Parenteel van Clement Janse van de Geer (>1539-?) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXIV -

© 2024  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20231205


Inleiding
INLEIDING:

Dit overzicht van de rooms-katholieke tak van de Nieuwveense familie VAN DE(R) GEER begint met een korte typering, en vervolgens een uitgewerkte Genealogie.

KORTE TYPERING
We beginnen de beschrijving van deze tak met de verst bekende voorouder, namelijk Clement Janse van de(r) Geer. Clement moet in of kort na 1539 zijn geboren omdat zijn naam in 1599 voorkomt op de lijst van weerbare mannen van Rijnland. Weerbare mannen waren mannen tussen de 18 en 60 jaar die konden worden opgeroepen om een stad of dorp te verdedigen. We weten dat Clement Jansz van de (r) Geer een dochter Jaepgen en een zoon Gerrit kreeg. Aangenomen wordt dat ook Pieter Clementsz en Jan Clementsz twee zonen van hem waren maar sluitend bewijs hiervoor is nog niet gevonden. Pieter was in 1594 en in 1609 ambachtsbewaarder van Nieuwveen, wat erop duidt dat hij landerijen bezat. In 1578 kreeg de hervorming in Nieuwveen zijn beslag en kwam de rooms katholieke kerk van Nieuwveen in handen van de hervormers. Clement en zijn kinderen Pieter, Gerrit, Jan en Jaepgen van de(r) Geer gingen daarom na 1578 in Zevenhoven ter kerke. Dat de katholieke Pieter, de zoon van Clement desondanks de functie van ambachtsbewaarder van Nieuwveen kreeg duidt er op dat hij aanzienlijke landerijen moet hebben gehad. Ook Pieter Clements zoon Jan was ambachtsbewaarder en wel in 1612 en 1613. Na het overlijden van laatstgenoemde in 1625 werd in 1640 de boedel gescheiden en dan wordt het vermoeden over de grootte van de landerijen bevestigd. Onder de stukken land die dan verdeeld worden was een stuk ter grootte van 1020 roeden lands in Nieuwveen en 2 morgen lands in Calslagen. Op een kaart van Gerredt Dircksz., op een schaal van 1: ca. 4200, uit 1655 vinden we dit stuk land terug en daardoor weten we dat op de betreffende landerijen ook een huis stond met de naam "De Geer" (zie de rode stip op onderstaande kaart). Het huis stond ten westen van Nieuwveen, ten westen van het Nieuwveens Jaagpad, bij de tegenwoordige splitsing Westkanaalweg, Geerweg, en de Oude Nieuwveenseweg. Helaas werd die oude boerderij "De Geer" in de 19 e eeuw door brand verwoest en vindt men er tegenwoordig de boerderij die nadien op de zelfde plaats werd gebouwd. Door het vervenen verdwenen in de 17e en 18e eeuw veel gronden voor landbouw en veeteelt in de omgeving van Nieuwveen. Dat is waarschijnlijk de reden geweest dat de leden van de katholieke tak Van de(r) Geer die voornamelijk gemengd bedrijf uitoefenden uit Nieuwveen zijn weggetrokken. We vinden ze in westelijke richting terug zoals in Leiderdorp, Veur, Zoeterwoude en andere plaatsen achter de duinenrij of in 't Sticht, aan de andere kant van de rivier de Drecht, in Mijdrecht. Uit de beroepen, boedelscheidingen en leges op het trouwen en begraven kunnen we opmaken dat het ze financieel in de 18e eeuw niet voor de wind is gegaan.

Detail v.d. kaart v. Gerredt Dircksz. uit 1655 met daarop het huis De Geer:


Generatie I

(van 1539)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1560 en 1585.
I  Clement Janse van de Geer, zoon van Jan Willemse van der Gheer, is geboren na 1539. Clement wordt als weerbare man vermeld op donderdag 14 januari 1599 Nieuwveen Clement is in het bezit van een halve lancie ter verdediging..<1>

De naam Clement Jansz komt voor op een 'Lijst van Weerbare Mannen van Nieuwveen van boven de 18 jaar en beneden de 60 jaar' van 14.1.1599 (zie: OAR, Leiden, inv.nr. 9479). Hij is zeer waarschijnlijk, gelet op het eenmalig voorkomen van de naam Clement Jansz op deze lijst, de vader van Pieter Clementse (van de Geer). Uit die lijst maken we op dat hij een halve lancie ter verdediging had.

Van Clement en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Clementse van de Geer is geboren rond 1560, zie II-A.

2  Jan Clements van de Geer is geboren rond 1565, zie II-B.

3  Gerrit Clementse van de Geer is geboren rond 1580, is overleden na donderdag 15 november 1640. Gerrit is voogd op donderdag 15 november 1640 Nieuwveen over Arien Thomasse en Immetgen Thomasse, kinderen van overleden zuster Jaepgen Clements.. Gerrit werd minstens 60 jaar.<2>

Gerrit is voogd van zijn neef Arien Thomasse (zie II-C.2).<3,4> Gerrit is voogd van zijn nicht Immetgen Thomas (zie II-C.1).<5,6>

4  Jaepgen Clements van de Geer is geboren rond 1585, zie II-C.


Generatie II

(van 1560 tot 1640)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1581 en 1627.

II-A  Pieter Clementse van de Geer, zoon van Clement Janse van de Geer (I), is geboren rond 1560, is overleden in 1624. Pieter is ambachtsbewaarder Nieuwveen in 1594 en 1609. Pieter wordt vermeld in 1599 Nieuwveen als weerbare man. Pieter wordt als belastingplichtige vermeld in 1600 Nieuwveen . Hij wordt aangeslagen voor 10 gulden, vermeerderd met 20 gulden, tot 30 gulden.. Pieter wordt als belastingplichtige vermeld in 1623 van de 200e penning van Rijnland (belasting). Hij wordt aangeslagen voor 10 gulden. Pieter wordt als overleden vermeld in 1625 Nieuwveen in de aanslagen voor de belastingen van Rijnland in 1625. Pieter wordt als overleden bestevader (grootvader) vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen. Pieter werd ongeveer 64 jaar.<7..12>

Pieter Clements wordt vermeld op een lijst van 'weerbare mannen van Rijnland' die in 1599 werd opgemaakt. 'Weerbaar' wil zeggen dat het mannen zijn die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn. Pieter blijkt dan in Nieuwveen te wonen (zie: OAR, Leiden, inv.nr. 9479). Pieter is in 1594 en in 1609 ambachtsbewaarder van Nieuwveen ('Lijst van Ambachtsbewaarders op voornaam, van 1400 tot 1700, deel 2', bijeen gesprokkeld uit verschillende bronnen van het GAL en OAR te Leiden door Genea-Rijnland te Leiden). Pieter Clements van de Geer wordt in 1600 aangeslagen voor 10 gulden met een verdubbeling van 20 gulden waardoor hij uiteindelijk 30 gulden belasting moest betalen ('Kohieren van de dorpen van het Ressort Leiden van 1600', zie: GAL, inv.nr. 1882r vl 9). Ook in 1623 wordt hij aangeslagen voor 10 gulden belasting ('Kohier van de 200e Penning van Rijnland van 1623', GAL, inv.nr. 4524). In het 'Kohier van de Penningen van Rijnland van 1625' (GAL, inv.nr 4526) wordt vermeld dat hij is overleden. Bij de boedelscheiding van zijn zoon Jan Pieterse van de Geer, die tijdens zijn leven getrouwd was met Catharijna Cornelisdr, wordt naar Pieter Clementse verwezen als 'bestevaeder' (grootvader), met de opmerking dat hij overleden is (zie: WA, Nieuwveen van 11.8.1640).

Pieter was gehuwd met N.N..

Van Pieter en N zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Pieterse van de Geer is geboren voor 1581, zie III-A.

2  Antonis Pieterse van de Geer is geboren rond 1585, is overleden na zaterdag 11 augustus 1640. Antonis wordt vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen als oom van Aefgen en Ermtruijtgen, kinderen van zijn overleden broer Jan Pieterse van de Geer. als oom. Antonis werd minstens 55 jaar.<13>

Antonis is voogd van zijn nicht Ermtruijtgen Jans van de Geer (Ermtruijt) (zie III-A.4).<14..16>

II-B  Jan Clements van de Geer, zoon van Clement Janse van de Geer (I), is geboren rond 1565, is overleden voor 1599. Jan werd hoogstens 34 jaar.

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Clement Janse van de Geer is geboren rond 1590, zie III-B.

II-C  Jaepgen Clements van de Geer, dochter van Clement Janse van de Geer (I), is geboren rond 1585, is overleden voor donderdag 15 november 1640. Jaepgen wordt vermeld op donderdag 15 november 1640 Nieuwveen als overleden echtgenote van Thomas Ariense. Jaepgen werd hoogstens 55 jaar.<17>

Toen Jaepgen Clements was overleden en op 15 november 1640 de boedelscheiding werd uitgesproken bleek dat Gerrit Clementse van de Geer haar broer was. Gelet op de weinig voorkomende naam Clement in Nieuwveen wordt aangenomen dat Jaepgen ook een zuster is van Pieter Clementse en Jan Clementse van de Geer, sluitend bewijs hiervoor is echter nog niet gevonden. Dat zij bij bovengenoemde boedelscheiding niet worden genoemd is niet zo vreemd omdat zij reeds voor 1640 waren overleden.

Jaepgen was gehuwd met Thomas Ariense. Thomas is geboren rond 1590, is overleden na donderdag 15 november 1640 zo lezen we in de 'Boedelscheiding van Thomas Ariens (weduwnaar) en Jaepgen Clementsdr (overleden), zie: WA, Nieuwveen van 15.11.1640; hier wordt ook de woonplaats vermeld.. Thomas wordt vermeld op donderdag 15 november 1640 Nieuwveen als weduwnaar. Thomas werd minstens 50 jaar.<18>

Van Thomas en Jaepgen zijn twee kinderen bekend:

1  Immetgen Thomas is geboren op zaterdag 15 augustus 1626 aldus vermeld in de boedelscheiding van haar vader Thomas Ariens en haar overleden moeder Jaepgen Clementsdr., zie WA Nieuwveen van 15.11.1640., is overleden na donderdag 15 november 1640. Immetgen wordt vermeld op donderdag 15 november 1640 Nieuwveen als erfgename. Immetgen werd minstens 14 jaar en 3 maanden.<19>

Immetgen had als voogd haar oom Gerrit Clementse van de Geer (zie I.3).<20,21>

2  Arien Thomasse is geboren op maandag 1 november 1627 Zie hiervoor ook de boedelscheiding van zijn vader Thomas Ariens en zijn moeder Jaepgen Clementsdr (overleden), zie: WA Nieuwveen van 15.11.1640., is overleden na donderdag 15 november 1640. Arien wordt vermeld op donderdag 15 november 1640 Nieuwveen als erfgenaam. Arien werd minstens 13 jaar en 14 dagen.<22>

Arien had als voogd zijn oom Gerrit Clementse van de Geer (zie I.3).<23>


Generatie III

(van 1581 tot 1654)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1611 en 1620. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen.

III-A  Jan Pieterse van de Geer ook genaamd van der Geer, zoon van Pieter Clementse van de Geer (II-A) en N.N., is geboren voor 1581, is overleden voor 1623. Jan is ambachtsbewaarder van Nieuwveen in 1612 en 1613.. Jan wordt als weerbare man vermeld op donderdag 14 januari 1599 Nieuwveen. Jan wordt als ambachtsbewaarder vermeld in 1612 van Nieuwveen. Jan wordt als ambachtsbewaarder vermeld in 1613 van Nieuwveen. Jan wordt als overleden echtgenoot vermeld in 1628 Nieuwveen van Catharina Cornelis.. Jan wordt als overleden echtgenoot vermeld op donderdag 3 november 1639 Nieuwveen van Trijntje Cornelis. Jan wordt als erflater vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen. Jan wordt als overleden echtgenoot vermeld op vrijdag 28 november 1642 Nieuwveen van Catharina Cornelis. Jan werd ongeveer 42 jaar.<24..29>

Uit een Lijst van Ambachtsbewaarders van 1400-1700 bijeengebracht door Genea-Rijnland, Leiden (inv.nr. 461,462) blijkt dat hij van 1612-1613 ambachtsbewaarder was van Nieuwveen; hij wordt vermeld onder de naam Jan Pietersz van der Geer. Uit het kohier van de 200 ste penning uit 1623 en het kohier van de penningen van Rijnland uit 1625 valt af te lezen Jan Pieterse van der Geer overleden was en dat weduwe Trijntje Cornelisdochter met Cornelis Adriaansz. Maten was hertrouwd (bron: Hoofdgeld Nieuwveen en Uitterbuurt van 1623, GAL (Leiden), inv. nummer 4025 ff.1223-1252).
In 1640 wordt de boedel gescheiden, uit die boedelscheiding (zie: WA, Nieuwveen van 11.8.1640) blijkt, dat Jan Pietersz. van der Geer land heeft gehad in Nieuwveen (1020 roeden) en in Calslagen (meer dan 2 morgen).

<30>

Jan trouwt rond 1610 op minstens 29-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Catharijna Cornelisdr. (Trijntje). Catharijna is geboren rond 1590, is overleden in 1659. Catharijna, wonende Nieuwveensche dijck in 't Oosteijnde, wordt als ingezetene vermeld van Nieuwveen. Catharijna wordt als belastingplichtige vermeld in 1623 Nieuwveen,ze werd voor hoofdgeld (belasting) aangeslagen. Catharijna wordt als weduwe vermeld in 1628 Nieuwveen van "Jan van Geer ofter Cornelis Aertszoon". Catharijna wordt als weduwe vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen van Jan Pieterse van de Geer. Catharijna wordt vermeld op vrijdag 28 november 1642 Nieuwveen als landeigenaresse. Catharijna wordt vermeld op dinsdag 3 juni 1659 Nieuwveen als landeigenaresse. Catharijna wordt als erflaatser vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen. Catharijna wordt vermeld in 1665 Nieuwveen als erflaatster. Catharijna werd ongeveer 69 jaar.<31..37>

Trijntje blijkt na het overlijden van haar man Jan Pieterse van de Geer land te bezitten in Nieuwveen, zo valt af te lezen uit een koopacte van Cornelis Janse van de Geer (zie: WA, Nieuwveen van 28.11.1642). Uit de Boedelscheiding, die opgemaakt wordt na het overlijden van Trijntje, blijkt dat ze in totaal ruim 41 morgen land bezit, gelegen in Nieuwveen, Calslagen en Aarlanderveen en voorts nog te vergeven had een tegoed(rente)brief ad. 718 car. gulden.

Catharijna was later gehuwd (2) met Cornelis Adriaansz. Maeten (Cees Arij).<38..43>

Van Jan en Catharijna zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Janse van de Geer is geboren in 1611, zie IV-A.

2  Clement Janse van de Geer is geboren rond 1612, zie IV-B.

3  Aefgen Jans van de Geer (Eefje) is geboren rond 1613 Nieuwveen, zie IV-C.

4  Ermtruijtgen Jans van de Geer (Ermtruijt) is geboren in 1615, is overleden voor 1659. Ermtruijtgen wordt als ingezetene vermeld in 1623 Nieuwveen van Nieuwveen, samen met haar stiefvader Cornelis Adriaansz, moeder Trijntgen Cornelisdochter en haar broers Cornelis en Clement en zus Aefgen, en stiefbroer Jan Corneliszoon. Ermtruijtgen wordt als erfgename vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen van de erfenis van haar ouders Jan Pieterse van de Geer en Catharina Cornelisdochter.. Ermtruijtgen werd hoogstens 44 jaar.<44,45>

Ermtruijten erft in 1640, na het overlijden van haar vader Jan Pieterse van de Geer en grootvader Pieter Clementse van de Geer, via haar broer Cornelis Janse 150 gulden en via haar broer Clement Janse 16 gulden, 13 stuivers en 5 penningen. Tevens houdt ze in eigendom een helft van het land gelegen over de Drecht in Calslagen (de andere helft is voor haar zuster Aefgen Jans); zie: Weesk. Arch. Nieuwveen dd. 11.8.1640. Na het overlijden van haar moeder Catharina Cornelisdochter wordt bij de boedelscheiding op 23 oktober 1659 Ermtruijtgen Jans van de Geer niet meer genoemd. Daaruit mag worden geconcludeerd dat ze reeds was overleden.

Ermtruijtgen had als voogd haar oom Antonis Pieterse van de Geer (zie II-A.2).<46,47>

III-B  Clement Janse van de Geer, zoon van Jan Clements van de Geer (II-B), is geboren rond 1590, is overleden na 1654. Clement wordt vermeld in 1623 Nieuwveen als ingezetene en belastingplichtige van Nieuwveen. Clement wordt vermeld op woensdag 13 mei 1654 als weduwnaar van Marritje Cornelisdochter. Clement werd minstens 64 jaar.<48,49>

(Zie: stadsarchief Leiden. Nieuwveen, fol 1250)

Clement was gehuwd met Maritgen Cornelisdr.. Maritgen is geboren rond 1590, is overleden in mei 1654. Maritgen wordt vermeld in 1623 als ingezetene van Nieuwveen. Maritgen wordt vermeld in 1654 Woubrugge als echtgenote van Clement Jansz. Maritgen wordt vermeld in 1654 als overledene. Maritgen werd ongeveer 64 jaar.<50..52>

Van Clement en Maritgen is een kind bekend:

1  Appolonia van de Geer is geboren rond 1620, is overleden na 1623. Appolonia wordt vermeld in 1623 Nieuwveen. Appolonia werd minstens 3 jaar.<53>


Generatie IV

(van 1611 tot 1666)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1643 en 1657.
IV-A  Cornelis Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (III-A) en Catharijna Cornelisdr. (Trijntje), is geboren in 1611, is overleden na donderdag 19 augustus 1666. Cornelis wordt als ingezetene vermeld in 1623 Nieuwveen waarvoor hoofdgeld (belasting) werd betaald. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen van 1020 roe grond in Nieuwveen uit de erfenis van zijn ouders Jan Pieterse van de Geer en Catharina Cornelisdochter.. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op zaterdag 16 maart 1641 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen. Cornelis wordt als koper vermeld op vrijdag 28 november 1642 Nieuwveen van twee stukken veenland in Nieuwveen, groot een halve morgen en 350 roeden respectievelijk.. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op vrijdag 6 december 1647 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen.. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op maandag 28 september 1648 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen.. Cornelis wordt als koper vermeld op woensdag 11 mei 1650 Nieuwveen van een tuin met schuur in Nieuwveen, groot 2 hond.. Cornelis wordt als koper vermeld op woensdag 10 mei 1651 Nieuwveen van een hooihuis en erf met een schuur ten zuiden van de Nieuwveense dijk.. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 7 augustus 1657 Amsterdam als testateur. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen. Cornelis wordt als oom vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van Trijntje Clementsdochter van der Geer, waaraan hij 300 caroli gulden moet betalen.. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van een klein huisje, erf, gronden en veenland te Nieuwveen uit de nalatenschap van zijn moeder Trijntje Cornelis.. Cornelis wordt als schuldeiser vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen van Wijbrant Janse Cuijper wegens de verkoop van een huis en erf te Nieuwveen ("650 caroli gulden en 40 grooten stuck").. Cornelis wordt als verkoper vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen van een huis, erf en gronden, 50 roe groot, in Nieuwveen aan Wijbrant Janse Cuijper.. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 25 mei 1662 Nieuwveen van gronden gelegen in Nieuwveen.. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld in 1665 Nieuwveen van de erfenis van Trijnjte van der Geer. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op woensdag 2 september 1665 Nieuwveen van gronden in Calslagen.. Cornelis wordt vermeld op donderdag 19 augustus 1666 Nieuwveen . Hij blijkt 500 gulden schuldig te zijn aan Bouwen Pieters Knecht uit Aarlanderveen, op 21 april 1681 blijkt deze schuld te zijn afgelost. Cornelis werd minstens 55 jaar.<54..69>

Cornelis Janse van de Geer erft in 1640, na het overlijden van zijn vader Jan Pieterse van de Geer en grootvader Pieter Clementse van de Geer, twee partijen land in Nieuwveen groot omstreeks 1020 roeden (= bijna anderhalve ha.). Daarnaast moet hij aan zijn twee zusters Aefgen Jans en Ermtruitgen Jans elk 150 gulden betalen (zie: WA, Nieuwveen dd. 11.08.1640). Cornelis koopt op 28 november 1642 van Willem Matheusz twee stukjes veenland in Nieuwveen, ieder een hond groot, voor 350 gulden. Zijn moeder Catharijna Cornelisdochter, weduwe van Jan Pieterse van de Geer, blijkt veenland te bezitten ten westen van beide door Cornelis aangekochte stukken. Na het overlijden van zijn moeder Catharijna Cornelisdochter in 1659 erft Cornelis een klein huisje met erf enz.(vermoedelijk het huisje waar zijn moeder tot het laatst gewoond heeft) aan de zuidzijde van de Nieuwveenschen dijk in Nieuwveen, alsmede een stuk veenland van 15 morgen (= bijna 13 ha.) eveneens in Nieuwveen, een stuk hooiland van 1 morgen en 4 hond (= bijna 1,5 ha.) in Calslagen; voorts moet hij aan Trijntje Clementsdr. (zijn oomzegster) 300 carolus gulden betalen (zie: WA, Nieuwveen dd. 23.10.1659). Het geerfde hooiland is gelegen ten noorden van land van zijn oomzegster Trijntje, het weeskind van zijn broer Clement Janse van de Geer. Cornelis Janse van de Geer verkoopt op 12 mei 1661 het huisje en het hooiland dat hij in 1659 van zijn moeder erfde voor 650 carolus gulden (ORA, Nieuwveen van die datum).

Cornelis was gehuwd (1) met Meinsje Dirxdr van der Geer. Meinsje is geboren rond 1615, is overleden na 1657. Meinsje werd minstens 42 jaar.

Van Cornelis en Meinsje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) is geboren rond 1646, is rooms katholiek gedoopt, zie V-A.

2  Claas Cornelisse van de Geer (Claes) is geboren rond 1644, zie V-B.

Cornelis trouwt rond 1660 op ongeveer 49-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 45-jarige Aechtgen Dirxdr (Aechje), dochter van Dirck N.N.. Aechtgen is geboren rond 1615, is overleden voor vrijdag 25 april 1681. Aechtgen woont Nieuwveen in 1671. Aechtgen wordt vermeld op donderdag 22 oktober 1671 Nieuwveen als verkoopster. Aechtgen wordt vermeld op vrijdag 25 april 1681 Nieuwveen als erflaatster. Aechtgen werd hoogstens 66 jaar.<70,71>

Op 21 juli 1671 in Calslagen en op 22 oktober 1671 te Nieuwveen tekent weduwe Aechtgen Dircxsdochter voor de verkoop van een boerderij, hooiberg, schuur en boomgaard en twintig morgen hooi- en weiland, gelegen in de Westeindsepolder van Calslagen en Nieuwveen voor 9.500 carolus gulden aan haar stiefzoon Dirck Cornelisse van de Geer.

Aechtgen was later gehuwd (2) met Cornelis Pieterse van Veen.<72..75>

.

IV-B  Clement Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (III-A) en Catharijna Cornelisdr. (Trijntje), is geboren rond 1612, is overleden op vrijdag 18 oktober 1658. Clement wordt vermeld in 1623 als ingezetene en belastingplichtige te Nieuwveen. Clement wordt vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen als erfgenaam van zijn overleden ouders Jan Pieterse van de Geer en Catharina Cornelis. Clement wordt als overleden vader vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van Trijntje Clements van de Geer. Clement werd ongeveer 46 jaar.<76..78>

Clement Janse van de Geer krijgt na het overlijden van zijn vader Jan Pieterse van de Geer en grootvader Pieter Clementse van de Geer in 1640 een stuk land van 2 morgen (= ruim anderhalve ha.) in Calslagen in eigendom. Daarnaast moet Clement Janse aan zijn zussen Aefgen Jans en Ermtruijtgen Jans elk een bedrag geven van 16 gulden, 13 stuiver en 5 penningen (zie: WA, Nieuwveen dd. 11.8.1640). In de WA, Nieuwveen van 19.5.1661 wordt in een boedelscheiding van Jan Janse van Ruijten, nagelaten zoon van zaliger Marritje Jacobs, in de belendingen en wel op de derde bladzijde gesproken van het weeskind van Clement Janse van de Geer, hieruit blijkt dat Clement land had in Nieuwveen.

Clement trouwt rond 1642 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Maartje Louris Diggel, dochter van Louris Diggel. Maartje is geboren rond 1617. Maartje wordt vermeld op zondag 11 februari 1657 als overledene. Maartje wordt als overleden echtgenote vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van de overleden Clement Janse van de Geer.<79>

Maartje Louris Diggel is mogelijk een dochter van Louris Jansz. Buijs, ook genaamd Diggel, geboren rond 1570 en overleden voor 1626 en Trijntgen Arends Broer, overleden voor 1626, dochter van Arent Stevensz Broer en Duijfgen Jans (bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 183 e.v.)

Van Clement en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Clements van de Geer is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 24 november 1643, zie V-C.

2  Jan Clements van de Geer is overleden voor donderdag 23 oktober 1659 Jan Clements is overleden voor 23 oktober 1659 omdat hij niet meer wordt genoemd bij de verdeling van de erfenis van zijn oma Trijntje Cornelis.. Jan werd hoogstens 11 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

3  Marijtje Clements van de Geer is overleden voor donderdag 23 oktober 1659 Marijtje Clements is overleden omdat zij niet meer wordt genoemd bij de verdeling van de erfenis van haar oma Trijntje Cornelis.. Marijtje werd hoogstens 2 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Clement trouwt na 1657 op minstens 45-jarige leeftijd (2) met de minstens 37-jarige Neeltje Harmens van Oukoop. Neeltje is geboren rond 1620. Neeltje wordt vermeld als inwoner van Nieuwer Amstel, wonende "omtrent de Noorddammerbrug"..

IV-C  Aefgen Jans van de Geer (Eefje), dochter van Jan Pieterse van de Geer (III-A) en Catharijna Cornelisdr. (Trijntje), is geboren rond 1613 Nieuwveen, is overleden na 1659. Aefgen wordt als ingezetene vermeld in 1623 van Nieuwveen. Aefgen wordt vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen als erfgename van haar overleden vader Jan Pieterse van de Geer. Aefgen wordt als erfgename vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van de erfenis van haar overleden moeder Trijntje Cornelis. Aefgen werd minstens 46 jaar.<80..82>

Aefgen erft in 1640, na het overlijden van haar vader Jan Pieterse van de Geer en grootvader Pieter Clementse van de Geer, via haar broeder Cornelis Janse 150 gulden en via haar broeder Clement Janse 16 gulden, 13 stuivers en 5 penningen. Tevens houdt zij in eigendom de (ene) helft van het land gelegen over de Drecht in Calslagen (de andere helft is voor haar zuster Ermtruijtgen); zie: Weesk. Arch. Nieuwveen dd. 11.8.1640. Voorts erft zij na het overlijden van haar moeder Catharina Cornelisdochter (zie: Weesk. Arch. Nieuwveen dd. 23.10.1659) een voor de helft gepacht land met een huis, schuur enz. in het zuiden van Aarlanderveen van omtrent 12 morgen (ong. 10 ha), alsmede een stuk land van 3 morgen (= 2,5 ha) liggende aan de Aarlandschen Dijk en een stuk maailand van 1 morgen en 2 hond (= ong. 1,1 ha) in Calslagen; daarnaast moet Aefgen aan haar tantezegster Trijntje Clementsdochter van de Geer rente betalen over 718 car. gulden.

Aefgen was gehuwd met Cornelis Pieterse, zoon van Pieter. Cornelis is geboren rond 1610, is overleden voor donderdag 23 oktober 1659. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 11 augustus 1640 Nieuwveen als echtgenoot van Aefgen Jans van de Geer. Cornelis wordt vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen als overleden echtgenoot van Trijntje Cornelis. Cornelis werd hoogstens 49 jaar.<83,84>


Generatie V

(van 1643 tot 1712)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1665 en 1684. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (2x), Zevenhoven en Cudelstaart.

V-A  Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) ook genaamd Dirck Crelisse van der Geer, zoon van Cornelis Janse van de Geer (IV-A) en Meinsje Dirxdr van der Geer, is geboren rond 1646, is overleden op dinsdag 10 september 1709 Nieuwveen (bron: DTB Zevenhoven 1709, inventaris 4.1, scan 89). Dirck woont 't Geereijnd Nieuwveen. Dirck wordt als koper vermeld op donderdag 22 oktober 1671 Nieuwveen van een woning, boomgaard en 20 morgen hooi- en weiland. Dirck wordt vermeld op donderdag 22 oktober 1671 Nieuwveen als zoon van Aegjen Dircks. Dirck wordt vermeld in 1672 Nieuwveen als weerbare man. Dirck wordt vermeld in 1674 als bouman. Dirck wordt als erfgenaam vermeld in 1675 van de overleden Bastiaan Gijsen. Dirck wordt als schoonzoon vermeld in 1675 Nieuwveen van de overleden Bastiaan Gijsen. Dirck, koehouder wordt vermeld in 1680 (OS) Nieuwveen als belastingplichtige. Dirck wordt als voogd vermeld op donderdag 29 oktober 1682 Nieuwveen van Annetje Bastiaenen Volkruijt, weduwe van Louweris van de Hoeff. Dirck wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 29 oktober 1682 Nieuwveen van gronden in de Achterdijkse polder te Nieuwveen. Dirck wordt vermeld op donderdag 29 oktober 1682 Nieuwveen als landeigenaar. Dirck wordt vermeld op zondag 7 maart 1683 als eigenaar van land in de Westerpolder van Nieuwveen. Dirck is voogd op donderdag 28 september 1684 Nieuwveen van Annetje Bastiaenen Volkruijt. Dirck wordt vermeld op donderdag 28 september 1684 als eigenaar van gronden ten zuiden van land van Annetje Bastiaenen Volkruijt te Nieuwveen. Dirck wordt vermeld op donderdag 19 oktober 1684 Nieuwveen als eigenaar van land in het oosteijnde van Nieuwveen. Dirck wordt als landeigenaar vermeld op maandag 25 februari 1692 Nieuwveen van wei- en hooiland in Nieuwveen ten noorden van land van Anna Claesdochter Bouman. Dirck wordt vermeld op donderdag 13 maart 1692 als landeigenaar in het Oosteinde van Nieuwveen. Dirck wordt als oom vermeld op donderdag 17 februari 1695 Nieuwveen van Bastiaan, Alijd en Maria Laurisse Verhoef. Dirck wordt vermeld op zaterdag 14 mei 1695 Nieuwveen als nieuw benoemde heemraad van Nieuwveen.. Dirck wordt vermeld op zaterdag 10 mei 1698 Nieuwveen als nieuw benoemde heemraad van Nieuwveen. Dirck wordt als oom vermeld op donderdag 12 maart 1699 Nieuwveen van Bastiaan Laurense Verhoef. Dirck wordt als oom vermeld op donderdag 12 maart 1699 Nieuwveen van Alijd Laurisse Verhoef. Dirck wordt als voogd vermeld op donderdag 12 maart 1699 Nieuwveen van Alijd Laurense Verhoef. Dirck wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 18 juni 1699 Nieuwveen van gronden ten westen van land van Adriaan Gerrits Joost. Dirck wordt als heemraad vermeld op dinsdag 30 juni 1699 Nieuwveen. Dirck wordt als voogd vermeld op zondag 6 maart 1701 Nieuwveen van Anna van de Geer, dochter van de overleden Barbara Bastiaan Volkruijt. Dirck wordt als heemraad vermeld op maandag 29 mei 1702 Nieuwveen. Dirck wordt als heemraad vermeld op donderdag 17 mei 1703 Nieuwveen. Dirck is doopgetuige van Petronella Cornelis van de Geer op vrijdag 21 december 1703 Zevenhoven. Dirck wordt vermeld op donderdag 6 maart 1704 Nieuwveen als landeigenaar. Dirck wordt als voogd vermeld op donderdag 6 maart 1704 Nieuwveen van Barbara Bastiaanse Volkruijt. Dirck wordt vermeld op donderdag 22 mei 1704 Nieuwveen als landeigenaar. Dirck is doopgetuige van Theodorus Janse van de Geer (Dirk en Dirck) op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven. Dirck is doopgetuige van Joannes Cornelisse van de Geer (Jan) op donderdag 14 oktober 1706 Zevenhoven. Dirck wordt vermeld op woensdag 12 januari 1707 Nieuwveen als landeigenaar. Dirck is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer (Aagje) op maandag 25 april 1707 Zevenhoven. Dirck is doopgetuige van Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk Crelisse) op vrijdag 16 maart 1708 Zevenhoven. Dirck wordt vermeld in 1710 Nieuwveen als overledene. Dirck wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen als erflater. Dirck werd ongeveer 63 jaar.<85..115>

Dirck Cornelisse van de Geer koopt (erft) op 22.10.1671 van zijn stiefmoeder een boerderij, hooihuis, schuur, boomgaard enz. gedeeltelijk gelegen in Calslagen en Nieuwveen (Westeijndse polder) omstreeks 20 morgen groot voor 9500 caroli gulden. Uit deze koopacte blijkt dat Dirck in het Geereijnde van Nieuwveen woonde. Uit de kohieren van het familiegeld van Rijnland (een belasting) uit 1674 blijkt dat Dirck bouman (boer) was. Dirck Cornelisse van de Geer wordt op 29.10.1682 genoemd als voogd van zijn schoonzus Annetje Bastianen Volkruijt, weduwe van Louweris Cornelisse Verhoef. Wanneer Annetje op 29 october 1682 een schuur, stal en vijf en een half hond veenland verkoopt aan Crijn Damen van Vlieth blijkt uit de beschreven belendingen dat Dirck Cornelise van de Geer land bezit in de Achterdijkse polder van Nieuwveen. Toen op 19 oktober 1684 Pieter Willemse van de Geer, een aangetrouwde zwager van Dirck van de Geer, één morgen turfland voor 570 carolus gulden verkocht bleek uit de genoemde belendende landerijen dat Dirck van de Geer land had in het Oosteijnde van Nieuwveen. Op 17 februari 1697 is Dirck samen met zijn aangetrouwde zwager Pieter Willemse van de Geer voogd over zijn oomzeggers Bastiaan, Alyd en Maria Laurensdochter Verhoef nagelaten minderjarige kinderen van de Anna Bastiaans Volkruijt overleden zus van zijn vrouw en zijn overleden aangetrouwde zwager Laurens Cornelisse Verhoef. Bovengenoemde oomzegger Bastiaan koopt op 12 maart 1699 voor 112 en een halve gulden drie morgen land van zijn minderjarige zus Alijd en samen verkopen ze 3 morgen land in de Schilliker polder van Nieuwveen voor 650 gulden aan Roel Janse Benschop. Dirck is hierbij weer aanwezig als oom en voogd van de minderjarige Alijd. Dirck blijkt zelf ook land te bezitten in de Schilliker polder van Nieuwveen. Op 18 juni 1699 wordt hij namelijk genoemd als eigenaar van belendend land wanneer Jacob Willemse van de Geer, broer van zijn aangetrouwde zwager Pieter, drie morgen land koopt van Adriaan Gerrits Joost. Ook op 6 maart 1701 wordt Dirck als eigenaar van belendend land in het Geereijnde van Nieuwveen in de Schillikerpolder genoemd wanneer zijn schoonzus Barbara Bastiaanse Volkruijt is overleden en de erfenis wordt verdeeld. Bij deze boedelverdeling is Dirck voogd over zijn oomzegster Anna van der Geer, enige dochter van zijn aangetrouwde zwager Pieter Willemse van de Geer. Dirck is op 6 maart 1704 voogd over zijn nichtje Anna van der Geer, dochter van zijn aangetrouwde zwager Pieter Willemse van de Geer en overleden schoonzus Barbara Bastiaans Volkruijt. In de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen dd. 12.1.1707 (p. 207b) wordt Dirck genoemd in de belendingen, waaruit wederom blijkt dat hij land bezit in de Westerpolder van Nieuwveen. Uit de boedelscheiding van Dirck Cornelisse (zie Oud Recht. Arch. Nieuwveen dd. 23.9.1710), alwaar beschreven wordt dat zijn zoon Cornelis Dirckse van de Geer in feite al het bezit van zijn vader in bezit krijgt met alle schulden vandien (wat dan nog aan gelden overblijft gaat naar de andere erfgenamen), blijkt dat daar ook land onder zit van Cornelis Janse van de Geer, de vader van Dirck, die dat in 1659 erfde van Trijntje Cornelis, de grootmoeder van Dirck. Het gaat met name om land dat voor een deel in Nieuwveen en voor een deel in Calslagen ligt, alsmede een stuk hooiland in Calslagen, dat o.a. ligt ten oosten van Claas Janse. Men vergelijke de Weesk. Arch. Nieuwveen van 23.10.1659 met de Oud Recht. Arch. Nieuwveen van 23.9.1710).

Dirck is voogd van Anna Pieters van de Geer (Antje).<116..156> Dirck trouwt (kerk) (rooms katholiek) rond 1675 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Pietje Bastiaans Volkruijt, dochter van Bastiaan Gijsen Volkruijt. Pietje is geboren rond 1655, is overleden voor 1709 Nieuwveen. Pietje wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen als erflaatster. Pietje werd hoogstens 54 jaar.<157>

Van Dirck en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) is geboren rond 1675, is rooms katholiek gedoopt, zie VI-A.

2  Joannes Dirckse van de Geer (Jan) is geboren rond 1680 Zevenhoven, is rooms katholiek gedoopt op maandag 23 september 1686 Zevenhoven (doopgetuige waren zijn schoongrootmoeder Neeltgen Cornelisdr. Stouthandel en Pieter Janse), zie VI-B.

3  Marijtje Dircks van de Geer (Marij en Maria) is geboren rond 1680, is rooms katholiek gedoopt, zie VI-C.
4  Eegje Dircks van de Geer is geboren Nieuwveen, is overleden voor dinsdag 23 september 1710. Eegje werd hoogstens 26 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

5  Bastiaan Dirckse van de Geer is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op zondag 13 februari 1684 Zevenhoven (doopgetuige waren zijn behuwd oom Pieter Willemse van de Geer en zijn tante Anna Bastiaans Volkruijt), zie VI-D.

V-B  Claas Cornelisse van de Geer (Claes) ook genaamd van der Geer, zoon van Cornelis Janse van de Geer (IV-A) en Meinsje Dirxdr van der Geer, is geboren rond 1644, is overleden voor 1671. Claas wordt vermeld in 1688 als belastingplichtige (200 penning van Rijnland) over ontvangen erfenis van de overleden Leendert Cornelisz Stouthandel. Claas wordt vermeld in 1688 als overleden vader van Cornelis Claeszoon van de Geer. Claas wordt vermeld op maandag 24 november 1732 Nieuwveen als erflater van een huis, erf en een morgen land in de Westerpolder van Nieuwveen. Claas werd hoogstens 27 jaar.<158..160>

Uit de kohieren van de penningen van Rijnland blijkt dat in 1688 Claes Cornelisse van de Geer toen al overleden was en dat zijn zoon Cornelis Claese van de Geer samen met Cornelis Dirkzoon van der Geer en Jan Dirkzoon van de Geer erfgenamen waren van zaliger Leendert Cornelis Stouthandel. Waarschijnlijk is Claas Cornelisse van de Geer al voor 1671 overleden omdat zijn stiefmoeder Aechtgen Dircxsdochter haar boerderij en land verkocht aan haar stiefzoon Dirck Cornelisse van de Geer, Claes wordt niet genoemd in deze koop (erf) overeenkomst.

Claas was gehuwd met Geertje Cornelisse Stouthandel, dochter van Cornelis Stouthandel en N.N.. Geertje is geboren rond 1635, is overleden voor zaterdag 31 maart 1725. Geertje wordt vermeld op zaterdag 31 maart 1725 Nieuwveen als overleden zus van Leendert Cornelisse Stouthandel. Geertje werd hoogstens 90 jaar.<161>

Van Claas en Geertje is een kind bekend:

1  Cornelis Claase van de Geer is geboren rond 1668, is rooms katholiek gedoopt, zie VI-E.

V-C  Trijntje Clements van de Geer, dochter van Clement Janse van de Geer (IV-B) en Maartje Louris Diggel, is overleden op woensdag 27 april 1712. Trijntje woont Nieuwveensche dijck in 't Oosteijnde Nieuwveen. Trijntje wordt als erfgename vermeld op donderdag 23 oktober 1659 Nieuwveen van de erfenis van haar grootmoeder Trijntje Cornelis. Trijntje wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen wederom als weeskind. Trijntje wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen nogmaals als eigenaresse van land. Trijntje wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen als landeigenaresse. Trijntje wordt vermeld op donderdag 12 mei 1661 Nieuwveen als weeskind. Trijntje wordt vermeld op zondag 22 januari 1702 Amstelveen als bruid. Trijntje wordt vermeld op donderdag 1 februari 1714 Nieuwveen als erflaatster. Trijntje werd 68 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<162..168>

Na het overlijden van haar vader zijn als voogden aangesteld Jan Lourissen Diggel, en Anthonijs Pieterse van Swieten, beide oom van haar. (WA Nieuwveen 3, 23-10-1659). [Trijntje wordt ook genoemd in WA Nieuwveen 3, 19-05-1661].
Uit hetzelfde brondocument (16591023) valt op te maken, dat zij woonde naast het huisje van haar grootmoeder Trijntje Cornelisse, van wie zij erft: een huis met erf, hooihuis en schuur met omtrent 6 morgen land (= ong. 5 ha) voor een deel liggende in Nieuwveen en voor een ander deel in Calslagen, alsmede een stuk hooiland van omtrent 2 morgen (1,7 ha) in Calslagen en een stuk rietland in Nieuwveen.

Trijntje had als voogd Thonis Pietersz van Swieten.<169..182> Trijntje had als voogd haar oom Jan Lourisse Diggel.<183,184> Trijntje trouwt op zondag 1 oktober 1662 op 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Cornelis Tamesz. de Jong. Cornelis is geboren rond 1638, is overleden op woensdag 11 november 1682. Cornelis wordt vermeld in 1665 Nieuwveen als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld in 1665 Nieuwveen als erfgenaam. Cornelis werd ongeveer 44 jaar.<185>

Van Cornelis en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Thames de Jong is geboren op zondag 25 oktober 1665, zie VI-F.

2  Clement de Jong is geboren op vrijdag 8 november 1669, is overleden op zondag 5 januari 1670. Clement werd 1 maand en 28 dagen.

3  Baartje de Jong is geboren op woensdag 13 juli 1672, zie VI-G.

4  Clement de Jong is geboren op woensdag 30 januari 1675, zie VI-H.

5  Marijtje de Jong.

6  Jan de Jong is geboren op zaterdag 12 september 1682.

Trijntje trouwt na 1682 op minstens 39-jarige leeftijd (2) met de minstens 42-jarige Gijsbert Nijs Verhoef. Gijsbert is geboren rond 1640, is overleden op dinsdag 16 juni 1699. Gijsbert wordt vermeld op zondag 22 januari 1702 Amstelveen als overleden echtgenoot. Gijsbert werd ongeveer 59 jaar.<186>

Trijntje trouwt (kerk) op zondag 22 januari 1702 Amstelveen op 58-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 52-jarige Adriaan van Beest. Adriaan is geboren rond 1650.

Adriaan was eerder gehuwd (1) met Wijna van Zuijlen.<187>


Generatie VI

(van 1665 tot 1759)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 46 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1690 en 1743. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (8x), Zevenhoven (3x), Geereijnd (3x), Aalsmeer (3x), Veur (2x), Rijpwetering (2x), Zoeterwoude, Roelofarendsveen en Alkemade.

VI-A  Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis), zoon van Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) (V-A) en Pietje Bastiaans Volkruijt, is geboren rond 1675, is overleden op zaterdag 14 oktober 1747 Nieuwveen. Cornelis wordt vermeld op woensdag 17 mei 1702 Uijtterbuurt als eigenaar van gronden in de Westerpolder van Nieuwveen onder de ambacht van Kalslagen.. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 6 oktober 1702 Ter Aar. Cornelis wordt vermeld op donderdag 8 maart 1703 als landeigenaar van gronden in de Geereijntse polder van Nieuwveen, onder het ambacht van Kalslagen. Cornelis wordt vermeld op donderdag 14 februari 1704 als eigenaar van gronden in het Geereijnde van Nieuwveen, in de Westerpolder. Cornelis wordt vermeld op donderdag 29 januari 1705 Nieuwveen als eigenaar van gronden in de Westerpolder in Kalslagen. Cornelis is huwelijksgetuige van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) en Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij) op dinsdag 5 mei 1705 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op woensdag 27 januari 1706 als eigenaar van gronden in de Westerpolder in Kalslagen. Cornelis is doopgetuige van Maria Jans van de Geer op woensdag 16 november 1707 Zevenhoven. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld in 1710 Nieuwveen van Dirk Cornelisse van de Geer. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen van Dirck Cornelisse van de Geer. Cornelis is armmeester van de Nieuwveense Roomse armen op zaterdag 25 november 1713. Cornelis wordt vermeld op donderdag 14 december 1713 Nieuwveen als armmeester. Cornelis wordt vermeld op donderdag 1 februari 1714 Nieuwveen als armmeester. Cornelis wordt vermeld op donderdag 16 april 1716 als eigenaar van gronden in de Schilliker polder. Cornelis wordt vermeld op woensdag 31 januari 1720 als eigenaar van gronden in de Westerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als borg vermeld op donderdag 24 oktober 1720 Nieuwveen voor de verponding van zijn landen in Nieuwveen. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 22 mei 1721 Nieuwveen van gronden in de Westerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 6 augustus 1722 Nieuwveen van gronden in de Schilleker polder van Nieuwveen. Cornelis wordt als neef vermeld op zaterdag 16 oktober 1723 Rijnsaterwoude van Cornelis Claase van de Geer. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op woensdag 24 mei 1724 Nieuwveen van gronden in de Westerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op dinsdag 25 februari 1727 Nieuwveen van gronden in de Westerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld op dinsdag 5 juli 1729 Leiden van Cornelis Claase van de Geer (200 guldens). Cornelis heeft een testament gemaakt op dinsdag 5 juli 1729. Cornelis wordt vermeld op maandag 28 november 1729 Nieuwveen nogmaals in een derde document als voogd over de dochter van Meijndert van Adrichem. Cornelis wordt vermeld op maandag 28 november 1729 Nieuwveen in een tweede document als voogd over Quirina Mijndertsdochter van Adrichem. Cornelis wordt als voogd vermeld op maandag 28 november 1729 Nieuwveen over Quirina Meijndertsdochter van Adrichem. Cornelis wordt vermeld op woensdag 15 maart 1730 Nieuwveen als landeigenaar. Cornelis wordt vermeld op maandag 29 januari 1731 Nieuwveen en Uiterbuurt als landbouwer. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 8 januari 1732 Nieuwveen als landeigenaar. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1733 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Geerpolder. Cornelis wordt vermeld op woensdag 23 september 1733 Nieuwveen als belastingplichtige. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1734 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Westerpolder. Cornelis wordt vermeld op donderdag 3 juni 1734 Nieuwveen als landeigenaar. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1735 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Westerpolder. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1737 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Westerpolder. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op donderdag 5 juni 1738 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op woensdag 28 januari 1739 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen. Cornelis wordt vermeld op zondag 13 september 1739 als wonend aan 't Geereijnd van Nieuwveen. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1740 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Geerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1741 Westerpolder van 3 morgen land in de Westerpolder (Zie Rekeningen Achterhoekse polder van Nieuwveen, brondoc. 17281792/20-213v).. Cornelis wordt als voogd vermeld op donderdag 11 mei 1741 Nieuwveen van Elisabeth de Vos, weduwe van Gerrit Bouwensz van der Togt. Cornelis is doopgetuige van Cornelis Dirkse van de Geer op dinsdag 26 september 1741 Zevenhoven. Cornelis wordt als belastingplichtige vermeld in 1742 Nieuwveen . Wordt aangeslagen voor f 1.17.12 (12 penningen per roede) wegens het slagturven en baggeren. Cornelis wordt als huurder vermeld in 1742 Nieuwveen van 2 partijen land, groot 3 morgen, in de Geerpolder van Nieuwveen. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen van land in de Schillikerpolder. Cornelis wordt als landeigenaar vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen van gronden in Nieuwveen. Cornelis wordt als huurder vermeld op donderdag 23 mei 1743 Nieuwveen van land te Nieuwveen. Cornelis is doopgetuige van Apollonia Dirks van de Geer (Leuntje) op dinsdag 28 mei 1743 Zevenhoven. Cornelis wordt als koehouder vermeld in 1744 Nieuwveen. Cornelis wordt vermeld op maandag 10 september 1759 Nieuwveen als overleden echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 29 april 1769 Nieuwveen als overleden echtgenoot. Cornelis werd ongeveer 72 jaar.<188..225>

Op 17 mei 1702 blijkt Cornelis Dirckse van de Geer land te bezitten in de Westerpolder van Nieuwveen onder de ambacht van Calslagen. Op 8 maart 1703 wordt vermeld dat Cornelis Dirckse land heeft in de Geereijntse polder van Nieuwveen onder de ambacht van Calslagen. Uit de Oud Recht. Arch. van Nieuwveen dd. 23.9.1710 blijkt dat Cornelis Dirckse van de Geer van zijn vader Dirck Cornelisse van de Geer een huisinge, barg, schuur en erf met 15 morgen en 3 hond weide- en hooiland erft alsmede de huisinge, barg, schuur en erf gelegen in de Westentse Polder polder in de ambacht van Nieuwveen en het land in dezelfde polder en land gelegen in Calslagen. Voorts erft Cornelis nog drie morgen wei- en hooiland en een morgen en drie hond land in de Westentse Polder onder Calslagen, en nog twee 'campjes land' samen omtrent een morgen en drie hond in de Schilliker Polder (Nieuwveen), alsmede nog een partijtje veenland met z'n water in Agterdijker Polder (in Nieuwveen) en een partijtje water met een turfschuur met erf. Tesamen erft hij daarmee (afgezien van huisinge ed.) 20 morgen en 9 hond land (d.i. ong 18 ha.). Dit alles erft Cornelis met alle schulden en lasten. (Zijn broers en zus zijn vrij van alle schulden en erven enige penningen, koeien en meubelen). Uit Kohieren der Verpondingen van Nieuwveen en Zevenhoven opgemaakt op 29.1.1731 blijkt dat hij dan nog altijd eigenaar en gebruiker is van een boerderij met land. Uit de rekeningen van de Achterhoekse polder blijkt dat Cornelis in de periode 1733 tot en met 1742 twee partijen land die samen 3 morgen groot waren huurde in de Westerpolder. Die 2 partijen werden eerder gehuurd door Jan Jacobse van de Geer. Jan was geen directe familie van Cornelis maar ze moesten beiden wel oom en tante zeggen tegen Pieter Willemse van de Geer en Barbara Volkruijt. Uit ORA, Nieuwveen van 23.5.1743 blijkt, dat Cornelis 3 morgen wei- of hooiland in de westerpolder van Nieuwveen huurt voor 48 gulden per jaar.

Cornelis is voogd van Quirina Meijndertse van Adrichem.<226..241> Cornelis trouwt rond 1700, trouwt (kerk) (rooms katholiek) in 1700 (OS) op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Apolonia Jans (Leuntje). Apolonia is geboren rond 1675, is overleden voor 1733 In het doop en begraafboek van de r.k. parochie van Zevenhoven vinden we dat op 10 januari 1733 de gehuwde Apolonia Jans, wonend in "t Geereijnt" werd b egraven. Het is niet zeker maar mogelijk betreft het hier onze Apolonia Jans.. Apolonia wordt vermeld op vrijdag 6 oktober 1702 Ter Aar. Apolonia werd hoogstens 58 jaar.

Er is geen verklaring gevonden voor het feit, dat de doopdata van Petronella en Theodorus slechts twee maanden verschillen.

Van Cornelis en Apolonia zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Cornelisse van de Geer is geboren Nieuwveen.


<242>

2  Petronella Cornelis van de Geer is geboren Nieuwveen.


<243>

3  Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk) is geboren Nieuwveen, is overleden voor 1708. Theodorus werd hoogstens 3 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


<244>

4  Laurentius Cornelisse van de Geer (Laurens) is geboren Nieuwveen.


<245>

5  Joannes Cornelisse van de Geer (Jan) is geboren Nieuwveen.

6  Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk Crelisse) is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 16 maart 1708 Zevenhoven (doopgetuige waren zijn tante Marijtje Dircks van de Geer (zie VI-C) en zijn grootvader Dirck Cornelisse van de Geer (zie V-A)), zie VII-A.

7  Catharina Cornelis van de Geer (Trijntje) is geboren op maandag 19 december 1712 Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt Zevenhoven, zie VII-B.

8  Cornelis Cornelisse van de Geer is geboren Geereijnd.

Cornelis trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 13 september 1739 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz. 97). (huwelijksgetuige waren Jan en Claartje Bader) op ongeveer 64-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Lijsbeth Tyssen van Diemen. Lijsbeth is geboren rond 1710, is overleden op zondag 19 februari 1769 Nieuwveen. Lijsbeth is doopgetuige van Cornelis Dirkse van de Geer op dinsdag 26 september 1741 Zevenhoven. Lijsbeth is doopgetuige van Apollonia Dirks van de Geer (Leuntje) op dinsdag 28 mei 1743 Zevenhoven. Lijsbeth is doopgetuige van Cornelis Cornelisse van de Geer op woensdag 13 augustus 1755 Zevenhoven. Lijsbeth wordt vermeld op maandag 10 september 1759 Nieuwveen als schuldenaar. Lijsbeth wordt vermeld op zaterdag 29 april 1769 Nieuwveen als erflaatster. Lijsbeth werd ongeveer 59 jaar.<246,247>

Lijsbeth was later gehuwd (2) met IJsbrand Cornelis van Velzen.<248..250>

Van Cornelis en Lijsbeth is een kind bekend:

9  Apollonia Cornelis van de Geer.
VI-B  Joannes Dirckse van de Geer (Jan) ook genaamd Jan Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) (V-A) en Pietje Bastiaans Volkruijt, is geboren rond 1680 Zevenhoven, is overleden na vrijdag 15 april 1746 Jan Dirkse is na 15 april 1746 overleden omdat zijn zoon Jacob bij zijn huwelijk een acte overlegde waaruit de toestemming van zijn vader tot het huwelijk bleek, wordt vermeld op vrijdag 15 april 1746 Voorburg als vader van de bruidegom. Joannes woont Nieuwveen in 1706. Joannes wordt vermeld in 1710 Nieuwveen samen met zijn twee broers en zus als erfgenamen na het overlijden van zijn vader Dirck Cornelis van der Geer.. Joannes wordt als weduwnaar vermeld op vrijdag 10 januari 1710 Nieuwveen van Neeltje Cornelisse van de Geer. Joannes wordt als erfgenaam vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen Hij ontvangt uit de erfenis van zijn overleden ouders "enige penningen, koebeesten en andere meubile goederen".. Joannes wordt vermeld op vrijdag 26 december 1710 Nieuwveen . Hij erkent 250 gulden aan Jan Claase Bouman schuldig te zijn voor een lening tegen vier procent rente per jaar. Hij stelt daar tegenover als onderpand een huis, erf, stal, hooiberg en twee morgen land gelegen in de Westerpolder van Nieuwveen.. Joannes wordt vermeld op maandag 31 oktober 1712 Nieuwveen als verkoper van een huis, hooiberg, erf en land in de westerpolder van Nieuwveen en een schuur en vier morgen land gelegen in Nieuwveen en Kalslagen voor duizend gulden in gouden ducaten.. Joannes wordt vermeld in 1713 als inwoner van Rijpwetering. Jan Dirckse van de Geer wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1715 Rijpwetering in verband met de aangifte van het overlijden van een van zijn kinderen. Joannes wordt als eiser vermeld op donderdag 23 mei 1715 Alkemade in een rechtzaak tegen zijn schoonmoeder die weigerde rente te betalen op een verstrekt voorschot.. Joannes wordt als echtgenoot vermeld op donderdag 23 mei 1715 Alkemade van Pietertje van Zeijl. Joannes wordt als vader vermeld op zondag 19 april 1716 Rijpwetering van een overleden kind. Joannes wordt als weduwnaar vermeld op maandag 9 augustus 1717 Alkemade. Joannes wordt vermeld in 1718 Zoeterwoude als huurder van een huis, barg en 22 morgen, 4 hond grond in de zuidbuurt van Zoeterwoude. Joannes wordt als gedaagde vermeld op donderdag 9 maart 1719 Alkemade in een rechtzaak over de betaling van vijf jaar achterstallig huur over een huis en 34 roeden grond aan de Coppoel (Alkemade). Joannes wordt als regent vermeld op donderdag 9 maart 1719 Alkemade van de school van Rijpwetering.. Joannes wordt vermeld op zaterdag 24 juni 1719 Leiden huurder. Joannes woont Zuidbuurt Zoeterwoude op maandag 28 juli 1721. Joannes is vader op vrijdag 12 september 1721. Joannes wordt vermeld op vrijdag 12 september 1721 als weduwnaar. Joannes wordt vermeld op woensdag 20 november 1737 Zevenhoven als getuige bij de doop van Cornelia Dirks van de Geer. Joannes wordt vermeld op zaterdag 21 november 1744 Zevenhoven als getuige bij de doop van Joannes Dirckse van de Geer. Joannes werd minstens 66 jaar.<251..266>

Jan is na 3 1/2 jaar huwelijk alweer weduwnaar. Op 10 januari 1710 wordt de boedelscheiding uitgesproken. Daaruit blijkt dat van de twee kinderen uit het huwelijk van Jan en Neeltje er nog maar één in leven is. De volledige boedel wordt toegewezen aan Jan maar die moet wel zich verplichten aan zijn zoon Dirk, die dan ongeveer drie jaar is, zodra hij volwassen zal zijn één morgen en tweehonderd roeden hooi- of weiland te geven dat gelegen is in de Westerpolder van Nieuwveen onder Kalslagen. Verder moet hij zijn zoon dan ook honderd carolus guldens geven alsmede een bed met toebehoren en een linnenuitzet. Als voogden van de driejarige zoon Dirk worden de grootvader van moederszijde, Cornelis Dirkse van de Geer, en de neef van zijn vader, Cornelis Claes van de Geer, benoemd.

Wanneer de beide ouders van Jan zijn overleden wordt op 23 september 1710 de boedel verdeeld. Uit deze scheiding ontvangt Jan wat geld, vee en roerende goederen "eenige gereede penningen, koebeesten en andere meubile goederen". Op 26 december 1710 leent Jan 250 gulden van Jan Clase Bouman tegen vier procent rente. Hij geeft als onderpand zijn huis, erf, stal, schuur, hooibarg en twee morgen land in de Westerpolder van Nieuwveen als onderpand. Op 18 mei 1719 blijkt deze schuld volledig te zijn afgelost.

Op 31 october 1712 verkoopt Jan voor 1000 gulden een huis, hooiberg, schuur, erf en diverse stukken land en water ter grootte van negen morgen en 650 roeden alle gelegen in de Westerpolder. Jan verkoopt niet al zijn land. Uit de verkoopacte van 1712 blijkt dat hij nog enkele aangrenzende stukken land behoudt. In 1713 huurt Jan van de heerlijkheid Alkemade een woning en 34 morgen land voor een jaarlijkse huur van 544 gulden. Op 23 mei 1715 staan Jan en zijn schoonmoeder voor de schout en schepenen van Alkemade om zich te verantwoorden voor een aankoop van hooi die Jan heeft gedaan op 19 mei 1713 ter waarde van 300 gulden van de Heerlijkheid Alkemade. Jan zou daarvoor een schuldbekentenis afgeven ter waarde van 300 gulden met een jaarlijks rentepercentage van vier procent en zijn schoonmoeder zou voor betaling garant staan. De schuldbekentenis en de garantiestelling waren echter op 23 mei 1715 nog niet afgegeven. De schout en schepenen veroordeelden Jan en Antje alsnog de betreffende documenten op te stellen en te ondertekenen. Jan en zijn schoonzus Marritje van Zijl spanden op 23 juli 1715 een rechtzaak aan tegen Antje Koek, Jan's schoonmoeder die in 1708 weduwe was geworden van Jacob van Zijl. Antje weigerde namelijk om de twee nog levende kinderen hun wettelijk erfdeel te geven. Antje werd door de schout en schepenen van Alkemade veroordeeld om alsnog de boedel te scheiden. Op 9 augustus 1717 wordt Jan voor de tweede maal weduwnaar. Hij blijft achter met vier kinderen, de elf jarige zoon Dirk uit zijn eerste huwelijk en de zes en vijf jarige zoons en eenjarige dochter uit het tweede huwelijk. Op 9 maart 1719 wordt Jan gearresteerd omdat de huurachterstand van de door hem sinds 1713 van de heerlijkheid Alkemade gehuurde woning en 34 morgen land te ver is opgelopen. Zijn goederen worden verbeurd verklaard om daaruit de huurpenningen van 2720 gulden en 1071:19:0 belastingen te kunnen voldoen. Op dezelfde dag moeten Jan van der Geer en Willem van der Staal zich voor de schout en schepenen verantwoorden waarom zij als schoolregenten van de school in Rijpwetering een betalingsachterstand hebben aan de waarnemende schoolmeester Tadik Janse van der Jagt. Op 24 juni 1719 huurde Jan van de erfgenamen van Willem Cornelis Onderwater een huis, schuur, barg en boomgaard en twee en twintig morgen en twee hond grond in de Zuidbuurt van Zoeterwoude. De huur was voor vijf jaar voor een jaarlijkse huur van 473 gulden. Op 12 september 1721 benoemt Jan Dirksz van de Geer zijn zwager Willem van Clinck als voogd over zijn twee zonen Jacob en Pieter uit zijn tweede huwelijk en legt tevens voor dezelfde Leidse notaris Daniel van Alphen vast dat hij ze op zal voeden tot zij volwassen zijn en hen dan samen 4 gouden ducatons te geven. Een "ducaton" of "zilveren rijder" werd door de republiek van de verenigde zeven provincien uitgegeven en had een waarde van 60 stuivers.

