bos (Aaltje), is geboren op maandag 29 september 1800 te Ede.

Willemijntje trouwt in 1825 te Bennekom (?) met Gerrit Dekker, zoon van Hendrik en Hendrikje Geurts. Gerrit is geboren op zondag 22 december 1793 te Otterlo, is Ned. Ger. gedoopt op zondag 29 december 1793 te Otterlo.

Van Gerrit en Willemijntje is een kind bekend:

1  Jan Dekker is geboren op woensdag 13 oktober 1830 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt, zie VIII-BE.

VII-AM  Cornelis van Hal, zoon van Cornelis van Hal (VI-T) en Cornelia van Valkensweerd, boerenknecht te Renswoude, is geboren te Ede, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 te Ede, is overleden op maandag 16 oktober 1876 te Renswoude.

Cornelis trouwt op zaterdag 6 januari 1816 te Renswoude met Jannigje van Ginkel, dochter van Willem van Ginkel en Teuntje van de Meent. Jannigje is gedoopt op zondag 1 januari 1797 te Leersum, is overleden op dinsdag 7 december 1847 te Renswoude.

Van Cornelis en Jannigje is een kind bekend:

1  Willem van Hal is geboren op zaterdag 2 april 1825 te Renswoude, zie VIII-BF.

VII-AN  Jan van der Meijden, zoon van Cornelis van der Meijde (Knelis) (VI-U) en Hanna Haalboom, is geboren te Renswoude, is gedoopt op vrijdag 15 mei 1772 te Renswoude.

Jan was gehuwd (1) met Aaltje van den Brandhof, dochter van Gerrit van den Brandhof en Aertje van den Brandhof (Aaltje). Aaltje is geboren te Amerongen, is gedoopt op zondag 23 mei 1773 te Amerongen, is overleden voor zondag 12 februari 1809 te Amerongen (?).

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna van der Meijden is gedoopt op zondag 17 juni 1798 te Amerongen.

2  Cornelis van der Meijden is gedoopt op zondag 3 augustus 1800 te Amerongen.

Jan trouwt op zondag 12 februari 1809 te Amerongen (2) met Jannigje van Ginkel. Jannigje is geboren rond 1783 te Doorn.

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

3  Teunisje van der Meijden is gedoopt op zondag 4 augustus 1811 te Rhenen.

VII-AO  Aaltje van der Meyden, dochter van Gerrit van der Meijden (VI-V) en Jannetje van den Heuvel, is gedoopt op zondag 26 februari 1764 te Veenendaal (Gld.).

Aaltje trouwt op zondag 3 maart 1793 te Ede met Gijsbert Beker. Gijsbert, landbouwer, is geboren rond 1762.

Van Gijsbert en Aaltje is een kind bekend:

1  Jantje Beker is geboren op zondag 8 december 1793 te Ede, is gedoopt op zondag 15 december 1793 te Ede, zie VIII-BG.

VII-AP  Klaas Aartsen Hardeman, zoon van Aart Klaassen Hardeman (VI-AA) en Aletta Jacobs van der Meijden, wolkammer, is gedoopt op zondag 23 januari 1780 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 22 juni 1834 te Veenendaal (Gld.).

Klaas trouwt op vrijdag 18 juni 1802 te Veenendaal (Gld.) met Hendrikje Hendriks van Prattenburg, dochter van Hendrik Aartsz van Prattenburg en Johanna Christiaanse. Hendrikje is gedoopt op zondag 26 februari 1769 te Veenendaal (Gld.).

Van Klaas en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aart Hardeman is gedoopt op maandag 23 januari 1804 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor woensdag 20 november 1805 te Veenendaal (Gld.).

2  Aart Hardeman is geboren op woensdag 20 november 1805 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 1 december 1805 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor zondag 9 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.).

3  Aart Hardeman is geboren op zondag 9 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BH.

4  Hendrik Hardeman is geboren op maandag 2 juli 1810 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 22 juli 1810 te Veenendaal (Gld.), is overleden voor donderdag 12 maart 1812 te Veenendaal (Gld.).

5  Hendrik Hardeman is gedoopt op donderdag 12 maart 1812 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 30 november 1813 te Veenendaal (Gld.).

6  Hendrik Hardeman is gedoopt op zaterdag 15 januari 1814 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 27 augustus 1815 te Veenendaal (Gld.).

7  Hendrikje Hardeman is gedoopt in 1825 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 13 juni 1849 te Veenendaal (Gld.).

VII-AQ  Kornelis van Amerongen, zoon van Jan van Amerongen (VI-AB) en Jannigje van der Meijden, wolkammer, is geboren op donderdag 25 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 4 november 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 1 juni 1854 te Veenendaal (Gld.).

Kornelis trouwt op vrijdag 10 mei 1816 te Veenendaal (Gld.) met Aartje van Kooten, dochter van Jacob van Kooten en Gerrigje Bos. Aartje is gedoopt op zondag 18 mei 1794 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 17 april 1837 te Veenendaal (Gld.).

Van Kornelis en Aartje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje van Amerongen is geboren in 1826 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BI.

2  Hendrikje van Amerongen is geboren op woensdag 25 juni 1828 te Veenendaal (Gld.), zie VIII-BJ.


Generatie VIII

In deze generatie zijn 62 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 376 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1822 en 1919. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leersum (53x), Doorn (18x), Maarssen (16x), Rhenen (16x), Maarsseveen (15x), Veenendaal (Gld.) (14x), Linschoten (13x), Loosdrecht (13x), Ede (12x), Harmelen (11x), Ruwiel (11x), Vleuten (11x), Rijswijk (10x), Amsterdam (10x), Langbroek (10x), Maurik (10x), Kockengen (9x), Oudenrijn (9x), Abcoude-Baambrugge (7x), Rotterdam (7x), Zeist (7x), Maartensdijk (6x), Hei en Boeicop (6x), Driebergen (6x), Laagnieuwkoop (5x), 's-Gravenhage (5x), Loenen (5x), Jutphaas (4x), Alphen aan den Rijn (4x), Tiel (4x), Sliedrecht (4x), Ooltgensplaat (4x), Wijk bij Duurstede (3x), Veldhuizen (3x), Ophemert (3x), Harderwijk (2x), Tuyl (2x), Dordrecht (2x), Graft (2x), Hazerswoude (2x), Ilpendam (2x), Hoorn, Loenen aan de Vecht, Westgraafdijk, Oudewater, Renswoude, Kralingen, Woerden, Brussel, Kralingen, Rijswijk en Oterleek.

VIII-A  Annigje Bolderman, dochter van Dirk Bolderman (VII-A) en Hendrijn van der Poel, is gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 5 maart 1849 te Veenendaal (Gld.).

Annigje trouwt op zaterdag 9 juli 1814 te Veenendaal (Gld.) met Rijnier Vonk, zoon van Jan Vonk en Cornelia Boomsloot. Rijnier is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 1 februari 1871 te Veenendaal (Gld.).

Van Rijnier en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirkje Vonk is geboren op vrijdag 24 oktober 1828 te Veenendaal (Gld.), zie IX-A.

2  Geertruy Vonk is geboren in 1830.

Geertruy was gehuwd met Jan van Ravenswaay, zoon van Antoine van Ravenswaay en Neeltje Jansen van Lunteren. Jan is geboren op zaterdag 28 mei 1825 te Veenendaal (Gld.).

VIII-B  Hendrik Bolderman, zoon van Teunis Bolderman (VII-B) en Geertruy van Zanten, is geboren op donderdag 15 oktober 1812 te Veenendaal (Gld.).

Hendrik trouwt in 1835 te Veenendaal (Gld.) (?) met Maria de Man. Maria is geboren in 1815 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Hendrik en Maria is een kind bekend:

1  Teunis Bolderman is geboren in 1840 te Veenendaal (Gld.).

VIII-C  Jan van de Geer, zoon van Johannes Wilhelmus van de Geer (VII-C) en Trijntje van den Berg, voerman en kastenmaker, is geboren op zondag 28 november 1802 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 12 december 1802 te Rotterdam, is overleden op donderdag 30 maart 1848 te Haarlem.

Jan trouwt op woensdag 20 september 1826 te 's-Gravenhage met Henderika Trijssenaar, dochter van Arie Trijssenaar en Josefa Victoria Engelhart. Henderika is geboren in 1797 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 27 juni 1848 te 's-Gravenhage.

Van Jan en Henderika zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren in oktober 1826 te 's-Gravenhage, is overleden in oktober 1826 te 's-Gravenhage.

2  Johanna Wilhelmina van de Geer is geboren in november 1827 te 's-Gravenhage, is overleden in maart 1828 te 's-Gravenhage.

3  Adriana Helena Johanna van de Geer is geboren in december 1828 te 's-Gravenhage, is overleden in 1834 te Amsterdam.

4  Helena Sophia van de Geer is geboren in juni 1831 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 10 februari 1882 te Amsterdam.

Helena trouwt op woensdag 20 september 1865 te Amsterdam met Hendrik Cornet, zoon van Johannes Cornet en Maria Vleugel. Hendrik, timmerman, is geboren rond 1840 te Amsterdam.

5  Hendrica Johanna van de Geer is geboren in januari 1834 te 's-Gravenhage, zie IX-B.

6  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op dinsdag 5 december 1837 te Amsterdam, zie IX-C.

VIII-D  Maria van der Geer, dochter van Johannes Wilhelmus van de Geer (VII-C) en Trijntje van den Berg, is geboren op woensdag 3 juli 1805 te Rotterdam, is gedoopt op zondag 21 juli 1805 te Rotterdam, is overleden op donderdag 16 december 1886 te Amsterdam.

Maria trouwt op vrijdag 14 maart 1823 te Rotterdam met Jacob Korteland, zoon van Cornelis Korteland en Lena van der Velden. Jacob, schipper, is geboren op vrijdag 30 januari 1795 te Rotterdam, is overleden op woensdag 3 november 1847 te Rotterdam.

Van Jacob en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Lena Korteland is geboren op woensdag 30 juli 1823 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 30 december 1823 te Rotterdam.

2  Johanna Wilhelmina Korteland is geboren op zondag 8 januari 1826 te Rotterdam, is overleden op woensdag 26 november 1902 te Rotterdam.

3  Teunis Korteland is geboren op dinsdag 4 mei 1830 te Rotterdam, is overleden op zondag 23 december 1894 te Rotterdam.

4  Jacob Korteland is geboren op maandag 18 augustus 1834 te Rotterdam, is overleden op zondag 22 maart 1874 te Rotterdam.

5  Lena Maria Korteland is geboren in 1837 te Rotterdam.

6  Maria Korteland is geboren op zondag 3 juli 1842 te Rotterdam, is overleden op donderdag 28 januari 1897 te Rotterdam.

7  doodgeboren zoon Korteland is doodgeboren op donderdag 1 mei 1845 te Rotterdam.

VIII-E  Neeltje van de Geer ook genaamd Cornelia van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, is geboren op dinsdag 31 oktober 1809 te Maarssen, is steeg gedoopt op zondag 12 november 1809 te Maarssen, is overleden op donderdag 2 april 1874 te Maarsseveen.

Neeltje was gehuwd met Johan Gerrit Kraaijenhagen. Johan is geboren in 1803, is overleden op vrijdag 23 september 1859 te Maarsseveen.

Van Johan en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Wilhelmina Louisa Kraaijenhagen is geboren rond 1843 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 8 oktober 1895 te Maarsseveen.

Cornelia trouwt op vrijdag 11 februari 1870 te Maarsseveen met Gerrebrand Brandsen, zoon van Johannes Brandsen en Maria Lissebetha Lambrechts. Gerrebrand is geboren rond 1846 te Maarsseveen.

2  Johanna Christina Suzanne Kraaijenhagen is geboren op dinsdag 11 maart 1845 te Vleuten.

Johanna trouwt op vrijdag 12 juni 1868 te Maarsseveen met Hendrik Koetsier, zoon van Jan Koetsier en Cornelia de Kruif. Hendrik is geboren rond 1842 te Doorn.

3  Johan Aalbertus Kraaijenhagen is geboren op zondag 18 juli 1847 te Vleuten.

4  Wilhelmina Louisa Cornelia Kraaijenhagen is geboren op donderdag 27 januari 1848 te Vleuten, is overleden op dinsdag 1 juli 1919 te Zuilen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 7 mei 1875 te Maarsseveen met Jeremias Nicolaas Hendrikus van der Toom, zoon van Julianus van der Toom en Johanna Iseger. Jeremias is geboren rond 1851 te Utrecht.

5  Maria Pieternella Kraaijenhagen is geboren op zondag 17 augustus 1851 te Maarsseveen.

6  Christina Kraaijenhagen is geboren op zaterdag 4 juni 1853 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 6 mei 1856 te Maarsseveen.

VIII-F  Arie van de Geer ook genaamd Arie van der Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, jager, is geboren op vrijdag 30 april 1813 te Zuilen, is overleden op zaterdag 14 maart 1857 te Maartensdijk.

Arie trouwt op woensdag 24 mei 1843 te Utrecht met Hermina Gerardina van Stuivenberg ook genaamd Wilhelmina Gerardina van Stuivenberg en Wilhelmina van Stuivenberg, dochter van Aart van Stuivenberg en Florisina Posthuma van Geerland. Hermina is geboren in 1808 te Buren, is overleden op zondag 23 augustus 1857 te Maartensdijk.

Van Arie en Hermina zijn drie kinderen bekend:

1  Aart van der Geer is geboren op woensdag 9 april 1845 te Maartensdijk.

2  Janna Cornelia van de Geer is geboren op donderdag 1 juli 1847 te Maartensdijk.

3  Cornelia van der Geer is geboren in 1848, is overleden op zaterdag 3 februari 1866 te Utrecht.

VIII-G  Hendrina van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-F) en Cornelia van Berkel, zadelmaakster, is geboren op zondag 3 maart 1816 te Tienhoven, is overleden op zaterdag 28 april 1866 te Maarssen.

Hendrina trouwt op zaterdag 21 maart 1840 te Maarssen (1) met Willem Hageman, zoon van Harmen Hageman en Stijntje Schouten. Willem is geboren op dinsdag 10 juni 1817 te Abcoude, is overleden op zondag 18 juli 1841 te Maarsseveen.

Van Willem en Hendrina zijn twee kinderen bekend:

1  Herman Jan Hageman is geboren in 1840, is overleden op vrijdag 18 juni 1841 te Maarsseveen.

2  Willem Jan Herman Hageman is geboren op vrijdag 20 augustus 1841 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 19 mei 1917 te Amersfoort.

Willem trouwt op vrijdag 8 maart 1867 te Maarsseveen met Johanna Hagemeijer, dochter van Frederik Willem Hagemeijer en Johanna Catharina Veldkamp. Johanna is geboren rond 1844 te Maarsseveen.

Hendrina trouwt op vrijdag 31 januari 1845 te Maarsseveen (2) met Johannes Jacobus Hildebrand, zoon van Jan Hildebrand en Neeltje van der Kraats. Johannes, zadelmaker, is geboren op zaterdag 22 februari 1823 te Utrecht, is overleden op zondag 20 juli 1884 te Maarssen.

Van Johannes en Hendrina zijn acht kinderen bekend:

3  Jan Christiaan Hildebrand is geboren op zaterdag 4 mei 1844 te Maarsseveen, is overleden op zondag 26 augustus 1906 te Maarssen.

Jan was gehuwd met Johanna Wilhelmina van der Meent. Johanna is overleden voor 1906.

4  Jacob Hildebrand is geboren op woensdag 15 april 1846 te Maarsseveen, is overleden op zondag 8 april 1906 te Utrecht.

Jacob trouwt op vrijdag 29 oktober 1875 te Maarssen met Antonia Anna Fiering, natuurlijke dochter van Maria Fiering. Antonia is geboren rond 1854 te Rotterdam.

5  Neeltje Cornelia Hildebrand is geboren op dinsdag 21 maart 1848 te Maarssen, is overleden op zaterdag 1 juli 1848 te Maarssen.

6  Cormelia Hildebrand is geboren op zondag 29 april 1849 te Maarssen, is overleden op dinsdag 31 juli 1849 te Maarssen.

7  Johannes Jacobus Hildebrand is geboren op zaterdag 28 september 1850 te Maarssen, is overleden op zondag 1 december 1850 te Maarssen.

8  Johannes Jacobus Hildebrand is geboren op dinsdag 18 mei 1852 te Maarssen, is overleden op zondag 30 mei 1852 te Maarssen.

9  Neeltje Hildebrand is geboren op zondag 14 augustus 1853, is overleden op donderdag 20 oktober 1853 te Maarssen.

10  Heindrina Hildebrand is geboren op maandag 25 september 1854 te Maarssen, is overleden op dinsdag 24 oktober 1854 te Maarssen.

VIII-H  Adrianus van der Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-G) en Jannetje Griffioen, is geboren op zondag 17 juli 1808 te Zuilen, is gedoopt op zondag 31 juli 1808 te Zuilen, is overleden op maandag 16 november 1857 te Loosdrecht.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 september 1835 te Loenen met Trijntje Brouwer, dochter van Willem Brouwer en Gijsbertje Kruiswijk. Trijntje, wonende te Doesburg (1883), is geboren op donderdag 4 januari 1816 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op zaterdag 1 november 1902 te Doesburg.

Van Adrianus en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op maandag 1 februari 1836 te Loenen, zie IX-D.

2  Willem van der Geer is geboren op zaterdag 20 januari 1838 te Loenen, zie IX-E.

3  Gijsbertje van der Geer is geboren op woensdag 5 juni 1839 te Loenen, is overleden op dinsdag 5 december 1843 te Loosdrecht.

4  Cornelis van de Geer ook genaamd Cornelis van der Geer is geboren op dinsdag 12 september 1843 te Loosdrecht, is overleden op zaterdag 27 april 1844 te Loosdrecht.

5  Cornelis van der Geer is geboren op dinsdag 24 december 1844 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 11 februari 1845 te Loosdrecht.

6  Gijsbertus van der Geer is geboren op zondag 25 januari 1846 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 13 september 1849 te Loosdrecht.

7  Jannetje van der Geer is geboren op zaterdag 5 juni 1852 te Loosdrecht, is overleden op maandag 28 juni 1852 te Loosdrecht.

8  Gijsbertha van der Geer is geboren op woensdag 21 december 1853 te Loosdrecht, zie IX-F.

VIII-I  Willemijntje van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (VII-G) en Jannetje Griffioen, is geboren op donderdag 6 september 1810 te Zuilen, is gedoopt op zondag 23 september 1810 te Zuilen, is overleden op woensdag 19 februari 1890 te Hoorn.

Willemijntje trouwt op zondag 9 september 1832 te Purmerend met Aris van Eijken, zoon van Petrus Henricus van Eijken en Neeltje Graftdijk. Aris, landbouwer, wonende te Beemster, is geboren op zaterdag 10 november 1804 te Zuid-Scharwoude, is gedoopt op zondag 11 november 1804 te Zuid-Scharwoude, is overleden op zondag 21 oktober 1860 te Hoorn.

Van Aris en Willemijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter van Eijken is geboren rond 1835 te Graft, is overleden op vrijdag 8 april 1836 te Graft.

2  Neeltje van Eijken is geboren rond 1836 te Westgraafdijk, is overleden op maandag 14 november 1853 te Hoorn.

3  Jannetje van Eijken, dienstbode, is geboren rond 1840 te Graft, is overleden op zaterdag 8 januari 1887 te Ursem.

Jannetje trouwt op vrijdag 27 januari 1865 te Hoorn met Gerrit Bakker, zoon van Cornelis Bakker en Maartje Zwart. Gerrit, arbeider, is geboren rond 1834 te Schermerhorn.

4  Petronella van Eijken, dienstbode, is geboren rond 1841 te Ilpendam, is overleden op zondag 3 augustus 1913 te Hoorn.

Petronella trouwt op vrijdag 12 mei 1871 te Hoorn met Jacob VerŽll, zoon van Jacob VerŽll en Antje van der Boom. Jacob, tuinman, is geboren rond 1838 te 's-Gravenzande.

5  Pieter van Eijken is geboren in 1844 te Ilpendam, is overleden op donderdag 25 mei 1871 te Spanbroek.

6  Frederica Wilhelmina van Eijken is geboren op donderdag 28 mei 1846 te Oterleek.

Frederica trouwt op vrijdag 18 maart 1870 te Hoorn met Cornelis Elspeel, zoon van Benjamin Elspeel en Petronelle Brugman. Cornelis, tuinmansknecht, is geboren rond 1849 te Hoorn.

7  Sijtje van Eijken is geboren rond 1853 te Hoorn, is overleden op vrijdag 29 mei 1925 te Haarlem.

VIII-J  Dirk van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-G) en Jannetje Griffioen, is geboren op maandag 16 november 1812 te Abcoude-Proosdij, is overleden op vrijdag 28 juni 1850 te Linschoten.

Dirk was gehuwd met Jannigje van Maurik, dochter van Aalbert van Maurik. Jannigje is geboren rond 1813, is overleden op woensdag 27 juli 1881 te Polsbroek.

Van Dirk en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje van der Geer, naaister, is geboren in 1838 te Oudewater, is overleden op zaterdag 20 april 1861 te Linschoten.

2  Albertus van der Geer is geboren op dinsdag 12 maart 1839 te Linschoten, is overleden op zondag 8 oktober 1854 te Linschoten.

3  Dirk van der Geer is geboren op donderdag 16 december 1841 te Linschoten, zie IX-G.

4  Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 29 januari 1845 te Linschoten, is overleden op zondag 9 februari 1845 te Linschoten.

VIII-K  Rijk van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-G) en Jannetje Griffioen, landbouwersknecht, is geboren op vrijdag 13 oktober 1815 te Abcoude-Proosdij, is overleden op vrijdag 13 juli 1849 te Harmelen.

Rijk trouwt op donderdag 25 april 1839 te Harmelen met Dirkje van der Velden, dochter van Joseph van der Velden en Annegje Bouwerse. Dirkje, naaister, is geboren in 1812 te Harmelen, is overleden op donderdag 29 november 1860 te Harmelen.

Dirkje was later gehuwd (2) met Hendrik van IJsselstein.

Van Rijk en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op donderdag 19 december 1839 te Harmelen, is overleden op zaterdag 6 juni 1840 te Harmelen.

2  Anna van der Geer is geboren op zondag 9 mei 1841 te Harmelen, is overleden op donderdag 12 juli 1849 te Harmelen.

3  Dirk van der Geer is geboren op zaterdag 27 januari 1844 te Harmelen, is overleden op maandag 19 augustus 1844 te Harmelen.

4  Cornelis van der Geer is geboren op vrijdag 4 mei 1849 te Harmelen, is overleden op dinsdag 28 mei 1850 te Harmelen.

VIII-L  Klaas van der Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-G) en Hendrika Coljee, landman en tuinder, is geboren in april 1825 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op dinsdag 23 augustus 1904 te Kockengen.

Klaas trouwt op vrijdag 30 april 1852 te Loenersloot (1) met Willemijntje Bouthoorn, dochter van Willem Bouthoorn en Dirkje Kerpestein. Willemijntje is geboren in 1828 te Woerden, is overleden op donderdag 25 oktober 1860 te Kockengen.

Van Klaas en Willemijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika van der Geer is geboren op dinsdag 29 juni 1852 te Kockengen, is overleden op woensdag 3 november 1852.

2  Hendrica van der Geer is geboren op zondag 23 april 1854 te Kockengen, zie IX-H.

3  Dirk van der Geer is geboren op zaterdag 8 september 1855 te Kockengen, is overleden op maandag 14 januari 1856 te Kockengen.

4  Dirkje van der Geer is geboren op maandag 8 juni 1857 te Kockengen, is overleden op maandag 22 juni 1857 te Kockengen.

Klaas trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Kockengen (2) met Maria van Vliet, dochter van Frans van Vliet en Marrigje Spijker. Maria, dienstbode, is geboren in 1836 te Laagnieuwkoop, is overleden op vrijdag 2 juni 1871 te Kockengen.

Van Klaas en Maria zijn vier kinderen bekend:

5  Marretje van der Geer is geboren op zondag 24 september 1865 te Kockengen, is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 te Kockengen.

6  Marretje van der Geer is geboren op vrijdag 31 augustus 1866 te Kockengen, is overleden op maandag 1 maart 1869 te Kockengen.

7  Nicolaas van der Geer is geboren op donderdag 13 april 1871 te Kockengen, is overleden op donderdag 15 juni 1871 te Laagnieuwkoop.

8  Dirkje van der Geer is geboren op maandag 12 oktober 1868 te Kockengen, is overleden op zaterdag 17 juni 1871 te Kockengen.

Klaas trouwt op vrijdag 8 mei 1874 te Maarsseveen (3) met Aaltje van Bokhorst, dochter van Kor van Bokhorst en Rijntje van den Brink. Aaltje, dienstbode, is geboren in 1829 te Nijkerk, is overleden op donderdag 3 december 1885 te Kockengen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Reyer Vos.

Klaas trouwt op donderdag 6 november 1890 te Zevenhoven (4) met Barbara van Halm, dochter van Gerrit van Halm en Aagje Rooseboom. Barbara, wonende te Zevenhuizen, is geboren op zondag 3 juni 1827 te Zegveld.

Barbara was eerder gehuwd (1) met Klaas de Graaf.

VIII-M  Jacobje van de Geer, dochter van Cornelis van de Geer (VII-H) en Gijsje Budding, is geboren op woensdag 28 oktober 1829 te Leersum, is overleden op dinsdag 10 januari 1911 te Doorn.

Jacobje trouwt op vrijdag 28 september 1855 te Doorn met Koendert Boekhout, zoon van Peter Boekhout en Geertje Bloemheuvel. Koendert, oppasser, is geboren op dinsdag 5 december 1815 te Leusden, is overleden op zaterdag 29 mei 1880 te Doorn.

Koendert was eerder gehuwd (1) met Elsje van Schuur.

Van Koendert en Jacobje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Boekhout is geboren op dinsdag 8 april 1856 te Doorn, is overleden op donderdag 2 november 1939 te Doorn.

Pieter trouwt op donderdag 21 februari 1884 te Zeist met Grietje van Soest, dochter van Evert van Soest en Grietje Dorrestijn. Grietje is geboren rond 1862 te Zeist.

2  Cornelis Boekhout is geboren op woensdag 22 april 1857 te Doorn, is overleden op zaterdag 3 oktober 1891 te Doorn.

Cornelis trouwt op vrijdag 29 december 1882 met Wilhelmina Knoppers, dochter van Gijsbert Knoppers en Aaltje Bleijenberg. Wilhelmina is geboren rond 1859 te Doorn.

3  Gijsbert Boekhout is geboren op maandag 11 april 1859 te Doorn, is overleden op woensdag 15 mei 1867 te Doorn.

4  Willem Boekhout is geboren in 1860 te Doorn, is overleden op dinsdag 6 augustus 1861 te Doorn.

5  Clara Boekhout is geboren op donderdag 28 november 1861 te Doorn.

6  Willem Boekhout is geboren op dinsdag 17 november 1863 te Doorn, is overleden op vrijdag 10 oktober 1902 te Doorn.

Willem trouwt op donderdag 30 augustus 1888 te Doorn met Willemina van Maurik ook genaamd Willemina van Mourik, dochter van Johannes van Maurik en Teuntje van Ekeren. Willemina is geboren rond 1866 te Leersum.

7  Koenraad Boekhout (Koendert) is geboren op dinsdag 4 december 1866 te Doorn, is overleden op woensdag 11 april 1951 te Bussum.

Koenraad trouwt op zaterdag 30 mei 1891 te Amerongen met Elizabeth Johanna van Ruiswijk, dochter van Gerrit van Ruiswijk en Roelofje van Ingen. Elizabeth is geboren rond 1868 te Amerongen.

8  Gijsbert Boekhout, arbeider, is geboren op zaterdag 6 maart 1869 te Doorn, is overleden op woensdag 25 juli 1934 te Oosterbeek.

Gijsbert trouwt op zaterdag 10 juni 1899 te Renkum met Geertruida van der Steeg, dochter van Evert van der Steeg en Geurtje Gerritsen. Geertruida is geboren rond 1869 te Oosterbeek.

9  Aartje Boekhout is geboren op zondag 2 juli 1871 te Doorn.

Aartje trouwt op vrijdag 23 januari 1891 te Doorn (1) met Johannes Christiaan van Dijk, zoon van Carel van Dijk en Judith Clasina Verhaar. Johannes is geboren rond 1870 te Langbroek. Aartje trouwt op woensdag 24 juli 1907 te Arnhem (2) met Hendrik Jan Leuvelink, zoon van Gerrit Jan Leuvelink en Hendrik Schelfers. Hendrik, loopknecht, is geboren rond 1857 te Markelo.

VIII-N  Cornelis van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (VII-H) en Gijsje Budding, dagloner, is geboren op maandag 17 september 1832 te Leersum, is overleden op vrijdag 15 november 1918 te Doorn.

Cornelis trouwt op zaterdag 9 augustus 1862 te Leersum met Catharina van Eck, dochter van Aart van Eck en Aaltje van Rhee. Catharina is geboren op donderdag 2 augustus 1838 te Langbroek, is overleden op vrijdag 21 februari 1908 te Doorn.

Van Cornelis en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis van de Geer is geboren op maandag 16 februari 1863 te Leersum, is overleden op vrijdag 23 mei 1941 te Utrecht.

2  Ortje van de Geer is geboren op maandag 21 november 1864 te Leersum, is ongehuwd overleden op dinsdag 5 maart 1907 te Doorn.

3  Gijsje van de Geer is geboren op dinsdag 24 april 1866 te Leersum, is overleden op maandag 24 december 1866 te Leersum.

4  doodgeboren zoon is doodgeboren op zondag 24 november 1867 te Leersum.

5  Gijsbertus van de Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1869 te Leersum, is overleden op donderdag 29 december 1938 te Rhenen.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 29 oktober 1870 te Leersum.

VIII-O  Jan Willem van de Geer, zoon van Evert van de Geer (VII-I) en Geertrui Hons, schrijver, boekhouder, aanplakker, is geboren op zondag 17 juni 1821 te Loenersloot, is overleden op maandag 16 januari 1882 te Utrecht.

Jan trouwt op vrijdag 28 april 1854 te Vleuten met Elisabeth Vroman, dochter van Hendrik Vroman en Neeltje van der Neut. Elisabeth, dienstbode, is geboren op dinsdag 10 januari 1826 te Woerden, is overleden op zaterdag 17 april 1909 te Soesterberg.

Van Jan en Elisabeth zijn elf kinderen bekend:

1  Evert van der Geer is geboren op zondag 6 augustus 1854 te Vleuten, zie IX-I.

2  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 30 augustus 1855 te Vleuten, is overleden op dinsdag 25 december 1855 te Vleuten.

3  Willem Georg Frederik van der Geer is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Vleuten, zie IX-J.

4  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 1 april 1858 te Vleuten, zie IX-K.

5  Geertruida van der Geer is geboren op maandag 22 augustus 1859 te Doorn, is overleden op woensdag 19 oktober 1859 te Doorn.

6  Gerard van der Geer is geboren op maandag 20 augustus 1860 te Doorn, is overleden op dinsdag 3 juni 1884 te Utrecht.

7  Adriaan van der Geer is geboren op vrijdag 27 december 1861 te Doorn, zie IX-L.

8  Geertrui van der Geer is geboren op dinsdag 20 januari 1863 te Doorn, zie IX-M.

9  Johanna Cornelia van der Geer is geboren op vrijdag 12 augustus 1864 te Doorn, zie IX-N.

10  Jeanette Wilhelmina van der Geer is geboren op donderdag 2 november 1865 te Doorn, is overleden op donderdag 6 juni 1867 te Utrecht.

11  Everdina van der Geer is geboren in november 1866 te Woerden, is overleden op dinsdag 20 augustus 1867 te Utrecht.

VIII-P  Aart van de Geer, zoon van Aart van de Geer (VII-J) en Dirkje Jacoba Donkers (Derret), kantoorbediende, azijnfabrikant en gemeentesecretaris, is geboren op maandag 1 januari 1816 te Tienhoven, is overleden op zondag 14 januari 1872 te Maarssen.

Aart trouwt op vrijdag 10 november 1837 te Maarsseveen (1) met Philippina Gerardina Ravensbergen, dochter van Hendrikus Ravensbergen en Elisabeth Klinkenberg. Philippina is geboren op vrijdag 25 juni 1819 te Maarsseveen, is overleden op zondag 28 juli 1839 te Maarsseveen.

Van Aart en Philippina is een kind bekend:

1  Elisabeth van de Geer is geboren op zondag 28 oktober 1838 te Maarsseveen, zie IX-O.

Aart trouwt op donderdag 12 juni 1845 te Oudhuizen (2) met Johanna Petronella van der Does, dochter van Jacob van der Does en Cornelia van Eybergen. Johanna is geboren op donderdag 3 maart 1825 te Oudhuizen, is overleden op zaterdag 9 juli 1870 te Maarssen.

Van Aart en Johanna zijn twaalf kinderen bekend:

2  Aart van de Geer is geboren op woensdag 8 april 1846 te Maarssen, is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 te Maarssen.

3  Jacob van der Geer is geboren op donderdag 25 november 1847 te Maarssen, is overleden op zondag 2 juni 1872 te Maarssen.

4  Dirkje Jacoba van de Geer is geboren op woensdag 14 februari 1849 te Maarssen, is overleden op dinsdag 3 juli 1923 te Haarlem.

5  Cornelia van de Geer, hoofonderwijzeres a/d bewaarschool te Alkmaar, is geboren op zondag 1 december 1850 te Maarssen, is overleden op zondag 24 mei 1931 te Alkmaar.

6  Aart van de Geer is geboren op maandag 24 januari 1853 te Maarssen.

7  Martinette Wilhelmina van de Geer is geboren op maandag 8 januari 1855 te Maarssen, is overleden op maandag 7 mei 1877 te Alkmaar.

8  Jacoba Clasina van de Geer is geboren op zondag 1 februari 1857 te Maarssen, is overleden op zaterdag 21 december 1878 te Vlaardingen.

Jacoba trouwt op zaterdag 27 oktober 1877 te Vaardingen met Willem Frederik Hakbijl, zoon van Lodewijk Hakbijl en Jacoba Klazina Zwanink. Willem, hulponderwijzer, is geboren op woensdag 4 februari 1846 te Amersfoort.

Willem was later gehuwd (2) met Maria Dijkshoorn.

9  Johanna Petronella van de Geer is geboren op dinsdag 8 maart 1859 te Maarssen, is overleden op zondag 31 juli 1859 te Maarssen.

10  Johan van de Geer, behanger, wonende te Gorssel, is geboren op dinsdag 24 juli 1860 te Maarssen, is overleden voor donderdag 17 juni 1886.

Johan gaat in ondertrouw op donderdag 11 december 1884 te Schiedam, trouwt op woensdag 24 december 1884 te Schiedam met Catharina Maria Johanna Heijmans, dochter van Jacob Heymans en Neeltje van der Raade. Catharina, wonende te Monster, is geboren op zaterdag 28 september 1861 te Schiedam.

Catharina was later gehuwd (2) met Gerrit Gijsbert van Kleeff.

11  Wilhelmina van de Geer is geboren op woensdag 18 februari 1863 te Maarssen, is overleden op dinsdag 4 juli 1944 te Haarlem, is gecremeerd op vrijdag 7 juli 1944 te Driehuis-Westerveld.

12  Willem George Frederik van der Geer is geboren in 1865, is overleden op woensdag 1 juni 1881 te Zutphen.

13  Nicolaas Jan van de Geer is geboren op zondag 30 december 1866 te Maarssen, is overleden op zaterdag 11 mei 1867 te Maarssen.

VIII-Q  Ferdinand Jan van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (VII-L) en Willemijntje Haksvoort, wonende te De Bilt, is geboren in maart 1834 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 13 mei 1899 te Vleuten.

Ferdinand trouwt op vrijdag 28 november 1856 te Maarsseveen met Hendrica van Ginkel, dochter van Anthonie van Ginkel en Enstje van Zelm. Hendrica is geboren in 1835 te Maarsseveen, is overleden op donderdag 13 mei 1920 te Maarn (UT).

Van Ferdinand en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Willemijntje van der Geer is geboren tussen 1856 en 1863, is overleden op zaterdag 12 september 1863 te Loosdrecht.

2  Gerrit van der Geer is geboren op zaterdag 7 maart 1857 te Loenen, is overleden op vrijdag 21 april 1871 te Loosdrecht.

3  Anthonie van der Geer is geboren op dinsdag 18 december 1860 te Loenen, zie IX-P.

4  Willem van der Geer is geboren op zondag 12 november 1865 te Loosdrecht, zie IX-Q.

5  Ernestus van der Geer is geboren op vrijdag 24 maart 1871 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 25 augustus 1871 te Loosdrecht.

6  Gerrit van der Geer is geboren op zondag 27 oktober 1872 te Loosdrecht, zie IX-R.

VIII-R  Hendrica van de Geer ook genaamd Hendrikje van der Geer, dochter van Gerrit van der Geer (VII-L) en Willemijntje Haksvoort, is geboren op woensdag 23 december 1835 te Loenen, is overleden op maandag 13 september 1869 te Laagnieuwkoop.

Hendrica trouwt op zaterdag 2 oktober 1858 te Loosdrecht met Hendrik Hermanus Wismeijer, zoon van Dirk Wismeijer en Aaltje van der Wilt. Hendrik is geboren op maandag 28 oktober 1833 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 2 maart 1922 te Laagnieuwkoop.

Hendrik was later gehuwd (2) met Maria Kastelijn.

Van Hendrik en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Aartje Wismeijer is geboren op donderdag 18 november 1858 te Loenen aan de Vecht, is overleden op zondag 21 november 1858 te Loenen aan de Vecht.

2  Aartje Wismeijer is geboren op zaterdag 31 maart 1860 te Laagnieuwkoop, is overleden op donderdag 16 mei 1940 te Wessperkarspel.

Aartje trouwt op donderdag 28 april 1881 te Diemen met Dirk Abraham de Rooij, zoon van Adrianus Theodorus de Rooij en Johanna Elisabeth Vonk. Dirk is geboren rond 1858 te Westbroek.

3  Willemijntje Wismeijer is geboren op zaterdag 8 maart 1862 te Laagnieuwkoop, is overleden op dinsdag 12 juli 1864 te Laagnieuwkoop.

4  Hendrica Wismeijer is geboren op zondag 10 april 1864 te Laagnieuwkoop, is overleden op dinsdag 12 september 1944 te Amsterdam.

Hendrica trouwt op vrijdag 24 februari 1888 te Breukelen-Nijenrode met Jan Fokker, zoon van Jan Fokker en Maria Dekker. Jan is geboren rond 1861 te Westbroek.

5  Willemijntje Wismeijer is geboren op zondag 16 september 1866 te Laagnieuwkoop, is overleden op donderdag 25 mei 1950 te Vleuten.

Willemijntje trouwt op donderdag 5 mei 1898 te Kockengen met Jan van Woudenberg, zoon van Gijsbertus van Woudenberg en Cornelia Doeser. Jan is geboren rond 1870 te Utrecht.

6  doodgeboren dochter Wismeijer is doodgeboren op zondag 22 november 1868 te Laagnieuwkoop.

VIII-S  Willem van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (VII-L) en Willemijntje Haksvoort, wonende te Loosdrecht, is geboren op vrijdag 23 november 1838 te Loenen, is overleden op zaterdag 12 mei 1917 te Loosdrecht.

Willem trouwt op donderdag 29 april 1880 te Harmelen met Stijntje Kersbergen, dochter van Jan Kersbergen en Fijgje Kersbergen. Stijntje is geboren op donderdag 11 juli 1844 te Harmelen, is overleden op zondag 6 juli 1913 te Loosdrecht.

Van Willem en Stijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van der Geer is geboren op maandag 7 november 1881 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 5 juni 1900 te Loosdrecht.

2  Jan Gijsbert van der Geer is geboren op maandag 12 maart 1883 te Loosdrecht, is overleden op maandag 9 april 1900 te Loosdrecht.

3  Willemijntje van der Geer is geboren op donderdag 27 november 1884 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 22 april 1983 te Woerden.

Willemijntje trouwt op donderdag 30 april 1908 te Loenen met Teunis van den Bosch, zoon van Hendrik van den Bosch en Woutrijntje van Woudenberg. Teunis is geboren op woensdag 15 december 1880 te Loenen, is overleden op zaterdag 5 oktober 1957 te Woerden.

VIII-T  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Willem Georg Frederik van de Geer (VII-M) en Magtelt Rendes Vermeer, loodgieter (1857), is geboren op woensdag 16 januari 1833 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 29 januari 1897 te Amsterdam.

Evert trouwt op woensdag 4 maart 1857 te Amsterdam met Anna Catharina Willenbroek, dochter van Nicolaas Willenbroek en Anna Catharina Holthuys. Anna, dienstbode, is geboren op maandag 2 maart 1829 te Amsterdam.

Van Evert en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op vrijdag 26 februari 1858 te Amsterdam, zie IX-S.

2  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op woensdag 4 mei 1859 te Amsterdam, zie IX-T.

3  Hermanus van de Geer is geboren rond vrijdag 24 juli 1863 te Amsterdam.

4  Aart Johannes van de Geer is geboren op dinsdag 27 juni 1865 te Amsterdam, is overleden op zondag 30 november 1902 te Zuidlaren.

5  Anna Catharina van de Geer is geboren rond maandag 2 maart 1868 te Amsterdam, is overleden in februari 1869 te Amsterdam.

6  Hermanus van de Geer is geboren op dinsdag 5 oktober 1869 te Amsterdam, is overleden voor zondag 19 februari 1882.

VIII-U  Antje van de Geer, dochter van Willem Georg Frederik van de Geer (VII-M) en Magtelt Rendes Vermeer, is geboren op dinsdag 25 november 1834 te Amsterdam.

Antje gaat in ondertrouw op zondag 26 januari 1868 te Harderwijk, trouwt met Hendrik Albertus Vermeer, zoon van Reijer Vermeer en Geertje Jansen Brandsen. Hendrik is geboren rond 1829 te Harderwijk.

Van Hendrik en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Georg Frederik Vermeer, bakker, is geboren rond 1873 te Harderwijk.

Willem trouwt op donderdag 29 juni 1899 te Apeldoorn met Johanna Duois, dochter van Gerhardus Johannes Dubois en Janna Peters. Johanna is geboren rond 1871 te Apeldoorn.

2  Gerritje Vermeer is geboren rond 1874 te Harderwijk.

Gerritje trouwt op woensdag 22 april 1903 te Harderwijk met Jan Cornelis Stols, zoon van Josephus Stols en Maria Vendeville. Jan, bakker, is geboren rond 1871 te Harderwijk.

