Parenteel van Jan Dirckse (van der Gheer) Dr. Leo A.M. van der Geer - MMXXII -

© 2022  Dr. Leo A.M. van der Geer

Corso Marconi 91

18014 OSPEDALETTI

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713Generatie I

(van 1539 tot 1625)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1570 en 1590.
I  Jan Dirckse (van der Gheer) ook genaamd Jan Dirxsz en Jan Dirckxz, zoon van Dirck Willemse van der Gheer, secretaris (schoolmeester/koster), wonende te Nieuwveen-Uitterbuurt, is geboren rond 1539 te Nieuwveen, omdat hij niet voorkomt in een 'Lijst van weerbare mannen van Rijnland van 1599' van boven de 18 en beneden de 60 jaar, wel tekent hij als secretaris van Nieuwveen-Uitterbuurt. De transcriptie luidt: Bij mijn Jan Dircksz secretaris onderteyckent tot Nyeuweveen Uyt(er)buert ... ... Niet uitgesloten is dat hij om andere redenen (vanwege zijn functie of een handicap) niet voorkomt op deze lijst. In dat geval kan zijn geboortedatum later liggen dan 1539., is overleden voor 1625 te Nieuwveen, omdat hij dan niet meer voorkomt in het 'Kohier van de penningen van Rijnland van 1625'.. Alias Jan Dirxsz. Alias Jan Dirckxz. Jan is in 1600 te Uitterbuurt belastingplichtig voor 32 gulden. Jan is in 1623 te Nieuwveen belastingplichtig ; in dat jaar blijkt hij niet meer in functie te zijn als secretaris van Nieuwveen, secretaris is nu zijn zoon Dirc Jansz (die 5 gulden belasting moet betalen), hijzelf moet betalen 10 gulden betalen. Jan werd hoogstens 86 jaar.<1..6>

De achternaam is tussen haken gezet, omdat we tot nu toe alleen maar zijn voornaam Jan met de patroniem Dircksz zijn tegengekomen.

In een belasting-aanslag t.b.v. het oorlogvoeren van de republiek, de 'Ruijtergelden van Rijnland' van 1600 (zie: OAR, inv.nr. 3259) wordt Jan Dirckse vermeld als secretaris, zonder overigens te worden aangeslagen. Terzijde: Na 1600, slag bij Nieuwpoort, bleef Oostende in Staatse handen. Hierop werd het Vlaamse platteland gebrandschat door de ruiters van Prins Maurits. Spinola, Italiaanse millionair, verschafte de Aartshertogen Albert en Isabella voldoende geld om een tegenoffensief in te zetten, dat onder meer het bevrijden van de "egelstelling" Oostende ten doel had. Na een beleg van 3 jaar (van 1601-1604) viel de stad Oostende in 1604 alsnog in handen van de Spanjaarden. De opbrengst van het "Ruytergelt" was kennelijk niet voldoende om het tij ten gunste van het Noorden te doen keren!

We kunnen aannemen dat Jan Dirckse overgegaan is naar Gereformeerde kerk, dit is vooral gebaseerd op het gegeven dat de secretaris van Nieuwveen tevens schoolmeester (en koster) was. De overheid had namelijk in 1583 bij verordening wettelijk geregeld dat het onderwijs in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een zaak was van de gereformeerde kerk, die er dan ook op toezag dat schoolmeesters de geloofsbelijdenis zouden ondertekenen en 'de jonckheydt souden onderwyse in de godsalicheydt ende goede seden' zie:Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie, De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw, Kampen 2003, p. 86.

Volgens aan mij (JvdG) verstrekte aantekeningen, die dhr. H.N.M.A. Robertz (gemeenteontvanger/ambtenaar ter secretarie van Nieuwveen en penningmeester van de Noordeind- en Geerpolder van 1942-1978) indertijd maakte van de ambachtsrekeningen van Schoot over de jaren 1577 e.v., was de secretaris van Nieuwveen tevens schoolmeester en koster. In de hoedanigheid van schoolmeester kreeg hij in de jaren 1599-1601 elk jaar 5 stuivers en in de jaren 1602-1616 10 stuivers om de kerkgeboden (openbare afkondigingen) in Schoot te doen, dat pal tegen Nieuwveen aanlag. De aantekening van dhr. Robertz berust overigens niet op wat er letterlijk staat in de ambachtsrekeningen van Schoot over voornoemde jaren (zie: OAR nr. 6752), want daarin wordt alleen maar gesproken van schoolmeester, de andere functies van koster en secretaris worden niet vermeld. We hebben (nog niet) kunnen achterhalen op welke bron(nen) de aanname van dhr. Robertz berust dat hij ook koster was; in de eerste helft van de 17e eeuw was trouwens de combinatie van secretaris, schoolmeester ťn koster bepaald geen uitzondering (zie: Cor Trompetter, Leven aan de rand van de Republiek, Amsterdam 2006, p. 14).


Had de schoolmeester zo zijn neveninkomsten, bij het secretarisschap ging het in die tijd om een lucratief ambt. Het werd zoals het baljuwambt verpacht. De te betalen pachtsom werd ook wel ook wel iets eleganter recognitie genoemd (J.L. van der Gouw, Het ambacht Voorschoten, uitgegeven in de reeks: Zuid-Hollandse StudiŽn, deel V, Voorburg 1956 p. 35).

De naam Jan Dirckse (woonplaats Nieuwveen-Uytterbuyrt) en beroep (secretaris) zijn indicaties, dat het gaat om de vader van Dirck Janse van de Geer (idem secretaris van Nieuwveen). N.B.: De oudste zoon trad vaak, volgens de traditie van die dagen, in de voetsporen van zijn vader! Vaststaat verder dat Pieter Janse van de Geer een broer is van Dirck Janse van de Geer, dit kan niet gezegd worden van Cornelis Janse van de Geer.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Dirck Janse van de Geer is geboren rond 1570, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie II-A.

2  Pieter Janse van de Geer is geboren rond 1575, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie II-B.

3  waarschijnlijk Cornelis Janse van de Geer, landbouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1590, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na vrijdag 13 september 1669. Cornelis koopt op woensdag 11 mei 1650 te Nieuwveen tuin met schuur, groot 2 hond voor 265 gulden. Cornelis verkoopt op woensdag 10 mei 1651 te Nieuwveen eigendomsbrief v. 900 gulden m.b.t. hooihuis en schuur. Cornelis is schepen op woensdag 29 januari 1653 te Nieuwveen. Cornelis koopt op woensdag 3 mei 1656 te Nieuwveen een perceel veenakkers met schuur voor 180 gulden. Cornelis verkoopt op vrijdag 7 februari 1659 te Nieuwveen een partij akkers met een schuur in 't Enckel voor 200 gulden. Cornelis verkoopt op maandag 17 mei 1660 te Nieuwveen een tuin of veenakker van 2 hond voor 200 gulden. Cornelis verkoopt op donderdag 12 mei 1661 te Nieuwveen een huis met erf voor 650 gulden. Cornelis verkoopt op dinsdag 13 augustus 1669 te Nieuwveen perceel hooi/weiland voor 900 gulden in de hoedanigheid van boedelhouder. Cornelis verkoopt op woensdag 14 augustus 1669 te Nieuwveen een huis met erf en 2 schuren voor 515 gulden in de hoedanigheid v. boedelhouder. Cornelis werd minstens 79 jaar.<7..15>

Gelet op religie (nederduits-gereformeerd) is een indicatie dat hij een broer kan zijn van Dirck en Pieter. Ook het feit dat zowel Cornelis als Dirck en Pieter wonen in 't Oosteijnde van de Nieuweveenschen Dijk ondersteunt deze aanname.
Op 13.9.1669, na het overlijden van zijn vrouw, sluit Cornelis Janse een zorgcontract af met Jacob Cornelise van Ruijten, mr. timmerman en Gerrit Jacobse Hoogeveen (vermoedelijk de knecht van Jacob Corn. v. Ruijten), die beiden in Nieuwveen wonen (en lidmaat zijn van de gereformeerde kerk). Van kinderen wordt niet gesproken, waarmee we gevoegelijk kunnen aannemen dat er geen kinderen zijn om de zorg op zich te nemen! Het zorgcontract houdt in, dat Cornelis Janse zijn bed met beddegoed naar het huis van Jacob Cornelisse van Ruijten' sal moeten brengen ende onderhouden', alsmede het beste bier en wijn, dat hij eventueel zou willen gebruiken; het naaien en stoppen van zijn wollen en linnen kleren zal hij echter zelf moeten betalen. Voorts zal Jacob Corn. v. Ruijten Cornelis Janse 20 car. gulden betalen, telkens op de 1ste Mei. Verder is Jacob Corn. v. Ruijten verplicht om bij ziekte een week in ieder jaar en langer niet (!) Cornelis Janse te helpen en van alle gemakken te voorzien; (eventuele) medicamenten zullen echter door Cornelis Janse zelf betaald moeten worden. Voor dit zorgcontract betaalt Cornelis Janse van de Geer aan Jacob Corn. v. Ruijten en Gerrit Jacobs Hoogeveen met land, d.w.z. met een partij weilanden van 1 morgen in de Oosteijnder polder en met een teeltuintje van ong. 40 roeden, gelegen onder Nieuwveen. Tevens is hij, zo lang hij leeft, verplicht om Jacob Corn. v. Ruijten te 'alimenteren' en onderhouden zowel in 'cost als dranck, mitsgaders te bewassen en te bewringen'. Bij een eventuele ontbinding van het contract door Jacob Corn. v. Ruijten wordt een herstel-betaling geregeld t.b.v. Cornelis Janse van de Geer.

Cornelis was gehuwd met Ariaantje Claes van der Schilde, dochter van Claes van der Schilde. Ariaantje, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1615 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden in 1668 te Nieuwveen. Ariaantje werd 53 jaar.<16>

Gelet op het feit, dat haar broer Jan Claes van der Schilde voorkomt in het nederduits-gereformeerde trouwboek van Oudewater, kunnen we aannemen, dat zij van gereformeerde huize is.


Generatie II

(van 1570 tot 1669)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1600 en 1623. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (5x).

II-A  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Dirckse (van der Gheer) (I), secretaris, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck) en te Nieuwveen, is geboren rond 1570, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond september 1640 te Nieuwveen (in ORA, Nwv. v. 6.8.1640 komen we hem voor het laatst tegen als crediteur en secretaris, op 19.11.1640 wordt zijn nalatenschap verdeeld (zie: WA, Nwv. v. die datum), daarmee ligt zijn overlijdensdatum tussen die twee data).. Dirck is in 1623 te Nieuwveen belastingplichtig voor een bedrag van 5 gulden. Dirck verkoopt op donderdag 10 februari 1639 te Nieuwveen een huis, gelegen ten oosten van de Lage Kercklaan, voor een bedrag van 426 car. gulden. Dirck verkoopt op donderdag 10 februari 1639 te Nieuwveen een eigendomsbrief ad. 426 gulden. Dirck verkoopt op donderdag 1 december 1639 te Nieuwveen een akkertje veen(riet)land voor 50 car. gulden. Dirck wordt vermeld als erflater op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen, hij laat na een huis ten noorden van de Nieuweveenschen Dijk, met twee stukken rietland daarachter, nog een helft van een huis bezat 'voor van den Nieuweveenschen (dijck)', voorts nog wat veenland in Nieuwveen, twee rietakkers in Nieuwveen bij het Sevenhoevenschen padt, twee rietakkers liggende onder Nieuwveen, twee rietakkers liggende in Sevenhoeven en tenslotte laat hij een reeks obligaties, custing- en rentebrieven na voor een totaal van omstreeks 4215 car. gulden.. Dirck werd ongeveer 70 jaar.<17..21>

Gelet op het feit, dat de een van de zonen, veelal de oudste, vaak in de voetsporen van de vader trad qua beroepsuitoefening, kan worden aangenomen dat Jan Dirckse, secretaris van Nieuwveen, zijn vader is.
Vermoedelijk is hij in zijn nadagen verzorgd door zijn dochter Appolonia en schoonzoon Jan Cornelisse Boogaerd, zo valt op te maken uit WA, Nwv. van 19.11.1640, hieruit blijkt tevens dat hij nog tijdens zijn leven zijn bezit heeft laten beschrijven door zijn schoonzoon Jan Corn. Boogaerd.

Dirck was voogd over de kinderen van Pieter Janse van de Geer (zie II-B).<22> Dirck trouwt rond 1610 op ongeveer 40-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Adriana Maertens, dochter van Maerten N.N.. Adriana, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1585, is overleden voor 1640. Adriana werd hoogstens 55 jaar.

In het 'Hoofdgeld Nieuweveen en Uitterbuurt van 1623' (GAL, inv.nr. 4025 ff1223-1252) wordt het gezin vermeld als volgt: Dirck Jansz seceretaris ende Adriana Maertensdr sijn huysvr. met Leuntgen, Maritgen heure kinders 4 hoofden.

Van Dirck en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Apollonia Dircks van de Geer is geboren rond 1615, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie III-A.