Jan is degene die wegtrok uit Nieuwveen en zich met zijn gezin vestigde in Alkemade. Dat kan mogelijk te maken hebben met de welhaast ecologische 'ramp'die zich rond Nieuwveen had voltrokken (zie hiervoor ook de inleiding). Het rigoreus afgraven van de veenlaag in de 'jacht' op turf had letterlijk diepe sporen nagelaten in Nieuwveen en omgeving. Waar eens het vee graasde en het graan groeide, klotste nu het water van de veenplassen, welke door de afslag van de slappe oevers steeds groter en groter waren geworden en een gevaar waren gaan vormen voor het weinige land dat was overgebleven. Enkele van die veenplassen bestaan nu nog: de Nieuwkoopse, de Langeraarse en de Geerpolderplas. Er kwamen bepalingen, welke de verveners verplichtten, brede stroken grond langs dijken en wegen te sparen. Ook op andere manieren heeft men van overheidswege getracht het overstromingsgevaar te beperken, met verdeeld sukses echter. De fatale gevolgen van de roekeloze afgravingen openbaarden zich sneller dan men had gedacht. Gehele dorpen werden een prooi van het water. In de direkte omgeving van Nieuwveen verdween in 1750 het dorp Uiterbuurt geheel in de golven. Nieuwveen zelf bleef nauwelijks gespaard. Men kreeg vrijstellingen van belastingbetalingen om de bedijkingen te kunnen bekostigen. Na het vervenen voorzag men zich in het bestaan door de laatste resten veen uit de plassen op te baggeren, terwijl ook de visvangst voor sommigen brood verschafte. Men beteelde de weinig overgebleven stroken grond en hield nog enig vee.

Het is echter duidelijk dat de bestaansmogelijkheden in Nieuwveen en omgeving sterk waren afgenomen met alle economische en sociale gevolgen vandien. Inmiddels was in westelijk Nederland de strijd tegen het water met kracht ter hand genomen. Plassen werden droog gemalen en zo ontstond ook de Geerpolder rond 1639. In dat jaar vinden we namelijk een eerste vermelding met betrekking tot de Geerpolder in het Oud Archief Rijnland. In dat jaar ontstond er namelijk onenigheid over het opstellen van enige "zeilvaartwerende" wipgalgen over de nieuwe vaart en in verband daarmee over de jurisdictie van Rijnland en Amstelland. Ook over de grootte van de Geerpolder hebben we gegevens. Eveneens in het Oud Archief Rijnland lezen we dat in 1651 er een vergroting plaatsvond van de Noordeindsepolder krachtens het akkoord gesloten tussen enerzijds de ingelanden van "de Geer" in Nieuwveen, die van het Hogeveen en die van Heermoeslanden beoosten de Noordeindse polder en anderzijds de molenmeesters van de Noordeindse en de Schilkerpolders. Het akkoord hield een vereniging in van de beide polders en de zogenaamde buitenlanden tot een polderlichaam. De toestemming voor de vereniging werd door de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland gegeven op 16 augustus 1651. De polder nam daardoor in grootte toe van 272 tot 523 morgen. Het zomerpeil van de Geerpolder is vastgesteld op 1.55 meter en het winterpeil op 1.60 meter beneden Normaal Amsterdams Peil. Als men tegenwoordig vanuit Leimuiden komend, de secondaire weg richting Alphen opgaat en men neemt de tweede afslag links dan kunt u in het verlengde van de Vriezenweg de Geerweg vinden. Tussen de Geerweg en de Drecht ligt de Geerpolder met daarin een van de rustigste natuurgebieden in het plassengebied: de ca. 35 ha. grote Geerpolderplas. Deze verveningsplas, die alleen toegankelijk is voor vissers met een speciale vergunning, heeft brede oeverlanden die zeer gevarieerd zijn. Wat betreft de flora zijn de waterplatengezelschappen ruim vertegenwoordigd, terwijl op de deels nog aanwezige zetwallen een grote afwisseling in moerasvegetaties is ontstaan. Ten oosten van de plas ligt een interessant essenhakhoutbos. De Geerpolderplas is tevens van bijzonder belang als watervogelgebied.

Nadat Jan in 1713 uit Nieuwveen is vertrokken naar Rijpwetering en in 1719 naar Zoeterwoude blijft hij veehouder. Op 24 juni 1719 huurt hij immers voor een periode van vijf jaar een woning en 22 morgen en 4 hond wei- en hooiland in Zoeterwoude van de erfgenamen van Willem Onderwater voor 473 gulden per jaar. Hij zal ook beslist te maken hebben gehad met de uitbraak van de rundveepest epidemieën. In Holland raasde de pest rond in 1713, 1744 en 1766 waarbij telkens grote delen van de rundveestapel omkwamen. De crises kwamen bovendien niet alleen: het was een slechte tijd met stijgende belastingen en herhaaldelijke overstromingen. Nadat de eerste epidemie in 1721 was uitgewoed, vond in 1744 een nieuwe aanval van de ziekte plaats. Opnieuw ging dat vergezeld door overstromingen en een grote muizenplaag op het platteland. Daardoor duurde het jaren voordat de situatie verbeterde. Financiël zal Jan het daardoor niet gemakkelijk hebben gehad. Wanneer Jan Dirksz van de Geer is overleden is nog niet duidelijk. Hij leefde nog in 1746 omdat hij zich toen schriftelijk accoord verklaarde met het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Jacobus, geboren in 1711.

Joannes trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 5 mei 1705 Zevenhoven (huwelijksgetuige waren zijn broer Bastiaan Dirckse van de Geer (zie VI-D) en zijn broer Cornelis Dirckse van de Geer (zie VI-A)) op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij), dochter van Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) en Marritje Teuwisdr. Oude Schout. Neeltje is geboren rond 1680, is overleden op zaterdag 20 oktober 1708 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1708, inventaris 4.1, scan 88). Neeltje wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 Nieuwveen als overleden echtgenote. Neeltje werd ongeveer 28 jaar.<267>

Van Joannes en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Janse van de Geer (Dirk en Dirck) is geboren Geereijnd, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven (doopgetuige waren zijn grootvader Dirck Cornelisse van de Geer (zie V-A) en zijn tante Marijtje Dircks van de Geer (zie VI-C)), zie VII-C.

2  Maria Jans van de Geer is geboren Geereijnd, is overleden voor vrijdag 10 januari 1710. Maria werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 25 dagen.


<268>
Joannes trouwt op vrijdag 27 december 1709 (huwelijksgetuige waren Floris Sijmonse en Maerten Cornelisse), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 21 januari 1710 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, p 48v). op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Pieternelletje Jacobse van Sijl (Pietertje) ook genaamd van Zijl, dochter van Jacob Korsse van Sijl (Japick) en Antje Claes Koeck. Pieternelletje is geboren rond 1685 De Coogh, is overleden op maandag 9 augustus 1717 Coppoel, is begraven op maandag 9 augustus 1717 Alkemade (bron: archief van de gaarder van Alkemade, inventarisnummer 7, blad 134). Pieternelletje wordt als echtgenote vermeld op donderdag 23 mei 1715 Alkemade van Jan Dikckz van der Geer. Pieternelletje wordt als eiser vermeld op donderdag 23 mei 1715 Alkemade in een rechtzaak tegen haar moeder Antje Klaas Koek die weigerde het kindsdeel van de erfenis uit te keren. Pieternelletje wordt vermeld op zaterdag 15 augustus 1716 Leiden als erfgename. Pieternelletje wordt vermeld op maandag 9 augustus 1717 Alkemade. Pieternelletje wordt vermeld op maandag 9 augustus 1717 Alkemade als overleden echtgenote. Pieternelletje wordt vermeld in 1718 Leiden als overleden echtgenote. Pieternelletje wordt vermeld op dinsdag 21 november 1719 Leiden als erfgename. Pieternelletje wordt vermeld op vrijdag 12 september 1721 als overleden echtgenote. Pieternelletje wordt vermeld op vrijdag 12 september 1721 als overleden echtgenote. Pieternelletje werd ongeveer 32 jaar.<269..277>

Op 23 juli 1715 spande Pieternelletje van Zijl met haar zus Marritje een rechtzaak aan tegen haar moeder Antje Klaase Koek omdat die weigerde het kindsdeel aan haar beide dochters uit te betalen. Antje werd veroordeeld tot het uitbetalen van het legitieme deel aan haar beide dochters.

Van Joannes en Pieternelletje zijn zes kinderen bekend:

3  Jacobus Janse van de Geer is overleden voor 1711. Jacobus werd hoogstens 2 maanden en 3 dagen.

4  Jacobus Janse van de Geer (Japick) is rooms katholiek gedoopt op zondag 18 oktober 1711 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1711, inventarisnr 4.1) (doopgetuige waren zijn oom Claes Jacobse van Sijl en zijn tante Maartje Jacobs van Seijl), zie VII-D.

5  Pieter Janse van de Geer is geboren Nieuwveen (bron: DTB Zevenhoven 1712, inventarisnr 4.1), is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 7 oktober 1712 Zevenhoven (doopgetuige waren Crelis Jacobse en Antje Jacobs), zie VII-E.

6  Cornelia Jansdr van de Geer is doodgeboren op maandag 30 oktober 1713 Rijpwetering, is overleden Bron: HNA Gaarder register Alkemade, volgnummer 1678, acte 7-59-19. (Overlijdensdatum is de datum van aangifte. Acte pro deo gegeven om het lijck van een kind van Jan Dircksz van de Geer, overleden op de Rijpweteringe, te begraven..

7  Petronella Jansdr van de Geer is geboren op vrijdag 25 januari 1715, is overleden op vrijdag 15 februari 1715 (bron: gaarder Alkemade 7, acte 7-59-19). Petronella wordt vermeld op vrijdag 25 januari 1715 dopelinge (rooms katholiek) (doopgetuige was haar tante Marijtje Dircks van de Geer (zie VI-C)). Petronella wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1715 Rijpwetering als overledene. Petronella werd 21 dagen.<278>

8  Cornelis van de Geer (Knelis) is overleden op zondag 19 april 1716 Acte pro deo gegeven om het lijck van een kind van Jan Dircksz van der Geer, overleden op de Rijpweteringe, te begraven. (bron: HNA Rijpwetering, gaarder register Alkemade, volgnummer 1793, acte nummer 7-64-2. De datum van overlijden is de datum van aangifte.). Cornelis werd 2 maanden en 28 dagen.

Joannes gaat in ondertrouw op zaterdag 20 april 1720 (DTB Zoeterwoude 179)., trouwt op maandag 6 mei 1720 Zoeterwoude (folio 209). Op de gaarder op het trouwen staat dat Jan Dirkse van der Geer een jongeman was en Petronella Pieters Langevelt een jongedochter. Dat duidt erop dat beiden nog niet eerder getrouwd zijn geweest. Dat gegeven klopt niet waar het Jan Dirkse betreft. Hij was reeds twee maal weduwnaar. Op de twee acten van ondertrouw staan wel juist vermeld dat hij weduwnaar was (zie acten 20 april en 5 mei 1720), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 7 mei 1720 (DTB Zoeterwoude 1033). op ongeveer 40-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 30-jarige Petronella Pieters Langevelt (Pieternel), dochter van Pieters Langevelt. Petronella is geboren rond 1690 Leiden, is overleden na woensdag 7 maart 1764. Petronella wordt vermeld op zaterdag 20 april 1720 Zoeterwoude als toekomstige bruid van Jan Dirksz van der Geer (ondertrouw). Petronella werd minstens 74 jaar.<279>

Van Joannes en Petronella zijn drie kinderen bekend:

9  Pieter Janse van der Geer is begraven Op 13 juli 1789 werd te Zoeterwoude een Pieter van der Geer begraven (bron: DTB Zoeterwoude 1789, archief 500B, registratienummer 1032). Hij werd op het kerkhof begraven en er werd een uur geluid. Daarvoor moest 1:16:- worden betaald. Mogelijk is het deze Pieter die te Zoeterwoude overleed, zeker is het echter niet).

10  Catharina Jans van der Geer. Catharina wordt vermeld op woensdag 25 september 1748 Nieuwveen als testatrice.<280>

11  Cornelia Jans van der Geer (Knelia) is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 22 september 1725 Veur (bron: DTB Zevenhoven 4) (doopgetuige waren Thomas Pieters en Francisca Jans), zie VII-F.

VI-C  Marijtje Dircks van de Geer (Marij en Maria), dochter van Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) (V-A) en Pietje Bastiaans Volkruijt, is geboren rond 1680, is begraven op donderdag 13 april 1758 Roelofarendsveen (bron: DTB Roelofarendsveen, periode: 1680-1800, deel 2, archief 124.1.13, pagina 147). Bij het begraven van Marijtje in het gekochte graf G5 in de kerk werden de beenderen van haar man geruimd en in een kistje geplaatst.. Marijtje is doopgetuige van Petronella Cornelis van de Geer op vrijdag 21 december 1703 Zevenhoven. Marijtje is doopgetuige van Theodorus Janse van de Geer (Dirk en Dirck) op woensdag 12 mei 1706 Zevenhoven. Marijtje is doopgetuige van Agatha Cornelis van de Geer (Aagje) op maandag 25 april 1707 Zevenhoven. Marijtje is doopgetuige van Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk Crelisse) op vrijdag 16 maart 1708 Zevenhoven. Marijtje wordt als erfgename vermeld in 1710 Nieuwveen van de nalatenschap van haar overleden ouders. Marijtje wordt als erfgename vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen van enige penningen, koebeesten en andere meubile goederen uit de nalatenschap van haar ouders.. Marijtje is doopgetuige van Petronella Jansdr van de Geer op vrijdag 25 januari 1715. Marijtje is doopgetuige van Johannes Dirkse van de Geer op zondag 18 juni 1741 Zevenhoven. Marijtje is doopgetuige van Petronella Dirks van de Geer op vrijdag 7 september 1742 Zevenhoven. Marijtje is doopgetuige van Maria Dirks van de Geer (Martje en Marritje) op zaterdag 27 maart 1751 Zevenhoven. Marijtje werd ongeveer 78 jaar.<281,282>


<283>

Marijtje trouwt op dinsdag 24 januari 1708 Oude Wetering (huwelijksgetuige waren Floris Sijmonse van Zuijlen en haar behuwd oom Pieter Willemse van de Geer), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op maandag 23 januari 1708 Zevenhoven op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Willem Reynoutsz. van Clinck ook genaamd van Klinck, zoon van Reijnier van Klinck. Willem is geboren rond 1670, is overleden op vrijdag 13 april 1742 Alkemade. Willem wordt vermeld in 1710 Nieuwveen als echtgenoot. Willem wordt vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen als echtgenoot. Willem wordt vermeld op donderdag 29 juli 1717 Alkemade als landeigenaar. Willem wordt vermeld op woensdag 10 mei 1719 Roelofarendsveen. Willem is voogd op vrijdag 12 september 1721. Willem is voogd op vrijdag 12 september 1721. Willem is koopt op donderdag 11 mei 1724 Roelofarendsveen op donderdag 11 mei 1724 Roelofarendsveen. Willem werd ongeveer 72 jaar.<284..290>

Willem Reijnoutszoon van Klick erft op 23 september 1710 van zijn overleden schoonvader Dirck Cornelisse van de Geer enige 'gereede penningen, koebeesten en andere mobiele goederen. Willem was in 1716 en in 1719 armmeester van Roelofarendsveen (protocollen en opdrachten hypothecatien, 89 blz 66v , 67, 247 rechterlijke archieven Alkemade).

Van Willem en Marijtje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N. van Clinck is overleden op zondag 8 juli 1714 Roelofarendsveen (bron: registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1727, Alkemade). Er moest 3 gulden worden betaald als gaarderkosten voor het aangeven van het lijk..

2  N.N. van Clinck is overleden op vrijdag 30 juni 1713 Roelofarendsveen (bron: Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1727, Alkemade). Er moest 3 gulden voor het aangeven van het lijk worden betaald..

3  NN van Clinck is overleden op maandag 29 juli 1715 Roelofarendsveen (bron: registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1727, Alkemade). Willem moest 3 gulden gaarderbelasting betalen voor het aangeven van het lijk van zijn kind..

4  N.N. van Clinck is overleden op zondag 30 mei 1723 Roelofarendsveen (bron: Alkemade, registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1727). Willem moest 3 gulden gaarderbelasting betalen voor het aangeven van het lijk van zijn kind..

5  Cornelis Willemsz van Clinck is gedoopt rond 1700, zie VII-G.

6  N.N van Clinck is geboren rond 1710, is overleden HNA Gaarder register Alkemade nr 2108 acte 7-74-20 (overlijdensdatum = datum van aangifte). Leges: 3;0,0. of is overleden op woensdag 10 mei 1719 Roelofarendsveen. N werd ongeveer 9 jaar.<291>

7  Trijntje Willemsdr van Clinck is geboren Alkemade (?), is overleden op zaterdag 24 juli 1784 Alkemade, is begraven Rijnsaterswoude Trijntje werd bijgezet in het graf van haar zuster Jannetje in de kerk (bron: register van de graven in de kerk van Rijnsaterswoude, 1680-1828). Trijntje werd ongeveer 73 jaar.

8  Jannetje Willems van Clinck is overleden rond donderdag 9 maart 1780 Alkemade, is begraven Rijnsaterswoude Jannetje werd begraven in de kerk van Rijnsaterswoude (bron: register van de graven in de kerk, met vermelding van de eigenaren en de begravenen, 1680-1828). Jannetje werd ongeveer 65 jaar.

9  Aagje Willemsdr van Clinck is geboren Roelofarendsveen, is gedoopt rond 1725, zie VII-H.
VI-D  Bastiaan Dirckse van de Geer, zoon van Dirck Cornelisse van de Geer (Dirck) (V-A) en Pietje Bastiaans Volkruijt, is geboren Nieuwveen, is overleden na 1732. Bastiaan wordt vermeld in 1703 Nieuwveen. Bastiaan is huwelijksgetuige van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) en Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij) op dinsdag 5 mei 1705 Zevenhoven. Bastiaan wordt als erfgenaam vermeld in 1710 Nieuwveen van de boedel van zijn overleden ouders. Bastiaan wordt als erfgenaam vermeld op dinsdag 23 september 1710 Nieuwveen van gereede penningen, koebeesten, en andere meubele goederen uit de erfenis van zijn overlden ouders.. Bastiaan wordt als verkoper vermeld op donderdag 28 december 1730 Mijdrecht van een schuit, schuur en erf in Mijdrecht aan Jan Dirksz van Sevenhoven. Bastiaan wordt als koper vermeld op donderdag 28 december 1730 Mijdrecht van 800 roe land in de Bosenhoven polder van Mijdrecht van Jan Dirkse van Sevenhoven. Bastiaan wordt als verkoper vermeld op dinsdag 4 december 1731 Mijdrecht van 800 roe land in de Bosenhoven polder aan Bastiaan Lourens van der Hoef. Bastiaan wordt als armmeester vermeld op dinsdag 9 september 1732 Mijdrecht van de Rooms Katholieke armen van Mijdrecht. Bastiaan is armmeester op dinsdag 9 september 1732. Bastiaan werd minstens 48 jaar, 10 maanden en 18 dagen.<292..298>

In het jaar 1710 wordt gemeld (in het kohier van de 100e penning van Rijnland), dat hij vertrokken is uit Holland. Op 23 september 1710 erft Bastiaan 'eenige gereede penningen, koebeesten en andere mobiele goederen' uit de boedelscheiding van zijn overleden ouders Dirck Cornelisse van der Geer en Pietje Bastiaanse Volkruijt. Op 28.12.1730 verkoopt Bastiaan van de Geer een 'huijs met tuin en erve staand en leggende in Mijdrecht' aan Jan Dirkse van Sevenhoven en koopt 800 roeden land terug (Dorpsgerechten Mijdrecht, 1528/13-15). Op 4.12.1731 verkoopt Bastiaan van de Geer 800 roeden land in de Bosenhoven polder van Mijdrecht voor 120 gulden aan zijn volle neef Bastiaan Laurensz. van de Hoef (Dorpsgerechten van Mijdrecht, 1528/46). Op 9 september 1732 wordt Bastiaan Dirckse van de Geer genoemd als armmeester van de rooms katholieke armen van Mijdrecht.

Van Bastiaan en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Bastiaanse van de Geer is geboren rond 1710, is rooms katholiek gedoopt, zie VII-I.

2  Jacobus Bastiaanse van de Geer is geboren rond 1710, is rooms katholiek gedoopt, zie VII-J.

3  Petronella Bastiaans van de Geer is geboren rond 1710, is overleden na maandag 23 september 1743. Petronella is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op woensdag 13 maart 1743 Zevenhoven. Petronella is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op zondag 16 augustus 1744 Zevenhoven. Petronella is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op donderdag 23 september 1745 Zevenhoven. Petronella werd minstens 33 jaar.

4  Bastiaan Bastiaanse van de Geer is geboren rond 1710, is rooms katholiek gedoopt, zie VII-K.

VI-E  Cornelis Claase van de Geer ook genaamd van der Geer, zoon van Claas Cornelisse van de Geer (Claes) (V-B) en Geertje Cornelisse Stouthandel, is geboren rond 1668, is overleden op zaterdag 13 april 1720 (bron: DTB Zevenhoven 4.1, scan 3), is begraven Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op maandag 26 februari 1657 Nieuwveen als zoon van de overleden Geertje Cornelis Stouthandel. Cornelis wordt vermeld op maandag 26 februari 1657 Nieuwveen als erfgenaam van Lenard Cornelisse Stouthandel. Cornelis wordt vermeld in 1688 als weeskind van Claas Cornelisse van de Geer. Cornelis wordt vermeld in 1688 als erfgenaam van zijn overleden oom Lenaard Cornelisse Stouthandel. Cornelis wordt vermeld op zondag 10 april 1695 Nieuwveen als oom van de 7 jarige Anna, dochter van de overleden Maria Sijmons van Swieten.. Cornelis is huwelijksgetuige van Claes Michielse de Meijer en Hillegonda van Staden (Hillegont) op woensdag 3 september 1698 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 29 mei 1700 Nieuwveen als heemraad. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 7 mei 1701 Nieuwveen als heemraad. Cornelis wordt vermeld op woensdag 17 mei 1702 Uijtterbuurt als echtgenoot van Geertje Sijmons van Swieten. Cornelis is voogd op donderdag 13 juli 1702 Nieuwveen als voogd over de minderjarige Jan Janse Schenkeveld. Cornelis wordt vermeld op donderdag 29 januari 1705 Nieuwveen als landeigenaar. Cornelis is huwelijksgetuige van Stephanus Janse van Staden (Stephani of Steven) en Leuntje Jans Schenkeveld op dinsdag 2 juni 1705 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op maandag 2 augustus 1706 Zevenhoven als testateur. Cornelis is huwelijksgetuige van Johannes Willemse van de Geer (Jan en Joannes) en Magteldje Maartense op dinsdag 18 juni 1709 Zevenhoven. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 Nieuwveen als voogd over de drie jarige Dirk Janse van de Geer, zoon van Jan Dirkse van de Geer en de overleden Neeltje Cornelisse van de Geer. Cornelis is voogd op woensdag 17 februari 1712 over Govert Joosten Sarteel. Cornelis wordt vermeld op maandag 31 oktober 1712 Nieuwveen als landeigenaar. Cornelis wordt vermeld op donderdag 1 februari 1714 Nieuwveen als voogd over Apolonia Dirk van der Brug. Cornelis wordt vermeld op donderdag 16 augustus 1714 Lisse als echtgenoot van Geertje Sijmons van Swieten. Cornelis wordt vermeld op donderdag 16 augustus 1714 Nieuwveen als echtgenoot van Geertje Sijmons van Swieten. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 27 augustus 1717 Nieuwveen als verkoper van een huis en erf in de Agterdijkse polder van Nieuwveen aan Cornelis Sijmonse van Schellingen voor 160 gulden. Cornelis wordt vermeld op donderdag 4 maart 1723 Nieuwveen als overleden echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 16 oktober 1723 Rijnsaterwoude als overleden echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 31 maart 1725 Nieuwveen als erfgenaam. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 5 juli 1729 Leiden als overleden echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op woensdag 1 februari 1730 Nieuwveen als overleden echtgenoot. Cornelis wordt vermeld op maandag 29 januari 1731 Nieuwveen en Uiterbuurt als erflater. Cornelis wordt vermeld op donderdag 10 mei 1736 Nieuwveen als erflater. Cornelis wordt vermeld op donderdag 7 mei 1750 als erflater. Cornelis werd ongeveer 52 jaar.<299..323>

Cornelis Claase van de Geer erft op 17.5.1702 een huis met akker daaraan verbonden, gelegen in 't Geereijnt van Nieuwveen en nog een derde deel in een stuk land met twee akkers en water groot ongeveer anderhalve morgen gelegen in de Westerpolder van Nieuweveen onder de Ambacht van Kalslagen.
Hij erft op 16.8.1714 van zijn schoonouders een huis in de Achterhoekse Polder in Nieuwveen. Op 10.5.1736 (zie: ORA, Nieuwveen van die datum) wordt onroerend goed verkocht, dat gekomen is van Cornelis Claase van de Geer en Geertje Sijmons van Swieten. Bij het opmaken van hun testament in 1706 en in 1723 bedenken Cornelis en Geertje uitdrukkelijk Cornelis' neef Cornelis Dirckse van de Geer, aanvankelijk met een deel van zijn kleding en later met een bedrag van 200 gulden (zie: ORA, Nieuwveen van 2.8.1706 en 16.10.1723, alsmede ONA, not.P. van Crombrugge, Leiden van 5.7.1729). Zij doen dit door 'uijt sonderlinge genegentheijt ende affectie die sij malkander door den bant des huwelijks sijn toedragende'. De moeders van Cornelis Claase van de Geer (Geertje Cornelis Stouthandel) en Cornelis Dirckse van de Geer (Neeltje Cornelis Stouthandel) zijn zussen.

Cornelis is voogd van Jan Janse Schenkeveld.<324..335> Cornelis is voogd van Anna Claas de Meijer (Annigje).<336..362> Cornelis trouwt op donderdag 16 maart 1702 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Geertje Sijmons van Swieten (Geertjen Simons), dochter van Sijmon Anthonisse van Swieten (Simon Tonis) en Geertje Jacobs van Swieten. Geertje is geboren rond 1675, is overleden na dinsdag 5 juli 1729. Geertje wordt vermeld op woensdag 8 maart 1702 Nieuwveen als erfgename. Geertje wordt vermeld op woensdag 17 mei 1702 Uijtterbuurt als erfgename. Geertje is doopgetuige van Ludowina de Meijer op donderdag 29 november 1703. Geertje wordt vermeld op maandag 2 augustus 1706 Zevenhoven als erflaatster. Geertje wordt vermeld op donderdag 16 augustus 1714 Lisse wederom als erfgename van Sijmon Antonisse van Swieten en Geertje Jacobs van Swieten. Geertje wordt vermeld op donderdag 16 augustus 1714 Nieuwveen als erfgename van Sijmon Antonisse van Swieten en Geertje Jacobs van Swieten. Geertje wordt vermeld op donderdag 4 maart 1723 Nieuwveen als weduwe. Geertje wordt vermeld op zaterdag 16 oktober 1723 Rijnsaterwoude als erflaatster. Geertje wordt vermeld op dinsdag 5 juli 1729 Leiden als testatrice. Geertje wordt vermeld op woensdag 1 februari 1730 Nieuwveen als erflaatster. Geertje wordt vermeld op donderdag 10 mei 1736 Nieuwveen als erflaatster. Geertje werd minstens 54 jaar.<363..372>

Uit een testament dd. 2.8.1706 opgemaakt in Zevenhoven bij notaris Jan Verhoef blijkt, dat Anna de Meijer (dochter van haar zuster) inwonend is bij haar.
In de Oud Rechterlijke Archieven Nieuwveen 10, dd. 4.3.1723 wordt zij als weduwe van Cornelis Claasse van de Geer genoemd in de belendingen.
In haar testament van 16.10.1723 vermaakt zij 500 hondert gulden aan de roomse armen van Nieuwveen. Hieruit valt op te maken, dat zij rooms-katholiek was.

VI-F  Thames de Jong, zoon van Cornelis Tamesz. de Jong (V-C) en Trijntje Clements van de Geer, is geboren op zondag 25 oktober 1665, is overleden op zondag 26 oktober 1727. Thames werd 62 jaar en 1 dag.

Van Thames en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Thames de Jong is geboren rond 1690 Aalsmeer, zie VII-L.

2  Maria de Jong is geboren rond 1692 Aalsmeer, is overleden in september 1757 Haarlem. Maria werd ongeveer 65 jaar.

3  Catharina de Jong is geboren rond 1695 Aalsmeer, is overleden in juli 1763 Haarlem. Catharina werd ongeveer 68 jaar.

VI-G  Baartje de Jong, dochter van Cornelis Tamesz. de Jong (V-C) en Trijntje Clements van de Geer, is geboren op woensdag 13 juli 1672, is overleden op woensdag 19 januari 1701. Baartje werd 28 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Baartje was gehuwd met Aris Liefhebber. Aris is geboren rond 1670.

VI-H  Clement de Jong, zoon van Cornelis Tamesz. de Jong (V-C) en Trijntje Clements van de Geer, is geboren op woensdag 30 januari 1675, is overleden op dinsdag 18 september 1759. Clement werd 84 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Clement trouwt (kerk) op zondag 12 augustus 1703 Spaarndam op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Guurtje Cornelis Droog. Guurtje is geboren op zondag 22 maart 1682, is overleden op dinsdag 27 juli 1717. Guurtje werd 35 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Clement en Guurtje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis de Jong. Cornelis wordt als dopeling vermeld op vrijdag 31 oktober 1704.

Cornelis is jong overleden.

2  Trijntje de Jong is gedoopt, zie VII-M.

3  Lijsbeth de Jong. Lijsbeth wordt als dopelinge vermeld op zondag 15 april 1708 . Lijsbeth is jong overleden.

4  Lijsbeth de Jong. Lijsbeth wordt als dopelinge vermeld op zondag 12 mei 1709 . Lijsbeth is jong overleden.

5  Tames de Jong. Tames wordt als dopeling vermeld op maandag 28 maart 1712 . Tames is jong overleden.

6  Lijsbeth de Jong. Lijsbeth wordt als dopelinge vermeld op zondag 7 mei 1713 . Lijsbeth is jong overleden.

7  Guurtje de Jong. Guurtje wordt als dopelinge vermeld op zondag 30 september 1714 . Guurtje de Jong is jong overleden.

8  Dirk de Jong. Dirk wordt als dopeling vermeld op zondag 26 april 1716 . Dirk de Jong is jong overleden.

9  Cornelis de Jong is gedoopt op dinsdag 30 juni 1711, zie VII-N.

10  Jan de Jong.


Generatie VII

(van 1690 tot 1784)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 43 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1734 en 1770. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (17x), Geereijnd (7x), Leiderdorp (6x), Zevenhoven (4x), Voorburg (4x), Voorschoten (2x), Ter Aar, Mijdrecht en Hazerswoude.
VII-A  Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk Crelisse), zoon van Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) (VI-A) en Apolonia Jans (Leuntje), is geboren Nieuwveen, is overleden voor 1759. Theodorus wordt vermeld in 1739 als huurder van land in de Westerpolder van Nieuwveen voor 10 gulden. Theodorus wordt vermeld in 1740 als huurder van land in de Westerpolder van Nieuwveen voor 40 gulden. Theodorus wordt vermeld in 1742 als melkboer, hij levert melk aan de armen van Nieuwveen. Theodorus wordt vermeld in 1742 als huurder van land in de Westerpolder van Nieuwveen voor 40 gulden. Theodorus is doopgetuige van Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) op maandag 2 april 1742 Zevenhoven. Theodorus wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen als man van Maria Hendriks Bouwman. Theodorus wordt vermeld op woensdag 8 maart 1747 Nieuwveen als curateur van de goederen van Maria Gerritsdochter de Jong. Theodorus wordt vermeld op donderdag 14 december 1747 Nieuwveen machtiging gevende. Theodorus wordt vermeld op donderdag 7 mei 1750 als huurder van een huis en land tot 1 januari 1751 voor 180 gulden.. Theodorus wordt vermeld op maandag 28 juni 1751 Nieuwveen als landeigenaar. Theodorus wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen als erflater. Theodorus wordt vermeld op maandag 31 oktober 1763 als overleden vader van de minderjarige Marritje van de Geer. Theodorus wordt vermeld op woensdag 22 februari 1764 als overleden vader van de minderjarige Marritje van de Geer. Theodorus werd hoogstens 50 jaar, 9 maanden en 16 dagen.<373..382>

Theodorus trouwt op dinsdag 29 april 1738 Zevenhoven op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Hendrikse Bouman (Martje en Marije) ook genaamd Bouwman, dochter van Hendrick Janse Bouman en Elisabeth Gerrits Lelievelt (Lijsbeth). Maria is overleden op woensdag 9 mei 1759 (bron: Gaarders Rijnsaterswoude), is begraven op maandag 14 mei 1759 Rijnsaterswoude. Maria is doopgetuige van Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) op maandag 2 april 1742 Zevenhoven. Maria wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen als dochter van Hendrik Janse Bouman en Elisabeth Gerrits Lelijveld. Maria wordt vermeld op woensdag 9 mei 1759 als overledene aan de Oostzijde van Oude Wetering. Maria wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen als erflaatster. Maria wordt vermeld op maandag 31 oktober 1763 Nieuwveen als overleden moeder van Marritje van de Geer. Maria werd 46 jaar, 1 maand en 20 dagen.<383..385>

Uit een testament gemaakt op 15 febr. 1760 bij not. Corn. Bosch blijkt dat zij dan reeds weduwe is en dat er dan nog maar twee kinderen leven: Lijsbet en Marretje.

Van Theodorus en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Elisabeth Dirks van de Geer is geboren Nieuwveen, is overleden voor 1740. Elisabeth werd hoogstens 7 maanden en 19 dagen.

2  Elisabeth Dirks van de Geer (Lijsbet) is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 19 november 1740 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz 96v). (doopgetuige waren haar tante Johanna Hendriks Bouman en haar oom Claas Hendrikse Bouman), zie VIII-A.

3  Cornelis Dirkse van de Geer is geboren Geereijnd, is overleden voor 1760. Cornelis werd hoogstens 18 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

4  Apollonia Dirks van de Geer (Leuntje) is geboren Geereijnd, is overleden voor 1760. Apollonia werd hoogstens 16 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

5  Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) is geboren Geereijnd, is overleden voor 1746. Henricus werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

6  Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) is geboren Geereijnd, is overleden voor 1747. Henricus werd hoogstens 8 maanden en 7 dagen.

7  Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) is geboren Geereijnd, is overleden voor 1760. Henricus werd hoogstens 12 jaar, 1 maand en 9 dagen.

8  Maria Dirks van de Geer is geboren Geereijnd, is overleden voor 1750. Maria werd hoogstens 10 maanden en 20 dagen.

9  Maria Dirks van de Geer is overleden voor december 1752. Maria werd hoogstens 2 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

10  Maria Dirks van de Geer (Marretje) is geboren Geereijnd, is overleden op maandag 9 november 1772 Nieuwveen (bron:Registers van ontvangst van de impost op het begraven te Nieuwveen, 1772 - 1803., folio 4). Maria wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen als erfgename. Maria wordt vermeld op woensdag 22 februari 1764 Nieuwveen als dochter. Maria wordt vermeld op maandag 9 november 1772 Nieuwveen als overledene. Maria werd 19 jaar, 10 maanden en 18 dagen.<386..388>

Maria is voogd van Cornelis Jacobse Verhoef.<389..411> Maria is voogd van haar oom Claas Hendrikse Bouman (Klaas).<412..424>

VII-B  Catharina Cornelis van de Geer (Trijntje), dochter van Cornelis Dirckse van de Geer (Crelis) (VI-A) en Apolonia Jans (Leuntje), is geboren op maandag 19 december 1712 Nieuwveen, is overleden in 1774, is begraven op dinsdag 3 mei 1774 Zevenhoven. Catharina wordt vermeld op woensdag 7 februari 1742 Ter Aar als dochter. Catharina werd 62 jaar.<425>

Catharina trouwt (kerk) op dinsdag 10 april 1736 Ter Aar op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Iperdijk. Pieter is geboren Kortenaar, is overleden na 1736. Pieter werd minstens 28 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Anna Krook (Annetje).<426,427>

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

1  Margaretha Iperdijk (Geertie).

(bron: Weeskamerarchivalia van Ter Aar, archief 252: bereidverklaring door schout en weesmeesters van Ter Aar tot onderhoud van Geertie Pieters Iperdijk, kind van de te Langeraar geboren dochter van Cornelis Dirkse van der Geer, wonende te Nieuwveen,concept. 1742 7 februari, 1 stuk)

VII-C  Theodorus Janse van de Geer (Dirk en Dirck), zoon van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) (VI-B) en Neeltje Cornelis van de Geer (Neltij), is geboren Geereijnd, is overleden na 1776 (bron: Historische Kring Liemeer). Theodorus wordt vermeld op vrijdag 10 januari 1710 Nieuwveen als zoon van zijn overleden moeder Neeltje Cornelis van der Geer. Theodorus wordt vermeld na 1739 Nieuwveen als schipper. Theodorus wordt vermeld in 1741 Nieuwveen als loonarbeider. Theodorus is doopgetuige van Pieter Jacobse van der Geer op donderdag 12 juni 1755 Voorburg. Theodorus wordt vermeld in 1758 Nieuwveen als schipper. Theodorus wordt als procuratiehouder vermeld op dinsdag 17 juni 1760 Nieuwveen van Jannetje van de Geer, weduwe van Pieter Krijnen van Vliet. Theodorus wordt als inwoner vermeld op donderdag 26 juni 1760 Nieuwveen van Nieuwveen, zijnde van competente ouderdom. Theodorus wordt vermeld op vrijdag 13 februari 1761 Nieuwveen als testateur. Theodorus wordt als erfgenaam vermeld op maandag 28 februari 1763 Nieuwveen van de overleden Leuntje Jans Schenkeveld, weduwe van Steven van Staden. Theodorus wordt als verhuurder vermeld in 1765 Nieuwveen van een huis aan Merretje Peron. Theodorus is doopgetuige van Joanna Jans van den Bank op zondag 10 maart 1765 Zevenhoven. Theodorus wordt vermeld in 1766 Nieuwveen als leverancier. Theodorus wordt als verhuurder vermeld in 1766 Nieuwveen van een huis. Theodorus wordt vermeld na 1771 Nieuwveen als schipper. Theodorus wordt als leverancier vermeld in 1773 Nieuwveen van zand. Theodorus, schipper, wordt als leverancier vermeld in 1774 Nieuwveen van zand. Theodorus wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 Nieuwveen als testateur. Theodorus wordt vermeld op dinsdag 28 maart 1786 Nieuwveen als overleden echtgenoot. Theodorus wordt vermeld op zaterdag 10 juni 1786 Nieuwveen als overleden schoonvader. Theodorus werd minstens 70 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<428..442>

Er wordt na het overlijden van zijn moeder Neeltje Cornelisdr van de Geer, wanneer Dirck drie jaar oud is, de volgende erfenis vastgelegd (uit te keren bij 25 jaar of eerder bij huwelijk): een stuk hooi(wei)land gelegen onder Calslagen (Westerpolder) van 200 roeden (= ong. 0,3 ha); 100 Caroli Gulden; een bed en toebehoren en een uitzet (zie brondoc. 17100110/4-tk). Dirck Janse van de Geer is schipper, zo blijkt uit de dorpsrekening van Nieuwveen en Uijterbuurt. Hij ontvangt namelijk in 1739/1740 165 gulden, 13 stuivers en 10 cents voor meerdere scheepsvrachten met puin en zand voor de ambachtsdijken van Nieuwveen. In 1740/1741 wordt er 11 gulden, 10 stuivers betaald voor leverantie van zand voor de ambachtsdijk van Nieuwveen, in 1741/1742 wederom 12 gulden en 16 stuivers voor zandleverantie voor de ambachtsdijk van Nieuwveen.
Op 13 februari 1761 testeren Dirk en Neeltje. Op 20 december 1774 testeren wederom Dirk en Neeltje voor notaris Cornelis Kempenaar te Nieuwveen (Not. archief Nieuwveen, 3.04.01/6247) Uit de dorpsrekeningen van Nieuwveen en Uijterbuurt blijkt dat Dirck in 1774 zand heeft geleverd en daarvoor 9 stuivers ontvangt.
.
<443>

Theodorus trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 22 januari 1737 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz 91v) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Stevens van Staden (Neeltje), dochter van Stephanus Janse van Staden (Stephani of Steven) en Leuntje Jans Schenkeveld. Cornelia is geboren op zaterdag 13 december 1710 Nieuwveen, is overleden op woensdag 22 maart 1786 Nieuwveen. Cornelia is doopgetuige van Petronella Pieters van der Geer op donderdag 25 april 1743 Hazerswoude. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 13 februari 1761 Nieuwveen als testatrice. Cornelia wordt als erfgename vermeld op maandag 28 februari 1763 Nieuwveen van haar ouders nalatenschap. Cornelia is doopgetuige van Joanna Jans van den Bank op zondag 10 maart 1765 Zevenhoven. Cornelia wordt als testatrice vermeld op dinsdag 20 december 1774 Nieuwveen bij het opmaken van een testament van haar en haar man Dirk van der Geer. Cornelia wordt als weduwe vermeld in 1779 Nieuwveen van Dirk van de Geer. Cornelia wordt als schoonmoeder vermeld op zaterdag 10 juni 1786 Nieuwveen van Jan van Staveren. Cornelia werd 75 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<444..449>


<450>

Van Theodorus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Dirks van de Geer is geboren Nieuwveen.

2  Stephanus Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen.

3  Apollonia van de Geer (Leuntje) is geboren Nieuwveen, is overleden op donderdag 5 september 1765 Nieuwveen (bron: Historische kring Liemeer). Apollonia werd 25 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

4  Johannes Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen.

5  Petronella Dirks van de Geer is geboren Nieuwveen, is overleden op zaterdag 20 augustus 1774 Nieuwveen (bron: Historische Kring Liemeer). Petronella werd 31 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

6  Joannis Dirkse van der Geer (Jan) is geboren Nieuwveen.

7  Stephanus Dirkse van de Geer.

8  Stephanus Dirkse van de Geer is geboren Nieuwveen.

9  Agatha Dirks van der Geer is geboren Nieuwveen.

10  Maria Dirks van de Geer (Martje en Marritje) is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 27 maart 1751 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz. 109). (doopgetuige waren haar oudtante Marijtje Dircks van de Geer (zie VI-C) en haar halfoom Jacobus Janse van de Geer (zie VII-D)), zie VIII-B.VII-D  Jacobus Janse van de Geer (Japick), zoon van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) (VI-B) en Pieternelletje Jacobse van Sijl (Pietertje), is overleden op zaterdag 18 maart 1758 Voorburg (GB Voorburg 4.2, blz. 48). Jacobus wordt vermeld op vrijdag 12 september 1721 als zoon. Jacobus is doopgetuige van Johannes Pieterse van der Geer (Jan) op zaterdag 23 januari 1734 Voorschoten. Jacobus is doopgetuige van Jacobus Pieterse van der Geer op zondag 3 april 1740 Hazerswoude. Jacobus is doopgetuige van Johannes Dirkse van de Geer op zondag 18 juni 1741 Zevenhoven. Jacobus is doopgetuige van Jacobus Pieterse van der Geer op dinsdag 6 maart 1742 Hazerswoude. Jacobus is doopgetuige van Petronella Dirks van de Geer op vrijdag 7 september 1742 Zevenhoven. Jacobus is doopgetuige van Petronella Pieters van der Geer op donderdag 25 april 1743 Hazerswoude. Jacobus is doopgetuige van Maria Dirks van de Geer (Martje en Marritje) op zaterdag 27 maart 1751 Zevenhoven. Jacobus is doopgetuige van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) op vrijdag 30 april 1751 Hazerswoude. Jacobus werd 46 jaar en 5 maanden.<451>

Op 27 februari 1754 kocht Jacobus van der Geer van de weduwe Johanna van der Kaa de boerenwoning Noordenburg en het daarbij gelegen land, groot 20 morgen, te Voorburg. Het gekochte onroerende goed was belast met een codicillaire dispositie, die op 1 februari 1708 voor notaris Adam van der Smalingh was vastgelegd. Dat hielt in dat de bovengenoemde boerderij was belast met een fidei-commis ten faveure van de kind of kinderen van Johanna van der Kaa. Toen Jacobus van der Geer en Cornelia Hilgersom beiden waren overleden ging het onroerende goed over op drie nog levende kinderen van het echtpaar namelijk Pieter, Aaltje en Jan van der Geer. Op 6 maart 1798 verklaarden de drie kinderen voor de schout en schepenen van Voorburg dat zij aan Hendrik Mesmer Wielemaker 5.500 gulden schuldig zijn, een schuld die nog rustte op Noordenburg. Het onroerende goed in deze schuldbekentenis werd omschreven als een "huismanswoning met hooibergen, schuren en landerijen, genaamd Noordenburg met het huis daar annex, in het geheel groot circa 20 morgen". Wanneer in 1832 het kadaster wordt opgesteld, staat de boerderij op naam van Peter van der Geer of zijne erve, van beroep bouwman. De totale oppervlakte van Noordenburg wordt dan omschreven als 16,9388 hectaren. Uit de erbij behorende kadastrale kaart blijkt het bezit zich uit te strekken van de Achterweg (de huidige Parkweg) tot aan de Schenkwatering, die de grens met Den Haag vormt. Op 27 juni 1865 wordt Noordenburg door Jacobus van der Geer voor 23.640 gulden verkocht (bron:Historisch Voorburg, jaargang 19, 2013, nummer 1 / 2, Hoeven aan de Broeksloot, blz 106).Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of de in 1832 vermelde Peter, de zoon Pieter was van Jacobus die Noordenburg kocht en Jacobus, die in 1865 Noordenburg verkocht, de kleinzoon van Jacobus van der Geer en Cornelia Hilgersom.

Jacobus gaat in ondertrouw op vrijdag 15 april 1746 Voorburg, trouwt op zondag 1 mei 1746 Voorburg (huwelijksgetuige waren Jan Sijmonse Hilgersom en Neeltje Jans Hilgersom), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 1 mei 1746 Voorburg op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Alewijns Hilgersom, dochter van Alewijn Jansz Hilgersom en Adriana Leenderts van der Burg (Ariaentie). Cornelia is overleden rond 1798. Cornelia werd ongeveer 78 jaar.

Cornelia was later gehuwd (2) met Jan van der Kraan.<452,453>

Van Jacobus en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jacobse van der Geer is rooms katholiek gedoopt op woensdag 12 juli 1752 Voorburg (DTB Voorburg 10, blz. 111). (doopgetuige was zijn oom Pieter Janse van de Geer (zie VII-E)), zie VIII-C.

2  Aaltje Jacobs van der Geer is ongehuwd overleden op donderdag 5 februari 1801 Voorburg. Aaltje is doopgetuige van Jacobus van der Geer op woensdag 1 maart 1786 Voorburg. Aaltje werd 47 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

3  Pieter Jacobse van der Geer is overleden op vrijdag 1 februari 1833 Voorburg (DTB Voorburg, acte nr 5). Pieter is doopgetuige van Jacobus van der Geer op woensdag 1 maart 1786 Voorburg. Pieter werd 77 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Pieter bleef ongehuwd (bron: overlijdensacte)

4  Leendert Jacobse van der Geer is overleden op woensdag 27 juni 1759 Voorburg GB Voorburg 4.2, blz. 53.. Leendert werd 2 jaar en 7 dagen.
VII-E  Pieter Janse van de Geer ook genaamd van der Geer, zoon van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) (VI-B) en Pieternelletje Jacobse van Sijl (Pietertje), is geboren Nieuwveen (bron: DTB Zevenhoven 1712, inventarisnr 4.1), is overleden op maandag 11 augustus 1760 Leiderdorp. Pieter wordt vermeld op vrijdag 12 september 1721 als zoon. Pieter wordt vermeld op donderdag 17 september 1733 Zoeterwoude wanneer door de gemeente Zoeterwoude een verklaring van indemniteit voor hem wordt afgegeven.. Pieter wordt vermeld op zaterdag 20 juli 1743 Rijpwetering wanneer door de gemeente Rijpwetering een acte van indemniteit voor hem wordt afgegeven.. Pieter is doopgetuige van Jan Jacobse van der Geer op woensdag 12 juli 1752 Voorburg. Pieter is warmoezenier in 1759. Pieter, warmoezenier, wordt als overledene vermeld op maandag 11 augustus 1760 Leiderdorp. Pieter wordt als (overleden) vader vermeld op donderdag 10 april 1766 Leiderdorp van drie van zijn kinderen waarvoor de gemeente Leiderdorp een acte van indemniteit afgeeft. Pieter wordt vermeld op woensdag 25 mei 1774 als overleden vader. Pieter wordt als overleden echtgenoot vermeld op woensdag 12 oktober 1774 Zoeterwoude van de overleden Elisabeth Pietersdochter van Dorp. Pieter wordt vermeld op donderdag 13 oktober 1774 als overleden echtgenoot. Pieter wordt als (overleden) vader vermeld op zondag 9 februari 1812 Alkemade van de overleden Cornelia Pieters van der Geer. Pieter wordt als (overleden) vader vermeld op maandag 28 januari 1822 Alkemade van Marijtje van der Geer. Pieter wordt als (overleden) vader vermeld op zondag 21 november 1824 Alkemade van Jannetje Pietersdochter van der Geer. Pieter werd 47 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<454..464>

In de acte van indemniteit uitgegeven in 1733 door de gemeente Alkemade staat dat Pieter in Rijpwetering werd geboren, op zijn trouwacte in hetzelfde jaar uitgegeven in Voorschoten staat dat Pieter uit Nieuwveen kwam, terwijl uit het doopboek blijkt dat hij in Zevenhoven werd gedoopt. In Nieuwveen was in het begin van de achttiende eeuw geen katholieke kerk en katholieken gingen daarom in Zevenhoven ter kerke. Dat Pieter in Zevenhoven is gedoopt is dus niet zo verwonderlijk. Dat later wordt opgegeven dat Pieter in Rijpwetering werd geboren is ook niet zo vreemd omdat in die tijd de bestaansmogelijkheden in Nieuwveen steeds geringer werden door de wateroverlast die door het vele vervenen was ontstaan. Noodgedwongen werd er daarom door vele Nieuwveners uitgeweken naar dorpen in de omgeving. In 1715, 1716 en 1717 woonde Pieter's vader en moeder met hun kinderen in Rijpwetering zo blijkt het gaarderregister van die plaats toen het overlijden van de zussen van Pieter werd aangegeven. Toen Pieter 7 jaar oud was overleed zijn moeder. Zijn vader was toen voor de tweede keer weduwnaar. Pieter is waarschijnlijk al vroeg uit huis gegaan want op zijn trouwacte, die in 1733 Voorschoten wordt uitgegeven, blijkt dat hij voor zijn huwelijk in Voorschoten woonde. Het valt op, dat op deze trouwacte geen 'van de Geer' maar 'van der Geer' staat, ook zijn nakomelingen schrijven voortaan de achternaam op die manier. Uit de acte van indemniteit van augustus 1738 blijkt dat Pieter en zijn gezin toen verhuisden van Voorschoten naar Zoeterwoude. Uit dezelfde aangepaste akte blijkt dat op 7 jun i 1743 het gezin verhuisde naar Leiderdorp waar Pieter overleed in 1760 overleed. Zijn vrouw Lijsbeth overleed in het nabij gelegen Zoeterwoude.

In het Gaarderegister van Leiderdorp van 1760 (hierin werden de inkomsten van een plaats uit geboorten, gesloten huwelijken of overlijden genoteerd) is vermeld dat Pieter op 11 augustus is overleden en warmoezenier is geweest. De aangifte van overlijden geschiedde "pro deo", waaruit we dus mogen afleiden dat Pieter niet erg vermogend is geweest.

In de "Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen,
bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij, ten dienste der scholen", een uitgave van M. Smit uit Groningen in 1843 lezen we over de warmoezenier:
Door warmoezeniers verstaat men lieden, welke in groote tuinen eene overgrootemenigte van allerlei tuinvruchten aankweeken, welke door de stedelingen niet aangekweekt kunnen worden, en toch, ten deele voor hen onmisbaar zijn, met oogmerk, om die vruchten in de steden, vlekken(erg grote dorpen -auteur-) engroote dorpen te verkoopen en daarin hun bestaan te vinden. Deze arbeid vordertveel moeite, overleg, plantkunde, oplettendheid op het weder enz. enz. De voornaamste vruchten, welke zij aankweken en in de steden ten verkoop aanbieden, bestaan in : aalbessen, kruisbessen, frambozen, aardbezien, koolrapen, knollen, kool, salade, rammenas, beetwortelen, mangelwortelen, augurken, komkommers, wortelen, peperwortel, paardebloem, uijen, (sijpels) prij, selderij, boonen, erwten, wikken, linzen, aardappelen, stambonen, groote boonen, snijbonen, peterselie, kervel, salie, pruimen, kersen, perziken, abrikozen, pronkers, saladeboonen, doperwten, bieslook, tuinkers, waterkers, lepelblad, knoflook, radijs, spinazie, moes, enz. Dat derhalve ook deze lieden voor de stedelingen nuttig, ja volstrekt onmisbaar zijn, en derhalve aller achting verdienen, zal geen verstandig mensch betwisten.
Pieter trouwt op zondag 12 april 1733 Voorschoten voor schout en schepenen (pro deo). (huwelijksgetuige waren Jacobus van Dam en Jacoba Roggeveen), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 12 april 1733 Voorschoten kosten 12 gulden. (bron: DTB Voorschoten, inventaris 10, scan 154) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), dochter van Pieter van Dorp en N.N.. Elisabeth is geboren rond 1712 Wateringen (bron: trouwacte), is overleden op woensdag 12 oktober 1774 Zoeterwoude, is begraven op donderdag 13 oktober 1774 Leiderdorp (bron: DTB Leiderdorp 1774, inventarisnummer 1476). Elisabeth wordt vermeld in 1714 Wateringen als borelinge.. Elisabeth woont Voorschoten op zondag 12 april 1733. Elisabeth wordt vermeld op donderdag 10 april 1766 Leiderdorp als moeder van drie van haar kinderen waarvoor door de gemeente Leiderdorp een acte van indemniteit wordt afgegeven.. Elisabeth wordt vermeld op zondag 23 november 1766 Zoeterwoude als moeder van de bruidegom Jan Pieterse van der Geer. Elisabeth wordt vermeld op zondag 23 november 1766 Zoeterwoude als moeder van de bruidegom Jan Pieterse van der Geer. Elisabeth is huwelijksgetuige van Johannes Pieterse van der Geer (Jan) en Beatrix Thijssen Voete op vrijdag 28 november 1766 Hazerswoude. Elisabeth wordt vermeld op woensdag 25 mei 1774 als moeder van Pieter Pieterse van der Geer. Elisabeth wordt als overledene vermeld op woensdag 12 oktober 1774 Zoeterwoude. Elisabeth wordt vermeld op donderdag 13 oktober 1774 als begravene. Elisabeth wordt vermeld op zondag 9 februari 1812 Alkemade als (overleden) moeder van de overleden Cornelia Pieters van der Geer. Elisabeth wordt vermeld op zondag 21 november 1824 Alkemade als (overleden) moeder van de overleden Jannetje Pietersdr van der Geer. Elisabeth werd ongeveer 62 jaar.<465..472>

Elisabeth zal aan het eind van haar leven niet veel bezittingen hebben gehad. Haar zoon Jan verklaarde namelijk op 12 october 1774 nadat zijn moeder was overleden onvermogend te zijn en daarom niet de belasting op het begraven te kunnen betalen. Uit het begraafboek van Leiderdorp blijkt dat Lizebet Pieter van Dorp, weduwe van Pieter van der Geer, op 13 oktober 1774 op het kerkhof werd begraven met 2 uur klok luiden en het minste doodkleed (bron: DTB begraven, Leiderdorp, 13 oktober 1774, folio NH-136).

Van Pieter en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Pieterse van der Geer (Jan) is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 23 januari 1734 Voorschoten (doopgetuige was zijn oom Jacobus Janse van de Geer (zie VII-D)), zie VIII-D.

2  Pieter Pieterse van der Geer (Petrus) is rooms katholiek gedoopt op donderdag 17 november 1735 Voorschoten (doopgetuige was zijn tante Marijtje Pieters van Dorp), zie VIII-E.

3  Cornelia Pieters van der Geer is geboren Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 3 januari 1738 Hazerswoude (zie: DTB Hazerswoude 10, blz. 138). (doopgetuige waren haar tante Jannetje Pieters van Dorp en Harmen van Veen), zie VIII-F.

4  Jacobus Pieterse van der Geer is geboren Leiderdorp, is overleden voor 1742. Jacobus wordt vermeld op zondag 3 april 1740. Jacobus werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<473>

5  Jacobus Pieterse van der Geer is overleden voor 1751. Jacobus wordt als boreling vermeld Leiderdorp. Jacobus werd hoogstens 8 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

6  Petronella Pieters van der Geer is geboren Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 25 april 1743 Hazerswoude (zie: DTB Hazerswoude 9, blz. 31). (doopgetuige waren haar oom Jacobus Janse van de Geer (zie VII-D) en haar behuwd halftante Cornelia Stevens van Staden (zie VII-C)), zie VIII-G.

7  Maria Pieters van der Geer (Marijtje) is geboren op zaterdag 3 juli 1745 Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 3 juli 1745 Hazerswoude (DTB Hazerswoude 7, blz. 48). (doopgetuige was haar tante Marijtje Pieters van Dorp), zie VIII-H.

8  Joanna Pieters van der Geer (Jannetje Antje) is geboren op zaterdag 22 juni 1748 Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 22 juni 1748 Hazerswoude (DTB Hazerswoude 9, blz 67). (doopgetuige waren haar tante Jannetje Pieters van Dorp en Harmen van Veen), zie VIII-I.

9  Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) is geboren op vrijdag 30 april 1751 Leiderdorp, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 30 april 1751 Hazerswoude (doopgetuige was zijn oom Jacobus Janse van de Geer (zie VII-D)), zie VIII-J.

VII-F  Cornelia Jans van der Geer (Knelia) ook genaamd Kee Jans van der Geer, dochter van Joannes Dirckse van de Geer (Jan) (VI-B) en Petronella Pieters Langevelt (Pieternel), is begraven op maandag 5 november 1781 Nieuwveen (bron: archief 131.1.19, registratienummer 3, pagina 53). Cornelia is doopgetuige van Grietje Spruyt op donderdag 2 februari 1775 Rijpwetering. Cornelia wordt vermeld op maandag 5 november 1781 Nieuwveen als overledene. Cornelia is doopgetuige van Pieter Spruyt op maandag 7 juli 1783. Cornelia werd 56 jaar, 1 maand en 14 dagen.<474>

Cornelia trouwt op donderdag 25 juni 1761 Nieuwveen (pro deo)., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 25 juni 1761 Zevenhoven op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Johannes Davidsz van den Bank (Jan), zoon van David Danielse van den Bank. Johannes is geboren rond 1720, is overleden Nieuwveen. Johannes woont Nieuwewetering op zondag 12 juli 1744. Johannes is doopgetuige van Margareta Spruyt op zondag 1 maart 1767 Alkemade. Johannes is doopgetuige van Grietje Spruyt op donderdag 2 februari 1775 Rijpwetering. Johannes wordt vermeld op maandag 5 november 1781 Nieuwveen als weduwnaar van Cornelia Jans van der Geer.<475>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lena Rhijn.<476,477> Johannes was eerder gehuwd (2) met Grietje Willems Pauw.<478,479>

<480>

Van Johannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Jans van den Bank is rooms katholiek gedoopt op woensdag 7 maart 1764 Nieuwveen (doopgetuige waren haar volle halfneef Johannes Pieterse van der Geer (zie VIII-D) en haar volle halfnicht Petronella Pieters van der Geer (zie VIII-G)), zie VIII-K.

2  Joanna Jans van den Bank is geboren Nieuwveen.

3  Joanna Jans van den Bank is geboren Nieuwveen, is overleden op maandag 31 maart 1788 Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1788, registratienummer 3, pagina 88). Joanna werd 20 jaar, 1 maand en 6 dagen.

4  Cornelis Janse van den Bank is geboren Nieuwveen.

VII-G  Cornelis Willemsz van Clinck, zoon van Willem Reynoutsz. van Clinck (VI-C) en Marijtje Dircks van de Geer (Marij en Maria).

Cornelis trouwt (kerk) in 1723 Alkemade op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Geertje P. Coek. Geertje is geboren rond 1700.

VII-H  Aagje Willemsdr van Clinck, dochter van Willem Reynoutsz. van Clinck (VI-C) en Marijtje Dircks van de Geer (Marij en Maria), is geboren Roelofarendsveen.

Aagje trouwt (kerk) op zondag 31 januari 1751 Alkemade op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Jacobus Thijsz. Quant. Jacobus is geboren rond 1725, is overleden voor 1766. Jacobus werd hoogstens 41 jaar.