VIII-V  Gerrit van der Geer, zoon van Dirk Willem van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, bouwman en winkelier, is geboren op dinsdag 24 december 1816 te Zuilen, is overleden op vrijdag 6 oktober 1876 te Utrecht.

Gerrit trouwt op vrijdag 27 maart 1857 te Veldhuizen met Gijsbertha de Bruin, dochter van Teunis Lambertus de Bruyn en Ariaantje de Beeld. Gijsbertha is geboren op maandag 22 april 1839 te Veldhuizen, is overleden op vrijdag 27 augustus 1909 te Jaarsveld.

Gijsbertha was later gehuwd (2) met Klaas van der Vlist.

Van Gerrit en Gijsbertha zijn negen kinderen bekend:

1  Dirk Willem van der Geer is geboren in december 1857 te Veldhuizen, is overleden op donderdag 21 april 1859 te Kockengen.

2  Adriana van der Geer is geboren op dinsdag 13 november 1860 te Kockengen, is overleden op donderdag 6 december 1860 te Kockengen.

3  Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 23 mei 1862 te Driebergen, zie IX-U.

4  Willemijntje van der Geer is geboren op donderdag 14 augustus 1862 te Veldhuizen.

5  Dirk Willem van der Geer is geboren op donderdag 18 januari 1866 te Vleuten, is overleden op dinsdag 6 februari 1866 te Vleuten.

6  Dirk Willem van der Geer is geboren op woensdag 29 mei 1867 te Vleuten, is overleden op zaterdag 15 juni 1867 te Vleuten.

7  Aartje Maria van der Geer is geboren op maandag 3 augustus 1868 te Vleuten, is overleden op dinsdag 15 maart 1870 te Vleuten.

8  Gijsbertha van der Geer is geboren op dinsdag 31 augustus 1869 te Vleuten, is overleden op maandag 10 april 1871.

9  Gijsbertus van der Geer is geboren op zaterdag 20 april 1872 te Veldhuizen, zie IX-V.

VIII-W  Philippus van der Geer, zoon van Dirk Willem van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op vrijdag 4 augustus 1826 te Zuilen, is overleden op woensdag 15 februari 1905 te Oudenrijn.

Philippus trouwt op woensdag 16 april 1856 te Jutphaas met Aaltje de Beeldt ook genaamd Aaltje de Beeld, dochter van Dirk de Beeld (t) en Johanna Verkuil. Aaltje is geboren op zondag 20 oktober 1833 te Jutphaas, is overleden op dinsdag 25 februari 1902 te Oudenrijn.

Van Philippus en Aaltje zijn dertien kinderen bekend:

1  Aartje van der Geer is geboren op woensdag 24 september 1856 te Jutphaas, zie IX-W.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 28 februari 1858 te Jutphaas.

3  Dirk van der Geer is geboren op zondag 24 februari 1861 te Jutphaas, is overleden op vrijdag 4 augustus 1865 te Oudenrijn.

4  doodgeboren dochter is doodgeboren op zondag 24 februari 1861 te Jutphaas.

5  Johanna van der Geer is geboren in juli 1862 te Oudenrijn, is overleden op zaterdag 4 oktober 1862 te Oudenrijn.

6  Gerrit van der Geer is geboren op vrijdag 6 november 1863 te Oudenrijn, zie IX-X.

7  Dirk Willem van der Geer is geboren in juli 1865 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 te Oudenrijn.

8  Dirk van der Geer is geboren in oktober 1866 te Oudenrijn, is overleden op woensdag 20 augustus 1884 te Oudenrijn.

9  Dirk Willem van der Geer is geboren op maandag 6 april 1868 te Oudenrijn, is overleden op woensdag 22 april 1868 te Oudenrijn.

10  Philippus van der Geer is geboren op woensdag 10 november 1869 te Oudenrijn, zie IX-Y.

11  Aaltje van der Geer is geboren op zondag 8 september 1872 te Oudenrijn, zie IX-Z.

12  Marrigje van der Geer is geboren op maandag 2 november 1874 te Oudenrijn, zie IX-AA.

13  Jacob van der Geer is geboren op zondag 21 mei 1876 te Oudenrijn, zie IX-AB.

VIII-X  Aartje van der Geer, dochter van Dirk Willem van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op zondag 18 november 1827 te Zuilen, is overleden op donderdag 22 september 1892 te Weesp.

Aartje trouwt op vrijdag 13 april 1855 te Nigtevecht met Frederik Groen, zoon van Ruth Groen en Woutertje Baas. Frederik is geboren op vrijdag 20 oktober 1826 te Baambrugge, is overleden op vrijdag 15 augustus 1902 te Weesp.

Van Frederik en Aartje zijn twee kinderen bekend:

1  Aartje Groen is geboren op woensdag 26 december 1855 te Loosdrecht, is overleden op woensdag 1 januari 1941 te Hilversum.

Aartje trouwt op zondag 11 februari 1877 te Loosdrecht met Jasper Boelhouwer, zoon van Klaas Boelhouwer en Meintje Masmeijer. Jasper is geboren rond 1854 te Loosdrecht.

2  Ruth Groen is geboren rond 1859 te Loosdrecht.

Ruth trouwt op zaterdag 19 augustus 1882 te Hilversum (1) met Wilempje Veldhuizen, dochter van Willem Veldhuizen en Juitje Harmsen. Wilempje is geboren rond 1860. Ruth trouwt op dinsdag 23 mei 1911 te Loosdrecht (2) met Elisabeth Buwalda, dochter van Sytze Buwalda en Antje de Jong. Elisabeth is geboren rond 1865 te St. Jacobi Parchie.

VIII-Y  Grietje van der Geer, dochter van Dirk Willem van der Geer (VII-N) en Aartje van Zijtveld, is geboren op maandag 28 december 1829 te Zuilen, is overleden op maandag 18 februari 1889 te Driebergen.

Grietje trouwt op donderdag 29 mei 1856 te Zeist met Willem van Eck, zoon van Cornelis van Eck en Teuntje van Rijn. Willem is geboren rond 1826.

Van Willem en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis van Eck is geboren op dinsdag 16 september 1856 te Zeist, is overleden op vrijdag 22 juni 1866 te Driebergen.

2  Dirk Willem van Eck is geboren in 1858, is overleden op woensdag 31 oktober 1928 te Utrecht.

3  Teuntje van Eck is geboren op dinsdag 25 januari 1859 te Doorn, is overleden op donderdag 5 oktober 1939 te Driebergen-Rijsenburg.

Teuntje trouwt op vrijdag 11 april 1884 te Driebergen met Hendrik de Wit, zoon van Rik Lubbertsen de Wit en Janetje Buurman. Hendrik is geboren rond 1853 te Woudenberg.

4  Aart van Eck is geboren op zondag 10 maart 1861 te Driebergen, is overleden op zaterdag 7 september 1861 te Driebergen.

5  Huibert van Eck is geboren op maandag 15 januari 1866 te Driebergen, is overleden op zaterdag 21 juli 1866 te Driebergen.

6  Cornelis van Eck is geboren op donderdag 2 januari 1868 te Driebergen, is overleden op zaterdag 30 mei 1868 te Driebergen.

7  Huibertus van Eck is geboren op maandag 13 september 1869 te Driebergen, is overleden op zondag 31 oktober 1869 te Driebergen.

8  Cornelis van Eck is geboren op zondag 7 juli 1872 te Driebergen, is overleden op zaterdag 24 augustus 1872 te Driebergen.

9  Cornelia van Eck is geboren in juli 1874, is overleden op vrijdag 2 oktober 1874 te Driebergen.

VIII-Z  Jacobus van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op zaterdag 25 februari 1832 te Leersum, is overleden op donderdag 11 februari 1915 te Linschoten.

Jacobus trouwt op donderdag 12 juni 1856 te Linschoten met Trijntje van Santen, dochter van Abraham van Santen en Cornelia Pauw. Trijntje is geboren op zondag 16 januari 1831 te Vleuten, is overleden op vrijdag 14 februari 1908 te Linschoten.

Van Jacobus en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruida van de Geer is geboren op maandag 16 februari 1857 te Linschoten, is overleden op woensdag 24 maart 1858 te Linschoten.

2  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 16 februari 1858 te Linschoten, zie IX-AC.

3  Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 21 maart 1860 te Linschoten, zie IX-AD.

4  Jacobus van de Geer is geboren op dinsdag 25 februari 1862 te Linschoten, is overleden op woensdag 7 september 1864 te Linschoten.

5  Gerard van de Geer is geboren op zondag 5 juni 1864 te Linschoten, is overleden op zondag 21 augustus 1892 te Linschoten.

6  Jacobus van de Geer is geboren op zondag 27 mei 1866 te Linschoten, is overleden op woensdag 28 november 1866 te Linschoten.

7  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 4 januari 1868 te Linschoten, is overleden op maandag 20 januari 1868 te Linschoten.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 22 augustus 1869 te Linschoten.

9  Jacobus van de Geer is geboren op maandag 5 december 1870 te Linschoten, is overleden op zondag 6 augustus 1871 te Linschoten.

10  Cornelia van de Geer is geboren op maandag 4 mei 1874 te Linschoten, is overleden op dinsdag 14 juli 1874 te Linschoten.

VIII-AA  Maurits Gerard van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), landarbeider, is geboren op maandag 5 mei 1834 te Leersum, is overleden op maandag 19 februari 1906 te De Bilt.

Maurits trouwt op woensdag 23 april 1873 te Maarssen (1) met Emmetje Beukhof, dochter van Pieter Beukhof en Adriana van Schaik. Emmetje is geboren op woensdag 19 december 1849 te Maarssen, is overleden voor 1903.

Van Maurits en Emmetje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is geboren op zondag 15 februari 1874 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 9 februari 1886 te Maarsseveen.

2  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 5 mei 1875 te Maarsseveen, zie IX-AE.

3  Geertje van de Geer is geboren op vrijdag 2 maart 1877 te Maarsseveen, zie IX-AF.

4  Maurits Gerard van de Geer is geboren op zaterdag 14 september 1878 te Maarsseveen, zie IX-AG.

5  Adriaan van de Geer is geboren op dinsdag 16 maart 1880 te Maarsseveen, zie IX-AH.

6  Sophia Maria van de Geer is geboren op dinsdag 3 januari 1882 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 12 februari 1901 te Utrecht.

7  Jan van de Geer, kweker, is geboren op woensdag 2 mei 1883 te Maarsseveen, is overleden op zondag 1 februari 1970 te De Bilt.

Jan trouwt op donderdag 19 december 1918 te Utrecht met Johanna Sophia Heitinga, dochter van Johannes Heitinga en Elizabeth Maria Vink. Johanna, wonende te Bilthoven, is geboren op zondag 25 oktober 1891 te Delft.

8  Jacob van de Geer is geboren op maandag 2 februari 1885 te Maarsseveen.

Maurits trouwt op vrijdag 27 maart 1903 te Amerongen (2) met Judrika Wildeman, dochter van Jan Wildeman (VII-U) en Judith van de Geer. Judrika is geboren op vrijdag 25 juni 1852 te Amerongen, is overleden op maandag 5 december 1921 te Amerongen.

VIII-AB  Sophia van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op vrijdag 30 december 1836 te Maarsseveen, is overleden op zondag 15 juni 1919 te Abcoude-Baambrugge.

Sophia trouwt op vrijdag 23 april 1858 te Maarsseveen met Karel Hendrik Coers, zoon van Christiaan Frederik Coers en Sophia Johanna Esscher. Karel, landbouwer, wonende te Linschoten, is geboren in 1833 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 13 december 1890 te Abcoude-Baambrugge.

Van Karel en Sophia zijn zeven kinderen bekend:

1  Marinus Christiaan Frederik Coers is geboren op maandag 21 februari 1859 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op vrijdag 19 augustus 1859 te Abcoude-Baambrugge.

2  Maria Coers is geboren op vrijdag 1 juni 1860 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op woensdag 15 november 1865 te Abcoude-Baambrugge.

3  Dirk Coers is geboren op maandag 6 oktober 1862 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op zaterdag 22 november 1862 te Abcoude-Baambrugge.

4  Dirk Coers is geboren op woensdag 14 oktober 1863 te Abcoude-Baambrugge.

5  Christiaan Frederik Marinus Coers is geboren op zondag 19 mei 1867 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 17 oktober 1929 te Amsterdam.

Christiaan trouwt op vrijdag 10 mei 1895 te Abcoude-Baambrugge met Maria de Bree, dochter van Gijsbert de Bree en Geertje Barmentlo. Maria is geboren rond 1870 te Baambrugge.

6  Maria Geertruida Coers is geboren op dinsdag 26 mei 1868 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op zaterdag 21 mei 1870 te Abcoude-Baambrugge.

7  Gerardus Coers is geboren op vrijdag 6 januari 1871 te Abcoude-Baambrugge.

VIII-AC  Maria van de Geer, dochter van Dirk van de Geer (VII-P) en Geertje Versteegh (Geertruida), is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Maarsseveen, is overleden op dinsdag 30 december 1913 te Alphen aan den Rijn.

Maria trouwt op donderdag 16 april 1868 te Maarssen met Anthonius Joha, zoon van Jouke Teitsma Joha en Magdalena Margaretha van Wesel. Anthonius is geboren rond 1841 te Sneek.

Van Anthonius en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Geertje Joha is geboren rond 1870 te Hazerswoude.

Geertje trouwt op donderdag 3 november 1892 te Alphen aan den Rijn met Jan Dirk Erkelens, zoon van Barend Erkelens en Renske ter Cock. Jan is geboren rond 1871 te Alphen aan den Rijn.

2  Magdalena Margaretha Joha is geboren rond 1873 te Hazerswoude.

Magdalena trouwt op donderdag 11 juni 1896 te Alphen aan den Rijn met Jan Bulk, zoon van Arie Bulk en Neeltje Catharina Spruijt. Jan is geboren rond 1870 te Boskoop.

3  Dirk Tieitsma Joha is geboren rond 1876 te Alphen aan den Rijn.

Dirk trouwt op donderdag 1 maart 1906 te Nieuwveen met Katharina Wilhelmina van Leuwen. Katharina is geboren rond 1875 te Nieuwveen.

4  Sophia Cornelia Hendrika Joha is geboren rond 1880 te Alphen aan den Rijn.

Sophia trouwt op donderdag 9 augustus 1906 te Alphen aan den Rijn met Willem van Bergen, zoon van Jan van Bergen en Gerritje van 't Wout. Willem is geboren rond 1882.

5  Bernardina Margaretha Joha is geboren rond 1884 te Alphen aan den Rijn.

Bernardina trouwt op donderdag 18 juli 1907 te Alphen aan den Rijn met Adrianus van Bergen, zoon van Jan van Bergen en Gerritje van 't Wout. Adrianus is geboren rond 1885.

6  Jacobus Teitsma Joha is geboren rond 1885 te Alphen aan den Rijn.

Jacobus trouwt op donderdag 13 augustus 1908 te Alphen aan den Rijn met Corneli Magdalena Bol, dochter van Jouke Bol en Cornelia Sophia Noordam. Corneli is geboren rond 1887 te Pijnacker.

VIII-AD  Maurina Gerdina van de Geer, dochter van Lammert van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, is geboren op donderdag 27 oktober 1831 te Maurik, is gedoopt op zondag 27 november 1831 te Maurik, is overleden op woensdag 20 oktober 1875 te Ophemert.

Maurina trouwt op woensdag 9 maart 1859 te Maurik met Steven van Gelder, zoon van Hendrik van Gelder en Otje van Os. Steven, landbouwer, is geboren in 1836 te Ophemert, is overleden op vrijdag 15 augustus 1890 te Ophemert.

Van Steven en Maurina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Lambertus van Gelder is geboren op zondag 16 oktober 1859 te Ophemert, is overleden op dinsdag 13 juni 1865 te Ophemert.

2  Geertruida Christina Ottelina van Gelder is geboren op zondag 16 oktober 1859 te Ophemert, is overleden op vrijdag 19 november 1943 te Ophemert.

3  Hendrik Lambertus van Gelder is geboren in 1866 te Ophemert, is overleden op donderdag 21 juni 1934.

Hendrik trouwt op woensdag 10 januari 1906 te Ophemert met Jacoba Willemina van Tussenbroek, dochter van Willem van Tussenbroek en Megchelina Clasina van Ballegoijen. Jacoba is geboren rond 1881 te Ophemert.

VIII-AE  Teunis Jacobus van de Geer, zoon van Lammert van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, poldermeester en landbouwer, is geboren op woensdag 18 september 1833 te Maurik, is gedoopt op zondag 20 oktober 1833 te Maurik, is overleden op maandag 11 april 1921 te Maurik.

Teunis gaat in ondertrouw op vrijdag 15 mei 1868 te Maurik, trouwt op donderdag 28 mei 1868 te Maurik met Clasina Adriana van Mourik, dochter van Jan Cornelis van Mourik en Antonia van Wees. Clasina is geboren op zaterdag 30 september 1843 te Maurik, is overleden op woensdag 28 september 1904 te Maurik.

Van Teunis en Clasina zijn vier kinderen bekend:

1  Lambertus Gertrudus Christiaan van de Geer is geboren op zondag 18 december 1870 te Maurik, zie IX-AI.

2  Antoinette van de Geer is geboren op woensdag 11 september 1872 te Maurik, is overleden op dinsdag 3 juli 1951 te Tiel.

3  Geertruida Christina van de Geer is geboren op zondag 7 maart 1875 te Maurik, is overleden op zondag 2 mei 1954 te Tiel.

4  Jeanette Cornelia van de Geer is geboren op zondag 17 juni 1877 te Maurik, is overleden op dinsdag 22 augustus 1961 te Maurik.

Jeanette trouwt op donderdag 2 juni 1910 te Maurik met Jacobus Karel Christofel Sneltjes. Jacobus is geboren op zaterdag 11 november 1876 te Haarlem, is overleden op donderdag 29 maart 1928 te Renkum.

VIII-AF  Anna Diederika van de Geer, dochter van Lammert van de Geer (VII-Q) en Geertruida Christina van Wijk, is geboren op zondag 29 maart 1835 te Maurik, is overleden op donderdag 2 april 1908 te Maurik.

Anna trouwt op woensdag 6 juni 1866 te Maurik met Dirk van Lutterveld, zoon van Wouter van Lutterveld en Theodora Jacobs. Dirk, landbouwer, is geboren in 1826 te Maurik, is overleden op dinsdag 12 september 1893 te Maurik.

Van Dirk en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Theodora Geertruida Christine van LutterveLd is geboren op donderdag 6 augustus 1868 te Maurik, is gedoopt op zondag 20 september 1868 te Maurik, is overleden op maandag 29 mei 1893 te Maurik.

2  Lambertus Wouter van Lutterveld is geboren op donderdag 10 maart 1870 te Maurik, is gedoopt op zondag 24 april 1870 te Maurik, is overleden op maandag 21 juni 1943 te Maurik.

Lambertus trouwt op woensdag 15 september 1897 te Maurik met Johanna Anna Diederika de Vree, dochter van Adrianus Sophias de Vree en Willemke van Keulen. Johanna is geboren rond 1870 te Maurik.

3  Geertruida Christina van Lutterveld is geboren op vrijdag 22 september 1871 te Maurik, is gedoopt op zondag 29 oktober 1871 te Maurik, is overleden op dinsdag 14 augustus 1894 te Maurik.

4  Woutera Maria van Lutterveld is geboren op zaterdag 6 september 1873 te Maurik, is overleden op dinsdag 7 oktober 1873 te Maurik.

5  Woutera Maria van Lutterveld is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 te Maurik, is overleden op zaterdag 18 juni 1892 te Maurik.

VIII-AG  Willem Hendrik van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, landbouwer, wonende te Leusden, is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Driebergen, is overleden op dinsdag 3 maart 1931 te Ruwiel.

Willem trouwt op vrijdag 17 februari 1871 te Ruwiel met Willemijntje Sophia Cazant, dochter van Sijmen Cazant en Marretje Spruyt. Willemijntje is geboren op zaterdag 11 november 1848 te Ruwiel, is overleden op donderdag 7 september 1922 te Ruwiel.

Van Willem en Willemijntje zijn zestien kinderen bekend:

1  Jannetje van de Geer ook genaamd Jannigje van de Geer is geboren op donderdag 10 augustus 1871 te Ruwiel, is overleden op zaterdag 9 februari 1924, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel.

Jannetje trouwt op donderdag 19 mei 1892 te Ruwiel met Rijk Bellaar, zoon van Gerrit Bellaar en Lijsje van Sijsveld. Rijk is geboren op woensdag 29 april 1868 te Ouder-Amstel, is overleden op maandag 27 april 1914, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel.

2  Sijmen van de Geer is geboren op dinsdag 24 september 1872 te Zeist, is overleden op vrijdag 18 april 1873 te Zeist.

3  Sijmen van de Geer is geboren op zondag 25 januari 1874 te Zeist, zie IX-AJ.

4  Jan van de Geer is geboren op maandag 19 april 1875 te Zeist, zie IX-AK.

5  Gerardus van de Geer is geboren op woensdag 30 augustus 1876 te Zeist, is overleden op zondag 29 april 1888 te Ruwiel.

6  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op donderdag 22 november 1877 te Zeist, is overleden op vrijdag 23 augustus 1878 te Zeist.

7  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op maandag 21 april 1879 te Zeist, is overleden op vrijdag 13 juni 1879 te Zeist.

8  Willem Hendrikus van de Geer, veehouder, is geboren op woensdag 9 juni 1880 te Ruwiel, is overleden op maandag 5 oktober 1964 te Breukelen, is begraven op donderdag 8 oktober 1964 te Nieuwer Ter Aa.

Willem trouwt op donderdag 12 december 1929 te Linschoten met Jannigje Raaphorst. Jannigje is geboren op dinsdag 19 februari 1889 te Haastrecht, is overleden op donderdag 20 mei 1982, is begraven te Nieuwer Ter Aa.

9  Marrigje van de Geer is geboren op donderdag 20 oktober 1881 te Ruwiel, is overleden op maandag 22 september 1952 te Vleuten.

Marrigje trouwt op donderdag 15 april 1909 te Ruwiel met Floris Hamoen, zoon van Gerrit Hamoen en Cornelia van Bemmel. Floris is geboren op woensdag 7 februari 1877 te Breukelen.

10  Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 13 januari 1883 te Ruwiel, is overleden in februari 1883 te Ruwiel.

11  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 22 februari 1884 te Ruwiel, is overleden in juni 1887 te Ruwiel.

12  Jan Teunis van de Geer is geboren op zondag 3 mei 1885 te Ruwiel, zie IX-AL.

13  Reyer van de Geer is geboren op vrijdag 17 september 1886 te Ruwiel, zie IX-AM.

14  Jacob van de Geer is geboren op donderdag 27 oktober 1887 te Ruwiel, zie IX-AN.

15  Gerardus van de Geer, veehouder, is geboren op vrijdag 15 maart 1889 te Ruwiel, is overleden op vrijdag 10 oktober 1952 te Utrecht, is begraven te Montfoort.

Gerardus trouwt op donderdag 29 april 1926 te Willeskop met Magdalena Wijnanda Lekkerkerker. Magdalena is geboren op dinsdag 13 oktober 1896 te Willeskop, is overleden op woensdag 23 december 1992, is begraven te Montfoort.

16  Willemijntje Sophia van de Geer is geboren op zaterdag 13 februari 1892 te Ruwiel, zie IX-AO.

VIII-AH  Clara Margaretha van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op maandag 8 maart 1852 te Leersum, is overleden op maandag 18 oktober 1937 te Rhenen.

Clara trouwt op donderdag 9 september 1875 te Leersum met Lambertus Lagerweij, zoon van Teunis Lagerweij en Dirkje van den Broek. Lambertus is geboren op maandag 17 april 1848 te Leersum, is overleden op zondag 9 januari 1927 te Rhenen.

Van Lambertus en Clara zijn negentien kinderen bekend:

1  Diderika Lagerweij is geboren op donderdag 11 november 1875 te Leersum, is overleden op dinsdag 4 maart 1879 te Langbroek.

2  Jannigje Lagerweij is geboren op donderdag 22 maart 1877 te Leersum, is overleden op donderdag 13 februari 1879 te Langbroek.

3  Teunis Lagerweij is geboren op maandag 25 maart 1878 te Langbroek.

Teunis trouwt op donderdag 21 november 1907 te Langbroek met Gijsberta Haartman, dochter van Barend Haartman en Maagje de Kruijf. Gijsberta is geboren rond 185 te Langbroek.

4  Jan Lagerweij is geboren op zondag 21 september 1879 te Langbroek.

Jan trouwt op donderdag 16 november 1911 te Zeist met Metje Johanna Meidam, dochter van Jan Meidam en Elizabet van Boggelen. Metje is geboren rond 1885 te Everdingen.

5  Cornelis Lagerweij is geboren op dinsdag 4 januari 1881 te Langbroek.

6  Jan Willem Lagerweij is geboren op zondag 25 juni 1882 te Langbroek, is overleden op zondag 22 mei 1949 te Zeist.

Jan trouwt op zaterdag 11 december 1915 te Veenendaal met Trijntje Hendriksen, dochter van Cornelis Hendriksen en Reintje Buurman. Trijntje is geboren rond 1892 te Ede.

7  Jannigje Lagerweij is geboren op zaterdag 22 december 1883 te Leersum.

Jannigje trouwt op donderdag 18 mei 1911 te Rhenen met Alle Postma, zoon van Martinus Postma en Janke de Haan. Alle is geboren rond 1886 te Leeuwarden.

8  Jacob Lagerweij is geboren op woensdag 8 april 1885 te Leersum, is overleden op woensdag 23 april 1890 te Rhenen.

9  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op woensdag 8 september 1886 te Leersum, is overleden op woensdag 13 april 1887 te Leersum.

10  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op dinsdag 16 augustus 1887 te Leersum, is overleden op donderdag 3 november 1887 te Leersum.

11  Clara Margaritha Lagerweij is geboren in 1888 te Rhenen.

12  Dirk Lambertus Lagerweij is geboren op zaterdag 15 september 1888 te Leersum.

Dirk trouwt op vrijdag 30 november 1917 te Culemborg met Maria Cornelia Meidam, dochter van Cornelis Meidam en Aaltje van de Ham. Maria is geboren rond 1886 te Culemborg.

13  Clara Margaretha Lagerweij is geboren op vrijdag 15 november 1889 te Rhenen, is overleden op zaterdag 18 januari 1890 te Rhenen.

14  N.N. Lagerweij is geboren in 1891, is overleden op maandag 20 april 1891 te Rhenen.

15  Jacob Lagerweij is geboren op dinsdag 29 maart 1892 te Rhenen, is overleden op zondag 13 november 1892 te Rhenen.

16  Clara-Margaritha Lagerweij is geboren op dinsdag 29 maart 1892 te Rhenen.

Clara-Margaritha trouwt op maandag 1 november 1937 te Rhenen met Cornelis Willem van Schaik.

17  Jacob Lagerweij is geboren op zaterdag 2 september 1893 te Rhenen.

18  Jacob Lagerweij is geboren in 1894 te Rhenen.

Jacob trouwt op donderdag 16 juli 1925 te Rhenen met Gerritje van Geerenstein.

19  Lambertus Lagerweij is geboren op zaterdag 26 maart 1898 te Rhenen.

VIII-AI  Teunis van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 te Leersum, is overleden op maandag 2 november 1936 te Leersum.

Teunis trouwt op donderdag 22 november 1888 te Doorn met Hendrika van Dijk, dochter van Gerrit van Dijk en Maagje de Kruif. Hendrika is geboren op donderdag 4 juli 1861 te Doorn, is overleden op dinsdag 25 augustus 1942 te Leersum.

Van Teunis en Hendrika zijn dertien kinderen bekend:

1  Gerrit van de Geer is geboren op dinsdag 6 juni 1882 te Doorn, zie IX-AP.

2  Teunis van de Geer, landbouwer, is geboren op zaterdag 12 december 1885 te Leersum, is overleden op vrijdag 6 december 1974 te Leersum, is begraven op woensdag 11 december 1974 te Leersum.

Teunis trouwt op woensdag 14 januari 1953 te Leersum met Sofia Jacoba Lokhorst. Sofia is geboren op woensdag 14 december 1887 te Maurik, is overleden op maandag 20 december 1971 te Rhenen, is begraven te Leersum.

3  Jan van de Geer is geboren op maandag 11 februari 1889 te Doorn, is overleden op vrijdag 9 mei 1890 te Leersum.

4  Marinus van de Geer is geboren op woensdag 22 januari 1890 te Leersum, zie IX-AQ.

5  Jan van de Geer is geboren op maandag 26 januari 1891 te Leersum, zie IX-AR.

6  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Leersum, zie IX-AS.

7  Jannigje van de Geer is geboren op zondag 4 februari 1894 te Leersum, zie IX-AT.

8  Geertje van de Geer is geboren op donderdag 21 november 1895 te Leersum, is overleden op maandag 16 december 1895 te Leersum.

9  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 20 januari 1896 te Leersum.

10  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 8 januari 1897 te Leersum.

11  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 4 januari 1898 te Leersum.

12  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 20 mei 1899 te Leersum.

13  Maagje van de Geer is geboren op dinsdag 29 mei 1900 te Leersum, is overleden op zondag 22 juli 1973 te Wageningen, is begraven te Leersum.

Maagje trouwt op donderdag 5 augustus 1937 te Leersum met Hendrikus van Arkel. Hendrikus is geboren op vrijdag 20 juni 1902 te Leersum, is overleden op donderdag 29 april 1976 te Leersum.

VIII-AJ  Sophia van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op vrijdag 23 november 1855 te Leersum, is belijdenis 08.04.1877 gedoopt, is overleden op zaterdag 8 februari 1941 te Harmelen.

Sophia trouwt op donderdag 17 mei 1883 te Leersum met Jan van Vliet, zoon van Willem van Vliet en Cornelia van der Waaij. Jan, landbouwer, is geboren in 1848 te Linschoten, is overleden op vrijdag 23 januari 1925.

Van Jan en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Willem van Vliet is geboren rond 1883 te Ruwiel.

Willem trouwt op vrijdag 25 oktober 1912 te Ruwiel met Geertruida Pieternella van Vliet, dochter van Arie van Vliet en Pietertje van Oosterom. Geertruida is geboren rond 1886 te Ruwiel.

2  Jan van Vliet is geboren op woensdag 27 oktober 1886 te Harmelen.

3  Cornelis van Vliet is geboren op woensdag 28 december 1887 te Harmelen.

Cornelis trouwt op donderdag 9 augustus 1917 te Linschoten met Aaltje de Haan, dochter van Arij de Haan en Jacoba Kersbergen. Aaltje is geboren rond 1891 te Linschoten.

4  Jacob van Vliet is geboren op zaterdag 8 maart 1890 te Harmelen.

5  Jannigje Cornelis van Vliet is geboren op donderdag 27 april 1893 te Harmelen.

6  Cornelia Maria van Vliet is geboren op woensdag 6 november 1895 te Harmelen.

7  Teunis Johan van Vliet is geboren op zondag 21 mei 1899 te Harmelen.

8  Arie van Vliet is geboren op zaterdag 27 september 1902 te Harmelen.

VIII-AK  Reijer van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op woensdag 17 juni 1857 te Leersum, is overleden op zaterdag 22 september 1928 te Leersum, is begraven te Leersum.

Reijer trouwt op donderdag 12 juni 1890 te Leersum met Teuntje Wilhelmina van de Geer, zie VIII-AQ.

Van Reijer en Teuntje zijn negen kinderen bekend:

1  Jannigje van de Geer is geboren op vrijdag 5 september 1890 te Leersum, is overleden op vrijdag 6 december 1918 te Leersum.

2  Hendrika van de Geer is geboren op zaterdag 30 januari 1892 te Leersum, is overleden op vrijdag 9 september 1892 te Leersum.

3  Teunis van de Geer is geboren op woensdag 14 februari 1894 te Leersum, zie IX-AU.

4  Jan van de Geer is geboren op zondag 3 november 1895 te Leersum, zie IX-AV.

5  Reijer van de Geer is geboren op zaterdag 19 juni 1897 te Leersum, zie IX-AW.

6  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 9 juli 1899 te Leersum, is overleden op donderdag 26 maart 1903 te Leersum.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 18 november 1901 te Leersum.

8  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op woensdag 10 december 1902 te Leersum, is overleden op vrijdag 27 februari 1976 te Doorn.

Teuntje trouwt op woensdag 6 november 1929 te Leersum met Hendrikus van Dijk. Hendrikus is geboren op dinsdag 18 juli 1899 te Langbroek, is overleden op donderdag 26 februari 1976 te Doorn.

9  Clara Jacoba van de Geer, hulp in de huishouding, is geboren op dinsdag 26 september 1905 te Leersum, is overleden op dinsdag 4 januari 1983 te Barneveld, is begraven op zaterdag 8 januari 1983 te Neerlangbroek.

VIII-AL  Hendrika van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op donderdag 2 december 1858 te Leersum, is overleden op donderdag 12 augustus 1937 te Doorn.

Hendrika trouwt op donderdag 29 april 1886 te Leersum met Reijer van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en Maagje de Kruif. Reijer, landbouwer, wonende te Doorn, is geboren in 1856 te Cothen, is overleden op woensdag 4 september 1946, is begraven op zaterdag 7 september 1946 te Neerlangbroek.

Van Reijer en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Maagje van Dijk is geboren op zaterdag 9 april 1887 te Langbroek.

Maagje trouwt op donderdag 10 augustus 1922 te Langbroek met Cornelis van Ojen, zoon van Reijer van Ojen en Wilhelmina van Dam. Cornelis is geboren rond 1891 te Wijk bij Duurstede.

2  Jan van Dijk is geboren op maandag 22 april 1889 te Langbroek.

3  Gerrit van Dijk is geboren op vrijdag 10 april 1891 te Langbroek.

4  Jannigje van Dijk is geboren op zaterdag 7 januari 1893 te Langbroek.

Jannigje trouwt op donderdag 30 mei 1918 te Langbroek met Arie Gijsbertus Oskam, zoon van Floris Ernst Oskam en Margaretha Maria Legemaat. Arie is geboren rond 1894 te Houten.

5  Reijer van Dijk is geboren op vrijdag 21 december 1894 te Langbroek.

Reijer trouwt op vrijdag 23 juni 1922 te De Bilt met Johanna Wilhelmina Dorrestein, dochter van Steven Dorrestein en Willemijntje van Dijk. Johanna is geboren rond 1897 te De Bilt.

6  Willem van Dijk is geboren op woensdag 6 januari 1897.

7  Hendrikus van Dijk is geboren op dinsdag 18 juli 1899 te Langbroek.

VIII-AM  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Leersum, is overleden op woensdag 24 maart 1937 te Leersum.

Jan trouwt op donderdag 11 december 1902 te Leersum met Cornelia van den Brandhof, dochter van Johannes van den Brandhof en Willemijntje van Appeldoorn. Cornelia is geboren op maandag 30 december 1872 te Amerongen, is overleden op vrijdag 12 juli 1929 te Leersum.

Van Jan en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Jannigje van de Geer is geboren op donderdag 5 november 1903 te Leersum, is overleden op zondag 6 maart 1955 te Leersum.

2  Johannes van de Geer is geboren op donderdag 11 mei 1905 te Leersum, zie IX-AX.

3  Jan van de Geer is geboren op zaterdag 23 februari 1907 te Leersum, zie IX-AY.

4  Willem van de Geer, landbouwer, is geboren op vrijdag 23 oktober 1908 te Leersum, is overleden op zaterdag 13 mei 1978 te Rhenen.

5  Teunis van de Geer is geboren voor donderdag 15 januari 1914 te Leersum, is overleden op donderdag 15 januari 1914 te Leersum.

6  Cornelis van de Geer is geboren rond 1919, is overleden op woensdag 19 februari 1936 te Leersum.

VIII-AN  Wilhelmina Hendrika van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VII-T) en Jannigje van Woudenberg, is geboren op vrijdag 23 januari 1863 te Leersum, is overleden op dinsdag 2 juni 1942 te Maartensdijk.

Wilhelmina trouwt op donderdag 30 maart 1893 te Leersum met Jan van Woudenberg, zoon van Gijsbertus Woudenberg en Gezina Hendrika van den Broek. Jan, landbouwer, is geboren in 1857 te Leersum, is overleden op woensdag 5 oktober 1932 te Maartensdijk.

Van Jan en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 14 november 1894 te Maartensdijk.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 29 oktober 1895 te Maartensdijk.

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 17 augustus 1897 te Maartensdijk.

4  Gijsbertha van Woudenberg is geboren op vrijdag 24 mei 1901 te Maartensdijk.

VIII-AO  Jacoba Sophia van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op dinsdag 16 mei 1865 te Leersum, is overleden op vrijdag 3 mei 1957 te Leersum.

Jacoba trouwt op donderdag 24 april 1890 te Leersum met Pieter Adrianus Takken, zoon van Jan Takken en Siemetje van Brummelen. Pieter is geboren in 1865 te Leersum, is overleden op zaterdag 23 oktober 1943 te Leersum.

Van Pieter en Jacoba zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Takken is geboren op zaterdag 3 januari 1891 te Hei en Boeicop, is overleden op zaterdag 10 januari 1891 te Hei en Boeicop.

2  Hendrik Jan Takken is geboren op maandag 8 februari 1892 te Leersum, is overleden op vrijdag 4 maart 1892 te Hei en Boeicop.

3  Hendrica Takken is geboren op donderdag 16 maart 1893 te Hei en Boeicop.

4  Jan Takken is geboren op donderdag 5 april 1894 te Hei en Boeicop, is overleden op dinsdag 24 april 1894 te Hei en Boeicop.

5  Jan Takken is geboren op dinsdag 7 mei 1895 te Hei en Boeicop, is overleden op zaterdag 28 september 1895 te Hei en Boeicop.

6  Pieter Adrianus Takken is geboren op zaterdag 6 maart 1897 te Hei en Boeicop.

7  Grietje Janna Teuntje Takken is geboren op dinsdag 8 januari 1901 te Hei en Boeicop.

VIII-AP  Sophia van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op donderdag 20 september 1866 te Leersum, is overleden op zondag 1 april 1934 te Leersum.

Sophia trouwt op donderdag 18 december 1902 te Leersum (is gescheiden op donderdag 30 oktober 1913 te Leersum) met Abraham Willem de Wit Boers, zoon van Christiaan Frederik de Wit Boers en Margrita A. Goedhart. Abraham is geboren op maandag 27 februari 1871 te Langbroek, is overleden op zondag 20 januari 1952 te Vollenhoven.

Van Abraham en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Christiaan Frederik de Wit Boers is geboren op zaterdag 9 januari 1904 te Leersum, is overleden op dinsdag 12 januari 1904 te Leersum.

2  Christiaan Frederik de Wit Boers is geboren op vrijdag 31 maart 1905 te Leersum.

VIII-AQ  Teuntje Wilhelmina van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op donderdag 21 november 1867 te Leersum, is overleden op dinsdag 18 maart 1941 te Leersum.

Teuntje trouwt op donderdag 12 juni 1890 te Leersum met Reijer van de Geer, zie VIII-AK.

VIII-AR  Hendrika van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-V) en Hendrika van Dijk, is geboren op zondag 26 december 1869 te Leersum, is overleden op dinsdag 23 oktober 1928 te Leersum.

Hendrika trouwt op donderdag 30 augustus 1894 te Leersum met Hessel van Arkel, zoon van Gerrit van Arkel en Kristina Maaike Key. Hessel, landbouwer, is geboren in 1870 te Maurik, is overleden op zaterdag 14 november 1925 te Leersum.

Van Hessel en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van Arkel is geboren voor dinsdag 16 oktober 1894 te Leersum, is overleden op dinsdag 16 oktober 1894 te Leersum.

2  doodgeboren kind is doodgeboren op vrijdag 27 juli 1900 te Leersum.

3  Hessel van Arkel is geboren voor dinsdag 14 juni 1904 te Leersum, is overleden op dinsdag 14 juni 1904 te Leersum.

VIII-AS  Rijk Pieter Cornelis van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VII-Z) en Cornelia van Ojen, brood- en koekbakker en herbergier, is geboren op vrijdag 11 november 1836 te Maurik, is overleden op woensdag 1 mei 1901 te Maurik.

Rijk trouwt op donderdag 14 mei 1857 te Tiel met Neeltje Vorster, dochter van Arris Vorster en Geertje van Krieken. Neeltje is geboren op dinsdag 2 december 1834 te Tiel, is overleden op woensdag 10 september 1902 te Wijk bij Duurstede.

Van Rijk en Neeltje zijn elf kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 6 april 1858 te Rijswijk, is overleden op donderdag 2 mei 1861 te Rijswijk-Buren.

2  Arris van de Geer is geboren op donderdag 8 september 1859 te Rijswijk, is overleden op donderdag 6 oktober 1859 te Rijswijk.

3  Arris van de Geer is geboren op zaterdag 11 augustus 1860 te Rijswijk, zie IX-AZ.

4  Cornelia van de Geer is geboren op dinsdag 27 januari 1863 te Rijswijk, zie IX-BA.

5  Dirkje van de Geer is geboren op donderdag 3 november 1864 te Rijswijk.

6  Geertje van de Geer is geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Rijswijk, zie IX-BB.

7  Gerritje van de Geer is geboren op zondag 11 juli 1869 te Rijswijk, is overleden op maandag 3 februari 1919 te Werkendam.

Gerritje trouwt op donderdag 19 maart 1891 te Wijk bij Duurstede met Cornelis de Graaf, zoon van Cornelis de Graaf en Aaltje van Leeuwen. Cornelis, wonende te Zutphen, is geboren rond 1866 te Ede.

8  Dirkje van de Geer is geboren in 1871, is overleden op dinsdag 3 oktober 1871.

9  Dirkje van de Geer is geboren op maandag 8 december 1873 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 30 april 1878 te Maurik.

10  Rijk van de Geer is geboren op zondag 4 april 1875 te Rijswijk, is overleden op zondag 18 april 1875 te Rijswijk-Buren.

11  Dirk van de Geer is geboren op zondag 2 juni 1878 te Rijswijk, is overleden op zondag 8 september 1878.

VIII-AT  Cornelia Wilhelmina van de Geer, dochter van Gerrit Dirk van de Geer (VII-Z) en Arreke Willemina van Ojen, veerpachtster, is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 te Maurik, is overleden op zaterdag 8 mei 1920 te Rhenen, is begraven te Rijswijk.

Cornelia trouwt op vrijdag 3 mei 1861 te Maurik met Willem Udo, zoon van Aart Udo en Jannigje Dirkje van Keulen. Willem, landbouwer, is geboren op zaterdag 19 oktober 1833 te Rijswijk, is overleden op woensdag 13 augustus 1884 te Rhenen, is begraven te Rijswijk.