2  Maritgen Dircks van de Geer, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1618, is overleden voor maandag 19 november 1640 omdat zij niet voorkomt in de Boedelscheiding van haar vader op 19.11.1640.. Maritgen werd hoogstens 22 jaar.

3  Jan Dirckse van de Geer is geboren eind 1623 of iets daarna, omdat hij niet vermeld wordt in het Hoofdgeld van Nieuwveen en de Uitterbuurt v. 1623., is nederduits-gereformeerd gedoopt in 1623, zie III-B.

II-B  Pieter Janse van de Geer, zoon van Jan Dirckse (van der Gheer) (I), timmerman, wonende te Nieuwveen (Nieuweveensche Dijk in 't Oosteijnde), is geboren rond 1575, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 30 oktober 1625 - Pieter Janse wordt als erflater niet vermeld, wel de moeder die dan nog leeft.. Pieter is in 1623 te Nieuwveen belastingplichtig voor 5 gulden. Pieter wordt vermeld als erflater op zondag 11 augustus 1641 te Nieuwveen (hij laat na: drie huizen in Nieuwveen aan de Nieuweveenschen dijck met wat veenland erachter; in Calslagen 4 morgen en 60 roeden land, in de Uitterbuurt 3 morgen, 3 hond en 93 roeden land en nog wat stukjes land in Nieuwveen en Zevenhoven; tenslotte wordt nog bijna 5500 gulden verdeeld onder zijn kinderen). Pieter werd hoogstens 50 jaar.<23..25>

Pieter had als voogd Dirck Janse van de Geer (zie II-A).<26> Pieter trouwt rond 1600 te Nieuwveen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Annichje Thonis ook genaamd Annetie Thomas, Annijtgen Thonisdr en Annetgen Thonisdr, dochter van Thonis Jansse en Duijffgen Hendricks. Annichje, wonende te Nieuwveen (Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1580, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen. Annichje verkoopt op donderdag 6 oktober 1639 te Nieuwveen een akkertje rietland voor 30 gulden. Annichje wordt vermeld op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen als landeigenaar. Annichje wordt vermeld op donderdag 17 januari 1641 te Nieuwveen als landeigenaar. Annichje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 te Nieuwveen als erfgename. Annichje werd hoogstens 79 jaar.<27..31>

Naam: Opvallend is, dat ondanks het feit dat de patroniem Thonis is, wordt in de documenten Thomis gebruikt (1 x) en verder Thomas. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat onder gereformeerden de voorkeur uitging naar bijbelse namen in tegenstelling tot namen van heiligen. Van Thonis via Thomis naar Thomas zijn kleine stapjes van de heilige naam Thonis (St.-Anthonius) naar de bijbelse naam Thomas. Haar broer daarentegen houdt vast aan de patroniem Thonis, hij noemt zich Cornelis Thonisse (zie: ORA, Nieuwveen 6.10.1639), hezelfde geldt voor de andere broer en zus.

Annichje was later gehuwd (2) met Jan Gerritse Krook.<32..37>

Van Pieter en Annichje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Pieterse van de Geer, wonende te Nieuwkoop, is geboren rond 1600 te Nieuwveen (dit op grond van het gegeven dat Cornelis in 1623 niet meer deel uitmaakt van het gezin van Pieter Janse en Annigje Thonis), is overleden voor 1630 (zo blijkt uit een verkoopacte van Cornelis Crijnen, schout tot Nieuwveen, procuratie hebbend van Aaltgen Cornelis, weduwe van Cornelis Pieterse). Cornelis werd hoogstens 30 jaar.<38,39>

Cornelis was gehuwd met Aaltgen Cornelis. Aaltgen is geboren in 1605 (OS).

In 1630 is zij weduwe van Cornelis Pieterse van de Geer; er wordt tevens melding gemaakt van minderjarige kinderen (zie: NHA, ORA Calslagen, nr.832 dd. 15.5.1660).

2  Jan Pieterse van de Geer is geboren rond 1605 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie III-C.

3  Heijndrick Pieterse van de Geer ook genaamd Henrick, wonende te in 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren rond 1612 te Nieuwveen (gebaseerd op het gegeven dat hij in 1641 nog onder voogdij staat; het voogdijschap werd ingesteld tot uiterlijk 30 jaar)., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen. Heijndrick koopt op maandag 19 april 1655 de kleren die de kinderen v.z. broer Arijen toebehoren. Heijndrick is schepen op woensdag 3 mei 1656. Heijndrick verkoopt op maandag 15 april 1658 te Nieuwveen enkele veenakkers met schuur voor 360 gulden. Heijndrick koopt op vrijdag 25 april 1659 te Nieuwveen een huis en erf voor 650 gulden. Heijndrick verkoopt op donderdag 14 augustus 1659 te Nieuwveen-Uitterbuurt als vertegenwoordiger v.d. erfg. v.z. moeder een reeks akkers voor 200 gulden. Heijndrick verkoopt op zondag 24 augustus 1659 te Nieuwveen samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder Annigje Thonis 3 veenakkers met een teeltuin voor 240 gulden. Heijndrick verkoopt op donderdag 11 september 1659 te Nieuwveen samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder een huis en erf voor 300 gulden. Heijndrick verkoopt op vrijdag 5 mei 1662 te Nieuwveen aan zijn broer Bonefaas een huis en erf in 't Nieuweveensche Blockland voor 500 gulden. Heijndrick is doopgetuige van Annetje Bonefaasse van de Geer op zondag 20 november 1667 te Nieuwveen. Heijndrick is doopgetuige van Anna Pieters van de Geer op zondag 28 april 1669 te Nieuwveen. Heijndrick werd hoogstens 68 jaar.<40..48>

In een testament, dat hij samen met zijn vrouw Marrichje Jans Jongens laat opmaken bij notaris Ant. Jans van Veen op 17.10.1657 in Gouda worden als erfgenamen bedacht: Machteltje Ariens (dochter van zijn broer Arijen Pieterse van de Geer en vernoemd naar de moeder van moederszijde), Annichje Thomas (zijn moeder), Dirck Pieterse, Bonefaas Pieterse, Arijen Pieterse (broers van de erflater), Thonis Janse en Cornelis Janse Jongens (broers van de erflaatster) en de (andere) nagelaten kinderen van Jonge Marrigje Jans Jongens (zuster van de erflaatster en echtgenote van Arijen Pieterse van de Geer).
Tenslotte blijkt uit voornoemd testament, dat zij wonen in Het Nieuweveensche Blocklandt, hetgeen we moeten zoeken tussen Nieuwveen en de Drecht; de grens ten oosten werd gevormd door de Kromme Mijdrecht. De naam Blocklandt (Blokland) is vermoedelijk afgeleid (aldus J.J. Roovers in het boekje 'Gesprokkeld in oud-Nieuwveen') van "beloken", dat een oud woord is voor gesloten, afgesloten, dichtgemaakt. Daarmee zou dan een stuk afgesloten land mee zijn aangeduid, dat geen uitwatering had, dan wel op de een of andere manier "afgesloten" was van het omringende land. Een andere verklaring is, dat de naam "Blokland" aangeeft, dat het gaat om "nog beloken" gebied, een restant dat eerst later aan de overige aangrenzende bezittingen werd toegevoegd (ontleend aan: J.J. Roovers in: Gesprokkeld in oud-Nieuwveen).

Heijndrick had als voogd Cornelis Thonisse.<49,50> Heijndrick was voogd van Dirck Janse van de Geer (zie III-C.5).<51..54> Heijndrick was voogd van Jacob Janse van de Geer (zie III-C.4).<55..79> Heijndrick was voogd van Adriana Jans van de Geer (zie III-C.2).<80..86> Heijndrick was voogd van Pieter Janse van de Geer (zie IV-C).<87..89> Heijndrick was voogd van Apollonia Jans van de Geer (zie IV-B).<90> Heijndrick is bloedvoogd van Marritje Arijen van de Geer (zie III-D.6).<91..93> Heijndrick is bloedvoogd van Jan Arijense van de Geer (zie IV-F).<94> Heijndrick trouwt rond 1645 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Marrichje Jans Jongens ook genaamd Marretje en Maritgen, dochter van Jan Janse Jongens en Machtelt Thonis. Marrichje, wonende te Nieuwveen en te in 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren rond 1618, is overleden na zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen. Marrichje wordt vermeld op vrijdag 27 februari 1654 als erfgename. Marrichje wordt vermeld op zaterdag 17 april 1655 als erfgename. Marrichje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als testatrice. Marrichje is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op zondag 21 maart 1660 te Nieuwveen. Marrichje is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op woensdag 11 januari 1662 te Nieuwveen. Marrichje is doopgetuige van Thomas Bonefaasse van de Geer op zondag 23 september 1674 te Nieuwveen. Marrichje is doopgetuige van Thomas Bonefaasse van de Geer op woensdag 3 juni 1676 te Nieuwveen. Marrichje is doopgetuige van Hendrik Pieterse van de Geer op zondag 11 augustus 1680 te Nieuwveen. Marrichje werd minstens 62 jaar.<95..98>

4  Arijen Pieterse van de Geer is geboren rond 1615 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie III-D.

5  Dirck Pieterse van de Geer, bakker en schepen, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck), is geboren rond 1617 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1672 te Nieuwveen, dit is gebaseerd op het gegeven, dat hij onder Nieuwveen niet voorkomt op een 'Lijst van weerbare mannen uit Rijnland van 1672 van boven de 18 en beneden de 60 jaar'.. Dirck koopt op maandag 19 april 1655 te Nieuwveen voor 1000 gulden een huis en erf 'met alle den gereetschap tot de backerije behorende' van zijn broeder Arijen, gelegen ten noorden van de (Nieuweveenschen) dijck en ten zuiden van de Landscheijdinge.. Dirck wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam v.z. oom Heijdrick Pieterse van de Geer. Dirck verkoopt op donderdag 14 augustus 1659 voor 980 g. een huis in Nieuwveen, gelegen ten zuiden v.d. Nieuweveensen dijk.. Dirck verkoopt op zondag 24 augustus 1659 samen met zijn broer Heijndrick en dat mede voor de andere erfgenamen van hun overleden moeder drie veenakkers met teeltuin gelegen in de Uitterbuurt voor een bedrag van 240 gulden.. Dirck verkoopt op donderdag 11 september 1659 samen met zijn broer Heijdrick mede t.b.v. van de andere erfgenamen van hun moeder een huis gelegen in Nieuwveen voor een bedrag van 300 gulden.. Dirck is doopgetuige van Pieter Bonefaasse van de Geer op woensdag 11 januari 1662 te Nieuwveen. Dirck werd hoogstens 55 jaar.<99..104>

Dirck had als voogd Cornelis Thonisse.<105> Dirck trouwt te Cockengen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 28 januari 1657 aldus Aantekeningen Doop- en trouwboek Nieuveen door dhr. Regt. op ongeveer 40-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Loesje Jans van der Swaan. Loesje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1630 te Portenjen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond 1665. Loesje is doopgetuige van Annetje Bonefaas van de Geer op zondag 15 december 1658 te Nieuwveen bij Annetje Bonefaas van de Geer.. Loesje werd ongeveer 35 jaar. Dirck trouwt voor dinsdag 20 december 1667 dit is gebaseerd op het gegeven, dat Trijntje Ghijsberts van der Mij op die datum doopgetuige is bij Annetje, de dochter van zijn broer Bonefaas. op hoogstens 50-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 42-jarige Trijntje Ghijsberts van der Mij. Trijntje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1625, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 18 september 1687. Trijntje is doopgetuige van Annetje Bonefaasse van de Geer op zondag 20 november 1667 te Nieuwveen. Trijntje verkoopt op donderdag 18 september 1687 te Nieuwveen een rentebrief van 100 g.. Trijntje werd minstens 62 jaar.<106>

Is op 20.11.1667 getuige bij de doop van Annetje Bonefaas van de Geer.

Trijntje was later gehuwd (2) met Adriaan Anthonisse van Gaijlwijk.<107>

6  Thomas Pieterse van de Geer ook genaamd Teuntje is geboren rond 1619, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 17 oktober 1657, dit kan afgelezen worden uit het testament van zijn broer Heijndrick, die hem niet meer noemt.. Thomas wordt vermeld op zondag 11 augustus 1641 te Nieuwveen als erfgenaam v. z. vader (hem komt toer een stuk land van 1 m., 3 h. in Calslagen, alsmede een bedrag van 654 g., 12 st. en 4 p.). Thomas is doopgetuige van Dirck Janse van de Geer in juli 1650 te Nieuwveen. Thomas werd hoogstens 38 jaar.<108,109>

Het is duidelijk dat hij vernoemd is naar zijn grootvader van moederszijde: Thonis Janse. Hij heet weliswaar Thomas, maar ze noemen hem Teuntje, zo blijkt wanneer hij optreedt als doopgetuige in juli 1650 bij zijn oomzegger Dirck Janse van de Geer.

Thomas had als voogd Cornelis Thonisse.<110>

7  Bonefaas Pieterse van de Geer is geboren rond 1620, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie III-E.


Generatie III

(van 1600 tot 1680)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1640 en 1676. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (21x) en Aalsmeer.