Aagje trouwt (kerk) op maandag 20 januari 1766 Alkemade op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 46-jarige Cornelis Schoenmaker. Cornelis is geboren rond 1720.
VII-I  Dirk Bastiaanse van de Geer, zoon van Bastiaan Dirckse van de Geer (VI-D), is geboren rond 1710, is overleden op zondag 26 september 1745 Nieuwveen. Dirk wordt vermeld op woensdag 8 maart 1741 Nieuwveen als koper van een huis, erf, schuur en scheepmakerij. Dirk wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen als schoonzoon. Dirk wordt vermeld in 1743 Nieuwveen als doodkistenmaker. Dirk wordt vermeld in 1744 Nieuwveen als armmeester. Dirk is doopgetuige van Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) op donderdag 3 september 1744 Zevenhoven. Dirk wordt vermeld op woensdag 18 januari 1747 Ter Aar als erflater. Dirk wordt vermeld op woensdag 25 september 1748 als overledene. Dirk wordt vermeld op dinsdag 5 augustus 1760 Nieuwveen als landeigenaar. Dirk wordt vermeld op vrijdag 24 april 1761 Nieuwveen als landeigenaar. Dirk werd ongeveer 35 jaar.<481..489>

Dirk trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 31 januari 1741 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz 97). op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johanna Hendriks Bouman (Jannetje) ook genaamd Bouwman, dochter van Hendrick Janse Bouman en Elisabeth Gerrits Lelievelt (Lijsbeth). Johanna is geboren rond 1715, is overleden op maandag 18 maart 1793 Nieuwveen. Johanna is doopgetuige van Elisabeth Dirks van de Geer op woensdag 13 mei 1739 Zevenhoven. Johanna is doopgetuige van Elisabeth Dirks van de Geer (Lijsbet) op zaterdag 19 november 1740 Zevenhoven. Johanna wordt vermeld op maandag 6 augustus 1742 Nieuwveen als dochter. Johanna wordt vermeld op woensdag 18 januari 1747 Ter Aar als weduwe. Johanna wordt vermeld op dinsdag 31 mei 1757 Amsterdam als testatrice. Johanna is doopgetuige van Theodorus Weezelenburg op zondag 23 augustus 1761 Rijnsaterwoude. Johanna wordt vermeld op maandag 31 oktober 1763 Nieuwveen als echtgenote. Johanna wordt vermeld op woensdag 22 februari 1764 Nieuwveen als verkoopster. Johanna wordt vermeld op donderdag 5 september 1793 Nieuwveen als overleden moeder. Johanna wordt vermeld op vrijdag 11 mei 1804 Nieuwveen als overleden echtgenote. Johanna wordt vermeld op zaterdag 7 juli 1804 Nieuwveen als overleden moeder. Johanna werd ongeveer 78 jaar.<490..497>

Johanna was later gehuwd (2) met Cornelis Jacobse Verhoef.<498>

Van Dirk en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik) is geboren Nieuwveen, is rooms katholiek gedoopt op maandag 2 april 1742 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 4, blz 99). (doopgetuige waren zijn tante Maria Hendrikse Bouman (zie VII-A) en zijn behuwd oom Theodorus Cornelisse van de Geer), zie VIII-L.

2  Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) is geboren Nieuwveen, is jong overleden voor 1744. Sebastianus werd hoogstens 9 maanden en 19 dagen.

3  Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) is jong overleden voor 1745. Sebastianus werd hoogstens 4 maanden en 16 dagen.

4  Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) is overleden op zondag 2 december 1764 Nieuwveen. Sebastianus wordt vermeld op woensdag 18 januari 1747 Ter Aar als zoon. Sebastianus wordt vermeld op dinsdag 31 mei 1757 Amsterdam als erfgenaam. Sebastianus werd 19 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<499,500>
VII-J  Jacobus Bastiaanse van de Geer, zoon van Bastiaan Dirckse van de Geer (VI-D), is geboren rond 1710, is overleden op vrijdag 4 mei 1781 Mijdrecht. Jacobus is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op woensdag 13 maart 1743 Zevenhoven. Jacobus is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op zondag 16 augustus 1744 Zevenhoven. Jacobus is doopgetuige van Sebastianus Dirkse van de Geer (Bastiaan) op donderdag 23 september 1745 Zevenhoven. Jacobus wordt als koper vermeld op dinsdag 18 januari 1746 Mijdrecht. Jacobus wordt als voogd vermeld op woensdag 18 januari 1747 Ter Aar over de nagelaten kinderen van Dirk Bastiaanse van de Geer. Jacobus wordt als koper vermeld op vrijdag 4 oktober 1754 Mijdrecht van 1 morgen en 400 roeden land van Jacob Schoen. Jacobus wordt vermeld op zaterdag 10 januari 1756 Mijdrecht koper van 3 morgen 370 roeden hooi en weiland en 600 roeden land in Mijdrecht. Jacobus is vertegenwoordigt op dinsdag 15 maart 1757 op dinsdag 15 maart 1757. Jacobus is voogd op dinsdag 31 mei 1757 Amsterdam. Jacobus wordt als koper vermeld op dinsdag 12 december 1758 Mijdrecht van een wagenhuis met grond in Mijdrecht. Jacobus wordt als koper vermeld op dinsdag 12 december 1758 Mijdrecht van 2 morgen en 50 roeden veenland in de polder van Hofland, ten zuiden van Mijdrecht. Jacobus wordt als koper vermeld op dinsdag 4 mei 1762 Mijdrecht van een huis, erf, berg en schuur met drie morgen en 35 roeden veenland in de polder van Bosenhoven te Mijdrecht. Jacobus wordt als koper vermeld op vrijdag 17 februari 1764 Mijdrecht van een huis, erf, berg en schuur met 17 morgen veen-, hooi- en weiland in de polder van Bosenhoven te Mijdrecht. Jacobus wordt als koper vermeld op vrijdag 17 februari 1764 Mijdrecht van een huis, berg, erf en schuur met 16 morgen en 300 roeden veen-, wei- en hooiland in de polder van Bosenhoven te Mijdrecht. Jacobus wordt als schuldenaar vermeld op vrijdag 17 februari 1764 Mijdrecht. Jacobus is doopgetuige van Dirk van der Geer op woensdag 23 september 1767 Mijdrecht. Jacobus wordt als verkoper vermeld in 1768 Mijdrecht in opdracht van Christoffel Gregory, heer van Leusden, 500 morgen veenland aan Hendrik van de Geer. Jacobus is doopgetuige van Dirk van der Geer op donderdag 10 januari 1771 Mijdrecht. Jacobus wordt als koper vermeld op zaterdag 21 augustus 1773 Mijdrecht van een morgen veenland van Hendrik Weetzel. Jacobus wordt als verkoper vermeld op donderdag 16 december 1773 Mijdrecht van 3 1/2 morgen land in de Hofland polder. Jacobus wordt vermeld op donderdag 20 april 1775 Mijdrecht als armmeester. Jacobus wordt als koper vermeld op dinsdag 25 juni 1776 Mijdrecht van een herberg van Willem Outzigt. Jacobus wordt als koper vermeld op vrijdag 5 juli 1776 Mijdrecht van de helft van 8 morgen land. Jacobus wordt als koper vermeld op vrijdag 5 juli 1776 Mijdrecht van een huis en erf in de polder van Bosenhoven. Jacobus wordt als koper vermeld op donderdag 3 april 1777 Mijdrecht van de helft van een boerenwoning met een zomerhuis, twee schuren en twee hooibergen met 25 morgen hooi- en weiland. Jacobus wordt als koper vermeld op woensdag 6 mei 1778 Mijdrecht van een huis en erf van Geertje Bosman. Jacobus wordt als koper vermeld op woensdag 22 september 1779 Mijdrecht van 300 roeden land in de polder van Bosenhoven te Mijdrecht. Jacobus werd ongeveer 71 jaar.<501..521>

Jacobus trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 31 januari 1758 Mijdrecht (DTB Mijdrecht 23) op ongeveer 48-jarige leeftijd met de ongeveer 48-jarige Marritje Bosman. Marritje is geboren rond 1710.

Van Jacobus en Marritje is een kind bekend:

1  Geertruida van de Geer (Gertrudis) is rooms katholiek gedoopt op maandag 4 december 1758 Mijdrecht (DTB Mijdrecht 23) (doopgetuige waren Cornelis van Grieken en Neeltje van der Vaart), zie VIII-M.

VII-K  Bastiaan Bastiaanse van de Geer, zoon van Bastiaan Dirckse van de Geer (VI-D), is geboren rond 1710, is overleden na 1746. Bastiaan werd minstens 36 jaar.

Bastiaan trouwt (kerk) (rooms katholiek) op maandag 2 mei 1746 Mijdrecht (bron: DTB R-K kerk Mijdrecht-Wilnis, deel 3, 1703-1810, archief 1200, inventaris­nr 1802, 02-05-1746, folio 27) (huwelijksgetuige waren Anna Leenderts en Geertje Crelis) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Klaasje Harmens de Jong, dochter van Harmen de Jong. Klaasje is geboren rond 1710, is overleden na 1746. Klaasje werd minstens 36 jaar.

VII-L  Cornelis Thames de Jong, zoon van Thames de Jong (VI-F), is geboren rond 1690 Aalsmeer.

Cornelis trouwt in 1732 op ongeveer 42-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Sara Hartogh. Sara is geboren rond 1700, is overleden in 1748. Sara werd ongeveer 48 jaar.

VII-M  Trijntje de Jong, dochter van Clement de Jong (VI-H) en Guurtje Cornelis Droog. Trijntje wordt als dopelinge vermeld op zaterdag 26 december 1705.

Trijntje trouwt (kerk) Spaarndam met Gualthery Zoutmaat. Gualthery is geboren rond 1700.

VII-N  Cornelis de Jong, zoon van Clement de Jong (VI-H) en Guurtje Cornelis Droog.

Cornelis trouwt (kerk) op dinsdag 14 augustus 1742 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Marritje Blootshoofd. Marritje is geboren rond 1715.


Generatie VIII

(van 1734 tot 1833)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 70 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1760 en 1813. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Roelofarendsveen (15x), Rijnsaterwoude (8x), Rijpwetering (5x), Mijdrecht (5x), Alkemade (4x), Alphen aan den Rijn (3x), Hazerswoude (3x), Katwijk aan den Rijn (3x), Nieuwveen (2x), Katwijk (2x), Aarlanderveen (2x), Nieuwkoop (2x), Zoeterwoude (2x), Voorburg (2x), Zevenhoven (2x), Oegstgeest, Utrecht, Valkenburg, Haastrecht, Amsterdam, Wassenaar en Noordwijk-binnen.

VIII-A  Elisabeth Dirks van de Geer (Lijsbet), dochter van Theodorus Cornelisse van de Geer (Dirk Crelisse) (VII-A) en Maria Hendrikse Bouman (Martje en Marije), is geboren Nieuwveen, is overleden na 1772. Elisabeth wordt als erfgename vermeld op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen van de boedel van haar overleden moeder Maria Hendriks Bouwman. Elisabeth wordt als echtgenote vermeld op maandag 31 oktober 1763 Nieuwveen van Jan Weselenburg. Elisabeth wordt als echtgenote vermeld op woensdag 22 februari 1764 Nieuwveen van Jan Weselenburg. Elisabeth werd minstens 32 jaar, 1 maand en 12 dagen.<522..524>

Elisabeth is voogd van haar oom Claas Hendrikse Bouman (Klaas).<525> Elisabeth is voogd van Cornelis Jacobse Verhoef.<526> Elisabeth gaat in ondertrouw op vrijdag 9 november 1759, trouwt op vrijdag 9 november 1759 op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jan Janse Weezelenburg. Jan is geboren rond 1740 Rijnsaterwoude. Jan wordt vermeld op vrijdag 15 februari 1760 Nieuwveen als echtgenoot. Jan wordt vermeld op maandag 31 oktober 1763 Nieuwveen als echtgenoot. Jan wordt vermeld op woensdag 22 februari 1764 Nieuwveen als echtgenoot. Jan is voogd op woensdag 22 februari 1764 Nieuwveen.<527..530>

Van Jan en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Weezelenburg.

2  Theodorus Weezelenburg.

3  Petrus Weezelenburg.

4  Gertrudis Weezelenburg.

5  Petrus Weezelenburg.

6  Catharina Weezelenburg.

7  Gertrudis Weezelenburg.

8  Henricus Weezelenburg.

9  Pieter Weezelenburg is geboren Aarlanderveen.

10  Marijtje Weezelenburg is geboren Aarlanderveen.

VIII-B  Maria Dirks van de Geer (Martje en Marritje), dochter van Theodorus Janse van de Geer (Dirk en Dirck) (VII-C) en Cornelia Stevens van Staden (Neeltje), is geboren Nieuwveen, is overleden op dinsdag 6 september 1774 Nieuwveen (bron: DTB Gaarders Nieuwveen, Inventaris nr. 3.I, Scan: 19). Bij het overlijden van Maria verklaarde haar man Jan van Staveren niet in staat te zijn de gaarder (belasting) op het begraven te betalen.. Maria wordt vermeld op zondag 6 november 1774 Nieuwveen als overledene. Maria wordt als overleden echtgenote vermeld op dinsdag 20 december 1774 Nieuwveen. Maria wordt als overleden echtgenote vermeld op zaterdag 10 juni 1786 Nieuwveen. Maria werd 23 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<531..533>

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 29 juli 1774 Alkemade, trouwt op maandag 15 augustus 1774 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan Harmanus van Staveren. Jan is geboren rond 1750 Casper Zeugel, is overleden na 1786. Jan wordt vermeld op zondag 6 november 1774 Nieuwveen is aangever van het overlijden van zijn vrouw Marijtje Dirks van de Geer. Jan wordt vermeld op dinsdag 20 december 1774 Nieuwveen als erfgenaam van Dirk van de Geer en Neeltje van Staden, mochten zij komen te overlijden. Jan wordt vermeld op zaterdag 10 juni 1786 Nieuwveen als weduwnaar. Jan werd minstens 36 jaar.<534..536>

VIII-C  Jan Jacobse van der Geer, zoon van Jacobus Janse van de Geer (Japick) (VII-D) en Cornelia Alewijns Hilgersom, is overleden op donderdag 25 augustus 1808 Voorburg (DTB Voorburg 22, blz. 17).. Jan woont Hof van Delft op zaterdag 14 januari 1786. Jan wordt vermeld op donderdag 25 november 1813 Voorburg als vader van de bruidegom Jacobus van der Geer. Jan wordt vermeld op zaterdag 25 november 1865 's-Hertogenbosch als overleden vader van de bruidegom Jacobus van der Geer. Jan werd 56 jaar, 1 maand en 13 dagen.<537,538>

Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 14 januari 1786 Voorburg (DTB Voorburg 15, blz. 113)., trouwt op zondag 5 februari 1786 Schipluiden (huwelijksgetuige waren Barent Koeleweij en Grietje Bregt), trouwt (kerk) op zondag 5 februari 1786 (DTB Schipluiden 1, blz. 303; trouwboek Oude Kerk te Delft). op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Catharina van der Kley. Catharina is geboren rond 1750 Voorburg Waarschijnlijk r.k. gedoopt op 24 october 1750 te Voorburg als dochter van Arij van der Klij en Maria Raephorst. De getuigen hierbij waren Jan van der Kllij en Maria van der Klij (dopen r.k. Voorburg, scan 114 van 236). Het is nog niet zeker dat het hier om de juiste Catharina gaat., is overleden op dinsdag 23 augustus 1808 Voorburg, is begraven op donderdag 25 augustus 1808. Catharina wordt vermeld op donderdag 25 november 1813 Voorburg als moeder van de bruidegom. Catharina wordt vermeld op zaterdag 25 november 1865 's-Hertogenbosch als moeder van de bruidegom. Catharina werd ongeveer 58 jaar.<539,540>

Van Jan en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus van der Geer is rooms katholiek gedoopt op woensdag 1 maart 1786 Voorburg (DTB Voorburg 10, blz. 229). (doopgetuige waren zijn tante Aaltje Jacobs van der Geer (zie VII-D.2) en zijn oom Pieter Jacobse van der Geer (zie VII-D.3)), zie IX-A.

2  Cornelia van der Geer is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 16 november 1787 Voorburg DTB Voorburg 10, blz. 233. (doopgetuige waren Marinus van der Kley en Cornelia Marrewijk), zie IX-B.
VIII-D  Johannes Pieterse van der Geer (Jan), zoon van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is overleden op zaterdag 19 april 1806 Hazerswoude, is begraven op donderdag 24 april 1806 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1806, inventarisnr 7, folio 3). Johannes is doopgetuige van Anna Jans van den Bank op woensdag 7 maart 1764 Nieuwveen. Johannes is doopgetuige van Pieter Spruyt op maandag 8 oktober 1764 Alkemade. Johannes wordt vermeld op woensdag 12 oktober 1774 Zoeterwoude als zoon van de overleden Elisabeth Pietersdochter van Dorp. Johannes wordt vermeld op zaterdag 19 april 1806 Hazerswoude als overleden echtgenoot van Jatres Voete.. Johannes wordt vermeld op dinsdag 15 september 1857 als (overleden) vader van de overleden Elisabeth van der Geer. Johannes werd 72 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<541..543>

Toen Jan op 12 october 1774 bij de gemeente Leiderdorp kwam aangeven dat zijn moeder te Zoeterwoude was overleden verklaarde hij dat hij onvermogend was en de legeskosten op het begraven niet kon betalen. Bij het overlijden van Jan bleek dat hij voor zijn overlijden aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude woonde.
Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 7 november 1766 Zoeterwoude (zie: Gaardersbescheiden v. Zoeterwoude 3.2., blz. 45)., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op vrijdag 28 november 1766 Hazerswoude (huwelijksgetuige was zijn moeder Elisabeth Pieters van Dorp (zie VII-E)) op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Beatrix Thijssen Voete ook genaamd Fiaterus Voetee, dochter van Thijssen Voete. Beatrix is geboren in 1733 Jaarsvelt, is overleden op maandag 3 januari 1820 (bron: DTB Aktenummer: 1 aangiftedatum: 03-01-1820). Beatrix wordt vermeld op zaterdag 19 april 1806 Hazerswoude als weduwe. Beatrix wordt vermeld op dinsdag 15 september 1857 als moeder van de overledene. Beatrix werd 87 jaar.<544,545>


<546>

<547>

Van Johannes en Beatrix zijn vijf kinderen bekend:

1  Margaretha Jans van der Geer (Grietje) is geboren Zoeterwoude, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 29 december 1768 Hazerswoude (doopgetuige waren haar behuwd tante Jannetje Claasse van der Valk en haar oom Pieter Pieterse van der Geer (zie VIII-E)), zie IX-C.

2  Petrus Janse van der Geer is geboren Katwijk, is overleden op woensdag 3 oktober 1792 In het DTB Leiderdorp, inventarisnummer 1476, vinden we dat op 3 oktober 1792 de kerkklok 1 uur werd geluid en een Pieter van der Geer van Zoeterwoude "derde klasse" werd begraven. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om deze Pieter. Uit de akte van indemniteit van 20 maart 1799 blijkt immers dat Pieter al eerder was overleden.. Petrus werd 21 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

3  Mathias Janse van der Geer (Matthijs) is geboren Katwijk, is overleden in juli 1797 Zoeterwoude, is begraven op donderdag 13 juli 1797 Leiderdorp Werd op het kerkhof begraven. voor hem werd 1 uur de kerkklok geluid en het minste doodkleed gebruikt. Mathias werd 24 jaar en 5 maanden.

4  Jacobus Janse van der Geer is geboren op donderdag 12 september 1776, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 16 september 1775 Hazerswoude, zie IX-D.

5  Elizabeth Jans van der Geer is geboren op dinsdag 8 september 1778, is overleden op dinsdag 15 september 1857 Alphen (bron: DTB Hazerswoude 1857, actenummer 71, DTB Alphen 1857, acte nummer 75). Elizabeth wordt vermeld op dinsdag 8 september 1778 Hazerswoude. Elizabeth wordt vermeld op dinsdag 15 september 1857. Elizabeth werd 79 jaar en 7 dagen.<548,549>

VIII-E  Pieter Pieterse van der Geer (Petrus), zoon van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is overleden op vrijdag 7 juli 1797 Zoeterwoude-Wijpoort (bron: DTB kopie Zuid-Holland; Zoeterwoude » Inventaris nr. 6.III, Scan: 93). Pieter wordt vermeld op woensdag 16 september 1761 als testateur. Pieter is doopgetuige van Margaretha Jans van der Geer (Grietje) op donderdag 29 december 1768 Hazerswoude. Pieter is doopgetuige van Petrus Spruyt op donderdag 3 augustus 1769 Alkemade. Pieter wordt vermeld op woensdag 25 mei 1774 als testateur. Pieter is doopgetuige van Elisabeth Dirks Spruyt (Lijsje) op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen. Pieter is doopgetuige van Pieter Boot op zondag 16 januari 1780 Roelofarendsveen. Pieter werd 61 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<550..553>

Pieter gaat in ondertrouw op zondag 16 mei 1762 Zoeterwoude, trouwt op zondag 23 mei 1762 Zoeterwoude (zie: Gaardersbescheiden v. Zoeterwoude 3,2 blz. 31)., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 23 mei 1762 Zoeterwoude (zie: DTB Zoeterwoude 6, blz. 265; DTB Zoeterwoude 10, blz. 22). op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Jannetje Claasse van der Valk, dochter van Claasse Simons van der Valk. Jannetje is geboren rond 1725 Zoetermeer, is overleden op donderdag 23 februari 1786 Zoeterwoude-Wijpoort, is begraven : Jannetje werd op het kerkhof van de r.k. parochie te Zoeterwoude begraven en de klok werd geluid, daarvoor moest 1 gulden en 16 stuivers worden betaald (bron: DTB Zoeterwoude, archief 0500B, registratienummer 1032). Jannetje wordt vermeld op woensdag 16 september 1761 als testatrice. Jannetje is doopgetuige van Margaretha Jans van der Geer (Grietje) op donderdag 29 december 1768 Hazerswoude. Jannetje wordt vermeld op woensdag 25 mei 1774 als testatrice. Jannetje werd ongeveer 61 jaar.<554,555>

Jannetje was eerder gehuwd (1) met Teunis Cornelis van Dongen.<556..559>

VIII-F  Cornelia Pieters van der Geer ook genaamd Cornelis Pieterse van de Geer, dochter van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is geboren Leiderdorp, is overleden op zondag 9 februari 1812 Alkemade. Cornelia is doopgetuige van Pieter Spruyt op maandag 8 oktober 1764 Alkemade. Cornelia is doopgetuige van Petrus Spruyt op donderdag 3 augustus 1769 Alkemade. Cornelia is doopgetuige van Mathias Janse van der Geer (Matthijs) op donderdag 4 februari 1773 Katwijk aan den Rijn. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 8 oktober 1776 Oude Wetering. Cornelia wordt vermeld op donderdag 31 oktober 1776 Roelofarendsveen als moeder van de dopeling Jacobus Boodt.. Cornelia woont Roelofarendsveen op zondag 16 januari 1780. Cornelia wordt vermeld op zondag 16 januari 1780 Roelofarendsveen als moeder van de dopeling Pieter Boot. Cornelia wordt als doopgetuige vermeld op maandag 7 juli 1783 Roelofarendsveen van Pieter Spruijt.. Cornelia is doopgetuige van Elisabeth van der Geer op zaterdag 11 september 1784 Katwijk aan den Rijn. Cornelis Pieterse van de Geer is doopgetuige van Pieter van Duuren op vrijdag 2 juni 1786 Roelofarendsveen. Cornelia is doopgetuige van Pieter van Duuren op vrijdag 2 juni 1786 Alkemade. Cornelia wordt vermeld op zondag 30 september 1798 Alkemade als echtgenote van Pieter van der Meer. Cornelia wordt vermeld op zaterdag 18 april 1829 Alkemade als overleden echtgenote van de overleden Pieter Cornelisz van der Meer. Cornelia werd 74 jaar, 1 maand en 6 dagen.<560..567>

Cornelia gaat in ondertrouw op vrijdag 29 april 1774 Alkemade, trouwt op maandag 16 mei 1774 Alkemade voor schout en schepenen (zie: Gaardersreg. Nieuwveen 2, blz. 3). Voor het trouwen moest 3 gulden worden betaald., trouwt (kerk) op maandag 16 mei 1774 (GB Nieuwveen 2, blz. 3; DTB Alkemade 6, blz. 15 en 16) op 36-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Erasmus Willemsz Boot (Ras), zoon van Willem Pietersz Boot en Jannetje Crelisse van der Willigen. Erasmus is geboren in januari 1726 Nieuwveen, is overleden op dinsdag 23 juli 1793 Roelofarendsveen (betreft datum van aangifte door schoonzoon Cors van Duuren. Impost f 3,-.). Erasmus wordt vermeld op dinsdag 8 oktober 1776 Oude Wetering. Erasmus wordt als vader vermeld op donderdag 31 oktober 1776 Roelofarendsveen van de dopeling Jacobus Boodt. Erasmus wordt als vader vermeld op zondag 16 januari 1780 Roelofarendsveen van de dopeling Pieter Boot. Erasmus is doopgetuige van Elisabeth van der Geer op zaterdag 11 september 1784 Katwijk aan den Rijn. Erasmus is doopgetuige van Pieter van Duuren op vrijdag 2 juni 1786 Alkemade. Erasmus is doopgetuige van Pieter van Duuren op vrijdag 2 juni 1786 Roelofarendsveen. Erasmus werd 67 jaar en 6 maanden.<568..571>

Op 29 april 1762 werd door de gemeente Nieuwveen een acte van indemniteit afgegeven voor Erasmus Boot (acte 292) wegens vertrek naar Alkemade

Erasmus was eerder gehuwd (1) met Jacoba Claas van Swieten (Jaapie).<572,573>

Van Erasmus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Boot.

2  Pieter Boot is overleden op donderdag 1 juni 1780 Roelofarendsveen, is begraven, het overlijden aangegeven door zijn vader Erasmus, begraafrecht f 3,- (bron: Dtb Alkemade 1780, registratienr 18, pagina 243). Pieter werd 4 maanden en 16 dagen.

Cornelia gaat in ondertrouw op donderdag 9 april 1795 Alkemade, trouwt op zondag 26 april 1795 Roelofarendsveen (DTB Alkemade 9, blz. 87 en 88). op 57-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Pieter Corneliszoon van der Meer, zoon van Cornelis Corneliszoon van der Meer en Apolonia Gerrit Jacobse Slingerland. Pieter is geboren in 1744 Alkemade, is overleden op zaterdag 18 april 1829 Alkemade. Pieter wordt vermeld op zondag 30 september 1798 Alkemade. Pieter wordt vermeld op zondag 9 februari 1812 Alkemade als weduwnaar. Pieter werd 85 jaar.<574..576>

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Gabrielse Pot.<577,578> Pieter was eerder gehuwd (2) met Neeltje l' Ami.<579,580>
VIII-G  Petronella Pieters van der Geer, dochter van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is geboren Leiderdorp, is overleden op woensdag 19 maart 1817 (DTB Alkemade 9, blz. 35 en 36).. Petronella is doopgetuige van Anna Jans van den Bank op woensdag 7 maart 1764 Nieuwveen. Petronella is doopgetuige van Cornelis Janse van den Bank op donderdag 29 maart 1770 Zevenhoven. Petronella woont Vene op dinsdag 25 september 1770. Petronella wordt als moeder vermeld op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen van de dopeling Leijsje Spruijt. Petronella wordt als peettante vermeld op donderdag 31 oktober 1776 Roelofarendsveen van Jacobus Boodt. Petronella wordt als moeder vermeld op zondag 26 oktober 1777 Roelofarendsveen van de dopeling Kornelis Spruijt. Petronella is doopgetuige van Elizabeth Jans van der Geer op donderdag 10 september 1778 Hazerswoude. Petronella is doopgetuige van Pieter van der Geer op zaterdag 20 maart 1779 Oegstgeest. Petronella wordt als moeder vermeld op vrijdag 9 juli 1779 Roelofarendsveen van de dopeling Jan Spruijt. Petronella wordt als moeder vermeld op dinsdag 18 juli 1780 Roelofarendsveen van de dopeling Kornelis Spruijt. Petronella is doopgetuige van Elisabeth van der Geer op zondag 10 juni 1781 Katwijk aan den Rijn. Petronella wordt als moeder vermeld op donderdag 13 september 1781 Roelofarendsveen van de dopeling Margaretha Spruijt. Petronella wordt als moeder vermeld op maandag 7 juli 1783 Roelofarendsveen van de dopeling Pieter Spruijt. Petronella is doopgetuige op maandag 14 maart 1796 Zevenhoven. Petronella is doopgetuige van Stephanus van Hoven op woensdag 14 maart 1798 Zevenhoven. Petronella is doopgetuige van Dirk Olemeijer op vrijdag 16 september 1803 Roelofarendsveen. Petronella is doopgetuige van Dirk Olemeijer op zondag 25 augustus 1805 Roelofarendsveen. Petronella wordt als overledene vermeld op woensdag 19 maart 1817 Alkemade. Petronella wordt als (overleden) moeder vermeld op maandag 1 juni 1840 Alkemade van de overleden Elisabeth Spruijt. Petronella wordt als (overleden) moeder vermeld op zaterdag 16 januari 1841 Alkemade van de overleden Mattje Spruijt. Petronella werd 73 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<581..592>

(Op 3-11-1763 is er door Leiderdorp een akte van idemniteit voor Pieternel afgegeven).
Petronella gaat in ondertrouw op vrijdag 28 oktober 1763 Alkemade, trouwt op maandag 14 november 1763 Alkemade, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op maandag 14 november 1763 Alkemade (zie: DTB Alkemade 6, blz. 66,67). op 20-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Theodorus Cornelisse Spruyt (Dirk), zoon van Cornelis Sijmonse Spruijt en Maritje Jansse Suijdervaart (Maartje). Theodorus is geboren Alkemade, is overleden op dinsdag 2 december 1783 Roelofarendsveen Datum overlijden is de datum van aangifte.. Theodorus wordt als vader vermeld op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen van de dopeling Leijsje Spruijt. Theodorus wordt als peetoom vermeld op donderdag 31 oktober 1776 Roelofarendsveen van Jacobus Boodt. Theodorus wordt als vader vermeld op zondag 26 oktober 1777 Roelofarendsveen van de dopeling Kornelis Spruijt. Theodorus is doopgetuige van Elizabeth Jans van der Geer op donderdag 10 september 1778 Hazerswoude. Theodorus is doopgetuige van Pieter van der Geer op zaterdag 20 maart 1779 Oegstgeest. Theodorus wordt als vader vermeld op vrijdag 9 juli 1779 Roelofarendsveen van de dopeling Jan Spruijt. Theodorus wordt als vader vermeld op dinsdag 18 juli 1780 Roelofarendsveen van de dopeling Kornelis Spruijt. Theodorus is doopgetuige van Elisabeth van der Geer op zondag 10 juni 1781 Katwijk aan den Rijn. Theodorus wordt als vader vermeld op donderdag 13 september 1781 Roelofarendsveen van de dopeling Margaretha Spruijt. Theodorus wordt als vader vermeld op maandag 7 juli 1783 Roelofarendsveen van de dopeling Pieter Spruijt. Theodorus wordt als overleden echtgenoot vermeld op woensdag 19 maart 1817 Alkemade van Pieternelletje van der Geer. Theodorus wordt als (overleden) vader vermeld op maandag 1 juni 1840 Alkemade van de overleden Elisabeth Spruijt. Theodorus wordt als (overleden) vader vermeld op zaterdag 16 januari 1841 Alkemade van Mattje Spruijt. Theodorus werd 49 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<593..602>

Van Theodorus en Petronella zijn vijftien kinderen bekend:

1  Pieter Spruyt is overleden op zondag 4 november 1764 Roelofarendsveen Datum van overlijden is de datum van aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Pieter werd 27 dagen.

2  Mattie Dirks Spruyt (Maartje) is geboren op zondag 24 november 1765 Roelofarendsveen, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren haar tante Cornelia Pieters van der Geer (zie VIII-F) en haar oom Johannes Pieterse van der Geer (zie VIII-D)), zie IX-E.

3  Margareta Spruyt is geboren Roelofarendsveen, is overleden op zondag 5 juli 1767 Datum van overlijden is datum van aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Margareta werd 4 maanden en 4 dagen.

4  Petrus Spruyt is overleden voor 1770. Petrus werd hoogstens 1 jaar en 9 maanden.

5  Petrus Spruyt is overleden op maandag 22 november 1773 Roelofarendsveen Datum van overlijden is datum van aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Petrus werd 4 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

6  Grietje Spruyt is overleden op vrijdag 19 november 1773 Roelofarendsveen Datum overlijden is datum aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Grietje werd 3 jaar, 1 maand en 25 dagen.

7  Cornelis Spruyt is overleden op maandag 19 april 1773 Roelofarendsveen Datum overlijden is datum aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Cornelis werd 4 maanden en 5 dagen.

8  Pieter Spruyt is overleden op zaterdag 7 juni 1783 Roelofarendsveen Datum overlijden is datum aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Pieter werd 9 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

9  Grietje Spruyt is overleden op woensdag 9 oktober 1776 Roelofarendsveen Datum overlijden is datum aangifte., is begraven Rijnsaterwoude. Grietje werd 1 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

10  Elisabeth Dirks Spruyt (Lijsje) is geboren op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen, zie IX-F.

11  Cornelis Dirkse Spruyt is overleden Roelofarendsveen, is begraven op donderdag 20 april 1780 Rijnsaterswoude begraven pro Deo.. Cornelis is doopgetuige van Pieter van der Geer op woensdag 3 september 1800 Alkemade. Cornelis werd 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

12  Jan Spruyt is overleden op woensdag 8 september 1779. Jan werd 1 maand en 30 dagen.

13  Cornelis Spruijt is geboren Roelofarendsveen, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren Aalbert Abenes en Cornelia Wolvering) of is gedoopt op dinsdag 18 juli 1780 Roelofarendsveen (doopgetuige waren Aalbert Abenes en Cornelia Wolvering), zie IX-G.<603>

14  Margaretha Spruyt (Grietje) is geboren op donderdag 13 september 1781, is gedoopt (doopgetuige waren Maarten Outshoorn en Martje Engels van Stijn) of is gedoopt op donderdag 13 september 1781 Roelofarendsveen (doopgetuige waren Maarten Outshoorn en Martje Engels van Stijn), zie IX-H.<604>

15  Pieter Spruyt is overleden op donderdag 14 augustus 1783. Pieter wordt vermeld op maandag 7 juli 1783 Roelofarendsveen als dopeling.. Pieter wordt vermeld op donderdag 14 augustus 1783 als overledene.. Pieter werd 1 maand en 7 dagen.<605>

Petronella gaat in ondertrouw op vrijdag 9 november 1792 Alkemade, trouwt op zondag 25 november 1792 Oude Wetering (bron: DTB Alkemade, Inventaris nr. 10, Scan: 3), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 25 november 1792 (zie: DTB Alkemade 9, blz. 36). op 49-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Sebastianus Jansz Hoogenboom (Bastiaan), zoon van Jan Bastiaans Hoogenboom en Trijntje Willems Loos. Sebastianus is geboren in 1737 Roelofarendsveen, is overleden voor 1804. Sebastianus is doopgetuige op maandag 14 maart 1796 Zevenhoven. Sebastianus is doopgetuige van Stephanus van Hoven op woensdag 14 maart 1798 Zevenhoven. Sebastianus werd hoogstens 67 jaar.

Sebastianus was eerder gehuwd (1) met Gijsje Bijleveld.<606,607>

Petronella gaat in ondertrouw op vrijdag 27 januari 1804 Alkemade, trouwt op zondag 12 februari 1804 Alkemade, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 12 februari 1804 (DTB Alkemade 9, blz. 309). op 60-jarige leeftijd (3) met de 55-jarige Bavo Theodorus de Koning (Dirk), zoon van Jan de Koning en Grietje Kornelis Ploeg. Bavo is geboren op dinsdag 1 oktober 1748 Aalsmeer, is overleden op donderdag 12 december 1805 Aalsmeer. Bavo werd 57 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Bavo was eerder gehuwd (1) met Marijtje Jacobs Koek.<608,609>

VIII-H  Maria Pieters van der Geer (Marijtje), dochter van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is geboren op zaterdag 3 juli 1745 Leiderdorp, is overleden op maandag 28 januari 1822 Alkemade, is begraven op woensdag 30 januari 1822 bron: begraafboek R.K. parochie St Petrus Banden te Roelofarendsveen 1817-1835.. Maria wordt als dochter vermeld op donderdag 10 april 1766 Leiderdorp van Pieter van der Geer en Lijsbeth Pieters van Dorp. Maria is doopgetuige van Mathias Janse van der Geer (Matthijs) op donderdag 4 februari 1773 Katwijk aan den Rijn. Maria is doopgetuige van Agatha van der Geer op woensdag 31 mei 1780 Wassenaar. Maria is doopgetuige van Antje Jacobs van der Geer op donderdag 14 augustus 1783 Oegstgeest. Maria is doopgetuige van Theodora van der Geer (Dirkje) op woensdag 12 december 1787 Alphen aan den Rijn. Maria werd 76 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<610,611>

Maria was gehuwd (1) met Klaas van den Bosch. Klaas is geboren rond 1740, is overleden voor 1795. Klaas is doopgetuige van Agatha van der Geer op woensdag 31 mei 1780 Wassenaar. Klaas is doopgetuige van Antje Jacobs van der Geer op donderdag 14 augustus 1783 Oegstgeest. Klaas werd hoogstens 55 jaar.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 6 november 1795 Oude Wetering (DTB Alkemade 9, blz. 97)., trouwt op zondag 22 november 1795 Oude Wetering, trouwt (kerk) (rooms katholiek) in 1795 (DTB Alkemade 9, blz. 98). op 50-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Aris Sluyter (Arie). Aris is geboren rond 1740 Roelofarendsveen, is overleden voor 1822. Aris wordt vermeld op maandag 28 januari 1822 Alkemade als overleden echtgenoot. Aris werd hoogstens 82 jaar.<612>

Aris was eerder gehuwd (1) met Gerritje Cornelis Peereboom.<613,614>

VIII-I  Joanna Pieters van der Geer (Jannetje Antje), dochter van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is geboren op zaterdag 22 juni 1748 Leiderdorp, is overleden op zondag 21 november 1824 Alkemade, is begraven op donderdag 25 november 1824 Roelofarendsveen bron: begraafboek r.k. parochie St. Petrus Banden te Roelofarendsveen 1817-1835. Joanna is doopgetuige van Huijb van der Lugt Roelofarendsveen. Joanna is doopgetuige van Grietje Spruyt op dinsdag 25 september 1770 Rijpwetering. Joanna is doopgetuige van Petrus Janse van der Geer op dinsdag 12 februari 1771 Katwijk aan den Rijn. Joanna is doopgetuige van Elisabeth Dirks Spruyt (Lijsje) op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen. Joanna is doopgetuige van Pieter Boot op zondag 16 januari 1780 Roelofarendsveen. Joanna wordt vermeld op zondag 1 september 1782 Oudshoorn als erfgename. Joanna wordt als moeder vermeld op vrijdag 28 februari 1783 Roelofarendsveen van de dopeling Petrus Hendrikus van Duuren. Joanna wordt vermeld op zaterdag 8 mei 1784 Roelofarendsveen als moeder van de dopelinge Antje van Duuren.. Joanna wordt vermeld op zaterdag 4 juni 1785 Roelofarendsveen als moeder van de dopelinge Antje van Duuren.. Joanna wordt vermeld op vrijdag 2 juni 1786 Roelofarendsveen als moeder van de dopeling Pieter van Duuren.. Joanna is doopgetuige van Lijsbeth van der Geer op maandag 16 oktober 1786 Alphen aan den Rijn. Joanna wordt als doopgetuige vermeld op maandag 24 december 1787 Roelofarendsveen van Huijb van der Lugt.. Joanna wordt vermeld op vrijdag 11 januari 1788 Roelofarendsveen als moeder van de dopeling Japik van Duuren.. Joanna wordt vermeld op maandag 23 maart 1789 Roelofarendsveen als moeder van de dopeling Jacob van Duuren.. Joanna wordt als doopgetuige vermeld in 1791 Alphen aan den Rijn van Pieternelletje van der Geer. Joanna wordt vermeld op donderdag 19 september 1793 Roelofarendsveen als moeder van de dopelinge Antje van Duuren.. Joanna is doopgetuige van Elisabeth van der Geer (Lijsje) op dinsdag 27 december 1796 Voorschoten. Joanna wordt als weduwe vermeld op zondag 2 februari 1812 Alkemade van de overleden Klaas van Duuren. Joanna wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1817 twee stukken houtland (= 410 roeden) gelegen in het zogenaamde Noordveen, in de Lijkerpolder voor 400 gulden (zie: Not. Arch. Corn. Kempenaar te Woubrugge van die datum). als verkoper. Joanna wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1817 Woubrugge als weduwe. Joanna wordt als (overleden) moeder vermeld op woensdag 19 december 1827 Alkemade van de overleden Antje van Duuren. Joanna werd 76 jaar, 4 maanden en 30 dagen.<615..629>

Jannetje van der Geer verkoopt op 4 juli 1817 twee percelen houtland gelegen in het Noordveen, onderdeel van de Lijkerpolder onder de gemeente Alkemade voor 400 gulden aan Maarten Vork. De twee percelen zijn 204 en 206 roeden groot.
<630>

Joanna gaat in ondertrouw op vrijdag 5 oktober 1781 Alkemade (DTB Alkemade 7, blz. 257)., trouwt op zondag 21 oktober 1781 Oude Wetering voor schout en schepenen., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 21 oktober 1781 Oude Wetering (DTB Alkemade 7, blz. 258). op 33-jarige leeftijd met de 40-jarige Claas Pieterse van Duuren, zoon van Pieter van Duuren en Pleuntie Akerboom. Claas is geboren in 1741 Roelofarendsveen, is overleden op zondag 2 februari 1812 Alkemade. Claas is doopgetuige van Huijb van der Lugt Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op zondag 9 maart 1777 Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op woensdag 17 november 1779 Roelofarendsveen. Claas wordt vermeld op zondag 1 september 1782 Oudshoorn als erflater. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op vrijdag 28 februari 1783 Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op zaterdag 8 mei 1784 Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op zaterdag 4 juni 1785 Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op vrijdag 2 juni 1786 Roelofarendsveen. Claas is doopgetuige van Lijsbeth van der Geer op maandag 16 oktober 1786 Alphen aan den Rijn. Claas wordt als doopgetuige vermeld op maandag 24 december 1787 Roelofarendsveen van Huijb van der Lugt.. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op vrijdag 11 januari 1788 Roelofarendsveen. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op maandag 23 maart 1789 Roelofarendsveen. Claas is doopgetuige van Pieternelletje van der Geer in 1791 Alphen aan den Rijn. Claas wordt als vader van de dopeling vermeld op donderdag 19 september 1793 Roelofarendsveen. Claas is doopgetuige van Elisabeth van der Geer (Lijsje) op dinsdag 27 december 1796 Voorschoten. Claas wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1817 Woubrugge als overleden echtgenoot. Claas wordt als overleden echtgenoot vermeld op zondag 21 november 1824 Alkemade. Claas wordt vermeld op woensdag 19 december 1827 Alkemade. Claas werd 71 jaar.<631..645>

Claas was eerder gehuwd (1) met Antje Huyberts van der Lugt.<646..649>

Van Claas en Joanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus Hendrikus van Duuren.

2  Antje van Duuren is overleden op donderdag 24 juni 1784 Roelofarendsveen. Antje werd 1 maand en 16 dagen.

3  Antje van Duuren.

4  Pieter van Duuren is gedoopt op vrijdag 2 juni 1786 Alkemade (doopgetuige waren zijn behuwd oom Erasmus Willemsz Boot (zie VIII-F) en zijn tante Cornelia Pieters van der Geer) of is gedoopt op vrijdag 2 juni 1786 Roelofarendsveen (doopgetuige waren zijn behuwd oom Erasmus Willemsz Boot (zie VIII-F) en zijn tante Cornelis Pieterse van de Geer), zie IX-I.<650>

5  Japik van Duuren is overleden op zaterdag 10 mei 1788 Roelofarendsveen. Japik werd 3 maanden en 29 dagen.

6  Jacob van Duuren is geboren op zondag 22 maart 1789 (bron: DTB Alkemade 170.1.05, registratienummer 14, pagina 51).

Werd in 1809 vrijgesteld van militaire dienst omdat hij onmisbaar was als werkman bij zijn vader Nicolaas, die tuinder was. Uit dit document blijkt dat Jacob 171,5 cm lang was en in Roelofarendveen woonde.

7  Antje van Duuren is geboren op woensdag 18 september 1793 Alkemade, is gedoopt op donderdag 19 september 1793 Alkemade (doopgetuige waren Huijb van Duuren en Cornelis Jans van Duuren) of is gedoopt op donderdag 19 september 1793 Roelofarendsveen (doopgetuige waren Huijb van Duuren en Cornelia van Duuren), zie IX-J.<651>
VIII-J  Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap), zoon van Pieter Janse van de Geer (VII-E) en Elisabeth Pieters van Dorp (Lijsbeth), is geboren op vrijdag 30 april 1751 Leiderdorp, is overleden op woensdag 14 juni 1820 Oegstgeest. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 30 april 1751 als dopeling bij de rooms katholieke doop te Hazerswoude. Jacobus is doopgetuige van Grietje Spruyt op dinsdag 25 september 1770 Rijpwetering. Jacobus wordt vermeld op woensdag 28 november 1798 Aalsmeer als vader bij de doop van zijn zoon Leen. Jacobus wordt vermeld op maandag 31 augustus 1807 Sassenheim als getuige bij de doop van Leonardus van der Meij.. Jacobus wordt vermeld op maandag 31 augustus 1807 Sassenheim als getuige bij de doop Leonardus van der Meij. Jacobus, molenaar wordt vermeld op woensdag 26 oktober 1808 Oegstgeest als molenaar. Jacobus wordt als ingezetene van Oegstgeest vermeld in 1809 Oegstgeest toen de nationale volkstelling plaatsvond.. Jacobus, wonende Oegstgeest, wordt als watermolenaar vermeld op vrijdag 24 februari 1809 Oegstgeest. Jacobus wordt vermeld op woensdag 4 oktober 1809 Roelofarendsveen als getuige bij de doop van Maria de Wilde. Jacobus wordt vermeld in 1811 Oegstgeest als ingezetene van Oegstgeest.. Jacobus wordt als doopgetuige vermeld op zondag 18 augustus 1811 Roelofarendsveen van Maria de Wilde. Jacobus wordt vermeld op zaterdag 6 maart 1813 Oegstgeest als vader bij de geboorte van zijn zoon Engel van der Geer. Jacobus wordt vermeld op woensdag 24 april 1816 Oegstgeest als molenaar van de molen van de oude hofpolder te Oegstgeest. Jacobus wordt vermeld op zondag 1 juni 1817 Lisse als vader van de bruid Theodora van der Geer. Jacobus, wonende 222 Oegstgeest, wordt als overledene vermeld op woensdag 14 juni 1820 Oegstgeest. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 6 september 1822 Alkemade als overleden vader van de overleden Antje van der Geer. Jacobus wordt vermeld op woensdag 2 oktober 1822 Oegstgeest als overleden echtgenoot van de overledene Gerritje Heemskerk. Jacobus wordt vermeld op woensdag 1 november 1826 Benthuizen als overleden vader van de bruid Petronella van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zaterdag 28 april 1827 Zoeterwoude als overleden vader van de bruid Elisabeth van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 11 mei 1828 Voorhout als overleden vader van de bruidegom Leonardus van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 30 augustus 1833 Oegstgeest als overleden vader van de bruidegom Pieter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 25 april 1834 Zoeterwoude als overleden vader van de bruidegom Engel van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 12 mei 1839 Hazerswoude als overleden vader van de bruid Elisabeth van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude als overleden vader van de bruid Petronella van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 1 mei 1857 Oegstgeest als overleden vader van de bruidegom Pieter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op donderdag 30 april 1868 Voorhout als overleden vader van de bruidegom Leonardus van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 2 april 1875 als overleden vader van de overledene Maria van der Geer. Jacobus werd 69 jaar, 1 maand en 15 dagen.<652..675>

Jacob woonde voor zijn trouwen in Valkenburg (Z.H.) [zie: Gaardersbescheiden Valkenburg 2, blz. 41, 28.5.1778]. Na zijn trouwen in 1778 hebben Jacob en Marijtje achtereenvolgens in Katwijk aan den Rijn, Wassenaar, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Haastrecht en Hazerswoude gewoond. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Marijtje hertrouwde Jacob met Gerritje Heemskerk. Ook gedurende dit tweede huwelijk werd regelmatig verhuisd en wel achtereenvolgens van Voorhout, naar Zoeterwoude, Nieuwveen, Rijpwetering, wederom Nieuwveen, Nieuwkoop, Noordwijk binnen en Oegstgeest. Waarom Jacob zo vaak met zijn gezin verhuisde heeft mogelijk te maken met zijn beroep. Bij de geboorte van zijn dochter Maria in 1802 blijkt namelijk dat Jacob molenaar was op een molen van Nieuwveen. Van 1808 tot 1818 was Jacob molenaar van de Oude Hofpolder-molen in Oegstgeest. In 1818 werd zijn zwager Leendert Heemskerk zijn opvolger. De polder Oudenhof, ook wel Hoffpolder genoemd naar de Hofdijk, was gelegen onder de gemeente Oegstgeest. In het noorden grensde de polder aan het Oegstgeester kanaal, aan de oostzijde aan de gracht van het huis van Abtspoel, de boezemgronden bewesten de Warmonderweg en door de Warmonderweg, in het zuiden aan de straatweg van Leiden naar Oegstgeest, in het westen aan de rijksstraatweg van 's-Gravenhage naar Haarlem, de gronden en de vijver van Duinzicht, de lage Voortweg en de zandsloot.
De stichting van de polder vond plaats in 1631. Bij acte van 6 december 1631 gaven dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland aan de ingelanden van Oegstgeest toestemming tot oprichting van een windwatermolen om hun landen liggende onder Oegstgeest droog te malen en de daartoe noodzakelijke voorzieningen te treffen. De polder is enkele malen uitgebreid door inname van particulier land in de polderbemaling. Bij acte van 24 augustus 1647 consenteerden dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland de samenvoeging met de binnenhoff dijckse polder. Hierdoor kwam de oppervlakte van de polder op circa 135 morgen. Bij deze acte werd tevens een reglement voor de polder opgesteld, houdende bepalingen omtrent verkiezing van molenmeesters, het voeren van rekeningen en het treffen van waterbouwkundige voorzieningen. In de 17e, 18e, en 19e eeuw vonden verleggingen plaats van sloten en kaden. Voor de bemaling beschikte de polder over een houten windwatermolen, een zogenaamde wipmolen. De molen in Oegstgeest waarop Jaap molenaar was bleek dus niet geschikt te zijn voor bewoning.
Toen Jaap op 14 juni 1820 overleed bleek hij en zijn gezin in huis nummer 222 te Oestgeest te hebben gewoond. Ook zijn weduwe Gerritje overleed in 1822 in dezelfde woning.

Jacobus trouwt (kerk) op donderdag 28 mei 1778 Voorschoten op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Maria Dirksdochter van den Bosch (Marijtje), dochter van Dirck Pieterse van den Bosch en Aegje Gerritsdr Zandvliet. Maria is geboren op donderdag 21 april 1757 Wassenaar, is overleden op vrijdag 5 december 1794 Leiderdorp (WA 7, blz. 141), is begraven op maandag 15 december 1794 (bron:Voorschoten Gaarder nr 4). Maria wordt vermeld op zondag 7 juni 1795 Voorschoten als overleden echtgenote van de bruidegom. Maria wordt vermeld op zondag 1 juni 1817 Lisse als overleden moeder van de bruid. Maria wordt vermeld op vrijdag 6 september 1822 Alkemade. Maria werd 37 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<676..678>

Van Jacobus en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Pieter van der Geer is geboren Katwijk aan den Rijn.


<679>

2  Agatha van der Geer is geboren op woensdag 31 mei 1780 Wassenaar.

3  Elisabeth van der Geer is geboren Valkenburg.

4  Antje Jacobs van der Geer is geboren Katwijk aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op donderdag 14 augustus 1783 Oegstgeest (doopgetuige waren haar tante Maria Pieters van der Geer (zie VIII-H) en haar behuwd oom Klaas van den Bosch), zie IX-K.

5  Elisabeth van der Geer is geboren Katwijk aan den Rijn.

6  Lijsbeth van der Geer is overleden op maandag 6 november 1786 Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen ZH, index begraven 1743-1811). Er staat genoteerd dat een kind van Jacob van der Geer is overleden. Het is daarom niet geheel zeker dat het Lijsbeth betreft, het zou ook Pieter, geboren in 1779 of Agatha, geboren in 1780, kunnen zijn.. Lijsbeth werd 21 dagen.

7  Theodora van der Geer (Dirkje) is geboren Alphen aan den Rijn, is rooms katholiek gedoopt op woensdag 12 december 1787 Alphen aan den Rijn (DTB Alphen aan den Rijn, blz. 143). (doopgetuige waren haar tante Maria Pieters van der Geer (zie VIII-H) en Arie van den Bosch), zie IX-L.

8  Pieternelletje van der Geer is geboren Alphen aan den Rijn, is overleden op woensdag 13 mei 1789 Alphen (bron: DTB Alphen ZH, begraven 1785-1811). Jacob geeft het lijk van zijn kind Petronella aan met de mededeling dat hij niet in staat is de betreffende leges te betalen omdat hij onvermogend is.. Pieternelletje werd 3 maanden en 6 dagen.

9  Petrus van der Geer is geboren Haastrecht.

10  Adriana van der Geer is begraven op maandag 21 december 1795 Voorschoten (bron: Voorschoten, gaarder nr 4).. Adriana werd 2 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

11  N.N. is geboren op vrijdag 5 december 1794, is begraven op woensdag 31 december 1794 (bron: Voorschoten, gaarder nr 4).. N werd 26 dagen.
Jacobus gaat in ondertrouw op vrijdag 1 mei 1795 Voorhout (zie: Gaardersbescheiden Voorhout 2, blz. 68; Gaardersbescheiden Voorschoten 1, blz. 3)., trouwt op zondag 7 juni 1795 Voorhout (hij verklaart dat hij de legeskosten niet kan betalen, omdat hij onvermogend is). (huwelijksgetuige waren zijn schoonmoeder Adriaantje Cornelisdochter van der Velden en Pieter Oudshoorn) op 44-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Gerritje Leenderts Heemskerk, dochter van Leendert Jacobse Heemskerk en Adriaantje Cornelisdochter van der Velden. Gerritje is geboren Voorhout, is overleden op woensdag 2 oktober 1822 Oegstgeest. Gerritje wordt vermeld op woensdag 28 november 1798 Voorhout als moeder van de dopeling Leonardus van der Geer. Gerritje wordt vermeld op maandag 31 augustus 1807 Sassenheim als peettante van Leonardus van der Meij. Gerritje is doopgetuige van Leonardus van der Meij op maandag 31 augustus 1807 Sassenheim. Gerritje wordt vermeld in 1809 Oegstgeest als ingezetene van Oegstgeest. Gerritje is doopgetuige van Maria de Wilde op woensdag 4 oktober 1809 Roelofarendsveen. Gerritje wordt vermeld op zaterdag 6 maart 1813 Oegstgeest als moeder van Engel van der Geer. Gerritje wordt vermeld op woensdag 2 oktober 1822 Oegstgeest als overleden weduwe. Gerritje wordt vermeld op woensdag 2 oktober 1822 Oegstgeest als overleden moeder van Pieter van der Geer. Gerritje wordt vermeld op woensdag 1 november 1826 Benthuizen als overleden moeder van de bruid Petronella van der Geer. Gerritje wordt vermeld op zaterdag 28 april 1827 Zoeterwoude als overleden moeder van de bruid Elisabeth van der Geer. Gerritje wordt vermeld op zondag 11 mei 1828 Voorhout als overleden moeder van de bruidegom Leonardus van der Geer. Gerritje wordt vermeld op vrijdag 30 augustus 1833 Oegstgeest als overleden moeder van de bruidegom Pieter van der Geer. Gerritje wordt vermeld op vrijdag 25 april 1834 Zoeterwoude als overleden moeder van de bruidegom Engel van der Geer. Gerritje wordt vermeld op zondag 12 mei 1839 Hazerswoude als overleden moeder van de bruid Elisabeth van der Geer. Gerritje wordt vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude als overleden moeder van de bruid Petronella van der Geer. Gerritje wordt vermeld op vrijdag 1 mei 1857 Oegstgeest als overleden moeder van de bruidegom Pieter van der Geer. Gerritje wordt vermeld op donderdag 30 april 1868 Voorhout als overleden moeder van de bruidegom Leonardus van der Geer. Gerritje wordt vermeld op vrijdag 2 april 1875. Gerritje werd 51 jaar, 6 maanden en 1 dag.<680..695>

Van Jacobus en Gerritje zijn acht kinderen bekend:

12  Elisabeth van der Geer (Lijsje) is geboren op zondag 25 december 1796 Zoeterwoude Op de huwelijksacte in 1827 staat dat Elisabeth in Voorschoten werd geboren., is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 27 december 1796 Voorschoten (doopgetuige waren haar behuwd oom Claas Pieterse van Duuren (zie VIII-I) en haar tante Joanna Pieters van der Geer), zie IX-M.

13  Leonardus van der Geer (Leen) is geboren Nieuwveen Op de overlijdensacte in 1872 staat dat Leonardus te Nieuwkoop werd geboren., is rooms katholiek gedoopt op woensdag 28 november 1798 Aalsmeer (zie: DTB Aalsmeer 46, blz. 101). (doopgetuige waren zijn oom Cornelis Leendertse Heemskerk en Barbara Oudshoorn), zie IX-N.

14  Pieter van der Geer is geboren op dinsdag 2 september 1800 Rijpwetering (Poel), is rooms katholiek gedoopt op woensdag 3 september 1800 Alkemade (zie: DTB Alkemade 19, blz. 234) (doopgetuige waren zijn volle neef Cornelis Dirkse Spruyt (zie VIII-G.11) en zijn halfzus Antje Jacobs van der Geer (zie IX-K)), zie IX-O.

15  Maria van der Geer (Mietje) is geboren op zaterdag 26 juni 1802 Nieuwveen Geboren op de molen., is rooms katholiek gedoopt op zondag 27 juni 1802 Aalsmeer Bij de doop wordt vermeld dat haar vader Jacob en moeder Gerritje uit Leiderdorp komen (DTB Aalsmeer 46, blz 117). (doopgetuige waren Pieter Oudshoorn en Jannetje van der Velden), zie IX-P.

16  Petronella van der Geer is geboren op vrijdag 22 juni 1804 Nieuwkoop, is overleden op maandag 24 maart 1806, is begraven op dinsdag 25 maart 1806. Petronella wordt vermeld op vrijdag 28 maart 1806 Nieuwkoop. Petronella werd 1 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<696>

17  Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje) is geboren op woensdag 23 juli 1806 Nieuwkoop (bron: trouwacte uit 1826), is rooms katholiek gedoopt op woensdag 23 juli 1806 Nieuwkoop, zie IX-Q.

18  Engelbertha van der Geer is geboren Noordwijk-binnen, is overleden op woensdag 16 mei 1810 Oegstgeet, is begraven op zaterdag 19 mei 1810 Oegstgeest. Engelbertha wordt vermeld in 1809 Oegstgeest. Engelbertha werd 2 jaar en 26 dagen.<697>

19  Engel van der Geer is geboren op zaterdag 6 maart 1813 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie IX-R.<698>

VIII-K  Anna Jans van den Bank, dochter van Johannes Davidsz van den Bank (Jan) (VII-F) en Cornelia Jans van der Geer (Knelia), is overleden op vrijdag 13 oktober 1815 Nieuwveen Op de overlijdensacte staat dat Anna Jans 67 jaar is geworden. Nog uit te zoeken of het hier werkelijk een schrijffout betreft.. Anna werd 51 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Anna trouwt (kerk) op maandag 27 april 1795 Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1795, folio 6) (huwelijksgetuige waren H. Wubbels en Anna van Oudvorst) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 51-jarige Gijsbert Stephanus van Hoven. Gijsbert is geboren rond 1744 Blokland onder Mijdrecht, is overleden op vrijdag 21 januari 1814 Nieuwveen. Gijsbert werd ongeveer 70 jaar.

Van Gijsbert en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes van Hoven is begraven op maandag 9 mei 1803 Nieuwveen.

2  Cornelia van Hoven is overleden op zaterdag 24 januari 1795 Nieuwveen (bron: Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1772 - 1803). Cornelia werd 5 maanden en 2 dagen.