Van Willem en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Udo is doodgeboren op woensdag 7 augustus 1861 te Rijswijk.

2  Gerrit Jan Udo is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Rhenen, is overleden op vrijdag 13 oktober 1865 te Rhenen.

3  Aart Udo, veerman, is geboren op maandag 12 maart 1866 te Rhenen, is overleden op woensdag 21 mei 1941 te Rhenen.

Aart trouwt op woensdag 18 februari 1891 te Lienden met Geertruida Willemina Stam, dochter van Samuel Stam en Cornelia Hendrika van Ommeren. Geertruida is geboren rond 1866 te Lienden.

4  Areke Willemina Udo is geboren op zondag 18 augustus 1867 te Rhenen, is overleden op zaterdag 8 mei 1920, is begraven te Rijswijk.

Areke trouwt op woensdag 25 mei 1892 te Maurik met Pieter Stolp, zoon van Klaas Stolp en Willemina van Dijk. Pieter is geboren rond 1863 te Rhenen.

5  Jan Dirk Udo is geboren op maandag 29 november 1869 te Rhenen, is overleden op zaterdag 13 maart 1948 te Zwolle.

Jan trouwt op woensdag 8 april 1908 te Utrecht met Wilhelmina Christina de Reus, dochter van Christiaan de Reus en Wilhelmina Adriana van den Heuvel. Wilhelmina is geboren rond 1882 te Utrecht.

6  Anna Cornelia Udo is geboren op woensdag 24 juli 1872 te Rhenen.

7  Gerritje Udo is geboren op donderdag 12 november 1874 te Rhenen, is overleden op dinsdag 24 november 1874 te Rhenen.

8  Geertje Udo is geboren op donderdag 15 augustus 1878 te Rhenen.

Geertje trouwt op donderdag 18 mei 1905 te Rhenen met Hermanus Paap, zoon van Dirk Paap en Anna Martha Everts. Hermanus is geboren rond 1875 te Arnhem.

VIII-AU  Gerrit Dirk van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, brood-/ beschuitbakker en brouwersknecht, is geboren op vrijdag 10 maart 1848 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 13 mei 1884 te Brussel.

Gerrit trouwt op donderdag 29 februari 1872 te Maurik met Petronella van Dijk, dochter van Jan van Dijk en Maria Kemp. Petronella is geboren op donderdag 19 september 1844 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 9 november 1916 te Utrecht.

Van Gerrit en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1  Claasje Adriana van de Geer is geboren op maandag 5 november 1866 te Wijk bij Duurstede, zie IX-BC.

2  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 26 april 1872 te Maurik, zie IX-BD.

3  Pieter van de Geer is geboren op donderdag 12 februari 1874 te Wijk bij Duurstede, zie IX-BE.

4  Leendert van de Geer is geboren op maandag 8 maart 1875 te Wijk bij Duurstede, zie IX-BF.

5  Anna Diederika van de Geer is geboren op vrijdag 29 maart 1878 te Tuyl, is overleden op donderdag 4 april 1878 te Tuyl.

6  Teunis van de Geer is geboren op zondag 29 februari 1880 te Tuyl, zie IX-BG.

7  Jan Baptist van de Geer is geboren in maart 1884 te Brussel, is overleden op dinsdag 10 juni 1884 te Wijk bij Duurstede.

VIII-AV  Hestera Catherina van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, is geboren op woensdag 30 mei 1849 te Rijswijk, is overleden op woensdag 4 april 1888 te Tiel.

Hestera trouwt op woensdag 22 september 1880 te Maurik met Cornelis Antonie van Krieken, zoon van Antonie van Krieken en Dirkje van Doorn. Cornelis, huisschilder, is geboren op vrijdag 27 november 1846 te Tiel, is overleden op zondag 6 april 1930 te Tiel, is begraven te Tiel.

Van Cornelis en Hestera zijn vier kinderen bekend:

1  Antonie Dirk van Krieken, procuratiehouder, is geboren op woensdag 14 september 1881 te Tiel.

Antonie trouwt op woensdag 8 juni 1910 te Arnhem met Anna Maria Elsenaar, dochter van Marinus Elsenaar en Anna Maria Weijmer. Anna is geboren op zondag 8 april 1883 te Arnhem.

2  Theodorus Leonardus van Krieken is geboren op dinsdag 8 mei 1883 te Tiel.

3  Dirkje van Krieken is geboren op donderdag 22 mei 1884 te Tiel.

Dirkje trouwt op donderdag 25 april 1912 te Tiel met Jan Willem Grooters, zoon van Gerrit Jan Grooters en Johanna Everdina Jansen. Jan, boekhouder, is geboren rond 1877 te Zutphen.

4  Cornelis Antonie van Krieken is geboren op dinsdag 27 juli 1886 te Tiel, is overleden op dinsdag 30 november 1886 te Tiel.

VIII-AW  Willemina Judrika van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, is geboren op zondag 6 april 1851 te Rijswijk, is overleden op zaterdag 30 januari 1897 te Amsterdam.

Willemina trouwt op donderdag 1 maart 1877 te Maurik met Carel Willem Celosse, zoon van Abraham Celosse en Alida Gijsbers. Carel, brouwer, is geboren op vrijdag 30 mei 1851 te Nieuwer-Amstel.

Van Carel en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Adelaide Carolina Willemina Celosse is geboren in 1887 te Amsterdam.

2  Theodoor Willem Celosse is geboren in 1893 te Amsterdam.

VIII-AX  Ahasuerus Dirk van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, landbouwer en cafehouder, is geboren op donderdag 1 juli 1852 te Rijswijk, is overleden op zondag 2 november 1919 te Rotterdam.

Ahasuerus trouwt op woensdag 31 mei 1876 met Johanna Hofman, dochter van Gijsbert Hofman en Neeltje van Hattum. Johanna is geboren op dinsdag 14 juli 1857 te Sliedrecht, is overleden op zaterdag 27 november 1937 te Rotterdam.

Van Ahasuerus en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Gijsbertus Cornelis van de Geer is geboren op donderdag 20 juli 1876 te Ooltgensplaat, is overleden op zaterdag 19 augustus 1876 te Ooltgensplaat.

2  Teunis van de Geer is geboren op donderdag 20 juli 1876 te Ooltgensplaat, is overleden op zondag 6 augustus 1876 te Ooltgensplaat.

3  Helena Neeltje van de Geer is geboren op zondag 12 augustus 1877 te Ooltgensplaat, is overleden op donderdag 7 februari 1957 te Rotterdam, is begraven op maandag 11 februari 1957 te Rotterdam.

Helena trouwt op donderdag 25 november 1909 te Rotterdam met Burger Valk, zoon van Antonie Valk en Pietertje Timmers. Burger, warmoezenier, wonende te Rotterdam, is geboren op dinsdag 14 december 1880 te Kralingen, is overleden op woensdag 6 januari 1954 te Rotterdam.

4  Neeltje Helena van de Geer is geboren op zondag 10 november 1878 te Ooltgensplaat, is overleden op woensdag 20 februari 1884 te Dordrecht / Sliedrecht (??).

5  Gijsbert van de Geer is geboren op maandag 2 februari 1880 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 20 augustus 1880 te Dordrecht.

6  Hestera Catharina van de Geer is geboren op zondag 12 juni 1881 te Dordrecht, is overleden op dinsdag 14 april 1959 te Rotterdam.

Hestera trouwt op donderdag 25 november 1909 te Rotterdam met Cornelis van der Loo, zoon van Johannes van der Loo en Trijntje Both. Cornelis, winkelier, wonende te Rotterdam, is geboren op dinsdag 6 februari 1883 te Kralingen, is overleden op donderdag 5 september 1957 te Rotterdam.

7  Pleuntje Anna Diederika van der Geer is geboren in 1882, is overleden op vrijdag 7 september 1883 te Sliedrecht.

8  Neeltje Helena van de Geer, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 19 juni 1885 te Sliedrecht, is overleden op zaterdag 10 juni 1916 te Rotterdam.

9  Pleuntje Anna Diederika van de Geer, huishoudster, is geboren op maandag 24 mei 1886 te Sliedrecht, is overleden op donderdag 3 februari 1966 te Rotterdam, is begraven op maandag 7 februari 1966 te Rotterdam.

10  Gijsbert Teunis van de Geer is geboren op zaterdag 19 november 1887 te Sliedrecht, zie IX-BH.

11  Teunis van de Geer, kantoorbediende en bedrijfsleider expeditiebedrijf, is geboren op maandag 30 juni 1890 te Sliedrecht, is overleden op woensdag 3 juni 1981 te 's-Gravenhage.

Teunis trouwt op woensdag 27 oktober 1920 te Rotterdam met Theodora Magdalena Schendeling, dochter van Gerrit Wilhelmus Schendeling en Magdalena Dorothea van Eyk. Theodora is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 te Rotterdam, is overleden op vrijdag 17 juni 1955 te 's-Gravenhage.

Theodora was eerder gehuwd (1) met Bartholomeus Leonardus Luijendijk.

12  Elias Marinus van de Geer is geboren op vrijdag 20 mei 1892 te Kralingen, is overleden op donderdag 19 mei 1898 te Rotterdam.

13  Aartje van de Geer is geboren op dinsdag 26 september 1893 te Kralingen, is overleden op zondag 19 februari 1984 te Ede, is begraven op woensdag 22 februari 1984 te Lunteren (GE).

Aartje trouwt op donderdag 5 februari 1925 te Rotterdam met Johannes Christoffel Richardson. Johannes, fabrikant houten artikelen, is geboren op zondag 4 november 1894 te Wageningen, is overleden op maandag 20 mei 1963 te Ede, is begraven te Lunetern.

VIII-AY  Helena van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VII-AA) en Helena de Rooij, wonende te Amsterdam, is geboren op dinsdag 6 februari 1855 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 2 april 1935 te Amsterdam.

Helena trouwt op vrijdag 22 juli 1881 te Maurik met Petrus Albertus Nannings, zoon van Albert Nannings en Elisabeth Riessenberg. Petrus, apotheker, is geboren op zaterdag 21 juli 1855 te Amsterdam, is overleden in 1935.

Van Petrus en Helena is een kind bekend:

1  Helena Geertuida Nannings is geboren in 1886 te Amsterdam.

Helena trouwt op woensdag 22 augustus 1928 te Amsterdam met Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, zoon van Cornelis Lodewijk Anthonie Klop en Geertje van de Geer (IX-BB). Cornelis, telegrafist, is geboren op donderdag 16 maart 1899 te Wijk bij Duurstede.

VIII-AZ  Anna Hendriks van der Meijden, dochter van Hendrik van der Meijden (VII-AD) en Lijsbeth van der Meijden (VII-AE), is gedoopt op zondag 24 september 1797 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 24 december 1873 te Rhenen.

Anna trouwt op dinsdag 22 mei 1821 te Rhenen met Marinus Hovestad, zoon van Arij Hovestad en Wijntje van Gent. Marinus, arbeider, dagloner, particulier schipper, is gedoopt op woensdag 22 oktober 1800 te Rhenen, is overleden op maandag 6 augustus 1877 te Rhenen.

Van Marinus en Anna is een kind bekend:

1  Maaitje Hovestad is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 te Rhenen, zie IX-BI.

VIII-BA  Pieter van der Meijden, zoon van Hendrik van der Meijden (VII-AD) en Lijsbeth van der Meijden (VII-AE), arbeider, landbouwer, is gedoopt op zondag 22 september 1805 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 24 maart 1888 te Veenendaal (Gld.).

Pieter trouwt op donderdag 16 april 1835 te Veenendaal (Gld.) met Aaltje van Engelenburg, dochter van Gijsbert van Engelenburg en Jannigje van Dijk. Aaltje is gedoopt op donderdag 19 april 1804 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 20 december 1860 te Veenendaal (Gld.).

Van Pieter en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendricus van der Meijden is geboren op maandag 15 februari 1836 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BJ.

2  Jannetje van der Meijden is geboren op zondag 17 september 1837.

3  Elisabeth van der Meijden is geboren op vrijdag 8 november 1839.

4  Gysbert van der Meijden is geboren op donderdag 4 november 1841.

5  Gysbert van der Meijden is geboren op donderdag 6 juni 1844.

VIII-BB  Lubbert van der Meijden, zoon van Tomas van der Meijden (VII-AG) en Clara Cornelia van Ravenswaay, landbouwer, is geboren in 1821 te Veenendaal (Gld.).

Lubbert trouwt op zaterdag 23 maart 1850 te Rhenen met Rijkje Versteeg. Rijkje is geboren in 1827 te Rhenen.

Van Lubbert en Rijkje is een kind bekend:

1  Reijer van der Meijden is geboren in 1866 te Rhenen, zie IX-BK.

VIII-BC  Hendrijntje Bos, dochter van Gijsbert Bos (VII-AI) en Hendrikje van der Meijden, is geboren op vrijdag 13 juni 1800 te Ede, is gedoopt op zondag 22 juni 1800 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 27 maart 1870 te Ede.

Hendrijntje trouwt op zaterdag 28 juli 1821 te Ede met Jan van Dijk, zoon van Teunis van Dijk en Aaltje Bos. Jan is geboren op zondag 1 april 1792 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 1 april 1792 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 25 maart 1875 te Ede.

Van Jan en Hendrijntje is een kind bekend:

1  Gijsje van Dijk is geboren op zaterdag 10 september 1831 te Ede, zie IX-BL.

VIII-BD  Jannigje Diepeveen, dochter van Matthijs Willemsen Diepeveen (VII-AK) en Jannigje Arissen van de Loosdrecht, is geboren op zaterdag 3 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 9 november 1888 te Veenendaal (Gld.).

Jannigje trouwt op zaterdag 18 februari 1826 te Veenendaal (Gld.) met Hermanus van Hunnik ook genaamd Harmanus, zoon van Hannes van Hunnik en Cornelia van Huijsen. Hermanus is gedoopt op zondag 23 juni 1805 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 1 april 1893 te Veenendaal (Gld.).

Van Hermanus en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Matthijs van Hunnik is geboren op zondag 10 januari 1830 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BM.

2  Jan van Hunnik is geboren in 1833 te Veenendaal (Gld.) (?), zie IX-BN.

3  Johannes van Hunnik is geboren op vrijdag 9 januari 1835 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BO.

VIII-BE  Jan Dekker, zoon van Gerrit Dekker (VII-AL) en Willemijntje van Valkensweert, arbeider, is geboren op woensdag 13 oktober 1830 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt, is overleden op vrijdag 14 november 1890 te Ede.

Jan trouwt op zaterdag 9 juli 1859 te Ede (1) met Cornelia Haverkamp. Cornelia is geboren op donderdag 18 mei 1837 te Scherpenzeel, is overleden op zondag 19 januari 1862 te Ede.

Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Dekker is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Ede, zie IX-BP.

2  Evertje Dekker is geboren op donderdag 28 maart 1861 te Ede, is overleden op zaterdag 27 april 1861 te Ede.

Jan trouwt op zaterdag 19 december 1863 te Ede (2) met Grietje van Kapelleveen, dochter van Evert van Kapelleveen en Geertruij van Hoefbeterom. Grietje is geboren op dinsdag 5 juni 1838 te Ede, is overleden op vrijdag 27 april 1877 te Ede.

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

3  Evert Dekker is geboren op maandag 17 oktober 1864 te Ede, is gedoopt, zie IX-BQ.

4  Gerrit Dekker is geboren op zondag 8 april 1866 te Ede, is overleden op woensdag 17 april 1867 te Ede.

5  Gerrit Dekker is geboren op zaterdag 20 april 1867 te Ede, is overleden op woensdag 3 februari 1869 te Ede.

6  Geertrui Dekker is geboren op woensdag 5 augustus 1868 te Ede, zie IX-BR.

7  Gerrit Jan Dekker is geboren op maandag 17 juni 1872 te Ede, is overleden op zaterdag 5 april 1873 te Ede.

8  Gerrit Jan Dekker is geboren op dinsdag 28 april 1874 te Ede, is overleden op vrijdag 7 mei 1875 te Ede.

VIII-BF  Willem van Hal, zoon van Cornelis van Hal (VII-AM) en Jannigje van Ginkel, boer, is geboren op zaterdag 2 april 1825 te Renswoude, is overleden op woensdag 9 augustus 1911 te Lunteren (GE).

Willem trouwt op zaterdag 13 december 1856 te Ede met Brandje van Hoekelum, dochter van Hendrik van Hoekelum en Elisabeth Snellenburg. Brandje is geboren op dinsdag 22 april 1828 te Ede, is overleden op dinsdag 17 augustus 1897 te Renswoude.

Van Willem en Brandje is een kind bekend:

1  Cornelia van Hal is geboren op donderdag 12 december 1861 te Renswoude, is Ned. Herv gedoopt, zie IX-BS.

VIII-BG  Jantje Beker, dochter van Gijsbert Beker (VII-AO) en Aaltje van der Meyden, is geboren op zondag 8 december 1793 te Ede, is gedoopt op zondag 15 december 1793 te Ede, is overleden na 1848.

Jantje trouwt op vrijdag 25 oktober 1816 te Ede met Gerrit van den Berg, zoon van Egbert (van den Berg) en Luitje. Gerrit, landbouwer, is geboren op vrijdag 28 mei 1779 te Ede, is gedoopt op zondag 30 mei 1779 te Ede.

Van Gerrit en Jantje is een kind bekend:

1  Aaltje van den Berg is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Ede, zie IX-BT.

VIII-BH  Aart Hardeman, zoon van Klaas Aartsen Hardeman (VII-AP) en Hendrikje Hendriks van Prattenburg, wolkammer, is geboren op zondag 9 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 26 augustus 1848 te Veenendaal (Gld.).

Aart trouwt op vrijdag 26 augustus 1825 te Veenendaal (Gld.) met Hendrika van Zanten, dochter van Hannis van Zanten en Goudje Stuivenberg. Hendrika is geboren op zaterdag 25 juli 1807 te Veenendaal (Gld.), is gedoopt op zondag 2 augustus 1807 te Veenendaal (Gld.).

Van Aart en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikje Hardeman is geboren op maandag 18 april 1825 te Veenendaal (Gld.).

2  Hillegonda Hardeman is geboren op zaterdag 29 september 1827 te Veenendaal (Gld.).

3  Hillegonde Hardeman is geboren op zaterdag 24 juli 1830 te Veenendaal (Gld.).

Hillegonde trouwt op zaterdag 29 december 1849 te Veenendaal (Gld.) met Matthijs van Hardeveld. Matthijs is geboren in 1825 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Klaas Hardeman is geboren op vrijdag 22 november 1833 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 19 mei 1838 te Veenendaal (Gld.).

5  Johannes Hardeman is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BU.

6  Klaas Hardeman is geboren op dinsdag 17 september 1839 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BV.

7  Hendrika Hardeman is geboren op donderdag 11 mei 1843 te Veenendaal (Gld.).

VIII-BI  Gerritje van Amerongen, dochter van Kornelis van Amerongen (VII-AQ) en Aartje van Kooten, is geboren in 1826 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 6 augustus 1891 te Veenendaal (Gld.).

Gerritje trouwt op vrijdag 24 december 1847 te Veenendaal (Gld.) met Gerrit van de Haar, zoon van Kornelis van de Haar en Gerritje van den Berg. Gerrit, landbouwer, is geboren in 1818 te Veenendaal (Gld.), is overleden op vrijdag 24 maart 1899 te Veenendaal (Gld.).

Van Gerrit en Gerritje zijn twee kinderen bekend:

1  Janna van de Haar is geboren op zondag 17 maart 1861 te Veenendaal (Gld.), zie IX-BW.

2  Gerrit van de Haar is geboren in 1863.

VIII-BJ  Hendrikje van Amerongen, dochter van Kornelis van Amerongen (VII-AQ) en Aartje van Kooten, is geboren op woensdag 25 juni 1828 te Veenendaal (Gld.).

Hendrikje trouwt op zaterdag 2 november 1850 te Veenendaal (Gld.) met Gijsbert van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en Fijmetje Bos. Gijsbert, landbouwer, is geboren op zaterdag 22 maart 1828 te Veenendaal (Gld.).

Van Gijsbert en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van Dijk is geboren op donderdag 9 december 1852 te Ede, zie IX-BX.

2  Catharina van Dijk is geboren op zaterdag 22 oktober 1859 te Ede, zie IX-BY.


Generatie IX

In deze generatie zijn 77 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1854 en 1952. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Utrecht (34x), Ede (33x), Leersum (22x), Veenendaal (Gld.) (19x), Amsterdam (15x), 's-Gravenhage (12x), Loenersloot (12x), IJsselstein (9x), Amerongen (9x), Woudenberg (8x), Bussum (6x), Maartensdijk (6x), Harmelen (6x), Polsbroek (6x), Linschoten (6x), Baarn (5x), Maarn (UT) (5x), Maarsseveen (4x), Loenen (4x), Katwoude (4x), Montfoort (4x), Bennekom (4x), Kamerik (4x), De Bilt (4x), Kockengen (4x), Rotterdam (4x), Vreeland (4x), Wijk bij Duurstede (4x), Oudenrijn (4x), Lunteren (GE) (3x), Doesburg (3x), Schalkwijk (3x), Langbroek (3x), Weesperkarspel (3x), Boskoop (2x), Groot-Ammers (2x), Wadenoijen (2x), Nieuwer-Amstel (2x), Woerden (2x), Rijswijk (2x), Breukelen-Nijenrode, Jutphaas, Wilnis, Culemborg, Driebergen, Amsterdan, Waddinxveen, Hilversum, Voorburg, Nederhorst den Berg, Vleuten, Veldhuizen, Ridderkerk, Loosdrecht, Oss, Nieuwpoort, Zoeterwoude, Nieuwe Pekela, Moordrecht en Huizen. Er zijn momenteel nog 14 van de 325 kinderen in leven.

IX-A  Dirkje Vonk, dochter van Rijnier Vonk (VIII-A) en Annigje Bolderman, is geboren op vrijdag 24 oktober 1828 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 2 maart 1901 te Veenendaal (Gld.).

Dirkje trouwt op zaterdag 18 augustus 1855 te Veenendaal (Gld.) met Matthijs van Hunnik, zie IX-BM.

Van Matthijs en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Matthijs van Hunnik is geboren op maandag 22 november 1858 te Veenendaal (Gld.), zie X-A.

2  Hermanus van Hunnik is geboren in 1860, zie X-B.

IX-B  Hendrica Johanna van de Geer, dochter van Jan van de Geer (VIII-C) en Henderika Trijssenaar, dienstbode, is geboren in januari 1834 te 's-Gravenhage.

Hendrica trouwt op woensdag 1 februari 1860 te Amsterdam met Johannes Cornet, zoon van Johannes Cornet en Maria Vleugel. Johannes, kruier, is geboren in 1832 te Amsterdam.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Theodora Korting.

Van Johannes en Hendrica is een kind bekend:

1  Helena Sophia Cornet is geboren rond 1873 te Amsterdan.

Helena trouwt op donderdag 21 september 1905 te Zaandam met Jacob Stolp, zoon van Dirk Stolp en Pietertje de Roo. Jacob is geboren rond 1873 te Koog aan de Zaan.

IX-C  Johannes Wilhelmus van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VIII-C) en Henderika Trijssenaar, meubelmaker, is geboren op dinsdag 5 december 1837 te Amsterdam.

Johannes was gehuwd met Elisabeth Johanna van Densen, dochter van Wilhelmus Godefridus van Densen en Johanna Helena Gardenier. Elisabeth is geboren op zaterdag 13 augustus 1842 te 's-Gravenhage.

Van Johannes en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Helena van de Geer is geboren op donderdag 2 februari 1865 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 20 februari 1944 te 's-Gravenhage.

Johanna trouwt op woensdag 22 april 1885 te 's-Gravenhage met Matthijs Johannes Adrianus Appunn. Matthijs is geboren op maandag 26 september 1864 te Zoeterwoude, is overleden op dinsdag 11 maart 1924 te 's-Gravenhage.

2  Hendrika Wilhelmina van de Geer is geboren op maandag 2 september 1867 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 16 maart 1945 te Enschede.

Hendrika was gehuwd met Lieuwe Smit. Lieuwe is geboren op woensdag 6 februari 1867 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 10 december 1915 te 's-Gravenhage.

3  Elisabeth Johanna van de Geer is geboren op donderdag 14 juli 1870 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 18 mei 1945 te 's-Gravenhage.

Elisabeth trouwt op woensdag 7 augustus 1901 te 's-Gravenhage met Johannes Langezaal. Johannes is geboren op woensdag 31 oktober 1877 te Leiden.

4  Johannes Wilhelmus van der Geer is geboren op zaterdag 7 augustus 1875 te 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 4 juli 1956 te Arnhem.

Johannes trouwt op donderdag 13 november 1902 te Breda met Helena van den Dungen, dochter van Huberus van den Dungen en Aldegonda van Son. Helena is geboren op maandag 25 december 1876 te Engelen, is overleden op woensdag 20 oktober 1954 te Varik.

5  Johan Albert van de Geer is geboren op zaterdag 24 november 1877 te 's-Gravenhage, zie X-C.

IX-D  Dirk van der Geer, zoon van Adrianus van der Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, boerenknecht, is geboren op maandag 1 februari 1836 te Loenen, is overleden op maandag 21 april 1924 te Utrecht.

Dirk trouwt op vrijdag 22 november 1867 te Loenersloot met Matje Slagt, dochter van Willem Slagt en Jannetje Donker. Matje is geboren op maandag 7 maart 1842 te Loenersloot, is overleden op donderdag 22 mei 1924 te Vreeland.

Van Dirk en Matje zijn negen kinderen bekend:

1  Trijntje van der Geer is geboren op dinsdag 9 juni 1868 te Loenersloot, zie X-D.

2  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 9 december 1870 te Loenersloot, zie X-E.

3  Adrianus van der Geer is geboren op maandag 14 oktober 1872 te Loenersloot, zie X-F.

4  Jan van der Geer is geboren op zondag 31 januari 1875 te Loenersloot, zie X-G.

5  Dirk van der Geer is geboren op zondag 18 juli 1880 te Loenersloot, zie X-H.

6  Jannetje van der Geer is geboren op zaterdag 6 april 1878 te Loenersloot, zie X-I.

7  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 13 augustus 1879 te Loenersloot, is overleden.

8  Arie van der Geer is geboren op donderdag 4 mei 1882 te Loenersloot, is overleden op dinsdag 17 oktober 1882 te Loenersloot.

9  Gijsbertus van der Geer is geboren op vrijdag 20 maart 1885 te Loenersloot, zie X-J.

IX-E  Willem van der Geer, zoon van Adrianus van der Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, is geboren op zaterdag 20 januari 1838 te Loenen, is overleden op vrijdag 21 september 1883 te Loenersloot.

Willem trouwt op vrijdag 17 april 1868 te Loenen met Pietje Otten, dochter van Gerrit Otten en Grietje Slagt. Pietje is geboren op woensdag 16 februari 1842 te Tienhoven, is overleden op zondag 17 januari 1886 te Abcoude-Baambrugge.

Pietje was later gehuwd (2) met Willem Slagt.

Van Willem en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje van der Geer is geboren op zondag 26 juli 1868 te Loenersloot, zie X-K.

2  Gerrit van der Geer is geboren in augustus 1869 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 21 september 1871 te Loenersloot.

3  Adrianus van der Geer is geboren op woensdag 23 juni 1875 te Loenersloot, is overleden op donderdag 30 september 1875 te Loenersloot.

4  Gerrit van der Geer is geboren op woensdag 23 juni 1875 te Loenersloot, is overleden op dinsdag 20 juli 1875 te Loenersloot.

5  Grietje van der Geer is geboren op zaterdag 24 maart 1877 te Loenen, is overleden op donderdag 18 december 1884 te Loenersloot.

IX-F  Gijsbertha van der Geer, dochter van Adrianus van der Geer (VIII-H) en Trijntje Brouwer, is geboren op woensdag 21 december 1853 te Loosdrecht, is overleden op woensdag 1 oktober 1902 te Doesburg, is begraven te Doesburg.

Gijsbertha trouwt op donderdag 1 augustus 1878 te Doesburg met Jan Jacob de Roo, zoon van Martinus Johannes de Roo en Stijntje Cornelia Smagge. Jan, bierhandelaar, is geboren in 1838 te Doesburg, is overleden op zondag 7 januari 1917 te Doesburg.

Van Jan en Gijsbertha zijn drie kinderen bekend:

1  Albertina Cornelia Johanna de Roo is geboren op zondag 27 april 1879 te Doesburg.

2  Catharina Jacoba Johanna de Roo is geboren op maandag 28 november 1881 te Doesburg.

3  Martinus Johannes Willem de Roo is geboren op donderdag 21 februari 1884 te Doesburg.

IX-G  Dirk van der Geer, zoon van Dirk van de Geer (VIII-J) en Jannigje van Maurik, is geboren op donderdag 16 december 1841 te Linschoten, is overleden op maandag 17 september 1906 te Polsbroek.

Dirk trouwt op vrijdag 20 mei 1870 te Polsbroek met Dirkje van Ingen, dochter van Dirk van Ingen en Gerrigje van de Meent. Dirkje is geboren op maandag 8 juni 1846 te Leersum, is overleden op donderdag 23 februari 1888 te Polsbroek.

Van Dirk en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op woensdag 18 oktober 1871 te Polsbroek, is overleden op donderdag 29 april 1948 te Benschop.

Dirk trouwt op vrijdag 19 mei 1899 te Polsbroek met Arendje van der Vlist, dochter van Arie van der Vlist en Jannigje Niermeier. Arendje is geboren op maandag 12 juli 1875 te Polsbroek, is overleden op woensdag 20 februari 1952 te IJsselstein.

2  Gerrigje van der Geer is geboren op vrijdag 12 december 1873 te Polsbroek, zie X-L.

3  Albertus Wijnand van der Geer is geboren op dinsdag 4 mei 1875 te Polsbroek, zie X-M.

4  Jannigje van der Geer is geboren op vrijdag 9 februari 1877 te Polsbroek, is overleden op maandag 7 april 1952 te Haastrecht, is begraven op vrijdag 11 april 1952 te Gouda.

Jannigje trouwt op vrijdag 22 februari 1901 te Polsbroek met Dirk Leendert Schakel, zoon van Cornelis Schakel en Lijntje van Toor. Dirk is geboren op donderdag 20 september 1877 te Benschop, is overleden op zondag 24 april 1960, is begraven te Gouda.

5  Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 28 februari 1879 te Polsbroek, is overleden op dinsdag 23 september 1958 te Gouda, is begraven op zaterdag 27 september 1958 te Schoonhoven.

6  Mijntje van der Geer, onderwijzeres, is geboren op zaterdag 12 augustus 1882 te Polsbroek, is overleden op donderdag 21 februari 1952 te Schoonhoven.

Mijntje trouwt op donderdag 17 november 1938 te Polsbroek met Gerrit Spruijtenburg. Gerrit is geboren op woensdag 24 februari 1875 te Groot-Ammers.

7  Dirkje van der Geer is geboren in april 1884, is overleden op dinsdag 8 juli 1884 te Polsbroek.

IX-H  Hendrica van der Geer, dochter van Klaas van der Geer (VIII-L) en Willemijntje Bouthoorn, is geboren op zondag 23 april 1854 te Kockengen, is overleden op zondag 13 maart 1892 te Moordrecht.

Hendrica trouwt op zaterdag 19 februari 1876 te Kockengen met Aalt Vos, zoon van Reyer Vos en Aaltje van Bokhorst (VIII-L). Aalt, boerenknecht, wonende te Hekendorp, is geboren in 1853 te Nijkerk, is overleden op dinsdag 14 februari 1922 te Voorburg.

Aalt was later gehuwd (2) met Anna Gravesteijn.

Van Aalt en Hendrica zijn zes kinderen bekend:

1  Woutera Vos is geboren op zaterdag 29 april 1876 te Kockengen, is overleden op vrijdag 7 juli 1876 te Kockengen.

2  Nicolaas Vos is geboren op dinsdag 28 augustus 1877 te Kockengen, is overleden op vrijdag 21 oktober 1960 te Hilversum.

3  Reintje Vos is geboren op dinsdag 29 juli 1879 te Kockengen.

Reintje trouwt op woensdag 6 augustus 1902 te Veur met Pieter den Baars, zoon van Hendrik den Baars en Wilhelmina Meijburg. Pieter is geboren rond 1876 te Veur.

4  Willemijntje Vos is geboren op donderdag 23 december 1880 te Kockengen, is overleden op dinsdag 26 juli 1881 te Kockengen.

5  Aaltje Willemijntje Vos is geboren op vrijdag 18 februari 1887 te Zoeterwoude, is overleden op vrijdag 4 maart 1887 te Zoeterwoude.

6  Aalt Vos is geboren op zondag 28 april 1889 te Moordrecht, is overleden op vrijdag 3 mei 1889 te Moordrecht.

IX-I  Evert van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, spoorwergambtenaar, is geboren op zondag 6 augustus 1854 te Vleuten, is overleden op zaterdag 19 januari 1935 te Soest.

Evert trouwt op donderdag 26 oktober 1882 te Woerden met Elizabeth Sara Fremouw, natuurlijke dochter van Maria Sara Fremouw. Elizabeth is geboren op zaterdag 31 oktober 1857 te Sluis.

Van Evert en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Georg van der Geer is geboren op maandag 7 juni 1880 te Utrecht, zie X-N.

2  Jan Willem van der Geer is geboren op zaterdag 18 november 1882 te Utrecht.

IX-J  Willem Georg Frederik van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op zaterdag 20 september 1856 te Vleuten, is overleden op maandag 9 november 1942 te Zeist.

Willem trouwt op woensdag 6 augustus 1884 te Utrecht (1) met Petronella Hendrika Albertsen, dochter van Johannes Albertsen en Petronella Oderom. Petronella is geboren op donderdag 19 augustus 1858 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 januari 1886 te Utrecht.

Van Willem en Petronella is een kind bekend:

1  Elisabeth van der Geer is geboren op maandag 4 januari 1886 te Utrecht, is overleden op dinsdag 29 maart 1966 te Zeist.

Willem trouwt op maandag 1 augustus 1904 te Breda (2) met Petronella Hendrika Reijntjes, dochter van Jan Gerardus Reijntjes en Petronelle Pouwlina Raaijmakers. Petronella is geboren op zondag 25 februari 1877 te Boxtel.

IX-K  Hendrik van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, tuinman/bloemist, is geboren op donderdag 1 april 1858 te Vleuten.

Hendrik trouwt op woensdag 3 juni 1885 te 's-Gravenhage met Johanna van Dijk. Johanna is geboren op dinsdag 7 mei 1861 te Zuilen.

Van Hendrik en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willem van der Geer is geboren op donderdag 20 mei 1886 te 's-Gravenhage, zie X-O.

2  Jacoba van der Geer, verpleegster, is geboren op dinsdag 6 oktober 1891 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 5 maart 1978 te 's-Gravenhage, is begraven op vrijdag 10 maart 1978 te 's-Gravenhage.

IX-L  Adriaan van der Geer, zoon van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, timmerman en brugwachter, is geboren op vrijdag 27 december 1861 te Doorn, is overleden op donderdag 15 december 1955 te De Bilt, is begraven te Bilthoven.

Adriaan trouwt op woensdag 13 oktober 1886 te Utrecht met Anna Mathilda Janssen, dochter van Willem Anthonius Janssen en Matje Ruys. Anna is geboren op maandag 30 januari 1860 te Utrecht, is overleden op woensdag 20 juni 1934 te De Bilt, is begraven te Bilthoven.

Van Adriaan en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Adriaan van der Geer is geboren op zaterdag 12 maart 1887 te Utrecht, is overleden op dinsdag 15 maart 1887 te Utrecht.

2  Willem Anthonie van der Geer, agent, is geboren op maandag 25 juni 1888 te Utrecht, is overleden op woensdag 5 augustus 1970 te Utrecht.

Willem trouwt op donderdag 7 september 1922 te Utrecht met Johanna Maria Baart, dochter van Gerrit Baart en Eeltje Kaspers. Johanna is geboren op vrijdag 29 mei 1885 te Utrecht, is overleden op zaterdag 3 augustus 1963 te Utrecht.

3  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op zaterdag 20 december 1890 te Utrecht.

IX-M  Geertrui van der Geer, dochter van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op dinsdag 20 januari 1863 te Doorn, is overleden op dinsdag 14 november 1944 te 's-Gravenhage.

Geertrui trouwt op donderdag 22 september 1887 te Utrecht met Nicolaas Ramspek, zoon van Bertram Josephus Ramspek en Agatha van Eck. Nicolaas, fourier korps Genietroepen, is geboren op maandag 28 december 1857 te Ilpendam, is overleden op dinsdag 23 mei 1939 te 's-Gravenhage.

Van Nicolaas en Geertrui zijn twee kinderen bekend:

1  Bertrand Josephus Ramspek is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 te Utrecht.

Bertrand trouwt op donderdag 28 oktober 1915 te Utrecht met Johanna Theodora de Reus, dochter van Gerrit de Reus en Maria Geertruida Kulik. Johanna is geboren rond 1889 te Gouda.

2  Jan Willem Nicolaas Ramspek is geboren rond 1890 te Utrecht.

Jan trouwt op donderdag 18 oktober 1917 te Utrecht met Alida van der Kreeft, dochter van Steven Gerrit van der Kreeft en Alida Hoogland. Alida is geboren rond 1891 te Utrecht.

IX-N  Johanna Cornelia van der Geer, dochter van Jan Willem van de Geer (VIII-O) en Elisabeth Vroman, is geboren op vrijdag 12 augustus 1864 te Doorn, is overleden op donderdag 19 september 1940 te Soest.

Johanna gaat in ondertrouw op zondag 6 september 1885 te Amsterdam, trouwt op donderdag 17 september 1885 te Utrecht met Cornelis Peeterse, zoon van Jacob Peeterse en Catharina Everaars. Cornelis, kantoorbediende, is geboren in 1859 te Utrecht.

Van Cornelis en Johanna is een kind bekend:

1  Johanna Cornelia Peeterse is geboren rond 1891 te Hilversum.

Johanna trouwt op donderdag 15 september 1921 te Soest met Jan Tuyn, zoon van Huibrecht Adrianus Tuyn en Alida Appelman. Jan is geboren rond 1890 te 's-Gravenhage.

IX-O  Elisabeth van de Geer, dochter van Aart van de Geer (VIII-P) en Philippina Gerardina Ravensbergen, is geboren op zondag 28 oktober 1838 te Maarsseveen, is overleden op maandag 3 juli 1899 te Utrecht.

Elisabeth trouwt op woensdag 29 december 1875 te Oss met Johan Christiaan Hanewinckel, zoon van Jan Louis Hanewinckel en Jacoba Louisa Raucamp. Johan is geboren op maandag 18 september 1826 te Eersel, is overleden op woensdag 8 september 1886 te Bladel en Nedersel.

Van Johan en Elisabeth is een kind bekend:

1  Jan Louis Hanewinckel is geboren rond 1877 te Oss, is overleden op maandag 22 februari 1960 te Utrecht.

Jan trouwt op donderdag 6 augustus 1903 te Utrecht met Maria Johanna Smulders, dochter van Wilhlmus Franciscus Smulders en Maria Johanna Stork. Maria is geboren rond 1878 te Venlo.

IX-P  Anthonie van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, garagehouder, is geboren op dinsdag 18 december 1860 te Loenen, is overleden op vrijdag 14 april 1944 te Bussum.

Anthonie trouwt op vrijdag 9 augustus 1895 te Maarssen met Hendrika Reijerse, dochter van Teunis Reijerse en Hendrica Takkenberg. Hendrika is geboren op zondag 28 juli 1867 te Amerongen, is overleden op maandag 22 maart 1954 te Bussum.

Van Anthonie en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Ferdinand Jan van der Geer, chauffeur, is geboren op maandag 3 augustus 1896 te Loenen, is overleden op dinsdag 30 oktober 1973 te Bussum.

2  Teunis Melis van der Geer is geboren op zaterdag 18 juni 1898 te Loenen, zie X-P.

3  Hendrik Willem van der Geer is geboren op dinsdag 28 november 1899 te Loenen, is overleden op maandag 15 juni 1903 te Bussum.

4  Hendrina Hendrica van der Geer is geboren in 1902 te Bussum, is overleden op donderdag 11 juni 1903 te Bussum.

5  Anthonie Gerrit van der Geer is geboren op woensdag 25 maart 1903 te Bussum, zie X-Q.

6  Hendrik Willem van der Geer is geboren op zaterdag 7 mei 1904 te Bussum, zie X-R.

7  Hendrina Hendrica van der Geer is geboren in juni 1906 te Bussum, is overleden op donderdag 16 augustus 1906 te Bussum.

8  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op vrijdag 11 december 1908, is overleden te Bussum.

IX-Q  Willem van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, is geboren op zondag 12 november 1865 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 1 juni 1944 te Maarn (UT), is begraven te Maarn (UT).

Willem trouwt op zaterdag 8 april 1893 te Maarn (UT) met Jannetje van Beek, dochter van Hendrik van Beek en Evertje van Wessel. Jannetje is geboren op zaterdag 20 februari 1869 te Woudenberg, is overleden op zondag 14 maart 1954, is begraven te Maarn (UT).

Van Willem en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ferdinand Jan van der Geer is geboren op zaterdag 2 september 1893 te Wilnis, is overleden op zondag 10 september 1893 te Wilnis.

2  Ferdinand Jan van der Geer is geboren op zondag 21 oktober 1894 te Vreeland, is overleden op vrijdag 9 november 1894 te Vreeland.

3  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 26 mei 1898 te Vreeland, is overleden op zaterdag 4 maart 1899 te Vreeland.

4  Hendrik van der Geer is geboren op zaterdag 18 februari 1899 te Vreeland, is overleden op zaterdag 4 maart 1899 te Vreeland.

5  Hendrica van der Geer is geboren op donderdag 26 juli 1900 te Vreeland, is overleden op dinsdag 14 augustus 1900 te Vreeland.

6  Hendrik van der Geer is geboren op donderdag 11 april 1907 te Maarn (UT), zie X-S.

7  Henderika Ferdinanda van der Geer is geboren op woensdag 7 oktober 1908 te Maarn (UT), is overleden op zondag 6 december 1970 te Schiedam.

Henderika trouwt op woensdag 14 juni 1939 te Maarn (UT) met Martinus Cornelis Kerklaan. Martinus is geboren op maandag 27 maart 1905 te Schiedam.

IX-R  Gerrit van der Geer, zoon van Ferdinand Jan van der Geer (VIII-Q) en Hendrica van Ginkel, koetsier en arbeider, is geboren op zondag 27 oktober 1872 te Loosdrecht, is overleden op vrijdag 27 maart 1925 te Nederhorst den Berg.