III-A  Apollonia Dircks van de Geer ook genaamd Luentgen en Leuntje, dochter van Dirck Janse van de Geer (II-A) en Adriana Maertens, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck), is geboren rond 1615, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na woensdag 6 april 1667. Apollonia wordt vermeld op maandag 19 november 1640 als erfgename. Apollonia verkoopt op donderdag 13 mei 1649 te Nieuwveen de helft v.e huis en erf groot een 1/2 hond voor 525 g.. Apollonia verkoopt op vrijdag 14 mei 1649 te Nieuwveen 1/2 hond veenland met tuin voor 300 gulden. Apollonia verkoopt op vrijdag 14 mei 1649 te Nieuwveen 2 veen/rietakkers voor 110 gulden. Apollonia verkoopt op vrijdag 14 mei 1649 te Nieuwveen 3 veen- en rietakkers voor 146 gulden. Apollonia is doopgetuige van Dirck Janse van de Geer in juli 1650 te Nieuwveen, zoon van Jan Pieterse van de Geer en Marritje Jacobs maet. Apollonia is doopgetuige van Neeltje Jans van de Geer op zondag 10 september 1651 te Nieuwveen, dochter van haar broer Dirck. Apollonia verkoopt op woensdag 6 april 1667 te Nieuwveen de woning, die naast haar huis is gelegen, voor 1354 g. en 10 st. aan haar schoonzuster Jannetje Dircx van Tol, die betaalt m.b.v. een rentebrief welke meteen wordt kwijtgescholden t.b.v. de buitenarmen van Nieuwveen. Het gaat om de ouderlijke woning (gelegen ten noorden van de Nieuweveensche dijk), die in 1640 vrijkwam na het overlijden van hun (schoon)vader Dirck Janse van de Geer.. Apollonia werd minstens 52 jaar.<111..115>

Apollonia had als voogd Jan Dirckse van de Geer (zie III-B).<116> Apollonia trouwt rond 1635 dit op grond van WA, Nieuwveen van 19.11.1640, waaruit blijkt dat ze getrouwd is met Jan Corn. Boogaerd. op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jan Cornelisse Boogaerd ook genaamd Bogaerdt, Boogaert en van den Boogaerdt, zoon van Cornelis Boogaerd. Jan, timmerman, doodkistenmaker en schepen, wonende te Nieuwveen (Nieuweveenschen Dijk), is geboren rond 1615, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 13 mei 1649 te Nieuwveen. Jan koopt op donderdag 17 januari 1641 te Nieuwveen als man en voogd van Apollonia Dircks samen met zijn zwager Jan Dirckse van de Geer enige veen(riet) akkertjes in Nieuwveen voor 65 gulden.. Jan koopt op donderdag 17 januari 1641 te Nieuwveen als man en voogd van Apollonia Dircks samen met zijn zwager Jan Dirckse van de Geer 2 stukjes veenland in Nieuwveen voor 34 gulden.. Jan wordt vermeld op zondag 11 augustus 1641 te Nieuwveen als landeigenaar. Jan verkoopt op zaterdag 14 december 1641 te Nieuwveen 2 akkertjes veenland in Nwv. voor 38 gulden.. Jan wordt vermeld op woensdag 26 december 1646 te Nieuwveen als landeigenaar. Jan koopt op vrijdag 24 mei 1647 te Nieuwveen een eigendomsbrief ten bedrage van 500 g.. Jan werd hoogstens 34 jaar.<117..123>

Na zijn overlijden is aangesteld tot voogd over zijn kinderen zijn broer Willem Cornelisz Boogaerdt, timmerman te Amsterdam, aldus ORA, Nwv. van 13.5.1649, inv.nr. 2, folio 174v.

Van Jan en Apollonia zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Janse Boogaerd is geboren rond 1640 te Nieuwveen.<124>

2  Arijaantje Jans Boogaerd is geboren rond 1640 te Nieuwveen.<125>

III-B  Jan Dirckse van de Geer ook genaamd Jan Dircxse, zoon van Dirck Janse van de Geer (II-A) en Adriana Maertens, chirurgijn en mr. chirurgijn, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck) en te Nieuwveen, is geboren eind 1623 of iets daarna, omdat hij niet vermeld wordt in het Hoofdgeld van Nieuwveen en de Uitterbuurt v. 1623., is nederduits-gereformeerd gedoopt in 1623, is overleden voor woensdag 6 april 1667 te Nieuwveen [in een verkoopacte wordt hij vermeld als mr (chirurgijn) Jan Dirckse van de Geer]. Jan verkoopt op vrijdag 14 december 1640 te Nieuwveen aan zijn zwager Jan Cornelisse van den Boogaerdt een eigendomsbrief van de koop van de helft van een huis en erf te Nieuwveen, groot 75 roeden voor 500 gulden.. Jan koopt op donderdag 17 januari 1641 te Nieuwveen samen met zijn zwager Jan Corn. Bogaerd enige veen(riet) akkertjes in Nieuwveen voor 65 gulden. Jan koopt op donderdag 17 januari 1641 te Nieuwveen samen met zijn zwager Jan Corn. Bogaerd 2 stukjes veenland in Nieuwveen voor 34 gulden. Jan koopt op zaterdag 14 december 1641 te Nieuwveen de helft van een huis, dat oorspronkelijk van zijn overleden vader was, voor een bedrag van 350 gulden (De andere helft van het huis wordt bewoond door zijn zwager Jan Cornelisse Boogaerdt en zijn zuster Apollonia). Jan verkoopt op vrijdag 24 mei 1647 te Nieuwveen een eigendomsbrief aan zijn zwager Jan Cornelisse Boogaard ten bedrage van 500 g.. Jan werd hoogstens 44 jaar.<126..131>

Cornelis Maertense was vermoedelijk een voogd van moederszijde, d.w.z. een broer van zijn overleden moeder. Jan Willemse van de Geer (geb. omstreeks 1575) was een zoon van Willem Dirckse van der Gheer, die een broer was van Jan Dirckse van der Gheer, secretaris van Nieuwveen. Dit is tevens een bewijs te meer voor onze aanname, dat Jan Dirckse van der Gheer, secretaris van Nieuwveen, zijn grootvader is!

Jan had als voogd Cornelis Maertense.<132..135> Jan had als voogd Jan Willemse van de Geer.<136..140> Jan was voogd van Apollonia Dircks van de Geer (zie III-A).<141> Jan trouwt rond 1641 Vermoedelijk is hij door te trouwen handelingsbekwaam geworden. Feit is dat hij in 1641 niet meer bij financiŽle handelingen wordt bijgestaan door een voogd. op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Jannnigje Dircks van Tol ook genaamd Jansje en Jannetje Dircx, dochter van Dirck van Tol. Jannnigje, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1623, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na woensdag 6 april 1667 te Nieuwveen dit op grond van ORA, Nwv. van 6.4.1667.. Jannnigje koopt op woensdag 6 april 1667 te Nieuwveen d.m.v. een rentebrief ten bedrage van 1354 gulden en 10 stuivers van haar schoonzuster Apollonia Dircks van de Geer een huis, dat gelegen is naast dezelfde schoonzuster en wel ten noorden van de Nieuweveenschen dijck (= het betreft het voormalige huis van haar schoonvader); deze rentebrief wordt haar overigens meteen kwijtgescholden. Jannnigje werd minstens 44 jaar.<142,143>

Van Jan en Jannnigje zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 september 1651 te Nieuwveen (doopgetuige waren Claes Ariens, Apollonia Dircks van de Geer (zie III-A) en Bregje Cornelis), is overleden voor zondag 31 oktober 1655. Neeltje werd hoogstens 4 jaar, 1 maand en 21 dagen.

2  Neeltje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 31 oktober 1655 te Nieuwveen (doopgetuige was Bregje Cornelis).

3  Barbertje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 29 juli 1657 te Nieuwveen (doopgetuige was Neeltje Dircks van Tol).

4  Claas Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 november 1658 te Nieuwveen (doopgetuige waren Bregje Cornelis en Cornelis Jacobse Maet), zie IV-A.

III-C  Jan Pieterse van de Geer, zoon van Pieter Janse van de Geer (II-B) en Annichje Thonis, timmerman en timmerman (aannemer), wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijk) en te Nieuwveen, is geboren rond 1605 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor 1653 te Nieuwveen. Jan verkoopt op donderdag 30 oktober 1625 te Nieuwveen een partij veenland voor 775 car. gulden. Jan wordt als voogd vermeld op donderdag 17 januari 1630 te Calslagen over de minderjarige kinderen van zijn broer Cornelis Pieterse van de Geer. Jan koopt op zondag 22 mei 1650 te Nieuwveen voor 45 gulden ťťn hond veenland. Jan koopt op donderdag 11 augustus 1650 te Nieuwveen voor 165 gulden drie veenakkertjes ter grootte van samen twee hond. Jan wordt vermeld als erflater op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen (hij bezat 6 morgen en 3 hond, d.i. ong. 5 1/2 ha, land in Calslagen, alsmede een huis ten noorden van de Nieuweveenschen dijk).. Jan werd hoogstens 48 jaar.<144..149>

Jan Pieterse verkoopt op 30.10.1625 voor 775 car. gulden een stuk land dat hij van zijn moeder "te erff genomen heeft"; het niet noemen van zijn vader geeft aan dat die dan reeds is overleden.
Op 17.1.1630 wordt hij als voogd vermeld over de minderjarige kinderen van zijn overleden broer Cornelis Pieterse.

Jan trouwt rond 1640 te Nieuwveen op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Marrighe Jacobs Maet ook genaamd Marritje, dochter van Jacob Maet. Marrighe, wonende te Nieuwveen (ten Noorden v.d. Nieuweveenschen Dijck), is geboren in 1620 (OS) te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Marrighe koopt op zondag 14 maart 1655 te Nieuwveen een perceeltje veenland in het Hol voor 200 gulden. Marrighe verkoopt op woensdag 3 mei 1656 te Nieuwveen drie veenakkers voor 99 gulden. Marrighe verkoopt op woensdag 3 mei 1656 te Nieuwveen een perceel akkers met schuur aan Corn. Janse vdG voor 180 gulden.<150..152>

Marrighe was later gehuwd (2) met Cornelis Meertense.<153..155>

Van Jan en Marrighe zijn vijf kinderen bekend:

1  Apollonia Jans van de Geer is geboren in 1642 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader op 4.5.1657., is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie IV-B.<156>

2  Adriana Jans van de Geer ook genaamd Ariaen en Ariaentje is geboren in 1643 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader van 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na 1690 te Nieuwveen en in ieder geval voor 4.2.1722, omdat zij in de afhandeling van het testament van haar broer Jacob niet meer genoemd wordt.. Adriana wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam van haar vader (haar komt toe op 22-jarige leeftijd de helft van 425 car. gulden, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens zal ze ontvangen een zilveren ketting, "tuijcen" en een uitzet).. Adriana wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen als erfgenaam van haar grootmoeder Annichje Thomas (samen met haar zus en broers ontvangt ze t.z.t. een stuk land in de Uitterbuurt van 950 r., vermindert met een schuld aan oom Arijen van 40 g. en aan oom Bonefaas voor 280 g.). Adriana is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen. Adriana wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename van haar oom Heijndrick. Adriana wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 te Nieuwveen als erfgename van haar broer Jacob (zij wordt zij bedacht met een legaat van 100 gulden).. Adriana werd minstens 47 jaar.<157..162>

Adriana had als voogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<163..174>

3  Pieter Janse van de Geer is geboren in 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie IV-C.<175>

4  Jacob Janse van de Geer, winkelier, wonende te Nieuwveen (Hoek van 't Blocklandt en Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1648 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van zijn vader op 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 26 januari 1722 te Nieuwveen (in 't Blocklandt). Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 als erfgenaam van zijn vader. Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1659 als erfgenaam van zijn grootmoeder van vaderszijde. Jacob koopt op maandag 29 januari 1674 te Nieuwveen een tweetal veenakkertjes in de Oosterpolder voor 300 g.. Jacob is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen. Jacob wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn overleden oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Jacob koopt op donderdag 28 januari 1683 te Nieuwveen in 't Nieuweveenschen Blocklandt voor 275 gulden een huis en erf met de ernaast gelegen akkertjes. Jacob koopt op zaterdag 26 augustus 1684 te in het Gerecht van Uithoorn een tuin met twee akkertjes in de polder van Blocklant. Jacob verkoopt op dinsdag 4 september 1685 te Nieuwveen voor 15 - 50 g. een veenakker in de Oosterpolder en enige veenakkertjes in de Ban van Calslagen. Jacob is schepen voor 1690 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 6 mei 1690 te Nieuwveen. Jacob heeft een testament gemaakt op zaterdag 6 mei 1690. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1694 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 14 mei 1695 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1697 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 10 mei 1698 te Nieuwveen. Jacob heeft een testament gemaakt op donderdag 3 juli 1698 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1700 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 7 mei 1701 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 3 mei 1704 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zondag 24 mei 1705 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zondag 24 mei 1705 te Nieuwveen. Jacob is schepen op donderdag 21 januari 1706 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1706 te Nieuwveen. Jacob is schepen op donderdag 17 mei 1708 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 11 mei 1709 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 31 mei 1710 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 16 mei 1711 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 7 mei 1712 te Nieuwveen. Jacob is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 20 mei 1719 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 21 maart 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 11 mei 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 1 augustus 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 24 oktober 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 23 november 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 7 augustus 1721 te Nieuwveen. Jacob wordt vermeld als erflater op woensdag 4 februari 1722 te Nieuwveen (Uit de inventaris en boedelscheiding na overlijden van Jacob en zijn vrouw Immetje blijkt, dat zij o.a.nalaten een huis, erf en schuur in het Hol in 't. Blokland. Het gaat om een groot huis met kamwinkel, voorhuis, keuken, kamer, achterhuis, zolder; voorts nog een klein huisje ernaast, schuur met zolder en werf). Jacob werd 74 jaar.<176..197>