3  Stephanus van Hoven.

VIII-L  Henricus Dirkse van de Geer (Hendrik), zoon van Dirk Bastiaanse van de Geer (VII-I) en Johanna Hendriks Bouman (Jannetje), is geboren Nieuwveen, is overleden op donderdag 3 augustus 1809 Mijdrecht, is begraven (bron: DTB Mijdrecht 1809, registratienummer 921, pagina 102). Henricus werd gereformeerd begraven.. Henricus wordt vermeld op woensdag 18 januari 1747 Ter Aar als zoon. Henricus wordt vermeld op dinsdag 31 mei 1757 Amsterdam als erfgenaam. Henricus is koopt in 1768 Mijdrecht in 1768 Mijdrecht. Henricus is koopt op woensdag 13 april 1768 Mijdrecht op woensdag 13 april 1768 Mijdrecht. Henricus wordt vermeld op donderdag 16 december 1773 Mijdrecht als verkoper. Henricus wordt vermeld in 1775 Mijdrecht als koper van 7 morgen land van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Henricus wordt vermeld op vrijdag 28 februari 1777 Mijdrecht als verkoper. Henricus wordt vermeld op donderdag 22 mei 1777 Mijdrecht als verkoper. Henricus is koopt op woensdag 6 mei 1778 Mijdrecht op woensdag 6 mei 1778 Mijdrecht. Henricus is koopt op dinsdag 18 april 1780 Mijdrecht op dinsdag 18 april 1780 Mijdrecht. Henricus is voogd op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht. Henricus is voogd op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht. Henricus is koopt op woensdag 22 maart 1786 Mijdrecht op woensdag 22 maart 1786 Mijdrecht. Henricus is koopt op donderdag 9 april 1789 Mijdrecht op donderdag 9 april 1789 Mijdrecht. Henricus is koopt op vrijdag 8 mei 1789 Mijdrecht op vrijdag 8 mei 1789 Mijdrecht. Henricus wordt vermeld op donderdag 5 september 1793 Nieuwveen als verkoper. Henricus is koopt op woensdag 5 maart 1800 Mijdrecht op woensdag 5 maart 1800 Mijdrecht. Henricus is koopt op donderdag 6 maart 1800 Mijdrecht op donderdag 6 maart 1800 Mijdrecht. Henricus wordt vermeld op vrijdag 11 mei 1804 Nieuwveen als verkoper. Henricus wordt vermeld op zaterdag 7 juli 1804 Nieuwveen als verkoper. Henricus werd 67 jaar, 4 maanden en 1 dag.<699..717>

[21.5.1784 ]Hendrik van de Geer wordt genoemd als voogd over de kinderen van Klaas Jans Heer en Geertruida van de Geer (Dorpsger. Mijdrecht 1537/1019-2 en 1019-4)

[23-3-1768 ]Hendrik van de Geer koopt van Christoffel Gregory Heere van Leusden 500 roeden veenland (via Jacobus van de Geer) (Dorpsger. Mijdrecht 1534/646)
[21.8.1768 ]Hendrik van de Geer koopt 'een huys, erf, berg, en schuur mitsgaders drie morgen zevenenengentig roeden land' (Dorpsger. Mijdrecht 1534/646)
[16.12.1773 ]Hendrik en Jacobus van de Geer verkopen aan Klaas en Jan Nooyen, Derk en Hendrik van den Hoorn '3 1/2 morgen lands gelegen onder den geregte van Mijdrecht in de polder van Hofland (Dorpsger. Mijdrecht 1535/745)
[......1775 ]Hendrik van de Geer koopt 7 morgen land van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam (Dorpsger. Mijdrecht 1535/780)
[28.2.1777 ]Hendrik van de Geer verkoopt 'agt morgen vier honderd roeden land, akkers of water' (Dorpsger. Mijdrecht 1535/834)
[22.5.1777 ]Hendrik van de Geer verkoopt twee morgen land aan Hendrik Bonnet (Dorpsger. Mijdrecht 1535/839)
[6.5.1778 ]Hendrik van de Geer koopt '3 morgen, 545 roeden landakkers en waater gelegen onder den gerechte van Mijdrecht in de polder van Bossenhoven' van Maarten van Wijngaarden (Dorpsger. Mijdrecht 1536/864)
[18.4.1780 ]Hendrik van de Geer koopt 'huys, erve en schuur met al 't geen daarop in en aard en nagelvast in, staande ende gelegen in den dorpe van Mijdrecht' van Ary Jongeneel
[22.3.1786 ]Hendrik van de Geer koopt 'een huys en erve en twee schuurtjes benevens een aparte woning'van Evert Han als in huwelijk hebbende Geertruida van de Geer (Dorpsger. Mijdrecht 1537/1083)
[9.4.1789 ]Hendrik van de Geer koopt 'een campje land'vor fl. 200,- (Dorpsger. Mijdrecht 1538/1157)
[8.5.1789 ]Hendrik van de Geer koopt '3 morgen veenland en een turfschuur onder Mijdrecht in de polder van Bossenhoven 'voor fl. 1000,- (Dorpsger. Mijdrecht 1538/1175)
Volgens de Gaardersbescheiden van Nieuwveen van 1793 moet hij 15 gulden betalen.
[5.3.1800 ]Hendrik van de Geer koopt 'een boerenwoning, schuur, hooyberg, stookhuys en brandschuurtjes, erve, grond en tuin' van Willem van der Ham voor fl. 425.- (Dorpsger. Mijdrecht 1540/1395)
[6.3.1800 ]Hendrik van de Geer koopt 'een werfstukje gelegen in de polder van Hofland agter het dorp Mijdrecht'voor fl. 25,- (Dorpsger. Mijdrecht 1540/1397)

Henricus trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 6 februari 1765 Mijdrecht op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Marritje Tijsterman (Maria), dochter van Gijsbert Tijsterman en Aeltje Dirks van der Haer. Marritje is overleden op maandag 4 april 1808 Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1808, registratienummer 921, pagina 95), is begraven Maria werd begraven op het kerkhof van de gereformeerde (Nederlands Hervomde) kerk.. Marritje werd 73 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Henricus en Marritje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk van der Geer is overleden op zaterdag 2 januari 1768 Mijdrecht. Dirk werd 3 maanden en 10 dagen.

2  Dirk van der Geer is overleden op zaterdag 23 februari 1771 Mijdrecht. Dirk werd 1 maand en 13 dagen.

3  Johannes Theodorus van der Geer is overleden op donderdag 7 april 1774 Mijdrecht. Johannes werd 2 maanden en 27 dagen.

4  Theodorus van der Geer is overleden op dinsdag 19 augustus 1800 Mijdrecht. Theodorus werd 22 jaar en 13 dagen.

VIII-M  Geertruida van de Geer (Gertrudis), dochter van Jacobus Bastiaanse van de Geer (VII-J) en Marritje Bosman, is overleden op dinsdag 7 september 1813 Mijdrecht. Geertruida is doopgetuige van Johannes Theodorus van der Geer op dinsdag 11 januari 1774 Mijdrecht. Geertruida is doopgetuige van Theodorus van der Geer op donderdag 6 augustus 1778 Mijdrecht. Geertruida wordt vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht als verkoopster. Geertruida wordt vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht als verkoopster. Geertruida wordt vermeld op woensdag 22 maart 1786 Mijdrecht als echtgenote. Geertruida werd 54 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<718,719>

Geertruida trouwt op woensdag 28 oktober 1778 Mijdrecht op 19-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Klaas Janse Heere, zoon van Jan Henrikse Heere en Swaentje Jans Wijckermoole. Klaas is geboren op donderdag 22 september 1746 Mijdrecht, is begraven op maandag 22 oktober 1781 Mijdrecht. Klaas is doopgetuige van Johannes Theodorus van der Geer op dinsdag 11 januari 1774 Mijdrecht. Klaas wordt als overleden echtgenoot vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht van Geertruid van de Geer bij de verkoop van een huis en erf aan Cornelis van de Geer. Klaas wordt als overleden echtgenoot vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht van Geertruida van de Geer bij de verkoop van grond aan gerrit Eijkelhof. Klaas werd 35 jaar en 1 maand.<720>

Klaas was eerder gehuwd (1) met Theodora Oudshoorn.<721>

Van Klaas en Geertruida is een kind bekend:

1  Joannes Heere is geboren op zaterdag 25 maart 1780 Mijdrecht, zie IX-S.

Geertruida trouwt op dinsdag 14 oktober 1783 Mijdrecht op 24-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Everhardus Han (Evert). Everhardus is geboren op zondag 20 augustus 1752 Ankeveen, is overleden in 1837. Everhardus wordt vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht als verkoper. Everhardus wordt vermeld op vrijdag 21 mei 1784 Mijdrecht als verkoper. Everhardus wordt vermeld op woensdag 22 maart 1786 Mijdrecht als verkoper. Everhardus werd 85 jaar.<722,723>

Evert Han verloor een vermogen aan de aanleg van de Dedemsvaart die hij met Betram van Dedem aanlegde.

[21.5.1784 ] Evert Han en Geertruida van de Geer, echtelieden, en Hendrik van de Geer, als voogd over de minderjarige kinderen van Klaas Jans Heere, aan voorn. Geertruid van de Geer in echten verwekt, verkopen een 'huys en erve staande in den dorpe van Mijdrecht' aan Cornelis van der Geer (Dorpsger. Mijdrecht. 1537/1019-4) en een stuk grond aan Gerrit Eykelhof (Dorpsger. Mijdrecht 1537/1019-2)

[22.3.1786 ]Evert Han, als in huwelijk hebbende Geertruida van de Geer verkoopt 'een huys en erve en twee schuurtjes benevens nog een aparte woning' aan Hendrik van de Geer. (Dorpsger. Mijdrecht 1537/1083)

Van Everhardus en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

2  Maria Han is geboren in 1786 Utrecht, zie IX-T.

3  Anna Han is geboren in 1791 Amsterdam, is overleden in 1853. Anna werd 62 jaar.


Generatie IX

(van 1760 tot 1892)

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 80 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1793 en 1847. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hazerswoude (12x), Voorburg (9x), Sassenheim (8x), Zoeterwoude (7x), Voorhout (7x), Roelofarendsveen (7x), Oegstgeest (7x), Lisse (5x), Alkemade (5x), 's-Gravenhage (2x), Noordwijk en Benthuizen.
IX-A  Jacobus van der Geer, zoon van Jan Jacobse van der Geer (VIII-C) en Catharina van der Kley, is overleden op vrijdag 24 juli 1874 Leiden. Jacobus woont huisnummer 37 Voorburg. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Stompwijk als vader van de bruid Elisabeth Jacobsdochter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Voorburg als vader van de bruid Alida van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 5 mei 1854 Stompwijk als vader van de bruidegom Jacobus van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 3 mei 1857 Voorburg als vader van de bruid Petronella van der Geer. Jacobus woont Leiden in 1860. Jacobus is huwelijksgetuige van Martinus Antonius Boek en Petronella van der Geer op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg als vader van de bruid Petronella van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 1 juni 1866 Zoetermeer als vader van de bruidegom Cornelis van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 5 mei 1876 Voorburg als vader van de bruid Alida van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 21 oktober 1881 Voorburg als vader van de bruidegom Johannes Ide van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 20 september 1907 Loosduinen als vader van de overleden Alida van der Geer. Jacobus wordt vermeld op maandag 10 mei 1909 Stompwijk als vader van de overleden Elisabeth van der Geer. Jacobus wordt vermeld op maandag 11 september 1916 Loosduinen als vader van de overleden Petronella van der Geer. Jacobus werd 88 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<724..734>

Jacobus trouwt op donderdag 25 november 1813 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1813, acte 9). op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Rinske Blom, dochter van Yde Piers Blom en Lijsbeth Aylderts Olthof. Rinske is geboren in 1783 Sneek, is overleden op zaterdag 26 november 1859 Aktenummer: 70 Aangiftedatum: 28-11-1859. Rinske wordt vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Stompwijk als moeder van de bruid. Rinske wordt vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Voorburg als moeder van de bruid. Rinske wordt vermeld op vrijdag 5 mei 1854 Stompwijk als moeder van de bruidegom. Rinske wordt vermeld op zondag 3 mei 1857 Voorburg als moeder van de bruid. Rinske wordt vermeld op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg als moeder van de bruid. Rinske wordt vermeld op vrijdag 1 juni 1866 Zoetermeer als moeder van de bruidegom. Rinske wordt vermeld op vrijdag 5 mei 1876 Voorburg als moeder van de bruid. Rinske wordt vermeld op vrijdag 21 oktober 1881 Voorburg als moeder van de bruidegom. Rinske wordt vermeld op vrijdag 20 september 1907 Loosduinen. Rinske wordt vermeld op maandag 10 mei 1909 Stompwijk. Rinske wordt vermeld op maandag 11 september 1916 Loosduinen. Rinske werd 76 jaar.<735..745>

Van Jacobus en Rinske zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina van der Geer is geboren op donderdag 24 februari 1814 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1814, acte 7)., zie X-A.

2  Johannes Ide van der Geer is geboren op donderdag 29 juni 1815 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1815, acte 24)., is overleden op maandag 20 januari 1817 Voorburg (bron: DTB Voorburg, 1817, acte 3).. Johannes werd 1 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

3  Cornelis van der Geer is geboren op zaterdag 14 december 1816 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1816, acte 55)., zie X-B.

4  Johannes Ide van der Geer is geboren op zaterdag 15 augustus 1818 Voorburg, is rooms katholiek gedoopt, zie X-C.

5  Elisabeth van der Geer is geboren op woensdag 5 januari 1820 Voorburg, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige was haar oudoom Pieter Jacobse van der Geer (zie VII-D.3)), zie X-D.

6  Jacobus van der Geer is geboren op zondag 1 juli 1821 Voorburg, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige was zijn oudoom Pieter Jacobse van der Geer (zie VII-D.3)), zie X-E.

7  Alida van der Geer is geboren op donderdag 3 juni 1824 Voorburg, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige was haar oudoom Pieter Jacobse van der Geer (zie VII-D.3)), zie X-F.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 14 juni 1824 Voorburg.

9  Petronella van der Geer is geboren op woensdag 12 maart 1828 Voorburg, is rooms katholiek gedoopt op vrijdag 14 maart 1828 Voorburg, zie X-G.

Jacobus trouwt op zaterdag 25 november 1865 's-Hertogenbosch (bron: archief:50, registratienummer:3968, actenummer:150, registratiedatum:25 november 1865, akteplaats:"s-Hertogenbosch) op 79-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria Meeuwis, dochter van Arie Meeuwis en Elisabeth van Noord. Maria is geboren op dinsdag 15 mei 1838 Voorburg, is overleden op zaterdag 12 maart 1910 Loosduinen. Maria werd 71 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Maria was later gehuwd (2) met Pieter de Groot.<746..748>

IX-B  Cornelia van der Geer, dochter van Jan Jacobse van der Geer (VIII-C) en Catharina van der Kley, is overleden op vrijdag 29 augustus 1856 's-Gravenhage. Cornelia werd 68 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 18 mei 1831 's-Gravenhage Aktenummer: 108 op 43-jarige leeftijd met de 30-jarige Fredericus Westhoff, zoon van Hendrik Willem Westhof en Maria van der Lus. Fredericus is geboren op vrijdag 26 december 1800 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 28 februari 1883 's-Gravenhage. Fredericus is sjouwer op woensdag 18 mei 1831. Fredericus werd 82 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Fredericus bleek bij zijn huwelijk niet te kunnen schrijven. Tevens werden de twee voor het huwelijk geboren kinderen erkend als kinderen van Fredericus en Cornelia.

Fredericus was later gehuwd (2) met Henderica Schaecken.<749,750>

Van Fredericus en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Fredrik Petrus Westhoff is geboren op woensdag 30 november 1825 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 14 december 1825 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1825, acte nummer 1395). Fredrik werd 14 dagen.

2  Fredericus Westhof is geboren op dinsdag 8 mei 1827 's-Gravenhage Fredericus werd bij huwelijk van zijn ouders erkend., is overleden op dinsdag 20 maart 1888 's-Gravenhage. Fredericus werd 60 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

3  Hendricus Wilhelmus Westhof is geboren in 1829, is overleden op zaterdag 25 april 1829 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1829, acte nummer 485).

4  Hendricus Wilhelmus Westhof is geboren in 1830, is overleden op vrijdag 17 juli 1835 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1835, acte 841). Hendricus werd 5 jaar.

Hendrikus Wilhelmus werd samen met zijn broer Fredericus als kinderen van Fredericus Westhoff en Cornelia van der Geer erkend bij hub huwelijk.

IX-C  Margaretha Jans van der Geer (Grietje), dochter van Johannes Pieterse van der Geer (Jan) (VIII-D) en Beatrix Thijssen Voete, is geboren Zoeterwoude, is overleden op woensdag 2 maart 1853 Zoeterwoude Overleden om 0.400 uur 's morgens in huisnummer 44 (bron: DTB Zoeterwoude 1853, acte 13), is begraven op zaterdag 5 maart 1853 Zoeterwoude op de begraafplaats van de rooms katholieke parochie.. Margaretha werd 84 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Margaretha gaat in ondertrouw op vrijdag 18 april 1800 Zoeterwoude, trouwt op zondag 4 mei 1800 Zoeterwoude, trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1800 (St Jan). op 31-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Simon Boerman, zoon van Arent Aalbertszoon Boerman en Catharina Leenderts van Meurs (Trijntje). Simon is geboren in 1761 Zoeterwoude "Zuijdbuurt", is overleden op zaterdag 10 oktober 1807 Zoeterwoude, is begraven op woensdag 14 oktober 1807 Zoeterwoude. Simon werd 46 jaar.

<751>

Van Simon en Margaretha is een kind bekend:

1  Catharina Boerman is geboren in 1801, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 14 februari 1801 Zoeterwoude, zie X-H.

Margaretha gaat in ondertrouw op vrijdag 15 juli 1808 Zoeterwoude, trouwt op dinsdag 2 augustus 1808 Zoeterwoude, trouwt (kerk) op zondag 7 augustus 1808 Zoeterwoude (St. Jan). op 39-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Petrus van der Lelie (Pieter). Petrus is geboren in 1767 Maasland, is overleden op zondag 21 oktober 1832 Zoeterwoude Overleden om 21.00 uur in huisnummer 44.. Petrus werd 65 jaar.

<752>

IX-D  Jacobus Janse van der Geer, zoon van Johannes Pieterse van der Geer (Jan) (VIII-D) en Beatrix Thijssen Voete, is geboren op donderdag 12 september 1776, is overleden op vrijdag 22 april 1853 Hazerswoude Aktenummer: 50 Aangiftedatum: 23-04-1853. Jacobus is zandschipper op zondag 15 juni 1817. Jacobus werd 76 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

zandschipper in 1817.

Jacobus trouwt op woensdag 29 mei 1816 Hazerswoude op 39-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelia de Wit, dochter van Cornelis de Wit. Cornelia is geboren in 1782, is overleden op donderdag 2 september 1858 Hazerswoude Aktenummer: 75 Aangiftedatum: 03-09-1858. Cornelia werd 76 jaar.

Van Jacobus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes van der Geer is geboren op zondag 15 juni 1817 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1817, aktenummer: 40, registratiedatum: 17 juni 1817), is rooms katholiek gedoopt, zie X-I.

2  Cornelis van der Geer is geboren op donderdag 9 augustus 1821 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1821, aktenummer: 63, registratiedatum: 11 augustus 1821), is overleden op vrijdag 21 september 1821 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1821, aktenummer: 49, registratiedatum: 21 september 1821). Cornelis werd 1 maand en 12 dagen.

3  Maria van der Geer is geboren op donderdag 7 november 1822 Hazerswoude om 11.00 uur. (bron: DTB Hazerswoude 1822, aktenummer: 63, registratiedatum: 11 augustus 1821), zie X-J.

IX-E  Mattie Dirks Spruyt (Maartje), dochter van Theodorus Cornelisse Spruyt (Dirk) (VIII-G) en Petronella Pieters van der Geer, is geboren op zondag 24 november 1765 Roelofarendsveen, is overleden op zaterdag 16 januari 1841 Alkemade, is begraven (bron: DTB Alkemade 1765, deel 19, folio 114). Mattie wordt als doopgetuige vermeld op zondag 28 september 1817 Roelofarendsveen van Pieter de Wilde. Mattie werd 75 jaar, 1 maand en 23 dagen.<753,754>

Mattie trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 14 november 1790 Roelofarendsveen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerrit Janz Akerboom. Gerrit is geboren rond 1765, is overleden op zondag 8 november 1835 Roelofarendsveen. Gerrit wordt vermeld op zaterdag 16 januari 1841 Alkemade als overleden echtgenoot. Gerrit werd ongeveer 70 jaar.<755>

Van Gerrit en Mattie is een kind bekend:

1  Erasmus Gerrits Akerboom. Erasmus is doopgetuige van Pieter de Wilde op zondag 28 september 1817 Roelofarendsveen.<756>

IX-F  Elisabeth Dirks Spruyt (Lijsje), dochter van Theodorus Cornelisse Spruyt (Dirk) (VIII-G) en Petronella Pieters van der Geer, is geboren op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen, is overleden op maandag 1 juni 1840 Alkemade. Elisabeth wordt als dopelinge vermeld op vrijdag 13 september 1776 Roelofarendsveen (doopgetuige waren haar oom Pieter Pieterse van der Geer (zie VIII-E) en haar tante Joanna Pieters van der Geer (zie VIII-I)). Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 16 september 1803 Roelofarendsveen van de dopeling Dirk Olemeijer. Elisabeth wordt als moeder vermeld op zondag 25 augustus 1805 Roelofarendsveen van de dopeling Dirk Olemeijer. Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 20 november 1807 Roelofarendsveen van de dopeling Maria Olemeijer. Elisabeth werd 63 jaar, 8 maanden en 19 dagen.<757..761>

Elisabeth trouwt (kerk) op zondag 21 november 1802 Roelofarendsveen op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Jan Olemeijer, zoon van N.N. Olemeijer. Jan is geboren rond 1775, is overleden voor 1818. Jan wordt vermeld op vrijdag 16 september 1803 Roelofarendsveen. Jan wordt vermeld op zondag 25 augustus 1805 Roelofarendsveen. Jan wordt vermeld op vrijdag 20 november 1807 Roelofarendsveen. Jan werd hoogstens 43 jaar.<762..764>

Van Jan en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Olemeijer.

2  Dirk Olemeijer.

3  Maria Olemeijer.

Elisabeth trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 12 april 1818 Roelofarendsveen op 41-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Hendrik van der Maat. Hendrik is geboren in 1770, is overleden op woensdag 12 januari 1825 Roelofarendsveen, is begraven op zondag 15 januari 1815. Hendrik werd 55 jaar.

IX-G  Cornelis Spruijt ook genaamd Kornelis Spruyt en Cornelis Dirkse Spruyt, zoon van Theodorus Cornelisse Spruyt (Dirk) (VIII-G) en Petronella Pieters van der Geer, is geboren Roelofarendsveen, is overleden op zaterdag 4 december 1858 Woubrugge. Cornelis Dirkse Spruyt wordt als doopgetuige vermeld op woensdag 19 januari 1814 Roelofarendsveen van Dirk de Wilde. Cornelis werd 78 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<765>

Cornelis trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 26 november 1809 Roelofarendsveen op 29-jarige leeftijd met de 37-jarige Aaltje Hendrikse Dijkhof. Aaltje is geboren in 1772 Weeze, is overleden op zondag 20 november 1825 Alkemade, is begraven op donderdag 24 november 1825 Roelofarendsveen. Aaltje is doopgetuige van Dirk de Wilde op woensdag 19 januari 1814 Roelofarendsveen. Aaltje werd 53 jaar.<766>

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Kees Cornelisz Loos.<767,768>

IX-H  Margaretha Spruyt (Grietje), dochter van Theodorus Cornelisse Spruyt (Dirk) (VIII-G) en Petronella Pieters van der Geer, is geboren op donderdag 13 september 1781, is overleden op dinsdag 24 oktober 1815. Margaretha wordt als moeder vermeld op zondag 1 augustus 1813 Alkemade van een bij een huiselijk ongeluk omgekomen kind. Margaretha werd 34 jaar, 1 maand en 11 dagen.<769>

Grietje, de vrouw van Dirk Spruijt, leed aan epilepsie, waardoor ze op 13 juli 1813 één van haar kinderen uit haar handen liet vallen waardoor het in het vuur terecht kwam en overleed. Hierover is destijds een proces verbaal opgemaakt (zie bijlagen 1 aug 1813).

Margaretha trouwt (kerk) op zondag 22 augustus 1802 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Jacobse Spruijt, zoon van Jacob Theunisse Spruijt en Trijntje Lourens van Leeuwen. Dirk is geboren op dinsdag 17 juni 1777 Alkemade, is overleden op maandag 5 december 1831 Roelofarendsveen. Dirk is doopgetuige van Cornelis Janse van den Bank op donderdag 29 maart 1770 Zevenhoven (sic!). Dirk is vader op zondag 1 augustus 1813 Alkemade. Dirk werd 54 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<770>

Van Dirk en Margaretha zijn zes kinderen bekend:

1  Jacobus Spruijt.

2  Dirk Spruijt.

3  Japie Spruijt.

4  Dirkie Spruijt.

5  Dirk Spruijt is geboren rond 1812, is overleden op zondag 1 augustus 1813 Alkemade. Dirk werd ongeveer 1 jaar.<771>

6  Dirkje Spruijt is overleden op maandag 28 december 1818. Dirkje werd 3 jaar.

IX-I  Pieter van Duuren, zoon van Claas Pieterse van Duuren (VIII-I) en Joanna Pieters van der Geer (Jannetje Antje), is overleden op woensdag 4 september 1833 Leiden Pieter is overleden in het Elisabeth Gasthuis (wijk 6, huis nr 1351) te Leiden. Pieter werd 47 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Pieter was gehuwd met Willempje Kennis.

IX-J  Antje van Duuren, dochter van Claas Pieterse van Duuren (VIII-I) en Joanna Pieters van der Geer (Jannetje Antje), is geboren op woensdag 18 september 1793 Alkemade, is overleden op woensdag 19 december 1827 Alkemade. Antje werd 34 jaar, 3 maanden en 1 dag.<772>

Antje was gehuwd met Hannis Vertuin. Hannis is geboren rond 1790, is overleden na 1827. Hannis wordt vermeld op woensdag 19 december 1827 Alkemade als weduwnaar. Hannis werd minstens 37 jaar.<773>

IX-K  Antje Jacobs van der Geer, dochter van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Maria Dirksdochter van den Bosch (Marijtje), is geboren Katwijk aan den Rijn, is overleden op vrijdag 6 september 1822 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1822, actenummer 55), is begraven op dinsdag 10 september 1822 Roelofarendsveen. Antje wordt als onder garantie gestelde vermeld op dinsdag 25 september 1787 Katwijk via een acte van idemniteit. Antje is doopgetuige van Pieter van der Geer op woensdag 3 september 1800 Alkemade. Antje wordt als moeder vermeld op woensdag 4 oktober 1809 Roelofarendsveen van de dopelinge Maria de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 18 augustus 1811 Roelofarendsveen van de dopelinge Maria de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zaterdag 5 december 1812 Roelofarendsveen van de dopeling Arie de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op woensdag 19 januari 1814 Roelofarendsveen van de dopeling Dirk de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 5 mei 1816 Roelofarendsveen van de dopeling Jan de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op dinsdag 8 april 1817 Alkemade van de overledene Jan de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 28 september 1817 Roelofarendsveen van de dopeling Pieter de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op dinsdag 2 juni 1818 Alkemade van de overleden Pieter de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 13 juni 1819 Roelofarendsveen van de dopelinge Willemijntje de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op woensdag 20 juni 1821 Roelofarendsveen van de dopeling Jacob de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 27 januari 1822 Alkemade van de overledene Willempje de Wilde. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 18 augustus 1822 Roelofarendsveen van de dopelinge Neeltje de Wilde. Antje wordt als overledene vermeld op vrijdag 6 september 1822 Alkemade. Antje wordt als moeder vermeld op zondag 8 september 1822 Alkemade van de overleden Neeltje de Wilde. Antje wordt vermeld op vrijdag 23 juli 1824 Alkemade. Antje wordt vermeld op zaterdag 10 februari 1849 Alkemade. Antje werd 39 jaar en 23 dagen.<774..791>


<792>

Antje gaat in ondertrouw op vrijdag 30 oktober 1807 Oude Wetering, trouwt op zondag 22 november 1807 Oude Wetering voor schout en schepenen., trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 22 november 1807 Roelofarendsveen op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Klaas Arisz de Wilde, zoon van Aris Dirkse de Wilde en Antje Klaas van Daale. Klaas is geboren in 1776 Oude Wetering, is overleden op maandag 15 december 1851 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1851, acte nr 117). Overleden in zijn huis, staande in wijk B, nummer 21.. Klaas wordt als vader vermeld op woensdag 4 oktober 1809 Roelofarendsveen van de dopelinge Maria de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 18 augustus 1811 Roelofarendsveen van de dopelinge Maria de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zaterdag 5 december 1812 Roelofarendsveen van de dopeling Arie de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op woensdag 19 januari 1814 Roelofarendsveen van de dopeling Dirk de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 5 mei 1816 Roelofarendsveen van de dopeling Jan de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op dinsdag 8 april 1817 Alkemade van de overleden Jan de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 28 september 1817 Roelofarendsveen van de dopeling Pieter de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op dinsdag 2 juni 1818 Alkemade van de overleden Pieter de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 13 juni 1819 Roelofarendsveen van de dopelinge Willemijntje de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op woensdag 20 juni 1821 Roelofarendsveen van de dopeling Jacob de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 27 januari 1822 Alkemade van de overleden Willemijntje de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 18 augustus 1822 Roelofarendsveen van de dopelinge Neeltje de Wilde.. Klaas wordt vermeld op vrijdag 6 september 1822 Alkemade als weduwnaar. Klaas wordt als vader vermeld op zondag 8 september 1822 Alkemade van de overleden Neeltje de Wilde.. Klaas wordt als weduwnaar vermeld op dinsdag 10 september 1822 Roelofarendsveen. Klaas wordt als vader vermeld op vrijdag 23 juli 1824 Alkemade van de overleden Jacobus de Wilde.. Klaas wordt als vader vermeld op zaterdag 10 februari 1849 Alkemade van de overleden Dirk de Wilde.. Klaas wordt als overledene vermeld op maandag 15 december 1851 Alkemade. Klaas werd 75 jaar.<793..810>


<811>

Klaas was later gehuwd (2) met Elsje Joosten van 't Hart.<812,813>

Van Klaas en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Maria de Wilde.

2  Maria de Wilde is geboren op dinsdag 13 augustus 1811 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1811, aktenummer: 20, aangiftedatum: 13-08-1811), is overleden op vrijdag 3 juli 1812 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1812, acte 36). Overleden in huis nr 184. Het overlijden werd aangegeven door vader Klaas de Wilde, die de akte niet ondertekende omdat bleek dat hij het schrijven onmachtig was.. Maria werd 10 maanden en 20 dagen.

3  Arie de Wilde is geboren op zaterdag 5 december 1812 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1812, actenummer 96).

4  Dirk de Wilde is geboren op woensdag 19 januari 1814 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1814, aktenummer: 5, aangiftedatum: 21-01-1814), is gedoopt op woensdag 19 januari 1814 Roelofarendsveen (vermelding was Cornelis Dirkse Spruyt (doopgetuige) (zie IX-G); doopgetuige was Aaltje Hendrikse Dijkhof), zie X-K.<814>

5  Jan de Wilde is geboren in 1816, is overleden op dinsdag 8 april 1817 Alkemade. Jan werd 1 jaar.<815>

6  Pieter de Wilde is geboren op zondag 28 september 1817 Alkemade Aktenummer: 83 Aangiftedatum: 29-09-1817, is overleden op dinsdag 2 juni 1818 Alkemade. Pieter werd 8 maanden en 5 dagen.<816>

7  Willemijntje de Wilde ook genaamd Willempje de Wilde is geboren op zondag 13 juni 1819 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1819, actenummer 57), is overleden op zondag 27 januari 1822 Alkemade. Willemijntje werd 2 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<817>

8  Jacobus de Wilde is geboren op woensdag 20 juni 1821 Hazerswoude, is overleden op vrijdag 23 juli 1824 Alkemade. Jacobus werd 3 jaar, 1 maand en 3 dagen.<818>

9  Neeltje de Wilde is geboren in 1822, is overleden op zondag 8 september 1822 Alkemade.<819>

IX-L  Theodora van der Geer (Dirkje), dochter van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Maria Dirksdochter van den Bosch (Marijtje), is geboren Alphen aan den Rijn, is overleden op vrijdag 6 mei 1859 Lisse (bron: DTB Lisse 1859, acte nummer 27), is begraven op dinsdag 10 mei 1859 Lisse. Theodora woont Aarlanderveen in 1787. Theodora is doopgetuige van Maria de Wilde op zondag 18 augustus 1811 Roelofarendsveen. Theodora wordt als moeder vermeld op vrijdag 18 juli 1817 Lisse van de boreling Jacobus Martens. Theodora wordt als moeder vermeld op dinsdag 26 oktober 1819 Lisse van de boreling Jacobus Martens. Theodora wordt als doopgetuige vermeld op woensdag 20 juni 1821 Roelofarendsveen van Jacob de Wilde. Theodora wordt als moeder vermeld op zaterdag 8 september 1821 Lisse van de borelinge Maria Martens. Theodora wordt als moeder vermeld op maandag 9 februari 1824 Lisse van de borelinge Maria Martens. Theodora wordt als moeder vermeld op woensdag 15 augustus 1827 Lisse van de boreling Pieter Martens. Theodora woont Lisse in 1840. Theodora werd 71 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<820..826>

Theodora trouwt op zondag 1 juni 1817 Lisse op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Jacobsz Martens, zoon van Jacob Martens en Marijtje Jansdr van Eijk. Jan is geboren Lisse, is overleden op zaterdag 30 augustus 1856 Lisse, is begraven op maandag 1 september 1856 Lisse. Jan woont Lisse Watermolen in de Poel 205. Jan wordt vermeld op vrijdag 18 juli 1817 Lisse. Jan wordt vermeld op dinsdag 26 oktober 1819 Lisse. Jan wordt als doopgetuige vermeld op woensdag 20 juni 1821 Roelofarendsveen. Jan wordt vermeld op zaterdag 8 september 1821 Lisse. Jan wordt vermeld op maandag 9 februari 1824 Lisse. Jan wordt vermeld op woensdag 15 augustus 1827 Lisse. Jan werd 69 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<827..832>

Jan was watermolenaar op de watermolen in de Poel 205 te Lisse (bron: DTB lisse 1840-1850)

Van Jan en Theodora zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacobus Martens (Jaap) is geboren op vrijdag 18 juli 1817 Lisse, zie X-L.<833>

2  Jacobus Martens is geboren op dinsdag 26 oktober 1819 Lisse, zie X-M.<834>

3  Maria Martens is geboren op zaterdag 8 september 1821 Lisse, zie X-N.<835>

4  Maria Martens is geboren op maandag 9 februari 1824 Lisse, zie X-O.<836>

5  Pieter Martens is geboren op woensdag 15 augustus 1827 Lisse, zie X-P.<837>

IX-M  Elisabeth van der Geer (Lijsje), dochter van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren op zondag 25 december 1796 Zoeterwoude Op de huwelijksacte in 1827 staat dat Elisabeth in Voorschoten werd geboren., wonende Westeinde 343 Hazerswoude, is overleden op woensdag 2 augustus 1865 Hazerswoude. Elisabeth wordt vermeld in 1809 Oegstgeest. Elisabeth is dienstbode in 1827. Elisabeth wordt vermeld op vrijdag 10 mei 1850 Hazerswoude als moeder van de bruid. Elisabeth wordt vermeld op dinsdag 28 oktober 1862 Hazerswoude als weduwe. Elisabeth werd 68 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<838..841>

Elisabeth trouwt (kerk) op zaterdag 28 april 1827 Zoeterwoude op 30-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Martinus Janse Berk, zoon van Johannes Leendertse Berk (Jan) en Theodora Jacobsdr van Slingerland (Dirkje). Martinus is geboren op "het Watertje", te Zoeterwoude., is overleden op zaterdag 30 augustus 1834 Zoeterwoude Overleden om 23.00 uur in huisnummer 24.. Martinus wordt vermeld als doopgetuige van Catharina Prins. Martinus wordt vermeld als (bouwman) landbouwer. Martinus wordt vermeld op vrijdag 10 mei 1850 Hazerswoude als overleden vader van de bruid Dirkje Berk. Martinus werd 37 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<842>

Van Martinus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Berk is geboren op zaterdag 10 april 1830 Zoeterwoude Jacobus werd 's nachts om half een geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Adrianus den Elzen (30 jaar en bouwman) en Pieter den Elzen (36 jaar en bouwman), beiden wonende te Zoeterwoude., is gedoopt (doopgetuige waren Pieter den Elzen en Adrianus den Elzen), zie X-Q.

2  Theodora Berk is geboren op zondag 13 april 1828 Zoeterwoude Uit de geboorte aangifte blijkt dat Dirkje om 8 uur 's morgens werd geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Jan Zandvliet (40 jaar en arbeider) en Arie Westerburen? (67 jaar en arbeider), beiden eveneens wonende te Zoeterwoude., is gedoopt (doopgetuige waren Jan Zandvliet en Arie Westerburen), zie X-R.

3  Johannes Berk is geboren op zaterdag 9 april 1831 Zoeterwoude Johannes Berk werd 's morgens om 6 uur geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Adrianus den Elzen (31 jaar en bouwman) en Maarten Bogaards? (37 jaar en bouwman) (bron: DTB Zoeterwoude 1831, acte nr 24), is gedoopt (doopgetuige waren Adrianus den Elzen en Maarten Bogaards), zie X-S.

4  Gerarda Berk is geboren op donderdag 28 juni 1832 Gerarda werd om half een 's nachts geboren in huis nr. 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door Adrianus den Elzen (32 jaar en bouwman) in tegenwoordigheid van Cornelis Oostdam ( 36 jaar, bouwman wonende te Zoeterwoude) en Joannes Verhoef (41 jaar, veldwachter en wonende te Leiderdorp)., is overleden op woensdag 3 oktober 1832 Zoeterwoude, om 14.00 uur in huisnummer 24 (bron: DTB Zoeterwoude 1832, acte nr 51). Gerarda wordt vermeld op donderdag 28 juni 1832 Zoeterwoude (getuige aangifte geboorte was Joannes Verhoef). Gerarda werd 3 maanden en 5 dagen.

Elisabeth trouwt op zondag 12 mei 1839 Hazerswoude op 42-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Johannes Wevelman, zoon van Harmen Wevelman en Cornelia Lodewijk. Johannes is geboren op donderdag 2 februari 1792, is overleden op dinsdag 28 oktober 1862 Hazerswoude. Johannes wordt vermeld op vrijdag 10 mei 1850 Hazerswoude als echtgenoot. Johannes Hazerswoude wordt vermeld op woensdag 2 augustus 1865 Hazerswoude als weduwnaar. Johannes werd 70 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<843..845>
IX-N  Leonardus van der Geer (Leen), zoon van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren Nieuwveen Op de overlijdensacte in 1872 staat dat Leonardus te Nieuwkoop werd geboren., is overleden op woensdag 21 augustus 1872 Voorhout, wordt vermeld op zondag 9 mei 1869 Voorhout als vader van de bruidegom. Leonardus wordt vermeld in 1809 Oegstgeest als ingezetene.. Leonardus wordt vermeld op maandag 8 juni 1829 Voorhout vader vaan de boreling. Leonardus wordt vermeld op maandag 16 januari 1832 Noordwijk als koper van hakhout op struik voor negen gulden vijf en twintig.. Leonardus wordt vermeld op donderdag 6 juni 1833 Voorhout als vader van de overleden Arie van der Geer. Leonardus woont huisnummer 42 Voorhout in 1837. Leonardus wordt vermeld op dinsdag 2 januari 1838 Voorhout als vader van boreling Adrianus van der Geer. Leonardus wordt vermeld op vrijdag 3 juni 1842 Oegstgeest als vader van boreling Johannes van der Geer. Leonardus wordt vermeld op zaterdag 1 oktober 1842 Oegstgeest als vader van de overledene Johannes van der Geer. Leonardus wordt vermeld op dinsdag 19 september 1843 Voorhout als vader van de boreling Maria van der Geer. Leonardus woont huisnummer 2 Voorhout op zondag 11 april 1847. Leonardus wordt vermeld op dinsdag 4 januari 1848 Voorhout als vader van de overleden Gerarda van der Geer. Leonardus wordt vermeld op woensdag 11 februari 1852 Voorhout als vader van de overledene Cornelia van der Geer. Leonardus is doopgetuige van Johannes Kortekaas op vrijdag 28 september 1855 Voorhout. Leonardus is akkerbouwer op donderdag 2 januari 1862. Leonardus, akkerbouwer wonende Rijnsburgerweg 6,48 Voorhout, wordt vermeld op donderdag 2 januari 1862 Voorhout als vader van Jacobus, Adrianus, Maria en Petronella. Leonardus, arbeider wonende Voorhout, wordt als getuige aangifte geboorte vermeld op vrijdag 20 januari 1865 Voorhout van Catharina van den Nouland.. Leonardus is getuige bij aangifte van geboorte van Catharina van den Nouland op vrijdag 20 januari 1865. Leonardus wordt vermeld op maandag 29 januari 1866 Voorhout als vader van de zouaaf Adrianus.. Leonardus, arbeider wonende 48 Voorhout, wordt vermeld op vrijdag 18 mei 1866 Voorhout als weduwnaar van Petronella Raaphorst.. Leonardus is huwelijksgetuige van Adrianus van der Geer (Arie) en Adriana Schoone op zondag 9 mei 1869 Voorhout. Leonardus is watermolenaar op zondag 9 mei 1869. Leonardus wordt vermeld op woensdag 21 augustus 1872 Voorhout, overleden in huis nr 48.. Leonardus wordt vermeld op maandag 9 januari 1882 Utrecht als overleden vader van de overleden Jacobus van der Geer.. Leonardus wordt vermeld op zondag 7 juli 1889 Voorhout als overleden echtgenoot. Leonardus werd 73 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<846..863>

Leonardus blijkt vanaf 1828 tot en met 1868 landbouwer, akkerbouwer en landarbeider te zijn geweest. Bij het huwelijk van zijn zoon Adrianus van der Geer in 1869 bleek Leonardus watermolenaar te zijn. Bij uitsluiting waar hij geen molenaar kon zijn, lijkt het dat hij molenaar op de Voorhoutse Boekhorstermolen is geweest. Nader onderzoek is dus nodig om vast te stellen op welke molen hij zijn beroep uitoefende. In januari 1832 kocht Leen voor 9,25 gulden hakhout op struik bij de openbare verkoop georganiseerd door het kanton Noordwijk.

Toen hij in 1828 trouwde verklaarde Leen in tegenstelling tot zijn bruid niet te kunnen schrijven. In 1868, bij zijn tweede huwelijk met de weduwe Petronella van den Berg, bleken bruid en bruidegom niet te kunnen schrijven. Leen overleed in Voorhout in woning nummer 48 waar hij al jaren woonde.

Leonardus trouwt op zondag 11 mei 1828 Voorhout (huwelijksgetuige waren Jan van den Berg, Arie de Groot, Bernardus Schulte en Bastiaan van den Bogaard) op 29-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Petronella Raaphorst, dochter van Arie Raaphorst en Jannetje Cornelisdochter van der Zwet. Petronella is geboren op zondag 29 november 1801 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1828, acte nummer 1), is overleden op vrijdag 18 mei 1866 Voorhout, overleden in huis nr 48.. Petronella wordt vermeld op maandag 8 juni 1829 Voorhout moeder van de boreling. Petronella wordt vermeld op donderdag 6 juni 1833 Voorhout. Petronella wordt vermeld op dinsdag 2 januari 1838 Voorhout als moeder van boreling Adrianus.. Petronella wordt vermeld op vrijdag 3 juni 1842 Oegstgeest als moeder van boreling Johannes.. Petronella wordt vermeld op zaterdag 1 oktober 1842 Oegstgeest als moeder van de overleden Johannes.. Petronella wordt vermeld op dinsdag 19 september 1843 Voorhout. Petronella wordt vermeld op dinsdag 4 januari 1848 Voorhout. Petronella wordt vermeld op woensdag 11 februari 1852 Voorhout als moeder van de overleden Cornelia.. Petronella is doopgetuige van Johannes Kortekaas op vrijdag 28 september 1855 Voorhout. Petronella wordt vermeld op maandag 29 januari 1866 Voorhout als moeder van de zouaaf Adrianus.. Petronella, wonende huisnummer 48 Voorhout, wordt vermeld op vrijdag 18 mei 1866 Voorhout als overledene.. Petronella wordt vermeld op zondag 9 mei 1869 Voorhout als overleden moeder van de bruidegom Adrianus.. Petronella wordt vermeld op woensdag 21 augustus 1872 Voorhout als overleden echtgenote van de overleden Leonardus van der Geer.. Petronella wordt vermeld op maandag 9 januari 1882 Utrecht als overleden moeder van de overleden Jacobus. Petronella werd 64 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<864..876>

Van Leonardus en Petronella zijn negen kinderen bekend:

1  Jacobus van der Geer (Jaap) is geboren op maandag 8 juni 1829 Voorhout (bron: DTB Voohout 1829, acte nummer 3), is overleden op maandag 9 januari 1882 Utrecht. Jacobus wordt vermeld op maandag 8 juni 1829 Voorhout boreling. Jacobus, akkerbouwer wordt vermeld op donderdag 2 januari 1862 Voorhout als zoon. Jacobus werd 52 jaar, 7 maanden en 1 dag.<877..879>

Hij bleef ongehuwd.

2  Arie van der Geer is geboren op vrijdag 12 augustus 1831 Voorhout, is overleden op donderdag 6 juni 1833 Voorhout, overleden in huis nr 42. (bron: DTB Voorhout 1833, acte nummer 6). Arie wordt vermeld op donderdag 6 juni 1833 Voorhout. Arie werd 1 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<880>

3  Cornelia van der Geer (Kee) is geboren op zaterdag 11 augustus 1832 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1832, archief 630H, registratienummer 2), is overleden op woensdag 11 februari 1852 Voorhout, overleden in huis nr 4a.. Cornelia wordt vermeld op woensdag 11 februari 1852 Voorhout. Cornelia werd 19 jaar en 6 maanden.<881>

4  Gerarda van der Geer is geboren op vrijdag 21 augustus 1835 Voorhout, is overleden op donderdag 8 juni 1837 Voorhout Overleden in huis 42.. Gerarda werd 1 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

5  Adrianus van der Geer (Arie) is geboren op dinsdag 2 januari 1838 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie X-T.<882>

6  Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 3 juni 1842 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 1 oktober 1842 Oegstgeest. Johannes werd 3 maanden en 28 dagen.<883,884>

Geboorteacte nr 25 dd 06 juni 1842. Overlijdensacte nr 52 dd 03 october 1842.

7  Maria van der Geer is geboren op dinsdag 19 september 1843 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1843, actenummer 18) De geboortedatum van Maria staat verkeerd vermeld op het gezinsblad van Leonardus van der Geer uit 1862., is rooms katholiek gedoopt, zie X-U.

8  Petronella van der Geer is geboren op donderdag 19 september 1844 Noordwijk De geboorteacte van Petronella is nog niet gevonden. Haar geboortedatum staat vermeld op de gezinskaart van Leonardus van der Geer, opgemaakt in 1862., is overleden na 1862. Petronella wordt vermeld op donderdag 2 januari 1862 Voorhout als dochter. Petronella werd minstens 18 jaar, 3 maanden en 12 dagen.<885>

9  Gerarda van der Geer is geboren op zondag 11 april 1847 Voorhout, is overleden op dinsdag 4 januari 1848 Voorhout, overleden in huis nr 2.. Gerarda wordt vermeld op dinsdag 4 januari 1848 Voorhout. Gerarda werd 8 maanden en 24 dagen.<886>

Leonardus trouwt op donderdag 30 april 1868 Voorhout (vermelding was Gerrit Groen; huwelijksgetuige waren Johannes Arieszn Diemel, Leendert Gerardus Scheepmaker en Petrus van Steijn), wordt vermeld op donderdag 30 april 1868 Voorhout als getuige bij het huwelijk van Leonardus van der Geer en Petronella van den Berg op 69-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Petronella van den Berg, dochter van Frans Pieterszoon van den Berg en Maria Parlevliet. Petronella is geboren op maandag 10 oktober 1825 Noordwijk, is overleden op zondag 7 juli 1889 Voorhout. Petronella wordt vermeld op woensdag 21 augustus 1872 Voorhout als weduwe van Leonardus van der Geer.. Petronella wordt vermeld op zondag 7 juli 1889 Voorhout als overledene.. Petronella werd 63 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<887,888>

Petronella was eerder gehuwd (1) met Leonardus van Kesteren (Leendert).<889..892>

IX-O  Pieter van der Geer, zoon van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren op dinsdag 2 september 1800 Rijpwetering (Poel), is overleden op vrijdag 11 maart 1892 Oegstgeest, wordt vermeld op zondag 8 november 1863 Warmond als vader van de bruidegom. Pieter wordt vermeld in 1809 Oegstgeest als ingezetene van Oegstgeest.. Pieter wordt vermeld op woensdag 2 oktober 1822 Oegstgeest als zoon van de overleden Gerritje Heemskerk.. Pieter wordt vermeld op woensdag 24 september 1834 Oegstgeest als vader van de borelinge Gerritje. Pieter wordt vermeld op vrijdag 26 september 1834 Oegstgeest als vader van de overleden Gerritje. Pieter wordt vermeld op dinsdag 23 februari 1836 Oegstgeest als vader van de boreling Jacobus. Pieter wordt vermeld op zondag 17 september 1837 Oegstgeest als vader van de boreling Leonardus. Pieter wordt vermeld op zondag 13 september 1840 Oegstgeest als vader van de boreling Pieter. Pieter wordt vermeld op dinsdag 3 juni 1845 Oegstgeest als vader van de borelinge Cornelia. Pieter wordt vermeld op vrijdag 11 juli 1845 Oegstgeest als vader van de overleden Cornelia. Pieter is doopgetuige van Arie Westgeest op vrijdag 23 augustus 1850 Noordwijk. Pieter wordt vermeld op donderdag 21 juni 1855 Oegstgeest als weduwnaar van Cornelia Westgeest. Pieter is arbeider in 1866. Pieter, arbeider wonende Oegstgeest, wordt vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond als vader van de bruidegom Jacobus.. Pieter wordt vermeld in 1867 Katwijk als vader van de bruidegom Pieter. Pieter wordt vermeld op zondag 25 juli 1869 Oegstgeest als vader van de bruid Engelbertha. Pieter wordt vermeld op donderdag 4 november 1875 Oegstgeest als vader van de bruid Engelbertha. Pieter wordt vermeld op dinsdag 27 maart 1877 Oegstgeest als vader van de overleden Jacobus. Pieter wordt vermeld op woensdag 25 februari 1903 Oegstgeest als overleden echtgenoot van de overleden Cornelia Meeuwenoord. Pieter werd 91 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<893..910>

Pieter geeft in 1822 het overlijden van zijn moeder aan bij de burgelijke stand van de gemeente Oegstgeest en Poelgeest. Hij blijkt tot die datum te hebben gewoond bij zijn moeder in het huis nummer 222. Pieter koopt op 5 januari 1825, 3 januari 1827 en 21 januari 1829 slierten essenhout van Kasteel Oud Poelgeest en betaald daarvoor 4,25 gulden. Hij huurt op 27 juli 1830 tot kerstmis 1832 land in Oegstgeest (Archief Notaris Th. van Bergen). Bij zijn trouwen op 30 augustus 1833 verklaarde Pieter dat hij niet kon schrijven.

Pieter trouwt op vrijdag 30 augustus 1833 Oegstgeest (huwelijksgetuige waren zijn zwager Arij Westgeest, Jan van den Bosch, Dirk van Duivenbode en Jacob Edema) op 32-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Cornelia Westgeest, dochter van Helena Huijbertsdochter Hoogduin (Lena) of Roches Corneliszoon Westgeest. Cornelia is geboren in 1803 Oegstgeest, is overleden op donderdag 21 juni 1855 Oegstgeest. Cornelia wordt vermeld op woensdag 24 september 1834 Oegstgeest als moeder van de borelinge Gerritje.. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 26 september 1834 Oegstgeest als moeder van de overleden Gerritje.. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 23 februari 1836 Oegstgeest als moeder van de boreling Jacobus.. Cornelia wordt vermeld op zondag 17 september 1837 Oegstgeest als moeder van de boreling Leonardus.. Cornelia wordt vermeld op zondag 13 september 1840 Oegstgeest als moeder van de boreling Pieter.. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 3 juni 1845 Oegstgeest als moeder van de borelinge Cornelia.. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 11 juli 1845 Oegstgeest als moeder van de overleden Cornelia.. Cornelia is doopgetuige van Arie Westgeest op vrijdag 23 augustus 1850 Noordwijk. Cornelia wordt vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond als overleden moeder van de bruidegom Jacobus.. Cornelia, zonder beroep wonende Katwijk aan den Rijn, wordt vermeld in 1867 Katwijk als overleden moeder van de buidegom Pieter.. Cornelia wordt vermeld op zondag 25 juli 1869 Oegstgeest als overleden moeder van de bruid Engelbertha.. Cornelia wordt vermeld op donderdag 4 november 1875 Oegstgeest als overleden moeder van de bruid Engelbertha.. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 27 maart 1877 Oegstgeest als overleden moeder van de overledene Jacobus.. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 11 maart 1892 Oegstgeest als overleden echtgenote van de overleden Pieter Jacobsz van der Geer.. Cornelia werd 52 jaar.<911..924>

Van Pieter en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Gerritje van der Geer is geboren op woensdag 24 september 1834 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 26 september 1834 Oegstgeest. Gerritje werd 2 dagen.<925,926>

2  Jacobus van der Geer (Jaap) is geboren op dinsdag 23 februari 1836 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie X-V.<927>

3  Leonardus van der Geer (Leendert) is geboren op zondag 17 september 1837 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 19 september 1837, zie X-W.<928>

4  Pieter van der Geer is geboren op zondag 13 september 1840 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie X-X.<929>

5  Engelberta van der Geer is geboren op woensdag 24 mei 1843 Oegstgeest, zie X-Y.

6  Cornelia van der Geer is geboren op dinsdag 3 juni 1845 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 11 juli 1845 Oegstgeest. Cornelia werd 1 maand en 8 dagen.<930,931>

Pieter trouwt op vrijdag 1 mei 1857 op 56-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Cornelia Meeuwenoord, dochter van Klaas Meeuwenoord en Krijntje van Velzen. Cornelia is geboren in 1816 Noordwijk aan Zee, is overleden op woensdag 25 februari 1903 Oegstgeest. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 11 maart 1892 Oegstgeest als weduwe van Pieter Jacobsz van der Geer.. Cornelia werd 87 jaar.<932,933>

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Pieter Hoogling.<934>

IX-P  Maria van der Geer (Mietje), dochter van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren op zaterdag 26 juni 1802 Nieuwveen Geboren op de molen., is overleden op vrijdag 2 april 1875 Sassenheim. Maria woont Sassenheim in huis nr 172. Maria wordt als ingezetene vermeld in 1809 Oegstgeest. Maria wordt vermeld op vrijdag 2 april 1875 als overledene. Maria werd 72 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<935,936>

Maria verklaarde bij haar huwelijk op 3 mei 1833 te Voorhout dat zij niet kon schrijven.

Maria trouwt op zondag 3 mei 1835 Voorhout op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis van der Wiel, zoon van Adrianus van der Wiel en Maria Aardenburg. Cornelis is geboren op zondag 23 augustus 1807 Noordwijkerhout, is overleden op dinsdag 3 mei 1870 Sassenheim. Cornelis werd 62 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Adrianus van der Wiel is geboren op zondag 11 december 1836 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1836, acte nummer 30), zie X-Z.

2  Jacobus van der Wiel is geboren op zondag 31 december 1837 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1837, acte nummer 29), is overleden op woensdag 4 september 1867 Sassenheim. Jacobus werd 29 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Jacobus blijkt bij zijn overleden nog ongehuwd te zijn geweest

3  N.N. van der Wiel is geboren op vrijdag 28 december 1838 Sassenheim, is overleden op vrijdag 28 december 1838 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1838, archief: 661 registratienummer: 27 aktenummer: 20).

4  Maria van der Wiel is geboren op zondag 5 april 1840 Sassenheim, zie X-AA.

5  Martijntje van der Wiel is geboren op zaterdag 10 juli 1841 Sassenheim, zie X-AB.

6  Engelbertus van der Wiel is geboren op zaterdag 16 maart 1844 Sassenheim, is overleden op donderdag 15 augustus 1844 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1844, archief: 661 registratienummer: 28 aktenummer: 14). Engelbertus werd 4 maanden en 30 dagen.

7  Engelina van der Wiel is geboren op dinsdag 22 april 1845 Sassenheim, is overleden op donderdag 20 augustus 1846 Sassenheim. Engelina werd 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

8  Engelbertus van der Wiel is geboren op zondag 2 mei 1847 Sassenheim, is overleden op zaterdag 29 mei 1847 Sassenheim. Engelbertus werd 27 dagen.

IX-Q  Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje), dochter van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren op woensdag 23 juli 1806 Nieuwkoop (bron: trouwacte uit 1826), is overleden op dinsdag 12 mei 1868 Hazerswoude (bron: DTB Alkemade 1868, aktenummer: 27, aangiftedatum: 13-05-1868). Petronella wordt als ingezetene vermeld in 1809 Oegstgeest. Petronella is werkster in 1826. Petronella woont Benthuizen in oktober 1826. Petronella, werkster wonende Benthuizen, wordt als bruid vermeld op woensdag 1 november 1826 Benthuizen. Petronella wordt als bruid vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude. Petronella wordt als ingezetene vermeld na 1850 Hazerswoude. Petronella, arbeidster wonende Hazerswoude, wordt als bruid vermeld op vrijdag 20 januari 1854 Hazerswoude. Petronella werd 61 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<937..941>


<942> Bij haar huwelijk in 1826 bleek dat Petronella niet kon schrijven.

Petronella trouwt op woensdag 1 november 1826 Benthuizen, werkster wonende Benthuizen, wordt als bruid vermeld op woensdag 1 november 1826 Benthuizen op 20-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Evert Cornelisz Voskuil ook genaamd Evert Voskuijl, zoon van Cornelis Voskuil en Grietje van Vulpen. Evert is geboren op vrijdag 2 maart 1798 Schalkwijk, is overleden op zondag 12 februari 1843 Hazerswoude. Evert werd 44 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<943>

Van Evert en Petronella zijn negen kinderen bekend:

1  Gerretje Voskuil is geboren op woensdag 27 september 1826 Benthuizen (bron: DTB Benthuizen 1826, aktenummer: 23, registratiedatum: 29 september 1826), is overleden op maandag 13 november 1826 Benthuizen (bron: DTB Benthuizen 1826, aktenummer: 20, registratiedatum: 14 november 1826). Gerretje werd 1 maand en 17 dagen.

2  Jacobus Voskuil is geboren op maandag 24 maart 1828 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1828, aktenummer: 32, registratiedatum: 24 maart 1828).

3  Cornelis Voskuil is geboren op vrijdag 9 oktober 1829 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1829, aktenummer: 91, registratiedatum: 9 oktober 1829), zie X-AC.

4  Grietje Voskuil is geboren op maandag 20 juni 1831 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1831, aktenummer: 73, registratiedatum: 20 juni 1831), zie X-AD.

5  Gerritje Voskuil is geboren op zaterdag 1 juni 1833 Hazerswoude, is overleden op dinsdag 23 augustus 1836 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1836, aktenummer: 72, registratiedatum: 23 augustus 1836). Gerritje werd 3 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

6  Kaatje Voskuil is geboren op zondag 5 april 1835 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1835, aktenummer: 31, registratiedatum: 6 april 1835), is overleden op zaterdag 11 juni 1836 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1836, aktenummer: 56, registratiedatum: 11 juni 1836). Kaatje werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

7  Martina Voskuil is geboren op maandag 25 november 1839 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1839, actenummer 110), is overleden op maandag 29 januari 1855 Hazerswoude (bron: DTB Hazerwoude 1855, actenummer 9). Martina werd 15 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

8  Gerrit Voskuil is geboren op zaterdag 4 november 1837 Hazerswoude (Bron: DTB Hazerswoude 1837, aktenummer: 105, registratiedatum: 6 november 1837), is rooms katholiek gedoopt, zie X-AE.

9  Johannes Voskuil is geboren op maandag 21 maart 1842 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1842, aktenummer: 33), zie X-AF.

Petronella trouwt op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1845, acte nummer 37), wordt als bruid vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude of wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude op 38-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Cornelius Langerhorst ook genaamd Aart Langerhorst. Cornelius is geboren op maandag 3 februari 1783 Soest, is overleden op dinsdag 15 maart 1853 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1853, acte 37). Cornelius wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 28 februari 1845 Hazerswoude. Aart Langerhorst wordt als overleden echtgenoot vermeld na 1853 Hazerswoude. Cornelius werd 70 jaar, 1 maand en 12 dagen.<944,945>

Cornelius was eerder gehuwd (1) met Alida Voorbrink.<946>

Petronella trouwt op vrijdag 20 januari 1854 Hazerswoude, arbeidster wonende Hazerswoude, wordt als bruid vermeld op vrijdag 20 januari 1854 Hazerswoude op 47-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Gerardus Weijtman ook genaamd Gerardus Wijtmans, zoon van Simon Wijtmans en Maria de Jong. Gerardus is geboren op zaterdag 23 november 1805, is overleden op zondag 25 januari 1863 Hazerwoude (bron: DTB Hazerwoude 1863, acte nr 11).. Gerardus Wijtmans wordt vermeld na 1850 Hazerswoude als echtgenoot. Gerardus werd 57 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<947,948>

Gerardus was eerder gehuwd (1) met Johanna Maria Kramer.<949,950>
IX-R  Engel van der Geer, zoon van Jacobus Pieterse van der Geer (Jaap) (VIII-J) en Gerritje Leenderts Heemskerk, is geboren op zaterdag 6 maart 1813 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 30 oktober 1841 Zoeterwoude De aangifte van het overlijden werd gedaan door Adrianus den Elzen (41 jaar en bouwman) en Johannes den Elzen (25 jaar en eveneens bouwman), goede bekenden van de overledene. Engel overleed in huisnummer 25.. Engel wordt als aangever overlijden vermeld (getuige aangifte overlijden waren Adrianus den Elzen en Johannes den Elzen). Engel wordt vermeld op vrijdag 25 april 1834 Zoeterwoude als bruidegom. Engel wordt vermeld op zaterdag 30 oktober 1841 Zoeterwoude als overledene. Engel wordt vermeld op vrijdag 2 mei 1862 Stompwijk als overleden vader van de bruid Maria van der Geer. Engel wordt als overleden vader vermeld op vrijdag 19 oktober 1866 Stompwijk van de bruidegom Jacobus van der Geer. Engel wordt vermeld op vrijdag 31 mei 1867 Benthuizen als overleden vader van de bruidegom Gijsbertus van der Geer. Engel werd 28 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<951..955>

Engel trouwt op donderdag 24 april 1834 Zoeterwoude op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Hoogeveen, dochter van Gijsbertus Meese Hoogeveen (Gijsbert) en Maria Hendrika van Steijn (Marijtje). Cornelia is geboren op maandag 6 januari 1812 Zoeterwoude (Weijpoort)., is overleden op zondag 30 augustus 1874 Veur. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 25 april 1834 Zoeterwoude als bruid. Cornelia wordt vermeld op zaterdag 30 oktober 1841 Zoeterwoude als echtgenote. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 2 mei 1862 Stompwijk als moeder van de bruid. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 19 oktober 1866 Stompwijk als moeder van de bruidegom. Cornelia wordt vermeld op vrijdag 31 mei 1867 Benthuizen als moeder van de bruidegom. Cornelia werd 62 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<956..959>

Cornelia was later gehuwd (2) met Gerrit van der Lubbe.<960,961>

Van Engel en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Maria van der Geer is geboren op zondag 2 april 1837 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1837, acte nummer 32), zie X-AG.