Gerrit trouwt op vrijdag 5 augustus 1898 te Vinkeveen en Waverveen (is gescheiden op donderdag 4 september 1924 te Vinkeveen en Waverveen) met Marrigje Gerrigje Oskam, dochter van Leendert Oskam en Arentje Houwelink. Marrigje is geboren op maandag 20 november 1871 te Oudenrijn.

Van Gerrit en Marrigje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrica van der Geer is geboren op zondag 22 januari 1899 te Montfoort, is overleden op vrijdag 17 augustus 1973 te Bussum, is gecremeerd op woensdag 22 augustus 1973 te Utrecht.

Hendrica trouwt op woensdag 26 november 1919 te Bussum met Corstianus van der Vlist, zoon van Cornelis van der Vlist en Sophia Lelij. Corstianus, timmerman, is geboren op zondag 6 september 1896 te Lange Ruige Weide, is overleden op zaterdag 9 april 1960 te Bussum, is begraven op woensdag 13 april 1960 te Bussum.

2  Arentje Gijsberta Johanna van der Geer is geboren op maandag 15 april 1901 te Montfoort, is overleden op woensdag 16 september 1970 te Bussum.

Arentje trouwt op woensdag 14 september 1921 te Bussum met Hendrik van Ekeris, zoon van Cornelis van Ekeris en Hendrikka Landwaart. Hendrik, opperman, is geboren op vrijdag 18 september 1896 te Vreeland, is overleden op dinsdag 14 juli 1970 te Bussum.

3  Lena Willemijntje Huiberta van der Geer is geboren op zondag 22 februari 1903 te Montfoort, is overleden op dinsdag 3 december 1991 te Naarden.

Lena trouwt op woensdag 20 oktober 1926 te Bussum met Dirk Franzen. Dirk is geboren op woensdag 27 augustus 1902 te Naarden, is overleden op zondag 22 mei 1988 te Naarden.

4  Ferdinanda Janna van der Geer is geboren op zaterdag 18 juni 1904 te Montfoort, is overleden op zaterdag 3 januari 1925 te Bussum.

5  Leendert van der Geer is geboren op woensdag 9 augustus 1905 te Bussum, zie X-T.

6  Antonia Hendrica van der Geer is geboren rond december 1907 te Bussum, is overleden op vrijdag 7 augustus 1908 te Bussum.

IX-S  Willem Georg Frederik van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (VIII-T) en Anna Catharina Willenbroek, kunstandenmaker (1885), is geboren op vrijdag 26 februari 1858 te Amsterdam, is overleden rond woensdag 30 september 1931 te Amsterdam.

Willem trouwt op donderdag 29 oktober 1885 te Amsterdam met Anna Margaritha Rooter, dochter van Willem Johannes Rooter en Maria Elisabeth Fijlein. Anna, dienstbode, is geboren in 1861 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 2 februari 1932 te Amsterdam, is begraven op vrijdag 5 februari 1932 te Amsterdam.

Van Willem en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren in 1887 te Amsterdam, is overleden op zondag 5 februari 1888 te Amsterdam.

2  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, zie X-U.

3  Willem Georg Frederik van de Geer is geboren op dinsdag 11 februari 1890 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 11 februari 1890 te Amsterdam.

4  Johan Hendrik van de Geer, arbeider gemeente tram en timmerman, is geboren op maandag 27 juli 1891 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 10 december 1971 te Amsterdam.

Johan trouwt op donderdag 24 maart 1932 te Amsterdam met Anna Maria Kok. Anna is geboren op zaterdag 19 december 1891 te Amsterdam.

5  Anna Margaritha van de Geer is geboren op donderdag 20 september 1894 te Amsterdam, is overleden op donderdag 30 mei 1985 te Amsterdam.

Anna trouwt op donderdag 13 oktober 1921 te Amsterdam met Nicolaas Hos. Nicolaas is geboren op vrijdag 20 juli 1894 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 22 april 1969 te Blaricum.

6  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op donderdag 3 maart 1898 te Amsterdam, zie X-V.

IX-T  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (VIII-T) en Anna Catharina Willenbroek, letterzetter (1885) en boekdrukker (1889), is geboren op woensdag 4 mei 1859 te Amsterdam, is overleden in mei 1904 te Amsterdam.

Evert trouwt op donderdag 15 augustus 1889 te Amsterdam met Johanna Maria Hendrika Mijnsarends, dochter van Johannes Antonius Mijnsarends en Maria Pasmooy. Johanna is geboren op maandag 30 september 1867 te Amsterdam.

Van Evert en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Catharina van de Geer is geboren op zondag 8 juni 1890 te Amsterdam, is overleden op maandag 26 januari 1976 te Venlo.

Anna trouwt op woensdag 30 april 1913 te Amsterdam met Duije Siebe Glasstra. Duije is geboren op maandag 25 juni 1888 te Amsterdam.

2  Johannes Antoon van de Geer is geboren op donderdag 30 juli 1891 te Amsterdam, zie X-W.

3  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op maandag 5 september 1892 te Amsterdam, zie X-X.

4  Hermanus Marie van de Geer, boekdrukker, is geboren op zondag 19 november 1893 te Amsterdam, is overleden op maandag 16 december 1957 te Hilversum, is begraven op vrijdag 20 december 1957 te Amsterdam.

5  Johannes Marinus Hendrik van de Geer, secr. Christ.Hist. Kiesvereniging te Maarn, is geboren rond vrijdag 9 november 1894 te Amsterdam, is overleden op maandag 19 september 1938 te Maarn (UT).

Johannes trouwt in 1925 met Anna Maria Christina Korthagen, dochter van Hendrikus Antonius Korthagen en Maria Alida Kool. Anna is overleden te Maarn (UT).

6  Maria van de Geer is geboren in 1895 te Amsterdam.

7  Maria van de Geer is geboren op woensdag 30 juni 1897 te Amsterdam, is overleden op zondag 7 oktober 1984 te Naarden, is gecremeerd op donderdag 11 oktober 1984 te Utrecht-Overvecht.

Maria trouwt op donderdag 10 maart 1927 te Amsterdam met Ritske Hendrik Bax. Ritske is geboren op maandag 14 juni 1897 te Middelie, is overleden op dinsdag 17 april 1973 te Bussum.

8  Oltman Gerrit van de Geer is geboren rond donderdag 16 februari 1899 te Amsterdam, is overleden rond vrijdag 17 februari 1899 te Amsterdam.

9  Alida van de Geer is geboren rond maandag 3 september 1900 te Amsterdam, is overleden in januari 1911 te Amsterdam, is begraven op zaterdag 28 januari 1911 te Amsterdam.

IX-U  Adriana van der Geer, dochter van Gerrit van der Geer (VIII-V) en Gijsbertha de Bruin, is geboren op vrijdag 23 mei 1862 te Driebergen, is overleden op maandag 30 december 1946 te Woerden, is begraven op zaterdag 4 januari 1947 te Woerden.

Adriana trouwt op vrijdag 21 augustus 1885 te Harmelen met Aart van Ekeren, zoon van Teun van Ekeren en Cornelia van Hoevelaken. Aart, boerenknecht, is geboren op woensdag 9 juli 1862 te Langbroek, is overleden op zaterdag 22 augustus 1903 te Harmelen.

Van Aart en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia van Ekeren is geboren op woensdag 28 oktober 1885 te Kamerik, is overleden op zaterdag 19 maart 1898 te Harmelen.

2  Gijsbertus van Ekeren is geboren op vrijdag 10 december 1886 te Kamerik, is overleden op woensdag 26 februari 1958 te Woerden.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 27 september 1912 te Harmelen met Janngije Broere, dochter van Gerrit Broere en Hermijntje den Boon. Janngije is geboren rond 1886 te Vleuten.

3  Teunis van Ekeren is geboren op vrijdag 20 september 1889 te Woerden.

Teunis trouwt op donderdag 14 augustus 1913 te Harmelen (1) met Bastiaantje Klomp, dochter van Gerrit Klomp en Bastiaantje Niemeijer. Bastiaantje is geboren rond 1884 te Lange Ruige Weide, is overleden voor 1921. Teunis trouwt op donderdag 30 juni 1921 te Harmelen (2) met Janna Blom, dochter van Jan Blom en Gerrigje Bloos. Janna is geboren rond 1889 te Kamerik.

4  Adriana Judrika van Ekeren is geboren op dinsdag 18 februari 1890 te Woerden, is overleden op maandag 4 september 1922 te Woerden.

Adriana trouwt op donderdag 3 augustus 1916 te Woerden met Johannes Paling, zoon van Jan Paling en Johanna Koenekoop. Johannes is geboren rond 1886 te Woerden.

5  Gerrit van Ekeren is geboren op maandag 14 september 1891 te Harmelen, is overleden op maandag 30 juli 1917 te Woerden.

6  Arie van Ekeren is geboren op woensdag 6 juni 1894 te Harmelen.

Arie trouwt op donderdag 17 februari 1921 te Abcoude-Baambrugge met Jacoba Hagen, dochter van Jan Hagen en Trijntje Verweij. Jacoba is geboren rond 1898 te Abcoude-Baambrugge.

7  Nicolaas van Ekeren is geboren op vrijdag 12 februari 1897 te Harmelen.

8  Cornelis van Ekeren is geboren op maandag 2 april 1900 te Harmelen.

IX-V  Gijsbertus van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (VIII-V) en Gijsbertha de Bruin, is geboren op zaterdag 20 april 1872 te Veldhuizen, is overleden op woensdag 6 augustus 1952 te Utrecht.

Gijsbertus trouwt op donderdag 2 november 1893 te Jutphaas met Willemina Becker, dochter van Johannes Becker en Cornelia Schuierman. Willemina is geboren op zaterdag 22 september 1866 te Utrecht, is r.k. gedoopt, is overleden op vrijdag 1 februari 1946 te IJsselstein.

Van Gijsbertus en Willemina zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Dirkje van der Geer, zie X-Y.

2  Gerarda Clasina Maria van der Geer is geboren op donderdag 26 december 1889 te Jutphaas, zie X-Z.

3  Gijsbertha van der Geer is geboren op donderdag 3 augustus 1893 te IJsselstein, zie X-AA.

4  Johannes van der Geer is geboren in april 1895 te IJsselstein, is overleden op maandag 15 juli 1895 te IJsselstein.

5  Johana Maria van der Geer is geboren in juni 1896 te IJsselstein, is overleden op dinsdag 7 juli 1896 te IJsselstein.

6  Cornelia van der Geer is geboren op zondag 26 december 1897 te IJsselstein, is overleden op zaterdag 6 september 1969 te IJsselstein.

Cornelia trouwt op donderdag 20 mei 1926 te IJsselstein met Jan van der Kwast. Jan, wonende te Maartensdijk, is geboren op dinsdag 17 maart 1891 te Zoelen.

7  Gerrit Johannes van der Geer is geboren in mei 1901 te IJsselstein, is overleden op zaterdag 31 augustus 1901 te IJsselstein.

8  Gerrit Johannes van der Geer is geboren in juni 1906 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 17 augustus 1906 te IJsselstein.

IX-W  Aartje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op woensdag 24 september 1856 te Jutphaas, is overleden op donderdag 6 september 1900 te Maartensdijk.

Aartje trouwt op vrijdag 15 februari 1889 te Oudenrijn met Jacobus van Dijk, zoon van Jochem van Dijk en Johanna Vossestijn. Jacobus is geboren op woensdag 24 augustus 1853 te De Bilt, is overleden op woensdag 24 oktober 1917 te De Bilt.

Van Jacobus en Aartje zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna van Dijk is geboren op zondag 8 december 1889 te De Bilt.

Johanna trouwt op vrijdag 17 juli 1914 te De Bilt met Barend van Rheenen, zoon van Jea Louis van Rheenen en Berendina Kaptein. Barend is geboren op maandag 18 november 1889 te De Bilt, is overleden op woensdag 12 juni 1968 te De Bilt.

2  Philippus van Dijk is geboren op zondag 21 juni 1891 te Maartensdijk, is overleden op zondag 22 oktober 1933 te De Bilt.

3  Aaltje van Dijk is geboren op donderdag 15 juni 1893 te Maartensdijk.

4  Jochem van Dijk is geboren op dinsdag 14 april 1896 te Maartensdijk, is overleden op donderdag 29 april 1897 te Maartensdijk.

IX-X  Gerrit van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, veehouder, is geboren op vrijdag 6 november 1863 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 2 december 1941 te Utrecht.

Gerrit trouwt op donderdag 23 maart 1893 te Kamerik (1) met Cornelia Hoogendoorn, dochter van Simon Hogendoorn en Aaltje Stam. Cornelia is geboren op zondag 17 augustus 1862 te Kamerik, is overleden op donderdag 20 juni 1895 te Kamerik.

Van Gerrit en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Philippus van der Geer is geboren op dinsdag 12 september 1893 te Kamerik, zie X-AB.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 3 juni 1895 te Kamerik.

Gerrit trouwt op donderdag 22 oktober 1896 te Lopik (2) met Marrigje de Bruijn ook genaamd Merrigje de Bruin, dochter van Jacobus de Bruijn en Aaltje de Bruijn. Marrigje is geboren op donderdag 19 december 1867 te Lopik, is overleden op maandag 16 februari 1903 te Groot Ammers.

Van Gerrit en Marrigje zijn vier kinderen bekend:

3  Aaltje van der Geer is geboren op woensdag 5 mei 1897 te Utrecht, is overleden op zaterdag 8 januari 1898 te Utrecht.

4  Aaltje van der Geer is geboren op dinsdag 31 januari 1899 te Nieuwpoort, is overleden op zaterdag 28 april 1900 te Groot-Ammers.

5  Jacoba Elizabeth van de Geer is geboren op dinsdag 20 maart 1900 te Groot-Ammers, is overleden op donderdag 16 oktober 1941 te Benschop.

Jacoba trouwt op donderdag 1 mei 1924 te Benschop met Gerrit Teunis Lekkerkerker. Gerrit is geboren op zaterdag 21 september 1895 te Benschop.

6  Aart Gerrit van der Geer is geboren op donderdag 8 augustus 1901 te Groot-Ammers, is overleden op vrijdag 25 oktober 1901 te Groot-Ammers.

IX-Y  Philippus van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, betonwerker, is geboren op woensdag 10 november 1869 te Oudenrijn, is overleden op woensdag 7 december 1955 te Utrecht.

Philippus trouwt op donderdag 18 maart 1897 te Oudenrijn met Gerritje Adriana van Bemmel, dochter van Gerrit Marcelis van Bemmel en Janna van Schaik. Gerritje is geboren op zondag 23 augustus 1874 te Oudenrijn, is overleden op donderdag 25 augustus 1949 te Jutphaas.

Van Philippus en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje van der Geer is geboren op vrijdag 2 juli 1897 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 8 februari 1957 te Zeist.

Aaltje trouwt op woensdag 9 juli 1919 te Jutphaas met Hendrik Wisman, zoon van Karel Frederik Wisman en Johnna Wilhelmina Mozar. Hendrik is geboren op dinsdag 17 juli 1888 te Utrecht.

2  Janna Adriana van der Geer is geboren op vrijdag 14 april 1899 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 11 november 1975 te Utrecht.

Janna trouwt op woensdag 9 augustus 1922 te Utrecht met Hugo Nagtegaal, zoon van Abraham Nagtegaal en Adriana Vroomman. Hugo, agent van politie, is geboren op maandag 30 augustus 1897 te Utrecht, is overleden op dinsdag 17 april 1973 te Utrecht.

3  Aartje van der Geer, costumiere en dameskleermaakster, is geboren op woensdag 13 april 1904 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 24 november 1944 te Utrecht.

Aartje trouwt op zaterdag 20 december 1941 te Utrecht met Warnar Koedijk. Warnar is geboren op zondag 29 april 1906 te Amsterdam.

4  doodgeboren kind is doodgeboren rond zaterdag 23 juni 1906.

5  Maria Petronella van de Geer is geboren op donderdag 10 september 1908 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 23 juni 1992 te De Bilt.

Maria trouwt op woensdag 5 oktober 1932 te Utrecht met Johannes Cornelis Bloemendaal. Johannes is geboren op dinsdag 20 augustus 1907 te Utrecht, is overleden op donderdag 12 juli 1979 te De Bilt.

IX-Z  Aaltje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op zondag 8 september 1872 te Oudenrijn, is overleden op dinsdag 3 juni 1952 te De Bilt.

Aaltje trouwt op donderdag 30 september 1897 te Oudenrijn met Jellis Spelt, zoon van Teunis Spelt en Cornelia de Gier. Jellis, wonende te Amsterdam, is geboren op maandag 6 december 1869 te Lopik, is overleden op dinsdag 23 april 1940 te Utrecht.

Van Jellis en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Teunis Spelt is geboren op dinsdag 21 juni 1898 te Utrecht.

2  Dirkje Spelt is geboren op vrijdag 16 februari 1900 te Utrecht.

3  Cornelis Albertus Spelt is geboren in 1905 te Utrecht, is overleden op zondag 28 januari 1906 te Utrecht.

4  Cornelia Aaltje Spelt is geboren op dinsdag 10 juli 1906 te Utrecht.

5  Aaltje Cornelia Philippina Spelt is geboren op maandag 14 oktober 1907 te Utrecht.

6  Aletta Aartje Spelt is geboren op maandag 1 mei 1911 te Utrecht.

IX-AA  Marrigje van der Geer, dochter van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op maandag 2 november 1874 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 29 december 1950 te Woerden.

Marrigje trouwt op donderdag 28 juli 1898 te Oudenrijn met Dirk Selders, zoon van Hendrik Selders en Hendrikje Slagt. Dirk is geboren op dinsdag 23 maart 1875 te Vleuten, is overleden op woensdag 30 maart 1960 te Woerden.

Van Dirk en Marrigje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Selders is geboren op dinsdag 22 november 1898 te Vleuten, is overleden op zaterdag 19 augustus 1905 te Linschoten.

2  Aaltje Hendrika Selders is geboren op maandag 16 maart 1903 te Linschoten, is overleden op dinsdag 22 augustus 1905 te Linschoten.

IX-AB  Jacob van der Geer, zoon van Philippus van der Geer (VIII-W) en Aaltje de Beeldt, is geboren op zondag 21 mei 1876 te Oudenrijn, is overleden op vrijdag 13 juli 1923 te Willeskop.

Jacob trouwt op donderdag 13 april 1905 te Schalkwijk met Petronella de Ruiter, dochter van Gerrit de Ruiter en Dirkje van Vliet. Petronella is geboren op maandag 2 augustus 1875 te Tull en 't Waal, is overleden op donderdag 28 februari 1924 te IJsselstein.

Van Jacob en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Dirkje van der Geer is geboren in 1906 te Veldhuizen, zie X-AC.

2  Dirkje Gerritje van der Geer is geboren op maandag 13 juli 1908 te IJsselstein, is overleden op zaterdag 6 november 1926 te Utrecht.

3  Gerritje Jansje Merrigje van der Geer is geboren op dinsdag 21 februari 1911 te IJsselstein.

Gerritje trouwt op donderdag 26 mei 1932 te IJsselstein met Wilhelmus Johannes Tetenburg. Wilhelmus is geboren op maandag 4 juli 1910 te IJsselstein.

4  Merrigje van der Geer is geboren op donderdag 25 januari 1917 te IJsselstein, is overleden op donderdag 31 maart 1983 te Nieuwegein.

Merrigje trouwt op maandag 2 december 1940 te Vreeswijk met Nicolaas Kalden. Nicolaas is geboren op donderdag 7 september 1911 te Vreeswijk.

IX-AC  Dirk van de Geer, zoon van Jacobus van de Geer (VIII-Z) en Trijntje van Santen, bouwman en veehouder, is geboren op dinsdag 16 februari 1858 te Linschoten, is overleden op donderdag 12 maart 1936 te Oudenrijn, is begraven op dinsdag 17 maart 1936 te De Meern.

Dirk trouwt op vrijdag 7 november 1884 te Linschoten met Cornelia Oskam, dochter van Teunis Oskam en Cornelia Verweij. Cornelia is geboren op zondag 17 november 1850 te Linschoten, is overleden op vrijdag 8 september 1916 te Oudenrijn, is begraven op dinsdag 12 september 1916 te De Meern.

Van Dirk en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op zaterdag 28 februari 1885 te Linschoten, zie X-AD.

2  Cornelia van de Geer is geboren op zondag 10 oktober 1886 te Katwoude, is overleden op zaterdag 23 juli 1887 te Katwoude, is begraven te Monnickendam.

3  Teunis van de Geer is geboren op zondag 13 januari 1889 te Katwoude, zie X-AE.

4  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 te Katwoude, zie X-AF.

IX-AD  Cornelis van de Geer, zoon van Jacobus van de Geer (VIII-Z) en Trijntje van Santen, is geboren op woensdag 21 maart 1860 te Linschoten, is overleden op zaterdag 20 augustus 1898 te Harmelen.

Cornelis trouwt op donderdag 11 april 1895 te Linschoten met Jannetje op 't Landt, dochter van DaniŽl op 't Landt en Maartje de Boer. Jannetje is geboren op zondag 31 december 1871 te Aarlanderveen, is overleden op zaterdag 5 november 1938 te Kamerik.

Jannetje was later gehuwd (2) met Geurts Jan Huibert Brouwer.

Van Cornelis en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 15 januari 1896 te Harmelen, zie X-AG.

2  DaniŽl van de Geer is geboren op maandag 12 april 1897 te Harmelen, zie X-AH.

IX-AE  Pieter van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op woensdag 5 mei 1875 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 18 februari 1950 te Amsterdam.

Pieter trouwt op vrijdag 6 april 1900 te Maarsseveen met Gijsje de Rooy, dochter van Jacobus de Rooy en Gerritje van Huis. Gijsje is geboren op vrijdag 18 april 1873 te Abcoude, is overleden op maandag 29 oktober 1945 te Amersfoort.

Van Pieter en Gijsje is een kind bekend:

1  Emmetje van de Geer is geboren op zaterdag 10 november 1900 te Katwoude, is overleden op donderdag 15 juli 1982 te Monnickendam.

Emmetje trouwt op donderdag 29 april 1920 te Maarsseveen met Simon Buijs, zoon van Teunis Buijs en Hilletje Spaans. Simon is geboren op dinsdag 21 juni 1892 te Katwoude, is overleden op woensdag 20 augustus 1975 te Purmerend.

IX-AF  Geertje van de Geer, dochter van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op vrijdag 2 maart 1877 te Maarsseveen, is overleden op zondag 4 oktober 1959 te Bilthoven, is begraven op woensdag 7 oktober 1959 te Bilthoven.

Geertje trouwt op vrijdag 10 augustus 1906 te De Bilt met William Bastiaan Knoppers, zoon van Bastiaan Knoppers en Margaret Erbij. William is geboren op dinsdag 22 juni 1880 te Utrecht, is overleden op maandag 2 oktober 1972, is begraven te Bilthoven.

Van William en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Bastiaan Maurits Knoppers is geboren op woensdag 23 juni 1909 te Maartensdijk.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 2 februari 1912 te Maartensdijk.

IX-AG  Maurits Gerard van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, is geboren op zaterdag 14 september 1878 te Maarsseveen, is overleden op woensdag 12 november 1975 te Utrecht, is begraven op maandag 17 november 1975 te Bilthoven.

Maurits trouwt op vrijdag 30 november 1900 te Maartensdijk met Willemijntje Vossestein, dochter van Willem Vossestein en Willemijntje van Dijk. Willemijntje is geboren op vrijdag 2 april 1875 te Maartensdijk, is overleden op dinsdag 4 februari 1947 te De Bilt, is begraven te Bilthoven.

Van Maurits en Willemijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Maurits Gerard van de Geer is geboren op woensdag 9 oktober 1901 te Linschoten, is overleden op zondag 16 februari 1902 te Linschoten.

2  Emmetje van de Geer is geboren op dinsdag 3 februari 1903 te Linschoten, is overleden op woensdag 28 april 1982 te Hilversum, is begraven op maandag 3 mei 1982 te Ouderkerk aan de Amstel.

Emmetje trouwt op donderdag 6 mei 1926 te De Bilt met Jacob de Bree. Jacob is geboren op dinsdag 16 april 1901 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 27 juli 1978 te Amsterdam, is begraven te Ouderkerk aan de Amstel.

3  Willem van de Geer is geboren op woensdag 1 november 1905 te Linschoten, is overleden op zaterdag 22 september 1906 te Linschoten.

4  Willem van de Geer is geboren op zaterdag 11 mei 1907 te Linschoten.

Willem was gehuwd met L. van Zanten.

IX-AH  Adriaan van de Geer, zoon van Maurits Gerard van de Geer (VIII-AA) en Emmetje Beukhof, veehouder, is geboren op dinsdag 16 maart 1880 te Maarsseveen, is overleden op zaterdag 30 augustus 1958 te Utrecht.

Adriaan trouwt op donderdag 2 augustus 1906 te Achttienhoven (1) met Evertje Schuurman, dochter van Evert Schuurman en Geertruida Dorresteijn. Evertje is geboren op vrijdag 21 maart 1879 te Achttienhoven, is overleden op zaterdag 6 november 1920 te De Bilt.

Van Adriaan en Evertje zijn drie kinderen bekend:

1  Maurits Gerard van de Geer is geboren op zaterdag 6 juli 1907 te De Bilt, is overleden op donderdag 15 november 1928 te Utrecht, is begraven op maandag 19 november 1928 te De Bilt.

2  Geertruida van de Geer is geboren op zaterdag 19 maart 1910 te De Bilt, is overleden op woensdag 5 januari 2005, is begraven te Bilthoven.

Geertruida trouwt te De Bilt met Goijert Dorrestein. Goijert is geboren op donderdag 25 mei 1905, is overleden op dinsdag 24 oktober 1978, is begraven op vrijdag 27 oktober 1978 te Bilthoven.

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 4 april 1918 te De Bilt.

Adriaan trouwt op donderdag 1 december 1921 te Achttienhoven (2) met Clasina van Barneveld, dochter van Jan van Barneveld en Cornelia Bouwman. Clasina is geboren op zondag 13 augustus 1893 te Achttienhoven, is overleden op woensdag 20 augustus 1958 te De Bilt.

IX-AI  Lambertus Gertrudus Christiaan van de Geer, zoon van Teunis Jacobus van de Geer (VIII-AE) en Clasina Adriana van Mourik, ontvanger van Neder-Betuwe, gemeentesecretaris van Maurik en kassier van de Coop/Boerenleembank, is geboren op zondag 18 december 1870 te Maurik, is overleden op zondag 11 september 1949 te Maurik, is begraven op donderdag 15 september 1949 te Maurik.

Lambertus gaat in ondertrouw op woensdag 11 september 1907 te Eck en Wiel, trouwt op woensdag 11 september 1907 te Maurik met Margaretha van de Pol, dochter van Leendert van de Pol en Margritha van Ommeren. Margaretha is geboren op dinsdag 11 september 1883 te Maurik, is overleden op maandag 28 augustus 1967 te Valkenswaard, is begraven op donderdag 31 augustus 1967 te Maurik.

Van Lambertus en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Clasina Adriana van de Geer, wonende te San Francisco (1949) en te New York (New York) (USA)), is geboren op dinsdag 6 april 1909 te Wadenoijen, is overleden op maandag 2 november 1987 te New York (New York) (USA)).

Clasina trouwt op donderdag 4 juli 1935 met A. Roeterink.

2  Margaretha Helena van de Geer is geboren op vrijdag 24 mei 1912 te Wadenoijen, is overleden op zaterdag 2 augustus 1986 te Neerpelt (B), is begraven op woensdag 6 augustus 1986 te Hamont-Achel (B).

Margaretha was gehuwd (1) met Aloysius Johannes Antonius Alofs. Aloysius, notaris, is gesneuveld op donderdag 12 oktober 1944 te Ned. Indie. Margaretha trouwt op dinsdag 20 april 1948 te Voorburg (2) met Johannes Franciscus Verlinden. Johannes, mr. in de rechten en notaris te Valkenswaard, is geboren op woensdag 30 augustus 1905 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 10 november 1987 te Neepelt (B), is begraven op maandag 16 november 1987 te Hamont-Achel (B).

Johannes was eerder gehuwd (1) met Johanna Maria Janse.

IX-AJ  Sijmen van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op zondag 25 januari 1874 te Zeist, is overleden op woensdag 2 augustus 1950 te Zevenhoven.

Sijmen trouwt op woensdag 28 april 1909 te Nieuwer-Amstel met Elisabeth Kerkhoven, dochter van Abram Kerkhoven en Geertrui Smink. Elisabeth is geboren op vrijdag 30 mei 1884 te Ouder-Amstel.

Van Sijmen en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Hendrik van de Geer is geboren op woensdag 9 februari 1910 te Nieuwer-Amstel, zie X-AI.

2  Geertrui van de Geer is geboren op woensdag 7 januari 1914 te Nieuwer-Amstel, zie X-AJ.

3  Abraham van de Geer is geboren in april 1916, is overleden op zaterdag 20 mei 1916.

4  doodgeboren kind van de Geer is doodgeboren op maandag 17 april 1916, is overleden.

5  Abraham van de Geer, veehouder, is geboren op zondag 20 mei 1917 te Maarsseveen, is overleden op vrijdag 16 november 1984 te Uithoorn.

6  Jan van de Geer is geboren op zondag 20 mei 1917, is overleden op zaterdag 30 juni 1917 te Maarseveen.

7  Willemijntje Sophia van de Geer is geboren op woensdag 26 juni 1918 te Maarsseveen.

Willemijntje trouwt op woensdag 5 mei 1943 met Joh. Graaf.

8  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 4 juli 1919 te Maarsseveen, zie X-AK.

9  Reijer van de Geer, wonende te Uithoorn, is geboren op vrijdag 16 juli 1920 te Maarsseveen, is overleden op zondag 20 juni 1999 te Amstelveen.

10  Jan Teunis van de Geer is geboren op vrijdag 16 juli 1920, is overleden op zondag 20 maart 1921 te Maarseveen.

IX-AK  Jan van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op maandag 19 april 1875 te Zeist, is overleden op dinsdag 18 augustus 1964 te Maartensdijk, is begraven te Groenekan.

Jan trouwt op donderdag 8 juni 1905 te Maartensdijk (1) met Johanna Wilhelmina Dorrestein, dochter van Teunis Dorrestein en Marrigje Bos. Johanna is geboren rond 1875 te Maartensdijk, is overleden op zaterdag 22 mei 1909 te Maartensdijk.

Van Jan en Johanna is een kind bekend:

1  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op zaterdag 17 augustus 1907 te Maartensdijk, is overleden op donderdag 28 mei 1908 te Maartensdijk.

Jan trouwt op donderdag 5 maart 1914 te Utrecht (2) met Dina van Beusekom, dochter van Johannes van Beusekom en Dina Roodhart. Dina is geboren op dinsdag 21 maart 1865 te Utrecht, is overleden op vrijdag 18 maart 1932 te Utrecht.

IX-AL  Jan Teunis van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, hoofdonderwijzer, is geboren op zondag 3 mei 1885 te Ruwiel, is overleden op vrijdag 25 augustus 1967 te Bussum, is begraven op woensdag 30 augustus 1967 te Hoofddorp.

Jan trouwt op dinsdag 30 december 1919 te Gouda met Jeanetta Diderika Coops. Jeanetta is geboren op vrijdag 21 april 1882 te Doesburg, is overleden op donderdag 8 maart 1956 te Haarlem.

Van Jan en Jeanetta zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op dinsdag 12 april 1921 te Ridderkerk, zie X-AL.

2  Anton van de Geer is geboren op vrijdag 23 september 1927 te Boskoop, is overleden op zondag 24 februari 1957 te Zeist.

3  Jan Leendert van de Geer is geboren op vrijdag 23 september 1927 te Boskoop, is overleden op maandag 30 april 1928 te Boskoop.

IX-AM  Reyer van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op vrijdag 17 september 1886 te Ruwiel, is overleden op zondag 21 december 1969 te Harmelen.

Reyer trouwt op woensdag 3 mei 1922 te Jaarsveld met Grietje Schep, dochter van Willem Schep en Grietje van der Louw. Grietje is geboren op zondag 13 maart 1892 te Jaarsveld.

Van Reyer en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Willemijntje Sophia Grietje van de Geer is geboren op dinsdag 27 maart 1923 te Schalkwijk.

Willemijntje trouwt op donderdag 21 maart 1946 met D.J. de Bruin.

2  Grietje van de Geer is geboren op dinsdag 29 maart 1927 te Schalkwijk, is overleden op woensdag 26 oktober 2005, is begraven te Montfoort.

Grietje trouwt op donderdag 25 mei 1950 met Lourens Verlaan. Lourens is geboren op vrijdag 28 december 1917, is overleden op maandag 16 april 2001, is begraven te Montfoort.

3  Wilhelmina Hendrika van de Geer is geboren op dinsdag 9 december 1930 te Schalkwijk, is overleden op donderdag 2 mei 2019, is begraven op zondag 6 mei 2029 te Woerden.

IX-AN  Jacob van de Geer, zoon van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, veehouder, is geboren op donderdag 27 oktober 1887 te Ruwiel, is overleden op zaterdag 20 november 1965 te De Bilt.

Jacob trouwt op donderdag 25 april 1929 te Kockengen met Maartje den Hartog. Maartje is geboren op donderdag 31 januari 1901 te Kamerik, is overleden op dinsdag 19 juni 1979, is begraven te Westbroek.

Van Jacob en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jaap van de Geer.

2  Janny van de Geer.

3  Piet van de Geer.

4  Marius van de Geer.

5  Willem Hendrikus van de Geer (Wim) is geboren op donderdag 19 juni 1930 te Utrecht, is overleden op vrijdag 22 juni 2018.

Willem trouwt op woensdag 30 mei 1956 met Aaltje Seldenrijk. Aaltje is geboren rond 1928, is overleden op woensdag 13 juli 2016, is begraven op maandag 18 juli 2016 te Westbroek.

IX-AO  Willemijntje Sophia van de Geer, dochter van Willem Hendrik van de Geer (VIII-AG) en Willemijntje Sophia Cazant, is geboren op zaterdag 13 februari 1892 te Ruwiel, is overleden op woensdag 9 maart 1932 te Breukelen-Nijenrode, is begraven op maandag 14 maart 1932 te Breukelen.

Willemijntje trouwt op donderdag 19 april 1917 te Ruwiel met Johan Gerrit van der Grift, zoon van Hendrik van der Grift en Margina van Dijk. Johan is geboren op zaterdag 31 oktober 1885 te Breukelen-Nijenrode, is overleden op vrijdag 7 maart 1947 te Breukelen-Nijenrode.

Johan was later gehuwd (2) met Elisabeth Wijntje de Vos.

Van Johan en Willemijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik van der Grift is geboren in januari 1918, is overleden op zaterdag 23 november 1918 te Kockengen.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 5 mei 1923 te Breukelen-Nijenrode.

3  Mazina Hendrica van der Grift, wonende te Vreeland, is geboren in 1924, is overleden op maandag 20 juni 1949 te Utrecht.

IX-AP  Gerrit van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op dinsdag 6 juni 1882 te Doorn, is overleden op donderdag 14 oktober 1976 te Amerongen, is begraven te Amerongen.

Gerrit trouwt op donderdag 26 oktober 1922 te Amerongen met Anthonia Legemaat, dochter van Gerrit Legemaat en Jannigje van Donselaar. Anthonia is geboren op donderdag 21 september 1882 te De Bilt, is overleden op zondag 22 december 1968 te Amerongen, is begraven te Amerongen.

Van Gerrit en Anthonia is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 5 mei 1925 te Amerongen, zie X-AM.

IX-AQ  Marinus van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, is geboren op woensdag 22 januari 1890 te Leersum, is overleden op vrijdag 2 december 1949 te Utrecht, is begraven te Leersum.

Marinus trouwt op maandag 10 maart 1924 te Amerongen met Elisabeth van Lienden. Elisabeth is geboren op donderdag 7 februari 1889 te Amerongen, is overleden op donderdag 10 april 1975 te Leersum, is begraven op dinsdag 15 april 1975 te Leersum.

Van Marinus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika van de Geer is geboren op woensdag 4 juni 1924 te Amerongen, is overleden op maandag 30 oktober 1967 te Leersum, is begraven te Leersum.

Hendrika trouwt op donderdag 12 april 1951 te Leersum met Hendrik Versteegh. Hendrik is geboren op woensdag 19 juni 1912 te Leersum.

2  Dirk Jan van de Geer is geboren op zondag 16 augustus 1925 te Leersum, is overleden op zondag 23 juni 2002 te Doorn.

3  waarschijnlijk Teuntje van de Geer is geboren rond 1927, is overleden op zaterdag 7 december 2013, is begraven op vrijdag 13 december 2013 te Leersum.

4  Willemimna Helena van de Geer is geboren op maandag 10 juni 1929 te Leersum, zie X-AN.

IX-AR  Jan van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op maandag 26 januari 1891 te Leersum, is overleden op donderdag 15 januari 1976 te Leersum.

Jan trouwt op donderdag 6 mei 1926 te Leersum met Hendrika Johanna van Woudenberg. Hendrika is geboren op zaterdag 4 mei 1895 te Leersum, is overleden op zaterdag 20 januari 1973 te Wageningen.

Van Jan en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Teunis Hendrikus van de Geer is geboren op donderdag 17 februari 1927 te Leersum, is overleden op zondag 20 februari 1927 te Leersum.

2  Teunis van de Geer is geboren op dinsdag 1 januari 1929 te Leersum, is overleden op dinsdag 11 juli 1933 te Utrecht.

IX-AS  Willem Hendrikus van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, landbouwer, is geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Leersum, is overleden op zaterdag 15 december 1945 te Leersum, is begraven te Leersum.

Willem trouwt op donderdag 3 mei 1934 te Leersum met Gerritje van Arkel. Gerritje is geboren op vrijdag 1 april 1898 te Leersum, is overleden op maandag 28 juli 1958, is begraven te Leersum.

Van Willem en Gerritje is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer is geboren op maandag 25 mei 1936 te Leersum, zie X-AO.

IX-AT  Jannigje van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (VIII-AI) en Hendrika van Dijk, is geboren op zondag 4 februari 1894 te Leersum, is overleden op zaterdag 23 maart 1957 te Zeist, is begraven te Amerongen.

Jannigje trouwt op zaterdag 27 september 1919 te Leersum met Pieter Doornebal, zoon van Rijk Doornenbal en Christina Wouterina van Walsem. Pieter is geboren op zaterdag 9 juni 1894 te Rhenen, is overleden op maandag 10 februari 1975, is begraven te Amerongen.

Van Pieter en Jannigje is een kind bekend:

1  Teunis Doornenbal ook genaamd Teunis Doornebal is geboren op vrijdag 30 mei 1919, is overleden op donderdag 27 september 1990, is begraven te Amerongen.

IX-AU  Teunis van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), veehouder en vrachtrijder, is geboren op woensdag 14 februari 1894 te Leersum, is overleden op zondag 18 januari 1976 te Langbroek, is begraven op vrijdag 23 januari 1976 te Leersum.

Teunis trouwt op donderdag 16 november 1922 te Langbroek met Wilhelmina Jannigje van Os, dochter van Willem Cornelis van Os en Jannigje van Os. Wilhelmina is geboren op vrijdag 25 januari 1895 te Langbroek, is overleden op dinsdag 24 maart 1981, is begraven op maandag 30 maart 1981 te Leersum.

Van Teunis en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina Johanna van de Geer is geboren op donderdag 31 mei 1923 te Langbroek, zie X-AP.

2  Jannigje van de Geer is geboren op maandag 14 juli 1924 te Langbroek, is overleden op maandag 13 april 1925 te Langbroek.

3  Wilhelmina Cornelia van de Geer is geboren op zaterdag 12 maart 1927 te Langbroek, zie X-AQ.

IX-AV  Jan van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), landbouwer, is geboren op zondag 3 november 1895 te Leersum, is overleden op woensdag 6 december 1972 te Amerongen.

Jan trouwt op donderdag 4 november 1926 te Amerongen met Geertrui Anna de Greef. Geertrui is geboren op dinsdag 3 oktober 1899 te Amerongen.

Van Jan en Geertrui zijn vijf kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op vrijdag 21 maart 1930 te Maarn (UT).

Teuntje trouwt op woensdag 19 januari 1955 met J. de Haas.

2  Pieter Anthonie van de Geer is geboren op zaterdag 5 december 1931 te Maarn (UT), is overleden op donderdag 28 februari 2013, is begraven te Amerongen.

Pieter trouwt op donderdag 19 april 1962 met H.W. Frentz.

3  Reijertje van de Geer (Reina) is geboren op zaterdag 23 september 1933 te Maarn (UT).

Reijertje trouwt op dinsdag 20 oktober 1959 met Aalbertus van Capelle (Ab). Aalbertus is geboren op dinsdag 15 april 1930 te Veenendaal, is overleden op maandag 19 januari 2009 te Veenendaal, is begraven op zaterdag 24 januari 2009 te Veenendaal.

4  Marinus Jan van de Geer is geboren op donderdag 3 maart 1938 te Amerongen, zie X-AR.

5  Geertrui Anna van de Geer is geboren op zaterdag 2 januari 1943 te Amerongen.

Geertrui trouwt op donderdag 21 oktober 1965 met A. Budding.

IX-AW  Reijer van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (VIII-AK) en Teuntje Wilhelmina van de Geer (VIII-AQ), landbouwer, is geboren op zaterdag 19 juni 1897 te Leersum, is overleden op woensdag 22 oktober 1941 te Leersum.

Reijer trouwt op woensdag 27 februari 1929 te Kamerik met Jannigje van de Kamer. Jannigje is geboren op zondag 3 november 1901 te Woerden, is overleden op maandag 27 september 1976, is begraven te Leersum.

Van Reijer en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Teuntje Wilhelmina van de Geer is geboren op zondag 10 mei 1931 te Leersum.

2  Willem Pieter van de Geer is geboren op dinsdag 18 juli 1933 te Leersum, zie X-AS.

3  Elisabeth van de Geer is geboren op vrijdag 2 november 1934 te Leersum.

4  Jannigje van de Geer is geboren op zaterdag 16 mei 1936 te Leersum.

IX-AX  Johannes van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VIII-AM) en Cornelia van den Brandhof, is geboren op donderdag 11 mei 1905 te Leersum, is overleden op maandag 2 augustus 1982 te Rhenen, is begraven te Leersum.

Johannes trouwt op donderdag 15 mei 1941 te Leersum met Dirkje Dorrestijn. Dirkje is geboren op zondag 25 maart 1917 te Leersum, is overleden op zondag 9 april 2006, is begraven te Leersum.

Van Johannes en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van de Geer is geboren op dinsdag 30 maart 1943 te Leersum, zie X-AT.