Jacob had als voogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<198> Jacob trouwt te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 30 april 1679 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Immetje Anthonis van Swieten ook genaamd Immetje Theunis of Thomas, dochter van Anthonis van Swieten. Immetje, wonende te Hoek van 't Blocklandt en de Nieuweveenschen Dijk, is geboren rond 1645 en afkomstig uit Nieuwveen, is overleden op maandag 13 oktober 1721 te Nieuwveen (in 't Blocklandt), aldus ONA (J. v. Dorp) van 4.2.1722. Immetje werd ongeveer 76 jaar.<199>

Opvallend is dat zij in de 'Aantekeningen door dhr. Regt van kerkelijke huwelijken (nederduits-gereformeerd) in Nieuwveen' bij haar trouwen met Jacob Janse van de Geer te boek staat als Immetje THEUNIS van Swieten j.d. van Nieuwveen wonend in het Blokland. Opmerkelijk is dat we daarna het patroniem Theunis niet meer tegenkomen, haar naam is voortaan: Immetje T(H)OMAS (van Swieten/Zwieten).
Wat verder opvalt is, dat in geen enkel testament familie van haar kant genoemd wordt. In een testament van 3.7.1698, dat zij samen met haar man opmaakt, wordt wel haar dienstmaagd Maria Cornelis nadrukkelijk bedacht, tevens wordt vermeld dat ze 'doofagtig' is.

5  Dirck Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt in juli 1650 te Nieuwveen (doopgetuige waren Thomas Pieterse van de Geer (zie II-B.6) en Apollonia Dircks van de Geer (zie III-A)), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen dit blijkt uit een Verkoopacte van Marritje Jans Jongens cs., hierin worden zijn zussen en broers genoemd, hijzelf echter ontbreekt (zie: ORA, Nwv. van 7.12.1680).. Dirck wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn vader. Dirck wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn grootmoeder. Dirck werd hoogstens 30 jaar en 5 maanden.<200..202>

Dirck had als voogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<203>

III-D  Arijen Pieterse van de Geer ook genaamd Adriaen en Arien, zoon van Pieter Janse van de Geer (II-B) en Annichje Thonis, bakker en herbergier, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde), is geboren rond 1615 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden rond 1664 te Nieuwveen. Arijen verkoopt op maandag 19 april 1655 te Nieuwveen aan zijn broer Dirck een huis voor 1000 gulden met alle gereedschap dat bij de bakkerij hoort. Arijen verkoopt op maandag 17 april 1656 te Nieuwveen 3 hond veenland in het Hol voor 103 gulden.. Arijen wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam (van zijn broer Heijndrick). Arijen koopt op dinsdag 23 april 1658 te Nieuwveen een huis en erf in het Oosteijnde met een schuldbrief van 310 gulden. Arijen verkoopt op donderdag 12 februari 1660 te Nieuwveen een huis met erf in Het Oosteinde voor 282 g. en 10 st.. Arijen werd ongeveer 49 jaar.<204..209>

Arijen had als voogd Cornelis Thonisse.<210> Arijen trouwt rond 1644 op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Jonge Merrigjen Jans Jongens ook genaamd Marrichje (Marritje) Jans Jongens, dochter van Jan Janse Jongens en Machtelt Thonis. Jonge is geboren rond 1625 omdat zij niet voorkomt in het 'Hoofdgeld van Nieuweveen en Uitterbuurt van 1623', is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na dinsdag 17 februari 1654 te Nieuwveen vermoedelijk in het kraambed, als gevolg van de geboorte van Machteltje.. Jonge wordt vermeld op vrijdag 27 februari 1654 als erfgename van haar vader. Jonge wordt vermeld op zaterdag 17 april 1655 als overledene. Jonge werd minstens 29 jaar.<211..214>

Marritje was een jongere zus van Marrighen Jansdr. Jongens, die getrouwd was met Heijndrick, een broer van haar echtgenoot.

Van Arijen en Jonge zijn vier kinderen bekend:

1  Leuntje Ariens van de Geer te Nieuwveen, is geboren in 1645, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie IV-D.<215>

2  Jan Ariens van de Geer is geboren in 1649 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie IV-E.<216>

3  Pietgen Ariens van de Geer ook genaamd Pieter en Pietje, wonende te Nieuwveen en te Amsterdam, is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 17 juni 1652 te Nieuwveen (doopgetuige waren Heyndrick Pieterse van de Geer en Annighe Thomas (Thonis)). Pietgen wordt vermeld op maandag 19 april 1655 te Nieuwveen als erfgenaam van haar vader. Pietgen is doopgetuige van Arien Janse Fortuyn op vrijdag 12 januari 1674 te Nieuwveen. Pietgen wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename van haar oom en tante Heijndrick van de Geer en Merrichjen Jonges.<217,218>

Op 7.12.1680 (zie: ORA, Nieuwveen van die datum) is zij als erfgename van haar overleden oom Heijndrick van de Geer betrokken bij de verkoop van een stuk land van 50 roeden in 't Nieuweveensche Blocklandt ad. 100 gulden; hieruit blijkt tevens dat zij getrouwd is met Brew Pieterse Homma van der Bilt, molenaar te Amsterdam.

Pietgen was gehuwd met Brew Pieterse Homme van der Bilt. Brew, molenaar te Amsterdam, is geboren rond 1650.

4  Machteltje Ariens van de Geer is geboren in 1654 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na zaterdag 7 december 1680. Machteltje wordt vermeld op maandag 19 april 1655 te Nieuwveen als erfgename van haar vader. Machteltje wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 te Nieuwveen als erfgename van haar oom en tante Heijndrick van de Geer en Merrichjen Jonges. Machteltje is doopgetuige van Marritje Jans Fortuyn op zondag 31 oktober 1677 te Nieuwveen. Machteltje wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgename van haar oom en tante Heijndrick van de Geer en Merrichjen Jonges. Machteltje werd minstens 26 jaar.<219..222>

Machteltje was gehuwd met Octaeff Janse de Wael. Octaeff is geboren rond 1650.

In brondocument (verkoopacte Marriche Jans Jongens 7.12.1680) wordt hij genoemd als echtgenoot van Machteltge Arijens van de Geer.

Arijen trouwt op zondag 17 januari 1655, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) te Nieuwveen op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Aeffgen Cornelis Scheepmacker ook genaamd Jeffien, dochter van Dignom Alderts. Aeffgen is geboren rond 1622, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Aeffgen wordt vermeld op vrijdag 5 februari 1644 te Nieuwveen als erfgename van haar vader. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 te Nieuwveen een veenakkertje in de Uitterbuurt, groot 150 roeden, voor 43 gulden.. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 te Nieuwveen enkele veenakkertjes, groot 2 hond, in het Hol voor 105 gulden. Aeffgen verkoopt op donderdag 23 maart 1656 te Nieuwveen een veenakker in de Uitterbuurt, groot 2 hond, voor 84 gulden. Aeffgen verkoopt op maandag 17 april 1656 te Nieuwveen een veenakkertje, groot 1 hond, voor 45 gulden (betr. verk. dd. 7.4.1655).<223..225>

Na het overlijden van haar moeder stelt zij zich samen haar man Jan Cornelisse Venecae mede garant voor de zorg van haar drie broertjes: Engel (geb. 1633), Pieter (geb. 1636) en Jan (geb. 1640).
Na het overlijden van haar tweede man Arijen behoudt ze het vrije eigendom en volledig bezit over de nagelaten boedel met de verplichting om haar twee kinderen geboren uit het huwelijk met Arijen te verzorgen en goede scholing te geven (over de vier kinderen uit het eerdere huwelijk van haar man Arijen wordt in dit verband niet gesproken !); uit de erfenis van Arijen wordt tevens een bedrag van 60 Car. gulden vastgelegd, waarvan elk kind (daartoe behoren ook de vier kinderen, die overigens niet bij name genoemd worden, uit het eerste huwelijk van haar overleden man Arijen) een zesde deel zal ontvangen bij het bereiken van de leeftijd van 22 jaar of eerder bij huwelijk.

Aeffgen was eerder gehuwd (1) met Jan Cornelisse Venecae.<226..228> Aeffgen was later gehuwd (3) met Maerten Gerritse Coninck.<229,230>

Van Arijen en Aeffgen zijn twee kinderen bekend:

5  Jan Arijense van de Geer is geboren in 1656 en afkomstig uit aldus WA, Nieuwveen van 15.7.1665., is nederduits-gereformeerd gedoopt te Aalsmeer, zie IV-F.

6  Marritje Arijen van de Geer is geboren in 1657 aldus WA, Nieuwveen van 15.7.1665., is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat haar naam ontbreekt temidden van de andere broers en zussen bij de afhandeling v.d. erfenis van haar oom Heijndrick van de Geer. Marritje wordt vermeld op woensdag 15 juli 1665 als erfgename. Marritje werd hoogstens 23 jaar.<231,232>

Marritje heeft als bloedvoogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<233>

III-E  Bonefaas Pieterse van de Geer ook genaamd Boonefacijs en Bonifacius, zoon van Pieter Janse van de Geer (II-B) en Annichje Thonis, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren rond 1620, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat hij in een erfenisdeling v.z. oom Heijndrick van die datum niet meer genoemd wordt.. Bonefaas wordt vermeld op zondag 11 augustus 1641 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. vader; hem komt toe een veenakker van 75 r, in de Uitterbuurt, alsmede een bedrag van 1661 g en 18 st.. Bonefaas wordt vermeld op woensdag 17 oktober 1657 als erfgenaam in een test. v. z. broer Heijndrick.. Bonefaas koopt op vrijdag 5 mei 1662 te Nieuwveen voor 500 g. v.z. broer Heijndrick een huis in "t Nieuweveenschen Blocklandt. Bonefaas verkoopt op woensdag 20 augustus 1664 te Nieuwveen voor 750 g. een huis in Nieuwveen.. Bonefaas koopt op donderdag 9 oktober 1664 voor 225 g. een huis in het Nieuweveenschen Blocklandt. Bonefaas is schepen op woensdag 9 februari 1667 te Nieuwveen (zie ORA, Nwv. van die datum). Bonefaas werd hoogstens 60 jaar.<234..239>

Bonefaas had als voogd Cornelis Thonisse.<240> Bonefaas trouwt op zondag 12 november 1656, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) te Nieuwveen op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Neeltje Jans Verhoek, dochter van Jan Verhoek. Neeltje is geboren rond 1630 te 't Huys ter Lugt - een gehucht met een boerderij en een klein groepje huizen of huisjes, dat gezien vanuit de Uyterbuurt, gelegen was aan de overkant van de Drecht (onder Leimuiden), omdat het randgebied is viel het ook onder Uithoorn (Noord-Holland). Tot op de dag van vandaag bevindt zich aldaar een boerderij met de naam: Huis ter Lucht., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, zo blijkt uit de Verkoopacte van Marritje Jans Jongens en erfgenamen van die datum. Neeltje werd hoogstens 50 jaar.<241>

Van Bonefaas en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Annetje Bonefaas van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 december 1658 te Nieuwveen (doopgetuige was Loesje Jans van der Swaan (zie II-B.5)), is jong overleden voor zondag 20 november 1667. Annetje werd hoogstens 8 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

2  Pieter Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 21 maart 1660 te Nieuwveen (doopgetuige was Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3)), is jong overleden voor woensdag 11 januari 1662. Pieter werd hoogstens 1 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

3  Pieter Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 11 januari 1662 te Nieuwveen (doopgetuige waren Dirck Pieterse van de Geer (zie II-B.5) en Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3)), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat hij niet genoemd wordt in de Verkoopacte van Marritje Jans Jongens en erfgenamen van die datum. Pieter werd hoogstens 18 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<242>

4  Willem Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 juni 1664 te Nieuwveen (doopgetuige was Anneke Jans Verhoek), zie IV-G.

5  Annetje Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 20 november 1667 te Nieuwveen (doopgetuige waren Trijntje Ghijsberts van der Mij (zie II-B.5) en Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3)), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat zij niet genoemd wordt in de Verkoopacte van Marrtje Jans Jongens van die datum. Annetje werd hoogstens 13 jaar en 17 dagen.<243>

6  Thomas Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 23 september 1674 te Nieuwveen (doopgetuige was Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3)), is jong overleden voor woensdag 3 juni 1676. Thomas werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

7  Thomas Bonefaasse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 3 juni 1676 te Nieuwveen (doopgetuige was Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3)), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat hij niet genoemd wordt in de Verkoopacte van Marritje Jans Jongens van die datum. Thomas werd hoogstens 4 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<244>


Generatie IV

(van 1640 tot 1722)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1669 en 1709. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (12x), Haarlem (4x), Alkmaar (2x), Nieuwveen (in 't Blocklandt) en De Laat te Alkmaar.