2  Jacobus van der Geer is geboren op woensdag 7 november 1838 Zoeterwoude geboren om 05.00 uur in huis nummer 25., is rooms katholiek gedoopt, zie X-AH.

3  Gijsbertus van der Geer is geboren op zaterdag 14 november 1840 Zoeterwoude Gijsberthus werd 's nachts om 4 uur geboren in huis no 24 te Zoeterwoude. Dit was waarschijnlijk het huis van de buren, de familie den Elzen. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader Engel van der Geer in aanwezigheid van Adrianus den Elzen (41 jaar) en Johannes den Elzen (24 jaar), beiden bouwman te Zoeterwoude., is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren Adrianus den Elzen en Johannes den Elzen), zie X-AI.

IX-S  Joannes Heere, zoon van Klaas Janse Heere (VIII-M) en Geertruida van de Geer (Gertrudis), is geboren op zaterdag 25 maart 1780 Mijdrecht, is overleden op donderdag 25 februari 1836 Amsterdam. Joannes werd 55 jaar en 11 maanden.

Joannes trouwt op zondag 13 november 1803 Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Catharina Bouvy, dochter van Pablo Anthonio Bouvy en Petronella Catharina Jansen. Maria is geboren op donderdag 23 mei 1776 Amsterdam, is overleden op donderdag 14 maart 1850 Amsterdam. Maria werd 73 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

IX-T  Maria Han, dochter van Everhardus Han (Evert) (VIII-M) en Geertruida van de Geer (Gertrudis), is geboren in 1786 Utrecht, is overleden op woensdag 5 juni 1839 Utrecht (bron: BS Utrecht archief 481, registratienummer 1185-03, aktenummer 611). Maria werd 53 jaar.

Maria was gehuwd met Jan van Blaricum.


Generatie X

(van 1793 tot 1928)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 97 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1831 en 1887. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oegstgeest (22x), Voorburg (13x), Stompwijk (12x), Voorhout (10x), Leiden (9x), Noordwijk (6x), 's-Gravenhage (3x), Zoeterwoude (3x), Hazerswoude (3x), Haarlem (3x), Veur (2x), Haarlemmermeer (2x), Benthuizen, Zoetermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Poelgeest.

X-A  Catharina van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op donderdag 24 februari 1814 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1814, acte 7)., is overleden op zaterdag 11 juni 1904 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1904, acte nr 41). Catharina woont Oude Zeestraat 305 Noordwijk-binnen in 1860. Catharina werd 90 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Catharina trouwt op maandag 26 november 1838 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1838, acte nr 27) op 24-jarige leeftijd (1) met de 41-jarige Quirinus Heemskerk (Krijn). Quirinus is geboren in 1797 Rijnsburg', is overleden op zondag 5 april 1846 Noordwijk-binnen. Quirinus woont 53 Noordwijk-binnen in 1846. Quirinus werd 49 jaar.

Van Quirinus en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Jacoba Heemskerk is geboren op donderdag 17 januari 1839 Noordwijk, is overleden op zaterdag 3 december 1921 Overschie (bron: DTB Overschie 1921, acte 68). Jacoba werd 82 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

2  Hendrik Heemskerk is geboren op vrijdag 22 juli 1842 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1842, acte 61).

3  Elisabeth Heemskerk is geboren op vrijdag 22 juli 1842 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1842, acte 61), is overleden op maandag 22 mei 1865 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1865, acte 77). Elisabeth werd 22 jaar en 10 maanden.

Catharina trouwt op vrijdag 15 juni 1849 op 35-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Arie Johannesz Caspers. Arie is geboren op vrijdag 25 mei 1821 Noordwijk-binnen om 22.00 uur., is overleden op zaterdag 12 januari 1901 Noordwijk om 03.00 uur in de Gasthuissteeg 3.. Arie woont oude zeestraat 305 Noordwijk in 1860. Arie werd 79 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Arie en Catharina zijn vier kinderen bekend:

4  Alida Caspers is geboren op woensdag 3 april 1850 Noordwijk, is overleden op donderdag 7 januari 1892 Noordwijk. Alida werd 41 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

5  Catharina Caspers is geboren op donderdag 15 december 1853 Noordwijk, is overleden op maandag 22 januari 1894 Noordwijk. Catharina werd 40 jaar, 1 maand en 7 dagen.

6  Nn Caspers is geboren op vrijdag 23 januari 1857 Noordwijk om 22.30 uur in huisnr 305., is overleden op vrijdag 23 januari 1857.

7  Adrianus Petrus Caspers (Arie) is geboren op zaterdag 24 januari 1857 om 22.30 uur in huisnummer 305., is overleden op vrijdag 26 maart 1926 Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1926, acte nr 23). Adrianus werd 69 jaar, 2 maanden en 2 dagen.
X-B  Cornelis van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op zaterdag 14 december 1816 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1816, acte 55)., is overleden op dinsdag 30 juli 1878 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 31 juli 1878, aktenummer 23). Cornelis woont Zoetermeer op vrijdag 1 juni 1866. Cornelis is bleekersknecht op vrijdag 1 juni 1866. Cornelis werd 61 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Op 11 april 1861 werd Cornelis van der Geer gevangen gezet in het huis van correctie te Hoorn. In de documenten staat over hem geschreven: "oud 43 jaar, geboren 13 december 1817 te Voorburg en aldaar woonachtig, beroep; bleekersknecht, gehuwd met Sophia Schoenmakers, 1 kind. Straf; twee jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis gepleegd, ontslagen 11 april 1863. Eerder gestraft; 1850; 2 jaar wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage"(bron: Stamboek van gevangenen in het Huis van Correctie Hoorn 1860 – 1866, deel 2: 1861. Transcriptie: GeneaData Datum: 06-12-2017 Noord-Hollands Archief, Haarlem. Inv. nr. 73-482.). Het lijkt erop dat het huis van correctie de geboortedatum van Cornelis niet geheel juist heeft genoteerd.

Cornelis trouwt op woensdag 24 november 1847 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1847, acte nr 510) op 30-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sophia Schoenmakers, dochter van Johannes Schoenmakers en Margaretha van der Kruk. Sophia is geboren in 1822, is overleden op zaterdag 24 maart 1866 's-Gravenhage (bron: DTB 's-GRavenhage 1866, acte nr 591). Sophia werd 44 jaar.

Van Cornelis en Sophia is een kind bekend:

1  Cornelis van der Geer is geboren op zondag 8 juni 1845 's-Gravenhage, is nederlands hervormd gedoopt, zie XI-A.

Cornelis trouwt op vrijdag 1 juni 1866 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer, 1 juni 1866, aktenummer 5), trouwt (kerk) op vrijdag 1 juni 1866 Zoetermeer op 49-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Maria Rotteveel, dochter van Jan Rotteveel en Catharina van den Meer. Maria is geboren op zaterdag 20 augustus 1825 Stompwijk, is overleden op zondag 12 augustus 1906 Zegwaard (BS Overlijden, Zegwaart, 13 augustus 1906, aktenummer 19, aangiftedatum 13 augustus 1906). Maria werd 80 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<962>

Maria was eerder gehuwd (1) met Cornelis Hendriks.<963,964>

Van Cornelis en Maria is een kind bekend:

2  Maria Catharina van der Geer is geboren op dinsdag 5 mei 1868 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer, 6 mei 1868, aktenummer 25), is rooms katholiek gedoopt op woensdag 6 mei 1868 Zoetermeer (doopgetuige waren haar oom Jacobus van der Geer (zie X-E) en Maria Meeuwen), zie XI-B.

X-C  Johannes Ide van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op zaterdag 15 augustus 1818 Voorburg, is overleden op zondag 28 februari 1909 's-Gravenhage. Johannes werd 90 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 18 mei 1859 's-Gravenhage op 40-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Catharina van der Klugt, dochter van Pieter van der Klugt en Suzanna van der Meer. Catharina is geboren op vrijdag 16 november 1821 Bleiswijk (bron: DTB Bleiswijk 1821, acte nr 48), is overleden op zondag 11 juli 1875 's-Gravenhage (bron: DTB 's-GRavenhage 1875, acte nr 1706). Catharina werd 53 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Catharina was eerder gehuwd (1) met Daniel van der Bol.<965,966>

Johannes trouwt op vrijdag 21 oktober 1881 Voorburg op 63-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Jacoba Brouwer, dochter van Pieter Brouwer en Maria van Wetten. Jacoba is geboren op vrijdag 7 juli 1820 Stompwijk, is overleden op donderdag 13 juli 1899 Voorburg (bron: DTB Vorburg 1899, acte 44). Jacoba werd 79 jaar en 6 dagen.

Jacoba was eerder gehuwd (1) met Johannes van Haastregt.<967,968>

X-D  Elisabeth van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op woensdag 5 januari 1820 Voorburg, is overleden op maandag 10 mei 1909 Stompwijk. Elisabeth wordt als bruid vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Stompwijk. Elisabeth wordt als moeder vermeld op dinsdag 5 april 1853 Stompwijk van de boreling Arnoldus Jacobus van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op maandag 26 maart 1855 Stompwijk van de boreling Jacobus Arnoldus van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 10 april 1857 Stompwijk van de borelinge Maria van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op woensdag 18 juli 1860 Stompwijk van de borelinge Renske van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 12 juli 1878 Zoetermeer van de bruidegom Arnoldus Jacobus van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 30 september 1887 Stompwijk van de bruid Renske van den Bos. Elisabeth wordt als weduwe vermeld op dinsdag 4 augustus 1903 Stompwijk van Arnoldus van den Bos. Elisabeth wordt als moeder vermeld op vrijdag 2 juni 1905 Veur van de bruidegom Jacobus Arnoldus van den Bos. Elisabeth wordt als overleden moeder vermeld op maandag 30 december 1918 Stompwijk van de overleden Arnoldus Jacobus van den Bos. Elisabeth wordt als overleden moeder vermeld op donderdag 23 maart 1922 Stompwijk van de overleden Jacobus Arnoldus van den Bos. Elisabeth werd 89 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<969..980>

Elisabeth trouwt op dinsdag 4 mei 1852 Stompwijk (bron: DTB Stompwijk 1852, acte nr 13) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Arnoldus van den Bos, zoon van Arnoldus van den Bos en Maria van der Spek. Arnoldus is geboren op donderdag 3 maart 1825 Voorschoten, is overleden op dinsdag 4 augustus 1903 Stompwijk (DTB Stompwijk 1903, acte nr 35). Arnoldus wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 14 mei 1852 Stompwijk. Arnoldus wordt als vader vermeld op dinsdag 5 april 1853 Stompwijk van de boreling Arnoldus Jacobus van den Bos. Arnoldus wordt als vader vermeld op maandag 26 maart 1855 Stompwijk van de boreling Jacobus Arnoldus van den Bos. Arnoldus wordt als vader vermeld op vrijdag 10 april 1857 Stompwijk van de borelinge Maria van den Bos. Arnoldus wordt als vader vermeld op woensdag 18 juli 1860 Stompwijk van de borelinge Renske van den Bos. Arnoldus wordt als vader vermeld op vrijdag 12 juli 1878 Zoetermeer van de bruidegom Arnoldus Jacobus van den Bos. Arnoldus wordt als vader vermeld op vrijdag 30 september 1887 Stompwijk van de bruid Renske van den Bosch. Arnoldus wordt als overledene vermeld op dinsdag 4 augustus 1903 Stompwijk. Arnoldus wordt als overleden vader vermeld op vrijdag 2 juni 1905 Veur van de bruidegom Jacobus Arnoldus van den Bos. Arnoldus wordt als overleden echtgenoot vermeld op maandag 10 mei 1909 Stompwijk van de overleden Elisabeth van der Geer. Arnoldus wordt als overleden vader vermeld op maandag 30 december 1918 Stompwijk van de overleden Arnoldus Jacobus van den Bos. Arnoldus wordt als overleden vader vermeld op donderdag 23 maart 1922 Stompwijk van de overleden Jacobus Arnoldus van den Bos. Arnoldus werd 78 jaar, 5 maanden en 1 dag.<981..992>

Van Arnoldus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Arnoldus Jacobus van den Bos is geboren op dinsdag 5 april 1853 Stompwijk, zie XI-C.<993>

2  Jacobus Arnoldus van den Bos is geboren op maandag 26 maart 1855 Stompwijk, zie XI-D.<994>

3  Maria van den Bos is geboren op vrijdag 10 april 1857 Stompwijk, is overleden op woensdag 11 september 1940 Voorschoten. Maria werd 83 jaar, 5 maanden en 1 dag.<995>

4  Renske van den Bos is geboren op woensdag 18 juli 1860 Stompwijk, zie XI-E.<996>

X-E  Jacobus van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op zondag 1 juli 1821 Voorburg, is overleden op zondag 5 december 1869 Voorburg Aktenummer: 66 Aangiftedatum: 07-12-1869. Jacobus, Zoetermeer, is doopgetuige van Maria Catharina van der Geer op woensdag 6 mei 1868 Zoetermeer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 26 januari 1883 Voorburg als vader van de bruid Emerentia Jacobsdochter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 24 april 1885 Voorburg als vader van de bruid Jacoba Jacobsdochter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 15 juni 1888 Voorburg als vader van de bruid Maria Petronella van der Geer. Jacobus werd 48 jaar, 5 maanden en 4 dagen.<997..999>

Jacobus trouwt op vrijdag 5 mei 1854 Aktenummer: 4 op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Petronella van der Geest, dochter van Pieter van der Geest en Maria van der Gast. Petronella is geboren op woensdag 5 juli 1826 Stompwijk Aktenummer: 49 Aangiftedatum: 07-07-1826, is overleden op woensdag 15 november 1882 Voorburg Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 15-11-1882. Petronella wordt vermeld op vrijdag 26 januari 1883 Voorburg als moeder van de bruid. Petronella wordt vermeld op vrijdag 24 april 1885 Voorburg als moeder van de bruid. Petronella wordt vermeld op vrijdag 15 juni 1888 Voorburg als moeder van de bruid. Petronella werd 56 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<1000..1002>

Van Jacobus en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1  Emerentia van der Geer is geboren op maandag 15 oktober 1855 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1855, aktenummer: 51, aangiftedatum: 17-10-1855), zie XI-F.

2  Maria van der Geer is geboren op woensdag 17 december 1856 Aktenummer: 66 Aangiftedatum: 18-12-1856, is overleden op donderdag 5 februari 1857 Aktenummer: 6 Aangiftedatum: 06-02-1857. Maria werd 1 maand en 19 dagen.

3  Jacoba van der Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1858 Voorburg Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 20-02-1858, zie XI-G.

4  Petrus Jacobus van der Geer is geboren op maandag 11 juli 1859 Voorburg Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 11-07-1859, is overleden op woensdag 7 september 1859 Voorburg Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 07-09-1859. Petrus werd 1 maand en 27 dagen.

5  Jacobus Petrus van der Geer is geboren op vrijdag 7 februari 1862 Voorburg Aktenummer: 10 Aangiftedatum: 08-02-1862, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-H.

6  Maria Pieternella van der Geer is geboren op zondag 16 augustus 1863 Voorburg Aktenummer: 61 Aangiftedatum: 17-08-1863, zie XI-I.

7  Petrus Martinus van der Geer is geboren op dinsdag 3 oktober 1865 Voorburg Aktenummer: 77 Aangiftedatum: 04-10-1865, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-J.

8  Maria Petronella van der Geer is geboren op maandag 5 augustus 1867 Voorburg Aktenummer: 51 Aangiftedatum: 05-08-1867, is overleden op vrijdag 18 oktober 1867 Voorburg Aktenummer: 56 Aangiftedatum: 19-10-1867. Maria werd 2 maanden en 13 dagen.

X-F  Alida van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op donderdag 3 juni 1824 Voorburg, is overleden op vrijdag 20 september 1907 Loosduinen. Alida werd 83 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<1003>

Alida trouwt op vrijdag 14 mei 1852 Voorburg op 27-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Hugo van Swieten, zoon van Arij van Swieten en Neeltje Bongenaar. Hugo is geboren op donderdag 16 januari 1817 Bleiswijk (bron: DTB Bleiswijk 1817, actenummer 1817.3), is overleden op woensdag 7 juli 1875 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1875, aktenummer: 47; aangiftedatum: 08-07-1875). Hugo is huwelijksgetuige van Martinus Antonius Boek en Petronella van der Geer op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg. Hugo wordt vermeld op vrijdag 20 september 1907 Loosduinen als overleden echtgenoot. Hugo werd 58 jaar, 5 maanden en 21 dagen.<1004>

Alida trouwt op vrijdag 5 mei 1876 Voorburg op 51-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Arie Peters, zoon van Johannes Peters en Katrina Zoutenbier. Arie is geboren op maandag 28 december 1818 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 30 december 1898 Loosduinen. Arie wordt vermeld op vrijdag 20 september 1907 Loosduinen als overleden echtgenoot. Arie werd 80 jaar en 2 dagen.<1005>

Arie was eerder gehuwd (1) met Cornelia van der Bol.<1006,1007>

X-G  Petronella van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (IX-A) en Rinske Blom, is geboren op woensdag 12 maart 1828 Voorburg, is overleden op maandag 11 september 1916 Loosduinen, is begraven op donderdag 14 september 1916 Loosduinen. Petronella wordt vermeld op zaterdag 10 juli 1880 Loosduinen als moeder van de bruid Petronella Renske van Kempen. Petronella wordt vermeld op zaterdag 14 mei 1887 Loosduinen als moeder van de bruid Helena Maria Boek. Petronella wordt vermeld op woensdag 5 september 1900 Loosduinen als weduwe van Martinus Antonius Boek. Petronella werd 88 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<1008..1011>

Petronella gaat in ondertrouw op zondag 19 april 1857 Voorburg, trouwt op zondag 3 mei 1857 Voorburg (huwelijksgetuige waren zijn vader Nicolaas van Kempen, Cornelis van Schie, Arie van Veen en Leendert van Leeuwen) op 29-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Pieter van Kempen, zoon van Nicolaas van Kempen en Theodora van der Togt (Dirkje). Pieter is geboren Voorburg, is overleden op vrijdag 28 oktober 1859 Voorburg. Pieter wordt vermeld op zaterdag 10 juli 1880 Loosduinen als vader van de bruid. Pieter wordt vermeld op maandag 11 september 1916 Loosduinen als overleden echtgenoot. Pieter werd 40 jaar, 8 maanden en 1 dag.<1012,1013>

Van Pieter en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Jacobus van Kempen is geboren op vrijdag 19 februari 1858 Voorburg, is overleden op maandag 9 mei 1864 Voorburg. Nicolaas werd 6 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

2  Petronella Rinske van Kempen is geboren op zondag 11 maart 1860 Voorburg, zie XI-K.

Petronella gaat in ondertrouw op zondag 5 mei 1861 Voorburg, trouwt op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg (huwelijksgetuige waren zijn schoonvader Jacobus van der Geer (zie IX-A), haar schoonvader Nicolaas van Kempen, zijn behuwd zwager Hugo van Swieten (zie X-F) en zijn vader Joseph Boek) op 33-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Martinus Antonius Boek, zoon van Joseph Boek en Helena Maria Burgerman. Martinus is geboren op dinsdag 12 februari 1828 Voorburg, is overleden op woensdag 5 september 1900 Loosduinen. Martinus wordt vermeld op zaterdag 14 mei 1887 Loosduinen als vader van de bruid. Martinus wordt vermeld op maandag 11 september 1916 Loosduinen als overleden echtgenoot. Martinus werd 72 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<1014..1016>

Van Martinus en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

3  Josephus Jacobus Boek is geboren op zondag 23 maart 1862 Voorburg (DTB Voorburg 1862, acte nr 26), is overleden op dinsdag 25 maart 1862 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1862, acte nr 16). Josephus werd 2 dagen.

4  Jacobus Josephus Boek is geboren op dinsdag 7 april 1863 (bron: DTB 's-Gravenhage 1863, acte nr 29), is overleden op donderdag 22 juni 1939 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1939, acte nr B1252). Jacobus werd 76 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Jacob was houder van een wasonderneming.

5  Matrinus Antonius Boek is geboren op dinsdag 25 oktober 1864 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1864, acte nr 82), is overleden op woensdag 15 februari 1865 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1865, acte nr 10). Matrinus werd 3 maanden en 21 dagen.

6  Helena Maria Boek is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 Voorburg Aktenummer 81, aangiftedatum 26-10-1864, zie XI-L.

7  Martinus Antonius Boek is geboren op zondag 25 november 1866 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1866, acte nr 74), zie XI-M.

X-H  Catharina Boerman, dochter van Simon Boerman (IX-C) en Margaretha Jans van der Geer (Grietje), is geboren in 1801, is overleden op maandag 15 juli 1844 Zoeterwoude Aktenummer: 37 Aangiftedatum: 15-07-1844. Catharina werd 43 jaar.

Catharina trouwt op zaterdag 28 april 1827 Zoeterwoude op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Laurens Schoo. Laurens is overleden op maandag 1 december 1834 Zoeterwoude. Laurens werd 35 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Laurens en Catharina is een kind bekend:

1  Petronella Schoo is geboren op vrijdag 29 april 1831 Zoeterwoude . Petronella werd geboren om 17.00 uur., is overleden op vrijdag 21 december 1906 's-Gravenhage. Petronella werd 75 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

X-I  Johannes van der Geer, zoon van Jacobus Janse van der Geer (IX-D) en Cornelia de Wit, is geboren op zondag 15 juni 1817 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1817, aktenummer: 40, registratiedatum: 17 juni 1817), is overleden op donderdag 20 oktober 1881 Hazerswoude Aktenummer: 84 Aangiftedatum: 21-10-1881. Johannes, schipper wonende westeinde 52 Hazerswoude, wordt vermeld na 1850 Hazerswoude als bewoner van een woonboot.. Johannes wordt vermeld in 1880 Hazerswoude als ingezetene.. Johannes werd 64 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<1017,1018>

Bij de geboorteaangifte van zijn twee eerste zoons bleek dat Johannes niet kon schrijven.

Johannes trouwt op vrijdag 13 mei 1842 Hazerswoude op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Anna Jente, dochter van Gerrit Jente en Elisabeth van der Heijden. Anna is geboren in 1816, is overleden op vrijdag 4 mei 1866 's-Gravenhage Aktenummer: 46 Aangiftedatum: 07-05-1866. Anna werd 50 jaar.

Van Johannes en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacobus van der Geer is geboren op zondag 10 september 1843 's-Gravenhage Geboren om 06.00 uur., is overleden op vrijdag 13 oktober 1843 Hazerswoude Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 14-10-1843. Jacobus werd 1 maand en 3 dagen.

2  Elisabeth van der Geer is geboren op vrijdag 8 mei 1846 Hazerswoude Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 09-05-1846, is overleden op donderdag 4 juni 1846 Hazerswoude Aktenummer: 35 Aangiftedatum: 04-06-1846. Elisabeth werd 27 dagen.

3  Jacobus van der Geer is geboren op maandag 8 november 1847 's-Gravenhage Geboren om 19.00 uur., is overleden op zondag 27 februari 1848 Hazerswoude Aktenummer: 33 Aangiftedatum: 28-02-1848. Jacobus werd 3 maanden en 19 dagen.

4  Jacobus van der Geer is geboren op zondag 17 februari 1850 Leiden Geboorte aangegeven op 18 februari 1850., is overleden op zaterdag 10 augustus 1850 Koudekerk aan den Rijn om 09:00 uur in het schip liggende in de Rijn achter nr. 36/34B. (bron:DTB Hazerswoude 1850, aktenummer: 65, aangiftedatum: 21-08-1850, DTB Koudekerk 1850, acte nummer 28). Jacobus werd 5 maanden en 24 dagen.

5  Johanna Maria Elisabeth van der Geer is geboren op vrijdag 18 mei 1855 Leiden Johanna werd geboren in het eschip liggende in de haven van Leiden (bron:DTB Leiden, acte 527), zie XI-N.

X-J  Maria van der Geer, dochter van Jacobus Janse van der Geer (IX-D) en Cornelia de Wit, is geboren op donderdag 7 november 1822 Hazerswoude om 11.00 uur. (bron: DTB Hazerswoude 1822, aktenummer: 63, registratiedatum: 11 augustus 1821), is overleden op donderdag 2 maart 1876 Leiden. Maria woont Hazerswoude in 1822. Maria woont Oosthavenstraat Leiden in 1860. Maria werd 53 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 11 februari 1848 Leiden op 25-jarige leeftijd met de 38-jarige Johannes Sluis, zoon van Antonius Sluis en Jacoba van Bunten. Johannes is geboren op zaterdag 7 oktober 1809 Leiden, is overleden op maandag 9 februari 1880 Leiden. Johannes werd 70 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Antonia Segers.<1019..1021>

Van Johannes en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Nicolaas Jacobus Sluis is geboren op woensdag 31 januari 1849 Leiden, is overleden op woensdag 18 juli 1849 Leiden. Nicolaas werd 5 maanden en 17 dagen.

2  Cornelia Sluis is geboren op maandag 8 juli 1850 Leiden, zie XI-O.

3  Lambertus Nicolaas Sluis is geboren in november 1853 Leiden, is overleden op maandag 30 januari 1854 Leiden. Lambertus werd 2 maanden.

4  Johannes Sluis is geboren in 1855 Leiden, zie XI-P.

5  Antonius Sluis is geboren op vrijdag 9 juli 1858 Leiden.

6  Petrus Sluis is geboren op zondag 12 februari 1860 Leiden.

7  Antonius Sluis is geboren in maart 1866 Leiden, is overleden op zaterdag 30 november 1867 Leiden. Antonius werd 1 jaar en 8 maanden.

X-K  Dirk de Wilde, zoon van Klaas Arisz de Wilde (IX-K) en Antje Jacobs van der Geer, is geboren op woensdag 19 januari 1814 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1814, aktenummer: 5, aangiftedatum: 21-01-1814), is overleden op zaterdag 10 februari 1849 Alkemade. Dirk werd 35 jaar en 22 dagen.<1022>

Dirk trouwt op donderdag 4 april 1839 Alkemade op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Naatje Hogeveen. Naatje is geboren op vrijdag 22 augustus 1817 Alkemade, is overleden op donderdag 18 december 1845 Alkemade. Naatje wordt vermeld op zaterdag 10 februari 1849 Alkemade als overleden echtgenote. Naatje werd 28 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<1023>

Dirk trouwt op donderdag 18 november 1847 Alkemade op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Cornelia Heetman. Cornelia is geboren rond 1823, is overleden op vrijdag 9 maart 1906 Alkemade. Cornelia wordt vermeld op zaterdag 10 februari 1849 Alkemade als weduwe. Cornelia werd ongeveer 83 jaar.<1024>

Cornelia was later gehuwd (2) met Cornelis Oudshoorn.<1025>

X-L  Jacobus Martens (Jaap), zoon van Jan Jacobsz Martens (IX-L) en Theodora van der Geer (Dirkje), is geboren op vrijdag 18 juli 1817 Lisse, is overleden op zaterdag 23 april 1859 Lisse (bron: DTB Lisse 1859, acte nummer 21). Jacobus werd 41 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<1026>

Jacobus gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1843 Lisse, trouwt op zondag 7 mei 1843 Lisse op 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Maria Mens (Rietje). Maria is geboren op zondag 9 februari 1823 Lisse, is overleden op vrijdag 17 oktober 1851 Lisse. Maria werd 28 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Jacobus trouwt op zondag 14 mei 1854 Lisse op 36-jarige leeftijd (2) met Marijtje van Egmond.

X-M  Jacobus Martens, zoon van Jan Jacobsz Martens (IX-L) en Theodora van der Geer (Dirkje), is geboren op dinsdag 26 oktober 1819 Lisse, is overleden op zondag 11 maart 1894 Lisse. Jacobus werd 74 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<1027>

Jacobus trouwt op zondag 7 mei 1843 Lisse op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Maria Mens. Maria is geboren op zondag 9 februari 1823 Lisse, is overleden op vrijdag 17 oktober 1851 Lisse, is begraven op dinsdag 21 oktober 1851 Lisse. Maria werd 28 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Jacobus trouwt op zondag 16 mei 1852 Lisse op 32-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Marijtje Romijn. Marijtje is geboren op zondag 21 maart 1824 Hazerswoude, is overleden op maandag 29 augustus 1853 Lisse, is begraven op donderdag 1 september 1853 Lisse. Marijtje werd 29 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Jacobus trouwt op zondag 14 mei 1854 Lisse op 34-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Maria van Egmond. Maria is geboren op donderdag 10 mei 1821 Woubrugge, is overleden op vrijdag 27 maart 1868 Lisse (door zelfdoding, was geestelijk gestoord, mocht toch in gewijde grond begraven worden), is begraven op maandag 30 maart 1868 Lisse. Maria werd 46 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Jacobus trouwt op zaterdag 22 november 1873 Lisse op 54-jarige leeftijd (4) met de 42-jarige Margaretha Hoogervorst. Margaretha is geboren in 1831 Voorhout.

X-N  Maria Martens, dochter van Jan Jacobsz Martens (IX-L) en Theodora van der Geer (Dirkje), is geboren op zaterdag 8 september 1821 Lisse, is overleden op zaterdag 28 maart 1857 Lisse. Maria werd 35 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<1028>

Maria trouwt op zondag 28 mei 1848 Lisse op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Langelaan. Johannes is geboren op donderdag 8 mei 1823 Alkemade.

X-O  Maria Martens, dochter van Jan Jacobsz Martens (IX-L) en Theodora van der Geer (Dirkje), is geboren op maandag 9 februari 1824 Lisse, is overleden op zondag 21 november 1886 Lisse. Maria is naaister in 1849. Maria woont 133 Lisse in 1867. Maria werd 62 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<1029>

Maria trouwt op zondag 6 mei 1849 Lisse op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes van der Laan (Jan). Johannes is geboren op donderdag 8 mei 1823 Lisse, is overleden op zaterdag 27 juni 1914 Lisse. Johannes werd 91 jaar, 1 maand en 19 dagen.

X-P  Pieter Martens, zoon van Jan Jacobsz Martens (IX-L) en Theodora van der Geer (Dirkje), is geboren op woensdag 15 augustus 1827 Lisse, is overleden op dinsdag 25 juli 1871 Lisse. Pieter werd 43 jaar, 11 maanden en 10 dagen.<1030>

Pieter trouwt in 1858 Lisse op 31-jarige leeftijd met Jacoba Hoorn.

X-Q  Jacobus Berk, zoon van Martinus Janse Berk (IX-M) en Elisabeth van der Geer (Lijsje), is geboren op zaterdag 10 april 1830 Zoeterwoude Jacobus werd 's nachts om half een geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Adrianus den Elzen (30 jaar en bouwman) en Pieter den Elzen (36 jaar en bouwman), beiden wonende te Zoeterwoude., is overleden op vrijdag 26 april 1867 Hazerswoude (bron: DTB 1867, Hazerswoude, actenummer 33). Jacobus werd 37 jaar en 16 dagen.

Jacobus trouwt op vrijdag 4 mei 1860 Hazerswoude op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth van der Ven. Elisabeth is geboren in 1837 Hazerswoude.

X-R  Theodora Berk ook genaamd Dirkje Berk, dochter van Martinus Janse Berk (IX-M) en Elisabeth van der Geer (Lijsje), is geboren op zondag 13 april 1828 Zoeterwoude Uit de geboorte aangifte blijkt dat Dirkje om 8 uur 's morgens werd geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Jan Zandvliet (40 jaar en arbeider) en Arie Westerburen? (67 jaar en arbeider), beiden eveneens wonende te Zoeterwoude., is overleden op zondag 6 januari 1901 Delft. Theodora werd 72 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Theodora trouwt op vrijdag 10 mei 1850 Hazerswoude op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Wilhelmus Thuis. Wilhelmus is geboren op zondag 14 augustus 1825 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1825, acte nummer 76), is overleden op vrijdag 30 januari 1863 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1863, acte nummer 17). Wilhelmus werd 37 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Theodora trouwt op vrijdag 16 juni 1865 Hazerswoude op 37-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jacobus Marcelis ook genaamd Jacob Marcelis. Jacobus is geboren op woensdag 25 oktober 1820 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1820, acte nummer 85), is overleden op zaterdag 25 mei 1872 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1872, acte nummer 56). Jacobus werd 51 jaar en 7 maanden.

Theodora trouwt op donderdag 17 april 1873 Hazerswoude op 45-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Theodorus van den Berg. Theodorus is geboren in 1825 Schaik, is overleden voor 1901. Theodorus werd hoogstens 76 jaar.

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Johanna van Schaik.<1031>

X-S  Johannes Berk, zoon van Martinus Janse Berk (IX-M) en Elisabeth van der Geer (Lijsje), is geboren op zaterdag 9 april 1831 Zoeterwoude Johannes Berk werd 's morgens om 6 uur geboren in huis nr 24 te Zoeterwoude. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader in tegenwoordigheid van Adrianus den Elzen (31 jaar en bouwman) en Maarten Bogaards? (37 jaar en bouwman) (bron: DTB Zoeterwoude 1831, acte nr 24), is overleden na 1862. Johannes werd minstens 31 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Johannes was gehuwd met Catharina Lelie.

Van Johannes en Catharina is een kind bekend:

1  N.N. Berk is geboren op zondag 5 januari 1862 Zoeterwoude, doodgeboren om 05.00 uur in huisnummer 33., is overleden op zondag 5 januari 1862 Zoeterwoude.
X-T  Adrianus van der Geer (Arie), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) (IX-N) en Petronella Raaphorst, is geboren op dinsdag 2 januari 1838 Voorhout, is overleden op zaterdag 4 mei 1918 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1918, acte nummer 9). Arie overleed aan hartfalen. Arie overleed in wijk 1, huis nummer 106.. Adrianus wordt vermeld op donderdag 2 januari 1862 Voorhout als zoon van Leonardus (1798-1872).. Adrianus is zouaaf op maandag 29 januari 1866 Voorhout. Adrianus, arbeider Voorhout wordt vermeld op vrijdag 11 maart 1870 Voorhout als vader van de boreling Petronella.. Adrianus, arbeider Voorhout wordt vermeld op zondag 23 februari 1873 Voorhout vader van de boreling Leonardus.. Adrianus woont 108 Voorhout op dinsdag 23 april 1878 in huis nummer 108. Adrianus wordt vermeld op donderdag 16 mei 1895 Voorhout vader van de bruid. Adrianus, koster wonende Voorhout, wordt vermeld op donderdag 18 mei 1899 Voorhout als vader van de bruidegom Leonardus.. Adrianus, wonende wijk 1 106 Voorhout, wordt vermeld in 1918 in wijk 1, in huis nummer 106. Adrianus wordt vermeld op zaterdag 4 mei 1918 als overledene. Adrianus wordt vermeld op woensdag 5 februari 1936 Voorhout als overleden vader van de bruidegom Leonardus.. Adrianus werd 80 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<1032..1040>

Op 29 januari 1866 tekende Arie voor twee jaar bij de pauselijke legers. Uit het inschrijfformulier blijkt dat Arie 1 meter en 68 centimeter lang was. Arie met andere zouaven uit West-Nederland gingen eerst naar Amsterdam, het aanmeldpunt, en vervolgens naar Oudenbosch vanwaar ze naar Brussel vertrokken om te worden gekeurd. Na te zijn goedgekeurd ging de reis per trein naar Marseille. Een boot bracht Arie en de overige vrijwilligers naar Civita Vecchia, de havenplaats van de kerkelijke staat. Het laatste gedeelte ging per trein. De gehele reis per trein maken was onmogelijk, omdat Noord-Italie in handen was van Victor Emanuel. In de gevechten vielen 22 Nederlanders; een te Bognorea, acht bij Monte Libretti en dertien te Mentana; de slag waarin ook Arie meestreed. In de verschillende ziekenhuizen in Italië en Nederland stierven tevens ongeveer 200 Nederlandse zouaven ten gevolge van ziekten als cholera en typhus. Op 3 november 1867, einige maanden voordat Arie de pauselijke legers weer zou verlaten, troffen 5.000 pauselijken het 15.000 man sterke leger van Garibaldi te Mentana. De 1.500 zouaven vormden de kern van het pauselijk leger en dit korps had gevraagd op de moeilijkste plaatsen te mogen aanvallen. Hoewel de troepen van Garibaldi, de zogenaamde roodhemden naar de kleding die zij droegen, in een zeer gunstige positie lagen eindigde de slag met een verpletterende nederlaag van Garibaldi. Na de roemvolle slag van Mentana bestond Garibaldi's leger niet meer. Victor Emanuel ontwapende de resten van Garibaldi's troepen. Alle zouaven werden door de paus onderscheiden met de Bene Merenti-medaille (latijn voor "goede verdiensten"), Arie ontving tevens het kruis Fidei et Virtuti (= voor trouw en dapperheid), meestal genoemd het Mentanakruis, vanwege zijn verdiensten in bovengenoemde slag. Op 16.2.1868 werd hij eervol uit de pauselijke legers ontslagen. Veel van de naar Nederland terugkerende zouaven raakten hun staatsburgerschap kwijt, omdat ze in vreemde krijgsdienst waren getreden zonder hiervoor toestemming aan koning Willem III te vragen. Ook Adrianus raakte zijn nederlanderschap daardoor kwijt. Het gevolg was dat hij geen stemrecht meer had en geen beroep kon doen op steun van de staat indien hij armlastig zou worden.Het was in 1947, na de dood van de laatste Zouaaf, dat alle zouaven postuum het Nederlanderschap alsnog terug kregen.

Op 21 november 1870 werden de pauselijke legers ontbonden, nadat de paus het bevel had gegeven het vuren te staken teneinde verder onnodig bloedvergieten te vermijden. Victor Emanuel was op dat moment met zijn troepen tot Rome genaderd. Op 11 januari 1929 werd het verdrag van Lateranen getekend, waarbij de paus voor altijd afstand deed van de oude kerkelijke staat en hiervoor in de plaats een kleine staat van 44 ha., de Citta del Vaticano, terugkreeg. Behalve het in het frans opgestelde inschrijfformulier van Arie bevat de collectie voorwerpen en documenten uit de geschiedenis van de zouaven van het Nederlandse Zouaven Museum te Oudenbosch ook het in het italiaans opgestelde inschrijfformulier van Arie. Uit dat formulier blijkt dat hij toen 1 meter en 67 centimeter lang was, blonde haren, grijze ogen, kleine mond en een ovaal gezicht. De beide medailles die Arie verwierf zijn nu in het bezit van Petrus Leonardus Vernantius van der Geer.

De beslissing van Adrianus om in het pauselijke leger te dienen, heeft alles te maken met het feit dat in en door de franse tijd er in Europa een sterk nationaal gevoel was gegroeid. In de 19e eeuw verlangden ook de Italianen, wonend in een negental afzonderlijke staten, naar eenheid. De regeringen waren in de meeste staatjes impopulair en zij werden voornamelijk gesteund door Oostenrijk. De Italianen zelf beschouwden de Oostenrijkers als vijanden. De negen staten vormden tezamen een zekere natuurlijke eenheid en de bewoners spraken dezelfde taal. Graaf Camillo Benzo di Cavour, die in 1852 onder koning Emanuel II van Sardinië president werd werkte een plan uit om de Italiaanse eenheid te verwezenlijken. Zijn plan was de Oostenrijkers te verdrijven en Victor Emanuel koning van heel Italie te maken. Ook in Zuid-Italië stak het spook van de revolutie de kop op. Aangemoedigd door de gebeurtenissen in het noorden kwam de bevolking in opstand tegen Frans II, koning van de beide Sicilien. Garibaldi wierp zich op als leider, hij vormde een leger van revolutionaire avonturiers en vertrok met zijn "leger der Duizend" (Spedizione dei mille) op twee stoomboten vanuit Genua naar Sicilie. Toen hij binnen enkele weken de strijd tegen het 124.000 man sterke leger van Frans II had gewonnen stak hij over naar het vasteland van zuid Italie en rukte op naar Napels waar hij werd begroet als bevrijder. Dit alles tot ongenoegen van Cavour want Garibaldi was een republikein en telde veel republikeinen onder zijn aanhang. Cavour zag zijn doel tot vorming van het koninkrijk Italie in gevaar komen en achtte een optreden van Victor Emanuel noodzakelijk. Vanuit het noorden trok het Sardinische leger op tegen de kerkelijke staat. Voor de eenheid van Italie was het immers noodzakelijk dat ook deze eeuwenoude staat tussen noord en zuid Italie in het nieuwe vereningde Italie werd opgenomen. La Farina, een vertrouweling van Cavour, liet een anonieme brochure "de Paus en het Congres" verspreiden waarin de onverenigbaarheid van de kerkelijke en wereldlijke macht van de Paus werd bepleit. Van alle kanten voelde graaf Giovanni Mastai Ferretti, die in 1846 tot paus Pius IX was gekroond, zich bedreigd en in 1860 werd besloten tot het oprichten van een pauselijk leger met als kern de beroemde Zouaven. Paus Pius IX deed een beroep op de fransman generaal Christophe Louis Leon Juchault de Lamoriciere de organisatie van het leger op zich te nemen. Een oproep in alle landen deed spoedig vele katholieke vrijwilligers toestromen. Met het commando werd graaf Becdelievre belast, een van de franse aanvoerders uit de Krimoorlog. Aanvankelijk droegen de tirailleurs, zoals ze werden genoemd, een uniform dat geleek op dat van de franse jagers maar dat was te warm voor het Italiaanse klimaat. Becdelievre ontwierp een eigen uniform. Hij werd hierbij geinspireerd door het uniform dat gedragen werd door de zouaven van de Kabylen uit de provincie Constantine in Algiers. Het eerste grote treffen van de 5.000 man pauselijke troepen met het 33.000 man sterke leger van Victor Emanuel, de slag bij Castelfidardo, werd door de zouaven verloren. De Marken en Umbrie werden toegevoegd aan het gebied van Victor Emanuel. Paus Pius IX behield nog slechts de stad Rome met de omgeving: het Patrimonium Petri (het erfgoed van Petrus). Om dat gebied te kunnen verdedigen werd opnieuw een oproep gedaan op de katholieken van de wereld. 11.036 katholieke jongeren gaven aan de oproep gehoor, waarvan Nederland met 3.181 man het grootste aandeel leverde.

Teruggekomen in Voorhout werd Arie arbeider. Hij trouwde in 1869 met Adriana Schoone uit Lisse en Arie en Adriana gingen wonen aan de Herenstraat te Voorhout. Toen de nieuwe r.k. Bartholomeuskerk te Voorhout in 1883 in gebruik kon worden genomen, werd besloten een koster te benoemen. Arie werd benoemd voor 7 gulden per week 'met genot van vrije woning'. Toog en pantoffels voor koster Arie werden voor f. 7,25 aangekocht. Voor f. 0,50 werd de kaarsendomper, het symbool van het kosterschap, gerepareerd. Hij woonde toen met zijn gezin in wijk een, huis nummer 108, later Kerkweg 1. Die woning was een kleine aanbouw van de oude pastorie. Van pensionering hadden ze in die jaren klaarblijkelijk nog niet gehoord want Arie is tot zijn 78 jaar namelijk tot mei 1916 koster van de Voorhouter parochiekerk geweest. Na zijn pensionering woonde hij en zijn vrouw in wijk een, huis nummer 106.

De zomer van 1878 staat in het teken van protest. Duizenden burgers uit protestantse en rooms-katholieke kring tekenen petities aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Koning. Ze willen dat de herziening van de onderwijswet niet doorgaat. Want hierdoor krijgen alleen nog openbare scholen geld van de overheid. Het Volkspetitionnement is een belangrijke gebeurtenis in de 19e eeuw. Voor het eerst krijgt het gewone volk, dat nog geen stem- en kiesrecht heeft, de kans van zich te laten horen. Ook Arie van der Geer tekende deze petitie van bezwaar tegen het ontwerp van wet, betreffende een herziening van de Wet van 13 augustus 1857 (S. 103) tot regeling van het lager onderwijs (bron: Nationaal archief, archief 2.02.04, inventaris­num­mer 4544)
Adrianus trouwt op zondag 9 mei 1869 Voorhout (huwelijksgetuige waren zijn vader Leonardus van der Geer (zie IX-N), Hubertus van der Meij en Johannes Heemskerk), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op zondag 9 mei 1869 op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Schoone, dochter van Petrus Schoone en Cornelia Smakman. Adriana is geboren op zaterdag 20 december 1845 Lisse, is overleden op maandag 31 december 1923 Voorhout Adriana overleed in wijk 1, in huisnummer 108., is begraven op vrijdag 4 januari 1924 Voorhout. Adriana, zonder beroep wonende Voorhout, wordt vermeld op vrijdag 11 maart 1870 Voorhout als moeder van de boreling Petronella.. Adriana, zonder beroep wonende Voorhout, wordt vermeld op zondag 23 februari 1873 Voorhout als moeder van de boreling Leonardus.. Adriana wordt vermeld op donderdag 16 mei 1895 Voorhout moeder van de bruid. Adriana, zonder beroep wonende Voorhout, wordt vermeld op donderdag 18 mei 1899 Voorhout als moeder van de bruidegom Leonardus.. Adriana wordt vermeld op zaterdag 4 mei 1918 als echtgenote van de overledene. Adriana wordt vermeld op maandag 31 december 1923 Voorhout als overledene. Adriana wordt vermeld op woensdag 5 februari 1936 Voorhout als overleden moeder van de bruidegom Leonardus.. Adriana werd 78 jaar en 11 dagen.<1041..1048>

Van Adrianus en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Petronella van der Geer (Pietje) Voorhout, is geboren op vrijdag 11 maart 1870 Voorhout, is overleden op donderdag 5 april 1945 Zoeterwoude in het 47ste jaar van haar religieuze professie.(bron overlijden: DTB Zoeterwoude 1945, acte 52), is begraven op dinsdag 10 april 1945 Zoeterwoude Begraven op het kloosterkerkhof.. Petronella wordt vermeld op vrijdag 11 maart 1870 Voorhout als borelinge. Petronella woont Zoeterwoude op woensdag 27 oktober 1886. Petronella woont Tilburg in juli 1924. Petronella werd 75 jaar en 25 dagen.<1049>

Zij vertrok op 27.10.1886 naar Zoeterwoude waar zij intrad in het rooms-katholiek klooster "De Goede Herder". Zij leefde verder onder de kloosternaam: "Zuster Maria van den Heilige Bernardinus". In juli 1924 vertrok ze als religieuze naar Tilburg (bron: bevolkingsregister Zoeterwoude 1826-1939)

2  Cornelia van der Geer (Kee) is geboren op maandag 26 juni 1871 Voorhout . Kee werd om een uur 's middags geboren., is rooms katholiek gedoopt op maandag 26 juni 1871, zie XI-Q.

3  Leonardus van der Geer (Leen) Voorhout, is geboren op zondag 23 februari 1873 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-R.

4  Maria van der Geer (Mie) is geboren op maandag 19 april 1875 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 20 april 1875 Voorhout Doopgetuigen: Joannes Schoone en Maria Schoone vallend onder de St Agatha parochie van Lisse (bron: doopboek St Bartholomeus parochie te Voorhout)., zie XI-S.

5  Petrus van der Geer (Piet) is geboren op dinsdag 23 april 1878 Voorhout in huis nummer 108, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-T.

6  Jacobus van der Geer (Jacob) is geboren op dinsdag 3 oktober 1882 Voorhout in huis nummer 108, is overleden op vrijdag 10 juli 1964 Voorhout. Jacobus werd 81 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jacob bleef ongehuwd.

X-U  Maria van der Geer, dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (IX-N) en Petronella Raaphorst, is geboren op dinsdag 19 september 1843 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1843, actenummer 18) De geboortedatum van Maria staat verkeerd vermeld op het gezinsblad van Leonardus van der Geer uit 1862., is overleden op vrijdag 10 februari 1928 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1928, acte nummer 2). Maria wordt vermeld op dinsdag 19 september 1843 Voorhout. Maria wordt vermeld op donderdag 2 januari 1862 Voorhout als dochter. Maria wordt vermeld op donderdag 17 mei 1894 Woubrugge als moeder van de bruidegom. Maria wordt vermeld op donderdag 17 mei 1894 Voorhout als moeder van de bruidegom. Maria woont hoofdstraat 47 Voorhout op vrijdag 10 februari 1928. Maria werd 84 jaar, 4 maanden en 22 dagen.<1050..1052>

Maria trouwt op zondag 27 september 1863 Voorhout op 20-jarige leeftijd met de 37-jarige Adrianus Jansz. Diemel, zoon van Johannes Arieszn Diemel en Helena Willemsdr. Maarschalk (Lena). Adrianus is geboren op donderdag 20 april 1826 Voorhout, is overleden op maandag 25 januari 1892 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1892, acte nummer 2). Adrianus is bloemenkweker in 1868. Adrianus wordt vermeld op zondag 9 mei 1869 Voorhout als getuige bij het huwelijk van Adrianus van der Geer en Adriana Schoone. Adrianus, wegwerker, wordt vermeld op woensdag 21 augustus 1872 Voorhout als schoonzoon van de overleden Leonardus van der Geer. Adrianus woont huis nr 17 Voorhout op maandag 16 april 1883. Adrianus, stadsbeambte wonende Voorhout, wordt vermeld op zondag 7 juli 1889 Voorhout als stiefzoon van de overleden Petronella van den Berg. Adrianus wordt vermeld op donderdag 17 mei 1894 Voorhout als overleden vader van de bruidegom Leonardus Diemel. Adrianus werd 65 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<1053..1056>

Van Adrianus en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Helena Diemel is geboren op dinsdag 19 september 1865 Voorhout, zie XI-U.

2  Leonardus Diemel is geboren op dinsdag 6 oktober 1868 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1868, acte nr 30), is gedoopt, zie XI-V.

3  Johannes Adrianus Diemel is geboren op maandag 16 april 1883 Voorhout, zie XI-W.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 25 juni 1879 Voorhout, is overleden op woensdag 25 juni 1879 Voorhout.

X-V  Jacobus van der Geer (Jaap), zoon van Pieter van der Geer (IX-O) en Cornelia Westgeest, is geboren op dinsdag 23 februari 1836 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 27 maart 1877 Oegstgeest. Jacobus wordt vermeld op zondag 8 november 1863 Warmond als getuige bij het huwelijk van zijn broer Leonardus van der Geer. Jacobus is huwelijksgetuige van Leonardus van der Geer (Leendert) en Maria Hartveld op zondag 8 november 1863 Warmond. Jacobus wordt vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond als bruidegom. Jacobus wordt vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond als bruidegom. Jacobus wordt vermeld op zondag 15 november 1868 Oegstgeest als vader van het doodgeboren kind. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 29 oktober 1869 Oegstgeest als vader van de boreling Johannes van der Geer. Jacobus wordt vermeld op maandag 28 augustus 1871 Oegstgeest als vader van de boreling Cornelia van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 17 november 1872 Oegstgeest als vader van de boreling Agnes van der Geer. Jacobus wordt vermeld op maandag 17 augustus 1874 Oegstgeest als vader van de boreling Pieter van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 24 september 1876 Oegstgeest als vader van de boreling Leonardus van der Geer. Jacobus wordt vermeld op zondag 24 september 1876 Oegstgeest als vader van de boreling Dirk van der Geer. Jacobus wordt vermeld op maandag 19 maart 1877 Oegstgeest als vader van de overledene Leonardus van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 15 juli 1898 Oegstgeest als vader van de bruid Agnes van der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 27 september 1901 Oegstgeest als vader van de bruidegom Dirk v an der Geer. Jacobus wordt vermeld op vrijdag 20 januari 1905 Oegstgeest als overleden echtgenoot van de overledene Agatha van Kempen. Jacobus wordt vermeld op zaterdag 2 november 1907 Oegstgeest als vader van de overledene Pieter van der Geer. Jacobus werd 41 jaar, 1 maand en 4 dagen.<1057..1073>

Jaap, zo bleek bij zijn trouwen, was analfabeet. Volgens overlevering is hij bij het snoeien van een boom in de sloot gevallen en aan een longontsteking overleden.

Jacobus trouwt op zondag 18 november 1866 Warmond (huwelijksgetuige waren zijn broer Leonardus van der Geer (zie X-W), zijn zwager Josephus Abraham van Kempen, zijn zwager Cornelis van Kempen en zijn zwager Theodorus van Kempen), wordt vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond als bruidegom op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Agatha van Kempen, dochter van Johannes van Kempen en Aeltje Hartveld. Agatha is geboren op maandag 1 juni 1840 Warmond, is overleden op vrijdag 20 januari 1905 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op zondag 15 november 1868 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op vrijdag 29 oktober 1869 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op maandag 28 augustus 1871 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op zondag 17 november 1872 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op maandag 17 augustus 1874 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op zondag 24 september 1876 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op zondag 24 september 1876 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op maandag 19 maart 1877 Oegstgeest. Agatha wordt vermeld op dinsdag 27 maart 1877 Oegstgeest als weduwe. Agatha wordt vermeld op vrijdag 15 juli 1898 Oegstgeest als moeder van de bruid. Agatha wordt vermeld op vrijdag 27 september 1901 Oegstgeest als moeder van de bruidegom. Agatha wordt vermeld op zaterdag 2 november 1907 Oegstgeest. Agatha werd 64 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<1074..1087>

Van Jacobus en Agatha zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos Geboren kind is geboren op zondag 15 november 1868 Oegstgeest, is overleden op zondag 15 november 1868 (bron: DTB Oegstgeest 1868, acte 42).<1088>

2  Johannes van der Geer is geboren op vrijdag 29 oktober 1869 Oegstgeest, zie XI-X.<1089>

3  Cornelia van der Geer is geboren op maandag 28 augustus 1871 Oegstgeest, zie XI-Y.<1090>

4  Agnes van der Geer is geboren op zondag 17 november 1872 Oegstgeest, zie XI-Z.<1091>

5  Pieter van der Geer is geboren op maandag 17 augustus 1874 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 2 november 1907 Oegstgeest. Pieter werd 33 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<1092,1093>

6  Leonardus van der Geer is geboren op zondag 24 september 1876 Oegstgeest, is overleden op maandag 19 maart 1877 Oegstgeest. Leonardus werd 5 maanden en 23 dagen.<1094,1095>

7  Theodorus van der Geer is geboren op zondag 24 september 1876 Oegstgeest, zie XI-AA.<1096>
X-W  Leonardus van der Geer (Leendert), zoon van Pieter van der Geer (IX-O) en Cornelia Westgeest, is geboren op zondag 17 september 1837 Oegstgeest, is overleden op donderdag 19 december 1907 Warmond. Leonardus wordt als vader vermeld op zondag 7 augustus 1864 Oegstgeest van de borelinge Cornelia van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op maandag 9 januari 1865 Oegstgeest van de overleden Cornelia Leonardusdochter van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op maandag 12 februari 1866 Oegstgeest van de borelinge Maria van der Geer. Leonardus wordt als getuige vermeld op zondag 18 november 1866 Warmond bij het huwelijk van Jacobus van der Geer en Agatha van Kempen. Leonardus is huwelijksgetuige van Jacobus van der Geer (Jaap) en Agatha van Kempen op zondag 18 november 1866 Warmond. Leonardus wordt als vader vermeld op zaterdag 18 april 1868 Oegstgeest van de boreling Petrus van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op maandag 11 oktober 1869 Oegstgeest van de boreling Leonardus van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op woensdag 5 juli 1871 Oegstgeest van de boreling Cornelis van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op woensdag 29 augustus 1877 Oegstgeest van de borelinge Cornelia van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op woensdag 5 maart 1879 Oegstgeest van de boreling Jacobus van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op vrijdag 25 april 1879 Oegstgeest van de overleden Jacobus van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op vrijdag 22 april 1887 Oegstgeest van de bruid Maria van der Geer. Leonardus wordt als vader vermeld op vrijdag 27 april 1900 Oegstgeest van de bruid Cornelia van der Geer. Leonardus wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erflater. Leonardus werd 70 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<1097..1110>

In 1890 diende Leonardus van der Geer bij het gemeentebestuur van Oegstgeest en Poelgeest een verzoekschrift in om een stal achter het huis van zijn ouders in Poelgeest als woning te mogen gebruiken,

Leonardus trouwt op zondag 8 november 1863 Warmond (bron: DTB Warmond 1863, acte 12). (huwelijksgetuige waren zijn broer Jacobus van der Geer (zie X-V) en zijn broer Pieter van der Geer (zie X-X)) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Hartveld. Maria is geboren op woensdag 9 februari 1842 Warmond, is overleden op vrijdag 2 december 1927 Warmond. Maria wordt als moeder vermeld op zondag 7 augustus 1864 Oegstgeest van de borelinge Cornelia van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op maandag 9 januari 1865 Oegstgeest van de overleden Cornelia Leonardusdochter van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op maandag 12 februari 1866 Oegstgeest van de borelinge Maria van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op zaterdag 18 april 1868 Oegstgeest van de boreling Petrus van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op maandag 11 oktober 1869 Oegstgeest van de boreling Leonardus van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op woensdag 5 juli 1871 Oegstgeest van de boreling Cornelis van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op woensdag 29 augustus 1877 Oegstgeest van de borelinge Cornelia van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op donderdag 6 maart 1879 Oegstgeest van de boreling Jacobus van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op vrijdag 25 april 1879 Oegstgeest van de overleden Jacobus van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op vrijdag 22 april 1887 Oegstgeest van de bruid Maria van der Geer. Maria wordt als moeder vermeld op vrijdag 27 april 1900 Oegstgeest van de bruid Cornelia van der Geer. Maria wordt als erflaatster vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude. Maria werd 85 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<1111..1122>

Van Leonardus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia van der Geer is geboren om vier uur 's middags. of is geboren op zondag 7 augustus 1864 Oegstgeest, is overleden op maandag 9 januari 1865 Oegstgeest. Cornelia werd 5 maanden en 2 dagen.<1123,1124>

2  Maria van der Geer is geboren op maandag 12 februari 1866 Oegstgeest, zie XI-AB.<1125>

3  Petrus van der Geer is geboren op zaterdag 18 april 1868 Oegstgeest, zie XI-AC.<1126>

4  Leonardus van der Geer is geboren op maandag 11 oktober 1869 Oegstgeest, zie XI-AD.<1127>

5  Cornelis van der Geer is geboren op woensdag 5 juli 1871 Poelgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AE.<1128>

6  Cornelia van der Geer is geboren op dinsdag 28 augustus 1877 Oegstgeest, zie XI-AF.<1129>

7  Jacobus van der Geer is geboren op woensdag 5 maart 1879 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 25 april 1879 Oegstgeest. Jacobus werd 1 maand en 20 dagen.<1130,1131>

X-X  Pieter van der Geer, zoon van Pieter van der Geer (IX-O) en Cornelia Westgeest, is geboren op zondag 13 september 1840 Oegstgeest, is overleden op zondag 2 oktober 1927 Voorburg. Pieter wordt vermeld op zondag 8 november 1863 Warmond als getuige bij huwelijk. Pieter is huwelijksgetuige van Leonardus van der Geer (Leendert) en Maria Hartveld op zondag 8 november 1863 Warmond. Pieter is arbeider in 1867. Pieter, arbeider wonende Oegstgeest, wordt als bruidegom vermeld in 1867 Katwijk. Pieter wordt als vader vermeld op maandag 15 juni 1868 Oegstgeest van de boreling Pieter Pieterszoon van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op woensdag 11 mei 1870 Oegstgeest van de borelinge Alida van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op dinsdag 23 augustus 1870 Oegstgeest van de overleden Alida Pietersdochter van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op dinsdag 10 januari 1871 Oegstgeest van de overleden Cornelis Pieterszoon van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op donderdag 22 juni 1871 Oegstgeest van de boreling Cornelis Pieterszoon van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op donderdag 27 februari 1873 Oegstgeest van de borelinge Alida van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op zondag 1 november 1874 Oegstgeest van de boreling Cornelis van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op woensdag 29 april 1896 Oegstgeest van de overleden Cornelis Pieterszoon van der Geer. Pieter wordt als vader vermeld op vrijdag 13 juli 1900 Oegstgeest van de bruid Alida van der Geer. Pieter woont Zorgvlietstraat 280 's-Gravenhage op donderdag 28 december 1916. Pieter woont Bejaardenhuis St Antoniushoeve Voorburg op vrijdag 19 september 1919. Pieter werd 87 jaar en 19 dagen.<1132..1143>

Pieter trouwt in 1867 op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Anna Gerritse Aanhane, dochter van Willem Gerritse Aanhane en Alida Schrama. Anna is geboren op maandag 12 mei 1834 Katwijk aan den Rijn, is overleden op dinsdag 21 februari 1899 Oegstgeest. Anna wordt als moeder vermeld op maandag 15 juni 1868 Oegstgeest van de boreling Pieter Pieterszoon van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op woensdag 11 mei 1870 Oegstgeest van de borelinge Alida van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op dinsdag 23 augustus 1870 Oegstgeest van de overleden Alida Pietersdochter van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op dinsdag 10 januari 1871 Oegstgeest van de overleden Cornelis Pieterszoon van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op donderdag 22 juni 1871 Oegstgeest van de boreling Cornelis Pieterszoon van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op donderdag 27 februari 1873 Oegstgeest van de borelinge Alida van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op zondag 1 november 1874 Oegstgeest van de boreling Cornelis van der Geer. Anna wordt als moeder vermeld op woensdag 29 april 1896 Oegstgeest van de overleden Cornelis Pieterszoon van der Geer. Anna wordt als overleden moeder vermeld op vrijdag 13 juli 1900 Oegstgeest van de bruid Alida van der Geer. Anna werd 64 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<1144..1153>

Van Pieter en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter van der Geer is geboren op maandag 15 juni 1868 Oegstgeest, zie XI-AG.<1154>

2  Alida van der Geer is geboren op woensdag 11 mei 1870 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 23 augustus 1870 Oegstgeest. Alida werd 3 maanden en 12 dagen.<1155,1156>

3  Cornelis van der Geer is geboren op donderdag 22 juni 1871 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 10 oktober 1871 Oegstgeest. Cornelis werd 3 maanden en 18 dagen.<1157,1158>

4  Alida van der Geer is geboren op donderdag 27 februari 1873 Oegstgeest, zie XI-AH.<1159>

5  Cornelis van der Geer is geboren op zondag 1 november 1874 Oegstgeest, is overleden op woensdag 29 april 1896 Oegstgeest. Cornelis werd 21 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<1160,1161>

X-Y  Engelberta van der Geer ook genaamd Engelbertha van der Geer, dochter van Pieter van der Geer (IX-O) en Cornelia Westgeest, is geboren op woensdag 24 mei 1843 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 20 mei 1892 Haarlem. Engelberta wordt vermeld op zondag 7 februari 1869 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op vrijdag 19 februari 1875 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op zondag 23 mei 1875 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op vrijdag 30 augustus 1878 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op woensdag 28 mei 1879 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op zaterdag 1 mei 1880 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op zaterdag 29 mei 1880 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op woensdag 14 juli 1880 Oegstgeest. Engelberta wordt vermeld op zaterdag 11 oktober 1890 Oegstgeest. Engelberta werd 48 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<1162..1170>

Engelberta trouwt op woensdag 30 januari 1867 Haarlem op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jan Joren. Jan is geboren in 1841 Bergen, is overleden op maandag 27 juli 1868 Haarlemmermeer. Jan wordt vermeld op zondag 7 februari 1869 Oegstgeest. Jan werd 27 jaar.<1171>

Van Jan en Engelberta zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Joren is geboren op woensdag 11 december 1867 Haarlem, is overleden op zondag 5 januari 1868 Haarlem (DTB Haarlem 1868, acte 13). Petrus werd 25 dagen.