2  Hendrika Cormelia Albertha van de Geer is geboren op zaterdag 21 december 1946 te Leersum, zie X-AU.

3  Cornelia Johanna van de Geer is geboren op maandag 29 december 1952 te Leersum.

Cornelia is gehuwd met L. Ariesen.

IX-AY  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (VIII-AM) en Cornelia van den Brandhof, is geboren op zaterdag 23 februari 1907 te Leersum, is overleden op maandag 7 april 1980 te Leersum, is begraven te Leersum.

Jan trouwt op donderdag 4 november 1937 te Leersum met Willemijntje Roelofje Dorrestijn. Willemijntje is geboren op donderdag 17 oktober 1912 te Leersum, is overleden op zondag 30 mei 1982, is begraven te Leersum.

Van Jan en Willemijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia van de Geer is geboren op zondag 11 december 1938 te Leersum.

Cornelia trouwt op donderdag 25 mei 1961 met G.M. Roseboom.

2  Hendrika van de Geer is geboren op zondag 7 januari 1940 te Leersum.

Hendrika trouwt op donderdag 4 februari 1965 te Leersum met C. van Ommeren.

3  Jan van de Geer is geboren op maandag 10 februari 1941 te Leersum.

Jan trouwt op vrijdag 6 september 1963 met W. Woudenberg.

4  Cornelis Albertus van de Geer is geboren op maandag 10 februari 1941 te Leersum.

Cornelis trouwt op vrijdag 12 november 1965 te Leersum met P. Rijksen.

5  Johanna van de Geer is geboren op maandag 11 mei 1942 te Leersum, is overleden op maandag 11 februari 2019, is begraven te Werkendam.

Johanna trouwt op dinsdag 22 december 1964 te Leersum met J.C. Schouten.

6  Aaltje van de Geer is geboren op donderdag 15 juli 1943 te Leersum.

Aaltje trouwt op donderdag 26 november 1964 te Leersum met S.K.D.J. Dorresteijn (Jan).

7  Willem van de Geer is geboren op dinsdag 23 januari 1945 te Leersum.

Willem trouwt op zaterdag 25 november 1967 met Goverdina Pieternella Janna Schouten.

8  Willemijntje Roelofje van de Geer is geboren op zondag 22 december 1946 te Leersum.

Willemijntje trouwt op vrijdag 1 augustus 1969 met G. de Waerdt.

9  Dirk Jan van de Geer is geboren op zondag 7 november 1948 te Leersum, is overleden op vrijdag 19 september 1969 te Leersum, is begraven op woensdag 24 september 1969 te Leersum.

10  Gijsbertus van de Geer is geboren op vrijdag 21 november 1952 te Leersum.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 29 november 1974 te Hilversum met W. Ariesen.

IX-AZ  Arris van de Geer, zoon van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, broodbakker, wonende te Rijswijk, te Gorinchem en te Culemborg, is geboren op zaterdag 11 augustus 1860 te Rijswijk, is overleden op donderdag 20 december 1934 te Culemborg, is begraven op maandag 24 december 1934 te Rijswijk.

Arris trouwt op woensdag 8 juni 1881 te Beusichem met Anna Catharina MŁller, dochter van Johannes Heinrich MŁller en Lena van Nuijssenborgh. Anna is geboren op vrijdag 12 december 1862 te Beusichem, is overleden op woensdag 20 augustus 1941 te Culemborg, is begraven op zaterdag 23 augustus 1941 te Rijswijk.

Van Arris en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje van de Geer is geboren op woensdag 30 november 1881 te Rijswijk, is overleden op vrijdag 19 juni 1959 te Culemborg, is begraven op dinsdag 23 juni 1959 te Culemborg.

Neeltje trouwt op woensdag 17 juni 1903 te Gorinchem met Hendrik Cornelis Bonhof, zoon van Derk Bonhof en Joanna Wouterina Vermeulen. Hendrik is geboren op vrijdag 15 maart 1878 te Culemborg, is overleden op zaterdag 21 maart 1936 te Culemborg.

2  Helena van de Geer (Lena) is geboren op vrijdag 17 oktober 1884 te Rijswijk, is overleden op dinsdag 10 maart 1885 te Beusichem.

IX-BA  Cornelia van de Geer, dochter van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, is geboren op dinsdag 27 januari 1863 te Rijswijk, is overleden op zaterdag 31 maart 1945 te Oegstgeest.

Cornelia trouwt op donderdag 7 september 1882 te Maurik met Cornelis Fransen, zoon van Peter Fransen en Cornelia Meijer. Cornelis, directeur Post- en Telegraafkantoor Amersfoort, is geboren op zondag 5 december 1852 te Medemblik, is overleden op maandag 17 september 1917 te Leiden, is begraven op donderdag 20 september 1917 te Leiden.

Van Cornelis en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johan Warnar Pieter Fransen, arts, is geboren rond 1885 te Nieuwe Pekela.

Johan trouwt op donderdag 9 september 1909 te Groesbeek met Adriana Wilhelmina Baljet, dochter van Adrianus Henricus Philippus Baljet en Geertruida Cornelia ten Hoonte. Adriana is geboren rond 1885 te Arnhem.

2  Rika Petronella Cornelia Fransen is geboren op maandag 5 april 1897 te Huizen.

IX-BB  Geertje van de Geer, dochter van Rijk Pieter Cornelis van de Geer (VIII-AS) en Neeltje Vorster, is geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Rijswijk, is overleden op vrijdag 6 april 1956 te Culemborg.

Geertje trouwt op donderdag 16 juni 1898 te Maurik met Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, zoon van Anthonie Klop en Wilhelmina Cornelia Catharina Petronella de Jong. Cornelis is geboren op zaterdag 23 mei 1868 te Hellevoetsluis, is overleden op donderdag 26 december 1935 te Culemborg.

Van Cornelis en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Lodewijk Anthonie Klop, telegrafist, is geboren op donderdag 16 maart 1899 te Wijk bij Duurstede.

Cornelis trouwt op woensdag 22 augustus 1928 te Amsterdam met Helena Geertuida Nannings, dochter van Petrus Albertus Nannings (VIII-AY) en Helena van de Geer. Helena is geboren in 1886 te Amsterdam.

2  Geertje Klop is geboren op dinsdag 13 oktober 1903 te Wijk bij Duurstede.

IX-BC  Claasje Adriana van de Geer ook genaamd Claasje Adriana van Dijk, dochter van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, is geboren op maandag 5 november 1866 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zaterdag 8 april 1933 te Utrecht.

Van Claasje en een onbekende man zijn drie natuurlijke kinderen bekend:

1  Gerrit Jan van de Geer is geboren op zondag 16 september 1888 te Wijk bij Duurstede, is overleden op donderdag 8 november 1888 te Wijk bij Duurstede.

2  Clazina Petronella van de Geer is geboren op zondag 16 september 1888 te Wijk bij Duurstede, zie X-AV.

3  Wilhelmina van de Geer, werkvrouw, is geboren op vrijdag 24 juni 1892 te Utrecht, is ongehuwd overleden op zaterdag 1 juli 1972 te Utrecht.

IX-BD  Jan van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, is geboren op vrijdag 26 april 1872 te Maurik, is overleden op dinsdag 1 januari 1929 te 's-Gravenhage, is begraven op zaterdag 5 januari 1929 te 's-Gravenhage.

Jan trouwt op donderdag 20 september 1900 te Dordrecht met Grietje Anthonia Hendriks, dochter van Willem Johannes Hendriks en Grietje Anthonia Nunnikhoven. Grietje is geboren op woensdag 14 augustus 1878 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 4 mei 1962 te 's-Gravenhage.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op maandag 25 februari 1901 te Utrecht, zie X-AW.

2  Wilhelmus Johannes van de Geer is geboren op zaterdag 1 februari 1902 te Utrecht, zie X-AX.

3  Petronella van de Geer is geboren op dinsdag 19 februari 1907 te 's-Gravenhage, zie X-AY.

4  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 25 april 1913 te 's-Gravenhage, zie X-AZ.

IX-BE  Pieter van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, smid, bankwerker en gereedschapmaker, is geboren op donderdag 12 februari 1874 te Wijk bij Duurstede, is overleden op woensdag 21 februari 1945 te Zuilen.

Pieter trouwt op woensdag 26 mei 1897 te Utrecht (1) met Cornelia van Tergouw, dochter van Abraham van Tergouw en Petronella Maria Kloot. Cornelia is geboren op woensdag 2 juni 1875 te Utrecht, is overleden op zondag 23 december 1917 te Utrecht.

Van Pieter en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieternella van de Geer is geboren op dinsdag 6 juli 1897 te Utrecht, is overleden op maandag 18 november 1991 te Utrecht.

Pieternella trouwt op woensdag 3 april 1918 te Utrecht met Johannes van der Meijden, zoon van Louis van der Meijden en HenriŽtte Christina Haasbroek. Johannes is geboren op maandag 31 mei 1897 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 september 1933 te Utrecht.

2  Maria Petronella van de Geer is geboren op maandag 20 maart 1899 te Utrecht, zie X-BA.

3  Gerritje Dirkje van de Geer is geboren op dinsdag 26 maart 1901 te Utrecht, zie X-BB.

4  Abraham van de Geer is geboren op maandag 26 januari 1903 te Utrecht, zie X-BC.

5  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 26 juli 1905 te Utrecht, zie X-BD.

Pieter trouwt op woensdag 14 januari 1920 te Utrecht (2) met Petronella Maria van Tergouw, dochter van Abraham van Tergouw en Petronella Maria Kloot. Petronella is geboren op woensdag 1 februari 1888 te Utrecht, is overleden op vrijdag 10 april 1936 te Utrecht.

Van Pieter en Petronella zijn drie kinderen bekend:

6  doodgeboren dochter van de Geer is doodgeboren op zondag 22 april 1923 te Utrecht.

7  Cornelis van der Geer is geboren op zaterdag 24 januari 1925 te Utrecht.

Cornelis trouwt op dinsdag 14 januari 1958 met Gerarda Haarbrink. Gerarda is geboren op zaterdag 20 januari 1912 te Utrecht.

Gerarda was eerder gehuwd (1) met Pieter van de Geer (zie X-BD).

8  Peter Marinus van der Geer, bankwerker, gereedschapmach.constructeur en chef tekenkamer, is geboren op vrijdag 14 mei 1926 te Utrecht, is overleden op zondag 29 juli 1990 te Utrecht, is begraven op donderdag 2 augustus 1990 te Nieuwer Ter Aa.

Peter trouwt op donderdag 15 april 1954 te Utrecht met Jannetje Mechelen. Jannetje, muzieklerares, is geboren op maandag 9 december 1918 te Utrecht, is overleden op maandag 1 september 2003, is begraven te Nieuwer Ter Aa.

IX-BF  Leendert van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, timmerman en kistenmaker, is geboren op maandag 8 maart 1875 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zaterdag 2 juni 1962 te Baarn.

Leendert trouwt op woensdag 9 september 1903 te Utrecht met Maria Johanna Elisabeth Dieterich, dochter van Gerrit Johannes Philippus Dieterich en Hendrikje Bruggenwirth. Maria is geboren op woensdag 5 mei 1880 te Utrecht, is overleden op vrijdag 31 mei 1946 te Utrecht.

Van Leendert en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Pietronella Hendrikje Maria van de Geer, naaister en huishoudster, is geboren op zondag 3 januari 1904 te Utrecht, is overleden op vrijdag 8 mei 1987 te Winterswijk, is gecremeerd op dinsdag 12 mei 1987 te Dieren.

Pietronella trouwt op dinsdag 8 januari 1946 te Utrecht met Johannes La Force. Johannes, Hoofd Depot Chef bij de N.S., wonende te Maastricht en te Utrecht, is geboren op zaterdag 29 oktober 1887 te Gouda, is overleden op maandag 11 juni 1973 te Winterswijk.

2  Hendrikje Johanna van de Geer is geboren op zondag 9 april 1905 te Utrecht, is overleden op zaterdag 27 januari 1990 te Groenlo, is begraven op woensdag 31 januari 1990 te Soest.

Hendrikje trouwt op donderdag 2 september 1926 te Utrecht met Willem Verkerk, zoon van N.N. Verkerk en Geertruida Vaas. Willem is geboren op zaterdag 20 augustus 1904 te Utrecht, is overleden op vrijdag 6 juni 1969 te Soest, is begraven te Soest.

3  Gerrit Dirk Leendert van de Geer is geboren op donderdag 5 april 1906 te Utrecht, zie X-BE.

4  Maria Johanna Elisabeth van de Geer, dienstbode, kookster en winkelbediende, is geboren op vrijdag 12 juni 1908 te Utrecht, is ongehuwd overleden op zaterdag 12 januari 1985 te Amersfoort, is gecremeerd op woensdag 16 januari 1985 te Utrecht.

5  Leendert van de Geer is geboren op donderdag 1 september 1910 te Utrecht, zie X-BF.

6  Everdina van der Geer is geboren op vrijdag 7 april 1916 te Utrecht, zie X-BG.

IX-BG  Teunis van de Geer, zoon van Gerrit Dirk van de Geer (VIII-AU) en Petronella van Dijk, bamboe-werker, timmerman en meubelmaker (werkplaats Hofstraat 15 te Utrecht), is geboren op zondag 29 februari 1880 te Tuyl, is overleden op vrijdag 23 februari 1951 te Voorburg.

Teunis trouwt op woensdag 4 juni 1902 te Utrecht (is gescheiden op zaterdag 7 februari 1914 te Utrecht) (1) met Johanna Catharina Werdekker, dochter van Nicolaas Cornelis Werdekker en Johanna Catharina Huygens. Johanna, wonende te Buiksloot, is geboren op maandag 7 augustus 1882 te Utrecht, is overleden op maandag 23 februari 1948 te Alkmaar.

Van Teunis en Johanna is een kind bekend:

1  Teunis van de Geer, timmerman, ambtenaar evacuatiebureau en scheepsbouwer, is geboren op zondag 30 juli 1905 te 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 31 januari 1959 te Amsterdam.

Teunis trouwt op donderdag 25 april 1929 te Amsterdam (1) met Cornelia Theodora Burgers. Cornelia is geboren op zondag 15 maart 1903 te Amsterdam, is overleden op maandag 4 juli 1955 te Haarlem. Teunis trouwt op dinsdag 7 augustus 1956 te Amsterdam (2) met Cornelie Elisabeth Mulder. Cornelie is geboren op zaterdag 22 september 1900 te Groningen.

Teunis trouwt op woensdag 4 maart 1914 te 's-Gravenhage (2) met Adriana Aurelia van Keulen. Adriana is geboren op zondag 9 oktober 1887 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 25 februari 1934 te Voorburg.

Van Teunis en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

2  Jenneke Adriana van de Geer is geboren op dinsdag 21 april 1914 te 's-Gravenhage, zie X-BH.

3  Siedje Pietronella van der Geer is geboren op maandag 14 augustus 1916 te Waddinxveen.

Siedje trouwt op woensdag 28 augustus 1935 met Herman Oelenbrok.

4  Adriana Aurelia van de Geer, dienstbode, is geboren op zondag 16 juni 1918 te 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 18 december 1993 te Rijswijk.

Adriana trouwt op vrijdag 7 november 1941 te Voorburg met Andries Bernardus Cornelis Verbruggen. Andries is geboren op zondag 4 juni 1916 te Voorburg, is overleden op donderdag 30 juli 1987 te 's-Gravenhage.

5  Petronella Johanna Geertruida van de Geer, dienstbode, naaister en cassiere, is geboren op donderdag 26 oktober 1922 te Culemborg, is overleden op maandag 1 juli 1991 te Doetinchem.

Petronella trouwt op dinsdag 23 november 1948 te Voorburg met Arnoldus Joannes Benedictus Frentrop. Arnoldus is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te 's-Gravenhage.

6  Teunis van de Geer is geboren op maandag 28 juli 1930 te Voorburg, zie X-BI.

IX-BH  Gijsbert Teunis van de Geer, zoon van Ahasuerus Dirk van de Geer (VIII-AX) en Johanna Hofman, aquisiteur dagblad, is geboren op zaterdag 19 november 1887 te Sliedrecht, is overleden op vrijdag 3 november 1950 te Rotterdam, is begraven op dinsdag 7 november 1950 te Rotterdam.

Gijsbert trouwt op donderdag 15 november 1917 te Rotterdam met Johanna Maria van Hellemond, dochter van Boudewijn van Hellemond en Joanna Petronella Erkelens. Johanna is geboren op maandag 18 juli 1887 te Rotterdam.

Van Gijsbert en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 20 februari 1919 te Rotterdam.

2  Ahasuerus Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 22 juni 1920 te Rotterdam, zie X-BJ.

3  Johan Petrus van de Geer is geboren op maandag 21 juni 1926 te Rotterdam, zie X-BK.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 4 september 1930 te Rotterdam.

IX-BI  Maaitje Hovestad, dochter van Marinus Hovestad (VIII-AZ) en Anna Hendriks van der Meijden, is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 te Rhenen, is overleden op donderdag 24 juli 1884 te Utrecht.

Maaitje trouwt op woensdag 10 augustus 1859 te Utrecht met Hendrik Zwern, zoon van Hendrik Zwern en Hermina Smies. Hendrik, bediende, is geboren op maandag 1 september 1828 te Zutphen, is overleden op maandag 27 augustus 1866 te Utrecht.

Van Hendrik en Maaitje is een kind bekend:

1  Hendrik Zwern is geboren op zaterdag 18 november 1865 te Utrecht, zie X-BL.

IX-BJ  Hendricus van der Meijden, zoon van Pieter van der Meijden (VIII-BA) en Aaltje van Engelenburg, landbouwer, is geboren op maandag 15 februari 1836 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 31 januari 1922 te Veenendaal (Gld.).

Hendricus trouwt op zaterdag 11 september 1869 te Ede (1) met Christina van Ruiswijk. Christina is geboren in 1842, is overleden voor zaterdag 18 september 1875.

Hendricus trouwt op zaterdag 11 september 1869 te Veenendaal (Gld.) (2) met Geertrui van Engelenburg, dochter van Willem van Engelenburg en Emma van Wakeren. Geertrui is geboren op woensdag 1 mei 1850 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 9 augustus 1939 te Veenendaal (Gld.).

Van Hendricus en Geertrui zijn zes kinderen bekend:

1  Albertus van der Meijden is geboren op woensdag 17 januari 1877 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Willem van der Meijden is geboren op woensdag 17 januari 1877 te Veenendaal (Gld.) (?).

3  Aaltje van der Meijden is geboren op dinsdag 20 augustus 1878 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Dirk van der Meijden is geboren op zondag 21 september 1879 te Veenendaal (Gld.) (?).

5  Gijsbertus van der Meijden is geboren op dinsdag 26 april 1881 te Veenendaal (Gld.), zie X-BM.

6  Hendrik van der Meijden is geboren op woensdag 23 augustus 1882 te Veenendaal (Gld.) (?).

IX-BK  Reijer van der Meijden, zoon van Lubbert van der Meijden (VIII-BB) en Rijkje Versteeg, landbouwer, is geboren in 1866 te Rhenen.

Reijer trouwt op zaterdag 8 mei 1897 te Veenendaal (Gld.) met Aaltje Budding. Aaltje is geboren in 1873 te Veenendaal (Gld.).

Van Reijer en Aaltje is een kind bekend:

1  Lambertus van der Meijden is geboren op dinsdag 23 november 1897 te Veenendaal (Gld.), zie X-BN.

IX-BL  Gijsje van Dijk, dochter van Jan van Dijk (VIII-BC) en Hendrijntje Bos, is geboren op zaterdag 10 september 1831 te Ede, is overleden op zondag 7 januari 1883 te Ede.

Gijsje trouwt op vrijdag 26 mei 1854 te Ede met Peter Kelderman, zoon van Willem Kelderman en Ortje van Leeuwen. Peter is geboren op zaterdag 13 juni 1829 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 16 februari 1886 te Ede.

Van Peter en Gijsje zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Kelderman is geboren op zondag 12 november 1854 te Bennekom, zie X-BO.

2  Hendrijntje Kelderman is geboren op zondag 31 augustus 1856 te Bennekom, is overleden op zondag 31 augustus 1856 te Bennekom.

3  Hendrijntje Kelderman is geboren op dinsdag 6 oktober 1857 te Bennekom, zie X-BP.

4  Arie Kelderman is geboren op zondag 30 september 1860 te Bennekom, zie X-BQ.

5  Jantje Kelderman is geboren op woensdag 24 december 1862 te Ede.

Jantje trouwt op zaterdag 24 mei 1884 te Ede met Cornelis Tollenaar. Cornelis is geboren op zaterdag 29 november 1862 te Bennekom.

6  Jan Kelderman is geboren op zondag 25 december 1864 te Ede, is overleden op zaterdag 18 maart 1876 te Ede.

7  Teunis Kelderman is geboren op dinsdag 16 april 1867 te Ede, is overleden op zondag 10 mei 1868 te Wageningen.

8  Teunis Kelderman is geboren op vrijdag 19 november 1869 te Ede, zie X-BR.

IX-BM  Matthijs van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, slager te Veenendaal, is geboren op zondag 10 januari 1830 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 17 maart 1920 te Lunteren (GE).

Matthijs trouwt op zaterdag 18 augustus 1855 te Veenendaal (Gld.) (1) met Dirkje Vonk, zie IX-A.

Matthijs trouwt na 1901 te Veenendaal (Gld.) (?) (2) met Willemina Christina Koops. Willemina is geboren in 1835 te Veenendaal (Gld.) (?).

IX-BN  Jan van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, is geboren in 1833 te Veenendaal (Gld.) (?).

Jan trouwt op zaterdag 31 mei 1862 te Veenendaal (Gld.) met Willemijntje Hardeman, dochter van Cornelis Hardeman en Maria Margrita Gerardina van Leusden. Willemijntje is geboren op woensdag 15 maart 1837 te Veenendaal (Gld.).

Van Jan en Willemijntje is een kind bekend:

1  Cornelis Marinus van Hunnik is geboren op zaterdag 18 april 1868 te Veenendaal (Gld.), zie X-BS.

IX-BO  Johannes van Hunnik, zoon van Hermanus van Hunnik (VIII-BD) en Jannigje Diepeveen, is geboren op vrijdag 9 januari 1835 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 28 juni 1898 te Veenendaal (Gld.).

Johannes trouwt op zaterdag 10 februari 1866 te Veenendaal (Gld.) met Heintje Drost, dochter van Dirk Drost en Willemijntje Hoevelaken. Heintje is geboren op donderdag 19 februari 1829 te Rhenen, is overleden op woensdag 10 maart 1909 te Veenendaal (Gld.).

Van Johannes en Heintje is een kind bekend:

1  Jan Cornelis van Hunnik is geboren op zaterdag 4 februari 1871 te Veenendaal (Gld.), zie X-BT.

IX-BP  Wilhelmina Dekker ook genaamd Mientjemeu, dochter van Jan Dekker (VIII-BE) en Cornelia Haverkamp, is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Ede.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 3 oktober 1885 te Ede met Aart Lam, zoon van Frans Lam en Janna ter Maaten. Aart, landbouwer, is geboren op zaterdag 1 juni 1861 te Lunteren (GE), is gedoopt.

Van Aart en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Lam is geboren op dinsdag 19 januari 1886 te Ede, is overleden op dinsdag 9 december 1890 te Ede.

2  Janna Lam is geboren op zaterdag 29 oktober 1887 te Ede, is overleden op maandag 27 november 1899 te Ede.

3  Jannigje Lam (Jans) is geboren op zaterdag 4 maart 1893 te Ede.

Jannigje trouwt in 1930 te Lunteren (GE) (?) met Thijmen Bast. Thijmen is geboren in 1900 te Lunteren (GE) (?).

4  Fransje Lam is geboren op woensdag 3 juli 1895 te Ede, is overleden op woensdag 26 juni 1901 te Ede.

5  Cornelia Lam ook genaamd Kee is geboren op maandag 12 april 1897 te Ede.

6  Frans Lam is geboren op zaterdag 23 december 1899 te Ede, is overleden op vrijdag 20 april 1900 te Ede.

7  Janna Geertje Lam (Geertje), huishoudster, is geboren op woensdag 23 december 1903 te Ede.

IX-BQ  Evert Dekker, zoon van Jan Dekker (VIII-BE) en Grietje van Kapelleveen, kolenhandelaar, is geboren op maandag 17 oktober 1864 te Ede, is gedoopt.

Evert trouwt op zaterdag 28 november 1896 te Ede met Aaltje Bouw, dochter van Gerrit Maas Bouw en Wijntje van de Weerd. Aaltje is geboren op donderdag 27 oktober 1870 te Ede, is gedoopt, is overleden op zondag 6 mei 1934 te Ede.

Van Evert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Dekker is geboren op donderdag 20 mei 1897 te Ede, zie X-BU.

2  Wijntje Dekker is geboren op woensdag 3 mei 1899 te Ede, is overleden in oktober 1937.

3  Gerrit Maas Dekker is geboren op vrijdag 17 oktober 1902 te Ede, zie X-BV.

4  Grietje Dekker is geboren op zaterdag 2 juni 1906 te Ede.

IX-BR  Geertrui Dekker, dochter van Jan Dekker (VIII-BE) en Grietje van Kapelleveen, is geboren op woensdag 5 augustus 1868 te Ede, is overleden op vrijdag 7 december 1956 te Baarn.

Geertrui trouwt op zaterdag 9 augustus 1890 te Ede met Evert van de Kaa, zoon van Rijk van de Kaa en Fijtje van de Weerd. Evert, gemeente-arbeider, is geboren op donderdag 3 oktober 1867 te Ede, is gedoopt, is overleden op maandag 5 december 1938 te Baarn, is begraven te Baarn.

Van Evert en Geertrui zijn veertien kinderen bekend:

1  Sophia van de Kaa is geboren op maandag 29 december 1890 te Lunteren (GE), is gedoopt, is overleden op zondag 26 maart 1893 te Lunteren (GE).

2  Grietje van de Kaa is geboren op donderdag 11 februari 1892 te Ede, is gedoopt, is overleden op vrijdag 7 oktober 1983 te Baarn, is begraven te Baarn.

3  Jan van de Kaa is geboren op donderdag 21 september 1893 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-BW.

4  Rijk van de Kaa is geboren op donderdag 7 november 1895 te Lunteren (GE), is gedoopt, is overleden op woensdag 27 januari 1897 te Lunteren (GE).

5  Willem Dirk van de Kaa is geboren op dinsdag 16 februari 1897 te Ede, is gedoopt, zie X-BX.

6  Sophia van der Kaa (Fie) is geboren op zondag 10 juli 1898 te Ede, zie X-BY.

7  Jannigje van de Kaa (Jet) is geboren op woensdag 25 juli 1900 te Ede, is gedoopt, zie X-BZ.

8  Evert van de Kaa is geboren op zondag 29 december 1901 te Ede, zie X-CA.

9  Gerard van de Kaa is geboren op zondag 24 april 1904 te Nederhorst den Berg, is overleden op woensdag 20 september 1905 te Baarn.

10  Geertruida van de Kaa is geboren op zaterdag 10 maart 1906 te Baarn, is overleden op zaterdag 17 maart 1906 te Baarn.

11  Regina Geertruida van de Kaa (Geertje) is geboren op woensdag 10 april 1907 te Baarn, zie X-CB.

12  Everdina van de Kaa is geboren op maandag 28 maart 1910 te Baarn, is overleden op dinsdag 13 juni 1911 te Baarn.

13  Wilhelmina van de Kaa is geboren op maandag 28 maart 1910 te Baarn, zie X-CC.

14  Everdina van de Kaa (Dien) is geboren op vrijdag 6 oktober 1911 te Baarn, zie X-CD.

IX-BS  Cornelia van Hal, dochter van Willem van Hal (VIII-BF) en Brandje van Hoekelum, is geboren op donderdag 12 december 1861 te Renswoude, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op vrijdag 20 februari 1942 te Ede.

Cornelia trouwt op vrijdag 15 mei 1885 te Renswoude met Hendrik van de Kaa, zoon van Berend van de Kaa en Jannigje van Voskuilen. Hendrik, schildersknecht, is geboren op zaterdag 25 december 1858 te Lunteren (GE), is gedoopt, is overleden op donderdag 21 november 1935 te Lunteren (GE).

Van Hendrik en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Jannetje van de Kaa (Jans) is geboren op dinsdag 4 mei 1886 te Ede, is gedoopt, is overleden op maandag 22 juni 1953 te Ede.

Jannetje trouwt op woensdag 28 september 1921 te Ede met Albertus Johannes Westerbeek (Bertus), zoon van Hendrik Westerbeek en Jantje ter Stege. Albertus, broodbakker, is geboren op zondag 23 oktober 1892 te Zwartsluis, is overleden op woensdag 26 maart 1947 te Ede.

2  Brandje van de Kaa is geboren op vrijdag 15 juli 1887 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CE.

3  Berendina van de Kaa (Dien) is geboren op zaterdag 3 augustus 1889 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CF.

4  Willem van de Kaa is geboren op zaterdag 18 april 1891 te Lunteren (GE), is Ned. Herv gedoopt, zie X-CG.

5  Johanna van de Kaa (Jo) is geboren op zondag 26 maart 1893 te Ede, is Luthers gedoopt, is overleden op dinsdag 27 juni 1972 te Apeldoorn.

Johanna trouwt op woensdag 24 augustus 1921 te Ede met Gozewinus Martinus Jolink (Guus), zoon van Daniel Jolink en Theodora Beernink. Gozewinus, koster der Lutherse Kerk te Arnhem, is geboren op vrijdag 7 augustus 1896 te Rheden, is gedoopt, is overleden op dinsdag 26 mei 1964 te Arnhem.

6  Teunisje van de Kaa (Teun) is geboren op zondag 8 maart 1896 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op maandag 25 augustus 1986 te Zeist.

Teunisje was gehuwd met Gert Floor. Gert is geboren rond 1896.

7  Maria Eleonora van de Kaa (Noor) is geboren op zondag 8 maart 1896 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CH.

8  Evertje van de Kaa (Ees) is geboren op dinsdag 25 januari 1898 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CI.

9  Cornelia van de Kaa (Cor) is geboren op dinsdag 17 juni 1902 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CJ.

10  Hendrika van de Kaa (Riek) is geboren op vrijdag 7 oktober 1904 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, zie X-CK.

IX-BT  Aaltje van den Berg, dochter van Gerrit van den Berg (VIII-BG) en Jantje Beker, dienstmeid, is geboren op maandag 28 oktober 1822 te Ede, is overleden na 1882.

Aaltje trouwt op vrijdag 27 oktober 1848 te Doorn met Hendrik van Dijk, zoon van Jan Wouters van Dijk en Gerrigje de Bie. Hendrik, landbouwer, is geboren op woensdag 30 november 1808 te Driebergen, is gedoopt op zondag 15 januari 1809 te Driebergen, is overleden op dinsdag 24 juni 1879 te Amersfoort.

Van Hendrik en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan van Dijk is geboren op donderdag 25 mei 1854 te Driebergen, zie X-CL.

IX-BU  Johannes Hardeman, zoon van Aart Hardeman (VIII-BH) en Hendrika van Zanten, wever, is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Veenendaal (Gld.).

Johannes trouwt op zaterdag 8 september 1866 te Veenendaal (Gld.) met Cornelia Bolderman, dochter van Frederik Dirksz Bolderman en Cornelia Cornelis Jansen. Cornelia is geboren in 1842 te Ede.

Van Johannes en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Frederik Hardeman is geboren op zondag 22 oktober 1865 te Veenendaal (Gld.), zie X-CM.

2  Hendrika Hardeman is geboren op zaterdag 14 november 1868 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 17 mei 1869 te Veenendaal (Gld.).

3  Aart Hardeman is geboren op zaterdag 29 oktober 1870 te Veenendaal (Gld.), zie X-CN.

4  Cornelis Hardeman is geboren op donderdag 30 oktober 1873 te Veenendaal (Gld.), zie X-CO.

5  Hendrikus Hardeman is geboren op maandag 1 januari 1877 te Veenendaal (Gld.), zie X-CP.

6  Cornelia Hardeman is geboren op maandag 24 juli 1882 te Veenendaal (Gld.).

Cornelia trouwt op zaterdag 24 december 1904 te Veenendaal (Gld.) met Peter van de Bovenkamp, zoon van Peter van de Bovenkamp en Sophia Jansen. Peter is geboren in 1880 te Veenendaal (Gld.) (?).

IX-BV  Klaas Hardeman, zoon van Aart Hardeman (VIII-BH) en Hendrika van Zanten, wever, is geboren op dinsdag 17 september 1839 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 30 januari 1868 te Veenendaal (Gld.).

Klaas trouwt op zaterdag 15 augustus 1863 te Veenendaal (Gld.) met Neeltje Diepeveen, dochter van Gijsbert Diepeveen en Grietje Oudhuizen. Neeltje is geboren in 1840 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Klaas en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Hardeman, zie X-CQ.

2  Aart Hardeman is geboren op vrijdag 25 december 1863 te Veenendaal (Gld.), zie X-CR.

3  Gijsbert Hardeman is geboren op dinsdag 22 januari 1867 te Veenendaal (Gld.), zie X-CS.

IX-BW  Janna van de Haar ook genaamd Gromoe Dijk, dochter van Gerrit van de Haar (VIII-BI) en Gerritje van Amerongen, is geboren op zondag 17 maart 1861 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 25 februari 1942 te Amerongen.

Janna trouwt op zaterdag 11 februari 1882 te Veenendaal (Gld.) met Wouter van Esse ook genaamd Groffee Dijk, zoon van Arien van Essen en Hendrikje van Garderen. Wouter, arbeider, is geboren op zondag 5 oktober 1851 te Amerongen, is overleden in mei 1930 te Amerongen.

Van Wouter en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrika van Esse is geboren op woensdag 3 mei 1882 te Amerongen, zie X-CT.

2  Gerrigje van Esse is geboren in 1884 te Amerongen.

Gerrigje trouwt op zaterdag 4 maart 1916 te Amerongen met Hendrik van Esse, zoon van Melis van Essen en Johanna van Brummelen. Hendrik is geboren in 1883 te Amerongen.

3  Arie van Esse is geboren op vrijdag 20 maart 1885 te Amerongen.

Arie trouwt op donderdag 12 september 1912 te Leersum met Aaltje Goudkamp, dochter van Jacob Goudkamp en Janna Heijwegen. Aaltje is geboren in 1888 te Gouda.

4  Janna van Esse is geboren in 1891 te Amerongen.

Janna trouwt op zaterdag 9 augustus 1913 te Amerongen met Willem Methorst, zoon van Roelof Methorst en Hendrika Middelman. Willem is geboren in 1895 te Amerongen.

5  Elisse van Esse is geboren in 1893 te Amerongen.

Elisse trouwt op donderdag 13 november 1913 te Amerongen met Gijsbert van Zanten, zoon van Gijsbert van Zanten en Gerritje Veenendaal. Gijsbert is geboren in 1880 te Ede.

IX-BX  Cornelis van Dijk, zoon van Gijsbert van Dijk (VIII-BJ) en Hendrikje van Amerongen, arbeider, is geboren op donderdag 9 december 1852 te Ede, is overleden op donderdag 24 oktober 1946 te Ede.

Cornelis trouwt op zaterdag 3 maart 1877 te Ede met Evertje van de Kaa, dochter van Willem van de Kaa en Elsje van Holland. Evertje is geboren op dinsdag 8 november 1853 te Ede, is gedoopt, is overleden op zondag 21 november 1926 te Ede.

Van Cornelis en Evertje zijn drie kinderen bekend:

1  Evertje van Dijk is geboren op maandag 26 juni 1893 te Ede.

2  Cornelis van Dijk is geboren op woensdag 18 september 1895 te Ede.

3  Jan Derk van Dijk is geboren op vrijdag 14 december 1900 te Ede.

Jan trouwt op woensdag 23 november 1938 te Ede met H. Fluit. H is geboren in 1910 te Ede (?).

IX-BY  Catharina van Dijk, dochter van Gijsbert van Dijk (VIII-BJ) en Hendrikje van Amerongen, is geboren op zaterdag 22 oktober 1859 te Ede.

Catharina trouwt op zaterdag 4 november 1882 te Ede met Gijsbert Hardeman, zoon van Aris Hardeman en Wijntje van den Hul. Gijsbert, spoorweg-arbeider, is geboren op maandag 14 juni 1852 te Ede, is overleden op zaterdag 30 mei 1903 te Woudenberg.

Van Gijsbert en Catharina zijn elf kinderen bekend:

1  Aris Hardeman is geboren op donderdag 27 september 1883 te Weesperkarspel, zie X-CU.

2  Heintje Hardeman is geboren op maandag 10 augustus 1885 te Weesperkarspel.

3  Wijntje Hardeman is geboren op zondag 17 april 1887 te Weesperkarspel.

4  Gijsbertus Hardeman is geboren op donderdag 20 december 1888 te Woudenberg, zie X-CV.

5  Teunis Hardeman is geboren op dinsdag 21 juli 1891 te Woudenberg, zie X-CW.

6  Cornelis Hardeman is geboren op woensdag 21 december 1892 te Woudenberg, zie X-CX.

7  Hendrik Hardeman is geboren op zondag 10 juni 1894 te Woudenberg.

8  Gijsbert Hardeman is geboren op maandag 26 augustus 1895 te Woudenberg, zie X-CY.

9  Catharina Hardeman is geboren op vrijdag 15 januari 1897 te Woudenberg.

Catharina trouwt op donderdag 21 augustus 1919 te Ede met Gerrit Schuurman. Gerrit is geboren op woensdag 18 april 1894 te Ede.

10  Marinus Hardeman is geboren op maandag 21 augustus 1899 te Woudenberg, zie X-CZ.

11  Gerritje Hardeman is geboren op vrijdag 9 augustus 1901 te Woudenberg.

Gerritje trouwt op zaterdag 30 april 1921 te Ede met Evert Nab. Evert is geboren op zaterdag 16 oktober 1897 te Ede.


Generatie X

In deze generatie zijn 104 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1876 en 1980. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ede (66x), Veenendaal (Gld.) (49x), 's-Gravenhage (20x), Vreeland (17x), Utrecht (17x), IJsselstein (14x), Leersum (13x), Hilversum (12x), Amsterdam (12x), Voorburg (12x), Bussum (11x), Amerongen (10x), Wageningen (9x), Zuilen (9x), Loenersloot (8x), Katwoude (6x), Laagnieuwkoop (6x), Leiden (5x), Haarlem (5x), Loosdrecht (5x), Buurmalsen (5x), Rijswijk (Z.H) (4x), Houten (4x), Zeist (4x), Nieuwer-Amstel (4x), Ooststellingwerf (3x), Renswoude (3x), Rotterdam (3x), Pella (Iowa) (USA)) (3x), Soest (3x), Baarn (3x), Duisburg (D) (2x), Jutphaas (2x), Kamerik (2x), Lunteren (GE) (2x), Breda (2x), Mahaska County (Iowa) (USA)) (2x), Bennekom (2x), Rheine (D) (2x), Bandung (RI) (2x), Zaandam (2x), Oudenrijn (2x), Doesburg, Fort de Kock (RI), Bemmel, Barendrecht, Arnhem, Amersfoort, Haarlemmermeer, Magelang (RI), Winschoten, Veenendaal, Tjimahi (RI), Tiersen (D), Taintor (Iowa) (USA)), Schoten (NH), Rheden, Lonneker (OV), Poerworedjo (NI), Hoek, Lower Grove Community (N-E), Lower Grove (Iow), Zwolle, Lopik, Abcoude-Baambrugge, Loenen, Kockengen, Hoogland en Polsbroek. Er zijn momenteel nog 83 van de 411 kinderen in leven.

X-A  Matthijs van Hunnik, zoon van Matthijs van Hunnik (IX-BM) en Dirkje Vonk (IX-A), is geboren op maandag 22 november 1858 te Veenendaal (Gld.), is overleden op maandag 1 januari 1940 te Lunteren (GE).

Matthijs trouwt op donderdag 25 mei 1882 te Amerongen met Tonia Bos, dochter van Jan Bos en Jeanne Therese Julie van Ravenswaay. Tonia is geboren op woensdag 29 oktober 1856 te Amerongen, is overleden op vrijdag 22 januari 1926 te Veenendaal (Gld.).

Van Matthijs en Tonia zijn twee kinderen bekend:

1  Matthijs van Hunnik is geboren op donderdag 28 januari 1886 te Ede, zie XI-A.

2  Sjaak Theodoor van Hunnik is geboren op woensdag 13 september 1893 te Veenendaal (Gld.), zie XI-B.

X-B  Hermanus van Hunnik, zoon van Matthijs van Hunnik (IX-BM) en Dirkje Vonk (IX-A), is geboren in 1860.

Hermanus trouwt in 1880 met Magdalina Bos, dochter van Jan Bos en Jeanne Therese Julie van Ravenswaay. Magdalina is geboren in 1860.

Van Hermanus en Magdalina is een kind bekend:

1  Dirkje Mathilda van Hunnik is geboren in 1891, zie XI-C.

X-C  Johan Albert van de Geer, zoon van Johannes Wilhelmus van de Geer (IX-C) en Elisabeth Johanna van Densen, behanger, is geboren op zaterdag 24 november 1877 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 7 december 1941 te Noordwijkerhout.

Johan trouwt op woensdag 30 november 1904 te 's-Gravenhage met Antonia Johanna Koekenberg. Antonia is geboren op zaterdag 28 mei 1881 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 19 september 1958 te 's-Gravenhage.

Van Johan en Antonia zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Barbara van de Geer is geboren op woensdag 3 oktober 1906 te 's-Gravenhage.

Elisabeth trouwt op woensdag 4 mei 1938 met R. Kellenbach.

2  Antonia Johanna van de Geer is geboren op woensdag 16 oktober 1907 te 's-Gravenhage, is overleden op maandag 23 oktober 1995 te Rijswijk.

Antonia trouwt op woensdag 6 maart 1935 te 's-Gravenhage met Johannes Mattheus Huppertz. Johannes is geboren op vrijdag 30 november 1894 te Rotterdam, is overleden op maandag 30 maart 1970 te Voorburg.

3  Albertina Johanna van de Geer is geboren op zondag 5 januari 1913 te 's-Gravenhage, zie XI-D.

4  Johannes Wilhelmus van de Geer is geboren op donderdag 26 februari 1914 te 's-Gravenhage, zie XI-E.

X-D  Trijntje van der Geer, dochter van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, is geboren op dinsdag 9 juni 1868 te Loenersloot, is overleden op zondag 1 juni 1952 te Loenersloot.

Trijntje trouwt op vrijdag 16 mei 1890 te Loenen met Jan Leeman, zoon van Cornelis Leeman en Maria Copier. Jan is geboren op zaterdag 3 januari 1863 te Breukelen-St.Pieter, is overleden op maandag 24 februari 1958 te Loenersloot.