IV-A  Claas Janse van de Geer ook genaamd Claes, zoon van Jan Dirckse van de Geer (III-B) en Jannnigje Dircks van Tol, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 10 november 1658 te Nieuwveen (doopgetuige waren Bregje Cornelis en Cornelis Jacobse Maet).

Cornelis Jacobse Maet (geb. ong. 1610) was een broer van Marrigje Jacobs Maet, die getrouwd was met zijn neef Jan Pieterse van de Geer.

Van Claas en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jannetje Claas van de Geer is geboren rond 1685 en afkomstig uit Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie V-A.

IV-B  Apollonia Jans van de Geer ook genaamd Leuntje, dochter van Jan Pieterse van de Geer (III-C) en Marrighe Jacobs Maet, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren in 1642 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader op 4.5.1657., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 6 mei 1690 te Nieuwveen, omdat zij niet genoemd wordt in het testament van haar broer Jacob Janse van de Geer van die datum.. Apollonia wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam van haar vader (dit houdt in dat ze op 22 jarige leeftijd de helft van 425 caroli gulden ontvangt, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens ontvangt ze dan een zilveren ketting met een zilveren 'tuijcen' en een uitzet). Apollonia wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 als erfgenaam van haar grootmoeder van vaderszijde. Apollonia is doopgetuige van Anna Pieters van de Geer op zondag 28 april 1669 te Nieuwveen. Apollonia is doopgetuige van Dirck Pieterse van de Geer op woensdag 5 januari 1678 te Nieuwveen. Apollonia wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgename van haar oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Apollonia werd hoogstens 48 jaar.<245..249>

Haar naam Apollonia kan een vernoeming zijn naar Apollonia Dircks van de Geer, wellicht is Apollonia Dircks ook doopgetuige geweest.

Apollonia had als voogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<250> Apollonia trouwt op donderdag 1 januari 1671 te Mijdrecht (bron: DTB Mijdrecht 1671, registratienummer 582, pagina 43) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerrit Cornelisse Lelijveld ook genaamd Lelyvelth en Lelijevelt, zoon van Cornelis Lelijveld. Gerrit, bouwman, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1640, is overleden voor woensdag 13 januari 1700, zo blijkt uit de boedelscheiding van die datum. Alias Lelyvelth. Alias Lelijevelt. Gerrit werd hoogstens 60 jaar.<251..254>

Van Gerrit en Apollonia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Gerritse Lelijveld is geboren rond 1673, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie V-B.

2  Aaltje Gerrits Lelijveld is geboren rond 1675, is nederduits-gereformeerd gedoopt, zie V-C.
IV-C  Pieter Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (III-C) en Marrighe Jacobs Maet, schoenlapper, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde tegenover de Uiterbuurt), is geboren in 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 4 oktober 1714. Pieter wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. vader. Pieter wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. grootmoeder. Pieter koopt op donderdag 7 november 1669 te Nieuwveen een huis met akkertjes in 't Oosteijnde. Pieter is schepen in 1675 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 30 januari 1676 te Nieuwveen (zie: ORA, Nieuwveen van die datum).. Pieter wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgenaam (betr. verk. uit erfenis v.z. oom Heijndrick). Pieter wordt vermeld op maandag 20 oktober 1681 te Nieuwveen als verkoper. Pieter heeft een testament gemaakt op vrijdag 22 april 1689 te Nieuwveen (ten Huize van de Testateurs). Pieter wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 als erfgenaam v.z. broer Jacob. Pieter is schepen op vrijdag 9 juni 1690 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op zaterdag 2 mei 1693 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op zaterdag 29 mei 1694 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 12 mei 1695 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester in juni 1695 te Nieuwveen. Pieter werd hoogstens 69 jaar.<255..267>

Pieter had als voogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<268..270> Pieter trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 28 november 1666 te Nieuwveen op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Grietje Jans van Dobben, dochter van Jan van Dobben en Willemtje. Grietje, wonende te Nieuwveen (in 't Oosteijnde), is geboren rond 1645 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na dinsdag 5 augustus 1721 op grond van het gegeven, dat we haar op die datum voor het laatst genoemd wordt als doopgetuige.. Grietje wordt vermeld op vrijdag 22 april 1689 te Nieuwveen als testatrice. Grietje verkoopt op donderdag 4 oktober 1714 5/6 deel v.e. huis met erf en akkertjes erachter in 't Oosteijnde aan haar zoon; zij gaat wonen in de achterkeuken en ontvangt jaarlijks 25 manden turf en rente over een geleend bedrag van 100 gulden en 20 stuivers.. Grietje is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op zondag 21 juli 1720 te Nieuwveen. Grietje is doopgetuige van Grietje Jans van de Geer op dinsdag 5 augustus 1721 te Nieuwveen. Grietje werd minstens 76 jaar.<271,272>

Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Pieters van de Geer ook genaamd Annetje en Anichen, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 april 1669 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1669, archief 131.1.17, registratienummer 1, pagina 42) (doopgetuige waren Apollonia Jans van de Geer (zie IV-B) en Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3)), is overleden na vrijdag 15 mei 1722 te Nieuwveen, omdat zij op die datum nog genoemd wordt met de aanduiding 'ongetrouwde dochter'.. Anna is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op zondag 26 februari 1708 te Nieuwveen. Anna is doopgetuige van Pieter Krijnse de Jong op zondag 16 juni 1709 te Nieuwveen. Anna is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op maandag 2 mei 1712 te Nieuwveen. Anna wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam van haar vader. Anna werd minstens 53 jaar en 17 dagen.<273,274>

2  Willemtje Pieters van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 september 1673 te Nieuwveen (doopgetuige waren Franck Janse van Dobben en Beatrix Jans van Dobben), zie V-D.

3  Jan Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer (zie III-C.4) en Adriana Jans van de Geer (zie III-C.2)), zie V-E.

4  Dirck Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 5 januari 1678 te Nieuwveen (doopgetuige was Apollonia Jans van de Geer (zie IV-B)), is overleden (vermoedelijk op jonge leeftijd)..

5  Hendrik Pieterse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 11 augustus 1680 te Nieuwveen (doopgetuige was Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3)), is overleden (vermoedelijk op jonge leeftijd)..

IV-D  Leuntje Ariens van de Geer ook genaamd Leuntge, dochter van Arijen Pieterse van de Geer (III-D) en Jonge Merrigjen Jans Jongens, wonende te Nieuwveen en te 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren in 1645, is nederduits-gereformeerd gedoopt, wonende te Nieuwveen, is overleden na zondag 1 juli 1685. Leuntje wordt vermeld op maandag 19 april 1655 als erfgename. Leuntje wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename (van haar overleden oom Heijndrick Pieterse). Leuntje werd minstens 40 jaar.<275..277>

In het trouwboek van Nieuwveen staat, dat ze woont in 't Nieuweveensche Blockland, vermoedelijk was dat ten huize van haar oom Heijndrick Pieterse van de Geer en haar tante Marrichje Jans Jongens.

Leuntje trouwt (kerk) op zondag 16 juli 1673 te Nieuwveen (nederduits-gereformeerd) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Gerritse Fortuyn ook genaamd Vertuijn, zoon van Gerrit Jans Fortuyn. Jan, wonende te 't Huys ter Lugt en te Nieuwveen, is geboren in 1645 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt.

Jan was eerder gehuwd (1) met Lijsbet (Davids?).<278,279>

Van Jan en Leuntje zijn zes kinderen bekend:

1  Arien Janse Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 12 januari 1674 te Nieuwveen (doopgetuige was Pietgen Ariens van de Geer (zie III-D.3)).

2  Gerrit Janse Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 8 maart 1676 te Nieuwveen (doopgetuige was Trijntje Gerrits (Fortuyn)).

3  Marritje Jans Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 31 oktober 1677 te Nieuwveen (doopgetuige was Machteltje Ariens van de Geer (zie III-D.4)).

4  Willemtje Jans Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 mei 1681 te Nieuwveen (doopgetuige was Geertje Jans (Fortuyn)).

5  Trijntje Jans Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 juli 1685 te Nieuwveen (doopgetuige was Geertje Jans (Fortuyn)).

6  Arie Janse Fortuyn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 juli 1685 te Nieuwveen (doopgetuige was Geertje Jans Fortuyn).

IV-E  Jan Ariens van de Geer ook genaamd Jan Arijens en Jan Adriaanse, zoon van Arijen Pieterse van de Geer (III-D) en Jonge Merrigjen Jans Jongens, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren in 1649 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor donderdag 22 april 1717 te Nieuwveen. Jan wordt vermeld op maandag 19 april 1655 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn vader. Jan wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgenaam (tevens met procuratie van de echtg. v.z. zuster Pietje). Jan werd hoogstens 68 jaar.<280..283>

Jan trouwt in 1680 (OS) op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Martien Cornelis Boer, dochter van Cornelis Boer. Martien, wonende te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is geboren rond 1650.

Van Jan en Martien is een kind bekend:

1  Arie Jansse van de Geer is geboren te Nieuwveen (in 't Blocklandt), is rooms-katholiek gedoopt op vrijdag 18 september 1682 te Zevenhoven (doopgetuige waren Cornelis Cornelisse Boer en Egie Cornelis Brunswijck).

Jan was gehuwd (2) met Maria Gerrits Verhol, dochter van Gerrit Verhol. Maria, wonende te 't Bloklant in 't Hol, is geboren rond 1650, is overleden na donderdag 22 april 1717 te Nieuwveen. Maria werd minstens 67 jaar.<284>

IV-F  Jan Arijense van de Geer ook genaamd Jan Veen, zoon van Arijen Pieterse van de Geer (III-D) en Aeffgen Cornelis Scheepmacker, wonende te Alkmaar, is geboren in 1656 en afkomstig uit aldus WA, Nieuwveen van 15.7.1665., is nederduits-gereformeerd gedoopt te Aalsmeer. Jan wordt vermeld op woensdag 15 juli 1665 als erfgenaam. Jan wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. oom Heijndrick van de Geer, hierin staat dat hij ook bekend is onder de naam: Jan VEEN..<285,286>

Jan heeft als bloedvoogd Heijndrick Pieterse van de Geer (zie II-B.3).<287> Jan trouwt op zondag 25 februari 1680 te Alkmaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maartje Jans. Maartje is geboren rond 1655.

Voor haar huwelijk staat ze vermeld als weduwe op de Laat te Alkmaar.

Van Jan en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Marijtje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 juni 1682 te Alkmaar.

Marijtje gaat in ondertrouw op zondag 9 april 1719 te Alkmaar, trouwt op zondag 23 april 1719 te Alkmaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Hendrik Dikman. Hendrik is geboren rond 1680 en afkomstig uit Brandenburg tot Bergen.

2  Dieuwertje Jans van de Geer is geboren rond 1684 te Alkmaar, zie V-F.

3  Arie Janse van de Geer is afkomstig uit De Laat te Alkmaar, is gedoopt rond 1685.

Arie gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op zondag 22 mei 1712 te Alkmaar, trouwt te Alkmaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 5 juni 1712 te Alkmaar op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Maria Kramers. Maria is geboren rond 1685 en afkomstig uit Alkmaar (Lommertsedijk).

naam: j.d. i de Lommersteegh

IV-G  Willem Bonefaasse van de Geer, zoon van Bonefaas Pieterse van de Geer (III-E) en Neeltje Jans Verhoek, wonende te Haarlem (B. Haarlemmerstraat) en te Haarlem (Korte Rosestraat), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 juni 1664 te Nieuwveen (doopgetuige was Anneke Jans Verhoek). Willem wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. oom Heijndrick. Willem verkoopt op maandag 20 oktober 1681 te Nieuwveen een huis in 't Blocklandt voor 120 gulden samen met zijn voogden Pieter Janse van de Geer en Ghijsbert Ghijsbertse van der Maen.<288,289>

Willem gaat in ondertrouw te Haarlem of gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op donderdag 15 april 1700, trouwt op maandag 31 mei 1700 te Haarlem op 35-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Lijsbeth Willems van der Hoeff, dochter van Willem van der Hoeff. Lijsbeth, wonende te Haarlem (Scheepmakersdijk), is geboren rond 1670, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is begraven op woensdag 11 februari 1705 te Haarlem (Noorderkerkhof). Lijsbeth werd ongeveer 35 jaar.

Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Claas Jans ter Burg.<290>

Van Willem en Lijsbeth zijn drie kinderen bekend:

1  N.N. van de Geer is geboren rond 1701, is begraven op zaterdag 21 oktober 1702 te Haarlem (Noorderkerkhof). N werd ongeveer 1 jaar.

2  Bonifaas Willemsz. van de Geer is gedoopt op maandag 17 april 1702 te Haarlem (doopgetuige was Geertruij Willems van der Hoeff), is begraven op zaterdag 23 september 1702 te Haarlem (Noorderkerkehof). Bonifaas werd 5 maanden en 6 dagen.