2  Jannetje Jore is geboren op zondag 7 februari 1869 Oegstgeest, zie XI-AI.<1172>

Engelberta trouwt op zondag 25 juli 1869 Oegstgeest op 26-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Engelmundus Huijtenburg, zoon van Engelmundus Huijtenburg en Geerdtudes Wilmse. Engelmundus is geboren in 1839 Haarlem, is overleden op dinsdag 5 januari 1875 Haarlemmermeer. Engelmundus wordt vermeld op vrijdag 19 februari 1875 Oegstgeest. Engelmundus wordt vermeld op zondag 23 mei 1875 Oegstgeest. Engelmundus wordt vermeld op zaterdag 29 mei 1880 Oegstgeest. Engelmundus wordt vermeld op zaterdag 11 oktober 1890 Oegstgeest. Engelmundus werd 36 jaar.<1173..1176>

Engelmundus was eerder gehuwd (1) met Laurentia Noorman.<1177,1178>

Van Engelmundus en Engelberta zijn vier kinderen bekend:

3  Engelmundus Hugtenburg is geboren op woensdag 28 september 1870 Haarlemmerliede, is overleden op woensdag 22 augustus 1917 Haarlem. Engelmundus werd 46 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

4  Petrus Huijtenburg is geboren op zaterdag 3 augustus 1872 Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1872, acte 410), is overleden op zaterdag 11 oktober 1890 Oegstgeest. Petrus werd 18 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<1179>

5  Johannes Huijtenburg is geboren op dinsdag 18 november 1873 Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1873, acte 527), is overleden op zaterdag 29 mei 1880 Oegstgeest. Johannes werd 6 jaar, 6 maanden en 11 dagen.<1180>

6  Cornelia Huijtenburg is geboren op donderdag 18 februari 1875 Oegstgeest, is overleden op zondag 23 mei 1875 Oegstgeest. Cornelia werd 3 maanden en 5 dagen.<1181,1182>

Engelberta trouwt op donderdag 4 november 1875 Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1875, acte 11) op 32-jarige leeftijd (3) met de 46-jarige Joannes van Rijn ook genaamd Jan van Rijn, zoon van Pieter van Rijn en Elisabeth Battelier. Joannes is geboren in 1829 Valkenburg, is overleden op donderdag 1 april 1915 Haarlem. Jan van Rijn wordt vermeld op vrijdag 30 augustus 1878 Oegstgeest. Joannes wordt vermeld op woensdag 28 mei 1879 Oegstgeest. Joannes wordt vermeld op zaterdag 1 mei 1880 Oegstgeest. Joannes wordt vermeld op woensdag 14 juli 1880 Oegstgeest. Joannes woont Valkenburg in 1893. Joannes werd 86 jaar.<1183..1186>

Joannes was later gehuwd (2) met Sijtje Knijn.<1187,1188>

Van Joannes en Engelberta zijn zes kinderen bekend:

7  N.N. van Rijn is geboren rond 1877, wordt vermeld op donderdag 5 juli 1877.

8  Wilhelmus van Rijn is geboren op vrijdag 30 augustus 1878 Oegstgeest, is overleden op woensdag 28 mei 1879 Oegstgeest. Wilhelmus werd 8 maanden en 28 dagen.<1189,1190>

9  Wilhelmus van Rijn is geboren op zaterdag 1 mei 1880 Oegstgeest, is overleden op woensdag 14 juli 1880 Oegstgeest. Wilhelmus werd 2 maanden en 13 dagen.<1191,1192>

10  Wilhelmus van Rijn is geboren op zaterdag 28 april 1883 Heemstede, is overleden op zaterdag 14 juli 1883 Heemstede bron: acte 43.. Wilhelmus werd 2 maanden en 16 dagen.

11  Johannes van Rijn is geboren in juli 1884 Haarlem, is overleden op dinsdag 16 september 1884 Haarlem. Johannes werd 2 maanden.

12  Cornelia van Rijn is geboren in 1887 Haarlem, is overleden op dinsdag 22 april 1947 Amersfoort. Cornelia werd 60 jaar.

X-Z  Adrianus van der Wiel, zoon van Cornelis van der Wiel (IX-P) en Maria van der Geer (Mietje), is geboren op zondag 11 december 1836 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1836, acte nummer 30), is overleden op vrijdag 3 september 1880 Sassenheim. Adrianus werd 43 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Adrianus trouwt (kerk) op donderdag 17 mei 1866 Sassenheim op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Weijers. Maria is geboren op woensdag 16 januari 1839 Lisse om 06.00 uur in huisnummer 127. Geboorteaangifte op 17-01-1839 te Lisse door de vader en de navolgende getuigen: Gerrit van de Lubben, 48 jaar, bouwman, wonende te Lisse en Cornelis Bolderdijk, 40 jaar, agent van justitie, wonende te Lisse. Gedoopt (RK) op 16-01-1839 te Lisse (getuige(n): Peter: Marcellis Weijers. Meter: Maria van der Klugt,, is overleden op woensdag 17 februari 1915 Sassenheim om 16.30 uur. Overlijdensaangifte op 18-02-1915 te Sassenheim door Cornelis van der Wiel, 47 jaar, bloemist, wonende te Sassenheim, zoon van de overledene en de navolgende getuige; Cornelis Posthumus, 38 jaar, gemeentebode, wonende te Sassenheim.. Maria werd 76 jaar, 1 maand en 1 dag.

Maria was later gehuwd (2) met Petrus van Elst.<1193,1194>

Huwelijksgetuigen: Franciscus van Driel, 40 jaar, arbeider, wonende te Sassenheim, goede bekende van het bruidspaar; Adrianus Franken, 36 jaar, arbeider, wonende te Sassenheim, goede bekende van het bruidspaar; Adrianus Schrama, 40 jaar, winkelier, wonende te Sassenheim, goede bekende van het bruidspaar; Gerrit Hendriks Bosma, 35 jaar, veldwachter, wonende te Sassenheim, goede bekende van het bruidspaar. Volgens opgave aan de ambtenaar der Burgerlijke Stand gedaan kunnen de moeders van bruidegom en bruid niet schrijven.

X-AA  Maria van der Wiel, dochter van Cornelis van der Wiel (IX-P) en Maria van der Geer (Mietje), is geboren op zondag 5 april 1840 Sassenheim, is overleden op donderdag 17 december 1874 Lisse. Maria werd 34 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op donderdag 3 augustus 1865 Lisse op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter van der Lans. Pieter is geboren op maandag 26 juni 1843 Lisse, is overleden na 1871. Pieter werd minstens 28 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

X-AB  Martijntje van der Wiel, dochter van Cornelis van der Wiel (IX-P) en Maria van der Geer (Mietje), is geboren op zaterdag 10 juli 1841 Sassenheim, is overleden op vrijdag 29 maart 1912 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1912, acte nummer 15). Martijntje werd 70 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Martijntje trouwt op donderdag 24 september 1868 Sassenheim op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Floris van der Elst. Floris is geboren op maandag 10 november 1845 Sassenheim, is overleden op dinsdag 26 juli 1921 Sassenheim. Floris wordt vermeld op vrijdag 2 april 1875 als aangever van het overlijden van zijn moeder Maria van der Geer. Floris werd 75 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<1195>

X-AC  Cornelis Voskuil, zoon van Evert Cornelisz Voskuil (IX-Q) en Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje), is geboren op vrijdag 9 oktober 1829 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1829, aktenummer: 91, registratiedatum: 9 oktober 1829), is overleden op zaterdag 12 februari 1910 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1910, actenummer 5). Cornelis wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 18 mei 1860 Hazerswoude. Cornelis werd 80 jaar, 4 maanden en 3 dagen.<1196>

Cornelis trouwt op vrijdag 18 mei 1860 op 30-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Anna Smits. Anna is geboren in 1835 Hazerswoude, is overleden op vrijdag 4 september 1868 Hazerswoude. Anna wordt als bruid vermeld op vrijdag 18 mei 1860 Hazerswoude. Anna woont Hazerswoude op vrijdag 18 mei 1860. Anna werd 33 jaar.<1197>

Cornelis trouwt op vrijdag 30 april 1869 op 39-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Anna van der Meer. Anna is geboren in 1843, is overleden op vrijdag 19 januari 1877 Hazerswoude. Anna werd 34 jaar.

Cornelis trouwt op vrijdag 2 november 1877 op 48-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Maria Bader. Maria is geboren in 1844.

X-AD  Grietje Voskuil, dochter van Evert Cornelisz Voskuil (IX-Q) en Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje), is geboren op maandag 20 juni 1831 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1831, aktenummer: 73, registratiedatum: 20 juni 1831), is overleden op donderdag 26 maart 1885 Waddinxveen. Grietje werd 53 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 19 november 1869 Hazerswoude op 38-jarige leeftijd met de 65-jarige Jan Leendertsz van Meurs, zoon van Leonardus van Meurs (Leendert) en Joanna Pietersdr de Zwart (Antje). Jan is geboren op donderdag 22 december 1803 Zoeterwoude, is overleden op zaterdag 20 november 1875 Hazerswoude. Jan werd 71 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Theodora Westgeest.<1198,1199>

Van Jan en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Everardus van Meurs (Evert) is geboren op woensdag 9 maart 1870 Hazerswoude, is overleden op donderdag 30 december 1948 Reeuwijk. Everardus werd 78 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

2  Petronella van Meurs is geboren op zaterdag 13 mei 1871 Hazerswoude, is overleden op zaterdag 28 oktober 1871 Hazerswoude. Petronella werd 5 maanden en 15 dagen.

X-AE  Gerrit Voskuil, zoon van Evert Cornelisz Voskuil (IX-Q) en Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje), is geboren op zaterdag 4 november 1837 Hazerswoude (Bron: DTB Hazerswoude 1837, aktenummer: 105, registratiedatum: 6 november 1837), is overleden op vrijdag 18 februari 1898 Leiden (bron: DTB Leiden 1898, acte nummer 132). Gerrit is bouwmansknecht op maandag 12 december 1864. Gerrit werd 60 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

vertrekt op 12 dec 1864 naar Zoeterwoude (Hazerswoude bevolkingsregister 1861-1880, deel DB1 blz.87)

Gerrit trouwt op donderdag 2 februari 1865 Zoeterwoude of trouwt op donderdag 2 februari 1865 op 27-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Martina Roos (Martina) ook genaamd Martijntje de Roos. Martina is geboren op vrijdag 11 januari 1839 Zoeterwoude (DTB Zoeterwoude 1839, acte nr 2), is overleden op maandag 20 januari 1890 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1890, acte nummer 16). Martina werd 51 jaar en 9 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 21 januari 1892 Zoeterwoude of trouwt op donderdag 21 januari 1892 Zoeterwoude op 54-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Engeltje van den Berg. Engeltje is geboren Noordwijkerhout of is geboren in 1854 Noordwijkerhout, is overleden op maandag 19 april 1897 Zoeterwoude. Engeltje werd 43 jaar.

X-AF  Johannes Voskuil, zoon van Evert Cornelisz Voskuil (IX-Q) en Petronella Jacobsdochter van der Geer (Pietje), is geboren op maandag 21 maart 1842 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1842, aktenummer: 33), is overleden op dinsdag 18 april 1922 Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alhen aan den Rijn 1922, aktenummer: 8). Johannes werd 80 jaar en 28 dagen.

Johannes was gehuwd met Adriana Coomans. Adriana is overleden voor 1922.

X-AG  Maria van der Geer, dochter van Engel van der Geer (IX-R) en Cornelia Hoogeveen, is geboren op zondag 2 april 1837 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1837, acte nummer 32), is overleden op donderdag 19 juli 1877 Stompwijk, is begraven op maandag 23 juli 1877 Stompwijk (Begraafplaats Rooms Katholieke parochie). Maria wordt vermeld op dinsdag 17 februari 1863 Stompwijk. Maria wordt vermeld op maandag 13 maart 1865 Stompwijk. Maria wordt vermeld op dinsdag 30 juli 1867 Stompwijk. Maria wordt vermeld op maandag 13 december 1869 Stompwijk. Maria wordt vermeld op woensdag 17 april 1872 Stompwijk. Maria wordt vermeld op dinsdag 12 januari 1875 Stompwijk. Maria wordt vermeld op zondag 17 juni 1877 Stompwijk. Maria wordt vermeld op maandag 9 juli 1877 Stompwijk. Maria wordt vermeld op vrijdag 23 november 1894 Zoetermeer als moeder van de bruid. Maria wordt vermeld op vrijdag 3 mei 1895 Stompwijk als moeder van de bruid. Maria wordt vermeld op zaterdag 10 juni 1899 Stompwijk als moeder van de bruid. Maria werd 40 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<1200..1211>

Maria trouwt op vrijdag 2 mei 1862 Stompwijk op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Rotteveel, zoon van Jan Rotteveel en Catharina van den Meer. Cornelis is geboren op dinsdag 2 december 1828 Stompwijk, is overleden op donderdag 29 maart 1900 's-Gravenhage, overleden om 4 uur 's middags (bron: DTB 's-Gravenhage 1900, acte nr 1057). Cornelis wordt vermeld op dinsdag 17 februari 1863 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op maandag 13 maart 1865 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 30 juli 1867 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op maandag 13 december 1869 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op woensdag 17 april 1872 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op dinsdag 12 januari 1875 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op zondag 17 juni 1877 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op maandag 9 juli 1877 Stompwijk. Cornelis wordt vermeld op zaterdag 21 juli 1877 Stompwijk als weduwnaar. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 23 november 1894 Zoetermeer als vader van de bruid. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 3 mei 1895 Stompwijk als vader van de bruid. Cornelis werd 71 jaar, 3 maanden en 27 dagen.<1212..1222>

Van Cornelis en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Catharina Rotteveel is geboren op dinsdag 17 februari 1863 of is geboren op dinsdag 17 februari 1863 Stompwijk, zie XI-AJ.<1223>

2  Cornelia Maria Rotteveel is geboren op maandag 13 maart 1865 Stompwijk.<1224>

3  Johanna Rotteveel is geboren op dinsdag 30 juli 1867 Stompwijk, is overleden op maandag 9 juli 1877 Stompwijk. Johanna werd 9 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<1225>

4  Maria Rotteveel is geboren op maandag 13 december 1869 Stompwijk, zie XI-AK.<1226>

5  Jacoba Rotteveel is geboren op woensdag 17 april 1872 Stompwijk, zie XI-AL.<1227>

6  Engelberthus Rotteveel is geboren op maandag 11 januari 1875 Stompwijk.<1228>

7  Johannes Rotteveel is geboren op zondag 17 juni 1877 Stompwijk, is overleden op maandag 9 juli 1877 Stompwijk. Johannes werd 22 dagen.<1229,1230>

X-AH  Jacobus van der Geer ook genaamd Jacobus van de Geer, zoon van Engel van der Geer (IX-R) en Cornelia Hoogeveen, is geboren op woensdag 7 november 1838 Zoeterwoude geboren om 05.00 uur in huis nummer 25., is overleden op donderdag 22 mei 1873 Veur. Jacobus woont Rijnsaterwoude op zaterdag 23 februari 1861. Jacobus wordt vermeld op donderdag 8 oktober 1863 Leimuiden. Jacobus woont Leimuiden op donderdag 8 oktober 1863. Jacobus wordt vermeld op donderdag 5 augustus 1869 Stompwijk. Jacobus wordt vermeld op zaterdag 29 juli 1871 Veur. Jacobus wordt vermeld op zondag 10 maart 1872 Veur. Jacobus is arbeider op maandag 11 maart 1872. Jacobus van de Geer is vader op maandag 4 augustus 1873 Veur. Jacobus werd 34 jaar, 6 maanden en 15 dagen.<1231..1236>

Jacobus trouwt op vrijdag 19 oktober 1866 Stompwijk op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Marijtje van Leeuwen, dochter van Teunis van Leeuwen en Antje Steenkamp. Marijtje is geboren op donderdag 9 februari 1843 Stompwijk, is overleden op zaterdag 27 februari 1904 's-Gravenhage. Marijtje wordt vermeld op donderdag 5 augustus 1869 Stompwijk. Marijtje wordt vermeld op zaterdag 29 juli 1871 Veur. Marijtje wordt vermeld op zondag 10 maart 1872 Veur. Marijtje wordt vermeld op donderdag 22 mei 1873 Veur als weduwe. Marijtje is moeder op maandag 4 augustus 1873 Veur. Marijtje werd 61 jaar en 18 dagen.<1237..1241>

Marijtje was later gehuwd (2) met Petrus Peschier.<1242,1243>

Van Jacobus en Marijtje zijn vier kinderen bekend:

1  Anna van der Geer is geboren op woensdag 28 augustus 1867 Zoeterwoude geboren om 18.00 uur in huis nummer 26a.(bron: DTB Zoeterwoude 1867, acte nummer 73), zie XI-AM.

2  Cornelia van der Geer is geboren op donderdag 5 augustus 1869 Stompwijk, is rooms katholiek gedoopt, zie XI-AN.<1244>

3  Engelberthus van der Geer is geboren op zaterdag 29 juli 1871 Veur, is overleden op zondag 10 maart 1872 Veur. Engelberthus werd 7 maanden en 10 dagen.<1245,1246>

4  Jacoba van der Geer is geboren op maandag 4 augustus 1873 Veur, is overleden op maandag 2 april 1894 's Gravenhage (bron: DTB 's Gravenhage 1894, acte nummer 897). Jacoba werd 20 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<1247>

X-AI  Gijsbertus van der Geer, zoon van Engel van der Geer (IX-R) en Cornelia Hoogeveen, is geboren op zaterdag 14 november 1840 Zoeterwoude Gijsberthus werd 's nachts om 4 uur geboren in huis no 24 te Zoeterwoude. Dit was waarschijnlijk het huis van de buren, de familie den Elzen. De geboorte aangifte werd gedaan door de vader Engel van der Geer in aanwezigheid van Adrianus den Elzen (41 jaar) en Johannes den Elzen (24 jaar), beiden bouwman te Zoeterwoude., is overleden op zondag 23 juli 1911 Leiden (bron: DTB Leiden 1911, acte nummer 531). Gijsbertus woont Zoeterwoude in 1840. Gijsbertus, arbeider wonende Benthuizen, wordt als vader vermeld op dinsdag 26 mei 1868 Benthuizen van de boreling Engel van der Geer. Gijsbertus wordt vermeld op zaterdag 19 september 1868 Hazerswoude als echtgenoot. Gijsbertus woont Voorburg op zaterdag 19 september 1868. Gijsbertus wordt als vader vermeld op donderdag 26 augustus 1869 Benthuizen van de overleden Engel van der Geer. Gijsbertus, schipper, wordt als migrant vermeld op zondag 19 september 1869 Hazerswoude van Benthuizen naar Voorburg. Gijsbertus is visscher in 1911. Gijsbertus woont Caeciliastraat 55 Leiden in 1911. Gijsbertus werd 70 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<1248..1251>

Gijsbertus trouwt op vrijdag 31 mei 1867 Benthuizen (bron: DTB Benthuizen 1867, acte nummer 5) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacomina Schipper, dochter van Evert Schipper en Dina van Duivenbode. Jacomina is geboren op zondag 27 december 1840 Benthuizen, is overleden op dinsdag 21 februari 1922 Zwijndrecht Acte nr 39, datum 22 sept 1922.. Jacomina wordt vermeld op zaterdag 19 september 1868 Hazerswoude als migrant, vertrekt op 19 september 1868 van Benthuizen naar Voorburg. Jacomina wordt vermeld op vrijdag 18 juni 1869 Benthuizen als moeder van de boreling Jacomina Schipper. Jacomina wordt vermeld op donderdag 26 augustus 1869 Benthuizen als moeder van de overleden Engel van der Geer. Jacomina wordt vermeld op zondag 19 september 1869 Hazerswoude als partner van Gijsbertus van der Geer. Jacomina wordt vermeld op vrijdag 8 augustus 1879 Benthuizen als moeder van de borelinge Jacomina Schipper. Jacomina wordt vermeld op vrijdag 8 augustus 1879 Benthuizen als moeder van de overledene Jacomina Schipper. Jacomina werd 81 jaar, 1 maand en 25 dagen.<1252..1257>

Van Gijsbertus en Jacomina is een kind bekend:

1  Engel van der Geer Benthuizen, is geboren op vrijdag 18 juni 1869 Benthuizen, is overleden op donderdag 26 augustus 1869 Benthuizen (bron: DTB Benthuizen 1869, acte nummer 17). Engel wordt vermeld op donderdag 26 augustus 1869 Benthuizen. Engel werd 2 maanden en 8 dagen.<1258,1259>


Generatie XI

(van 1831 tot 1964)

In deze generatie zijn 24 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 176 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1929. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit 's-Gravenhage (43x), Voorhout (38x), Oegstgeest (29x), Zoeterwoude (10x), Warmond (10x), Lisse (8x), Leiden (6x), Zegwaard (5x), 's-Hertogenbosch (3x), Leiderdorp (3x), 's Gravenhage (2x), Sloten (2x), '-Gravenhage, Zoeterwoude-Wijpoort, Katwijk en Rotterdam.

XI-A  Cornelis van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (X-B) en Sophia Schoenmakers, is geboren op zondag 8 juni 1845 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 29 maart 1919 's-Gravenhage, overleden om 08,30 uur (bron: DTB 's-Gravenhage 1919, acte nr 1520). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 6 november 1867 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Jacoba Nieuwenburg, dochter van Johannes Nieuwenburg en Johanna Rovet. Maria is geboren op donderdag 15 juni 1843 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 7 februari 1923 's-Gravenhage. Maria werd 79 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Sophia Maria van der Geer is geboren op maandag 12 oktober 1868 's-Gravenhage, zie XII-A.

2  Johanna Cornelia van der Geer is geboren op zaterdag 27 juli 1872 's-Gravenhage, zie XII-B.

3  Cornelis Johannes van der Geer is geboren op donderdag 21 mei 1874 's-Gravenhage, is overleden op donderdag 25 juni 1874 's-Gravenhage. Cornelis werd 1 maand en 4 dagen.

4  Maria Jacoba van der Geer is geboren op zaterdag 7 augustus 1875 's-Gravenhage, zie XII-C.

5  Cornelis van der Geer is geboren op donderdag 14 maart 1878 's-Gravenhage, zie XII-D.

6  Catharina Lidia van der Geer is geboren op dinsdag 9 maart 1880 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1880, acte 973), zie XII-E.

7  Petronella Antonia van der Geer is geboren op dinsdag 12 december 1882 's-Gravenhage, zie XII-F.

8  Johannes van der Geer is geboren op dinsdag 10 maart 1885 's-Gravenhage, is overleden op maandag 3 mei 1886 's-Gravenhage. Johannes werd 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

XI-B  Maria Catharina van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (X-B) en Maria Rotteveel, is geboren op dinsdag 5 mei 1868 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer, 6 mei 1868, aktenummer 25), is overleden op donderdag 17 juni 1943 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer 17 juni 1943, aktenummer 28). Maria werd 75 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 16 mei 1890 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard, 1890, acte nr 8) op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Albertus Wensveen. Albertus is geboren op dinsdag 7 april 1857 Wassenaar, is overleden op dinsdag 20 oktober 1942 Zoetermeer. Albertus werd 85 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Albertus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Adrianus Cornelis Wensveen is geboren op dinsdag 16 december 1890 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1890, acte nr 48), is overleden op dinsdag 30 december 1890 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1890, acte nr 33). Adrianus werd 14 dagen.

2  Cornelis Adrianus Wensveen is geboren op zaterdag 11 maart 1893 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1893, acte nr 10), is overleden op dinsdag 12 april 1966 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer 1966, acte 8). Cornelis werd 73 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Adrianus Wensveen is geboren op zaterdag 15 augustus 1896 Zegwaard, is overleden op donderdag 27 augustus 1896 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1896, acte nr 25). Adrianus werd 12 dagen.

4  Jacobus Wensveen is geboren op woensdag 21 september 1898 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1898, acte nr 34), is overleden op dinsdag 4 oktober 1898 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1898, acte nr 28). Jacobus werd 13 dagen.

5  Maria Wensveen is geboren op donderdag 11 juni 1908 Zegwaard (bron: DTB Zegwaard 1908, acte nr 33).

XI-C  Arnoldus Jacobus van den Bos, zoon van Arnoldus van den Bos (X-D) en Elisabeth van der Geer, is geboren op dinsdag 5 april 1853 Stompwijk, is overleden op maandag 30 december 1918 Stompwijk. Arnoldus werd 65 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<1260,1261>

Arnoldus was gehuwd met Johanna Kouwenhoven, dochter van Cornelis Kouwenhoven en Maria de Kok. Johanna is geboren rond 1855. Johanna wordt vermeld op maandag 30 december 1918 Stompwijk als weduwe.<1262>

XI-D  Jacobus Arnoldus van den Bos, zoon van Arnoldus van den Bos (X-D) en Elisabeth van der Geer, is geboren op maandag 26 maart 1855 Stompwijk, is overleden op donderdag 23 maart 1922 Stompwijk. Jacobus werd 66 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<1263,1264>

Jacobus was gehuwd met Wilhelmina Maria van der Zalm, dochter van Wilhelmus van der Zalm en Theodora Catharina van Haastert. Wilhelmina is geboren in 1882. Wilhelmina wordt vermeld op donderdag 23 maart 1922 Stompwijk als weduwe.<1265>

XI-E  Renske van den Bos, dochter van Arnoldus van den Bos (X-D) en Elisabeth van der Geer, is geboren op woensdag 18 juli 1860 Stompwijk, is overleden op dinsdag 20 juni 1933 Voorschoten (bron: DTB Voorschoten 1933, acte 23). Renske werd 72 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<1266>

Renske trouwt op vrijdag 30 september 1887 Stompwijk op 27-jarige leeftijd met de 39-jarige Adrianus van der Helm, zoon van Petrus van der Helm en Anna Langelaan. Adrianus is geboren op zondag 2 januari 1848 Hof van Delft (bron: DTB Hof van Delft 1848, acte 1), is overleden op zondag 31 juli 1932 Voorschoten (bron: DTB Voorschoten 1932, acte 35). Adrianus werd 84 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

In het militieregister van 1867 vinden we dat Adriaan vrij werd gesteld van dienstplicht wegens broederdienst. Uit dat register bleek dat hij toen bouwman was bij zijn vader.

XI-F  Emerentia van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (X-E) en Petronella van der Geest, is geboren op maandag 15 oktober 1855 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1855, aktenummer: 51, aangiftedatum: 17-10-1855), is overleden op maandag 31 oktober 1932 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1932, acte 253).. Emerentia werd 77 jaar en 16 dagen.

Emerentia trouwt op vrijdag 26 januari 1883 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1883, acte 1). op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Fredericus Albertus Richerts, zoon van Jannes Richerts en Alida Johanna van Rek. Fredericus is geboren op zaterdag 30 september 1854 Kampen (bron: DTB Kampen 1854, acte nr 308), is overleden op zondag 11 mei 1902 (bron: DTB Voorburg 1902, acte 28).. Fredericus werd 47 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

XI-G  Jacoba van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (X-E) en Petronella van der Geest, is geboren op vrijdag 19 februari 1858 Voorburg Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 20-02-1858, is overleden op zondag 21 maart 1920 's-Gravenhage, is begraven op woensdag 24 maart 1920 's-Gravenhage. Jacoba werd 62 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Jacoba trouwt op vrijdag 24 april 1885 Voorburg Aktenummer: 5 op 27-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Cornelis Duijvestijn, zoon van Lodewijk Duijvestijn en Adriana van der Lans. Cornelis is geboren op maandag 16 augustus 1847 Voorburg, is overleden op zondag 25 december 1887 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1887, acte nr 3159). Cornelis werd 40 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Laurentius Fredericus Duijvestijn is geboren op dinsdag 25 mei 1886 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1886, acte nr 2190), is overleden op dinsdag 21 december 1965 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1965, acte nr A2736). Jacobus werd 79 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

2  Petronella Cornelia Johanna Duijvestijn is geboren op maandag 30 juli 1888 '-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1888, acte nr 3137).

Jacoba trouwt op woensdag 27 februari 1889 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1889, acte nr 161) op 31-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jacobus Barends, zoon van Bartholomeus Barends en Hendrica van der Kleij. Jacobus is geboren op zondag 5 mei 1861 Wassenaar, is overleden op dinsdag 28 juni 1938 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1938, acte nr 1272). Jacobus werd 77 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Jacobus was later gehuwd (2) met Elisabeth Coene.<1267>

Van Jacobus en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

3  Bartholomeus Theodorus Jacobus Barends is geboren op donderdag 14 januari 1892 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1892, acte nr 228).

4  Jacoba Maria Adriana Barends is geboren op woensdag 15 augustus 1894 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 28 januari 1967 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1967, acte nr B254). Jacoba werd 72 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

5  Jacobus Johannes Antonius Barends is geboren rond 1898 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 6 mei 1964 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1962, acte nr A1038). Jacobus werd ongeveer 66 jaar.

6  Hendrika Helena Elisabeth Barends is geboren op maandag 22 september 1902 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1902, acte nr 4461).
XI-H  Jacobus Petrus van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (X-E) en Petronella van der Geest, is geboren op vrijdag 7 februari 1862 Voorburg Aktenummer: 10 Aangiftedatum: 08-02-1862, is overleden op maandag 7 juli 1941 's-Gravenhage. Jacobus is huwelijksgetuige van Petrus Martinus van der Geer en Hendrica van der Meer op woensdag 22 mei 1889 's-Gravenhage. Jacobus wordt vermeld op woensdag 13 juni 1923 's- Gravenhage als vader van de bruidegom Petrus Martinus van der Geer. Jacobus werd 79 jaar en 5 maanden.<1268>

Jacobus trouwt op woensdag 18 augustus 1886 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Oosterveer, dochter van Hendricus Oosterveer en Adriana van der Kley. Anna is geboren op zondag 22 oktober 1865 Voorburg, is overleden op zondag 27 november 1927 's-Gravenhage. Anna wordt vermeld op woensdag 13 juni 1923 's- Gravenhage als moeder van de bruidegom. Anna werd 62 jaar, 1 maand en 5 dagen.<1269>

Van Jacobus en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Jacobus Petrus Fredericus van der Geer is geboren op donderdag 1 maart 1888 's-Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-G.

2  Adriana Hendrika van der Geer is geboren op vrijdag 22 maart 1889 's-Gravenhage, zie XII-H.

3  Jacobus Petrus van der Geer is geboren op dinsdag 5 augustus 1890 's-Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-I.

4  Petronella Maria van der Geer is geboren op woensdag 14 juni 1893 's-Gravenhage, zie XII-J.

5  Dina Maria van der Geer is geboren op woensdag 15 augustus 1894 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 10 februari 1956 's-Gravenhage, is begraven op dinsdag 14 februari 1956 's-Gravenhage. Dina werd 61 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

6  Petrus Martinus van der Geer is geboren op woensdag 18 december 1895 's-Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-K.

7  Martinus van der Geer is geboren op zondag 10 april 1898 's-Gravenhage, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-L.

8  Johannes Fredericus van der Geer is geboren op donderdag 31 augustus 1899 's-Gravenhage, is overleden op donderdag 25 januari 1945 's-Gravenhage, is begraven op vrijdag 2 februari 1945 's-Gravenhage (begraafplaats Brinckhorstlaan). Johannes werd 45 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

9  Hendrikus Jacobus van der Geer is geboren op zondag 20 oktober 1901 's-Gravenhage, zie XII-M.

10  Johanna Jacoba van der Geer is geboren op maandag 28 september 1903 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 31 augustus 1904 's-Gravenhage. Johanna werd 11 maanden en 3 dagen.

11  Jacoba Johanna van der Geer is geboren op zondag 12 april 1908 's-Gravenhage, zie XII-N.

XI-I  Maria Pieternella van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (X-E) en Petronella van der Geest, is geboren op zondag 16 augustus 1863 Voorburg Aktenummer: 61 Aangiftedatum: 17-08-1863, is overleden op woensdag 13 maart 1940 's-Gravenhage. Maria werd 76 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 15 juni 1888 Voorburg (bron: Huwelijken Voorburg: boek 10) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Laurens Cornelis Duivestein, zoon van Cornelis Gerardus Duivestein en Helena Hendriks. Laurens is geboren op maandag 30 september 1861 's-Gravenhage, is overleden op donderdag 13 juni 1935 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1935, acte nr 2234). Laurens werd 73 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Laurens en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Gerardus Cornelis Duivestein is geboren op dinsdag 26 maart 1889 's-Gravenhage, is overleden op maandag 22 februari 1965 's-Gravenhage. Gerardus werd 75 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

2  Pieternella Maria Duivestein is geboren in 1891 Rotterdam.

3  Johannes Stephanus Daniël Duivestein is geboren op zondag 25 december 1892 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 31 december 1966 's-Gravenhage. Johannes werd 74 jaar en 6 dagen.

4  doodgeboren zoon Duivestein is doodgeboren op woensdag 13 februari 1895 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1895, acte nr 440).

5  Helena Adriana Duivestein is geboren op donderdag 2 april 1896 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 7 februari 1951. Helena werd 54 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

6  Jacobus Laurens Cornelis Duivestein is geboren op zondag 9 april 1899 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 12 mei 1965 's-Gravenhage. Jacobus werd 66 jaar, 1 maand en 3 dagen.

7  Adriana Petronella Johanna Duivestein is geboren op donderdag 12 december 1901 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 15 december 1989 Rijswijk. Adriana werd 88 jaar en 3 dagen.

8  Johanna Maria Duivestein is geboren op donderdag 4 juli 1907 's-Gravenhage.

XI-J  Petrus Martinus van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (X-E) en Petronella van der Geest, is geboren op dinsdag 3 oktober 1865 Voorburg Aktenummer: 77 Aangiftedatum: 04-10-1865, is overleden op donderdag 12 maart 1942 's-Gravenhage. Petrus woont Ternootstraat 28 's-Gravenhage. Petrus werd 76 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Petrus trouwt op woensdag 22 mei 1889 's-Gravenhage (huwelijksgetuige was zijn broer Jacobus Petrus van der Geer (zie XI-H)) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrica van der Meer, dochter van Johannes van der Meer en Maria Sonius. Hendrica is geboren op donderdag 6 september 1866 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1866, acte nr 55), is overleden op zondag 25 maart 1945 Rijswijk (bron: DTB Rijswijk 1945, acte nr 118). Hendrica werd 78 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Van Petrus en Hendrica zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Petrus van der Geer is geboren op zaterdag 7 juni 1890 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1890, acte nr 2418), is overleden op donderdag 14 augustus 1890 's-Gravenhage (bron: DTB 's-GRavenhage 1890, acte nr 2250). Johannes werd 2 maanden en 7 dagen.

2  Maria Jacoba Petronella van der Geer (Rie) is geboren op maandag 15 april 1907 's-Gravenhage, zie XII-O.

XI-K  Petronella Rinske van Kempen, dochter van Pieter van Kempen (X-G) en Petronella van der Geer, is geboren op zondag 11 maart 1860 Voorburg, is overleden op maandag 27 november 1933 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1933, acte nr 3944). Petronella werd 73 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Petronella was gehuwd met Anthonius Philippus Duijvestijn, zoon van Adrianus Duijvestijn en Wilhelmina Schouw. Anthonius is geboren in 1855.

XI-L  Helena Maria Boek, dochter van Martinus Antonius Boek (X-G) en Petronella van der Geer, is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 Voorburg Aktenummer 81, aangiftedatum 26-10-1864, is overleden op zondag 18 oktober 1931 Loosduinen. Helena wordt vermeld op vrijdag 17 mei 1861 Voorburg als moeder van de bruidegom. Helena werd 66 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<1270>

Helena trouwt op donderdag 12 mei 1887 Loosduinen op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerardus Albertus Giezeman, zoon van Wilhelmus Giezeman (Willem) en Cornelia Maria Elisabeth Cleuters. Gerardus is geboren op maandag 26 juni 1865 Loosduinen, is overleden op woensdag 16 mei 1934 Loosduinen (bron: DTB 's-Gravenhage 1934, acte nr 39), is begraven op zaterdag 19 mei 1934 Loosduinen. Gerardus werd 68 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

XI-M  Martinus Antonius Boek, zoon van Martinus Antonius Boek (X-G) en Petronella van der Geer, is geboren op zondag 25 november 1866 Voorburg (bron: DTB Voorburg 1866, acte nr 74), is overleden op zondag 11 augustus 1935 (bron: DTB 's-Gravenhage 1935, acte nr L54). Martinus werd 68 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Martinus trouwt op woensdag 21 mei 1890 Delft op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Johanna van der Meer, dochter van Pieter van der Meer en Margaretha Hersbach. Maria is geboren op woensdag 19 februari 1862 Hof van Delft.

XI-N  Johanna Maria Elisabeth van der Geer, dochter van Johannes van der Geer (X-I) en Anna Jente, is geboren op vrijdag 18 mei 1855 Leiden Johanna werd geboren in het eschip liggende in de haven van Leiden (bron:DTB Leiden, acte 527), is overleden op vrijdag 23 februari 1940 Amsterdam. Johanna woont Leiden op woensdag 30 april 1873. Johanna woont Leiderdorp op donderdag 7 mei 1874. Johanna werd 84 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Johanna en een onbekende man zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 24 oktober 1891 Sloten.

2  Bartholomeus van der Geer is geboren op zaterdag 24 oktober 1891 Sloten, is overleden op donderdag 18 augustus 1892 Amsterdam. Bartholomeus werd 9 maanden en 25 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 21 november 1900 Amsterdam op 45-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Henri Guillaume Decades, zoon van Jan Daniel Decades en Berta Marguerita Gertrude Overmeer. Henri is geboren op zondag 28 oktober 1877 Brussel.

XI-O  Cornelia Sluis, dochter van Johannes Sluis (X-J) en Maria van der Geer, is geboren op maandag 8 juli 1850 Leiden, is overleden op woensdag 17 april 1912 Leiden. Cornelia werd 61 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Cornelia was gehuwd met Cornelis van der Meij. Cornelis is geboren in 1822 Voorhout.

XI-P  Johannes Sluis, zoon van Johannes Sluis (X-J) en Maria van der Geer, is geboren in 1855 Leiden, is overleden op woensdag 28 november 1934 Leiden. Johannes werd 79 jaar.

Johannes was gehuwd met Antje Hillenaar.
XI-Q  Cornelia van der Geer (Kee), dochter van Adrianus van der Geer (Arie) (X-T) en Adriana Schoone, is geboren op maandag 26 juni 1871 Voorhout . Kee werd om een uur 's middags geboren., is overleden op vrijdag 27 juli 1934 Voorhout, is begraven op dinsdag 31 juli 1934 Voorhout (Sint Barbara's begraafplaats van de rooms katholieke parochie te Voorhout). Cornelia wordt vermeld op donderdag 16 mei 1895 Voorhout bruid. Cornelia woont van den Berch van Heemstedeweg 1a Voorhout in 1934. Cornelia werd 63 jaar, 1 maand en 1 dag.<1271>

Cornelia trouwt op donderdag 16 mei 1895 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1895, acte nummer 4) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus van der Lans, zoon van Anthonie van der Lans en Cornelia Warmerdam. Petrus is geboren op dinsdag 20 september 1870, is overleden op dinsdag 12 mei 1959 Voorhout, is begraven op vrijdag 31 juli 1959 Voorhout. Petrus wordt vermeld als arbeider van beroep. Petrus wordt vermeld op donderdag 16 mei 1895 Voorhout bruidegom. Petrus, wonende Voorhout, wordt vermeld op donderdag 16 april 1896 als inwoner van Voorhout in wijk 2, huis 123d. Petrus wordt vermeld op vrijdag 21 mei 1897 als inwoner van Voorhout in huis nummer 123b. Petrus, arbeider Voorhout wordt vermeld op donderdag 18 mei 1899 Voorhout als getuige bij huwelijk. Petrus is huwelijksgetuige van Leonardus van der Geer (Leen) en Maria van Hemert op donderdag 18 mei 1899 Voorhout. Petrus wordt vermeld op woensdag 24 december 1902 als wonende te Voorhout in huis nummer 75. Petrus werd 88 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<1272,1273>

De datum van overlijden en begraven moeten verder gecontroleerd worden. De tijdspanne is te groot.

Van Petrus en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia van der Lans is geboren in 1896, zie XII-P.

2  Adrianus Leonardus van der Lans is geboren in 1897, is overleden op vrijdag 21 september 1900 Voorhout. Adrianus werd 3 jaar.

3  Cornelia Joanna van der Lans is geboren in 1898, is overleden op dinsdag 31 oktober 1905 Voorhout. Cornelia werd 7 jaar.

4  Leonardus Antonius van der Lans is geboren op zaterdag 1 september 1900 Voorhout, zie XII-Q.

5  Adrianus Gerardus van der Lans is geboren op woensdag 24 december 1902 Voorhout, is overleden op zaterdag 2 juli 1966. Adrianus werd 63 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

6  Anthonius Cornelis van der Lans is geboren in 1904, is overleden op vrijdag 29 juli 1904 Voorhout.

7  Antonius Johannes van der Lans is geboren op zondag 20 januari 1907 Voorhout, om 13.00 uur., zie XII-R.

8  Adriana Petronella van der Lans (Jaantje) is geboren op maandag 14 september 1908, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-S.
XI-R  Leonardus van der Geer (Leen), zoon van Adrianus van der Geer (Arie) (X-T) en Adriana Schoone, Voorhout, is geboren op zondag 23 februari 1873 Voorhout, is overleden op maandag 22 maart 1948 Voorhout, is begraven op woensdag 24 maart 1948 Voorhout op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie. Leonardus woont wijk een Voorhout in 1873. Leonardus wordt vermeld op zondag 23 februari 1873 Voorhout als boreling.. Leonardus woont Herenstraat I - 85 Voorhout op zondag 4 maart 1900. Leonardus woont Herenstraat I - 80 Voorhout op zondag 31 oktober 1909. Leonardus wordt vermeld op dinsdag 11 juli 1911 Voorhout als aangever van overlijden van Franciscus van Hemert. Leonardus wordt vermeld op maandag 31 december 1923 Voorhout als aangever van het overlijden van zijn moeder Adriana Schoone. Leonardus wordt vermeld op zaterdag 18 november 1933 als echtgenoot van de overledene. Leonardus, bloembollenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op woensdag 5 februari 1936 Voorhout als bruidegom. Leonardus, bloemenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 Voorhout als verkoper van een woonhuis, erf en land aan zijn zoon Christianus.. Leonardus, bloemenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 Voorhout als schuldeiser van zijn zoon Christianus.. Leonardus, bloembollenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 Lisse als vader van de bruidegom Christianus.. Leonardus werd 75 jaar en 28 dagen.<1274..1281>

Leen kreeg het vormsel toegediend op 5 juni 1888 in de r.k. St. Bartholomeus kerk te Voorhout (bron: Bartholomeus Kerk Vormelingen1882-1912). De ligging van het dorp Voorhout blijkt van grote invloed te zijn geweest op de manier waarop Leonardus zijn brood ging verdienen. Het centrum van het dorp is gebouwd op het eind van een zandwal die van de stad Haarlem zuidwaarts loopt en zich bij Lisse vertakt. Rond de zandwal, wat eigenlijk een oude strandwal is, vinden we het zogenaamde "broekland", veenland dat ontstaan is door het rivierwater van de Rijn dat bij gebrek aan een natuurlijke afvloeiing naar zee, achter de laatstgevormde duinenrij moest wegzakken. Vooral in de 18e en 19e eeuw werden de oude strandwallen afgegraven en waar de veenlaag niet te dik was werd dit afgeveend zodat de oude duingrond weer bloot kwam te liggen. Door het afgraven verkreeg men luchtige, kalkhoudende teelgrond die uitermate geschikt bleek voor de teelt van bolgewassen. In 1870 was ongeveer 400 hectare in west Nederland met bloembollen beplant, in 1900 was dat reeds aangegroeid tot 1500 hectare om in 1940 zelfs een areaal van 4000 hectare te beslaan. De bloembollenteelt en handel bleek zich vooral in het begin van de twintigste eeuw in een groeifase te bevinden en Leen maakte daar goed gebruik van. Na zijn trouwen op 18 mei 1899 ging hij en zijn vrouw Maria wonen in wijk 1 van Voorhout in woning nummer 85 (bron: geboortenacten van de eerste zes kinderen). Waar deze woning precies heeft gestaan is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk direct ten oosten van de R.K. kerk, op de plaats waar nu de uitbreiding is van de begraafplaats. In 1907 of 1908 zijn Leen en zijn gezin verhuisd naar de in 1899 gebouwde kwekerswoning annex bollenschuur te Voorhout in wijk 1, huisnummer 80 (bron: geboorteacten van de dochter Dora en Cor). Uit een gezinsfoto, genomen omstreeks 1916, staan Leen en zijn gezin voor die woning met het tegenwoordige adres Herenstraat 82-84. De woning is gebouwd door Lambertus Vester, die timmerman van beroep was. Zijn op 22 juli 1888 in Voorhout geboren dochter Gesina Maria Vester heeft de eerste steen gelegd. Vrijwel zeker is de bouw daarom in opdracht van Lambertus Vester gebeurd. Uit een gezinsfoto, genomen omstreeks 1920, blijkt dat het gezin was verhuisd naar de kwekerswoning aan de Jacoba van Beierenweg 29 te Voorhout. Die woning met de daarnaast gelegen bollenschuur die het nummer 27 had en het daarachter gelegen bollenland was door Leen aangekocht. Wie dat huis heeft gebouwd en wanneer Leen en Maria dat huis en bollenschuur hadden gekocht is nog niet bekend. Leen bouwde het bloembollenbedrijf verder uit door nieuwe stukken grond rond het dorp aan te kopen. Toen de zonen van Leen van der Geer volwassen waren geworden volgden zij in de voetsporen van hun vader Arie begon een eigen bloembollenbedrijf aan de Spoorlaan te Voorhout, terwijl Frans zijn bedrijf vestigde aan de Jacoba van Beierenweg 41 te Voorhout. Chris nam later het oude bedrijf van zijn vader over. Piet begon geen bloembollenbedrijf, hij verkoos een administratieve functie en ging wonen aan de Boekhorstlaan te Voorhout. Het bedrijf van Leen bloeide en Leen genoot aanzien in het dorp Voorhout zoals onder andere bleek uit een navolgende bericht in "De Leidsche Courant", dat na zijn overlijden verscheen:
"Na een langdurige ziekte is op 75 jarige leeftijd overleden Leonardus van der Geer. De ontslapene, die zich van arbeider had opgewerkt tot welgesteld kweker, was in onze gemeente zeer gezien. Hij was 8 jaren lid van de gemeenteraad en 22 jaar bestuurslid van de Coop. Boerenleenbank waarvan 19 jaar directeur. Zijn grote toewijding in de bankzaken, gepaard gaande met een helder inzicht en gefundeerde adviezen, hebben ruimschoots meegewerkt tot de bloei van de bank. Hij ruste in vrede."
Maria, de eerste vrouw van Leen, overleed in 1933 aan baarmoederhalskanker. Leen hertrouwde in 1936 met Pietje van den Berg, die niet eerder getrouwd was geweest. De ouders van Pietje hadden Ottilia Valeria Gyurasco, een kind in hun gezin opgenomen uit Hongarije. Het laatste jaar van zijn leven gingen de geestelijke vermogens van Leen achteruit en hij overleed in de zijkamer van zijn woning aan de Jacoba van Beierenweg 29 te Voorhout. Op de foto van omtreeks 1932 is het bollenland te zien achter de woning aan de Jacoba van Beierenweg 29, te Voorhout. Op de foto zijn van links naar rechts te zien Maria van Hemert (1873), Piet van der Geer (1906), Nel van der Geer (1909), Lena van der Geer (1901), Arie van der Geer (1900) op de achtergrond, Tonie van der Geer (1904), Leen van der Geer (1873), Frans van der Geer (1908, op zijn knieën met pijp), Dora van der Geer (1911) , Chris van der Geer (1915) en Cor van der Geer (1913).

Leonardus trouwt op donderdag 18 mei 1899 Voorhout (huwelijksgetuige waren zijn zwager Hugo Zwetsloot en zijn zwager Petrus van der Lans (zie XI-Q)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Maria van Hemert, dochter van Anthonius van Hemert en Helena van der Voort. Maria is geboren op vrijdag 21 november 1873 Noordwijk (bron: DTB Noordwijk 1873, acte nummer 111), is overleden op zaterdag 18 november 1933 Haarlem in Maria Stichting . Overleden t.g.v. baarmoederhalskanker., is begraven op woensdag 22 november 1933 Voorhout op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie.. Maria wordt vermeld op vrijdag 21 november 1873 Noordwijk als borelinge. Maria wordt vermeld op zaterdag 18 november 1933 als overledene. Maria wordt vermeld op woensdag 5 februari 1936 Voorhout als overleden echtgenote van de bruidegom Leonardus.. Maria wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 Lisse als overleden moeder van de bruidegom. als overleden moeder van de bruidegom. Maria werd 59 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<1282..1285>

Maria was lid van de III Orde van de Sint Franciscus. De Derde Orde van Sint Franciscus, ook wel genoemd orde van Franciscaanse Seculieren, werd reeds in 1221 door Franciscus van Assisië opgericht voor diegenen, mannen en vrouwen, die door zijn levenswijze werden aangetrokken, maar geen kloosterling wilden worden. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze.

Van Leonardus en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Adrianus van der Geer (Arie) is geboren op zondag 4 maart 1900 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is rooms katholiek gedoopt, zie XII-T.

2  Helena van der Geer (Lena) is geboren op dinsdag 11 juni 1901 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is rooms katholiek gedoopt, zie XII-U.

3  Adriana Maria van der Geer (Sjaan) is geboren op woensdag 21 januari 1903 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., zie XII-V.

4  Antonia van der Geer (Toni) is geboren op donderdag 6 oktober 1904 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is rooms katholiek gedoopt, zie XII-W.

5  Petrus van der Geer (Piet) is geboren op zaterdag 26 mei 1906 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., zie XII-X.

6  Franciscus van der Geer (Frans) is geboren op maandag 6 januari 1908 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is rooms katholiek gedoopt, zie XII-Y.
7  Petronella Jacoba van der Geer (Nel) is geboren op zondag 31 oktober 1909 Voorhout in wijk 1, huis nummer 80., is overleden op zaterdag 8 juni 1996 Warmond, is begraven op woensdag 12 juni 1996 Voorhout. Petronella woont Jacoba van Beierenweg 29a Voorhout in 1974. Petronella woont Warmond in 1981. Petronella werd 86 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Nel maakte in opdracht kleding en gaf coupeuse les aan leerlingen. In haar tienerjaren heeft ze enige tijd vioolles gehad in Leiden. Nel is ongehuwd gebleven. Na het overlijden van haar vader Leen bleef ze met haar stiefmoeder Pietje, en zus Dora in het ouderlijk huis aan de Jacoba van Beierenweg 29 te Voorhout wonen. Na het overlijden van Pietje en het huwelijk van haar zus Dora verhuisde Nel naar het aanpandige huis op nummer 29a waar haar getrouwde broer Chris met zijn gezin woonde. De laatste jaren van haar leven sleet zij in in het verpleeghuis Marienhaven te Warmond, omdat haar geestelijke vermogens haar in de steek lieten. Nel was 1,59 cm lang en had bruine ogen. Op de foto van links naar rechts Sjaan (1903), Nel (1909), Lena ( 1901), Toni (1904), Cor (1913), Dora (1911).

8  Theodora van der Geer (Dora) is geboren op vrijdag 4 augustus 1911 Voorhout in wijk 1, huis nummer 80., is rooms katholiek gedoopt, zie XII-Z.

9  Cornelia Emerentia van der Geer (Cor) is geboren op zaterdag 17 mei 1913 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AA.

10  Christianus van der Geer (Chris) is geboren op zaterdag 7 augustus 1915 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren zijn tante Theodora van Hemert (peettante) en zijn behuwd oom Christianus Does), zie XII-AB.

Leonardus trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 5 februari 1936 (huwelijksgetuige waren zijn zwager Petrus van den Berg en zijn zoon Adrianus van der Geer (zie XII-T)) op 62-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Petronella Alieda van den Berg (Pietje), dochter van Petrus van den Berg en Christina Maria Bierman. Petronella is geboren op vrijdag 29 januari 1875 Voorhout, is overleden op zaterdag 23 september 1950. Petronella werd 75 jaar, 7 maanden en 25 dagen.
XI-S  Maria van der Geer (Mie), dochter van Adrianus van der Geer (Arie) (X-T) en Adriana Schoone, is geboren op maandag 19 april 1875 Voorhout, is overleden op zaterdag 30 oktober 1937 Voorhout, is begraven op dinsdag 2 november 1937 Voorhout (Sint Barbara's begraafplaats van de rooms katholieke parochie te Voorhout). Maria werd 62 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Maria werd op 19 augustus 1893 als dienstbode ingeschreven op het adres Haarlemmerstraat 184a te Leiden (bron: DTB Leiden, archief 0516, inventaris­num­mer 1312)

Maria trouwt op woensdag 25 mei 1898 Voorhout op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerardus van den Berg (Gerrit), zoon van Petrus van den Berg en Christina Maria Bierman. Gerardus is geboren op dinsdag 7 oktober 1873 Voorhout, is overleden op vrijdag 25 november 1955 Voorhout. Gerardus wordt vermeld op zaterdag 4 mei 1918 als aangever van het overleden van zijn schoonvader Adrianus van der Geer. Gerardus werd 82 jaar, 1 maand en 18 dagen.<1286>

Van Gerardus en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Petrus Johannes van den Berg is geboren op zondag 2 april 1899 Voorhout, zie XII-AC.

2  Adrianus Petrus van den Berg (Arie) is geboren op dinsdag 24 april 1900 Voorhout, zie XII-AD.

3  Christina Adriana van den Berg (Chrissie) is geboren op woensdag 7 augustus 1901 Voorhout, zie XII-AE.

4  Adriana Petronella van den Berg is geboren op woensdag 18 februari 1903 Voorhout, zie XII-AF.

5  Elisabeth Johanna van den Berg is geboren op dinsdag 11 oktober 1904 Voorhout, is overleden op woensdag 22 april 1914 Voorhout. Elisabeth werd 9 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Betje komt op tienjarige leeftijd om door verdrinking in de Dinsdagse Watering. Volgens overlevering werkt vader Gerrit op het land, moeder vraagt aan Betje: “Ga jij eens een kopje koffie en een sneetje brood brengen bij vader”. Omdat vader Gerrit op de gebruikelijke tijd niets ziet aankomen, gaat hij naar huis.Daar waar hij de Dinsdagse Watering moet oversteken via een “plankie”, ziet hij twee “klompies” drijven. Ze concluderen dat ze daar vanaf gevallen moet zijn (bron: Historische Vereniging Voorhout, Dwars Op 35, pag 10).

6  Maria Adriana van den Berg is geboren op dinsdag 23 januari 1906 Voorhout, zie XII-AG.

7  Johanna Christina van den Berg (Jo) is geboren op woensdag 3 juli 1907 Voorhout, zie XII-AH.

8  Jacobus Leonardus van den Berg (Sjaak) is geboren op zondag 30 augustus 1908 Voorhout, zie XII-AI.

9  Johannes Gerardus van den Berg is geboren op donderdag 21 juli 1910 Voorhout, zie XII-AJ.

10  Petronella Cornelia van den Berg (Pietje) is geboren op dinsdag 24 oktober 1911 Voorhout, zie XII-AK.

11  Elisabeth van den Berg (Bep) is geboren op woensdag 26 april 1916 Voorhout, zie XII-AL.
XI-T  Petrus van der Geer (Piet), zoon van Adrianus van der Geer (Arie) (X-T) en Adriana Schoone, is geboren op dinsdag 23 april 1878 Voorhout in huis nummer 108, is overleden op maandag 20 juni 1955 Voorhout, is begraven op vrijdag 24 juni 1955 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Petrus wordt vermeld op zaterdag 4 mei 1918 als aangever van overlijden van zijn vader Adrianus. Petrus werd 77 jaar, 1 maand en 28 dagen.<1287>

Petrus trouwt op donderdag 14 april 1910 Voorhout op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Amerentia Maria Romijn (Rins). Amerentia is geboren op woensdag 13 april 1887 Voorhout, is overleden op zondag 24 april 1949 Voorhout. Amerentia werd 62 jaar en 11 dagen.

Van Petrus en Amerentia zijn acht kinderen bekend:

1  N.N. van der Geer is geboren op woensdag 30 november 1910 Voorhout, is begraven op donderdag 1 december 1910 Voorhout opde begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie, wordt vermeld op woensdag 30 november 1910 Voorhout als levenloos geborene.

2  Adriana Cornelia van der Geer (Jaantje) is geboren op woensdag 10 april 1912 Voorhout, geboren in wijk 2, huis nummer 39, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AM.

3  Leonardus Jacobus van der Geer (Leen) is geboren op maandag 25 augustus 1913 Voorhout, zie XII-AN.

4  Alida Maria van der Geer (Alie) is geboren op woensdag 17 februari 1915 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AO.

5  Adrianus Gerardus van der Geer (Arie) is geboren op donderdag 11 oktober 1917 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AP.

6  Wilhelmus Cornelis van der Geer (Wim) is geboren op zaterdag 13 november 1920 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AQ.

7  Petronella Cornelia van der Geer (Pietje) is geboren op zaterdag 16 september 1922 Voorhout, zie XII-AR.

8  Leonardus van der Geer (Leo) is geboren op zaterdag 9 februari 1929 Voorhout, zie XII-AS.

XI-U  Helena Diemel, dochter van Adrianus Jansz. Diemel (X-U) en Maria van der Geer, is geboren op dinsdag 19 september 1865 Voorhout, is overleden op vrijdag 4 augustus 1933 Voorhout. Helena woont hoofdstraat 17 Voorhout. Helena werd 67 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Helena trouwt op donderdag 29 mei 1890 Voorhout op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Marinus Koblenzweij. Marinus is geboren in 1861 Lienden, is overleden op donderdag 23 mei 1935 Haarlem (bron: DTB Haarlem 1935, acte nr 632). Marinus werd 74 jaar.

Marinus was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Maria Kraan.<1288>

XI-V  Leonardus Diemel, zoon van Adrianus Jansz. Diemel (X-U) en Maria van der Geer, is geboren op dinsdag 6 oktober 1868 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1868, acte nr 30), is overleden op maandag 19 mei 1913 Voorhout. Leonardus werd 44 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Leonardus trouwt op donderdag 17 mei 1894 Woubrugge op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaartje Colijn, dochter van Adrianus Colijn en Cornelia Zandvliet. Klaartje is geboren op woensdag 13 maart 1872 Woubrugge, is overleden op woensdag 14 augustus 1929 Voorhout. Klaartje werd 57 jaar, 5 maanden en 1 dag.