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Leeman is geboren op donderdag 26 maart 1891 te Loosdrecht.

Maria trouwt op vrijdag 7 maart 1919 te Loenersloot met Antonie Niessen. Antonie is geboren rond 1891 te Vleuten.

2  Matje Leeman is geboren op zaterdag 21 september 1895 te Vreeland.

X-E  Willem van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, smid, wonende te Loosdrecht, is geboren op vrijdag 9 december 1870 te Loenersloot, is overleden op zaterdag 24 juni 1933 te Amersfoort.

Willem trouwt op vrijdag 2 augustus 1895 te Abcoude-Baambrugge met Elisabeth Hendrika Otten, dochter van Hendrik Otten en Elisabeth de Haas. Elisabeth is geboren op zondag 5 november 1865 te Maarssen, is overleden op zondag 25 februari 1923 te Loosdrecht.

Van Willem en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Matje van der Geer is geboren op donderdag 16 juli 1896 te Vreeland, is ongehuwd overleden op donderdag 4 december 1952 te Hilversum.

2  Hendrik van der Geer, rijwielhersteller en handelaar in motoren, is geboren op donderdag 26 mei 1898 te Vreeland, is ongehuwd overleden op donderdag 17 mei 1962 te Gorssel.

3  Dirk van der Geer is geboren op maandag 20 mei 1901 te Vreeland, zie XI-F.

X-F  Adrianus van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, arbeider, is geboren op maandag 14 oktober 1872 te Loenersloot, is overleden op donderdag 26 oktober 1967 te 's-Graveland.

Adrianus trouwt op vrijdag 30 oktober 1896 te Vreeland met Maria Agatha van Spengen, dochter van Willem van Spengen en Maria Waterman. Maria is geboren op vrijdag 24 augustus 1877 te Vreeland, is overleden op zaterdag 5 november 1955 te Vreeland.

Van Adrianus en Maria zijn dertien kinderen bekend:

1  Maria van der Geer is geboren op dinsdag 20 april 1897 te Vreeland, is overleden op vrijdag 6 maart 1987 te Hilversum.

Maria trouwt op vrijdag 27 februari 1920 te Vreeland met Gerrit Coster, zoon van Gerrit Coster en Petronella van Wilgenburg. Gerrit is geboren op vrijdag 2 november 1894 te Hilversum.

2  Matje van der Geer is geboren op zondag 20 november 1898 te Vreeland, zie XI-G.

3  Willem van der Geer is geboren op dinsdag 21 november 1899 te Vreeland, zie XI-H.

4  Trijntje van der Geer is geboren op zondag 14 januari 1900 te Vreeland.

Trijntje trouwt op vrijdag 2 april 1920 te Vreeland met Jan Willem van Es, zoon van Jan van Es en Willemijntje van den Ham. Jan is geboren rond 1897 te Hoevelaken.

5  Hendrika van der Geer is geboren op woensdag 18 juni 1902 te Vreeland, is overleden op woensdag 30 oktober 2002 te Loenen.

Hendrika trouwt op vrijdag 6 juni 1924 te Vreeland met Gijsbertus van Slooten. Gijsbertus is geboren op vrijdag 21 december 1894 te Loosdrecht, is overleden op dinsdag 30 januari 1962 te Loenen.

6  Jansje van der Geer is geboren op woensdag 25 juli 1906 te Vreeland, is overleden op vrijdag 5 oktober 1906 te Vreeland.

7  Dirk van der Geer is geboren op donderdag 19 september 1907 te Vreeland, zie XI-I.

8  Hermanus van der Geer, broodbakker, broodbezorger en schipper, is geboren op donderdag 19 september 1907 te Vreeland, is overleden op donderdag 31 december 1992 te Loenen.

Hermanus trouwt op vrijdag 8 juni 1934 te Loenen met Wilhelmina van Beem, dochter van Adrianus Franciscus van Beem en Anthonia Bloemendaal. Wilhelmina is geboren op zaterdag 5 februari 1910 te Loenen, is overleden op maandag 4 januari 1982 te Loenen.

9  Jansje van der Geer is geboren op zaterdag 4 februari 1911 te Vreeland, is overleden op zondag 7 mei 1933.

Jansje trouwt op vrijdag 5 april 1929 met J.F. van Huisstede.

10  Jan Willem Arie van der Geer is geboren op zaterdag 24 augustus 1912 te Vreeland, zie XI-J.

11  Gerritje van der Geer is geboren op donderdag 26 november 1914 te Vreeland, is overleden op woensdag 13 oktober 1982 te Loenen, is begraven te Vreeland.

Gerritje trouwt op vrijdag 10 mei 1940 te Vreeland met Johannes Theodorus van der Linden. Johannes is geboren op dinsdag 25 juni 1912 te Mijdrecht, is overleden op maandag 30 april 1979 te Loenen, is begraven op vrijdag 4 mei 1979 te Vreeland.

12  Adriana Maria van der Geer is geboren op zondag 20 augustus 1916 te Vreeland, is overleden op maandag 3 april 2000 te Loenen.

Adriana trouwt op woensdag 31 mei 1939 te Essen-Bredenij (D) (is gescheiden op dinsdag 3 februari 1959 te 's-Gravenhage) (1) met Hans Braamt. Hans is geboren op zondag 26 april 1914 te Essen-Bredenij (D). Adriana trouwt op vrijdag 1 september 1967 te Loenen (2) met Peter Paul Knoops. Peter is geboren op donderdag 4 mei 1911 te Zwolle, is overleden op dinsdag 9 april 1991 te Zwolle.

13  Gijsbertus van der Geer, lichtmatroos, is geboren op woensdag 9 augustus 1922 te Vreeland, is overleden op zondag 7 januari 1940 te Vlissingen.

X-G  Jan van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, timmerman, is geboren op zondag 31 januari 1875 te Loenersloot, is overleden op maandag 27 december 1954 te Abcoude, is begraven te Baambrugge.

Jan trouwt op vrijdag 24 juni 1904 te Abcoude-Baambrugge met Jannigje van den Bos. Jannigje is geboren op donderdag 29 juli 1875 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op maandag 4 juni 1956, is begraven te Baambrugge.

Van Jan en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Marretje van der Geer is geboren op zaterdag 1 september 1906 te Loenersloot, is overleden op vrijdag 27 maart 1998 te Amsterdam.

2  Dirk Nicolaas van der Geer, timmermansknecht, is geboren op maandag 15 juni 1908 te Loenersloot, is overleden op zaterdag 28 september 1946 te Abcoude, is begraven te Baambrugge.

3  Jan van der Geer is geboren op maandag 8 januari 1917 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op vrijdag 27 februari 2004 te Weesp, is begraven op woensdag 3 maart 2004 te Weesp.

Jan trouwt op woensdag 17 oktober 1945 met Annigje Cornelia van Vliet. Annigje is overleden op zondag 23 september 1990.

X-H  Dirk van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, veehandelaar, is geboren op zondag 18 juli 1880 te Loenersloot, is overleden op vrijdag 22 april 1966 te Abcoude.

Dirk trouwt op zondag 7 augustus 1904 te Loenersloot met Agnes Maria Stokman, dochter van Cornelis Stokman en Anna Joosten. Agnes is geboren op zaterdag 3 mei 1884 te Zandvoort, is overleden op woensdag 8 maart 1972, is begraven te Abcoude.

Van Dirk en Agnes zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Cornelis van der Geer is geboren op vrijdag 9 december 1904 te Loenersloot, zie XI-K.

2  Cornelis van der Geer, wonende te Opmeer, is geboren op woensdag 5 februari 1908 te Loenersloot, is ongehuwd overleden op donderdag 16 januari 1997 te De Weere.

3  doodgeboren zoon van der Geer is doodgeboren op vrijdag 28 mei 1909 te Loenersloot.

4  Nicolaas Wilhelmus van der Geer is geboren op woensdag 8 september 1915 te Loenersloot, zie XI-L.

5  Anna van der Geer is geboren op dinsdag 2 december 1919 te Loenersloot.

Anna was gehuwd met Oene Huisman.

6  Matje van der Geer is geboren op dinsdag 5 september 1922 te Loenersloot.

Matje trouwt op woensdag 17 december 1941 te Abcoude met Dirk Minnee. Dirk is geboren rond 1916.

X-I  Jannetje van der Geer, dochter van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, is geboren op zaterdag 6 april 1878 te Loenersloot, is overleden op vrijdag 21 januari 1927 te Bussum.

Jannetje trouwt op vrijdag 11 maart 1904 te Loenersloot met Steven Slagt, zoon van Willem Slagt en Marretje van der Kreeft. Steven, huisschilder, is geboren op dinsdag 28 november 1876 te Abcoude-Baambrugge, is overleden op donderdag 30 juni 1949 te Bussum.

Van Steven en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Slagt, terreinmachinist, is geboren in 1905 te Bussum.

2  doodgeboren zoon Slagt is doodgeboren op woensdag 13 maart 1907 te Bussum.

3  doodgeboren zoon Slagt is doodgeboren op woensdag 14 januari 1914 te Bussum.

4  doodgeboren zoon Slagt is doodgeboren op donderdag 5 augustus 1915 te Bussum.

X-J  Gijsbertus van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-D) en Matje Slagt, timmerman en aannemer, is geboren op vrijdag 20 maart 1885 te Loenersloot, is overleden op zondag 11 maart 1962 te Vreeland.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 6 augustus 1909 te Vreeland met Matje van Spengen, dochter van Willem van Spengen en Maria Waterman. Matje is geboren op woensdag 10 september 1884 te Vreeland, is overleden op donderdag 17 februari 1955 te Hilversum.

Van Gijsbertus en Matje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is geboren op zaterdag 6 januari 1912 te Loosdrecht, zie XI-M.

2  Willem van der Geer is geboren op dinsdag 18 augustus 1914 te Loosdrecht, zie XI-N.

3  Gijsbertus van der Geer is geboren op dinsdag 20 februari 1917 te Loosdrecht.

Gijsbertus trouwt op donderdag 25 juli 1940 te Loosdrecht (1) met A. Snel. Gijsbertus trouwt in 1962 (2) met Jacoba Jacobs.

4  Martha Maria van der Geer is geboren op zondag 10 augustus 1924 te Loosdrecht, is overleden op zaterdag 1 augustus 1998 te Breukelen, is begraven te Vreeland.

Martha trouwt op vrijdag 2 juli 1948 te Vreeland met Gerrit Jan Meijers. Gerrit is geboren op donderdag 25 september 1919 te Loenen, is overleden op dinsdag 22 november 1994 te Loenen, is begraven te Vreeland.

X-K  Trijntje van der Geer, dochter van Willem van der Geer (IX-E) en Pietje Otten, is geboren op zondag 26 juli 1868 te Loenersloot, is overleden op woensdag 1 mei 1940 te Bussum.

Trijntje trouwt op zaterdag 26 augustus 1893 te Loenen (1) met Cornelis Bosch, zoon van Jacob Bosch en Arnoldina Smoorenburg. Cornelis, schildersknecht, is geboren rond 1867 te Loosdrecht, is overleden op donderdag 16 november 1905 te Bussum.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

1  Willem Bosch is geboren in 1896 te Loenen, is overleden op zondag 31 januari 1960 te Naarden.

Trijntje trouwt op woensdag 30 oktober 1907 te Bussum (2) met Jacobus Johannes van der Sluis, zoon van Antonie van der Sluis en Fijgje Mook. Jacobus, fortwachter, is geboren op woensdag 8 maart 1848 te Utrecht.

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Maria Magdalena E. Falsenelle.

X-L  Gerrigje van der Geer, dochter van Dirk van der Geer (IX-G) en Dirkje van Ingen, is geboren op vrijdag 12 december 1873 te Polsbroek, is overleden op donderdag 23 april 1936 te Polsbroek.

Gerrigje trouwt op vrijdag 18 december 1903 te Polsbroek met Markus Posthumus, zoon van Pier Hendriks Posthumus en Aaltje Hanzes Maat. Markus is geboren op zondag 7 november 1869 te Bovenknijpe, is overleden op donderdag 13 februari 1941 te Polsbroek.

Van Markus en Gerrigje is een kind bekend:

1  Dirkina Alida Posthumus is geboren rond 1913 te Polsbroek.

X-M  Albertus Wijnand van der Geer, zoon van Dirk van der Geer (IX-G) en Dirkje van Ingen, is geboren op dinsdag 4 mei 1875 te Polsbroek, is overleden op woensdag 8 maart 1922 te Schoten.

Albertus trouwt op donderdag 10 december 1903 te Beverwijk met Alida Gerardina Geertruida Johanna Stoutenbeek. Alida is geboren op zaterdag 8 mei 1875 te Beverwijk.

Van Albertus en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Dirkje Hermina Alida van der Geer is geboren op dinsdag 29 november 1904 te Haarlem.

2  Hermina Alida van der Geer is geboren op zaterdag 4 april 1908 te Haarlem, is overleden op vrijdag 7 april 1911 te Haarlem.

X-N  Evert Georg van der Geer, zoon van Evert van der Geer (IX-I) en Elizabeth Sara Fremouw, spoorwegambtenaar en treinsmid, wonende te Amersfoort, is geboren op maandag 7 juni 1880 te Utrecht, is overleden op maandag 14 oktober 1974 te Amstelveen.

Evert trouwt op woensdag 6 juli 1904 te Amsterdam met Aleida Aarnts, dochter van Jan Willem Aarnts en Theodora Geurts. Aleida is geboren op zaterdag 26 oktober 1878 te Herwen en Aerdt, is overleden op zondag 29 oktober 1950 te Amsterdam.

Van Evert en Aleida zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Wilhelmus Aarnts van der Geer is geboren op maandag 5 augustus 1901 te Utrecht, is overleden op maandag 6 november 1922 te Amsterdam.

2  Elisabeth Sara van der Geer is geboren op zaterdag 1 oktober 1904 te Amsterdam, is overleden op zondag 13 december 1998 te Amsterdam.

Elisabeth trouwt op zaterdag 31 oktober 1931 te Amsterdam met Johannes Kommeer. Johannes, wonende te Amsterdam, is geboren op maandag 18 december 1893 te Assen, is overleden op donderdag 23 februari 1978 te Amsterdam.

3  Aleida Theodora van der Geer is geboren op zaterdag 20 februari 1909 te Schoten (NH), is overleden op maandag 2 mei 1966 te Amsterdam.

Aleida trouwt op donderdag 25 augustus 1932 te Amsterdam met Roelof Brinkman. Roelof, boekdrukker, is geboren op dinsdag 27 september 1904 te Amsterdam.

4  Johanna van der Geer is geboren op zaterdag 22 november 1913 te Amsterdam, is overleden op woensdag 3 mei 1989 te Heemstede.

Johanna trouwt op woensdag 2 juli 1941 te Bloemendaal met Christiaan Walther. Christiaan is geboren op donderdag 6 juni 1901 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 9 november 1976 te Haarlem.

X-O  Jan Willem van der Geer, zoon van Hendrik van der Geer (IX-K) en Johanna van Dijk, stoker, is geboren op donderdag 20 mei 1886 te 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 16 februari 1943 te Bonn, is begraven.

Jan trouwt op woensdag 3 juni 1914 te 's-Gravenhage met Hillechina Stofferdina Vlieg. Hillechina is geboren op dinsdag 16 juli 1889 te Winschoten.

Van Jan en Hillechina zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Jacoba van der Geer is geboren op dinsdag 30 maart 1915 te 's-Gravenhage, zie XI-O.

2  Pieter van der Geer, wasbaas, wonende te 's-Gravenhage, is geboren op zaterdag 8 juli 1916 te Utrecht.

3  Hendrik van der Geer, groentenkweker, melker, los werkman en bewaker, is geboren op woensdag 24 oktober 1917 te 's-Gravenhage, is overleden op zondag 4 oktober 1987 te 's-Gravenhage.

4  Pieterdina van der Geer is geboren op zondag 20 juni 1920 te 's-Gravenhage.

Pieterdina trouwt op woensdag 27 augustus 1941 met H.A. Dolleman.

5  Jan Willem van der Geer is geboren op maandag 27 mei 1929 te 's-Gravenhage.

6  Hillechina Jantina van der Geer is geboren op zondag 22 mei 1932 te 's-Gravenhage.

X-P  Teunis Melis van der Geer, zoon van Anthonie van der Geer (IX-P) en Hendrika Reijerse, chauffeur en garagehouder, is geboren op zaterdag 18 juni 1898 te Loenen, is overleden op vrijdag 14 oktober 1977 te Naarden.

Teunis trouwt op woensdag 8 december 1926 te Bussum met Martha Heikens, dochter van Adolf Lucas Heikens en Haberdina Huisman. Martha is geboren op maandag 22 oktober 1894 te Avereest.

Van Teunis en Martha zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Hendrina van der Geer is geboren op dinsdag 14 augustus 1928 te Bussum.

Hendrika trouwt op dinsdag 12 juni 1956 te Bussum met W.H. Nieuwendijk (Wim).

2  Harbardina van der Geer, kantoorbediende, is geboren op zaterdag 7 februari 1931 te Bussum, is overleden op vrijdag 3 november 1989 te Laren, is gecremeerd op dinsdag 7 november 1989 te Utrecht-Overvecht.

3  Elsje van der Geer is geboren op donderdag 20 juli 1933 te Bussum.

Elsje trouwt op zaterdag 20 december 1958 te Bussum met H. Broedelet.

X-Q  Anthonie Gerrit van der Geer, zoon van Anthonie van der Geer (IX-P) en Hendrika Reijerse, chauffeur, garagehouder en autohandelaar, is geboren op woensdag 25 maart 1903 te Bussum, is overleden op vrijdag 18 maart 1977 te Bussum.

Anthonie trouwt op woensdag 11 mei 1932 te Bussum met Engeltje Leestemaker. Engeltje is geboren op dinsdag 25 juni 1901 te Haarlemmermeer.

Van Anthonie en Engeltje is een kind bekend:

1  Hendrika Hendrina van der Geer is geboren op woensdag 14 augustus 1935 te Bussum, is overleden op dinsdag 4 november 2003 te Noordoostpolder.

Hendrika trouwt op zaterdag 24 mei 1958 te Bussum met Arie Jansen. Arie is geboren op maandag 2 mei 1932 te Bussum.

X-R  Hendrik Willem van der Geer, zoon van Anthonie van der Geer (IX-P) en Hendrika Reijerse, chauffeur en wagenpoetser, is geboren op zaterdag 7 mei 1904 te Bussum, is overleden op maandag 4 april 1994 te Bussum.

Hendrik trouwt op donderdag 16 oktober 1941 te Bussum met Maaike Grazell. Maaike is geboren op donderdag 23 oktober 1913 te Zoelen.

Van Hendrik en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Anthonie van der Geer is geboren op vrijdag 27 maart 1942 te Bussum.

Anthonie trouwt op donderdag 18 december 1969 te Bussum met H. Doorn.

2  Hanneke van der Geer is geboren op zaterdag 7 juli 1951 te Bussum.

X-S  Hendrik van der Geer, zoon van Willem van der Geer (IX-Q) en Jannetje van Beek, (hoofd)onderwijzer, is geboren op donderdag 11 april 1907 te Maarn (UT), is overleden op donderdag 20 mei 1971 te Ede, is begraven te Lunteren (GE).

Hendrik trouwt op woensdag 5 augustus 1931 te Maarn (UT) (is gescheiden op zaterdag 22 juni 1946 te Maarn (UT)) (1) met Johanna Derkje Kleinhout. Johanna is geboren op maandag 18 maart 1907 te Zeist.

Van Hendrik en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Jan van der Geer is geboren op zaterdag 16 juli 1932 te Zuilen, zie XI-P.

2  Aaltje Gerdina Wilhelmina van der Geer is geboren op zondag 25 juli 1943 te Zuilen.

Hendrik trouwt op woensdag 21 mei 1947 te Oostvoorne (2) met Elizabeth Goudswaard. Elizabeth is geboren op zondag 10 oktober 1915 te Rotterdam, is overleden op donderdag 20 juli 2006, is begraven te Lunteren (GE).

Van Hendrik en Elizabeth is een kind bekend:

3  Hendrik van der Geer is geboren op zondag 10 september 1950 te Winschoten.

X-T  Leendert van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (IX-R) en Marrigje Gerrigje Oskam, is geboren op woensdag 9 augustus 1905 te Bussum, is overleden op woensdag 19 april 1995 te Bussum.

Leendert trouwt op donderdag 13 juli 1933 te Buren met Johanna van Haarlem. Johanna is geboren op dinsdag 31 mei 1910 te Buren, is overleden op zondag 29 november 1992 te Naarden.

Van Leendert en Johanna is een kind bekend:

1  Marrigje Gerrigje van der Geer is geboren op vrijdag 22 december 1933 te Bussum, zie XI-Q.

X-U  Willem Georg Frederik van de Geer, zoon van Willem Georg Frederik van de Geer (IX-S) en Anna Margaritha Rooter, kantoorbediende, hulpmonteur en vertegenwoordiger, is geboren op zondag 25 maart 1888 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 13 maart 1976 te 's-Gravenhage.

Willem trouwt op donderdag 7 oktober 1915 te Amsterdam (1) met Louisa Maria Francisca Heidman. Louisa is geboren op donderdag 12 september 1889 te Amsterdam, is overleden op donderdag 12 maart 1964 te Amsterdam.

Van Willem en Louisa zijn twee kinderen bekend:

1  Louis Willem van de Geer is geboren op vrijdag 12 april 1918 te Amsterdam, zie XI-R.

2  Willem van de Geer is geboren op woensdag 12 maart 1930 te Amsterdam, zie XI-S.

Willem trouwt op dinsdag 16 november 1965 te Amsterdam (2) met Johanna Alida Geertruida Blom. Johanna is geboren op donderdag 15 november 1906 te Amsterdam.

X-V  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Willem Georg Frederik van de Geer (IX-S) en Anna Margaritha Rooter, lampekappenmaker, is geboren op donderdag 3 maart 1898 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 11 oktober 1966 te Amsterdam.

Evert trouwt op woensdag 5 maart 1919 te Amsterdam met Johanna Helena Egthuijsen. Johanna is geboren op maandag 3 augustus 1896 te Amsterdam.

Van Evert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Margaretha van de Geer is geboren op zaterdag 13 september 1919.

Johanna trouwt op donderdag 6 mei 1943 met N.N. Kruize.

2  Georg Willem Frederik van de Geer, winkelbediende, electricien en winkelier, is geboren op vrijdag 23 maart 1923 te Amsterdam, is overleden op maandag 6 juli 1987 te Amsterdam.

Georg trouwt op dinsdag 7 maart 1950 te Amsterdam met Andrea KOK. Andrea is geboren op zondag 25 januari 1925 te Amsterdam.

X-W  Johannes Antoon van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (IX-T) en Johanna Maria Hendrika Mijnsarends, boekdrukker, wonende te Amsterdam, te Bloemgracht 83 II (1916) en te Surinameplein 32 (1942)), is geboren op donderdag 30 juli 1891 te Amsterdam, is overleden op maandag 1 juli 1963 te Amsterdam, is begraven op donderdag 4 juli 1963 te Amsterdam "Zorgvlied".

Johannes trouwt op donderdag 20 maart 1913 te Amsterdam met Clara Clasina Roos. Clara is geboren op maandag 14 juli 1890 te Amsterdam, is overleden op woensdag 7 januari 1942 te Amsterdam, is begraven op zaterdag 10 januari 1942 te Amsterdam "Zorgvlied".

Van Johannes en Clara zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Maria Hendrika van de Geer is geboren op dinsdag 13 oktober 1914 te Amsterdam, is overleden op woensdag 3 mei 1995 te Amstelveen.

Johanna trouwt op woensdag 10 mei 1939 te Amsterdam met Nicolaas Ypenburg. Nicolaas is geboren op dinsdag 3 augustus 1909 te Amsterdam, is overleden op woensdag 10 oktober 1984 te Hilversum.

2  Hendrik Christiaan van de Geer is geboren op woensdag 12 april 1916 te Amsterdam, zie XI-T.

X-X  Evert Peter Albertus van de Geer, zoon van Evert Peter Albertus van de Geer (IX-T) en Johanna Maria Hendrika Mijnsarends, is geboren op maandag 5 september 1892 te Amsterdam, is overleden op woensdag 2 september 1953 te Amsterdam, is begraven te Amsterdam.

Evert trouwt op donderdag 30 april 1914 te Amsterdam met Louise Margaretha Bostdorp. Louise is geboren op donderdag 26 mei 1892 te Amsterdam.

Van Evert en Louise zijn drie kinderen bekend:

1  Evert Peter Albertus van de Geer is geboren op woensdag 16 oktober 1918 te Amsterdam, zie XI-U.

2  Hermanus Marie van de Geer is geboren op vrijdag 9 april 1920 te Amsterdam, zie XI-V.

3  Louisa Margaritha van de Geer is geboren op zaterdag 10 september 1921 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 24 september 1994 te Amersfoort.

Louisa trouwt op maandag 10 september 1951 te Amsterdam met Theodorus Tiemen Mulder. Theodorus is geboren op dinsdag 7 augustus 1923 te Haarlem, is overleden op maandag 11 april 1994 te Amersfoort.

X-Y  Aaltje Dirkje van der Geer, dochter van Gijsbertus van der Geer (IX-V) en Willemina Becker.

Aaltje was gehuwd met Hermanus de Haan.

Van Hermanus en Aaltje is een kind bekend:

1  Hermanus de Haan is geboren rond 1928, is overleden op woensdag 19 november 1930 te IJsselstein.

X-Z  Gerarda Clasina Maria van der Geer, dochter van Gijsbertus van der Geer (IX-V) en Willemina Becker, is geboren op donderdag 26 december 1889 te Jutphaas, is overleden op donderdag 20 juli 1972 te Utrecht.

Gerarda trouwt op woensdag 26 januari 1910 te Jutphaas met Nicolaas Jonkers. Nicolaas is geboren op vrijdag 7 september 1883 te Vianen, is overleden op maandag 10 februari 1969 te Utrecht.

Van Nicolaas en Gerarda zijn zes kinderen bekend:

1  Antonia Jonkers is geboren in 1910, is overleden op zaterdag 1 december 1923 te Utrecht.

2  Wilhelmina Jonkers is geboren in 1914, is overleden op woensdag 2 juli 1924 te Jutphaas.

3  Gerardus Jonkers is geboren in maart 1917, is overleden op woensdag 4 april 1917 te Jutphaas.

4  Johanna Jonkers is geboren op zondag 18 juli 1920 te Jutphaas, is overleden op dinsdag 20 juli 1920 te Jutphaas.

5  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 18 maart 1924 te Jutphaas.

6  Willem Antonie Jonkers is geboren op zondag 7 juni 1925, is overleden op woensdag 10 juni 1925 te Utrecht.

X-AA  Gijsbertha van der Geer, dochter van Gijsbertus van der Geer (IX-V) en Willemina Becker, is geboren op donderdag 3 augustus 1893 te IJsselstein, is overleden op dinsdag 18 april 1961 te IJsselstein.

Gijsbertha trouwt op dinsdag 18 mei 1915 te IJsselstein met Johannes Cornelis van Mildert, zoon van Philippus Alexander van Mildert en Clasina Peek. Johannes, schipper en los werkman, is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 te Vianen, is r.k. gedoopt, is overleden op zaterdag 12 mei 1984 te IJsselstein.

Van Johannes en Gijsbertha zijn vijftien kinderen bekend:

1  Philippus Alexander van Mildert is geboren op zaterdag 8 april 1916 te IJsselstein.

2  Willemina van Mildert is geboren op donderdag 26 juli 1917 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 28 december 1917 te IJsselstein.

3  Gijsbertus van Mildert is geboren op woensdag 14 augustus 1918 te IJsselstein.

4  Johannes van Mildert is geboren op woensdag 14 augustus 1918 te IJsselstein.

5  Gerrit van Mildert is geboren op donderdag 11 maart 1920 te IJsselstein, is overleden op woensdag 28 juli 1920 te IJsselstein.

6  Johannes van Mildert is geboren op vrijdag 29 april 1921 te IJsselstein.

7  Cornelis van Mildert is geboren op zaterdag 29 juli 1922 te IJsselstein, is overleden op maandag 26 maart 1923 te IJsselstein.

8  Clasina van Mildert is geboren op vrijdag 22 mei 1925 te IJsselstein.

9  Gerrit van Mildert is geboren op zaterdag 6 april 1929 te IJsselstein, is overleden op donderdag 10 april 1930 te IJsselstein.

10  Willem van Mildert is geboren op dinsdag 12 augustus 1930 te IJsselstein.

11  Johanna van Mildert is geboren op donderdag 24 maart 1932 te IJsselstein.

12  Adrianus van Mildert is geboren op vrijdag 5 mei 1933 te IJsselstein.

Adrianus trouwt op vrijdag 13 oktober 1995 te Bemmel met Helma Voet.

13  Gerrit van Mildert is geboren op donderdag 26 april 1934 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 27 april 1934 te IJsselstein.

14  Cornelis van Mildert is geboren op donderdag 26 april 1934 te IJsselstein, is overleden op vrijdag 27 april 1934 te IJsselstein.

15  Bernhard van Mildert is geboren op zondag 3 januari 1937 te Bemmel.

X-AB  Philippus van der Geer, zoon van Gerrit van der Geer (IX-X) en Cornelia Hoogendoorn, voorslaander en halknecht Gemeentelijk slachthuis, is geboren op dinsdag 12 september 1893 te Kamerik, is overleden op zondag 25 augustus 1968 te IJsselstein.

Philippus trouwt op woensdag 19 april 1916 te Utrecht met Elisabeth Donkervoet, dochter van Martinus Donkervoet en Grietje Faber. Elisabeth is geboren op woensdag 18 juli 1894 te Utrecht.

Van Philippus en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Gerritje Maria van der Geer is geboren op woensdag 23 augustus 1916 te Utrecht, zie XI-W.

2  Philippus van der Geer is geboren op donderdag 28 juli 1921 te Utrecht, zie XI-X.

3  Maria Elisabeth van der Geer is geboren op woensdag 11 augustus 1926 te Utrecht.

Maria trouwt op donderdag 12 september 1946 met N.B. Vick.

X-AC  Aaltje Dirkje van der Geer, dochter van Jacob van der Geer (IX-AB) en Petronella de Ruiter, is geboren in 1906 te Veldhuizen, is overleden op woensdag 6 september 1933 te Hilversum.

Aaltje trouwt op donderdag 22 december 1927 te IJsselstein met Hermanus de Haan. Hermanus is geboren in 1905 te Benschop.

Van Hermanus en Aaltje is een kind bekend:

1  Hermanus de Haan is overleden op woensdag 19 november 1930 te Hilversum.

X-AD  Jacobus van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (IX-AC) en Cornelia Oskam, kassier Boerenleenbank en gemeente-ontvanger, is geboren op zaterdag 28 februari 1885 te Linschoten, is overleden op zaterdag 1 maart 1958 te Edam, is begraven op dinsdag 4 maart 1958 te Monnickendam.

Jacobus trouwt op donderdag 25 april 1907 te Katwoude met Willempje Honingh, dochter van Jan Honingh en Jannetje Strikker. Willempje is geboren op zondag 10 januari 1886 te Katwoude, is overleden op zaterdag 26 september 1953 te Monnickendam, is begraven op woensdag 30 september 1953 te Monnickendam.

Van Jacobus en Willempje zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is geboren op dinsdag 26 mei 1908 te Katwoude, zie XI-Y.

2  Jan van de Geer, garagehouder, is geboren op dinsdag 5 april 1910 te Katwoude, is overleden op donderdag 18 maart 1982 te Purmerend, is gecremeerd op dinsdag 23 maart 1982 te Amsterdam-Osdorp.

Jan trouwt op donderdag 20 september 1945 te Oudendijk met Grietje Zeekant, dochter van Jacob Zeekant en Neeltje Langenberg. Grietje is geboren op woensdag 5 mei 1909 te Oudendijk, is overleden op woensdag 18 mei 1988 te Monnickendam, is gecremeerd op zaterdag 21 mei 1988 te Amsterdam.

3  Cornelia van de Geer is geboren op zondag 8 november 1914 te Katwoude, is overleden op dinsdag 17 december 1918 te Katwoude, is begraven op vrijdag 20 december 1918 te Monnickendam.

4  Jacobus van de Geer is geboren op zondag 29 september 1918 te Katwoude, is overleden op zondag 16 december 1923 te Katwoude, is begraven op donderdag 20 december 1923 te Monnickendam.

5  Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 13 februari 1924 te Katwoude, zie XI-Z.

6  Jannetje Cornelia van de Geer is geboren op zaterdag 13 februari 1926 te Katwoude, is overleden op woensdag 22 september 1971 te Leiden, is begraven op zaterdag 25 september 1971 te Monnickendam.

Jannetje trouwt op dinsdag 13 september 1949 te Edam met Jacobus Conijn, zoon van Jacobus Conijn en Jannetje Schouten. Jacobus is geboren op donderdag 25 september 1924 te Edam, is overleden op zaterdag 10 juli 1976 te Alkmaar, is begraven op woensdag 14 juli 1976 te Edam.

X-AE  Teunis van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (IX-AC) en Cornelia Oskam, landbouwer en veehouder, is geboren op zondag 13 januari 1889 te Katwoude, is overleden op zondag 13 augustus 1961 te Dodewaard, is begraven op donderdag 17 augustus 1961 te Hien.

Teunis trouwt op donderdag 30 april 1914 te Vleuten met Maria Elisabeth van Dorsten, dochter van Gerardus Albertus van Dorsten en Aletta Vroege. Maria is geboren op maandag 26 maart 1888 te Vleuten, is overleden op donderdag 18 september 1975 te Oosterbeek, is begraven op zondag 21 september 1975 te Dodewaard.

Van Teunis en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Gerardus Albertus van de Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1915 te Ooststellingwerf, zie XI-AA.

2  Gerardus Albertus van de Geer is geboren op dinsdag 2 januari 1917 te Ooststellingwerf, zie XI-AB.

3  Cornelis Aale van de Geer, fruitcommissionair, wonende te Valburg en te Heteren, is geboren op zaterdag 12 oktober 1918 te Ooststellingwerf, is overleden op vrijdag 10 mei 2002 te Overbetuwe.

X-AF  Dirk van de Geer, zoon van Dirk van de Geer (IX-AC) en Cornelia Oskam, veehouder en makelaar en taxateur, is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 te Katwoude, is overleden op vrijdag 2 januari 1959 te Utrecht, is begraven op dinsdag 6 januari 1959 te De Meern.

Dirk trouwt op donderdag 13 juni 1918 te Oudenrijn met Maria Willemina van Eck, dochter van Gerrit Johannes van Eck en Geertruida Boshuizen. Maria is geboren op maandag 8 februari 1897 te Jutphaas, is overleden op woensdag 10 januari 1979 te Utrecht, is begraven op maandag 15 januari 1979 te De Meern.

Van Dirk en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk van de Geer is geboren op zaterdag 8 februari 1919 te Oudenrijn, zie XI-AC.

2  Geertruida van de Geer is geboren op zaterdag 13 augustus 1921 te Oudenrijn.

X-AG  Jacobus van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (IX-AD) en Jannetje op 't Landt, is geboren op woensdag 15 januari 1896 te Harmelen, is overleden op dinsdag 10 december 1974 te Woerden.

Jacobus trouwt op donderdag 20 april 1922 te Kamerik met Klasina Smit, dochter van Gerrit Smit en Adriana de Wit. Klasina is geboren op donderdag 28 november 1895 te Kamerik.

Van Jacobus en Klasina zijn vier kinderen bekend:

1  Jannetje van de Geer is geboren op donderdag 19 april 1923 te Houten, is overleden op zaterdag 21 januari 2017, is begraven op vrijdag 27 januari 2017 te Kamerik.

Jannetje trouwt op donderdag 19 april 1945 te Houten met Jacob Korver. Jacob is overleden op woensdag 9 november 1988.

2  Gerrit Cornelis van de Geer is geboren op donderdag 13 augustus 1925 te Houten.

3  Adriana van de Geer is geboren op dinsdag 17 januari 1928 te Houten.

Adriana trouwt op woensdag 18 augustus 1954 te Houten met P. Pak.

4  Cornelis van de Geer is geboren op vrijdag 6 januari 1933 te Houten, zie XI-AD.

X-AH  DaniŽl van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (IX-AD) en Jannetje op 't Landt, veehouder, is geboren op maandag 12 april 1897 te Harmelen, is overleden op zondag 24 december 1978 te Woerden.

DaniŽl trouwt op donderdag 26 maart 1925 te Harmelen met Annigje Doornenbal, dochter van Jan Jansen Doornenbal en Maria Beijen. Annigje is geboren op donderdag 17 november 1898 te Laagnieuwkoop, is overleden op zondag 8 mei 1938 te Kamerik.

Van DaniŽl en Annigje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Jan Jansen van de Geer is geboren op maandag 12 april 1926 te Laagnieuwkoop.

Cornelis trouwt op donderdag 25 september 1947 met M.G. Blom.

2  Jan Jansen van de Geer is geboren op zaterdag 15 oktober 1927 te Laagnieuwkoop, zie XI-AE.

3  Jannetje Maria van de Geer is geboren op zaterdag 31 mei 1930 te Laagnieuwkoop.

Jannetje trouwt op donderdag 2 juni 1955 met J.M. Versteeg.

4  DaniŽl van de Geer is geboren op zondag 6 december 1931 te Laagnieuwkoop, is overleden op maandag 7 juli 2003 te de Ronde Venen.

5  Geurt van de Geer is geboren op donderdag 11 januari 1934 te Laagnieuwkoop.

6  Maria Adriana van de Geer (Riet) is geboren op donderdag 23 april 1936 te Laagnieuwkoop, is overleden op zaterdag 22 september 2018 te Vierhouten, is begraven te Benschop.

Maria trouwt op donderdag 10 mei 1962 met A. Zwijnenburg (Arie).

7  Anne van de Geer, veehouder, is geboren op zondag 8 mei 1938 te Kamerik, is overleden op dinsdag 18 mei 1965 te Kamerik.

8  Maarten van de Geer is geboren op zondag 8 mei 1938 te Kamerik, is overleden op vrijdag 16 februari 2007, is begraven te Harmelen.

X-AI  Willem Hendrik van de Geer, zoon van Sijmen van de Geer (IX-AJ) en Elisabeth Kerkhoven, veehouder, is geboren op woensdag 9 februari 1910 te Nieuwer-Amstel, is overleden op zaterdag 12 januari 1980 te Woerden.

Willem trouwt op woensdag 1 juni 1938 te Nieuwer-Amstel met Cornelia Molleman. Cornelia is geboren op vrijdag 30 september 1910 te Nieuwer-Amstel.

Van Willem en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth van de Geer is geboren op dinsdag 13 december 1938 te Nieuwer-Amstel.

Elisabeth trouwt op zaterdag 4 februari 1961 te Nieuwer-Amstel met G. Slijkoord.

2  Engelbertus van de Geer is geboren op woensdag 15 november 1939 te Nieuwer-Amstel.

Engelbertus trouwt op woensdag 9 mei 1962 te Nieuwer-Amstel met P.W. van Olphen.

3  Willem Hendrik van de Geer is geboren op vrijdag 3 december 1943 te Nieuwer-Amstel, zie XI-AF.

4  Sijmen Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 16 januari 1946 te Nieuwer-Amstel.

Sijmen trouwt op dinsdag 28 augustus 1973 te Mijdrecht met J.M. Griffioen.

X-AJ  Geertrui van de Geer, dochter van Sijmen van de Geer (IX-AJ) en Elisabeth Kerkhoven, is geboren op woensdag 7 januari 1914 te Nieuwer-Amstel, is overleden op zaterdag 19 augustus 1995 te Amersfoort, is begraven te Groenekan.

Geertrui trouwt op donderdag 11 maart 1943 te Zevenhoven (1) met Jan Jacob Verkuil. Jan is geboren op woensdag 26 augustus 1896 te Zevenhoven, is overleden op dinsdag 25 november 1958 te Maartensdijk, is begraven te Groenekan.

Van Jan en Geertrui is een kind bekend:

1  Dirk Verkuil is geboren op zaterdag 30 juni 1945 te Hoogland.

Geertrui trouwt op woensdag 27 april 1966 te Hoogland (2) met Teunis Lagemaat. Teunis is geboren op dinsdag 14 april 1908 te Hoogland, is overleden op zondag 11 augustus 1985 te Amersfoort.

X-AK  Jan van de Geer, zoon van Sijmen van de Geer (IX-AJ) en Elisabeth Kerkhoven, is geboren op vrijdag 4 juli 1919 te Maarsseveen, is overleden op zondag 26 januari 1997 te Amsterdam.

Jan trouwt op donderdag 25 juli 1946 te Zevenhoven (is gescheiden op maandag 29 juli 1963 te Zevenhoven) (1) met Anna Anthonia Francisca Langeveld. Anna is geboren op zondag 2 mei 1926 te Haarlem.

Van Jan en Anna is een kind bekend:

1  Jan van de Geer is geboren op donderdag 24 juni 1948 te Haarlem.

Jan trouwt op vrijdag 7 augustus 1964 te Mijdrecht (2) met Cornelia Gerarda Williams. Cornelia is geboren op maandag 21 juni 1937 te Mijdrecht, is overleden op dinsdag 7 januari 2014 te Mijdrecht.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

2  Jolanda van de Geer is geboren op woensdag 3 september 1969 te Haarlem.

X-AL  Willem Hendrikus van de Geer, zoon van Jan Teunis van de Geer (IX-AL) en Jeanetta Diderika Coops, medewerker KNMI en hoofdmeteoroloog Schiphol, is geboren op dinsdag 12 april 1921 te Ridderkerk, is overleden op zondag 19 juli 1992 te De Bilt.

Willem trouwt op vrijdag 25 september 1959 te Amsterdam met Anna Maria JANSEN. Anna is geboren op zaterdag 7 mei 1932 te Amsterdam.

Van Willem en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Frederik Willem van de Geer is geboren op dinsdag 27 juni 1961 te Haarlemmermeer.

2  Jeannette Maria van de Geer is geboren op dinsdag 5 februari 1963 te Haarlem.

X-AM  Teunis van de Geer, zoon van Gerrit van de Geer (IX-AP) en Anthonia Legemaat, grondwerker, landbouwer, wegwerker en spoorwegbeambte, is geboren op dinsdag 5 mei 1925 te Amerongen, is overleden op dinsdag 24 februari 1987 te Amerongen, is begraven te Amerongen.

Teunis trouwt op woensdag 2 mei 1956 te Arnhem met Aaltje van Ginkel. Aaltje is geboren op woensdag 26 augustus 1925 te Veenendaal.

Van Teunis en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Teunis van de Geer is geboren op vrijdag 15 mei 1959 te Amerongen.