3  Neeltje Willemsdr. van de Geer is gedoopt op zondag 18 januari 1705 te Haarlem (doopgetuige was Geertruij Willems van der Hoeff), is begraven op woensdag 21 oktober 1705 te Haarlem (Noorderkerkhof). Neeltje werd 9 maanden en 3 dagen.

Willem gaat in ondertrouw te Haarlem of gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op zondag 19 april 1705, trouwt te Haarlem, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 3 mei 1705 op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 35-jarige Johanna van Zijl ook genaamd Anna. Johanna, wonende te Haarlem (St. Jansstraat [mei 1705]), is geboren rond 1670 en afkomstig uit Den Haag, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is begraven op maandag 18 maart 1715 te Haarlem (Noorderkerkhof). Johanna werd ongeveer 45 jaar.

Van Willem en Johanna zijn twee kinderen bekend:

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 19 mei 1706 te Haarlem.

5  Cornelis Willemsz. van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 28 augustus 1709 te Haarlem (doopgetuige was Gerritje van Zijl en Gerrit van Zijl).


Generatie V

(van 1669 tot 1758)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1701 en 1722. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (12x), Zevenhoven (7x) en Alkmaar (3x).

V-A  Jannetje Claas van de Geer ook genaamd Jannetje Claes, dochter van Claas Janse van de Geer (IV-A), wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1685 en afkomstig uit Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na zondag 30 oktober 1735. Jannetje is doopgetuige van Pieter Claesse Bruijn op zondag 14 maart 1728 te Nieuwveen. Jannetje is doopgetuige van Maarten Claesse Bruijn op zondag 25 februari 1731 te Nieuwveen. Jannetje is doopgetuige van Maarten Claesse Bruijn op woensdag 11 maart 1733 te Nieuwveen. Jannetje is doopgetuige van Marretje Jans Bruijn op zondag 9 mei 1734 te Nieuwveen. Jannetje is doopgetuige van Dirk Janse Bruijn op zondag 30 oktober 1735 te Nieuwveen. Jannetje werd minstens 50 jaar.

Jannetje trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 8 juni 1704 te Nieuwveen op ongeveer 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrik Jansz de Bruijn, zoon van Jan Simonsz de Bruijn en Marritje Spaer. Hendrik, armmeester, wonende te Nieuwveen, is afkomstig uit Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 augustus 1683 te Nieuwveen, is overleden op maandag 6 mei 1748 te Nieuwveen (impost f. 3.-). Hendrik is schepen op woensdag 14 mei 1727 te Nieuwveen. Hendrik is schepen op maandag 3 mei 1728 te Nieuwveen. Hendrik is op woensdag 23 september 1733 te Nieuwveen belastingplichtig voor f. 2,5 voor een huis en grond. Hendrik is doopgetuige van Dirk Janse Bruijn op zondag 30 oktober 1735 te Nieuwveen. Hendrik werd 64 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<291,292>

Hij is de naaste buurman van Zacharias Mouton, zo blijkt uit een koopacte van Zach. Mouton (zie: ORA, Nieuwveen van 26.9.1747).

Van Hendrik en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Claes Hendrikse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 26 november 1704 te Nieuwveen (doopgetuige was Neeltje Jans de Bruijn), zie VI-A.

2  Jan Hendrikse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 23 juli 1710 te Nieuwveen (doopgetuige was Marritje Hendriks van der Zijl), zie VI-B.

3  Leuntje Hendriks Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 19 maart 1713 te Nieuwveen (doopgetuige was Marritje Hendriks van der Zijl). Leuntje is doopgetuige van Jannetje Claes Bruijn op zondag 12 februari 1730 te Nieuwveen.
V-B  Cornelis Gerritse Lelijveld ook genaamd Lelijeveld en Lelijvelt, zoon van Gerrit Cornelisse Lelijveld (IV-B) en Apollonia Jans van de Geer, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1673, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 14 november 1748. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 te Nieuwveen als verkoper. Cornelis is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 te Nieuwveen. Cornelis is doopgetuige van Cornelis Pieterse van de Geer op donderdag 14 november 1748 te Nieuwveen. Cornelis werd minstens 75 jaar.<293>

Cornelis was voogd van Cornelis Willemse van Gailwijk (zie V-C.2).<294..296> Cornelis was voogd van Pieter Willemse van Gailwijk (zie V-C.1).<297..299> Cornelis trouwt op zondag 19 oktober 1704 te Zevenhoven, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Marretje Jans Brouwer, dochter van Jan Cornelisse Brouwer. Marretje, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1680, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na donderdag 14 november 1748. Marretje is doopgetuige van Trijntje Cornelis Lelijveld op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven. Marretje is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 te Nieuwveen. Marretje is doopgetuige van Cornelis Pieterse van de Geer op donderdag 14 november 1748 te Nieuwveen. Marretje werd minstens 68 jaar.

Van Cornelis en Marretje zijn zeven kinderen bekend:

1  Leuntje Cornelis Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op dinsdag 22 december 1705 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld (zie V-C)).

2  Johannes Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 16 juni 1707 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld (zie V-C)).

3  Gerrit Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zaterdag 21 december 1709 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Gerrits Lelijveld (zie V-C)).

4  Jacob Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 november 1711 te Zevenhoven.

5  Trijntje Cornelis Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie V-B) en Aaltje Jans Brouwer), zie VI-C.

6  Jan Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 27 oktober 1715 te Zevenhoven (doopgetuige was Aaltje Jans Brouwer).

7  Meerten Cornelisse Lelijveld is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 april 1718 te Zevenhoven (doopgetuige was Willempje Jans Brouwer).

V-C  Aaltje Gerrits Lelijveld ook genaamd Lelijeveld, dochter van Gerrit Cornelisse Lelijveld (IV-B) en Apollonia Jans van de Geer, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven, is geboren rond 1675, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor woensdag 4 februari 1722 te Nieuwveen, zo blijkt uit een erfenisdeling van die datum.. Aaltje wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 te Nieuwveen als erfgenaam van haar overleden vade.. Aaltje wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 als erfgenaam. Aaltje is doopgetuige van Leuntje Cornelis Lelijveld op dinsdag 22 december 1705 te Zevenhoven. Aaltje is doopgetuige van Johannes Cornelisse Lelijveld op donderdag 16 juni 1707 te Zevenhoven. Aaltje is doopgetuige van Gerrit Cornelisse Lelijveld op zaterdag 21 december 1709 te Zevenhoven. Aaltje werd hoogstens 47 jaar.<300,301>

Aaltje trouwt rond 1695 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Willem Pieterse van Gailwijk. Willem, wonende te Aan de Hoef onder Sevenhoven (ter Andere Zijde), is geboren rond 1670, is overleden na 1722. Willem wordt vermeld op woensdag 13 januari 1700 te Nieuwveen als erfgenaam v.z. schoonvader.. Willem werd minstens 52 jaar.<302>

Van Willem en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Willemse van Gailwijk, wonende te Aan de Hoef onder Mijdregt, is geboren in 1701 te Nieuwveen. Pieter wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 te Nieuwveen als minderjarige.<303,304>

Pieter had als voogd Cornelis Gerritse Lelijveld (zie V-B).<305>

2  Cornelis Willemse van Gailwijk, wonende te Aan de Hoef onder Mijdregt, is geboren in 1707 te Nieuwveen. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 als minderjarige.<306,307>

Cornelis had als voogd Cornelis Gerritse Lelijveld (zie V-B).<308>

V-D  Willemtje Pieters van de Geer, dochter van Pieter Janse van de Geer (IV-C) en Grietje Jans van Dobben, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 24 september 1673 te Nieuwveen (doopgetuige waren Franck Janse van Dobben en Beatrix Jans van Dobben). Willemtje wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam i.v.m. een koopovereenkomst tussen haar moeder en broer Jan m.b.t. ouderlijke woning..<309>

Willemtje trouwt (kerk) op zondag 29 november 1705 te Nieuwveen op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Quirin Pieterse de Jong ook genaamd Krijn, zoon van Pieter Cornelisz. de Jongh en Neeltje Crijns Rietveld. Quirin, wonende te Nieuwveen, is gedoopt op zondag 21 december 1681 te Nieuwveen (doopgetuige waren Ariaantje Crijnen en Cornelis Crijnen). Quirin is schepen op donderdag 2 juni 1707 te Nieuwveen. Quirin wordt vermeld op donderdag 4 oktober 1714 als erfgenaam. Quirin is kerkmeester op vrijdag 26 mei 1724 te Nieuwveen.<310..312>

Van Quirin en Willemtje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Krijns de Jong is nederduits-gereformeerd gedoopt op vrijdag 1 oktober 1706 te Nieuwveen (doopgetuige was Neeltje Crijns Rietveld).

2  Grietje Krijns de Jong is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 februari 1708 te Nieuwveen (doopgetuige waren Anna Pieters van de Geer (zie IV-C.1) en Jan Pieterse van de Geer (zie V-E)), is overleden voor 1712. Grietje werd hoogstens 3 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  Pieter Krijnse de Jong is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 16 juni 1709 te Nieuwveen (doopgetuige was Anna Pieters van de Geer (zie IV-C.1)).

4  Grietje Krijns de Jong is nederduits-gereformeerd gedoopt op maandag 2 mei 1712 te Nieuwveen (doopgetuige was Anna Pieters van de Geer (zie IV-C.1)).
V-E  Jan Pieterse van de Geer, zoon van Pieter Janse van de Geer (IV-C) en Grietje Jans van Dobben, winkelier en mr. schoenmaker, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde in de Agterhoekse Polder), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer (zie III-C.4) en Adriana Jans van de Geer (zie III-C.2)), is overleden op donderdag 1 juni 1758 te Nieuwveen aangifte geschiedt onder de klasse van drie gulden., is begraven op vrijdag 10 maart 1769 te Nieuwveen in de Gereformeerde kerk van Nieuwveen onder grafsteen regula 1, nr.13. Jan is schepen op donderdag 21 mei 1705 te Nieuwveen. Jan is weesmeester op donderdag 21 mei 1705 te Nieuwveen. Jan is doopgetuige van Grietje Krijns de Jong op zondag 26 februari 1708 te Nieuwveen. Jan is kerkmeester op donderdag 17 mei 1708 te Nieuwveen. Jan is armmeester op zaterdag 11 mei 1709 te Nieuwveen. Jan is armmeester op zaterdag 31 mei 1710 te Nieuwveen. Jan is schepen op zaterdag 27 mei 1713 te Nieuwveen. Jan is schepen op zaterdag 12 mei 1714 te Nieuwveen. Jan koopt op donderdag 4 oktober 1714 te Nieuwveen de ouderlijke woning in 't Oosteijnde v. Nieuwveen; zijn moeder gaat wonen in de achterkeuken voor wie hij zorgplichtig is.. Jan is kerkmeester op zaterdag 20 mei 1719 te Nieuwveen. Jan is kerkmeester op zaterdag 11 mei 1720 te Nieuwveen (zie ook de Koopacte van Cornelis Jacobse van de Geer, ORA, Nieuwveen van 2.8.1720). Jan is schepen op maandag 3 mei 1728 te Nieuwveen. Jan wordt vermeld op woensdag 9 februari 1729 als landeigenaar (hij bezat een stuk land naast de Remonstrantse kerk van Sevenhoven; zie de belendingen in ORA, Nieuwveen 9.2.1729 p. 163v.). Jan is schepen op dinsdag 31 mei 1729 te Nieuwveen (zie ook ORA, Nieuwveen van 10.8.1729 en 2.1.1730). Jan is armmeester op vrijdag 28 april 1730 te Nieuwveen. Jan is armmeester in 1731 te Nieuwveen (hij was tevens rendant). Jan is op maandag 29 januari 1731 te Nieuwveen belastingplichtig voor 32 gulden vanwege het bezit van een huis. Jan is weesmeester op dinsdag 4 november 1732 te Nieuwveen (zie ORA, Nieuwveen van 4.11.1732). Jan is armmeester op dinsdag 11 augustus 1733 te Nieuwveen. Jan is schepen op woensdag 16 mei 1736 te Nieuwveen. Jan is schepen op dinsdag 4 juni 1737 te Nieuwveen. Jan is schepen op donderdag 15 mei 1738 te Nieuwveen. Jan is schepen in mei 1739 te Nieuwveen. Jan is schepen op maandag 13 juni 1740 te Nieuwveen (verg. ook: ORA, Nieuwveen 14.3.1740). Jan is schepen op maandag 13 juni 1740 te Nieuwveen. Jan is armmeester op maandag 13 juni 1740 te Nieuwveen. Jan is armmeester in 1741 te Nieuwveen van de Buijten Armen van Nieuwveen (idem in 1742). Jan is armmeester op maandag 29 mei 1741 te Nieuwveen (zie ook: het Capitaal boekje van de Groote Armen v. Nieuwveen). Jan is schepen op vrijdag 12 januari 1742 (zie: ORA, Nieuwveen 12.1.1742). Jan is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 12 mei 1743 te Nieuwveen. Jan is kerkmeester op donderdag 23 mei 1743 te Nieuwveen. Jan is schepen op woensdag 29 mei 1743 te Nieuwveen. Jan is schepen op zondag 6 juni 1745 te Nieuwveen. Jan is schepen op zaterdag 28 mei 1746 te Nieuwveen. Jan is diaken in 1747 te Nieuwveen (idem in 1750 en 1751). Jan is schepen op woensdag 29 maart 1747 te Nieuwveen (zie: ORA, Nieuwveen van 29.3.1747).. Jan is armmeester op dinsdag 18 juli 1747 te Nieuwveen. Jan is armmeester op donderdag 23 mei 1748 te Nieuwveen (zie ook: Commissieboek Nieuwveen bij 1740). Jan is armmeester op donderdag 23 oktober 1749 te Nieuwveen. Jan is weesmeester op donderdag 7 mei 1750 te Nieuwveen. Jan is armmeester op dinsdag 26 mei 1750 te Nieuwveen (zie ook: het Capitaal boekje van de Groote Armen v. Nieuwveen). Jan wordt vermeld als erflater op zaterdag 4 februari 1769 te Nieuwveen. Jan wordt vermeld als erflater op vrijdag 10 maart 1769 te Nieuwveen. Jan werd 82 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<313..335>

In zijn winkel verkoopt hij eetwaren (o.a. melk) en winkelwaren als kousen, klederen, wollen en linnen, garen, band en klompen, tevens maakt en repareert hij schoenen, zo blijkt uit het Capitaal boekje van de Groote Armen van Nieuwveen (GAH, kast 20). Het Capitaalboekje maakt voorts nog melding van het feit, dat hij in 1737 een reis naar Den Haag heeft ondernomen op kosten van de Diaconie, tenslotte verzoekt hij in datzelfde jaar de ambachtsheeren om een "stuijver te setten op ijden roede voor den buijten armen".