XI-W  Johannes Adrianus Diemel, zoon van Adrianus Jansz. Diemel (X-U) en Maria van der Geer, is geboren op maandag 16 april 1883 Voorhout, is overleden op woensdag 27 mei 1964 Voorhout, is begraven op zaterdag 30 mei 1964 Voorhout. Johannes werd 81 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 3 juni 1909 Alkemade op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Geertruida van der Meer. Maria is geboren op dinsdag 25 december 1883 Alkemade, is overleden op woensdag 10 augustus 1960 Leiden, is begraven op donderdag 18 augustus 1960 Voorhout. Maria werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

XI-X  Johannes van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (Jaap) (X-V) en Agatha van Kempen, is geboren op vrijdag 29 oktober 1869 Oegstgeest, is overleden op maandag 19 mei 1930 (bron: DTB Zoeterwoude 1930, acte nummer 23). Johannes wordt als vader vermeld op vrijdag 26 januari 1906 Oegstgeest van de levenloos geboren Johanna. Johannes wordt als vader vermeld op zondag 16 juni 1912 Oegstgeest van de overleden Helena Maria van der Geer. Johannes is doopgetuige van Joanna Versluijs (Anna) in december 1912 Warmond. Johannes wordt als vader vermeld op dinsdag 2 januari 1917 Oegstgeest van de overleden Cornelia van der Geer. Johannes werd 60 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<1289..1292>

Johannes trouwt op vrijdag 2 juni 1905 Alkemade (bron: DTB Alkemade 1905, acte nummer 26) op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Christina Schrijvers, dochter van Leonardus Schrijvers en Anna van Roon. Johanna is geboren op woensdag 9 augustus 1882 Alkemade, is overleden op vrijdag 9 december 1955 Zoeterwoude om 04.00 uur.. Johanna wordt vermeld op vrijdag 26 januari 1906 Oegstgeest. Johanna wordt vermeld op zondag 16 juni 1912 Oegstgeest. Johanna is doopgetuige van Joanna Versluijs (Anna) in december 1912 Warmond. Johanna wordt vermeld op dinsdag 2 januari 1917 Oegstgeest. Johanna werd 73 jaar en 4 maanden.<1293..1295>

Van Johannes en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos geboren is geboren op vrijdag 26 januari 1906 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 26 januari 1906 Oegstgeest. Levenloos wordt vermeld op vrijdag 26 januari 1906 Oegstgeest.<1296>

2  Agatha Christina van der Geer (Aag) is geboren op maandag 17 december 1906 Oegstgeest, zie XII-AT.

3  Anna Maria van der Geer is geboren op donderdag 16 januari 1908 Oegstgeest, zie XII-AU.

4  Jacobus Petrus van der Geer (Jaap) is geboren op dinsdag 7 september 1909 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-AV.

5  Helena Maria van der Geer is geboren in 1911, is overleden op zondag 16 juni 1912 Oegstgeest. Helena werd 1 jaar.<1297>

6  Leonardus van der Geer is geboren op donderdag 10 oktober 1912 Oegstgeest, zie XII-AW.

7  Helena Maria van der Geer is geboren op woensdag 13 mei 1914 Oegstgeest, zie XII-AX.

8  Cornelia van der Geer is geboren in februari 1916, is overleden op dinsdag 2 januari 1917 Oegstgeest. Cornelia werd 11 maanden.<1298>

9  Johannes Christianus van der Geer (Jan) is geboren op zondag 8 september 1918 Zoeterwoude-Wijpoort, zie XII-AY.

10  Johanna Christina van der Geer is geboren op zondag 6 juni 1920 Zoeterwoude, zie XII-AZ.
XI-Y  Cornelia van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (Jaap) (X-V) en Agatha van Kempen, is geboren op maandag 28 augustus 1871 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 9 augustus 1952 Hillegom (bron: DTB Hillegom 1952, archief: 831A registratienummer: 51 aktenummer: 53). Cornelia wordt als moeder vermeld op zaterdag 9 april 1898 Lisse van de boreling Hubertus van Kesteren. Cornelia wordt als moeder vermeld op maandag 20 november 1899 Lisse van de boreling Jacobus Hubertus van Kesteren. Cornelia wordt als moeder vermeld op zondag 21 juli 1901 Lisse van de borelinge Apollonia Anna van Kesteren. Cornelia woont B181 Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Cornelia woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912. Cornelia woont stationsweg 28 Oegstgeest in 1951. Cornelia werd 80 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<1299..1302>

Cornelia trouwt op donderdag 3 juni 1897 Lisse (bron: DTB Lisse 1897, aktenummer: 9, registratiedatum: 3 juni 1897) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Martinus Petrus van Kesteren, zoon van Hubertus van Kesteren en Apolonia Sprenger. Martinus is geboren op zaterdag 14 september 1872 Lisse (bron: DTB Lisse 1872, aktenummer: 53, registratiedatum: 16 september 1872). Martinus wordt vermeld op zaterdag 9 april 1898 Lisse. Martinus wordt vermeld op maandag 20 november 1899 Lisse. Martinus wordt vermeld op zondag 21 juli 1901 Lisse. Martinus woont B181 Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Martinus woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.<1303..1305>

Van Martinus en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Hubertus van Kesteren is geboren op zaterdag 9 april 1898 Lisse, is overleden op vrijdag 17 juni 1898 Lisse (bron: DTB Lisse 1898, acte nummer 32), is begraven op maandag 20 juni 1898 Lisse. Hubertus werd 2 maanden en 8 dagen.<1306>

2  Apollonia Anna van Kesteren is geboren op zondag 21 juli 1901 Lisse. Apollonia woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Apollonia woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.<1307>

3  Jacobus Hubertus van Kesteren is geboren op maandag 20 november 1899 Lisse. Jacobus woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Jacobus woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.<1308>

4  Agatha Petronella van Kesteren is geboren op zondag 18 januari 1903 Lisse. Agatha woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Agatha woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.

5  Johanna Catharina van Kesteren is geboren op donderdag 22 februari 1906 Lisse. Johanna woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Johanna woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.

6  Hubertus Adrianus van Kesteren is geboren op vrijdag 26 juli 1907 Lisse. Hubertus woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Hubertus woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.

7  Petrus Adrianus van Kesteren is geboren op donderdag 24 december 1908 Lisse. Petrus woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Petrus woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.

8  Agnes Maria van Kesteren is geboren op zondag 14 mei 1911 Lisse (bron: DTB Lisse 1911, actenummer 80). Agnes woont Lisse voor dinsdag 9 juli 1912. Agnes woont Bennebroek op dinsdag 9 juli 1912.

XI-Z  Agnes van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (Jaap) (X-V) en Agatha van Kempen, is geboren op zondag 17 november 1872 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 14 december 1956 Wassenaar (bron: DTB Wassenaar 1956, acte 292).. Agnes wordt als bruid vermeld op vrijdag 15 juli 1898 Oegstgeest. Agnes wordt als moeder vermeld op dinsdag 4 juli 1899 Oegstgeest van de borelinge Johanna Maria Putker. Agnes wordt als moeder vermeld op woensdag 17 oktober 1900 Oegstgeest van een doodgeboren zoon. Agnes wordt als moeder vermeld op vrijdag 23 oktober 1903 Oegstgeest van de borelinge Agatha Cornelia Putker. Agnes wordt als moeder vermeld op zaterdag 3 februari 1917 Wassenaar van de overleden Johanna Maria Putker. Agnes werd 84 jaar en 27 dagen.<1309..1314>

Agnes trouwt op vrijdag 15 juli 1898 Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1898, acte nummer 10)., wordt als bruid vermeld op vrijdag 15 juli 1898 Oegstgeest op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Petrus Putker, zoon van Hendrikus Putker en Maria Berbee. Petrus is geboren op maandag 18 oktober 1869 Heemstede, is overleden op vrijdag 4 juni 1954 Wassenaar. Petrus wordt als vader vermeld op dinsdag 4 juli 1899 Oegstgeest van de borelinge Johanna Putker. Petrus wordt als vader vermeld op woensdag 17 oktober 1900 Oegstgeest van de doodgeboren zoon. Petrus wordt als vader vermeld op vrijdag 23 oktober 1903 Oegstgeest van de borelinge Agatha Putker. Petrus wordt als vader vermeld op zaterdag 3 februari 1917 Wassenaar van de overleden Johanna Putker. Petrus werd 84 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<1315..1319>

Van Petrus en Agnes zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Maria Putker is geboren op dinsdag 4 juli 1899 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 3 februari 1917 Wassenaar. Johanna werd 17 jaar, 6 maanden en 30 dagen.<1320,1321>

2  Doodgeboren is geboren op woensdag 17 oktober 1900 Oegstgeest, is overleden op woensdag 17 oktober 1900 Oegstgeest.<1322>

3  Hendrikus Johannes Putker is geboren op woensdag 26 februari 1902 Oegstgeest.

4  Agatha Cornelia Putker is geboren op vrijdag 23 oktober 1903 Oegstgeest.<1323>
XI-AA  Theodorus van der Geer, zoon van Jacobus van der Geer (Jaap) (X-V) en Agatha van Kempen, is geboren op zondag 24 september 1876 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 17 februari 1953 Leiden, is begraven op vrijdag 20 februari 1953 Oegstgeest Begraven op de begraafplaats van de r.k. St. Willibrordus parochie.. Theodorus wordt als vader vermeld op maandag 7 juli 1902 Oegstgeest van de boreling Jacobus Henricus van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op dinsdag 25 augustus 1903 Oegstgeest van de borelinge Maria Agatha van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op maandag 10 april 1905 Oegstgeest van de borelinge Agatha van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op woensdag 1 juli 1908 Oegstgeest van de overleden Petrus van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op zondag 14 september 1913 Oegstgeest van de overleden Theodorus Hendricus van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op woensdag 17 januari 1917 Oegstgeest van de overleden Johannes Christianus van der Geer. Theodorus wordt als vader vermeld op woensdag 10 maart 1926 Oegstgeest van de overleden Henricus Theodorus van der Geer. Theodorus werd 76 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<1324..1331>

Dirk woonde in het achterhuis van Abtspoelweg 13. Tevens woonde de vader van PetronelIa van den Berg in. Hendrik van den Berg ('Oegstgeest 1846, +Oegstgeest 1926) was weduwnaar. Het huis verkeerde ten tijde van het overlijden van Dirk van der Geer in slechte staat en zou worden afgebroken. De weduwe Van der Geer werd echter in de gelegenheid gesteld haar laatste jaren in haar vertrouwde omgeving door te brengen. Het huis werd in mei 1969 afgebroken, kort na het overlijden van mevrouw Van der Geer.

Theodorus trouwt op vrijdag 27 september 1901 Oegstgeest op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Petronella Paulina van den Berg, dochter van Hendrik van den Berg en Maria Anna van Roon. Petronella is geboren op zondag 10 maart 1878 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 26 november 1968 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op maandag 7 juli 1902 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op dinsdag 25 augustus 1903 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op maandag 10 april 1905 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op woensdag 1 juli 1908 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op zondag 14 september 1913 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op woensdag 17 januari 1917 Oegstgeest. Petronella wordt vermeld op woensdag 10 maart 1926 Oegstgeest. Petronella werd 90 jaar, 8 maanden en 16 dagen.<1332..1338>

Van Theodorus en Petronella zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacobus Henricus van der Geer is geboren op maandag 7 juli 1902 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 11 augustus 1981 Alphen aan den Rijn. Jacobus, veldarbeider wonende Oegstgeest, wordt als getuige aangifte overlijden vermeld op maandag 27 december 1926 Oegstgeest. Jacobus werd 79 jaar, 1 maand en 4 dagen.<1339>

2  Agatha van der Geer (Aag) is geboren op maandag 10 april 1905 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BA.<1340>

3  Johanna Petronella van der Geer (Jans) is geboren op woensdag 29 augustus 1906 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BB.

4  Maria Agatha van der Geer (Marie) is geboren op dinsdag 25 augustus 1903 Oegstgeest, zie XII-BC.<1341>

5  Petrus van der Geer (Piet) is geboren op donderdag 11 juni 1908 Oegstgeest, is overleden op woensdag 1 juli 1908 of is overleden op woensdag 1 juli 1908 Oegstgeest. Petrus werd 20 dagen.<1342>

6  Henricus Theodorus van der Geer (Henk) is geboren op dinsdag 14 september 1909 Oegstgeest, is overleden op woensdag 10 maart 1926 Oegstgeest. Henricus werd 16 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<1343>


<1344>

7  Cornelia Johanna van der Geer (Kee) is geboren op maandag 6 februari 1911 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BD.

8  Theodorus Hendricus van der Geer (Dirk) is geboren op maandag 16 september 1912 Oegstgeest, is overleden op zondag 14 september 1913 Oegstgeest. Theodorus werd 11 maanden en 29 dagen.<1345>

9  Johannes Christianus van der Geer (Jan) is geboren op maandag 13 juli 1914 Oegstgeest, is overleden op woensdag 17 januari 1917 Oegstgeest. Johannes werd 2 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<1346>

10  Agnes van der Geer (Agnes) is geboren op dinsdag 21 december 1915 Oegstgeest, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BE.
11  Petronella Paulina van der Geer (Nel) is geboren op dinsdag 25 december 1917 Oegstgeest, is overleden op woensdag 20 augustus 1980 Katwijk, is begraven op maandag 25 augustus 1980 Oegstgeest. Petronella werd 62 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

12  Theodorus van der Geer is geboren op woensdag 18 augustus 1920 Oegstgeest, zie XII-BF.

XI-AB  Maria van der Geer, dochter van Leonardus van der Geer (Leendert) (X-W) en Maria Hartveld, is geboren op maandag 12 februari 1866 Oegstgeest, is overleden op woensdag 2 mei 1906 Voorhout, is begraven Voorhout op het kerkhof van de R.k. Sint Bartholomeus parochie. Maria wordt als moeder vermeld op vrijdag 3 februari 1888 Oegstgeest van de borelinge Johanna Maria Koeleman. Maria wordt als moeder vermeld op maandag 18 maart 1889 Oegstgeest van de boreling Leonardus Johannes Koeleman. Maria wordt als moeder vermeld op zondag 4 augustus 1889 Oegstgeest van de overleden Johannes Martinus Koeleman. Maria wordt als moeder vermeld op zondag 23 februari 1890 Oegstgeest van de boreling Johannes Marinus Koeleman. Maria wordt als moeder vermeld op donderdag 5 februari 1891 Oegstgeest van de borelinge Maria Koeleman. Maria wordt als moeder vermeld op maandag 4 januari 1892 Oegstgeest van de boreling Johannes Leonardus Koeleman. Maria wordt als overleden moeder vermeld op dinsdag 30 september 1924 Stompwijk van de bruidegom Johannes Wilhelmus Koeleman. Maria wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgename. Maria werd 40 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<1347..1355>

Maria trouwt op vrijdag 22 april 1887 Oegstgeest, wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 22 april 1887 Oegstgeest op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Koeleman, zoon van Johannes Koeleman en Johanna Paardekooper. Johannes is geboren in 1863 Wassenaar, is overleden op dinsdag 31 maart 1936. Johannes wordt als bruidegom vermeld op vrijdag 22 april 1887 Oegstgeest. Johannes wordt als vader vermeld op vrijdag 3 februari 1888 Oegstgeest van de borelinge Johanna Maria Koeleman. Johannes wordt als vader vermeld op maandag 18 maart 1889 Oegstgeest van de boreling Leonardus Johannes Koeleman. Johannes wordt als vader vermeld op zondag 4 augustus 1889 Oegstgeest van de overleden Johannes Martinus Koeleman. Johannes wordt als vader vermeld op zondag 23 februari 1890 Oegstgeest van de boreling Johannes Marinus Koeleman. Johannes wordt als vader vermeld op donderdag 5 februari 1891 Oegstgeest van de borelinge Maria Koeleman. Johannes wordt als vader vermeld op maandag 4 januari 1892 Oegstgeest van de boreling Johannes Leonardus Koeleman. Johannes woont I -149 Voorhout op donderdag 5 januari 1893. Johannes woont I - 39 Voorhout op woensdag 27 januari 1897. Johannes woont I - 60 Voorhout op donderdag 28 juli 1898. Johannes woont I - 54 Voorhout op woensdag 14 februari 1900. Johannes woont I - 56 Voorhout op woensdag 11 december 1901. Johannes woont I - 52 Voorhout op zaterdag 17 december 1904. Johannes wordt als vader vermeld op dinsdag 30 september 1924 Stompwijk van de bruidegom Johannes Wilhelmus Koeleman. Johannes wordt als overleden echtgenoot vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude van wijlen Maria van der Geer. Johannes werd 73 jaar.<1356..1364>

Van Johannes en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johanna Maria Koeleman is geboren op vrijdag 3 februari 1888 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 9 maart 1907 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1907, acte nr 7). Johanna werd 19 jaar, 1 maand en 6 dagen.<1365>

2  Johannes Martinus Koeleman is geboren in maart 1889, is overleden op zondag 4 augustus 1889 Oegstgeest. Johannes werd 5 maanden.<1366>

3  Leonardus Johannes Koeleman is geboren op maandag 18 maart 1889 Oegstgeest, is overleden op donderdag 11 april 1907 Voorhout (DTB Voorhout 1907, acte nummer 11). Leonardus werd 18 jaar en 24 dagen.<1367>

4  Johannes Marinus Koeleman is geboren op zondag 23 februari 1890 Oegstgeest, is overleden op maandag 4 augustus 1890 Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1890, acte nr 55). Johannes werd 5 maanden en 12 dagen.<1368>

5  Maria Koeleman is geboren op donderdag 5 februari 1891 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 13 november 1908 Voorhout (DTB Voorhout 1908, acte nummer 19). Maria werd 17 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<1369>

6  Johannes Leonardus Koeleman is geboren op maandag 4 januari 1892 Oegstgeest, is overleden op maandag 5 september 1892 Voorhout in wijk 1, huis 149.. Johannes werd 8 maanden en 1 dag.

7  Cornelia Helena Koeleman is geboren op zondag 30 december 1894 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1894, actenummer 56), zie XII-BG.

8  Helena Koeleman is geboren op donderdag 28 juli 1898 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1898, actenummer 31), zie XII-BH.

9  Johannes Wilhelmus Koeleman is geboren op woensdag 14 februari 1900 Voorhout, zie XII-BI.

10  Anna Maria Koeleman is geboren op woensdag 11 december 1901 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1901, acte nr 56), geboren in wijk 1 huisnr 51), is overleden op zondag 21 april 1929 Voorhout. Anna woont Heerenlaan 30 Voorhout. Anna werd 27 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

11  Cornelis Koeleman is geboren op zondag 8 maart 1903 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1903, actenummer 14), is overleden na vrijdag 30 april 1943. Cornelis wordt als erfgenaam vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude in het testament van Leonardus van der Geer en P.K. Aanhane. Cornelis werd minstens 40 jaar, 1 maand en 22 dagen.<1370>

12  Johanna Petronella Koeleman is geboren op dinsdag 24 april 1906 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1906, actenummer 26), zie XII-BJ.
XI-AC  Petrus van der Geer, zoon van Leonardus van der Geer (Leendert) (X-W) en Maria Hartveld, is geboren op zaterdag 18 april 1868 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 27 maart 1909 Leiden. Petrus wordt als vader vermeld op vrijdag 18 maart 1898 Oegstgeest van de boreling Hanna Elisabeth van der Geer. Petrus wordt als vader vermeld op donderdag 4 oktober 1900 Oegstgeest van de boreling Petrus Gerardus van der Geer. Petrus wordt als vader vermeld op woensdag 4 januari 1922 Haarlemmermeer van de bruidegom Antonius Leonardus van der Geer. Petrus werd 40 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<1371..1374>

Petrus trouwt op dinsdag 19 mei 1891 Warmond op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrika Johanna van den Berg, dochter van Antonius van den Berg (Antonie) en Joanna van der Lans (Hanna). Hendrika is geboren op woensdag 18 maart 1868 Warmond, is overleden op zondag 30 december 1928 Leiden, is begraven op donderdag 3 januari 1929 Leiden Hendrika is begraven op de r.k. begraafplaats.. Hendrika wordt als moeder vermeld op vrijdag 18 maart 1898 Oegstgeest van de borelinge Hanna Elizabeth van der Geer. Hendrika wordt als moeder vermeld op donderdag 4 oktober 1900 Oegstgeest van de boreling Petrus Gerardus van der Geer. Hendrika wordt als moeder vermeld op woensdag 4 januari 1922 Haarlemmermeer van de bruidegom Antonius Leonardus van der Geer. Hendrika wordt als overledene vermeld op zondag 30 december 1928 Leiden. Hendrika werd 60 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<1375..1377>

Van Petrus en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Johanna van der Geer (Marie) is geboren op vrijdag 8 juli 1892 Leiderdorp, zie XII-BK.

2  Antonius Leonardus van der Geer (Antoon) is geboren op zondag 31 december 1893 Leiderdorp Antoon vierde zijn vejaardag altijd op 30 december. Zijn kinderen en echtgenote waren volgens Ton Romijn, een kleinzoon van Antoon, in de veronderstelling dat hij op die dag jarig was. De 30 ste december is ook vermeld als geboortedag op zijn grafsteen. Antoon's geboorteacte geeft echter de 31 ste december 1893 als geboortedag aan. Volgens die acte is Antoon geboren om half vijf in de middag in het huis Hollandse Spoorweg nummer 1, te Leiderdorp., zie XII-BL.

3  Leonardus Petrus van der Geer is geboren op dinsdag 9 juli 1895 Leiderdorp, zie XII-BM.

4  Johanna Elizabeth van der Geer (Hanna) is geboren op vrijdag 18 maart 1898 Oegstgeest, zie XII-BN.<1378>

5  Petrus Gerardus van der Geer is geboren op donderdag 4 oktober 1900 Oegstgeest, zie XII-BO.<1379>

6  Anna Helena van der Geer (Annie) is geboren op zaterdag 21 november 1903 Leiden, zie XII-BP.

7  Jacobus Wilhelmus van der Geer (Jaap) is geboren op zondag 1 april 1906 Leiden, zie XII-BQ.

8  Cornelis Martinus van der Geer (Cor) is geboren op maandag 14 december 1908 Leiden, zie XII-BR.

XI-AD  Leonardus van der Geer, zoon van Leonardus van der Geer (Leendert) (X-W) en Maria Hartveld, is geboren op maandag 11 oktober 1869 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 18 maart 1941 Katwijk. Leonardus is doopgetuige van Leonardus Versluijs (Leen) Warmond. Leonardus werd 71 jaar, 5 maanden en 7 dagen.<1380>

Leonardus trouwt op woensdag 25 november 1891 Katwijk (bron: DTB Katwijk 1891, acte 59). op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Petronella Klazina Aanhane. Petronella is geboren op zondag 28 maart 1869 Katwijk, is overleden op maandag 20 oktober 1941 Katwijk. Petronella is doopgetuige van Leonardus Versluijs (Leen) Warmond. Petronella werd 72 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Leonardus en Petronella is een kind bekend:

1  Johanna Maria van der Geer is geboren op woensdag 2 december 1891 Katwijk, zie XII-BS.

XI-AE  Cornelis van der Geer, zoon van Leonardus van der Geer (Leendert) (X-W) en Maria Hartveld, is geboren op woensdag 5 juli 1871 Poelgeest, is overleden op zondag 9 juni 1946 's-Hertogenbosch, is begraven op woensdag 12 juni 1946 Orten. Cornelis is doopgetuige van Wilhelmus Versluijs Warmond. Cornelis is doopgetuige van Cornelis Versluijs (Cees) Warmond. Cornelis woont Nieuwe Beestenmarkt 1 Leiden op dinsdag 1 december 1896. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgenaam. Cornelis werd 74 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<1381,1382>

Cornelis was lid van de "Derde order van Sint Franciscus" en drager van het erekruis "Pro Eclesia e Pontifice".

Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 27 maart 1891 Leiden, trouwt op woensdag 22 april 1891 Leiden (bron: DTB Leiden 22 april 1891, aktenummer 69) op 19-jarige leeftijd (1) met de 40-jarige Klazina Maria van der Meer, dochter van Bernardus van der Meer en Geertruida van Rijn. Klazina is geboren op zaterdag 22 maart 1851 Voorschoten, is overleden op maandag 1 oktober 1906 's-Hertogenbosch Overlijdensacte 's-Hertogenbosch: "Klaziena Maria van der Meer, lid van de congregatie der derde orde van de HH Vader Franciscus, echtgenote van den heer Cornelis van der Geer, geboren te Voorschoten 12 maart 1857, overleden te 's-Hertogenbosch 1 october 1906, voorzien van de HHS der Stervenden".. Klazina is doopgetuige van Cornelis Versluijs (Cees) Warmond. Klazina werd 55 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Klazina was eerder gehuwd (1) met Gerardus van der Ham.<1383,1384>

Van Cornelis en Klazina zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Klazina Helena Cornelia van der Geer is geboren op donderdag 16 juni 1892 Leiden (bron: DTB Leiden 1892, aktenummer 738), is overleden op maandag 25 augustus 1919 's-Hertogenbosch (bron: DTB 's Hetogenbosch 1919, acte 537). Maria werd 27 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

2  Joanna Cornelia Maria Geertruida Clazina van der Geer (Zuster Innocentia) is geboren op donderdag 10 mei 1894 Zoeterwoude (bron: BS Geboorte, Zoeterwoude, 1894, aktenummer 71). Geboren om 16.00 uur in huisnummer 372., is overleden op donderdag 22 februari 1917 Prinsenhage in Sint Lucia gesticht. Joanna werd 22 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 7 november 1907 Nijmegen op 36-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Wilhelmina Horsten (Mien). Wilhelmina is geboren op vrijdag 17 oktober 1873 Tilburg, is overleden op maandag 7 april 1952 's-Hertogenbosch, is begraven op woensdag 9 april 1952 's-Hertogenbosch. Wilhelmina is doopgetuige van Wilhelmus Versluijs Warmond. Wilhelmina werd 78 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Cornelis en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

3  Leonardus Antonius Cornelis van der Geer (Leo) is geboren op donderdag 30 juli 1908 's-Hertogenbosch, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BT.

4  Antonius Johannes Josephus van der Geer (Tim) is geboren op maandag 14 maart 1910 's-Hertogenbosch, is rooms katholiek gedoopt, zie XII-BU.

5  Gerardina Wilhelmina Maria van der Geer (Zus) is geboren op maandag 29 september 1913 's-Hertogenbosch, zie XII-BV.

XI-AF  Cornelia van der Geer, dochter van Leonardus van der Geer (Leendert) (X-W) en Maria Hartveld, is geboren op dinsdag 28 augustus 1877 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 16 juni 1953 Warmond (bron: DTB Warmond 1953, acte nummer 20). Cornelia werd 75 jaar, 9 maanden en 19 dagen.<1385>

Cornelia trouwt op dinsdag 1 mei 1900 Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1900, actenummer 3) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Martinus Gerardus Versluijs (Martinus), zoon van Adrianus Versluijs en Cornelia Hillenaar. Martinus is geboren op dinsdag 15 juli 1873 Warmond, is overleden op dinsdag 24 juni 1947 Warmond. Martinus, melkhandelaar Warmond wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgenaam. Martinus werd 73 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<1386>

Van Martinus en Cornelia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Adrianus Versluijs is geboren op vrijdag 25 januari 1901.

2  Martinus Versluijs is doodgeboren op zaterdag 11 januari 1902 Warmond (bron: DTB Warmond 1902, acte nr 3), is overleden op zaterdag 11 januari 1902 Warmond.

3  Cornelia Versluijs is geboren op dinsdag 23 juni 1903 Warmond, zie XII-BW.

4  Leonardus Versluijs (Leen) is geboren op zaterdag 9 juli 1904, is rooms katholiek gedoopt Warmond (doopgetuige waren zijn behuwd tante Petronella Klazina Aanhane (zie XI-AD) en zijn oom Leonardus van der Geer), zie XII-BX.

5  Cornelis Versluijs (Cees) is geboren op zondag 11 juni 1905.

6  Maria Versluijs is geboren op dinsdag 15 oktober 1907 Warmond (DTB Warmond 1907, actenummer 17), wordt vermeld op dinsdag 15 oktober 1907 Warmond. Maria wordt vermeld op dinsdag 15 oktober 1907 als doodgeborene.

7  Sophia Versluijs is geboren op zaterdag 26 december 1908 Warmond.

8  Maria Versluijs is geboren op zaterdag 5 maart 1910.

9  Petrus Versluijs is geboren op dinsdag 12 september 1911.

10  Joanna Versluijs (Anna) is geboren op zaterdag 28 december 1912.

11  Johanna Versluijs is geboren op vrijdag 20 maart 1914.

12  Wilhelmus Versluijs is geboren op maandag 1 november 1915.

13  Martinus Versluijs is geboren op maandag 28 mei 1917.

14  Johannes Versluijs is geboren op woensdag 12 maart 1919 Warmond, is overleden op woensdag 26 maart 2003 Warmond. Johannes werd 84 jaar en 14 dagen.

15  Gertruda Versluijs is geboren op dinsdag 20 september 1921.

XI-AG  Pieter van der Geer, zoon van Pieter van der Geer (X-X) en Anna Gerritse Aanhane, is geboren op maandag 15 juni 1868 Oegstgeest, is overleden op donderdag 24 december 1903 Zoeterwoude-Rijndijk Overleden om 9.00 uur 's morgens in huisnummer 116., is begraven op maandag 28 december 1903 Zoeterwoude-Rijndijk r.k. kerkhof. Pieter wordt vermeld op dinsdag 21 februari 1899 Oegstgeest als weduwnaar. Pieter wordt vermeld op vrijdag 2 januari 1920 Oegstgeest als vader van de bruid. Pieter werd 35 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<1387..1389>

Pieter trouwt op donderdag 12 oktober 1893 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude, 12 oktober 1893, aktenummer 25), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 12 oktober 1893 Zoeterwoude op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Anna van Diemen, dochter van Adrianus van Diemen en Maria Immerzeel. Maria is geboren op woensdag 7 april 1869 Zoeterwoude, is overleden op zondag 20 mei 1917 Leiden (bron: DTB Leiden 1917, aktenummer 483). Maria wordt vermeld op vrijdag 2 januari 1920 Oegstgeest als moeder van de bruid. Maria werd 48 jaar, 1 maand en 13 dagen.<1390>

Maria was later gehuwd (2) met Petrus Onderwater.<1391..1393>

Van Pieter en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Petrus van der Geer is geboren op zaterdag 11 augustus 1894 Zoeterwoude, is gedoopt op zondag 4 februari 1917, zie XII-BY.

2  Maria Johanna van der Geer is geboren op vrijdag 8 november 1895 Zoeterwoude, zie XII-BZ.

3  Cornelis Adrianus van der Geer is geboren op vrijdag 19 februari 1897 Zoeterwoude, zie XII-CA.

4  Arie van der Geer is geboren op donderdag 23 februari 1899 Zoeterwoude, zie XII-CB.

5  Johannes Antonius van der Geer (Jo) is geboren op dinsdag 28 augustus 1900 Zoeterwoude, zie XII-CC.

XI-AH  Alida van der Geer, dochter van Pieter van der Geer (X-X) en Anna Gerritse Aanhane, is geboren op donderdag 27 februari 1873 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 2 maart 1954 's-Gravenhage, is begraven op vrijdag 5 maart 1954 Oegstgeest (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Alida woont Leiden in maart 1909. Alida woont 's Gravenhage op vrijdag 16 april 1909. Alida woont Nieuwe Haven 25 's Gravenhage in 1939. Alida werd 81 jaar en 3 dagen.<1394>

Alida trouwt op vrijdag 13 juli 1900 Oegstgeest (bron: DTB Oegstgeest 1900, actenummer 11) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Nahon, zoon van Nicolaas Nahon en Aletta Ouwendijk. Cornelis is geboren op zondag 25 juli 1875 Hazerswoude, is overleden op zaterdag 18 februari 1939 's-Gravenhage. Cornelis werd 63 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Cornelis en Alida zijn zes kinderen bekend:

1  Nicola Gerardus Nahon is geboren op dinsdag 23 april 1901 Leiden (bron: DTB Leiden 1901, actenummer 588), is overleden op donderdag 4 juli 1901 Leiden. Nicola werd 2 maanden en 11 dagen.

2  Pieter Nahon is geboren op woensdag 26 februari 1902 Leiden, is overleden op zondag 25 april 1976 's-Gravenhage. Pieter werd 74 jaar, 1 maand en 30 dagen.

3  Nicolaas Nahon is geboren op zaterdag 11 februari 1905 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1905, actenummer 23), is overleden op donderdag 29 september 1988 's-Gravenhage. Nicolaas werd 83 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

4  Johannes Nahon is geboren op vrijdag 8 juni 1906 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude, actenummer 58), is overleden in 1996 Zoetermeer. Johannes werd 90 jaar.

5  Anna Nahon is geboren op zondag 15 december 1907 Zoeterwoude (bron: DTB Zoeterwoude 1907, actenummer 106), is overleden op woensdag 1 september 1937 's-Gravenhage. Anna werd 29 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

6  Gerard Nahon is geboren op donderdag 27 april 1916 's-Gravenhage.

XI-AI  Jannetje Jore, dochter van Jan Joren (X-Y) en Engelberta van der Geer, is geboren op zondag 7 februari 1869 Oegstgeest, is overleden op zaterdag 15 mei 1943 Hilversum. Jannetje werd 74 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<1395>

Jannetje was gehuwd (1) met Everhardus Jacobus van der Aar. Everhardus is geboren op vrijdag 10 maart 1865 Haarlem, is overleden op zondag 1 augustus 1897 Haarlem. Everhardus werd 32 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Jannetje trouwt op woensdag 19 oktober 1898 Haarlem op 29-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Nicolaas Johannes Meijer. Nicolaas is geboren op zondag 4 augustus 1867 Leiden, is overleden op donderdag 6 juli 1944 Hilversum. Nicolaas werd 76 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

XI-AJ  Catharina Rotteveel, dochter van Cornelis Rotteveel (X-AG) en Maria van der Geer, is geboren op dinsdag 17 februari 1863 of is geboren op dinsdag 17 februari 1863 Stompwijk, is overleden op maandag 14 januari 1924 Ginneken en Bavel. Catharina werd 60 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<1396>

Catharina trouwt op vrijdag 3 mei 1895 op 32-jarige leeftijd met de 39-jarige Cornelis van Rijn, zoon van Cornelis van Rijn en Theodora Boeters. Cornelis is geboren op vrijdag 8 februari 1856 Stompwijk, is overleden op maandag 14 januari 1924 Ginniken en Bavel. Cornelis werd 67 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

XI-AK  Maria Rotteveel, dochter van Cornelis Rotteveel (X-AG) en Maria van der Geer, is geboren op maandag 13 december 1869 Stompwijk, is overleden op woensdag 28 september 1898 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer 1898, acte nummer 18). Maria werd 28 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<1397>

Maria trouwt op vrijdag 23 november 1894 Zoetermeer (bron: DTB Zoetermeer 1894, acte nummer 4) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem Hijdra, zoon van Adrianus Cornelis Hijdra en Maria Huisman. Willem is geboren in 1864 Zoetermeer.

XI-AL  Jacoba Rotteveel, dochter van Cornelis Rotteveel (X-AG) en Maria van der Geer, is geboren op woensdag 17 april 1872 Stompwijk, is overleden voor 1906. Jacoba werd hoogstens 33 jaar, 8 maanden en 15 dagen.<1398>

Jacoba trouwt op zaterdag 10 juni 1899 Stompwijk (bron: DTB Stompwijk 1899, acte nummer 13) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerardus Cornelis Maria van der Kraan, zoon van Petrus van der Kraan en Adriana Rijgersberg. Gerardus is geboren op zaterdag 25 maart 1871 Stompwijk (bron: DTB Stompwijk 1871, acte nummer 32).

XI-AM  Anna van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (X-AH) en Marijtje van Leeuwen, is geboren op woensdag 28 augustus 1867 Zoeterwoude geboren om 18.00 uur in huis nummer 26a.(bron: DTB Zoeterwoude 1867, acte nummer 73), is overleden op donderdag 22 juli 1897 's Gravenhage (bron: DTB 's Gravenhage 1897, acte nummer 1791). Anna werd 29 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Anna trouwt op woensdag 8 juni 1887 's Gravenhage op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Pierre Augustin, zoon van Josephus Augustin en Willemina Cheizoo. Jan is geboren rond 1862, is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 's Gravenhage (bron: DTB 's Gravenhage 1927, acte nummer 3168). Jan werd ongeveer 65 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Maria Elisabeth van Deutekom.<1399,1400> Jan was later gehuwd (3) met Henriette-Gerharda Maria Gofferjé.<1401>

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Petrus Johannes Augustin is geboren op zondag 18 maart 1888 's Gravenhage (bron: DTB 's Gravenhage 1888, acte nummer 1318).

2  Wilhelmina Josina Hester Maria Augustin is geboren op maandag 1 december 1890 's-Gravenhage.

3  Maria Cornelia Augustin is geboren op zondag 21 augustus 1892 's-Gravenhage, zie XII-CD.

4  Jan Pierre Augustin is geboren op donderdag 31 oktober 1895 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 14 oktober 1969 Beesel (bron: DTB Beesel 1969, acte nr 15). Jan werd 73 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

XI-AN  Cornelia van der Geer, dochter van Jacobus van der Geer (X-AH) en Marijtje van Leeuwen, is geboren op donderdag 5 augustus 1869 Stompwijk, is overleden op dinsdag 13 november 1951 's-Gravenhage. Cornelia werd 82 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<1402>

Cornelia trouwt op woensdag 31 mei 1893 's-Gravenhage (bron: DTB 's Gravenhage 1893, acte nummer 571) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikus Johannes Hartgring, zoon van Hendricus Hartgring en Paulina Maria Reinders. Hendrikus is geboren op vrijdag 13 november 1868 's-Gravenhage, is overleden op donderdag 14 december 1922 's-Gravenhage. Hendrikus werd 54 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Hendrikus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikus Maximilianus Hartgring is geboren op zaterdag 21 juli 1894 's Gravenhage (bron: Bevolkingsregister 1913-1913, 's-Gravenhage, folio 301877), is overleden op zaterdag 11 november 1944 Leiderdorp (bron: DTB Leiderdorp 1944, acte nr 27). Hendrikus werd 50 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

2  Jacobus Petrus Antonius Hartgring is geboren op zaterdag 24 augustus 1895 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 4 maart 1952 Voorburg. Jacobus werd 56 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Paulina Maria Gerarda Hartgring is geboren op dinsdag 2 februari 1897 's-Gravenhage, is overleden op maandag 26 februari 1968 Rosmalen (bron: DTB Rosmalen 1968, acte nr 10). Paulina werd 71 jaar en 24 dagen.

4  Maria Anna Jacoba Hartgring is geboren op donderdag 2 maart 1899 's-Gravenhage.

5  Gerardus Johannes Theodorus Hartgring is geboren op zondag 2 november 1902 's-Gravenhage.

6  Cornelia Elisabeth Adriana Hartgring is geboren op zaterdag 1 april 1905 's-Gravenhage.

7  Anna Jacoba Hartgring is geboren op woensdag 23 januari 1907 's-Gravenhage (bron: DTB "s Gravenhage 1907, acte nummer 432), is overleden na 1940. Anna werd minstens 33 jaar, 11 maanden en 8 dagen.


Generatie XII

(van 1868 tot 2019)

In deze generatie zijn 54 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1894 en 1969. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Voorhout (66x), 's-Gravenhage (47x), Leiden (35x), Rotterdam (11x), Noordwijkerhout (11x), Noordwijk (6x), Lisse (5x), Castricum (5x), Voorschoten (4x), Oegstgeest (3x), 's-Hertogenbosch (2x), Warmond (2x), Veur, 's=Gravenhage, Zoeterwoude, Alkmaar, Lise en Leidschendam. Er zijn momenteel nog 100 van de 235 kinderen in leven.

XII-A  Sophia Maria van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op maandag 12 oktober 1868 's-Gravenhage, is overleden op zondag 22 februari 1959 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1959, aktenummer 493). Sophia werd 90 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 18 augustus 1897 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Schippers. Pieter is geboren op donderdag 13 oktober 1870 Benthuizen, is overleden op zondag 12 oktober 1930 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1930, pagina: d150v, akte nr. 3944). Pieter werd 59 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Van Pieter en Sophia is een kind bekend:

1  Cornelis Arie Schippers is geboren op zondag 17 juni 1906 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1906, pagina: h177, akte nr. 6180).

XII-B  Johanna Cornelia van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op zaterdag 27 juli 1872 's-Gravenhage, is overleden op zondag 15 april 1906 's-Gravenhage (bron: overlijdensadvertentie). Johanna werd 33 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Johanna was gehuwd met Bernardus Toonen, zoon van Johannes Toonen en Jacoba Maria van der Wal. Bernardus is geboren op vrijdag 27 oktober 1871 Zoetermeer.

Bernardus was later gehuwd (2) met Aartje Metzoer.<1403,1404>

Van Bernardus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Jacoba Toonen is geboren op zondag 14 januari 1894 's=Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1894, acte nummer 226).

2  Jacoba Maria Toonen is geboren op zondag 25 april 1897 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1897, acte nummer 1915).

3  Jacoba Maria Toonen is geboren op woensdag 19 juli 1899 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1899, acte nummer 3214).

4  Catharina Titia Toonen is geboren op donderdag 3 april 1902 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1902, acte nummer 1676).

5  Bernardus Toonen is geboren op zondag 21 augustus 1904 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1904, acte nummer 4163).

XII-C  Maria Jacoba van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op zaterdag 7 augustus 1875 's-Gravenhage, is overleden op zondag 21 december 1952 's-Gravenhage. Maria werd 77 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 15 maart 1913 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd met de 44-jarige Folkert van Zanden. Folkert is geboren op maandag 1 februari 1869 Assen, is overleden op donderdag 18 april 1929 Loosduinen. Folkert werd 60 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Van Folkert en Maria is een kind bekend:

1  Eduard van Zanden is geboren op zondag 29 november 1903 Rotterdam, is overleden in 1997 Assen. Eduard werd 94 jaar.

Eduard werd bij het huwelijk van Maria en Folkert door laatstgenoemde erkend als zoon, tevens werd de achternaam gewijzigd van Van der Geer in Van Zanden

XII-D  Cornelis van der Geer, zoon van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op donderdag 14 maart 1878 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 25 juli 1933 Apeldoorn. Cornelis werd 55 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Cornelis was gehuwd (1) met Catharina Maatje Boidin. Catharina is geboren op zondag 14 oktober 1883 Groede (bron: DTB Groede 1883, archieftoegang 25, aktenummer 51), is overleden op zondag 23 februari 1913 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam, 1913, aktenummer b079v/932). Catharina werd 29 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia van der Geer is geboren in 1905 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1905, aktenummer c076/2187), is overleden op donderdag 12 oktober 1905 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1905, aktenummer e080/4757).

2  Cornelis Pieter van der Geer is geboren op vrijdag 14 september 1906 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1906, aktenummer m167/9282), zie XIII-A.

3  Pieter Johannes van der Geer is geboren in 1908 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1908, aktenummer b193/1532), is overleden op dinsdag 8 september 1908 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1908, aktenummer f006v/4356).

4  Marinus Pieter van der Geer is geboren in 1911 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1911, aktenummer m164), is overleden op zondag 31 maart 1912 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1912, aktenummer a122/1445). Marinus werd 1 jaar.

Cornelis trouwt op woensdag 7 oktober 1914 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1914, aktenummer r30) op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Gesina Geertruida Radstake, dochter van Willem Radstake en Hendrika Johanna Bel. Gesina is geboren op maandag 25 maart 1889 Doesburg, is overleden op zondag 30 december 1979 Huis ter Heide. Gesina woont Rheden op dinsdag 2 mei 1939. Gesina werd 90 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Cornelis en Gesina zijn vijf kinderen bekend:

5  Hendrika Johanna van der Geer is geboren op vrijdag 29 oktober 1915 Rotterdam, zie XIII-B.

6  Maria Jacoba van der Geer is geboren op donderdag 18 januari 1917 Rotterdam, zie XIII-C.

7  Willem van der Geer is geboren op vrijdag 12 september 1919 Rotterdam, zie XIII-D.

8  Marinus van der Geer is geboren op dinsdag 29 november 1921 Rotterdam, zie XIII-E.

9  Cornelia van der Geer is geboren op dinsdag 29 november 1921 Rotterdam, is overleden op woensdag 30 september 1925 Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1925, aktenummer c136v/3657). Cornelia werd 3 jaar, 10 maanden en 1 dag.

XII-E  Catharina Lidia van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op dinsdag 9 maart 1880 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1880, acte 973), is overleden op maandag 24 augustus 1908 Alphen (bron: DTB s-Gravenhage 1908, acte nummer 71). Catharina werd 28 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

OP de huwelijksacte in 1904 staat de bruid vermeld als Catharina Tidia.

Catharina trouwt op maandag 5 september 1904 's-Gravenhage (bron: DTB 's-GRavenhage 1904, acte nr 1415) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Cornelis Nieuwenhuizen, zoon van Johannes Kornelis Nieuwenhuizen en Antje Verweij. Johannes is geboren op zaterdag 24 oktober 1874 Breukelen en Nijenrode (DTB Breukelen en Nijenrode 1874, acte nr 57).

OP 27 juli 1941 werd Johannes opgepakt door de schildwacht van de luftwaffen Lazareth opgepakt op de hoek van de Corn Huijgenstraat en Bosboom Toussaintstraat te Amsterdam op verdenking van een poging to het afscheuren van een stuk van een zogenaamd V biljet. Hij wordt dezelfde dag overgedragen aan de sicherheitspolizei aan de Euterpestraat (bron: politierapporten 1940-1945, rappport 207, wijkbureau Leidseplein, Amsterdam)

Johannes was later gehuwd (2) met Maria Moelker.<1405,1406>

Van Johannes en Catharina is een kind bekend:

1  Willem Andries Nieuwenhuizen is geboren op vrijdag 24 november 1905 's-Gravenhage (bron: Lotingsregisters: archief 4456, pagina 142, registratiedatum 1925, akteplaats Amsterdam), is overleden in 1989. Willem werd 84 jaar.

XII-F  Petronella Antonia van der Geer, dochter van Cornelis van der Geer (XI-A) en Maria Jacoba Nieuwenburg, is geboren op dinsdag 12 december 1882 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 3 juni 1975 's-Gravenhage. Petronella werd 92 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Petronella trouwt op woensdag 6 mei 1908 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige August Joseph Francois Antonius Koeleveld. August is geboren op zaterdag 1 februari 1879 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 26 augustus 1960 's-Gravenhage. August werd 81 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

XII-G  Jacobus Petrus Fredericus van der Geer, zoon van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op donderdag 1 maart 1888 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 10 juli 1964 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1964, acte nr L128). Jacobus woont Beijerstraat 9 's-Gravenhage op woensdag 21 april 1915. Jacobus is huwelijksgetuige van Cors Christiaan Goeman en Petronella Maria van der Geer op woensdag 16 februari 1916 's-Gravenhage. Jacobus wordt vermeld op woensdag 13 juni 1923 's- Gravenhage als broer van de bruidegom. Jacobus woont Beijerstraat 21 's-Gravenhage op maandag 20 mei 1935. Jacobus werd 76 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<1407>

Jacobus trouwt op woensdag 21 april 1915 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermina Maria Johanna Sanders, dochter van Jan Herm Sanders en Anna Maria de Koning. Hermina is geboren op woensdag 10 oktober 1888 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1888, acte nr 4275), is overleden op zaterdag 17 juli 1965 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1965, acte nr L229). Hermina werd 76 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Jacobus en Hermina zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Adriana Antonia van der Geer is geboren op zondag 9 april 1916 's-Gravenhage, zie XIII-F.

2  Hermanus Antonius Martinus van der Geer is geboren op woensdag 20 augustus 1919 's-Gravenhage, zie XIII-G.

3  Hermina Anna Maria van der Geer (Hermien) is geboren op maandag 26 februari 1923 's-Gravenhage, zie XIII-H.

XII-H  Adriana Hendrika van der Geer, dochter van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op vrijdag 22 maart 1889 's-Gravenhage, is overleden op zondag 11 juli 1971 's-Gravenhage, is begraven op donderdag 15 juli 1971 's-Gravenhage (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Adriana woont 's-Gravenhage bejaardencentrum Centrum Moerwijk. Adriana werd 82 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 29 april 1914 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Bernardus Hermanus Staffeleu. Bernardus is geboren op maandag 26 september 1887 's-Gravenhage.

Bernardus werd gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau, graad Brons.

Van Bernardus en Adriana zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrika Margrita Staffeleu is geboren op woensdag 19 april 1916 's-Gravenhage.

2  Jacobus Petrus Staffeleu is geboren op maandag 22 juli 1918 's-Gravenhage.

3  Frederik Hendrik Staffeleu is geboren op zaterdag 15 november 1919 's-Gravenhage.

4  Bernardus Hermanus Staffeleu is geboren op woensdag 12 oktober 1921 's-Gravenhage.

5  Johannes Frederikus Staffeleu is geboren op woensdag 3 oktober 1923 's-Gravenhage.

6  Adrianus Hendrikus Alfonius Staffeleu is geboren op zondag 7 juni 1925 's-Gravenhage.

7  Anna Maria Staffeleu is geboren op vrijdag 31 december 1926 's-Gravenhage.

XII-I  Jacobus Petrus van der Geer, zoon van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op dinsdag 5 augustus 1890 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 26 oktober 1948 's-Gravenhage, is begraven op vrijdag 29 oktober 1948 's-Gravenhage. Jacobus werd 58 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 27 augustus 1913 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Siebergje Jorna, dochter van Jildert Jorna en Martzen de Vries. Siebergje is geboren op donderdag 7 mei 1891 Leeuwarderadeel (bron: DTB Leeuwarderdeel, aktenummer:130, registratiedatum: 9 mei 1891), is overleden in 1962 Leiden (bron: Nieuwe Leidse Courant 21 december 1962, pagina 4). Siebergje werd 71 jaar.

Van Jacobus en Siebergje zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Hermina Maria van der Geer is geboren op woensdag 28 juli 1915 's-Gravenhage, zie XIII-I.

2  Martha Maria Anna van der Geer is geboren op vrijdag 15 juni 1917 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 17 juni 1967 's-Gravenhage. Martha werd 50 jaar en 2 dagen.

3  Jacobus Petrus van der Geer is geboren op donderdag 24 oktober 1918 's-Gravenhage, zie XIII-J.

4  Boukje Maria van der Geer is geboren op zaterdag 19 maart 1921 's-Gravenhage, zie XIII-K.

5  Jildert Johannes van der Geer is geboren op zondag 28 september 1924 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 16 mei 1997 Leidschendam. Jildert woont 's-Gravenhage op zondag 28 september 1924. Jildert werd 72 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Jilbert werd van 31 maart 1945 tot en met 4 mei 1945 door de Duitse bezettingsmacht gedwongen te werk gesteld bij P. Kuhn te Bensheim (bron: Nationaal archief: verzeichnis der bei der Allgem. Ortskrankenkasse für den Landkreis Bergstrasse in Bensheim versichert gewesenen Angehörigen der vereinten Nationen und anderen Ausländern)

6  Dina Susanna Maria van der Geer is geboren op donderdag 11 februari 1926 's-Gravenhage.

7  Theresia Maria van der Geer is geboren op dinsdag 13 november 1928 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 30 januari 1971 's-Gravenhage. Theresia werd 42 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

8  Gerardus Majella van der Geer is geboren op donderdag 31 december 1931 's-Gravenhage.

XII-J  Petronella Maria van der Geer, dochter van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op woensdag 14 juni 1893 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 10 juni 1972 's-Gravenhage. Petronella werd 78 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Petronella trouwt op woensdag 16 februari 1916 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1916, acte nr 299) (huwelijksgetuige was zijn zwager Jacobus Petrus Fredericus van der Geer (zie XII-G)) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Cors Christiaan Goeman, zoon van Johannes Goeman en Leentje van der Meer. Cors is geboren op dinsdag 12 november 1889 Stompwijk.

Van Cors en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1  Helena Maria Goeman is geboren op dinsdag 2 januari 1917 Leidschendam.

2  Anna Goeman is geboren op donderdag 3 januari 1918 Veur (bron: bevolkingsregister 's-Gravenhage).

3  Petronella Maria Goeman is geboren op zaterdag 25 oktober 1919 's-Gravenhage.

4  Christiaan Johannes Maria Goeman is geboren op dinsdag 5 mei 1925 's-Gravenhage.

5  Dina Maria Goeman is geboren op vrijdag 24 september 1926 's-Gravenhage.

6  Maria Geertruida Melania Goeman is geboren op woensdag 25 juni 1930 's-Gravenhage, is overleden op zaterdag 28 maart 1931 's-Gravenhage (bron: DTB 's-Gravenhage 1931, acte nr 1222). Maria werd 9 maanden en 3 dagen.

7  Maria Geertruida Melania Goeman is geboren op woensdag 29 november 1933 's-Gravenhage.

XII-K  Petrus Martinus van der Geer, zoon van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op woensdag 18 december 1895 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 19 april 1983 Rijswijk. Petrus woont Genestetlaan 43 's-Gravenhage. Petrus werd 87 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Petrus trouwt op woensdag 13 juni 1923 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Jacobs. Johanna is geboren op dinsdag 18 april 1899 's-Gravenhage.

Van Petrus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Petrus van der Geer is geboren op vrijdag 16 mei 1924 's-Gravenhage, zie XIII-L.

2  Maria van der Geer is geboren op woensdag 24 juni 1931 's-Gravenhage.

XII-L  Martinus van der Geer, zoon van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op zondag 10 april 1898 's-Gravenhage, is overleden op woensdag 6 april 1977 's-Gravenhage, is begraven op zaterdag 9 april 1977 's-Gravenhage (Rooms Katholieke Sint Agathaparochie). Martinus woont Stortenbekerstraat 289 's-Gravenhage. Martinus werd 78 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Martinus trouwt op woensdag 30 augustus 1922 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Suzanna Adriana Foppen. Suzanna is geboren op zaterdag 25 augustus 1900 Harderwijk, is overleden op zaterdag 24 december 1994, is begraven 's-Gravenhage (Sint Barbara begraafplaats r.k. parochie).. Suzanna werd 94 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Martinus en Suzanna is een kind bekend:

1  Everdina Suzanna Anna van der Geer is geboren op zaterdag 26 april 1924 's-Gravenhage, zie XIII-M.

XII-M  Hendrikus Jacobus van der Geer, zoon van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op zondag 20 oktober 1901 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 24 mei 1977 's-Gravenhage. Hendrikus werd 75 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Hendrikus trouwt op woensdag 20 augustus 1924 's-Gravenhage (is gescheiden op zaterdag 22 december 1945) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Johanna Zuidwijk. Maria is geboren op vrijdag 22 april 1904 's-Gravenhage.

Van Hendrikus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Adrianus Johannes van der Geer is geboren op maandag 15 juni 1925 's-Gravenhage, zie XIII-N.

2  Jacobus Petrus van der Geer is geboren op vrijdag 3 september 1926 's-Gravenhage, zie XIII-O.

3  Anna van der Geer is geboren op vrijdag 14 juni 1929 's-Gravenhage, is overleden op maandag 1 juli 1929 's-Gravenhage. Anna werd 17 dagen.

4  Anna van der Geer is geboren op vrijdag 26 september 1930 's-Gravenhage, zie XIII-P.

5  Hendricus Jacobus van der Geer is geboren op vrijdag 3 juni 1938 's-Gravenhage, zie XIII-Q.

XII-N  Jacoba Johanna van der Geer, dochter van Jacobus Petrus van der Geer (XI-H) en Anna Oosterveer, is geboren op zondag 12 april 1908 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 22 mei 1992 's-Gravenhage. Jacoba werd 84 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Jacoba trouwt op woensdag 3 mei 1933 's-Gravenhage op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Godefridus Petrus Martinus Remmerswaal, zoon van Jacobus Johannes Remmerswaal en Mina Maria Schreur. Godefridus is geboren op woensdag 16 september 1908 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 29 september 1970 's-Gravenhage. Godefridus werd 62 jaar en 13 dagen.

XII-O  Maria Jacoba Petronella van der Geer (Rie), dochter van Petrus Martinus van der Geer (XI-J) en Hendrica van der Meer, is geboren op maandag 15 april 1907 's-Gravenhage, is overleden op maandag 4 januari 1999, is begraven 's-Gravenhage Begraven op de begaafplaats van de r.k. St. Petrus parochie.. Maria werd 91 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 14 mei 1937, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op vrijdag 14 mei 1937 op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Hermanus Marie Perreijn. Hermanus is geboren op zaterdag 3 september 1904, is overleden op zaterdag 27 oktober 1979, is begraven 's-Gravenhage Begraven op de begraafplaats van de r.k. St. Petrus parochie.. Hermanus werd 75 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Hermanus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Peter Perreijn is geboren rond 1940.

2  Tineke Perreijn is geboren op zondag 22 februari 1942, is overleden op donderdag 3 februari 2000, is begraven 's-Gravenhage Begraven op de begraafplaats van de r.k. St. Petrus parochie.. Tineke werd 57 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

3  Henny Perreijn is geboren op vrijdag 10 september 1943, is overleden op zondag 14 augustus 1994, is begraven 's-Gravenhage Begraven op de begraafplaats van de r.k. St. Petrus parochie.. Henny werd 50 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

4  Wim Perreijn is geboren rond 1945.

5  Elly Perreijn is geboren rond 1948.

6  Margo Perreijn is geboren rond 1950.

XII-P  Cornelia van der Lans, dochter van Petrus van der Lans (XI-Q) en Cornelia van der Geer (Kee), is geboren in 1896, is overleden in 1975. Cornelia werd 79 jaar.

Cornelia was gehuwd met Cornelis Leonardus van Werkhoven.

XII-Q  Leonardus Antonius van der Lans, zoon van Petrus van der Lans (XI-Q) en Cornelia van der Geer (Kee), is geboren op zaterdag 1 september 1900 Voorhout, is overleden op zondag 28 juni 1964 Haarlem. Leonardus werd 63 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Leonardus was gehuwd met Sophia Wilhelmina van Deursen. Sophia is geboren op woensdag 28 juli 1897 's-Gravenhage, is overleden op maandag 1 januari 1973 Hillegom. Sophia werd 75 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Leonardus en Sophia is een kind bekend:

1  Petrus Cornelis van der Lans is geboren op donderdag 28 juni 1928.

XII-R  Antonius Johannes van der Lans, zoon van Petrus van der Lans (XI-Q) en Cornelia van der Geer (Kee), is geboren op zondag 20 januari 1907 Voorhout, om 13.00 uur., is overleden in 1992. Antonius werd 85 jaar.

Antonius trouwt op woensdag 21 september 1932 Voorhout op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johanna Hester Berg. Johanna is geboren rond 1910.

Van Antonius en Johanna is een kind bekend:

1  Cornelia Anna van der Lans is geboren op zaterdag 26 augustus 1933.

XII-S  Adriana Petronella van der Lans (Jaantje), dochter van Petrus van der Lans (XI-Q) en Cornelia van der Geer (Kee), is geboren op maandag 14 september 1908, is overleden op dinsdag 13 augustus 2002 Leiden, is begraven Voorhout (Begraafplaats Rooms Katholieke parochie). Adriana werd 93 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 25 oktober 1933 Voorhout op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Adrianus van Dam, zoon van Cornelis van Dam en Francisca van Dorp. Adrianus is geboren op vrijdag 16 november 1906, is overleden op zondag 13 augustus 1989, is begraven Voorhout. Adrianus werd 82 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Adrianus en Adriana zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelis Hendricus van Dam (Kees) is geboren op woensdag 5 september 1934 Voorhout, is overleden in april 2021. Cornelis werd 86 jaar en 7 maanden.

2  Petrus Cornelis van Dam (Piet) is geboren op zondag 22 december 1935 Voorhout.

3  Fransciscus Cornelis van Dam (Frans) is geboren op dinsdag 23 maart 1937 Voorhout.

4  Cornelia Sophia van Dam (Corrie) is geboren op vrijdag 19 augustus 1938 Voorhout.

5  Nicolaas Cornelis van Dam (Niek) is geboren op maandag 16 juni 1941 Voorhout.

6  Adrianus Gerardus van Dam (Aad) is geboren op zondag 16 mei 1943 Voorhout.

7  Jacobus Antonius van Dam (Co) is geboren op dinsdag 14 november 1944 Voorhout.

8  Antonius Johannes Maria van Dam (Ton) is geboren op vrijdag 10 mei 1946 Voorhout, is overleden op woensdag 14 juli 2021 Voorhout (bron: familieberichten weekendkrant 22 juli 2021). Antonius werd 75 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

9  Hubertus Petrus van Dam (Ben) is geboren op maandag 23 februari 1948 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-R.

10  Francisca Antonia Johanna van Dam (Cisca) is geboren op zaterdag 19 maart 1949 Voorhout.

11  Wil van Dam is geboren op zaterdag 13 januari 1951.
XII-T  Adrianus van der Geer (Arie), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op zondag 4 maart 1900 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op donderdag 23 januari 1969 Voorhout. Adrianus woont Spoorlaan 23 Voorhout in 1933. Adrianus, bloemistknecht wonende Spoorlaan 23 Voorhout, wordt vermeld op woensdag 5 februari 1936 Voorhout als getuige bij huwelijk van zijn vader Leonardus.. Adrianus is huwelijksgetuige van Leonardus van der Geer (Leen) en Petronella Alieda van den Berg (Pietje) op woensdag 5 februari 1936. Adrianus is doopgetuige van Leonardus Adrianus van der Geer (Leo) op maandag 27 december 1937. Adrianus wordt vermeld op woensdag 26 november 1947 Lisse als broer van de bruidegom Christianus.. Adrianus is huwelijksgetuige van Christianus van der Geer (Chris) en Cornelia Francisca Berbée (Corrie) op woensdag 26 november 1947 Lisse. Adrianus is doopgetuige van Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) op dinsdag 31 augustus 1948 Voorhout. Adrianus werd 68 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<1408,1409>

Arie was lid van de Voorhoutse r.k. harmonie St. Cecilia en speelde trombone. Arie had zijn jarige zoon Niek bezocht en was naar huis gegaan omdat hij zich niet goed voelde. Toen daarna een van zijn kinderen thuis kwam en bij zijn vader ging kijken vond die zijn vader overleden op bed. Gedurende de laatste jaren van zijn leven gingen de geestelijke vermogens van Arie achteruit.