Gerrit trouwt op vrijdag 12 augustus 1983 te Veenendaal met J.E.H. van Laar.

2  Teunis van de Geer is geboren op maandag 19 september 1960 te Amerongen.

X-AN  Willemimna Helena van de Geer, dochter van Marinus van de Geer (IX-AQ) en Elisabeth van Lienden, is geboren op maandag 10 juni 1929 te Leersum, is overleden op dinsdag 18 december 2001 te Leersum.

Willemimna trouwt op woensdag 29 mei 1957 te Leersum met Willem van Woudenberg. Willem is geboren op woensdag 13 maart 1929 te Leersum, is overleden op zaterdag 5 oktober 2002 te Leersum.

Van Willem en Willemimna zijn drie kinderen bekend:

1  Gijsbertus van Woudenberg is geboren op dinsdag 1 oktober 1957 te Leersum.

2  Margriet Elisabeth Willemina Helena van Woudenberg is geboren op zaterdag 6 februari 1965 te Leersum.

3  Dirk Jan van Woudenberg is geboren op zaterdag 9 december 1967 te Leersum.

X-AO  Teunis van de Geer, zoon van Willem Hendrikus van de Geer (IX-AS) en Gerritje van Arkel, is geboren op maandag 25 mei 1936 te Leersum, is overleden op donderdag 13 november 1997 te Nieuwegein, is begraven op dinsdag 18 november 1997 te Leersum.

Teunis trouwt op donderdag 12 september 1963 te Maarn (UT) met Clara Hendrika van der Pol. Clara is geboren op donderdag 22 juli 1943 te Stoutenburg, is overleden op woensdag 21 juli 2010, is begraven te Leersum.

Van Teunis en Clara zijn vier kinderen bekend:

1  Gerritje Everdina van de Geer is geboren op dinsdag 28 januari 1964 te Leersum.

Gerritje is gehuwd met Wijnand Merkens.

2  Cornelis van de Geer is geboren op zondag 26 september 1965 te Leersum, zie XI-AG.

3  Willem Hendrikus van de Geer is geboren op zondag 27 december 1970 te Leersum.

4  Evertje Gerdina van de Geer is geboren op dinsdag 6 januari 1976 te Leersum.

X-AP  Teuntje Wilhelmina Johanna van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (IX-AU) en Wilhelmina Jannigje van Os, is geboren op donderdag 31 mei 1923 te Langbroek, is overleden op woensdag 26 december 2001 te Geldermalsen.

Teuntje trouwt op vrijdag 8 november 1957 te Langbroek met Cornelis Jan de Greef. Cornelis is geboren op maandag 19 oktober 1914 te Horssen, is overleden op woensdag 17 november 1999 te Tiel, is begraven op vrijdag 22 november 1996 te Buurmalsen.

Van Cornelis en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Catharina de Greef is geboren op maandag 20 april 1959 te Buurmalsen.

2  Wilhelmina Jannigje Teuntje de Greef is geboren op vrijdag 28 oktober 1960 te Buurmalsen.

3  Teunis de Greef is geboren op vrijdag 23 maart 1962 te Buurmalsen.

4  Johanna de Greef is geboren op vrijdag 23 maart 1962 te Buurmalsen.

5  Jacomiena Hendrikje de Greef is geboren op dinsdag 8 oktober 1963 te Buurmalsen.

X-AQ  Wilhelmina Cornelia van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (IX-AU) en Wilhelmina Jannigje van Os, is geboren op zaterdag 12 maart 1927 te Langbroek, is overleden op zondag 11 mei 2014 te Utrecht, is begraven op zaterdag 17 mei 2014 te Leersum.

Wilhelmina trouwt op donderdag 14 juni 1951 te Langbroek met Jacob van Laar. Jacob is geboren rond 1920, is overleden op woensdag 22 april 2009, is begraven te Werkendam.

Van Jacob en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  W.J van Laar, wonende te Leersum.

2  J.T van Laar, wonende te Overlangbroek.

3  J.G van Laar, wonende te Overlangbroek.

X-AR  Marinus Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (IX-AV) en Geertrui Anna de Greef, is geboren op donderdag 3 maart 1938 te Amerongen.

Marinus trouwt op vrijdag 15 mei 1964 te Leersum met Hendrika Christina Bos. Hendrika is geboren op zondag 8 februari 1942 te Veenendaal.

Van Marinus en Hendrika is een kind bekend:

1  Jean Pierre Richard van de Geer is geboren op dinsdag 8 april 1969 te Utrecht, is overleden op zondag 20 juli 1969 te Leersum.

X-AS  Willem Pieter van de Geer, zoon van Reijer van de Geer (IX-AW) en Jannigje van de Kamer, landbouwer, is geboren op dinsdag 18 juli 1933 te Leersum, is overleden op woensdag 9 februari 1994 te Utrecht, is begraven te Leersum.

Willem trouwt op donderdag 26 april 1962 te Maasland met Maartje Adriana van der Knaap. Maartje is geboren op vrijdag 10 april 1931 te Maasland, is overleden op woensdag 30 augustus 1989 te Zeist, is begraven te Leersum.

Van Willem en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Reijer van de Geer is geboren op maandag 8 juli 1963 te Leersum.

2  Johanna van de Geer is geboren op zaterdag 17 april 1965 te Leersum.

Johanna trouwt op donderdag 3 april 1986 te Leersum met D.E.A. Hogendoorn.

3  Arend van de Geer is geboren op dinsdag 1 december 1970 te Leersum.

X-AT  Jan van de Geer, zoon van Johannes van de Geer (IX-AX) en Dirkje Dorrestijn, is geboren op dinsdag 30 maart 1943 te Leersum.

Jan trouwt op vrijdag 31 mei 1968 te Amerongen met Hendrika Johanna van Zwetselaar. Hendrika is geboren op zondag 10 september 1944 te Amerongen.

Van Jan en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes van de Geer (Hans) is geboren op vrijdag 14 maart 1969 te Leersum, is overleden op zondag 9 oktober 1983 te Leersum, is begraven op donderdag 13 oktober 1983 te Leersum.

2  Jan van de Geer is geboren rond 1970.

3  Dianne van de Geer is geboren rond 1972.

Dianne trouwt op vrijdag 19 mei 1995 te Amerongen met Arjan Hoogesteger. Arjan is afkomstig uit Goes.

4  Hendrika Janny van de Geer (HenriŽtte) is geboren op maandag 14 oktober 1974 te Zeist, is overleden op vrijdag 14 maart 1986 te Utrecht, is begraven op dinsdag 18 maart 1986 te Leersum.

X-AU  Hendrika Cormelia Albertha van de Geer, dochter van Johannes van de Geer (IX-AX) en Dirkje Dorrestijn, is geboren op zaterdag 21 december 1946 te Leersum, is overleden op donderdag 29 maart 2001 te Bunnik.

Hendrika trouwt op donderdag 30 oktober 1969 te Leersum met Teunis van Ekeren. Teunis is geboren op zaterdag 20 april 1940 te Zeist.

Van Teunis en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Margriet van Ekeren is geboren op donderdag 20 augustus 1970 te Zeist.

2  Dirkje van Ekeren is geboren op maandag 3 januari 1972 te Zeist.

3  Johannes van Ekeren is geboren op zaterdag 21 februari 1976 te Zeist.

4  Johanna van Ekeren is geboren op maandag 4 augustus 1980 te Utrecht.

X-AV  Clazina Petronella van de Geer, natuurlijke dochter van Claasje Adriana van de Geer (IX-BC), is geboren op zondag 16 september 1888 te Wijk bij Duurstede, is overleden op zondag 29 januari 1956 te Utrecht.

Clazina trouwt op woensdag 30 november 1921 te Utrecht met Evert van den Born, zoon van Willem van den Born en Lamberdina Bos. Evert is geboren op vrijdag 18 oktober 1895 te Huizen, is overleden op zaterdag 19 juli 1947 te Utrecht.

Van Evert en Clazina zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob van den Born is geboren op woensdag 19 september 1923 te Utrecht, is overleden op zondag 11 april 1948.

2  Klaas Adriaan van den Born is geboren op vrijdag 12 december 1924 te Utrecht.

3  Evert van den Born is geboren op dinsdag 9 maart 1926.

4  Willem van den Born is geboren op zondag 3 november 1929.

5  Pietronelle van den Born is geboren op zaterdag 29 juli 1933 te Utrecht.

X-AW  Gerrit Dirk van de Geer, zoon van Jan van de Geer (IX-BD) en Grietje Anthonia Hendriks, lijstenmaker tevens kunsthandelaar, is geboren op maandag 25 februari 1901 te Utrecht, is overleden op woensdag 28 maart 1979 te 's-Gravenhage.

Gerrit trouwt op vrijdag 18 augustus 1922 te 's-Gravenhage met Maria Petronella van de Geer, zie X-BA.

Van Gerrit en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan van de Geer is geboren op donderdag 22 november 1923 te 's-Gravenhage, zie XI-AH.

2  Gerrit Dirk van de Geer is geboren op zaterdag 14 november 1925 te 's-Gravenhage, zie XI-AI.

3  Cornelis Pieter van de Geer is geboren op maandag 10 juni 1929 te 's-Gravenhage, zie XI-AJ.

4  Anton van de Geer is geboren op zondag 3 juli 1932 te 's-Gravenhage, zie XI-AK.

5  Maria van de Geer is geboren op woensdag 24 januari 1934 te 's-Gravenhage.

Maria trouwt op vrijdag 22 april 1955 met W. Petri.

X-AX  Wilhelmus Johannes van de Geer, zoon van Jan van de Geer (IX-BD) en Grietje Anthonia Hendriks, boekhouder, is geboren op zaterdag 1 februari 1902 te Utrecht, is overleden rond 1965.

Wilhelmus trouwt op vrijdag 5 oktober 1923 te 's-Gravenhage met Johanna Wilhelmina Leverdingen. Johanna is geboren op woensdag 2 april 1902 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 13 december 1985 te Zutphen.

Van Wilhelmus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Wilhelmus Johannes van de Geer is geboren op vrijdag 3 oktober 1924 te Rijswijk (Z.H), zie XI-AL.

2  Anthonia Grietje van de Geer is geboren op zaterdag 12 juni 1926 te Rijswijk (Z.H), zie XI-AM.

3  Johannes Wilhelmus van de Geer (Jan Willem) is geboren op zondag 27 november 1927 te Rijswijk (Z.H), is overleden op dinsdag 29 augustus 2000 te 's-Gravenhage.

Johannes trouwt op dinsdag 25 oktober 1955 te 's-Gravenhage (is gescheiden op donderdag 9 september 1965 te 's-Gravenhage) met Maria Jacoba Wagner. Maria is geboren op dinsdag 15 oktober 1929 te 's-Gravenhage.

4  Wilhelmina Petronella van de Geer (Puck) is geboren op woensdag 18 maart 1931 te Rijswijk (Z.H), is overleden op vrijdag 13 juni 2014 te Ommen, is gecremeerd op donderdag 19 juni 2014 te Zwolle.

Wilhelmina trouwt op dinsdag 18 oktober 1955 met S.J.A.C. Koperberg (Fen). S is overleden op dinsdag 5 december 2000.

5  Jan van de Geer is geboren op woensdag 25 mei 1932 te Barendrecht, zie XI-AN.

6  Maria Johanna van de Geer is geboren op woensdag 24 december 1941 te 's-Gravenhage, zie XI-AO.

X-AY  Petronella van de Geer, dochter van Jan van de Geer (IX-BD) en Grietje Anthonia Hendriks, is geboren op dinsdag 19 februari 1907 te 's-Gravenhage, is overleden op maandag 23 oktober 1995 te 's-Gravenhage.

Petronella gaat in ondertrouw op donderdag 24 juli 1930 te Zaandam, trouwt op donderdag 7 augustus 1930 te Westzaan met Melis Hendricus op der Heijde. Melis is geboren op dinsdag 18 april 1905 te Amsterdam, is overleden op donderdag 9 juni 1988 te Leiden.

Van Melis en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Jan op der Heijde is geboren op vrijdag 28 september 1934 te Zaandam.

2  Hendricus OP DER HEIJDE is geboren op maandag 14 juli 1941 te Zaandam.

X-AZ  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (IX-BD) en Grietje Anthonia Hendriks, boekhandelaar, uitgever, perser, kantoorbediende en gemeente-ambtenaar, is geboren op vrijdag 25 april 1913 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 27 december 1968 te Voorburg.

Jan trouwt op woensdag 22 mei 1935 te Voorburg met Jenneke Adriana van de Geer, zie X-BH.

Van Jan en Jenneke zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Adriaan van de Geer is geboren op woensdag 28 augustus 1935 te Voorburg.

Jan trouwt op donderdag 25 augustus 1960 met P.A. Francois.

2  Teunis Adriaan van de Geer is geboren op donderdag 14 januari 1937 te Voorburg.

3  Anton Aurelia van de Geer, wonende te Leidschendam (1983), is geboren op donderdag 28 april 1938 te Voorburg.

Anton was gehuwd met Cornelia Johanna Maria Koene.

4  Adriana Aurelia van de Geer, wonende te Voorburg (1983), is geboren op zaterdag 18 januari 1941 te Voorburg.

Adriana trouwt op donderdag 30 maart 1967 met P. Roskott.

5  Jenneke Adriana van de Geer, wonende te Amstelveen (1983), is geboren op maandag 24 maart 1947 te Voorburg.

Jenneke is gehuwd met N.N. Gras.

6  Edith HenriŽtte Louise van de Geer is geboren op zondag 21 september 1952 te Voorburg.

X-BA  Maria Petronella van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (IX-BE) en Cornelia van Tergouw, is geboren op maandag 20 maart 1899 te Utrecht, is overleden op zondag 10 maart 1996 te 's-Gravenhage.

Maria trouwt op vrijdag 18 augustus 1922 te 's-Gravenhage met Gerrit Dirk van de Geer, zie X-AW.

X-BB  Gerritje Dirkje van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (IX-BE) en Cornelia van Tergouw, is geboren op dinsdag 26 maart 1901 te Utrecht, is overleden op zaterdag 24 oktober 1987 te Utrecht.

Gerritje trouwt op woensdag 19 juli 1922 te Rotterdam (is gescheiden op woensdag 23 mei 1928 te Rotterdam) (1) met Leendert Kaptein. Leendert is geboren op maandag 14 februari 1898 te Amsterdam.

Van Leendert en Gerritje is een kind bekend:

1  Gerarda Hendrika Kaptein is geboren op zondag 29 april 1923 te Rotterdam, zie XI-AP.

Gerritje trouwt op donderdag 2 mei 1929 te Utrecht (2) met Leendert Cornelis van der Grond. Leendert is geboren op dinsdag 9 februari 1897 te Klaaswaal, is overleden op woensdag 6 december 1972 te Utrecht.

X-BC  Abraham van de Geer, zoon van Pieter van de Geer (IX-BE) en Cornelia van Tergouw, machinist koopvaardij, is geboren op maandag 26 januari 1903 te Utrecht, is overleden op maandag 25 juli 1994 te Venray.

Abraham trouwt op woensdag 26 april 1933 te Utrecht met Gertruida Cornelia van Dijk. Gertruida is geboren op maandag 2 december 1901 te Utrecht, is overleden op dinsdag 8 maart 1988 te Hilversum.

Van Abraham en Gertruida zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 20 november 1935 te Hilversum, zie XI-AQ.

2  Wijnanda Maria van de Geer, wonende te Breda, is geboren op donderdag 17 februari 1938 te Hilversum.

Wijnanda is gehuwd met Johannes Geerts.

3  Geertruida Cornelia van de Geer, verpleegster, is geboren op zondag 9 maart 1941 te Hilversum, is overleden op zondag 3 maart 1985 te Amsterdam.

Geertruida trouwt op woensdag 20 juni 1962 te Hilversum (is gescheiden op vrijdag 17 november 1972 te Hilversum) (1) met Antonius Wilhelmus Lunenburg. Antonius is geboren op zaterdag 12 juni 1937 te Woerden. Geertruida trouwt op woensdag 27 december 1972 te Gouda (2) met Franciscus Petrus Ruygt. Franciscus is geboren op woensdag 26 oktober 1921 te Pijnacker.

X-BD  Pieter van de Geer, zoon van Pieter van de Geer (IX-BE) en Cornelia van Tergouw, calculator en secretaris Werkspoor, is geboren op woensdag 26 juli 1905 te Utrecht, is overleden op vrijdag 14 mei 1965 te Kockengen.

Pieter trouwt op woensdag 23 januari 1935 te Amsterdam (is gescheiden op vrijdag 13 maart 1953 te Amsterdam) (1) met Gerarda Haarbrink, zie IX-BE.7.

Van Pieter en Gerarda zijn zeven kinderen bekend:

1  Guus van de Geer is geboren op woensdag 17 maart 1937 te Zuilen, zie XI-AR.

2  Hendrik Willem van de Geer is geboren op dinsdag 5 april 1938 te Zuilen, is jong overleden op dinsdag 21 juni 1938 te Utrecht.

3  Helena Hilletje van de Geer is geboren op donderdag 6 juni 1940 te Zuilen, zie XI-AS.

4  Cornelia Petronella van de Geer is geboren op vrijdag 9 oktober 1942 te Zuilen, is overleden op woensdag 21 augustus 1946 te Zuilen, is begraven.

5  Margot Ludevika van de Geer is geboren op vrijdag 15 december 1944 te Zuilen, zie XI-AT.

6  Bernard van de Geer is geboren op vrijdag 13 december 1946 te Zuilen, zie XI-AU.

7  Gerard Pieter van de Geer is geboren op vrijdag 21 januari 1949 te Zuilen, zie XI-AV.

Pieter trouwt op donderdag 17 december 1953 te Zeist (2) met Gerarda Hendrika Kaptein, zie XI-AP.

Van Pieter en Gerarda zijn twee kinderen bekend:

8  Gerrie Johanna van de Geer is geboren op zaterdag 12 oktober 1957 te Utrecht.

9  Pietronella Gerarda van de Geer is geboren op donderdag 14 april 1960 te Kockengen.

X-BE  Gerrit Dirk Leendert van de Geer, zoon van Leendert van de Geer (IX-BF) en Maria Johanna Elisabeth Dieterich, amanuensis, is geboren op donderdag 5 april 1906 te Utrecht, is overleden op maandag 7 juli 1958 te Hilversum.

Gerrit trouwt op donderdag 22 augustus 1929 te Utrecht met Gerritje Geijtenbeek, dochter van Willem Geijtenbeek en Anna Maria Loggen. Gerritje is geboren op zaterdag 28 oktober 1905 te Utrecht, is overleden op woensdag 2 februari 2005 te Hilversum.

Van Gerrit en Gerritje is een kind bekend:

1  Maria Johanna Elisabeth van de Geer is geboren op vrijdag 30 december 1932 te Hilversum.

Maria trouwt op woensdag 31 augustus 1955 met Johannes Streef, zoon van Leendert Streef en Jacoba Trijntje Buis. Johannes is geboren op maandag 12 oktober 1931 te Kortenhoef.

X-BF  Leendert van de Geer, zoon van Leendert van de Geer (IX-BF) en Maria Johanna Elisabeth Dieterich, instrumentmaker, tekenaar en gereedschapconstructeur, is geboren op donderdag 1 september 1910 te Utrecht, is overleden op maandag 23 september 1985, is gecremeerd op vrijdag 27 september 1985 te Utrecht.

Leendert trouwt op vrijdag 20 november 1931 te Lopik met Gerrigje van Gooswilligen. Gerrigje is geboren op vrijdag 18 december 1908 te Schoonhoven, is overleden op dinsdag 19 juli 2005 te Utrecht, is gecremeerd op zaterdag 23 juli 2005 te Utrecht.

Van Leendert en Gerrigje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieternella van de Geer (Nel) is geboren op zondag 11 december 1932 te Lopik.

Pieternella trouwt op woensdag 2 juni 1954 met Willem Scheenloop (Wim). Willem is geboren op dinsdag 14 juli 1925 te Middelharnis, is overleden op zondag 6 januari 1980 te Utrecht.

2  Helena Maria van de Geer (Leni) is geboren op zondag 5 augustus 1934 te Utrecht, is overleden op vrijdag 17 december 1993, is begraven te Koudekerk aan de Rijn.

Helena trouwt op dinsdag 20 november 1956 met Cornelis Adrianus van Rooijen (Kees). Cornelis is geboren op donderdag 26 januari 1933 te Utrecht.

3  Martinus van de Geer (Martin) is geboren op zaterdag 22 augustus 1936 te Utrecht, zie XI-AW.

4  Leendert van de Geer is geboren op maandag 14 november 1938 te Utrecht, zie XI-AX.

5  Gerrie van de Geer is geboren op maandag 24 november 1941 te Utrecht.

Gerrie trouwt op donderdag 3 juni 1965 te Utrecht met Jan Bonthond. Jan, werkzaam bij het CERN in Geneve, is geboren op donderdag 30 december 1943 te Assen.

6  Hennie van de Geer is geboren op dinsdag 11 september 1945 te Utrecht.

Hennie trouwt op donderdag 9 september 1965 met Johannes Gijsbert Moest (Joop). Johannes, militair, wonende te Casteau, is geboren op zondag 12 september 1943 te Utrecht, is overleden op vrijdag 7 oktober 1988 te Doorn, is begraven op woensdag 12 oktober 1988 te Utrecht.

X-BG  Everdina van der Geer, dochter van Leendert van de Geer (IX-BF) en Maria Johanna Elisabeth Dieterich, is geboren op vrijdag 7 april 1916 te Utrecht, is overleden op donderdag 11 oktober 2001 te Amersfoort.

Everdina trouwt op donderdag 13 april 1939 te Utrecht met Gerrit Wicher Veldhuizen. Gerrit, zuivelhandelaar, is geboren op zondag 4 juni 1911 te Soest, is overleden op maandag 20 juni 1977 te Amersfoort.

Van Gerrit en Everdina zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Wicher Veldhuizen is geboren op maandag 12 juli 1948 te Soest.

2  Leendert Veldhuizen is geboren op donderdag 1 december 1949 te Amersfoort.

X-BH  Jenneke Adriana van de Geer, dochter van Teunis van de Geer (IX-BG) en Adriana Aurelia van Keulen, is geboren op dinsdag 21 april 1914 te 's-Gravenhage.

Jenneke trouwt op woensdag 22 mei 1935 te Voorburg met Jan van de Geer, zie X-AZ.

X-BI  Teunis van de Geer, zoon van Teunis van de Geer (IX-BG) en Adriana Aurelia van Keulen, is geboren op maandag 28 juli 1930 te Voorburg.

Teunis is gehuwd met Hennie Bosscha.

Van Teunis en Hennie zijn twee kinderen bekend:

1  Robert van de Geer.

2  Alfred van de Geer.

X-BJ  Ahasuerus Dirk van de Geer, zoon van Gijsbert Teunis van de Geer (IX-BH) en Johanna Maria van Hellemond, wachtmeester politie en onderdirecteur/sectorhoofd Nat.Ned. Schadeverz., is geboren op dinsdag 22 juni 1920 te Rotterdam.

Ahasuerus trouwt op woensdag 14 juli 1943 te Rotterdam met Elisabeth Geertruida Leening, dochter van Petrus Wilhelmus Jacobus Leening en Elisabeth Cornelia van Trotsenburg. Elisabeth, telexiste en stenotypiste, is geboren op maandag 8 november 1920 te Rotterdam.

Van Ahasuerus en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Hestera Johanna van de Geer, afdelingschef verzekeringsbedrijf, is geboren op maandag 1 oktober 1945 te Rotterdam.

Hestera is gehuwd met Cornelis J.P. Hauwert.

2  Marc Peter van de Geer is geboren op dinsdag 19 februari 1957 te Rotterdam, zie XI-AY.

X-BK  Johan Petrus van de Geer, zoon van Gijsbert Teunis van de Geer (IX-BH) en Johanna Maria van Hellemond, lector experimentele psychologie (1961), is geboren op maandag 21 juni 1926 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 26 januari 2008 te Leiden.

Johan trouwt op woensdag 15 april 1953 te 's-Gravenhage (1) met Hendrika Anna Rademaker (Hansje). Hendrika, kinderverzorgster, is geboren op vrijdag 30 oktober 1925, is overleden op zaterdag 14 mei 2016, is begraven op vrijdag 20 mei 2016 te Den Haag.

Van Johan en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  HenriŽtte Maria van de Geer (Jet), bezigheidstherapeut en directrice kinderdagverblijf, is geboren op vrijdag 29 januari 1954 te Leiden.

HenriŽtte trouwt op maandag 10 oktober 1988 te Leiden met Cornelis Groote (Cees). Cornelis, restauranthouder, is geboren op zondag 22 november 1959 te Amsterdam.

2  Barbara Johanna van de Geer is geboren op woensdag 13 juli 1955 te Leiden.

3  Stefan Gijsbert van de Geer is geboren op zondag 19 februari 1956 te Leiden, zie XI-AZ.

4  Sara Anna van de Geer (Saar), wiskundige en statistica, is geboren op woensdag 7 mei 1958 te Leiden.

5  Michiel Augustinus van de Geer (Mik) is geboren op dinsdag 6 februari 1962 te Leiden.

Johan trouwt op zondag 29 juli 1979 te Haarlem (2) met Tanja Baart. Tanja, psycholoog, is geboren op woensdag 4 oktober 1933 te Haarlem.

X-BL  Hendrik Zwern, zoon van Hendrik Zwern (IX-BI) en Maaitje Hovestad, is geboren op zaterdag 18 november 1865 te Utrecht.

Hendrik trouwt op woensdag 24 november 1886 te Utr met Heintje van de Bor, dochter van Willem van de Bor en Heintje Koot. Heintje is geboren in 1863 te Nijkerk.

Van Hendrik en Heintje is een kind bekend:

1  Andries Zwern is geboren op dinsdag 12 april 1892 te Utrecht, is overleden te Utrecht.

Andries trouwt op donderdag 7 februari 1918 te Utr met Gerritje van de Visch, dochter van Jan van de Visch en Jannetje Bloemendaal. Gerritje is geboren op vrijdag 7 augustus 1891 te Barneveld, is overleden in 1977 te Utrecht.

X-BM  Gijsbertus van der Meijden, zoon van Hendricus van der Meijden (IX-BJ) en Geertrui van Engelenburg, fermier, is geboren op dinsdag 26 april 1881 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 23 april 1947 te Veenendaal (Gld.).

Gijsbertus trouwt op donderdag 28 augustus 1902 te Veenendaal (Gld.) met Jacobje Smit, dochter van Willem Smit en Geertrui GAASBEEK. Jacobje is geboren op donderdag 6 maart 1884 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 18 april 1925 te Veenendaal (Gld.).

Van Gijsbertus en Jacobje zijn dertien kinderen bekend:

1  Geertruida van der Meijden is geboren op woensdag 1 juli 1903 te Veenendaal (Gld.) (?), zie XI-BA.

2  Wilhelmina Gertruida van der Meijden is geboren op donderdag 13 juli 1905 te Veenendaal (Gld.), zie XI-BB.

3  Rika van der Meijden is geboren op vrijdag 26 juli 1907 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Emma van der Meijden is geboren op dinsdag 27 oktober 1908 te Veenendaal (Gld.) (?).

5  Cornelia van der Meijden is geboren op zondag 16 januari 1910 te Veenendaal (Gld.) (?), zie XI-BC.

6  Hendricus van der Meijden is geboren op vrijdag 17 maart 1911 te Veenendaal (Gld.) (?).

7  Jacoba van der Meijden is geboren op dinsdag 23 juli 1912 te Veenendaal (Gld.) (?).

8  Pieter van der Meijden is geboren op donderdag 30 oktober 1913 te Veenendaal (Gld.) (?).

9  Jannigje van der Meijden is geboren op donderdag 5 augustus 1915 te Veenendaal (Gld.) (?).

10  Willem van der Meijden is geboren op dinsdag 11 februari 1919 te Veenendaal (Gld.) (?).

11  Aaltje van der Meijden is geboren op zaterdag 9 april 1921 te Veenendaal (Gld.) (?).

12  Gerritje van der Meijden is geboren op zaterdag 23 september 1922 te Veenendaal (Gld.) (?).

13  Gijsbertus Hendricus van de Meijden, timmerman, is geboren op zaterdag 23 augustus 1924 te Veenendaal (Gld.).

X-BN  Lambertus van der Meijden, zoon van Reijer van der Meijden (IX-BK) en Aaltje Budding, is geboren op dinsdag 23 november 1897 te Veenendaal (Gld.).

Lambertus was gehuwd met Teuntje Wisgerhof. Teuntje is geboren rond 1900.

Van Lambertus en Teuntje is een kind bekend:

1  Jan van der Meijden is geboren in 1934, zie XI-BD.

X-BO  Willem Kelderman, zoon van Peter Kelderman (IX-BL) en Gijsje van Dijk, is geboren op zondag 12 november 1854 te Bennekom, is overleden op zondag 18 februari 1940 te Pella (Iowa) (USA)).

Willem trouwt op zaterdag 13 mei 1876 te Ede met Aartje Rijken, dochter van Rijk Rijken en Willempje van Leeuwen. Aartje is geboren op maandag 26 januari 1852 te Ede, is overleden op maandag 23 december 1940 te Pella (Iowa) (USA)).

Van Willem en Aartje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gijsje Kelderman is geboren op zaterdag 9 september 1876 te Ede, is overleden op zaterdag 2 januari 1886 te Wageningen.

2  Rijk Kelderman is geboren op zondag 8 december 1878 te Ede, zie XI-BE.

3  Peetje Kelderman is geboren op vrijdag 16 juli 1880 te Ede, zie XI-BF.

4  Willempje Kelderman is geboren op zaterdag 29 oktober 1881 te Bennekom, is overleden op zaterdag 10 november 1883 te Wageningen.

5  Heintje Willempje Kelderman is geboren op donderdag 1 november 1883 te Wageningen, zie XI-BG.

6  Willem Arie Kelderman (William_Bill) is geboren op maandag 8 juni 1885 te Wageningen, zie XI-BH.

7  Gijsbert Kelderman (Georg) is geboren op maandag 21 februari 1887 te Wageningen, zie XI-BI.

8  Albert Kelderman (Bert) is geboren op maandag 8 oktober 1888 te Wageningen, zie XI-BJ.

9  Aartje Kelderman is geboren op zaterdag 8 februari 1890 te Wageningen, zie XI-BK.

10  Jantje Kelderman (Jennie) is geboren op dinsdag 15 november 1892 te Pella (Iowa) (USA)), zie XI-BL.

11  Johanna Kelderman (Josephine) is geboren op dinsdag 15 november 1892 te Pella (Iowa) (USA)), zie XI-BM.

12  Peter William Kelderman is geboren op donderdag 14 november 1895 te Pella (Iowa) (USA)), zie XI-BN.

X-BP  Hendrijntje Kelderman, dochter van Peter Kelderman (IX-BL) en Gijsje van Dijk, is geboren op dinsdag 6 oktober 1857 te Bennekom.

Hendrijntje trouwt op woensdag 6 juni 1883 te Arnhem met Bernardus Albertus Kleinpaste, zoon van Jan Bernardus Kleinpaste en Aalbertje Franken. Bernardus is geboren op vrijdag 15 september 1854 te Apeldoorn.

Van Bernardus en Hendrijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Gysje Kleinpaste is geboren op woensdag 11 juni 1884, is overleden in 1886.

2  Aalbertje Kleinpaste (Bertha) is geboren op zondag 23 oktober 1887, zie XI-BO.

3  Gysje Kleinpaste (Grace) is geboren op donderdag 28 februari 1889, zie XI-BP.

4  Johanna Bernarda Kleinpaste is geboren op vrijdag 12 augustus 1892, is overleden in juli 1893.

5  Jan Bernardus Kleinpaste (John) is geboren op zondag 21 januari 1894, zie XI-BQ.

6  Paulina Kleinpaste is geboren op vrijdag 10 juli 1896, is overleden op maandag 15 februari 1897.

7  Peter Kleinpaste is geboren op woensdag 19 januari 1898, zie XI-BR.

8  Hendrijntje Kleinpaste is geboren op donderdag 19 april 1900, is overleden op zaterdag 19 oktober 1901.

X-BQ  Arie Kelderman, zoon van Peter Kelderman (IX-BL) en Gijsje van Dijk, is geboren op zondag 30 september 1860 te Bennekom, is overleden in 1937 te Pella (Iowa) (USA)).

Arie trouwt op zaterdag 22 maart 1890 te Ede met Willempje Kelderman, dochter van Jan Kelderman en Elisabeth Braafhart. Willempje is geboren op zondag 2 februari 1868 te Maurik.

Van Arie en Willempje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsje Kelderman is geboren op zaterdag 9 augustus 1890 te Wageningen, is overleden op dinsdag 18 december 1900 te Wageningen.

2  Jan Kelderman is geboren op vrijdag 25 december 1891 te Wageningen.

3  Peter A. Kelderman is geboren op zondag 8 oktober 1893, is overleden in september 1974.

Peter trouwt te Pella (Iowa) (USA)) met Nelly Huisman. Nelly is geboren in 1900 te Haarlemmermeer, is overleden in 1969 te Lansing (Illinois) (USA)).

4  Elbertus Kelderman is geboren op donderdag 23 januari 1896 te Wageningen, is overleden op zaterdag 29 februari 1896 te Wageningen.

5  Elbertus A. Kelderman is geboren op woensdag 8 september 1897 te Wageningen, zie XI-BS.

X-BR  Teunis Kelderman, zoon van Peter Kelderman (IX-BL) en Gijsje van Dijk, is geboren op vrijdag 19 november 1869 te Ede, is overleden op vrijdag 26 oktober 1956 te Oskaloosa (Iowa) (USA)).

Teunis trouwt op donderdag 27 december 1894 te Mahaska County (Iowa) (USA)) met Willempje Rijken (Emma), dochter van John Ryken en Pieternella Rozenboom. Willempje is geboren op zondag 30 mei 1875 te Holland, is overleden op zaterdag 24 mei 1958 te Oskaloosa (Iowa) (USA)).

Van Teunis en Willempje zijn zes kinderen bekend:

1  Peter T. Kelderman is geboren op zondag 17 november 1895 te Taintor (Iowa) (USA)), zie XI-BT.

2  John Kelderman is geboren op woensdag 15 augustus 1900 te Lower Grove Community (N-E), zie XI-BU.

3  Gysbert Kelderman (Guy) is geboren op zondag 29 september 1901 te Lower Grove (Iow), zie XI-BV.

4  Nellie Kelderman is geboren op dinsdag 2 oktober 1906 te Mahaska County (Iowa) (USA)), zie XI-BW.

5  Tunis Kelderman is geboren op vrijdag 14 januari 1910, zie XI-BX.

6  Garrett Kelderman (Garrit) is geboren op zondag 1 september 1912 te Mahaska County (Iowa) (USA)), zie XI-BY.

X-BS  Cornelis Marinus van Hunnik, zoon van Jan van Hunnik (IX-BN) en Willemijntje Hardeman, is geboren op zaterdag 18 april 1868 te Veenendaal (Gld.).

Cornelis was gehuwd met Jannigje van den Berg. Jannigje is geboren op zondag 19 maart 1865 te Amerongen.

Van Cornelis en Jannigje is een kind bekend:

1  Willemijntje Adriana van Hunnik is geboren op dinsdag 16 december 1890 te Amerongen, zie XI-BZ.

X-BT  Jan Cornelis van Hunnik, zoon van Johannes van Hunnik (IX-BO) en Heintje Drost, is geboren op zaterdag 4 februari 1871 te Veenendaal (Gld.), is overleden op dinsdag 2 december 1952 te Veenendaal (Gld.).

Jan trouwt op zaterdag 22 april 1893 te Veenendaal (Gld.) met Dirkje van de Loosdrecht, dochter van Anthonie van de Loosdrecht en Jacoba de Kleuver. Dirkje is geboren op woensdag 27 november 1872 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 19 oktober 1946 te Veenendaal (Gld.).

Van Jan en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes van Hunnik is geboren op zondag 11 maart 1894 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CA.

2  Dirk Jan van Hunnik is geboren op zondag 24 september 1905 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CB.

X-BU  Jan Dekker, zoon van Evert Dekker (IX-BQ) en Aaltje Bouw, accountant, is geboren op donderdag 20 mei 1897 te Ede, is overleden op zaterdag 19 augustus 1972 te Ede.

Jan trouwt op woensdag 10 februari 1926 te Renswoude met Heintje van Voorst. Heintje is geboren op zondag 19 januari 1896 te Renswoude.

Van Jan en Heintje zijn vier kinderen bekend:

1  Eduard Hendrik Dekker is geboren op zaterdag 27 november 1926 te Ede, is overleden op donderdag 22 maart 1928 te Ede.

2  Everdina Alida Dekker is geboren op dinsdag 6 maart 1928 te Ede.

Everdina trouwt op dinsdag 5 januari 1954 te Redhill (GB) met K.S. Lawson. K is geboren in 1925 te Redhill (GB).

3  Alida Dekker is geboren op zaterdag 19 oktober 1929 te Ede.

4  Magdalena Elisabeth Dekker is geboren op maandag 7 december 1936 te Ede.

Magdalena trouwt in 1955 te Ede (?) met J. Pieters. J is geboren in 1930 te Ede (?).

X-BV  Gerrit Maas Dekker, zoon van Evert Dekker (IX-BQ) en Aaltje Bouw, kolenhandelaar, is geboren op vrijdag 17 oktober 1902 te Ede, is overleden op donderdag 19 januari 1989 te Ede.

Gerrit trouwt op dinsdag 7 september 1937 te Barneveld met Emma J. van Maren. Emma is geboren op dinsdag 25 juli 1911 te Barneveld.

Van Gerrit en Emma zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Dekker is geboren in 1938 te Ede (?).

2  Evert Dekker, leraar, is geboren in 1940 te Ede (?).

3  Jaap Dekker, kolenhandelaar, is geboren in 1942 te Ede (?).

4  Hendrik Dekker (Henk), accountant, is geboren in 1944 te Ede (?).

X-BW  Jan van de Kaa, zoon van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, opperwachtmeester artillerie, ambt. Prov. waterst, is geboren op donderdag 21 september 1893 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op vrijdag 7 maart 1980 te Baarn, is begraven te Baarn.

Jan trouwt op donderdag 22 augustus 1918 te Baarn met Gesina Wilhelmina Heineman (Geesje), dochter van Johan Daniel Heineman en Aaltje Kleine. Gesina is geboren op vrijdag 13 januari 1893 te Weesp, is Geref. gedoopt, is overleden op vrijdag 9 mei 1958 te Breda, is begraven te Breda.

Van Jan en Gesina zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida Alida van de Kaa (Truus) is geboren op maandag 2 juni 1919 te Zwolle, zie XI-CC.

2  Alida Johanna van de Kaa (Ali), onderwijzeres, is geboren op maandag 11 oktober 1920 te Breda.

Alida trouwt op donderdag 6 september 1951 te Breda met Abraham Moerman (Bram), zoon van Gerrit Moerman en Dingena de Vos. Abraham, Hoofdverpleegkundige, chef arbeidstherapie, is geboren op vrijdag 8 oktober 1920 te Willemstad (NB), is overleden op zaterdag 1 februari 1992 te Veldhoven, is begraven te Heeze.

3  Theodora van de Kaa is geboren in 1924 te Breda, is overleden op woensdag 28 april 1926 te 's-Hertogenbosch.

X-BX  Willem Dirk van de Kaa ook genaamd Wim, zoon van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, adjudant O.O. KNIL, commandant burgerwacht Baarn, is geboren op dinsdag 16 februari 1897 te Ede, is gedoopt, is overleden op maandag 24 augustus 1970 te Baarn, is begraven te Baarn.

Willem trouwt op vrijdag 14 november 1919 te Werkendam (NB) met Mechelina Visser ook genaamd Lina, dochter van Arnoldus Visser en Cornelia Verhagen. Mechelina is geboren op vrijdag 29 maart 1901 te Werkendam (NB), is overleden op woensdag 1 september 1982 te Baarn, is begraven te Baarn.

Van Willem en Mechelina zijn zes kinderen bekend:

1  Evert Arnold van der Kaa (Evert) is geboren op donderdag 16 december 1920 te Bandung (RI), is Ned.Herv. gedoopt, zie XI-CD.

2  Arie van de Kaa is geboren op donderdag 1 juni 1922 te Bandung (RI), zie XI-CE.

3  Willem van de Kaa is geboren op donderdag 8 april 1926 te Tjimahi (RI), zie XI-CF.

4  Elizabeth van de Kaa is geboren op vrijdag 21 juni 1929 te Poerworedjo (NI), is overleden op donderdag 16 januari 1930 te Magelang (RI), is begraven te Magelang (RI).

5  Mechelina van de Kaa is geboren op donderdag 14 mei 1931 te Magelang (RI), zie XI-CG.

6  Arnoldus van de Kaa (Ad) is geboren op maandag 16 april 1934 te Fort de Kock (RI), is Geref. gedoopt te Fort de Kock (RI), zie XI-CH.

X-BY  Sophia van der Kaa (Fie), dochter van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, is geboren op zondag 10 juli 1898 te Ede, is overleden op woensdag 22 februari 1961 te Hilversum, is begraven te Hilversum.

Sophia trouwt op woensdag 10 december 1924 te Baarn met Hermanus Wallenburg ook genaamd Herman, zoon van Gerrit Wallenburg en Gesina Catharina Lammers. Hermanus, chauffeur NSF, is geboren op maandag 23 juli 1900 te Hilversum, is overleden op zondag 14 maart 1976 te Amersfoort.

Van Hermanus en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Wallenburg is geboren op vrijdag 16 november 1928 te Hilversum, zie XI-CI.

2  Evert Wallenburg (Eef) is geboren op zaterdag 5 juli 1930 te Hilversum.

Evert trouwt op woensdag 22 februari 1961 te Hilversum (?) met M.J. Lahaye. M is geboren in 1935 te Hilversum (?).

X-BZ  Jannigje van de Kaa (Jet), dochter van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, is geboren op woensdag 25 juli 1900 te Ede, is gedoopt, is overleden op vrijdag 25 augustus 1967 te Ophemert, is begraven te Worth-Rheden (GE).

Jannigje trouwt op woensdag 12 november 1924 te Baarn met Jan Arnoldus ten Holt, zoon van Jan Willem ten Holt en Hermina Engelina Wolbers. Jan, kantoorbediende, is geboren op dinsdag 2 februari 1886 te Doesburg, is overleden op zaterdag 18 januari 1964 te Rheden, is begraven te Worth-Rheden (GE).

Van Jan en Jannigje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Engelina ten Holt (Truusje) is geboren op woensdag 24 februari 1926 te Doesburg, zie XI-CJ.