Hij heeft gedurende zijn leven vele functies bekleed in kerk en openbaar bestuur. Het ambt van kroosheemraad hield in, dat hij hij toezicht moest houden op het zuiveren van de sloten in de polder. Vanaf 1749 houdt de benoeming tot schepen tevens de benoeming tot kroosheemraad in.

Jan was voogd over de kinderen van Pieter Antonisse Rietveld.<336..344> Jan trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 22 april 1714 te Nieuwveen op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Marretje Antonis Rietveld ook genaamd Marretje Teunis, dochter van Antonis Pieterse Rietveld en Grietje Matthijs Croes. Marretje, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde), is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1689 te Nieuwveen (doopgetuige waren Catharina Matthijs Croes en Jan Janse Piron), is overleden na zondag 6 september 1744 te Nieuwveen, omdat zij op die datum het laatst voorkomt als doopgetuige van haar kleindochter Marretje Pieterse van de Geer.. Marretje is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 12 mei 1743 te Nieuwveen. Marretje is doopgetuige van Marretje Pieters van de Geer op zondag 6 september 1744 te Nieuwveen van Marretje Pieters van de Geer. Marretje werd minstens 54 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Marretje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Janse van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer (zie III-C.4) en Grietje Jans van Dobben (zie IV-C)), zie VI-D.

2  Grietje Jans van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 21 juli 1720 te Nieuwveen (doopgetuige waren Grietje Jans van Dobben (zie IV-C) en Grietje Matthijs Croes), is overleden voor 1721. Grietje werd hoogstens 5 maanden en 11 dagen.

3  Grietje Jans van de Geer ook genaamd Geretje, wonende te Nieuwveen (Oosteijnde in de Agterdijkse Polder), is nederduits-gereformeerd gedoopt op dinsdag 5 augustus 1721 te Nieuwveen (doopgetuige waren Grietje Matthijs Croes en Grietje Jans van Dobben (zie IV-C)), is overleden op dinsdag 17 mei 1796 te Nieuwveen (aangifte geschiedt pro deo). Grietje wordt vermeld op zaterdag 4 februari 1769 te Nieuwveen als erfgename van haar ouders. Grietje koopt op dinsdag 21 februari 1769 te Nieuwveen voor 60 gulden van haar broer de helft v.e. huis en erf, gelegen in 't Oosteijnde v. Nieuwveen. Grietje wordt vermeld op vrijdag 10 maart 1769 te Nieuwveen als erfgename van haar ouders en krijgt daarmee een deel van de inboedel en een aandeel in een obligatie ad. 1000 gulden.. Grietje verkoopt in 1773 te Nieuwveen aan de diakonie haar goederen voor 30 g., 18st., 8 p.. Grietje werd 74 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<345..349>

V-F  Dieuwertje Jans van de Geer, dochter van Jan Arijense van de Geer (IV-F) en Maartje Jans, is geboren rond 1684 te Alkmaar, is begraven op maandag 19 augustus 1737 te Alkmaar. Dieuwertje werd ongeveer 53 jaar.

Dieuwertje gaat in ondertrouw (nederduits-gereformeerd) op zondag 10 mei 1716 te Alkmaar, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 24 mei 1716 te Alkmaar op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jacob Jans Kuijlenburg. Jacob is geboren rond 1680.

Zij woonden beiden voor hun huwelijk op de te Laat te Alkmaar.

Van Jacob en Dieuwertje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Kuijlenburg is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 1 augustus 1717 te Alkmaar, is overleden voor donderdag 21 november 1720. Jan werd hoogstens 3 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

2  Jan Kuijlenburg is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 21 november 1720 te Alkmaar.

3  Aagje Kuijlenburg is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 15 februari 1722 te Alkmaar.


Generatie VI

(van 1701 tot 1798)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1728 en 1750. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (13x).

VI-A  Claes Hendrikse Bruijn, zoon van Hendrik Jansz de Bruijn (V-A) en Jannetje Claas van de Geer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 26 november 1704 te Nieuwveen (doopgetuige was Neeltje Jans de Bruijn).

Claes trouwt in mei 1727, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) in mei 1727 te Nieuwveen op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Marretje Cornelis Blokland. Marretje is geboren rond 1705, is nederduits-gereformeerd gedoopt.

Van Claes en Marretje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Claesse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Nieuwveen (doopgetuige was Jannetje Claas van de Geer (zie V-A)).

2  Jannetje Claes Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 februari 1730 te Nieuwveen (doopgetuige was Leuntje Hendriks Bruijn (zie V-A.3)).

3  Maarten Claesse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 februari 1731 te Nieuwveen (doopgetuige was Jannetje Claas van de Geer (zie V-A)), is overleden voor 1733. Maarten werd hoogstens 1 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

4  Maarten Claesse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 11 maart 1733 te Nieuwveen (doopgetuige was Jannetje Claas van de Geer (zie V-A)).

5  Jan Claesse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 2 oktober 1735 te Nieuwveen (doopgetuige was Cornelia Dirkse Klok).

VI-B  Jan Hendrikse Bruijn, zoon van Hendrik Jansz de Bruijn (V-A) en Jannetje Claas van de Geer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 23 juli 1710 te Nieuwveen (doopgetuige was Marritje Hendriks van der Zijl), is overleden op maandag 10 april 1780 te Nieuwveen (pro deo). Jan werd 69 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 4 april 1733 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia Dirkse Klok ook genaamd Klok. Cornelia is geboren rond 1710 en afkomstig uit Mijdrecht, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Cornelia is doopgetuige van Jan Claesse Bruijn op zondag 2 oktober 1735 te Nieuwveen.

Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Marretje Jans Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 9 mei 1734 te Nieuwveen (doopgetuige was Jannetje Claas van de Geer (zie V-A)).

2  Dirk Janse Bruijn is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 30 oktober 1735 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jannetje Claas van de Geer (zie V-A) en Hendrik Jansz de Bruijn).
VI-C  Trijntje Cornelis Lelijveld, dochter van Cornelis Gerritse Lelijveld (V-B) en Marretje Jans Brouwer, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 30 april 1713 te Zevenhoven (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie V-B) en Aaltje Jans Brouwer), is overleden op woensdag 26 juni 1771 te Nieuwveen (aangifte wordt gedaan onder de klasse van drie gulden). Trijntje werd 58 jaar, 1 maand en 27 dagen.<350>

Zij doet samen met haar echtgenoot belijdenis van haar geloof in Nieuwveen op 27.9.1742.

Trijntje trouwt (kerk) op donderdag 5 mei 1740 te Zevenhoven (zijn vader betaalt het bruidegomspak) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Janse van de Geer, zie VI-D.<351>

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Pieterse van de Geer is geboren op woensdag 8 mei 1743 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1743 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jan Pieterse van de Geer (zie V-E) en Marretje Antonis Rietveld), zie VII.

2  Marretje Pieters van de Geer is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1744 te Nieuwveen (doopgetuige waren Cornelis Gerritse Lelijveld (zie V-B), Marretje Jans Brouwer en Marretje Antonis Rietveld (zie V-E)), is overleden op woensdag 11 februari 1750 te Nieuwveen. Marretje werd 5 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Cornelis Pieterse van de Geer is gedoopt op donderdag 14 november 1748 te Nieuwveen (doopgetuige waren Marretje Jans Brouwer (zie V-B) en Cornelis Gerritse Lelijveld), is overleden op vrijdag 15 november 1748 te Nieuwveen. Cornelis werd 1 dag.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 11 februari 1750, is overleden op woensdag 11 februari 1750.

naam: Vermeld wordt: 'lijk van een kind'.
VI-D  Pieter Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (V-E) en Marretje Antonis Rietveld, winkelier, schoenmaker en meesterknecht in de Sayhal van Nieuwveen, wonende te Nieuwveen (Agterdijkse Polder), te Haarlem (Zoetestraat) en te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jacob Janse van de Geer (zie III-C.4) en Grietje Jans van Dobben (zie IV-C)), is overleden op zaterdag 7 juli 1798 te Nieuwveen (aangifte vindt plaats onder de classis van drie gulden). Pieter koopt op zaterdag 28 mei 1740 te Nieuwveen een huis (tevens 'bouhuijs') met bijbehorend erf en schuren in de Achterdijkse Polder, gelegen ten noorden van de Nieuweveenschen dijk, voor de somme van 140 guldens, hetgeen hij vermoedelijk geheel of gedeeltelijk leende van zijn vader (zie ook ONA, not. Corn. Bosch, Nieuwveen van 4.2.1769).. Pieter is schepen op dinsdag 12 juni 1742 te Nieuwveen. Pieter is schepen op woensdag 29 mei 1743 te Nieuwveen. Pieter is diaken in 1746 te Nieuwveen (zie: Kerkeraadshandelingen Geref. Kerk - Nieuwveen). Pieter is schepen op donderdag 11 mei 1747 te Nieuwveen. Pieter is schepen in 1749 te Nieuwveen [zie: Commissieboek Nieuwveen, waaruit blijkt dat hij dit ambt uitoefende over een periode die loopt van ong. 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter koopt op dinsdag 4 februari 1749 te Nieuwveen een huijs, erve en schuren en bijbehorend teeltuijntje in de Agterhoekse Polder, gelegen naast zijn bouhuijs (=boerderij) voor 157 gulden. Pieter is diaken in 1752 te Nieuwveen. Pieter is diaken op dinsdag 22 mei 1753 te Nieuwveen (in dezelfde hoedanigheid vermeld op 11.6.1753). Pieter is armmeester op donderdag 31 mei 1753 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op donderdag 31 mei 1753 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op donderdag 31 mei 1753 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op donderdag 31 mei 1753 te Nieuwveen. Pieter is diaken op donderdag 14 juni 1753 te Nieuwveen (idem op 25.7.1753 en 19.8.1753). Pieter is diaken op donderdag 14 juni 1753 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op zondag 11 juli 1756. Pieter is kerkmeester op dinsdag 20 mei 1760 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op woensdag 6 mei 1761 te Nieuwveen [zie ook: Commissieboek Nieuwveen; dit ambt bekleedde hij rondweg van 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter is weesmeester op vrijdag 20 mei 1763 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op dinsdag 12 juni 1764 te Nieuwveen [zie ook: Commissieboek Nieuwveen; dit ambt bekleedde hij over periode van rondweg 1740-1770 (zie met name de data 31.5.1753, 8.5.1755, 11.5.1769)]. Pieter koopt op donderdag 14 mei 1767 te Nieuwveen voor 300 gulden een huis en werf in de Agterdijkse Polder. Pieter is kerkmeester op vrijdag 5 juni 1767 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op vrijdag 20 mei 1768 te Nieuwveen. Pieter wordt vermeld op zaterdag 4 februari 1769 te Nieuwveen als erfgenaam. Pieter verkoopt op dinsdag 21 februari 1769 te Nieuwveen aan Grietje zijn zuster de helft in een huis en erf voor 60 gulden, staande en gelegen in het Oosteijnde van Nieuwveen in de Agterdijkse Polder. Pieter wordt vermeld op vrijdag 10 maart 1769 te Nieuwveen als erfgenaam. Pieter is weesmeester op donderdag 11 mei 1769 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 11 mei 1769 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op donderdag 11 mei 1769 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op donderdag 11 mei 1769 te Nieuwveen. Pieter is in 1770 te Nieuwveen poldermeester (hij heeft dit ambt uitgeoefend tot 1788). Pieter is weesmeester op vrijdag 1 juni 1770 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op vrijdag 1 juni 1770 te Nieuwveen. Pieter heeft een testament gemaakt op woensdag 16 juni 1773 te Nieuwveen Het gaat om een langstlevende testament; erfgenamen zijn eventuele minderjarige kinderen en kleinkinderen, als voogden hierover worden aangewezen: Jan, zoon van de testateur en Willem Oostenrijk, schoonzoon van de testatrice (getrouwd met de dochter van de testatrice Magteltje van der Schelling).. Pieter is weesmeester op donderdag 25 mei 1775 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op donderdag 25 mei 1775 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op maandag 27 november 1775 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op vrijdag 31 mei 1776 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder in 1779 te Nieuwveen (dit ambt heeft hij uitgeoefend tot in 1793, vanaf 1782 kreeg hij hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 10 gulden; zie ook: kast 20, Rekeningen van de Agterhoekse Polder van Nieuwveen, nrs. 202-207, kast 21, Kerkkosten van Nieuwveen, nrs. 82-95, kast 21, Rekeningen wegens 't slagturven en baggeren Nieuwveen, nrs. 152-162, kast 21, Stuivergelden Nieuwveen, nrs 253-259, 262-265.. Pieter is kerkmeester op dinsdag 9 mei 1780 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 15 juni 1781 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op vrijdag 15 juni 1781 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op vrijdag 15 juni 1781 te Nieuwveen. Pieter is in 1782 te Nieuwveen poldermeester. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 24 mei 1782 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op vrijdag 24 mei 1782 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op vrijdag 24 mei 1782 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 13 juni 1783 te Nieuwveen. Pieter is weesmeester op vrijdag 13 juni 1783 te Nieuwveen. Pieter is armmeester in 1784. Pieter verkoopt op vrijdag 6 februari 1784 te Nieuwveen als echtgenoot van Marritje Baas (die voor de helft boedelhoudster is van wijlen Jan van der Schelling) een half aandeel in een huis aan Cornelis van der Schelling c.s.. Pieter is armmeester op dinsdag 1 juni 1784 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 10 mei 1785 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op dinsdag 10 mei 1785 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 2 juni 1786 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester in 1787. Pieter is kerkmeester op vrijdag 25 mei 1787 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 5 juli 1787 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 29 mei 1789 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 25 mei 1790 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op dinsdag 25 mei 1790 te Nieuwveen (bij de benoeming van een voorzanger in 1790 tekent Pieter van de Geer direct na de schout, dit valt op omdat de ondertekening niet alfabetisch is). Pieter wordt vermeld op donderdag 8 juli 1790 te Nieuwveen als verkoper. Pieter is kerkmeester op dinsdag 21 juni 1791 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op dinsdag 5 juni 1792 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op dinsdag 5 juni 1792 te Nieuwveen. Pieter is ambachtsbewaarder op vrijdag 17 mei 1793 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op vrijdag 17 mei 1793 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op dinsdag 3 juni 1794 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op dinsdag 3 maart 1795 te Nieuwveen der Grooten Huijsarme. Pieter koopt op woensdag 14 juni 1797 te Nieuwveen enige akkers, veen- en rietakkers en wateren in de Oosterpolder in Nieuwveen en Calslagen, alsmede in de Westerpolder voor een bedrag van 10 gulden. Het gekochte land is overigens belast met allerlei belastingen en onderhoud, dat verricht moet worden. Pieter werd 82 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<352..410>