Adrianus trouwt op woensdag 14 juni 1933 Lisse (bron: DTB Lisse 1933, actenummer 24), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 14 juni 1933 op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Apolonia Baars (Ka), dochter van Petrus Baars en Christina Walraven. Catharina is geboren op woensdag 3 maart 1909 Lisse, is overleden op donderdag 13 juli 1995 Voorhout in Huize Agnes, is begraven op maandag 17 juli 1995 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Catharina is doopgetuige van Leonardus Adrianus van der Geer (Leo) op maandag 27 december 1937. Catharina is doopgetuige van Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) op dinsdag 31 augustus 1948 Voorhout. Catharina werd 86 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Adrianus en Catharina zijn dertien kinderen bekend:

1  Leonardus Petrus Nicolaas van der Geer (Leen) is geboren op donderdag 17 mei 1934 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-S.

2  Petrus Nicolaas Leonardus van der Geer (Piet) is geboren op zaterdag 15 juni 1935 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-T.

3  Maria Christina Petronella van der Geer (Riet) is geboren op dinsdag 1 september 1936 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-U.

4  Christina van der Geer (Stien) is geboren op vrijdag 17 september 1937 Voorhout, zie XIII-V.

5  Nicolaas van der Geer (Niek) is geboren op maandag 23 januari 1939 Voorhout, zie XIII-W.

6  Petronella van der Geer (Nel) is geboren op woensdag 3 juli 1940 Voorhout, zie XIII-X.

7  Franciscus van der Geer (Frans) is geboren op donderdag 13 november 1941 Voorhout, zie XIII-Y.

8  Hendricus van der Geer (Henk) is geboren op dinsdag 20 april 1943 Voorhout, zie XIII-Z.

9  Theresia Petronella van der Geer (Trees) is geboren op zaterdag 14 april 1945 Voorhout, is gedoopt (doopgetuige waren haar behuwd tante Cornelia Francisca Berbée en haar oom Christianus van der Geer (zie XII-AB)), zie XIII-AA.

10  Adrianus Theodorus van der Geer (Adriaan) is geboren op vrijdag 5 juli 1946 Voorhout, zie XIII-AB.

11  Fredericus Petrus van der Geer (Frits) is geboren op maandag 7 juni 1948 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-AC.

12  Josephus Jacobus van der Geer (Joop) is geboren op woensdag 8 maart 1950 Voorhout, zie XIII-AD.

13  Antonius Christianus van der Geer (Ton) is geboren op donderdag 28 februari 1952 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt in februari 1952 (doopgetuige waren zijn oom Christianus van der Geer (zie XII-AB) en zijn behuwd tante Cornelia Francisca Berbée), zie XIII-AE.
XII-U  Helena van der Geer (Lena), dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op dinsdag 11 juni 1901 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op vrijdag 13 december 1946 Noordwijk Lena overleed aan falen van haar nier, Lena had slechts één nier. Na het overlijden van Lena werd haar broer Frans aangesteld als voogden van de weeskinderen.. Helena woont Voorhout in 1929. Helena woont Noordwijk in 1943. Helena werd 45 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Lena deed haar eerste heilige comminie op 6 april 1913 in de r.k. St. Bartholomeuskerk te Voorhout.

Helena trouwt op woensdag 5 juni 1929 Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 5 juni 1929 op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelis Jacobus Nulkes (Knelis), zoon van Jacobus Johannes Nulkes en Maria Margaretha van Schooten. Cornelis is geboren op dinsdag 30 april 1895 Noordwijk, is overleden op zondag 23 januari 1944 Haarlem Overleden aan complicaties opgetreden tijdens een buikvliesontsteking., is begraven Noordwijkerhout. Cornelis werd 48 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Cornelis en Helena zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Leonardus Jacobus Nulkes (Jan) is geboren op maandag 20 oktober 1930 Noordwijk.

Jan werd piester gewijd op 27 juli 1958 in Limburg door Mgr Giobbe. Jan was pater in een klooster in Urmond (Limburg). Verhuisde later naar Duitsland en is midden jaren 70 uitgetreden.

2  Leonardus Johannes Adrianus Nulkes (Leo) is geboren op zondag 25 december 1932 Noordwijk, is gedoopt in 1932, zie XIII-AF.

3  Cornelis Theodorus Nulkes is geboren op zondag 14 november 1937 Noordwijk, is gedoopt in 1937, zie XIII-AG.

4  Maria Petronella Antonia Nulkes (Riet) is geboren op woensdag 8 maart 1939 Noordwijk, is gedoopt in 1939 (doopgetuige waren haar behuwd tante Maria Petronella Berbée en haar oom Franciscus van der Geer (zie XII-Y)), zie XIII-AH.

5  Nn Nulkes is doodgeboren op zaterdag 13 mei 1944 Leiden, is overleden op zaterdag 13 mei 1944.
XII-V  Adriana Maria van der Geer (Sjaan), dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op woensdag 21 januari 1903 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op maandag 25 september 1978 Heemskerk. Adriana is huishoudster in 1945. Adriana woont Voorhout in 1945. Adriana is doopgetuige van Maria Adriana Cornelia van der Geer (Marian) op dinsdag 16 oktober 1951 Voorhout. Adriana woont Bakkum in 1966. Adriana werd 75 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 28 november 1945 Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 28 november 1945 op 42-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Nicolaas Beentjes (Klaas), zoon van Petrus Beentjes en Anna Bruin. Nicolaas is geboren op donderdag 26 juli 1900 Bakkum, pleegde zelfmoord op dinsdag 15 april 1958 Bakkum, is begraven Castricum Klaas werd op de Algemene begraafplaats van Castricum begraven (graf nummer 6421).. Nicolaas is doopgetuige van Maria Adriana Cornelia van der Geer (Marian) op dinsdag 16 oktober 1951 Voorhout. Nicolaas werd 57 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Nicolaas en Adriana is een kind bekend:

1  Petrus Leonardus Beentjes (Piet) is geboren op dinsdag 22 juli 1947 Castricum, zie XIII-AI.

Adriana trouwt op woensdag 23 december 1959 Castricum op 56-jarige leeftijd (2) met de 65-jarige Arnoldus Quirinus Kerkvliet (Arend), zoon van Nicolaas Kerkvliet en Magdalena Maria Janssen. Arnoldus is geboren op zondag 25 maart 1894 Hazerswoude (bron: DTB Hazerswoude 1894, actenummer 33).

Arnoldus was eerder gehuwd (1) met Adriana Wilhelmina de Jong.<1410,1411>
XII-W  Antonia van der Geer (Toni), dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op donderdag 6 oktober 1904 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op dinsdag 30 december 1969 Alkmaar. Antonia woont Voorhout in 1934. Antonia woont Castricum in 1954. Antonia is doopgetuige van Cornelia Antonia Maria van der Geer (Cock) op donderdag 30 september 1954 Voorhout. Antonia werd 65 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Tonie leed aan suikerziekte.

Antonia trouwt op donderdag 24 mei 1934 Voorhout (huwelijksgetuige waren Cornelis Johannes Langeveld en zijn zwager Petrus van der Geer (zie XII-X)), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 24 mei 1934 Voorhout op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Theodorus Langeveld (Jan), zoon van Gerardus Langeveld en Petronella Romijn. Johannes is geboren op dinsdag 4 mei 1909 Voorhout, is overleden op dinsdag 27 juni 1989 Castricum, is begraven op vrijdag 30 juni 1989 Voorhout op de begraafplaats van de R.K. Bartholomeus parochie. Johannes is doopgetuige van Cornelia Antonia Maria van der Geer (Cock) op donderdag 30 september 1954 Voorhout. Johannes werd 80 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Johannes en Antonia zijn negen kinderen bekend:

1  Gerardus Leonardus Johannes Langeveld (Gerard) is geboren op vrijdag 15 maart 1935 Alkmaar, zie XIII-AJ.

2  Maria Petronella Catharina Langeveld (Ria) is geboren op vrijdag 11 september 1936 Castricum, zie XIII-AK.

3  Petronella Maria Langeveld (Nel) is geboren op vrijdag 3 december 1937 Castricum, zie XIII-AL.

4  Leonora Helena Langeveld (Nora) is geboren op zondag 22 januari 1939 Castricum, zie XIII-AM.

5  Lenie Langeveld is geboren rond 1940, zie XIII-AN.

6  Leo Langeveld is geboren rond 1941, zie XIII-AO.

7  Jan Langeveld is geboren rond 1942, zie XIII-AP.

8  Fransca Langeveld is geboren rond 1945, zie XIII-AQ.

9  Adriana Theodora Cornelia Langeveld (Sjaan) is geboren op zaterdag 22 januari 1949 Castricum, zie XIII-AR.
XII-X  Petrus van der Geer (Piet), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op zaterdag 26 mei 1906 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op zaterdag 17 september 1994 Warmond in Marienhaven, is begraven op woensdag 21 september 1994 Voorhout (Begraafplaats Rooms Katholieke parochie). Petrus woont boekhorstlaan Voorhout. Petrus is huwelijksgetuige van Johannes Theodorus Langeveld (Jan) en Antonia van der Geer (Toni) op donderdag 24 mei 1934 Voorhout. Petrus is huwelijksgetuige van Leonardus Adrianus van der Geer (Leo) en Maria Johanna Gerarda Bongers (Ria) op donderdag 1 oktober 1970 Vlaardingen. Petrus werd 88 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Piet was actief lid van de Voorhoutse r.k. harmonie St Cecilia, op 22 october 1927 was Piet secretaris van de vereniging.

Petrus trouwt op woensdag 13 mei 1936 Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 13 mei 1936 op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Anna Cornelia Maria Paardekooper (Annie), dochter van Cornelis Paardekooper en Anna van Steijn. Anna is geboren op dinsdag 11 december 1906 Voorhout, is overleden op donderdag 4 januari 2001 Voorhout, is begraven op dinsdag 9 januari 2001 Voorhout (Begraafplaats Rooms Katholieke parochie). Anna is huwelijksgetuige van Leonardus Adrianus van der Geer (Leo) en Maria Johanna Gerarda Bongers (Ria) op donderdag 1 oktober 1970 Vlaardingen. Anna werd 94 jaar en 24 dagen.

Van Petrus en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Leonardus Adrianus van der Geer (Leo) is geboren op maandag 27 december 1937 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op maandag 27 december 1937 (doopgetuige waren zijn oom Adrianus van der Geer (zie XII-T) en zijn behuwd tante Catharina Apolonia Baars), zie XIII-AS.

2  Cornelis Adrianus Jozef van der Geer (Kees) is geboren op dinsdag 26 december 1939 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 26 december 1939 Voorhout, zie XIII-AT.

3  Maria Helena Theodora van der Geer (Riet) is geboren op dinsdag 11 november 1941 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 11 november 1941 Voorhout, zie XIII-AU.

4  Anna Petronella Maria van der Geer (Ans) is geboren op zaterdag 1 juli 1944 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op zaterdag 1 juli 1944 Voorhout, zie XIII-AV.

5  Petronella Maria Helena van der Geer (Nel) is geboren op zondag 10 augustus 1947 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt op zondag 10 augustus 1947 Voorhout, zie XIII-AW.
XII-Y  Franciscus van der Geer (Frans), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op maandag 6 januari 1908 Voorhout in wijk 1, huis nummer 85., is overleden op vrijdag 16 mei 1975 Italië tijdens vakantie. Franciscus is doopgetuige van Maria Petronella Antonia Nulkes (Riet) in 1939. Franciscus woont Voorhout in 1959. Franciscus is doopgetuige van Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) op woensdag 28 september 1960 Voorhout. Franciscus werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Het bedrijf van Frans stond aan de Jacoba van Beierenweg 41 te Voorhout. Behalve het kweken van bloembollen teelde Frans ook bloemen die op de bloemenveiling werden verkocht. Zoals vele mensen in die tijd in Voorhout had ook Frans een bijnaam. Hij werd Frans bokkie genoemd omdat hij een aantal jaren een geit of geiten had gehouden. Frans was lid van de Voorhoutse r.k. harmonie St Cecilia. In 1975 waren Frans en zijn vrouw Rie op vakantie in Italie. Ze waren daar met de bus aan gekomen en zouden met het vliegtuig naar Nederland terug keren. Het zou hun eerste vliegreis worden. Daar op vakantie kreeg Frans echter een hartaanval en overleed.

Franciscus trouwt op donderdag 25 mei 1939 Lisse, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 25 mei 1939 Lisse op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Petronella Berbée (Rie), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor). Maria is geboren op vrijdag 15 augustus 1913 Haarlemmermeer, is overleden op zondag 15 augustus 2010 Voorhout, is begraven op donderdag 19 augustus 2010 Voorhout op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie.. Maria woont jacoba van beierenweg 41 Voorhout in 1939. Maria is doopgetuige van Maria Petronella Antonia Nulkes (Riet) in 1939. Maria is doopgetuige van Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) op woensdag 28 september 1960 Voorhout. Maria werd 97 jaar.

Van Franciscus en Maria zijn dertien kinderen bekend:

1  Leonardus Bartholomeus Maria van der Geer (Leo) is geboren op donderdag 20 juni 1940 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-AX.

2  Bartholomeus Franciscus Hendricus van der Geer (Bert) is geboren op vrijdag 29 augustus 1941 Voorhout, is overleden op woensdag 5 november 1941 Voorhout. Bartholomeus werd 2 maanden en 7 dagen.

3  Bartholomeus Hendricus Maria van der Geer (Bert) is geboren op dinsdag 27 oktober 1942 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-AY.

4  Jozef Franciscus Antonius van der Geer (Jos) is geboren op dinsdag 23 mei 1944 Voorhout, is overleden op donderdag 8 juni 1944 Voorhout. Jozef werd 16 dagen.

5  Jozef Franciscus Antonius van der Geer (Jos) is geboren op zaterdag 13 oktober 1945 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-AZ.

6  Maria Cornelia Petronella van der Geer (Ria) is geboren op zaterdag 4 januari 1947 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BA.

7  Franciscus Gerardus van der Geer (Frans) is geboren op vrijdag 15 oktober 1948 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BB.

8  Charles Johannes Antonius Maria van der Geer (Charles) is geboren op dinsdag 6 december 1949 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BC.

9  Johannes Gregorius Clemens Maria van der Geer (Hans) is geboren op zaterdag 17 november 1951 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BD.

10  Eduard Petrus Maria van der Geer (Ed) is geboren op zondag 24 mei 1953 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BE.

11  Gregorius Cornelis Maria van der Geer (George) is geboren op donderdag 18 november 1954 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BF.

12  Robert Petrus Maria van der Geer (Rob) is geboren op donderdag 30 augustus 1956 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-BG.

13  Renee Christianus Maria van der Geer (Renee) is geboren op maandag 18 januari 1960 Voorhout.
XII-Z  Theodora van der Geer (Dora), dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op vrijdag 4 augustus 1911 Voorhout in wijk 1, huis nummer 80., is overleden op dinsdag 28 juli 1998 Warmond, is begraven op zaterdag 1 augustus 1998 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Theodora woont Frank van Borselenlaan Voorhout in 1950. Theodora woont Herestraat Voorhout in 1993. Theodora woont Warmond op dinsdag 16 juni 1998. Theodora werd 86 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Theodora trouwt op woensdag 21 juni 1950 Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 21 juni 1950 op 38-jarige leeftijd met de 35-jarige Marcellis Jozef van der Vlugt (Ceel). Marcellis is geboren op vrijdag 19 maart 1915 Voorhout, is overleden op zaterdag 6 mei 1995 Voorhout. Marcellis werd 80 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Ceel en Dora woonden aan de Frank van Borselenlaan in Voorhout. Ceel had daar samen met zijn broer een bloembollenbedrijf.

Van Marcellis en Theodora zijn vier kinderen bekend:

1  Maarten van der Vlugt is geboren op zaterdag 23 juni 1951 Leiden, is overleden op dinsdag 2 november 1971 Nijmegen overleden aan spierdystrofie.. Maarten werd 20 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2  Leonardus Adrianus van der Vlugt (Leo) is geboren op maandag 25 augustus 1952 Leiden, zie XIII-BH.

3  Marcellus Joseph Maria van der Vlugt (Marcel) is geboren op dinsdag 11 mei 1954 Voorhout, is overleden op zaterdag 21 december 1968 Nijmegen overleden aan spierdystrofie.. Marcellus werd 14 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

4  Joseph Damianus van der Vlugt (Jos) is geboren op woensdag 19 maart 1958 Leiden, zie XIII-BI.
XII-AA  Cornelia Emerentia van der Geer (Cor), dochter van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op zaterdag 17 mei 1913 Voorhout, is overleden op dinsdag 4 juni 1996 Lisse, is begraven op zaterdag 8 juni 1996 Lisse (Rooms Katholieke Sint Agathaparochie). Cornelia woont Voorhout in 1943. Cornelia woont Lisse in 1944. Cornelia wordt vermeld op dinsdag 4 juni 1996 Lisse als overledene.. Cornelia werd 83 jaar en 18 dagen.<1412>

Cornelia trouwt op woensdag 9 augustus 1944 Voorhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 9 augustus 1944 Voorhout (Rooms Katholieke St Bartholomeus kerk) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Petrus Wilhelmus Paardekooper (Piet), zoon van N.N. Paardekooper. Petrus is geboren op vrijdag 31 oktober 1913 Oegstgeest, is overleden op maandag 6 oktober 1986 Leiden. Petrus woont Heereweg Lisse. Petrus werd 72 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Piet en Cor hadden een bakkerij annex bakkerijwinkel aan de Heereweg 139-139A te Lisse.

Van Petrus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Clara Maria Cornelia Paardekooper (Carla) is geboren op zaterdag 16 juni 1945 Lisse, zie XIII-BJ.

2  Leonardus Adrianus Petrus Paardekooper (Leo) is geboren op dinsdag 8 oktober 1946 Lisse, zie XIII-BK.

3  Cornelis Petrus Adrianus Paardekooper (Kees) is geboren op zondag 7 september 1947 Lisse.

4  N.N. Paardekooper is geboren op donderdag 26 april 1951 Lise, wordt vermeld op donderdag 26 april 1951 Lisse als dood geborene (bron: DTB Lisse 1951, acte nummer 28).

5  Maria Adriana Paardekooper (Riet) is geboren op woensdag 29 augustus 1951 Lisse, zie XIII-BL.

6  Cornelia Antonia Maria Paardekooper (Corrie) is geboren op maandag 6 december 1954 Lisse.
XII-AB  Christianus van der Geer (Chris), zoon van Leonardus van der Geer (Leen) (XI-R) en Maria van Hemert, is geboren op zaterdag 7 augustus 1915 Voorhout, is overleden (hartaanval) op zaterdag 14 september 1991 Warmond in Marienhaven Chris overleed in het verpleeghuis. Een van de nieren van Chris werkte niet goed en werd in de jaren zestig verwijderd., is begraven op woensdag 18 september 1991 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara), bloembollenkweker Voorhout wordt vermeld op dinsdag 12 december 1972 Katwijk als vader van de bruidegom Leonardus Adrianus Maria. als vader van de bruidegom. Christianus, bloemenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 Voorhout als koper van een woning, erf en land van zijn vader Leonardus.. Christianus, bloemenkweker wonende Voorhout, wordt vermeld op dinsdag 16 september 1947 Voorhout als schuldenaar van zijn vader Leonardus.. Christianus is doopgetuige van Antonius Christianus van der Geer (Ton) in februari 1952. Christianus, bloembollenkweker Voorhout, leent geld in januari 1966 Voorhout. Christianus wordt vermeld op woensdag 11 juli 1990 Voorhout als echtgenoot van Cornelia Francisca Berbée.. Christianus werd 76 jaar, 1 maand en 7 dagen.<1413..1417>

Chris werd vernoemd naar zijn peetoom Chris Does. Vanaf zijn schooltijd werkte Chris als werknemer op het bloembollenbedrijf van zijn vader. Zoals in die tijd gewoon werd hij daarvoor niet betaald. Op 16 september 1947 nam Chris het bedrijf van zijn vader over en erkende aan zijn vader een schuld te hebben van 37.923 gulden. Die schuld was opeisbaar een jaar na het overlijden van zijn vader. Toen zijn vader op 22 maart 1948 was overleden en de schuld opeisbaar werd was familieberaad nodig om over de wijze van aflossing overeenstemming te bereiken. Tijdens dit beraad lag zijn zwager Piet Paardekooper dwars maar door bemiddeling van Piet's broer Arie, werd overeenstemming bereikt. Na hun trouwen in november 1947 gingen Chris en Cor wonen aan de Jacoba van Beierenweg 29 a te Voorhout in de tot woonhuis omgebouwde schuur (woonoppervlakte 97 vierkante meter) die zich onder één dak bevond met het ouderlijk huis. Toen niet alleen Leen, de vader van Chris, maar ook zijn tweede vrouw Pietje waren overleden verhuisde Chris met zijn gezin naar het in 1910 gebouwde ouderlijk huis waar hij opgegroeid was. Geboren was hij aan de tegenwoordige Herenstraat 82-84, wat toen bekend stond als huis nummer 80 in wijk nummer 1. Zijn ongetrouwde zus Nel ging in 1950 in de woning aan de Jacoba van Beierenweg 29 a wonen. De landerijen van het bedrijf bevonden zich achter de woning en schuur aan de Jacoba van Beierenweg, een stuk land aan het eind van de Boekhorstlaan ten noorden van het land van zijn broer Frans, de zogenaamde "Oude Polder", een stuk land aan het begin van de Spoorlaan, ten westen van het land van zijn broer Arie en een stuk land aan het eind van de Spoorlaan, de zogenaamde "Nieuwe Polder" die Chris huurde van zijn broer Piet. In 1960 werd de oude bloembollenschuur naast de ouderlijke woning afgebroken en werd er een nieuwe neergezet die een betere behandeling van de bloembollen mogelijk maakte. Naast de nieuwe schuur verrees ook een kleine schuur waarin een wanmachine, bollensorteermachine en kookketel stonden. De kookketel werd gebruikt om narcissen gedurende een half uur op 43 graden celcius te verwarmen om ziektekiemen te doden. In de hal van de nieuwe schuur werden midden in de zomer door Cor en enkele vrouwen uit Voorhout de tulpenbollen gepeld. Ook de kinderen konden een zakcentje bijverdienen met bollen pellen. Tijdens het bollen pellen was Chris meestal in de schuur te vinden waar bij hyacintenbollen zat te hollen. Na het wegsnijden van de bodem, wat heel precies moest gebeuren, groeiden er nieuwe bolletjes tussen de rokken van de oude bol. In de jaren zeventig werd het land aan de Spoorlaan verkocht wegens de uitbreiding van het dorp Voorhout en hetzelfde lot viel de ouderlijke woning, de schuren en het daarachter gelegen land in de jaren tachtig ten deel. Op 19 maart 1990 werd aan Chris door het Nederlandse Rode Kruis een oorkonde met insigne uitgereikt wegens vijftig keer bloed doneren. De geestelijke vemogens van Chris gingen de laatste jaren van zijn leven achter uit en op 1 juni 1990 hij moest daarom noodgedwongen worden opgenomen in Verpleeghuis Marienhaven te Warmond. Op 11 juli 1990 kocht Cor een zojuist gereed gekomen appartement aan de Herenstraat/Beatrixstraat en verhuisde naar het centrum van het dorp Voorhout. In zijn vrije tijd speelde Chris piston bij de R.K. Harmonie St. Cecilia te Voorhout. Op 29 april 1979 werd hem door de federatie van katholieke muziekbonden in Nederland een gouden insigne met smaragd uitgereikt wegens 51 jaar lidmaatschap. Ook zijn broers Arie, Frans en Piet waren verbonden aan dezelfde harmonie. Op 13 en 14 october 1934 werd in Hillegom een muziekconcours gehouden voor solisten. Chris van der Geer speelde daar op piston “Der Liebestraum van Th. Hoch”. Hij behaalde met 141 punten een eerste prijs. Ook zijn broer Piet deed mee en speelde met grote fluit “Serenata van Enrico Toselli". Hij behaalde met 130 punten eveneens een eerste prijs (bron: Leidsche Courant, 23 oktober 1934, pagina 11). Op de groepsfoto v.l.n.r. Chris (1915), Frans (1908), Piet (1906), en Arie (1900). Chris was 1,72 m.

Christianus gaat in ondertrouw op woensdag 29 oktober 1947 Lisse, gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 29 oktober 1947 Lisse (R.K. Agatha parochie), trouwt op woensdag 26 november 1947 Lisse (huwelijksgetuige waren zijn broer Adrianus van der Geer (zie XII-T) en zijn zwager Gerardus Maria Berbée), trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 26 november 1947 Lisse op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Francisca Berbée (Corrie), dochter van Bartholomeus Berbée (Bert) en Cornelia Christina van der Heijden (Cor). Cornelia is geboren op woensdag 7 september 1921 Lisserbroek, is overleden op zondag 10 augustus 2008 Sassenheim om vijf over twee 's middags., is begraven op donderdag 14 augustus 2008 Voorhout in het familiegraf op de begraafplaats van de r.k. Bartholomeus parochie te Voorhout.. Cornelia woont turfspoor Lisserbroek op woensdag 7 september 1921 (Lisserdijk 390). Cornelia woont Heereweg Lisse rond 1935. Cornelia woont Jacoba van Beierenweg 29a Voorhout op woensdag 26 november 1947. Cornelia woont Jacoba van Beierenweg 29 Voorhout in 1950. Cornelia is doopgetuige van Antonius Christianus van der Geer (Ton) in februari 1952. Cornelia wordt vermeld in januari 1966 Voorhout als echtgenote. Cornelia Voorhout wordt vermeld op dinsdag 12 december 1972 Katwijk als moeder van de bruidegom. Cornelia Voorhout wordt vermeld op woensdag 11 juli 1990 Voorhout als koopster. Cornelia woont Hoofdstraat 51 Sassenheim op woensdag 21 mei 2008. Cornelia werd 86 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<1418..1420>

Cor werd geboren in het ouderlijk huis aan het Turfspoor (Lisserdijk 390) te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer. Na een zoon en drie dochters had vader Bert op een zoon gehoopt die het werk op het bloembollenbedrijf kon helpen verlichten. Cor, ook al was ze een meisje, werkte na schooltijd en in de vakantie vaak mee op het land. Na twee jaar mulo onderwijs wilde ze een betalende baan hebben. Ze werkte van 1941 haar huwelijk in november 1947 in de levensmiddelanzaak van haar zwager Cor Zwetsloot, aan de schoolstraat te Bennebroek. Toen Cor op bezoek was bij zus Rie in Voorhout, die al met Frans van der Geer was getrouwd, ontmoette ze Chris, de jongste broer van Frans. Na zes jaar verkering werd er in 1947 getrouwd. Veel geld had het jonggetrouwde stel niet en er was tevens nog niet veel te krijgen door de oorlog, ook al was die al twee jaar afgelopen. Meubels voor hun tot huis omgebouwde bollenschuur kregen ze van Cor's vader Bert Berbée. Negen maanden en 4 dagen na hun trouwdag werd Leo, hun eerste kind geboren. Ze kregen toen extra bonnen die recht gaven op meer voedsel en melk, er was immers zelfs in 1948 nog een tekort aan vele dingen, die daarom "op de bon" waren. Cor was een gelovige vrouw. Op vrijdag werd de juspan goed schoongeboend want er mocht immers op vrijdag geen vlees en jus van vlees worden gegeten. Jaarlijks ging ze op bedevaart naar het bedevaartsoord van Gerardus in Wittem in Limburg. Bij belangrijke gebeurtenissen werd er een noveen gehouden. Iedere avond werd de rozenkrans gebeden voordat ze naar bed toe ging. Eens stuurde ze Leo naar de apotheekhoudende huisarts om een recept op te halen. Hij had toen een dropje gekregen van de doktersassistente. Cor belde toen de pastoor want Leo was misdienaar en moest die dag dienen bij een mis later op de dag. Hij had dus nuchter moeten blijven. De pastoor kon Cor gerust stellen. Leo mocht van de pastoor toch communie ontvangen want een dropje was geen snoep maar een medicijn! Evenals haar vader leed Cor regelmatig aan aanvallen van migraine, aanvallen die op latere leeftijd minder werden. In het voorjaar van 2007 werd bij Cor kanker in de omgeving van de lever ontdekt. Ze werd geopereerd en omdat het mooi was ingekapseld werd geen verdere behandeling ingesteld. Helaas werd in october 2007 vastgesteld dat het kankergezwel terug was gekomen en helaas niet meer behandelbaar was. Cor bleef tot mei 2008 in haar huis wonen aan de Beatrixstraat te Voorhout tot ze opgenomen moest worden in het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar grootste zorg was dat haar overlijden de trouwdag van haar kleinzoon Erwin in de war zou schoppen. Dat gebeurde niet en Erwin en Vicky bezochten direkt na de huwelijksinzegening in de Hartebrugkerk te Leiden Erwin's oma in het ziekenhuis. Eind mei werd ze naar het zojuist gerede hospice in Sassenheim overgebracht waar ze de laatste drie maanden van haar leven door bracht. Cor bleef tot het eind positief en ontving iedere dag veel bezoek. Cor keek uit naar de dag dat ze weer verenigd zou worden met haar Chris, die haar in 1991 was voorgegaan. Cor was 1,69 m.

Alleen Leo en Gerard werden geboren aan de Jacoba van Beierenweg 29a, de overige kinderen werden geboren aan de Jacoba van Beierenweg 29, te Voorhout.

Van Christianus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Leonardus Adrianus Maria van der Geer (Leo) is geboren op dinsdag 31 augustus 1948 Voorhout Geboren om half drie 's nachts in de woning aan de Jacoba van Beierenweg 29a te Voorhout., is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 31 augustus 1948 Voorhout Gedoopt in de rooms katholieke St. Bartholomeus parochiekerk te Voorhout. (doopgetuige waren zijn oom Adrianus van der Geer (zie XII-T) en zijn behuwd tante Catharina Apolonia Baars), zie XIII-BM.

2  Gerardus Bartholomeus Maria van der Geer (Gerard) is geboren op zondag 27 augustus 1950 Voorhout Gerard werd 's morgens vroeg om 06.15 uur geboren. In de Burgerlijke Stand is abusievelijk 28.8.1950 als geboortedatum opgenomen., is rooms katholiek gedoopt op zondag 27 augustus 1950 Voorhout (doopgetuige waren zijn tante Francisca Berbée en zijn behuwd oom Wilhelmus Aloijsius van Kampen), zie XIII-BN.

3  Maria Adriana Cornelia van der Geer (Marian) is geboren op maandag 15 oktober 1951 Voorhout Marian werd om 22.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op dinsdag 16 oktober 1951 Voorhout (doopgetuige waren haar tante Adriana Maria van der Geer (zie XII-V) en haar behuwd oom Nicolaas Beentjes), zie XIII-BO.

4  C.H.M. van der Geer is geboren op woensdag 25 februari 1953 Voorhout.

5  Cornelia Antonia Maria van der Geer (Cock) is geboren op woensdag 29 september 1954 Voorhout Cock werd om 19.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op donderdag 30 september 1954 Voorhout (doopgetuige waren haar tante Antonia van der Geer (zie XII-W) en haar behuwd oom Johannes Theodorus Langeveld), zie XIII-BP.

6  Jolanda Maria van der Geer (Jolanda) is geboren op zondag 27 september 1959 Voorhout Jolanda werd om 22.30 uur geboren., is rooms katholiek gedoopt op woensdag 28 september 1960 Voorhout (doopgetuige waren haar tante Maria Petronella Berbée (zie XII-Y) en haar oom Franciscus van der Geer), zie XIII-BQ.

XII-AC  Petrus Johannes van den Berg, zoon van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op zondag 2 april 1899 Voorhout, is overleden op zondag 16 juni 1996 Voorhout. Petrus werd 97 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Petrus trouwt op woensdag 11 februari 1925 Voorhout op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Elisabeth Antonia van der Hoeven. Catharina is geboren in 1901 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 16 maart 1954 Haarlem. Catharina werd 53 jaar.

Van Petrus en Catharina zijn vier kinderen bekend:

1  Leonardus Johannes van den Berg (Leo) is geboren in 1926, zie XIII-BR.

2  doodgeboren zoon van den Berg is doodgeboren op zaterdag 5 november 1927 Leiden.

3  Anthonius Leonardus Josephus van den Berg is geboren op donderdag 7 april 1932 Noordwijk, is overleden op woensdag 3 juli 2013 Katwijk. Anthonius werd 81 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

4  Jacobus B. J. van den Berg is geboren op vrijdag 28 juni 1935 Noordwijk, is overleden op zondag 7 september 2008 Noordwijk. Jacobus werd 73 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

XII-AD  Adrianus Petrus van den Berg (Arie), zoon van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op dinsdag 24 april 1900 Voorhout, is overleden op woensdag 9 mei 1979 Voorhout. Adrianus werd 79 jaar en 15 dagen.

Adrianus trouwt op dinsdag 26 januari 1926 Voorhout op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Martina Heerings (Tina). Martina is geboren op donderdag 26 juni 1902 Voorhout, is overleden op woensdag 6 augustus 1975 Voorhout. Martina werd 73 jaar, 1 maand en 11 dagen.

XII-AE  Christina Adriana van den Berg (Chrissie), dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op woensdag 7 augustus 1901 Voorhout, is overleden op woensdag 6 december 1967 Voorhout. Christina werd 66 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Christina trouwt op woensdag 7 januari 1931 Voorhout op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Bervoets (Cees). Cornelis is geboren op zaterdag 4 december 1897 Princenhage, is overleden op donderdag 3 december 1959 Voorhout. Cornelis werd 61 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

XII-AF  Adriana Petronella van den Berg, dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op woensdag 18 februari 1903 Voorhout, is overleden op donderdag 21 januari 1999 Noordwijkerhout. Adriana werd 95 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 11 februari 1931 Voorhout op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Jozef van den Burg. Petrus is geboren op donderdag 18 juli 1907 Noordwijkerhout, is overleden op vrijdag 16 september 1966 Leiden, is begraven op dinsdag 20 september 1966 Noordwijkerhout op de begraafplaats van de r.k. Sint Victorparochie.. Petrus werd 59 jaar, 1 maand en 29 dagen.

(bron: DTB Voorhout, acte 3)

XII-AG  Maria Adriana van den Berg, dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op dinsdag 23 januari 1906 Voorhout.

Maria trouwt op woensdag 1 juni 1932 Voorhout op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Cornelis Kortekaas, zoon van Johannes Jacobus Kortekaas en Catharina Schoonderwoerd. Leonardus is geboren op dinsdag 4 september 1906 Haarlemmermeer, is overleden op donderdag 14 mei 1964. Leonardus werd 57 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

(bron DTB Voorhout: acte nummer 6)

Van Leonardus en Maria is een kind bekend:

1  Maria Helena Catharina Kortekaas (Riet) is geboren op maandag 13 december 1937, is overleden op dinsdag 4 oktober 2011, is gecremeerd op maandag 10 oktober 2011. Maria werd 73 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

XII-AH  Johanna Christina van den Berg (Jo), dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op woensdag 3 juli 1907 Voorhout, is overleden op zaterdag 24 juli 1999 Voorhout, is begraven op donderdag 29 juli 1999 Voorhout op de begraafplaats van de r.k. St Bartholomeus parochie.. Johanna werd 92 jaar en 21 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 18 oktober 1933 Voorhout op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodorus Heemskerk (Dirk). Theodorus is geboren in 1907, is overleden in 1991. Theodorus werd 84 jaar.

(bron: DTB Voorhout, acte 15)

XII-AI  Jacobus Leonardus van den Berg (Sjaak), zoon van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op zondag 30 augustus 1908 Voorhout, is overleden op maandag 11 januari 1993 Noordwijk. Jacobus werd 84 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 15 november 1933 Voorhout op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Leuntje Cramer. Leuntje is geboren op donderdag 16 november 1911 Noordwijk, is overleden op maandag 18 oktober 2004 Noordwijk. Leuntje werd 92 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

XII-AJ  Johannes Gerardus van den Berg, zoon van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op donderdag 21 juli 1910 Voorhout, is overleden in 1985 Calgary, is begraven Calgary St. Mary's cemetery. Johannes werd 75 jaar.

Johannes was gehuwd met Maria Cornelia Winters, dochter van Stephanus Winters en Maria van Diemen. Maria is geboren op dinsdag 11 augustus 1908 Woubrugge (bron: DTB Woubrugge 1908, acte nr 47), is overleden in 1970. Maria werd 62 jaar.

XII-AK  Petronella Cornelia van den Berg (Pietje), dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op dinsdag 24 oktober 1911 Voorhout, is overleden op vrijdag 24 november 2006. Petronella werd 95 jaar en 1 maand.

Petronella trouwt op woensdag 24 oktober 1934 Voorhout op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Bernardus Antonius Boskamp (Ben), zoon van Hermanus Boskamp en Maria van Paridon. Bernardus is geboren op zaterdag 22 april 1905 Katwijk.

(bron: DTB Voorhout, acte 6)

XII-AL  Elisabeth van den Berg (Bep), dochter van Gerardus van den Berg (Gerrit) (XI-S) en Maria van der Geer (Mie), is geboren op woensdag 26 april 1916 Voorhout, is overleden op dinsdag 20 februari 2001 Leiden. Elisabeth werd 84 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 10 april 1940 Voorhout op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerardus Zoet (Gé). Gerardus is geboren op zondag 17 november 1912 Alkemade, is overleden op woensdag 26 april 1989 Voorhout. Gerardus werd 76 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

XII-AM  Adriana Cornelia van der Geer (Jaantje), dochter van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op woensdag 10 april 1912 Voorhout, geboren in wijk 2, huis nummer 39, is overleden op zaterdag 27 oktober 1990 Leiden, is begraven Noordwijkerhout. Adriana werd 78 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 17 februari 1944 Voorhout op 31-jarige leeftijd met de 39-jarige Theodorus van der Voort, zoon van Jan van der Voort en Catharina van den Burg. Theodorus is geboren op woensdag 3 augustus 1904 Noordwijkerhout, geboren in huis nummer 266., is overleden op woensdag 14 november 1984 Sassenheim. Theodorus werd 80 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


<1421>

Van Theodorus en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. van der Voort is geboren op maandag 14 augustus 1944 Noordwijkerhout, is overleden op maandag 14 augustus 1944 Noordwijkerhout (bron: DTB Noordwijkerhout 1944, acte nr 48).

2  Petronella Adriana Maria van der Voort is geboren op zaterdag 20 februari 1954 Noordwijkerhout, geboren op het adres Korte Bach straat 6., is overleden op zaterdag 18 december 1954 Leiden (bron: DTB Noordwijkerhout 1954, acte nr 115). Petronella werd 9 maanden en 28 dagen.
XII-AN  Leonardus Jacobus van der Geer (Leen), zoon van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op maandag 25 augustus 1913 Voorhout, is overleden op vrijdag 14 juni 1985 Leiden. Leonardus werd 71 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Leonardus trouwt op dinsdag 19 mei 1942 Noordwijkerhout, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op dinsdag 25 augustus 1942 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Maria Hendrika Schoone, dochter van Anthonius Theodorus Schoone en Johanna van der Drift. Cornelia is geboren op vrijdag 5 mei 1916 Lisse, is overleden op woensdag 12 maart 1980 Noordwijkerhout. Cornelia werd 63 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Leonardus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Amerentia Maria Adriana van der Geer (Rens) is geboren op zaterdag 12 december 1942 Leiden, zie XIII-BS.

2  Antonius Petrus Johannes van der Geer (Ton) is geboren op woensdag 29 augustus 1945 Noordwijkerhout, zie XIII-BT.

3  Petrus Leonardus Vernantius van der Geer is geboren op maandag 28 april 1947 Noordwijkerhout, zie XIII-BU.

4  Leonardus Hendricus Quirinus van der Geer (Leo) is geboren op zaterdag 4 september 1948 Noordwijkerhout, zie XIII-BV.

5  Wilhelmus Cornelis van der Geer (Wil) is geboren op woensdag 18 januari 1950 Noordwijkerhout, zie XIII-BW.

6  Johanna Cornelia Maria van der Geer (Joke) is geboren op dinsdag 15 mei 1951 Noordwijkerhout, zie XIII-BX.

7  Jacobus Leonardus Petrus van der Geer (Jacques) is geboren op maandag 2 november 1953, zie XIII-BY.

8  Johannes Jacobus Maria van der Geer (Hans) is geboren op vrijdag 12 augustus 1955.

9  Apolonia Gerarda Adriana van der Geer (Paula) is geboren op maandag 4 februari 1957, zie XIII-BZ.

10  Gerardus Majella van der Geer (Gert) is geboren op maandag 7 oktober 1963 Noordwijkerhout, zie XIII-CA.

XII-AO  Alida Maria van der Geer (Alie), dochter van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op woensdag 17 februari 1915 Voorhout, is overleden op vrijdag 18 maart 1977 Leiden, is begraven op dinsdag 22 maart 1977 Voorhout. Alida werd 62 jaar, 1 maand en 1 dag.

Alida trouwt op donderdag 13 april 1944 op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Leonardus Theodorus Ruigrok, zoon van Jacobus Ruigrok en Petronella Cornelia Elsgeest. Leonardus is geboren op zaterdag 20 augustus 1910 Voorhout, geboren in wijk 1, huisnummer 64., is overleden op zondag 22 november 2009 Voorhout. Leonardus werd 99 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

XII-AP  Adrianus Gerardus van der Geer (Arie), zoon van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op donderdag 11 oktober 1917 Voorhout, is overleden op vrijdag 23 oktober 1987 Voorhout, is begraven op woensdag 28 oktober 1987 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Adrianus werd 70 jaar en 12 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 4 mei 1960 Zevenhoven op 42-jarige leeftijd met de 33-jarige Theodora Johanna de Boer, dochter van N.N. de Boer. Theodora is geboren op donderdag 27 januari 1927 Vlist.

Van Adrianus en Theodora zijn drie kinderen bekend:

1  Petrus Leonardus Jozef van der Geer (Peter) is geboren op maandag 8 mei 1961 Voorhout, zie XIII-CB.

2  Wilhelmus Johannes Dominicus van der Geer is geboren op zaterdag 19 mei 1962 Voorhout.

3  Emerentia Elisabeth Maria van der Geer is geboren op donderdag 15 mei 1969 Leiden.

XII-AQ  Wilhelmus Cornelis van der Geer (Wim), zoon van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op zaterdag 13 november 1920 Voorhout, is overleden op vrijdag 4 juli 1975 Leiden. Wilhelmus werd 54 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Wim werd gedurende de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter gedwongen te werk gesteld in Godshorn, Hannover te Duitsland (bron: Narionaal archief, nummer toegang: 2.19.323, inventarisnummer: 529)

Wilhelmus trouwt op woensdag 6 maart 1946 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Leonarda Cornelia Maria van Schooten. Leonarda is geboren op zondag 9 juni 1918 Voorhout, is overleden op zaterdag 12 december 1998. Leonarda werd 80 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Wilhelmus en Leonarda zijn zes kinderen bekend:

1  Emerentia Petronella Adriana Maria van der Geer is geboren op dinsdag 22 april 1947 Noordwijkerhout, zie XIII-CC.

2  Petronella Emerentia Maria van der Geer (Nellie) is geboren op maandag 20 september 1948 Noordwijkerhout, zie XIII-CD.

3  Hendrica Cornelia Maria van der Geer (Hennie) is geboren op zaterdag 15 oktober 1949 Noordwijkerhout, zie XIII-CE.

4  Leonarda Wilhelmina Maria van der Geer (Leny) is geboren op woensdag 2 april 1952 Voorhout, zie XIII-CF.

5  Petrus Cornelis Leonardus Maria van der Geer (Piet) is geboren op woensdag 23 april 1952 Voorhout, zie XIII-CG.

6  Wilhelmina Cornelia Maria van der Geer (Willie) is geboren op vrijdag 18 november 1955 Voorhout, zie XIII-CH.

XII-AR  Petronella Cornelia van der Geer (Pietje), dochter van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op zaterdag 16 september 1922 Voorhout, is overleden op zaterdag 30 november 1996 Leiden. Petronella woont Noordwijk op donderdag 24 augustus 1967. Petronella werd 74 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Petronella trouwt op donderdag 24 augustus 1967 Voorhout op 44-jarige leeftijd met de 54-jarige Johannes Hendricus Steenvoorden. Johannes is geboren op donderdag 30 januari 1913 Noordwijk, is overleden op zondag 15 september 1991 Leiden, is begraven op woensdag 18 september 1991 Noordwijk-binnen (Begraafplaats Rooms Katholieke parochie). Johannes werd 78 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Cornelia Anna Johanna Dobbe.<1422,1423>

XII-AS  Leonardus van der Geer (Leo), zoon van Petrus van der Geer (Piet) (XI-T) en Amerentia Maria Romijn (Rins), is geboren op zaterdag 9 februari 1929 Voorhout, is overleden op dinsdag 23 juli 2019, is begraven Voorhout op de begraafplaats van de R.K. Bartholomeus parochie.. Leonardus werd 90 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Leonardus trouwt op woensdag 1 juni 1960 op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Elisabeth Mourits (Jo), dochter van Albertus Jeroen Mourits en Elisabeth Johanna Plasmeijer. Johanna is geboren op vrijdag 28 april 1933 Voorhout, is overleden op vrijdag 22 maart 2002 Voorhout, is begraven Voorhout op de begraafplaats van de R.K. Bartholomeus parochie. Johanna werd 68 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Leonardus en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Emerentia Elisabeth Theodora van der Geer is geboren op donderdag 26 oktober 1961.

2  Edward Albertus Ludovicus van der Geer (Eddy) is geboren op donderdag 20 mei 1965 Voorhout, zie XIII-CI.

3  Ronald Petrus Gerardus van der Geer is geboren op woensdag 3 augustus 1966.

XII-AT  Agatha Christina van der Geer (Aag), dochter van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op maandag 17 december 1906 Oegstgeest, is overleden op donderdag 22 april 1954 Leimuiden. Agatha werd 47 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Agatha trouwt op donderdag 11 april 1929 Zoeterwoude op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Adrianus van der Drift (Arie). Adrianus is geboren op woensdag 27 februari 1907 Zoeterwoude, is overleden op zaterdag 29 juni 1985. Adrianus werd 78 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Adrianus was later gehuwd (2) met Clazina Cornelia van der Pouw kraan.<1424,1425>

XII-AU  Anna Maria van der Geer, dochter van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op donderdag 16 januari 1908 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 25 augustus 1967 Leiden, is begraven op maandag 28 augustus 1967 Zoeterwoude Zij werd begraven op de r.k.begraafplaats van St. Johannes onthoofding kerk aan de Zuidbuurtseweg.. Anna werd 59 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Anna trouwt op donderdag 15 oktober 1931 Zoeterwoude op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmus George van Leeuwen, zoon van Wouterus van Leeuwen en Johanna Hillebrand. Wilhelmus is geboren op maandag 20 februari 1905 Zoeterwoude, is overleden op vrijdag 10 april 1970, is begraven op dinsdag 14 april 1970 Zoeterwoude (begraven op de begraafplaats van de r.k. parochie). Wilhelmus werd 65 jaar, 1 maand en 21 dagen.

XII-AV  Jacobus Petrus van der Geer (Jaap), zoon van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op dinsdag 7 september 1909 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 14 maart 2000 Voorhout, is begraven op zaterdag 18 maart 2000 Voorhout (Rooms Katholieke begraafplaats St Barbara). Jacobus werd 90 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jacobus trouwt op donderdag 23 mei 1935 Zoeterwoude, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op woensdag 5 juni 1935 Zoeterwoude op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Petronella Langerak (Neel), dochter van Cornelis Langerak en Martina Maria van der Laan. Cornelia is geboren op woensdag 8 maart 1911 Zoeterwoude-Rijndijk, is overleden op woensdag 16 februari 1994 Voorhout, is begraven op maandag 21 februari 1994 Voorhout op de begraafplaats van de rooms katholieke St. Bartholomeusparochie.. Cornelia werd 82 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Jacobus en Cornelia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Adrianus van der Geer (Jan) is geboren op maandag 21 september 1936 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CJ.

2  Cornelis Bartholomeus van der Geer (Kees) is geboren op donderdag 21 april 1938 Voorhout, zie XIII-CK.

3  Martinus Petrus van der Geer (Martien) is geboren op donderdag 21 april 1938 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CL.

4  Johanna Helena van der Geer (Jo) is geboren op dinsdag 16 januari 1940 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CM.

5  doodgeboren kind van der Geer is doodgeboren op dinsdag 2 december 1941 Voorhout.

6  Martina Johanna van der Geer (Tini) is geboren op dinsdag 19 oktober 1943 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CN.

7  Jacobus Cornelis van der Geer (Jaap) is geboren op dinsdag 5 juni 1945 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CO.

8  Cornelia Catharina van der Geer (Nel) is geboren op zondag 16 februari 1947 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CP.

9  Johannes Jacobus van der Geer (Han) is geboren op zaterdag 9 oktober 1948 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CQ.

10  Christianus Cornelis van der Geer (Chris) is geboren op maandag 17 april 1950 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt (doopgetuige waren Christianus van der Geer (zie XII-AB) en Cornelia Francisca Berbée), zie XIII-CR.

11  Petrus Johannes van der Geer is geboren op woensdag 9 januari 1952 Voorhout, is overleden op donderdag 13 augustus 1953 Leiden. Petrus werd 1 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

12  Agatha Johanna van der Geer (Agaath) is geboren op dinsdag 24 mei 1955 Voorhout, is rooms katholiek gedoopt, zie XIII-CS.

XII-AW  Leonardus van der Geer, zoon van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op donderdag 10 oktober 1912 Oegstgeest, is overleden op donderdag 5 januari 1995, is begraven Zoeterwoude Begraven op de begraafplaats van de r.k. St. Jan parochie.. Leonardus woont Zoeterwoude op dinsdag 4 september 1945. Leonardus werd 82 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Leonardus trouwt op donderdag 25 maart 1943 Zoeterwoude, trouwt (kerk) (rooms katholiek) op donderdag 12 augustus 1943 op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Petronella van der Hoeven. Johanna is geboren op donderdag 1 oktober 1914 Zoeterwoude.

Van Leonardus en Johanna is een kind bekend:

1  Johannes Leonardus Adrianus Joseph van der Geer is geboren op maandag 15 november 1954 Zoeterwoude.

XII-AX  Helena Maria van der Geer, dochter van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op woensdag 13 mei 1914 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 17 december 1993 Alphen aan den Rijn, is begraven Koudekerk aan den Rijn. Helena werd 79 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Helena trouwt op donderdag 6 november 1941 Zoeterwoude op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Johannes Maria van Rooijen. Cornelis is geboren op maandag 8 september 1913 Oudewater, is overleden op donderdag 29 februari 1996, is begraven Koudekerk aan den Rijn. Cornelis werd 82 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Cornelis en Helena is een kind bekend:

1  Cornelis Jacobus Michael van Rooijen is geboren in 1948, is overleden op woensdag 29 september 1948 Hazerswoude (bron: DTB Hazerwoude 1948, acte 33).

XII-AY  Johannes Christianus van der Geer (Jan), zoon van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op zondag 8 september 1918 Zoeterwoude-Wijpoort, is overleden op dinsdag 17 september 1991 Leiden, is begraven op vrijdag 20 september 1991 Zoeterwoude Begraven op het kerkhof van de r.k. parochie van St. Jan.. Johannes werd 73 jaar en 9 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 13 september 1957 Hazerswoude op 39-jarige leeftijd met de 30-jarige Quirina Antonia Theresia van der Zon. Quirina is geboren op dinsdag 5 april 1927 Hazerswoude.

XII-AZ  Johanna Christina van der Geer, dochter van Johannes van der Geer (XI-X) en Johanna Christina Schrijvers, is geboren op zondag 6 juni 1920 Zoeterwoude, is overleden op zaterdag 26 maart 2016, is begraven op vrijdag 1 april 2016. Johanna werd 95 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 21 september 1945 Zoeterwoude op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacobus Jozephus Cornelis de Ridder. Jacobus is geboren op donderdag 29 mei 1913 Sassenheim, is overleden op woensdag 4 september 1974. Jacobus werd 61 jaar, 3 maanden en 6 dagen.
XII-BA  Agatha van der Geer (Aag), dochter van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op maandag 10 april 1905 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 17 februari 1984 Warmond. Agatha wordt vermeld op woensdag 25 december 1940 Wassenaar als weduwe. Agatha werd 78 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<1426,1427>

Agatha trouwt op vrijdag 18 juni 1926 Oegstgeest op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Oosterveer, zoon van Hubertus Jozephus Oosterveer en Jacoba de Greef. Petrus is geboren op vrijdag 4 oktober 1901 Wassenaar, is overleden op woensdag 25 december 1940 Wassenaar. Petrus werd 39 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<1428>

Uit dit huwelijk werden 4 zonen en 6 dochters geboren.

Van Petrus en Agatha is een kind bekend:

1  Theodorus Hendricus Oosterveer (Theo) is geboren in 1932, zie XIII-CT.
XII-BB  Johanna Petronella van der Geer (Jans), dochter van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op woensdag 29 augustus 1906 Oegstgeest, is overleden op dinsdag 12 juli 1994 Leiderdorp. Johanna werd 87 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 30 december 1927 Oegstgeest op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Adrianus Joannes van Brecht, zoon van Wilhelmus van Brecht en Clazina Johanna Gerrits. Adrianus is geboren op zondag 31 augustus 1902 Voorschoten, is overleden op donderdag 24 december 1931 Voorschoten. Adrianus werd 29 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren waarvan er een vroeg is overleden.

Van Adrianus en Johanna is een kind bekend:

1  Theodorus Jacobus van Brecht is geboren rond 1930 Voorschoten, is overleden op woensdag 26 december 1934 Voorschoten. Theodorus werd ongeveer 4 jaar.
XII-BC  Maria Agatha van der Geer (Marie), dochter van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op dinsdag 25 augustus 1903 Oegstgeest, is overleden op woensdag 23 oktober 1985 Melbourne. Maria werd 82 jaar, 1 maand en 28 dagen.<1429>

Maria trouwt op zondag 23 juni 1929 Oegstgeest op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Adriaan Joseph van der Peet. Johannes is geboren in 1899, is overleden op zondag 17 september 1967 Melbourne. Johannes woont Deakin in 1963. Johannes werd 68 jaar.

Uit dit huwelijk werden 6 zonen en 8 dochters geboren.

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Helena Theresia van der Peet (Zus).

2  N.N. van der Peet.

3  N.N. van der Peet.

4  N.N. van der Peet.
XII-BD  Cornelia Johanna van der Geer (Kee), dochter van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op maandag 6 februari 1911 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 30 november 1990 Lopik. Cornelia werd 79 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 6 juli 1932 Oegstgeest op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Adrianus van der Meij, zoon van Theodorus Jacobus van der Meij en Anna Markens. Jacobus is geboren op donderdag 16 april 1908 Sassenheim (bron: DTB Sassenheim 1908, acte nr 29), is overleden op donderdag 17 oktober 1985 Megen, is begraven op maandag 21 oktober 1985 Macharen. Jacobus werd 77 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Uit dit huwelijk werden zes zonen en elf dochters geboren.

Van Jacobus en Cornelia is een kind bekend:

1  Theodorus Jacobus van der Meij is geboren op zaterdag 3 juni 1933 Warmond.
XII-BE  Agnes van der Geer (Agnes), dochter van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op dinsdag 21 december 1915 Oegstgeest, is overleden op zondag 1 juli 2001 Leiden. Agnes werd 85 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Agnes trouwt op woensdag 9 januari 1957 Oegstgeest op 41-jarige leeftijd met de 46-jarige Leonardus Jacobus van der Boog (Leen). Leonardus is geboren op woensdag 20 juli 1910 Katwijk, is overleden op donderdag 15 oktober 1970 Sassenheim. Leonardus werd 60 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Leonardus en Agnes is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 26 augustus 1959 Leiden, is overleden (bron: DTB Leiden 1959, archief: 1005 registratienummer: 147 aktenummer: 792).
XII-BF  Theodorus van der Geer, zoon van Theodorus van der Geer (XI-AA) en Petronella Paulina van den Berg, is geboren op woensdag 18 augustus 1920 Oegstgeest, is overleden op vrijdag 19 januari 2001 Arnhem, is begraven op de begaafplaats van de rooms katholieke parochie te Elst.. Theodorus werd 80 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Theodorus trouwt op vrijdag 28 februari 1958 Wijchen, trouwt (kerk) op donderdag 2 juli 1959 Wijchen op 37-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Maria Peters (Annie). Johanna is geboren op dinsdag 23 februari 1932 Wijchen.

Van Theodorus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Petronella Paulina van der Geer (Paula) is geboren op zaterdag 11 juni 1960 Oegstgeest, zie XIII-CU.

2  Petrus Theodorus van der Geer (Pieter) is geboren op zondag 26 november 1961 Oegstgeest.

3  Maria Antoinetta van der Geer (Margo) is geboren op dinsdag 18 juni 1963 Leiden.

4  Theodora Johanna van der Geer (Thea) is geboren op zondag 19 september 1965 Leiden.

5  Johanna Jacoba van der Geer (Ans) is geboren op donderdag 1 juni 1967 Leiden.

XII-BG  Cornelia Helena Koeleman, dochter van Johannes Koeleman (XI-AB) en Maria van der Geer, is geboren op zondag 30 december 1894 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1894, actenummer 56), is overleden op maandag 8 juni 1970 Voorhout. Cornelia wordt als erfgename vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude in het testament van Leonardus van der Geer en P.K. Aanhane. Cornelia werd 75 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<1430>

Cornelia trouwt op woensdag 31 mei 1916 Voorhout op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmus Brama. Wilhelmus is geboren op woensdag 17 september 1890 Leiden, is overleden op donderdag 19 november 1970 Voorhout, is begraven op dinsdag 24 november 1970 Voorhout. Wilhelmus wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgenaam. Wilhelmus werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<1431>

XII-BH  Helena Koeleman, dochter van Johannes Koeleman (XI-AB) en Maria van der Geer, is geboren op donderdag 28 juli 1898 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1898, actenummer 31), is overleden na vrijdag 30 april 1943. Helena wordt als erfgename vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude in het testament van Leonardus van der Geer en P.K. Aanhane. Helena werd minstens 44 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<1432>

Helena trouwt op donderdag 3 oktober 1918 Voorhout op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerardus van den Berg. Gerardus is geboren op zaterdag 11 juni 1892 Alphen aan den Rijn, is overleden op donderdag 13 mei 1954 Alkemade, is begraven op maandag 17 mei 1954 Alkemade op de begraafplaats van de R.K. parochie van de Heilige Maria praesentatie. Gerardus is kastelein op donderdag 3 oktober 1918. Gerardus woont Nieuwe Wetering in 1943. Gerardus wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgenaam. Gerardus werd 61 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<1433>

XII-BI  Johannes Wilhelmus Koeleman, zoon van Johannes Koeleman (XI-AB) en Maria van der Geer, is geboren op woensdag 14 februari 1900 Voorhout, is overleden op woensdag 13 januari 1971 Leiden. Johannes woont Stompwijk in 1943. Johannes wordt als erfgenaam vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude in het testament van Leonardus van der Geer en P.K. Aanhane. Johannes werd 70 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<1434>

Johannes trouwt (kerk) op dinsdag 30 september 1924 Stompwijk op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Cornelia Zandbergen, dochter van Adrianus Jacobus Zandbergen en Geertruida Schrader. Johanna is geboren in 1901, is overleden in 1977. Johanna werd 76 jaar.

XII-BJ  Johanna Petronella Koeleman, dochter van Johannes Koeleman (XI-AB) en Maria van der Geer, is geboren op dinsdag 24 april 1906 Voorhout (bron: DTB Voorhout 1906, actenummer 26), is overleden na vrijdag 30 april 1943. Johanna wordt als erfgename vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude in het testament van Leonardus van der Geer en P.K. Aanhane. Johanna werd minstens 37 jaar en 6 dagen.<1435>

Johanna trouwt op dinsdag 30 oktober 1928 Warmond (bron: DTB Warmond 1928, actenummer 15) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrus Koning. Petrus is geboren in 1904 Sassenheim. Petrus is vrachtrijder op dinsdag 30 oktober 1928. Petrus woont Sassenheim in 1943. Petrus wordt vermeld op vrijdag 30 april 1943 Zoeterwoude als erfgenaam.<1436>

XII-BK  Maria Johanna van der Geer (Marie), dochter van Petrus van der Geer (XI-AC) en Hendrika Johanna van den Berg, is geboren op vrijdag 8 juli 1892 Leiderdorp, is overleden op zaterdag 25 juli 1959 Leiden (bron: DTB Leiden 1959, acte nr 696). Maria werd 67 jaar en 17 dagen.

Maria trouwt op woensdag 19 juni 1912 Leiden op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Petrus van Haasteren. Petrus is geboren op zaterdag 24 augustus 1889 Leiden, is overleden op dinsdag 15 december 1970 Leiden. Petrus woont Leiden in 1943. Petrus wordt vermeld op vrijdag