2  Engelina ten Holt ook genaamd Lieke Lientje is geboren op maandag 18 februari 1929 te Rheden.

Engelina trouwt op vrijdag 9 maart 1956 te Almelo (?) met Wolter de Boer. Wolter is geboren op vrijdag 11 februari 1927 te Almelo (?).

X-CA  Evert van de Kaa, zoon van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, firmant Rijwielh./rep., is geboren op zondag 29 december 1901 te Ede, is overleden op woensdag 28 september 1966 te Baarn, is begraven te Baarn.

Evert trouwt op vrijdag 28 juni 1929 te Baarn met Maartje Bast ook genaamd Map, dochter van Willem Bast en Johanna van de Breul. Maartje is geboren op dinsdag 25 augustus 1908 te Baarn, is overleden op zondag 21 oktober 1984 te Baarn, is begraven te Baarn.

Van Evert en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertrui van de Kaa is geboren op woensdag 20 november 1929 te Baarn, zie XI-CK.

2  Johanna van de Kaa is geboren op vrijdag 28 september 1934 te Baarn, zie XI-CL.

X-CB  Regina Geertruida van de Kaa (Geertje), dochter van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, is geboren op woensdag 10 april 1907 te Baarn, is overleden op vrijdag 27 juli 1934 te Baarn.

Regina trouwt op vrijdag 24 juni 1927 te Baarn met Pieter van den Brakel ook genaamd Piet, zoon van Hendrik van den Brakel en Johanna Vos. Pieter, gemeente-ambtenaar, is geboren op vrijdag 26 oktober 1906 te Hilversum, is overleden op woensdag 10 september 1986 te Hilversum.

Pieter was later gehuwd (2) met Wilhelmina van de Kaa (zie X-CC).

Van Pieter en Regina zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van den Brakel ook genaamd Piet is geboren op zondag 21 november 1926 te Baarn.

2  Hendrik van den Brakel ook genaamd Henk, monteur, is geboren op zaterdag 7 april 1928 te Hilversum.

Hendrik trouwt op woensdag 17 december 1958 te Hilversum met Maria Caecilia van Kuijk ook genaamd van Kuyk, dochter van Adrianus Petrus van Kuyk en Adriana Goes. Maria is geboren op maandag 28 juli 1930 te Jutphaas.

3  Gerard van den Brakel, gemeente-ambtenaar, is geboren op vrijdag 9 mei 1930 te Hilversum.

Gerard trouwt op woensdag 23 januari 1957 te Hilversum met Johanna Maria Pijl, dochter van Klaas Pijl en Johanna Bastiana de Bruin. Johanna is geboren op zaterdag 1 november 1930 te Loosdrecht.

4  Richard van den Brakel is geboren op vrijdag 5 januari 1934 te Hilversum.

Richard trouwt op woensdag 20 juli 1960 te Hilversum met Margaretha Hermanna Jacoba van Duren, dochter van Jacob Wilhelm Albert Johan van Duren en Hermanna Johanna Alberta Heysen. Margaretha is geboren op woensdag 26 januari 1938 te Hilversum.

X-CC  Wilhelmina van de Kaa ook genaamd Mien, dochter van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, is geboren op maandag 28 maart 1910 te Baarn, is overleden op dinsdag 26 december 1995 te Amersfoort.

Wilhelmina trouwt op woensdag 18 maart 1936 te Hilversum met Pieter van den Brakel, zie X-CB.

Van Pieter en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Evert van den Brakel (eefje) is geboren op zondag 29 augustus 1937 te Hilversum.

Evert trouwt op vrijdag 26 april 1963 te Hilversum met Clasina Gertrudis van Kesteren, dochter van Franciscus Gerardus van Kesteren en Jacoba Pel. Clasina is geboren op woensdag 4 november 1936 te Soest.

2  Willem van den Brakel is geboren op zondag 17 december 1939 te Hilversum, is overleden op donderdag 19 september 1940 te Hilversum.

X-CD  Everdina van de Kaa (Dien), dochter van Evert van de Kaa (IX-BR) en Geertrui Dekker, is geboren op vrijdag 6 oktober 1911 te Baarn, is overleden op donderdag 22 februari 1996 te Alkmaar, is begraven te Schagen.

Everdina trouwt op vrijdag 27 juli 1934 te Baarn met Wilhelm Hibbel ook genaamd Wim, zoon van Henricus Jacobus Hibbel en Jannetje de Vente. Wilhelm, techn. inkoper, is geboren op zaterdag 9 oktober 1909 te Baarn, is overleden op donderdag 18 januari 1968 te Alkmaar, is begraven te Alkmaar.

Van Wilhelm en Everdina is een kind bekend:

1  Henricus Jacobus Hibbel ook genaamd Henk is geboren op vrijdag 8 maart 1935 te Hilversum.

Henricus trouwt op woensdag 24 oktober 1962 te Bergen (N.H.) met Jannetje Catharina Vrijvogel ook genaamd Janny, dochter van Jacobus Philippus Johannes Vrijvogel en Catharina Elisabeth Smit. Jannetje is geboren op donderdag 12 november 1936 te Den Helder.

X-CE  Brandje van de Kaa, dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op vrijdag 15 juli 1887 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op zaterdag 16 december 1978 te Ede.

Brandje trouwt op donderdag 4 juli 1912 te Ede (1) met Adrianus Blankestijn (Jos), zoon van Cornelis Blankestijn en Antje Goor. Adrianus, leidekker, is geboren op maandag 19 december 1887 te Ede, is overleden op vrijdag 25 april 1930 te Ede.

Van Adrianus en Brandje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Blankestijn (Knelis) is geboren in 1910 te Ede (?), is overleden op dinsdag 26 december 1989 te Aalten.

Cornelis trouwt in 1935 te Veenendaal (Gld.) (?) met G.A. Lensink. G is geboren in 1915 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Hendrik Blankestijn ook genaamd Henk is geboren in 1915 te Ede (?), is overleden op dinsdag 8 mei 1984 te Arnhem.

Hendrik trouwt in 1940 te Ede (?) met Jacoba P. de Vries (Coba). Jacoba is geboren in 1920 te Arnhem (?).

3  Antje Blankestijn is geboren in 1918 te Ede (?), zie XI-CM.

4  Adrianus Blankestijn is geboren in 1921 te Ede (?), zie XI-CN.

5  Jan Willem Blankestijn is geboren in 1924 te Ede (?).

Jan trouwt in 1950 te Ede (?) met Lies N.. Lies is geboren rond 1925.

6  Cornelia Blankestijn (Corrie) is geboren in 1927 te Ede (?).

Brandje trouwt op vrijdag 26 mei 1944 te Arnhem (2) met Johannes Frederik Willem Schaake, zoon van Cornelis Schaake en Suzanne Kerkhoven. Johannes, gemeente-ambtenaar, is geboren op vrijdag 10 september 1886 te Arnhem, is overleden op zaterdag 15 april 1967 te Deventer.

X-CF  Berendina van de Kaa (Dien), dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op zaterdag 3 augustus 1889 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op woensdag 18 juni 1975 te Soest.

Berendina trouwt op vrijdag 27 april 1917 te Ede met Karel Hero Haremaker ook genaamd Karel, zoon van Jan Haremaker en Sietske Petrus van Terwisga. Karel, banketbakker, is geboren op donderdag 27 maart 1890 te Den Helder, is overleden op dinsdag 18 februari 1975 te Soest.

Van Karel en Berendina is een kind bekend:

1  Sietske Petrus Haremaker ook genaamd Siets is geboren in 1920 te Ede (?).

X-CG  Willem van de Kaa, zoon van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, schilderspatroon, is geboren op zaterdag 18 april 1891 te Lunteren (GE), is Ned. Herv gedoopt, is overleden op maandag 20 november 1961 te Ede.

Willem was gehuwd met Johanna Hendrika van Aalderen (Jo), dochter van Hermannus van Aalderen en Johanna Hendrika Truin. Johanna is geboren op maandag 27 februari 1893 te Zwolle, is overleden op maandag 11 oktober 1982 te Ede.

Van Willem en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van de Kaa is geboren op zaterdag 29 mei 1920 te Lunteren (GE), is gedoopt, zie XI-CO.

2  Hermannes van de Kaa is geboren op woensdag 2 juni 1926 te Lunteren (GE), is gedoopt, zie XI-CP.

X-CH  Maria Eleonora van de Kaa (Noor), dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op zondag 8 maart 1896 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op donderdag 26 november 1981 te Laren (NH).

Maria trouwt op woensdag 31 mei 1922 te Ede met Theodoor Bijsterbosch ook genaamd Theo, zoon van Tiemen Bijsterbosch en Stijntje Wierda. Theodoor, smid, is geboren op dinsdag 31 juli 1894 te Heerde, is overleden op vrijdag 10 mei 1968 te Soest.

Van Theodoor en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Tiemen Bijsterbosch is geboren in 1923 te Ede (?), zie XI-CQ.

2  Jaap Bijsterbosch, vakbondsbestuurder CNV, wethouder v. Hengelo, is geboren in 1925 te Ede (?), is overleden te Hengelo (Ov.).

Jaap trouwt in 1950 te Ede (?) met Nel N.. Nel is geboren rond 1925.

3  Henk Bijsterbosch is geboren in 1927 te Ede (?).

X-CI  Evertje van de Kaa (Ees), dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op dinsdag 25 januari 1898 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op vrijdag 4 november 1983 te Terneuzen.

Evertje trouwt op dinsdag 16 juni 1925 te Ede met Jan Cornelis Haks, zoon van Matthijs Haks en Jacoba Rol. Jan, stalhouder, verhuizer, is geboren op dinsdag 4 december 1894 te Soest, is overleden op vrijdag 18 augustus 1989 te Hoek, is begraven te Hoek.

Van Jan en Evertje is een kind bekend:

1  Matthijs Haks (Thijs) is geboren in 1926 te Hoek (?), zie XI-CR.

X-CJ  Cornelia van de Kaa (Cor), dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op dinsdag 17 juni 1902 te Ede, is Ned. Herv gedoopt, is overleden op vrijdag 28 juli 1978 te Soest.

Cornelia trouwt op donderdag 25 maart 1926 te Ede met Adrianus Willem Beckeringh (Wim), zoon van Adrianus Willem Beckeringh en Sara Adriana Elisabeth Henriette Krook van Harpen. Adrianus is geboren op vrijdag 11 mei 1900 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 26 mei 1964 te Leiden.

Van Adrianus en Cornelia is een kind bekend:

1  Adrianus Willem Beckeringh is geboren op vrijdag 6 juli 1928 te Soest, zie XI-CS.

X-CK  Hendrika van de Kaa (Riek), dochter van Hendrik van de Kaa (IX-BS) en Cornelia van Hal, is geboren op vrijdag 7 oktober 1904 te Ede, is Ned. Herv gedoopt.

Hendrika trouwt op woensdag 25 juli 1934 te Ede met Johan Isak Hollebrands ook genaamd Joop, zoon van Anthonie Hollebrands en Adriana van der Hoeven. Johan, rechercheur economische recherche, is geboren op donderdag 27 februari 1908 te 's-Hertogenbosch, is overleden op maandag 14 augustus 1978 te Soest.

Van Johan en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonie Hollebrands is geboren op zaterdag 18 mei 1935 te Ede (?), is overleden op vrijdag 27 mei 1949.

2  Cornelia Hollebrands is geboren in 1940 te Ede (?).

3  Christiaan Hollebrands is geboren op woensdag 30 januari 1946 te Ede (?), is overleden op maandag 11 februari 1946.

X-CL  Jan van Dijk, zoon van Hendrik van Dijk (IX-BT) en Aaltje van den Berg, boerenknecht, landbouwer, is geboren op donderdag 25 mei 1854 te Driebergen, is overleden op zaterdag 26 november 1938 te Soest.

Jan trouwt op zaterdag 24 juni 1882 te Soest met Alijda van Beek, dochter van Aart van Beek en Johanna Klok. Alijda is geboren op donderdag 10 september 1863 te Amersfoort, is overleden op vrijdag 8 april 1949 te Hoogland.

Van Jan en Alijda is een kind bekend:

1  Willem van Dijk is geboren op dinsdag 20 november 1894 te Soest, zie XI-CT.

X-CM  Frederik Hardeman, zoon van Johannes Hardeman (IX-BU) en Cornelia Bolderman, fabrieksarbeider, varkenskoopman, is geboren op zondag 22 oktober 1865 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 7 december 1939 te Veenendaal (Gld.).

Frederik trouwt op zaterdag 10 maart 1888 te Veenendaal (Gld.) (1) met Anthonia Turkesteen, dochter van Willem Turkesteen en Wilhelmina Slotboom. Anthonia is geboren op zaterdag 16 januari 1869 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 17 april 1927 te Ede.

Van Frederik en Anthonia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Cornelia Hardeman is geboren op zaterdag 22 september 1888 te Veenendaal (Gld.).

Cornelia trouwt op zaterdag 20 juli 1907 te Veenendaal (Gld.) met Hendrik van Dijk, zoon van Otto van Dijk en Johanna Smits. Hendrik is geboren in 1885 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Wilhelmina Hardeman is geboren op maandag 26 mei 1890 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 23 december 1933 te Ede.

3  Johanna Hardeman is geboren op maandag 3 oktober 1892 te Veenendaal (Gld.).

Johanna trouwt in 1915 te Veenendaal (Gld.) (?) met Johan Achterberg, zoon van Albertus Achterberg en Aartje van den Dikkenberg. Johan is geboren in 1890 te Veenendaal (Gld.) (?).

4  Willem Hardeman is geboren op dinsdag 14 augustus 1894 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CU.

5  Hendrika Hardeman is geboren op zondag 26 juli 1896 te Veenendaal (Gld.).

Hendrika trouwt in 1920 te Veenendaal (Gld.) (?) met Albertus Achterberg, zoon van Albertus Achterberg en Aartje van den Dikkenberg. Albertus is geboren in 1895 te Veenendaal (Gld.) (?).

6  Anthonia Hardeman is geboren op maandag 28 februari 1898 te Veenendaal (Gld.).

Anthonia trouwt op donderdag 31 mei 1923 te Veenendaal (Gld.) met Johannes de Koning, zoon van Franciscus de Koning en Wijntje van de Burgt. Johannes is geboren in 1895 te Veenendaal (Gld.) (?).

7  Johannes Hardeman is geboren op zaterdag 18 november 1899 te Duisburg (D), zie XI-CV.

8  Aartje Hardeman is geboren op zaterdag 20 juli 1901 te Veenendaal (Gld.).

9  Everdina Hardeman is geboren op zaterdag 9 mei 1903 te Ede, is overleden op maandag 7 september 1987 te Veenendaal (Gld.).

Everdina was gehuwd met Klemens Hajduk. Klemens is geboren rond 1903.

10  Frederik Hardeman is geboren op vrijdag 26 augustus 1904 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CW.

11  Willemijntje Hardeman is geboren op vrijdag 13 april 1906 te Veenendaal (Gld.).

Willemijntje trouwt op donderdag 20 juli 1933 te Veenendaal (Gld.) met Christoffel van Zomeren, zoon van Jan van Zomeren en Hillegonda Overeem. Christoffel is geboren in 1900 te Veenendaal (Gld.) (?).

12  Aart Hardeman is geboren op zaterdag 9 november 1907 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CX.

13  Juliana Louisa Emma Maria Wilhelmina Hardeman is geboren op vrijdag 30 april 1909 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 7 oktober 1937 te Veenendaal (Gld.) (?).

Juliana trouwt op donderdag 24 oktober 1935 te Veenendaal (Gld.) met Jan Sukkel, zoon van Wijnand Sukkel en Cornelia Methorst. Jan is geboren in 1905 te Veenendaal (Gld.) (?).

Jan was later gehuwd (2) met Petronella Hardeman (zie X-CM.15).

14  Maria Frederika Hardeman is geboren op maandag 4 maart 1912 te Veenendaal (Gld.).

Maria trouwt op woensdag 10 mei 1933 te Veenendaal (Gld.) met Jan Takken, zoon van Gerrit Takken en Jantje van Dijk. Jan is geboren in 1910 te Veenendaal (Gld.) (?).

15  Petronella Hardeman is geboren op dinsdag 7 april 1914 te Veenendaal (Gld.).

Petronella trouwt op donderdag 7 oktober 1937 te Veenendaal (Gld.) met Jan Sukkel, zie X-CM.13.

Frederik trouwt op donderdag 21 januari 1932 te Ede (2) met Anthonia Huibers. Anthonia is geboren op zondag 22 september 1878 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 13 februari 1936 te Ede.

X-CN  Aart Hardeman, zoon van Johannes Hardeman (IX-BU) en Cornelia Bolderman, wolsorteerder, is geboren op zaterdag 29 oktober 1870 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zaterdag 27 april 1935 te Ede.

Aart trouwt op zaterdag 6 januari 1894 te Veenendaal (Gld.) met Cornelia van den Heuvel, dochter van Willem van den Heuvel en Rijkje van Burken. Cornelia is geboren op zondag 23 februari 1873 te Ede.

Van Aart en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Hardeman is geboren op zondag 3 juni 1894 te Ede.

Cornelia trouwt op zaterdag 13 april 1918 te Ede met Hendrik van Barneveld, zoon van Hendrik van Barneveld en Francina Johanna Montsjou. Hendrik is geboren in 1890 te Ede (?).

2  Willem Hardeman is geboren op zaterdag 22 februari 1896 te Ede, is overleden op vrijdag 14 augustus 1896 te Ede.

3  Willem Hardeman, fabrieksarbeider, is geboren op dinsdag 20 april 1897 te Ede.

Willem trouwt op zaterdag 6 februari 1926 te Ede met Geertruida van Wakeren, dochter van Jan van Wakeren en Aaltje van de Brink. Geertruida is geboren in 1900 te Ede (?).

4  Johanna Hardeman is geboren op vrijdag 29 juni 1900 te Ede, is overleden op zondag 13 november 1904 te Ede.

5  Rijkje Hardeman is geboren op zondag 11 januari 1903 te Ede.

Rijkje trouwt op maandag 15 augustus 1921 te Ede met Petrus Johannes van der Valk, zoon van Evert van der Valk en Theodora Adriana Anna Maria Willemse. Petrus is geboren in 1895 te Ede (?).

6  Johanna Hardeman is geboren op maandag 18 september 1905 te Ede, is overleden op maandag 18 mei 1908 te Ede.

7  Jannigje Hardeman is geboren op dinsdag 3 december 1907 te Ede, is overleden op dinsdag 30 maart 1926 te Ede.

8  Johanna Hardeman is geboren op woensdag 31 augustus 1910 te Ede, is overleden op vrijdag 18 augustus 1911 te Ede.

9  Johanna Frederika Hardeman is geboren op zondag 31 december 1911 te Ede.

Johanna trouwt op zaterdag 31 mei 1930 te Ede met Willem van Zanten, zoon van Johannes Hendrikus van Zanten en Johanna Willemina Zwieserijn. Willem is geboren in 1905 te Ede (?).

X-CO  Cornelis Hardeman, zoon van Johannes Hardeman (IX-BU) en Cornelia Bolderman, koopman, is geboren op donderdag 30 oktober 1873 te Veenendaal (Gld.), is overleden op woensdag 10 februari 1954 te Veenendaal (Gld.).

Cornelis trouwt in 1900 te Deil (?) met Jantje van Noord, dochter van Hendrik van Noord en Dirkje Sleeuwenhoek. Jantje is geboren op zondag 28 februari 1869 te Deil.

Van Cornelis en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Hendrika Hardeman is geboren op maandag 1 april 1901 te Tiersen (D).

Cornelia trouwt in 1925 te Veenendaal (Gld.) (?) met Sietse Dijkstra, zoon van Douwe Dijkstra en Antje Keizer. Sietse is geboren in 1895 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Dirkje Hardeman is geboren op zaterdag 12 september 1903 te Veenendaal (Gld.).

Dirkje was gehuwd met Hendrik Heijkamp. Hendrik is geboren rond 1903.

3  Johanna Frederika Hardeman is geboren op vrijdag 2 november 1906 te Amsterdam.

4  Johannes Hendrik Cornelis Hardeman is geboren op dinsdag 27 juli 1909 te Amsterdam, zie XI-CY.

X-CP  Hendrikus Hardeman, zoon van Johannes Hardeman (IX-BU) en Cornelia Bolderman, katoenwever, is geboren op maandag 1 januari 1877 te Veenendaal (Gld.).

Hendrikus trouwt op zaterdag 24 februari 1900 te Veenendaal (Gld.) met Eva Stolzenberg, dochter van Julius Stolzenberg en Catharina Eickschen. Eva is geboren op donderdag 5 februari 1880 te Vierssen.

Van Hendrikus en Eva zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Hardeman is geboren op dinsdag 21 mei 1901 te Rheine (D).

Cornelia trouwt op zaterdag 8 juli 1922 te Veenendaal (Gld.) met Jacob Jan Elberts. Jacob is geboren rond 1892.

2  Johanna Hardeman is geboren op zondag 22 maart 1903 te Duisburg (D).

Johanna was gehuwd met Hendrik Gieteling. Hendrik is geboren rond 1903.

3  Johannes Hardeman is geboren op zaterdag 10 februari 1906 te Veenendaal (Gld.), zie XI-CZ.

4  Catharina Hardeman is geboren op zaterdag 20 februari 1909 te Veenendaal (Gld.).

Catharina was gehuwd met Herman Reinardus Ebskamp. Herman is geboren rond 1909.

5  Julius Hardeman is geboren op dinsdag 25 juli 1911 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DA.

6  Maria Hardeman is geboren op zaterdag 29 maart 1913 te Veenendaal (Gld.).

Maria was gehuwd met Hannes Vink. Hannes is geboren rond 1913.

7  Frederik Hardeman is geboren op dinsdag 7 maart 1916 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DB.

8  Hendrik Hardeman is geboren op zaterdag 20 april 1918 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DC.

9  Aart Hardeman is geboren op woensdag 19 mei 1920 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 23 mei 1920 te Veenendaal (Gld.).

10  Helena Hardeman is geboren op vrijdag 14 januari 1921 te Veenendaal (Gld.).

Helena was gehuwd met Gerard Heddeman. Gerard is geboren rond 1921.

X-CQ  Grietje Hardeman, dochter van Klaas Hardeman (IX-BV) en Neeltje Diepeveen.

Grietje trouwt op zaterdag 10 juli 1880 te Veenendaal (Gld.) (1) met Johannes van Alphen, zoon van Johannes van Alphen en Aaltje Stuivenberg. Johannes is geboren in 1855 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden voor 1888 te Veenendaal (Gld.) (?).

Grietje trouwt in 1888 te Veenendaal (Gld.) (?) (2) met Dirk de Man, zoon van Wouter de Man en Cornelia Bolderman. Dirk, ploegbaas NS, is geboren op donderdag 29 oktober 1863 te Veenendaal (Gld.) (?), is overleden op dinsdag 17 november 1936 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Dirk en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk de Man is geboren in 1889 te Veenendaal (Gld.) (?).

2  Cornelia de Man is geboren in 1891 te Veenendaal (Gld.) (?).

Cornelia trouwt in 1915 te Veenendaal (Gld.) (?) met Jan Berkhof. Jan is geboren in 1890 te Veenendaal (Gld.) (?).

3  Gerritje de Man is geboren in 1893 te Veenendaal (Gld.) (?).

Gerritje trouwt te Veenendaal (Gld.) (?) met Dominicus Broekhoven. Dominicus is geboren in 1890 te Veenendaal (Gld.) (?), is gedoopt.

X-CR  Aart Hardeman, zoon van Klaas Hardeman (IX-BV) en Neeltje Diepeveen, arbeider, is geboren op vrijdag 25 december 1863 te Veenendaal (Gld.).

Aart trouwt op zaterdag 28 mei 1887 te Veenendaal (Gld.) met Mietje Marcus, dochter van Simon Marcus en Johanna Maria Schoondermark. Mietje is geboren in 1865 te Veenendaal (Gld.) (?).

Van Aart en Mietje zijn twee kinderen bekend:

1  Nikolaas Hardeman is geboren op donderdag 15 september 1887 te Veenendaal (Gld.).

2  Simon Hardeman is geboren op woensdag 20 februari 1889 te Veenendaal (Gld.).

X-CS  Gijsbert Hardeman, zoon van Klaas Hardeman (IX-BV) en Neeltje Diepeveen, koopman, is geboren op dinsdag 22 januari 1867 te Veenendaal (Gld.).

Gijsbert trouwt op zaterdag 14 februari 1891 te Veenendaal (Gld.) met Merritje Slok, dochter van Aart Slok en Hendrijntje Turkesteen. Merritje is geboren op woensdag 8 juli 1863 te Veenendaal (Gld.).

Van Gijsbert en Merritje zijn zes kinderen bekend:

1  Merritje Hardeman is geboren op zaterdag 11 juli 1891 te Veenendaal (Gld.).

2  Neeltje Hardeman is geboren op zondag 7 januari 1894 te Veenendaal (Gld.).

3  Aart Hardeman is geboren op woensdag 13 maart 1895 te Rheine (D).

4  Grietje Hardeman is geboren op dinsdag 7 september 1897 te Lonneker (OV).

5  Hendrijntje Hardeman is geboren op donderdag 3 november 1898 te Ede.

6  Gijsbert Hardeman is geboren op zaterdag 3 november 1900 te Veenendaal (Gld.).

X-CT  Hendrika van Esse, dochter van Wouter van Esse (IX-BW) en Janna van de Haar, is geboren op woensdag 3 mei 1882 te Amerongen, is overleden op zaterdag 10 februari 1973 te Veenendaal (Gld.).

Hendrika trouwt voor 1894 te Amerongen met Hendrik van de Hoef, zoon van Teunis van de Hoef en Evertje Beijer. Hendrik, agriculteur, is geboren op vrijdag 24 februari 1865 te Rhenen, is overleden op zaterdag 19 oktober 1946 te Veenendaal (Gld.), is begraven te Veenendaal (Gld.).

Hendrik was later gehuwd (2) met N.N..

Van Hendrik en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Teunis van de Hoef is geboren op dinsdag 4 juni 1901 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DD.

2  Wout van de Hoef is geboren op donderdag 4 januari 1906 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DE.

3  Evert Jan van de Hoef (Eef) is geboren op woensdag 27 september 1911 te Veenendaal, zie XI-DF.

4  Jansje Janna Hendrika van de Hoef is geboren op dinsdag 19 mei 1914 te Veenendaal (Gld.), zie XI-DG.

X-CU  Aris Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, is geboren op donderdag 27 september 1883 te Weesperkarspel, is overleden op maandag 7 december 1959 te Renswoude.

Aris trouwt op donderdag 23 november 1905 te Woudenberg met Geertruida van Wakeren, dochter van Jacob Matheus van Wakeren en Everdina van Silfhout. Geertruida is geboren op donderdag 4 november 1886 te Woudenberg, is overleden op maandag 15 juni 1981 te Veenendaal (Gld.).

Van Aris en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1  Gijsbert Hardeman is geboren op vrijdag 5 juli 1907 te Leersum, zie XI-DH.

2  Cornelis Jan Hardeman is geboren in 1908 te Leersum (?).

Cornelis trouwt in 1935 te Woudenberg (?) met J.C. van de Kraats. J is geboren in 1910 te Woudenberg (?).

3  Everdina Hardeman is geboren in 1910 te Amerongen (?).

Everdina trouwt in 1930 te Amerongen (?) met Jan van Voskuilen ook genaamd Jan Voskuilen (zonder. Jan is geboren in 1905 te Amerongen (?).

4  Jacob Matheus Hardeman is geboren op zondag 1 december 1912 te Amerongen, zie XI-DI.

5  Catharina Geertruida Hardeman is geboren in 1914 te Amerongen (?).

Catharina trouwt in 1935 te Amerongen (?) met Floor Troost. Floor is geboren in 1910 te Amerongen (?).

6  Aris Hardeman is geboren in 1916 te Amerongen (?).

Aris trouwt in 1940 te Amerongen (?) met H.G. Takker. H is geboren in 1920 te Woudenberg (?).

7  Hendrika Wilhelmina Hardeman is geboren in 1918 te Amerongen (?).

Hendrika trouwt in 1940 te Amerongen (?) met Jan Blaauwendraad. Jan is geboren in 1915 te Amerongen (?).

8  Gerritje Hardeman is geboren in 1920 te Amerongen (?).

Gerritje trouwt in 1940 te Amerongen (?) met H.W. van Lienden. H is geboren in 1915 te Amerongen (?).

9  Martinus Hardeman is geboren in 1922 te Amerongen (?).

Martinus trouwt in 1947 te Amerongen (?) met G. Veltman. G is geboren in 1925 te Woudenberg (?).

X-CV  Gijsbertus Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, is geboren op donderdag 20 december 1888 te Woudenberg, is overleden op donderdag 26 november 1953 te Ede.

Gijsbertus trouwt op zaterdag 22 februari 1913 te Ede met Derkje van den Heuvel, dochter van Hendrik van den Heuvel en Lutje Schoonderbeek. Derkje is geboren op woensdag 15 juni 1892 te Ede, is overleden op maandag 12 maart 1984 te Veenendaal (Gld.).

Van Gijsbertus en Derkje zijn dertien kinderen bekend:

1  Gijsbert Hardeman is geboren op zaterdag 17 mei 1913 te Ede.

Gijsbert was gehuwd met Stien Foppen. Stien is geboren rond 1913.

2  Hendrik Hardeman is geboren op donderdag 8 april 1915 te Ede.

3  Catharina Hardeman is geboren op maandag 24 juli 1916 te Ede.

Catharina was gehuwd met Hendrik van Dalder. Hendrik is geboren rond 1916.

4  Leendert Hardeman is geboren op dinsdag 22 januari 1918 te Ede.

Leendert was gehuwd met Elisabeth van Ginkel. Elisabeth is geboren rond 1918.

5  Arris Hardeman is geboren op zaterdag 22 november 1919 te Ede, is overleden op vrijdag 5 december 1919 te Ede.

6  Jan Hardeman is geboren op zondag 26 december 1920 te Bennekom, zie XI-DJ.

7  Derkje Hardeman is geboren op dinsdag 7 augustus 1923 te Ede.

Derkje was gehuwd met Aart Stomphorst. Aart is geboren rond 1923.

8  Gijsbertus Hardeman is geboren op vrijdag 15 mei 1925 te Ede, is overleden op woensdag 27 mei 1925 te Ede.

9  Gijsbertus Hardeman is geboren op zondag 11 juli 1926 te Ede, is overleden op maandag 12 december 1927 te Ede.

10  Gijsbertus Hardeman is geboren op zondag 2 september 1928 te Ede.

Gijsbertus was gehuwd met Maria Meier. Maria is geboren rond 1928.

11  Arris Hardeman is geboren op woensdag 29 januari 1930 te Ede, zie XI-DK.

12  Gerrit Hardeman is geboren op woensdag 6 april 1932 te Ede, zie XI-DL.

13  Heintje Hardeman is geboren op zaterdag 17 november 1934 te Ede.

Heintje trouwt in 1955 te Ede (?) met Herman van Roekel, zoon van Gerrit van Roekel en Jenneke Stunneberg. Herman is geboren in 1930 te Bennekom (?).

X-CW  Teunis Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, spoorweg-arbeider, is geboren op dinsdag 21 juli 1891 te Woudenberg, is overleden op dinsdag 24 oktober 1933 te Ede.

Teunis trouwt op vrijdag 26 mei 1916 te Renswoude met Maria Methorst, dochter van Jan Methorst en Maria de Koning. Maria is geboren op dinsdag 12 oktober 1897 te Renswoude, is overleden op vrijdag 5 februari 1988.

Van Teunis en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsbert Hardeman is geboren op dinsdag 10 oktober 1916 te Ede, is overleden op donderdag 4 juni 1925 te Arnhem.

2  Maria Hardeman is geboren op zaterdag 21 september 1918 te Ede, is overleden op woensdag 23 januari 1935 te Utrecht.

3  Catharina Hardeman is geboren op donderdag 22 maart 1923 te Ede.

4  Gijsbert Hardeman is geboren op maandag 12 april 1926 te Ede.

5  Jan Hardeman is geboren op maandag 30 september 1929 te Ede.

X-CX  Cornelis Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, metselaar, is geboren op woensdag 21 december 1892 te Woudenberg.

Cornelis trouwt op zaterdag 7 augustus 1920 te Ede met Weimpje Hol. Weimpje is geboren op zaterdag 4 januari 1896 te Ede.

Van Cornelis en Weimpje zijn zeven kinderen bekend:

1  Catharina Hardeman is geboren op zaterdag 27 november 1920 te Ede, is overleden voor vrijdag 2 juli 1926 te Ede.

2  Wouter Hardeman is geboren op dinsdag 22 januari 1924 te Ede.

3  Catharina Hardeman is geboren op vrijdag 2 juli 1926 te Ede.

4  Annetje Hardeman is geboren op maandag 13 februari 1928 te Ede.

Annetje was gehuwd met G.J. van Roekel. G is geboren rond 1928.

5  Gijsbertha Hardeman is geboren op donderdag 20 augustus 1931 te Ede.

6  Gijsbertus Hardeman is geboren op dinsdag 8 september 1936 te Ede.

7  Geurtje Woutera Hardeman is geboren op maandag 22 augustus 1938 te Ede.

Geurtje was gehuwd met Wim van Kessel. Wim is geboren rond 1938.

X-CY  Gijsbert Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, is geboren op maandag 26 augustus 1895 te Woudenberg.

Gijsbert trouwt op zaterdag 13 augustus 1921 te Ede met Celia van den Heuvel. Celia is geboren in 1900 te Ede (?).

Van Gijsbert en Celia zijn twee kinderen bekend:

1  Gijsbert Hardeman is geboren op donderdag 24 november 1921 te Ede, zie XI-DM.

2  Jan Hardeman is geboren op woensdag 27 december 1939 te Arnhem, zie XI-DN.

X-CZ  Marinus Hardeman, zoon van Gijsbert Hardeman (IX-BY) en Catharina van Dijk, arbeider, is geboren op maandag 21 augustus 1899 te Woudenberg.

Marinus trouwt op zaterdag 22 april 1922 te Ede met Gerritje Beek. Gerritje is geboren op woensdag 8 juli 1903 te Ede.

Van Marinus en Gerritje zijn acht kinderen bekend:

1  Catharina Hardeman is geboren op maandag 28 augustus 1922 te Ede.

Catharina was gehuwd met Siegmond Looys. Siegmond is geboren rond 1922.

2  Maria Hardeman is geboren op zaterdag 31 mei 1924 te Ede.

Maria was gehuwd met P.A. Klop. P is geboren rond 1919, is overleden in 1989.

3  Gijsbertha Hardeman is geboren op maandag 10 augustus 1925 te Renswoude.

Gijsbertha was gehuwd met A. van de Pol. A is geboren rond 1918, is overleden in 1988.

4  Hendrik Hardeman is geboren op maandag 25 april 1927 te Renswoude, zie XI-DO.

5  Gijsbert Hardeman is geboren op woensdag 3 april 1929 te Renswoude.

Gijsbert was gehuwd met G. van Roekel. G is geboren rond 1929.

6  Jan Hardeman is geboren op vrijdag 24 oktober 1930 te Ede, zie XI-DP.

7  Hendrika Hardeman is geboren op maandag 29 augustus 1932 te Ede.

Hendrika was gehuwd met W. van Milligen. W is geboren rond 1932.

8  Johanna Hardeman is geboren op vrijdag 27 december 1935 te Ede.

Johanna was gehuwd met H. van Roekel. H is geboren rond 1935.


Generatie XI

In deze generatie zijn 120 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1900 en 1994. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Utrecht (30x), Ede (26x), Veenendaal (Gld.) (26x), Pella (Iowa) (USA)) (21x), Oskaloosa (Iowa) (USA)) (14x), 's-Gravenhage (12x), Amsterdam (12x), Bennekom (9x), Hobart (8x), Tracy (Iowa) (USA)) (7x), Baarn (6x), Vreeland (6x), Taintor (Iowa) (USA)) (5x), Zaandam (5x), Meerssen (4x), Monnickendam (4x), Zeist (4x), Benschop (4x), Vlaardingen (4x), Breukelen (4x), Leiden (3x), Rotterdam (3x), Des Moines (Pol) (3x), Lacey (Iowa) (USA)) (3x), Bussum (3x), Soest (3x), Weesp (3x), Aalten (3x), Arnhem (3x), Breukelen-St.Pieter (3x), Beverwijk (2x), Zwartsluis (2x), Lansing (Illinois) (USA)) (2x), Jasper County (Iowa) (USA)) (2x), Illinois (USA) (2x), Hoek (2x), Edam (2x), Diever (2x), IJsselmuiden (2x), Wassenaar (2x), Mahaska County (Iowa) (USA)) (2x), Marion County (Iowa) (USA)) (2x), Woudenberg (2x), Oudenrijn (2x), Rhenen (2x), Delta (Iowa) (USA)), De Bilt, Tiel, Valburg, Breukelen-Nijenrode, Voorburg, Breda, Den Dolder, Black Oak Township (Iow), Whiting (Indiana) (USA)), Woerden, Yallourn, Apeldoorn, Zetten, Abcoude-Baambrugge, Blesdijke, Heerde, Lunteren (GE), Knoxville (Iowa) (USA)), Kirchhain (D), New Sharon (Iowa) (USA)), Nijmegen, Ollivett (Iow), Ophemert, Rose Hill (Iowa) (USA)), Highland (Indiana) (USA)), Kockengen, Haarlemmermeer, Gouda, Garfield Township (Iowa) (USA)), Renkum, Dodewaard, Loosdrecht, Djakarta en Hilversum. Er zijn momenteel nog 108 van de 360 kinderen in leven.

XI-A  Matthijs van Hunnik, zoon van Matthijs van Hunnik (X-A) en Tonia Bos, slager, koopman in vee, is geboren op donderdag 28 januari 1886 te Ede, is overleden op vrijdag 1 juli 1960 te Ede.

Matthijs trouwt op donderdag 5 maart 1908 te Veenendaal (Gld.) (1) met Carolina Anthonetta Theodora Knijff, dochter van Anthonius Leonardus Knijff en Mechtelina Rijnberk. Carolina is geboren op dinsdag 24 maart 1885 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 18 januari 1945 te Lunteren (GE).

Van Matthijs en Carolina zijn acht kinderen bekend:

1  Tonia Mathilde van Hunnik is geboren op zaterdag 24 oktober 1908 te Ede.

2  Mechtelina Anthonia van Hunnik is geboren op vrijdag 4 maart 1910 te Ede.

3  Matthijs van Hunnik ook genaamd Thijs is geboren op woensdag 1 november 1911 te Ede, is overleden in 1973.

Matthijs trouwt te Ede (?) met Hendrika Bakkenes ook genaamd Riek, dochter van Frans Bakkenes en Hendrikje van de Bospoort. Hendrika is geboren in 1920 te Ede (?).

4  Anthonius Leonardus van Hunnik is geboren op donderdag 3 april 1913 te Ede.

Anthonius trouwt op donderdag 4 februari 1937 te Ede met H. van Bronkhorst. H is geboren rond 1912.

5  Carolina Anthonetta Theodora van Hunnik is geboren op vrijdag 11 februari 1916 te Ede.

Carolina trouwt op dinsdag 10 mei 1949 te Ede met L. Werner. L is geboren rond 1919.

6  Jan van Hunnik is geboren op zondag 11 februari 1917 te Ede, is gedoopt, zie XII-A.

7  Wilhelmina van Hunnik is geboren op maandag 3 januari 1921 te Ede.

Wilhelmina trouwt op donderdag 10 juni 1948 te Ede met P. Evers. P is geboren rond 1918.

8  Hermanus van Hunnik is geboren op zaterdag 24 januari 1925 te Ede.

Matthijs trouwt op donderdag 5 februari 1948 te Ede (2) met Tieka Visser. Tieka is geboren op dinsdag 19 augustus 1890 te Amsterdam.

XI-B  Sjaak Theodoor van Hunnik, zoon van Matthijs van Hunnik (X-A) en Tonia Bos, is geboren op woensdag 13 september 1893 te Veenendaal (Gld.), is overleden op zondag 9 mei 1976 te Culemborg.

Sjaak trouwt op woensdag 24 augustus 1921 te Veenendaal (Gld.) (1) met Alberta Charlotta van Ravenhorst, dochter van Peter van Ravenhorst en Jacobje Driessen Duifhuis. Alberta is geboren op zaterdag 10 augustus 1901 te Veenendaal (Gld.), is overleden op donderdag 16 juni 1988 te Wageningen, is begraven te Veenendaal (Gld.).

Van Sjaak en Alberta zijn twee kinderen bekend:

1  Tonia van Hunnik is geboren op vrijdag 3 maart 1922 te Veenendaal (Gld.).

Tonia trouwt op maandag 10 november 1941 te Veenendaal (Gld.) met J.A.M. Blomert. J is geboren rond 1911.

2  Jacoba Petronella van Hunnik is geboren op donderdag 7 februari 1924 te Veenendaal (Gld.).

Jacoba trouwt op donderdag 27 mei 1943 te Veenendaal (Gld.) met Hendrik C. Bos. Hendrik is geboren rond 1913.

Sjaak trouwt in 1929 (2) met Antonia Johanna Hak. Antonia is geboren rond 1904.

XI-C  Dirkje Mathilda van Hunnik, dochter van Hermanus van Hunnik (X-B) en Magdalina Bos, is geboren in 1891, is overleden in 1976.

Dirkje trouwt in 1910 met Johannes Botterweg. Johannes, winkelier, is geboren in 1886, is overleden in 1971.

Van Johannes en Dirkje is een kind bekend:

1  Hermanus Johannes Botterweg ook genaamd Herman is geboren op vrijdag 20 september 1918 te Tiel.

Hermanus trouwt in 1943 met Artje de Kemp ook genaamd An de Kemp. Artje is geboren op maandag 22 september 1919 te Tiel.

XI-D  Albertina Johanna van de Geer, dochter van Johan Albert van de Geer (X-C) en Antonia Johanna Koekenberg, is geboren op zondag 5 januari 1913 te 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 4 oktober 2000 te Wassenaar.

Albertina trouwt op vrijdag 3 februari 1939 te Wassenaar met Willem Frederik Hendrik Anne Mac Lean. Willem is geboren op zaterdag 15 februari 1890 te Delft, is overleden op woensdag 19 mei 1971 te Wassenaar.

Van Willem en Albertina zijn twee kinderen bekend:

1  Frits Charles Mac Lean is geboren op maandag 19 maart 1945 te Wassenaar.

2  Henry Hermman Mac Lean is geboren op maandag 7 november 1949 te Wassenaar.

XI-E  Johannes Wilhelmus van de Geer, zoon van Johan Albert van de Geer (X-C) en Ant