Als jonge man (in 1735) werkte hij mee in de winkel van zijn vader, die hij op een bepaald overnam en actief beheerde tot zeker 1792. In zijn winkel verkocht hij eetbaren waren, gaaren, band, linnen en wollen stoffen, schoenwerk, klompen en olie.

Uit de Kerkenraadshandelingen van de Gereformeerde kerk van Nieuwveen blijkt, dat hij op 27.9.1742 samen met zijn echtgenote Trijntje Cornelis Lelijveld door zijn vader 'ouderling, broeder Jan Pieterse van de Geer' tot lidmaat wordt aangenomen in de Gereformeerde kerk van Nieuwveen. Uit dezelfde Kerkenraadshandelingen vernemen we, dat hij in 1742 samen met Cornelis Bosch (uit Zaandam) op de nominatie staat voor schoolmeester en kerkdienaar, hij wordt niet benoemd.

Hij heeft net als zijn vader gedurende zijn leven vele functies bekleed in kerk en openbaar bestuur. Het ambt van kroosheemraad hield in, dat hij hij toezicht moest houden op het zuiveren van de sloten in de polder. Vanaf 1749 houdt de benoeming tot schepen tevens de benoeming tot kroosheemraad in. Een rendant legt financiŽle verantwoording af in de hoedanigheid van diaken of armmeester.

Pieter had als voogd Willem Ariense Oostenrijk.<411..414> Pieter trouwt (kerk) op donderdag 5 mei 1740 te Zevenhoven (zijn vader betaalt het bruidegomspak) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Trijntje Cornelis Lelijveld, zie VI-C.<415>

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 30 april 1773 te Nieuwveen (in de classis van drie gulden), trouwt (kerk) op donderdag 20 mei 1773 te Zevenhoven op 57-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Marretje Claes Baas (Matje) ook genaamd Maria, dochter van Claes Aartse Baas en Trijntje van Utrecht. Marretje, wonende te Zevenhoven en te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 november 1709 te Zevenhoven (doopgetuige was Marijtje Dirks), is overleden op donderdag 10 januari 1793 te Nieuwveen (onder de classis van drie gulden). Marretje wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 te Nieuwveen als testatrice. Marretje is doopgetuige van Pieter van de Geer op zondag 25 september 1774 te Aalsmeer. Marretje is tussen 1783 en 1791 geldzaken t.b.v. de diakonie v. Nieuwveen. Marretje wordt vermeld op dinsdag 21 augustus 1792 als erfgename in een testament van haar dochter Machteltje. Marretje werd 83 jaar, 2 maanden en 7 dagen.<416..420>

Marretje was eerder gehuwd (1) met Johannes Cornelisse van der Schelling (Jan).<421..425>


Generatie VII

(van 1728 tot 1799)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1774 en 1786. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Nieuwveen (4x) en Aalsmeer (2x).
VII  Jan Pieterse van de Geer, zoon van Pieter Janse van de Geer (VI-D) en Trijntje Cornelis Lelijveld (VI-C), winkelier, wonende te Nieuwveen en te Aalsmeer, is geboren op woensdag 8 mei 1743 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 12 mei 1743 te Nieuwveen (doopgetuige waren Jan Pieterse van de Geer (zie V-E) en Marretje Antonis Rietveld), wonende te Nieuwveen, is overleden op dinsdag 5 maart 1799 aangifte wordt gedaan onder de klasse van drie gulden.. Jan wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 te Nieuwveen als erfgenaam. Jan heeft een testament gemaakt op zondag 19 september 1773 te Nieuwveen. Jan wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam [zonder rechten]. Jan werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<426..429>

Het vertrek van Jan en Maria, zo omstreeks 1773, heeft vermoedelijk te maken gehad met het feit, dat de bestaansmogelijkheden in Nieuwveen door de uitdijende veenplassen steeds kleiner was geworden. Nieuwveen maakte in de periode 1750 tot 1800 dan ook een crisis door. Vele veenarbeiders werden werkloos. Tegen het einde van het jaar 1790 telde Nieuwveen nauwelijks meer dan 500 inwoners, een honderd jaar eerder waren dat er 1200.
In Nieuwveen en omgeving is men vrij laat begonnen met de droogmaking van de verzwolgen afgegraven gebiedem (de eerste plannen dateren van 1742). De beweegredenen tot droogmaking was beslist niet altijd een streven naar landaanwinst. In het gebied rondom Nieuwveen heeft de zorg voor de veiligheid van de overige gebieden (ťn van de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden) vaak voorop moeten staan. Ook bleken lang niet alle droogmakerijen een onverdeeld winstobject. Grote gedeelten van de polders van Zevenhoven en Nieuwkoop bleken slechts schraal land te bevatten. In de Ronde Venen (Mijdrecht) werd het kwelwater zo'n lijdensweg, dat het Rijk zelfs moest inspringen om de droogmaking te doen voltooien. In 1797 begonnen een zevental wind-watermolens in de tegenwoordige Nieuwkoopse en Zevenhovense polders te draaien. Met dit werk was men in 1810 zo ver, dat de drooggelegde gronden konden worden uitgegeven ter cultivering. Nieuwveen ging weer groeien! De kinderen van Jan en Maria hebben, met uitzondering van Arie, hebben deze groei niet afgewacht. Zij verlieten Nieuwveen en vonden elders emplooi.

Hoewel nergens uitdrukkelijk vermeld, is er aanleiding om aan te nemen dat hij in de nadagen van zijn vader Pieter medevennoot was van de winkel. In ieder geval is het gezin bij het overlijden van Jan financieel zo draagkrachtig, dat zij belasting moeten betalen bij de aangifte van overlijden. Hoogstwaarschijnlijk is de winkel van grootvader Pieter van de Geer uiteindelijk overgegaan in handen van kleinzoon Arie, die vermeld staat als winkelier in Nieuwveen.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 20 augustus 1773 te Nieuwveen (aangifte van het huwelijk geschiedt in de classis van 3 gulden), trouwt op zondag 5 september 1773 te Nieuwveen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Mouton ook genaamd Moutton, dochter van Zacharias Mouton en Ariaantje Verhoog. Maria, naaister, wonende te Voorburg, te Nieuwveen, te Aarlanderveen, te Aalsmeer en te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is geboren op dinsdag 21 maart 1747 te Voorburg, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 maart 1747 te Voorburg, wonende 66 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is overleden op dinsdag 30 januari 1838 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Maria wordt vermeld op zondag 19 september 1773 als testatrice. Maria wordt vermeld op zondag 19 september 1773 als erfgename. Maria wordt vermeld op donderdag 18 juli 1793 als erfgenaam [zonder rechten]. Maria wordt vermeld op dinsdag 19 maart 1799 als testatrice. Maria verkoopt op woensdag 7 juli 1802 148 roeden land in de Agterh. polder voor 102 gulden en 12 stuivers.. Maria verkoopt op maandag 31 mei 1813 aan haar zoon Arie een huis te Nieuwveen (nr. 84) voor 300 gulden. Maria wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 als erfgename. Maria wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename. Maria werd 90 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<430..440>

Uit een familiekroniek komend uit een Statenbijbel (van 1664) van het geslacht der Matons, Mathons, Moutons - gevonden in het CBG en wel in dossier Mouton - blijkt dat Maria afkomstig was uit een familie van Oost-IndiŽ-vaarders. Zowel haar vader als grootvader waren opperchirurgijn op ťťn van de schepen van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), haar overgrootvader Sagharias Matton, de eerste die vermeld wordt in de familiekroniek overleed in Batavia in sept 1714, zijn laatste reis maakte hij als commandeur van Staten met het schip 'Duivenvoorde'.

Van Jan en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter van de Geer is geboren op zaterdag 17 september 1774 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1774 te Aalsmeer (hij is ong. 1795 door ds. A. van Eijken aangenomen op belijdenis des geloofs in de herv. kerk van Rijnsaterwoude) (doopgetuige was Marretje Claes Baas (zie VI-D)), zie VIII-A.

2  Zacharias van de Geer (Zaag) te Aalsmeer, is geboren op woensdag 1 mei 1776 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 te Aalsmeer (doopgetuige was Marijtje Barends van Gelder), zie VIII-B.

3  Trijntje van de Geer is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 april 1778 te Nieuwveen (doopgetuige was Johanna Mouton), zie VIII-C.

4  Arie van de Geer is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 4 juni 1780 te Nieuwveen (doopgetuige was Ameila Boogaart), zie VIII-D.

5  Ariaantje van de Geer is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 april 1784 te Nieuwveen, is overleden op vrijdag 15 april 1785 te Nieuwveen. Ariaantje werd 11 maanden en 28 dagen.

6  Adrianus van de Geer ook genaamd Arienus, timmermansbaas, wonende te Nieuwveen, te Nigtevecht (62a) en te Sloten (N.H.), is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 26 februari 1786 te Nieuwveen, is overleden op zaterdag 4 januari 1868 te Sloten (N.H.), is begraven te Nigtevecht. Adrianus wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als erfgenaam van zijn echtgenote. Adrianus verkoopt op dinsdag 1 april 1862 zijn roerende goederen, in totaal 157 artikelen, zowel afkomstig uit de huishoudelijke inboedel als timmerwerkplaats, die zich bevinden in zijn huis gelegen op nummer 62a in het dorp Nigtevecht, bij opbod verkocht. De opbrengst is: f. 202,71.. Adrianus wordt vermeld als erflater op maandag 6 januari 1868. Adrianus wordt vermeld als erflater op woensdag 25 november 1868 : zijn nalatenschap en die van zijn overleden echtgenote Elisabeth Scheepmaker wordt verdeeld onder zijn familie en de familie van de kant van zijn vrouw, in totaal 56 personen; het bedrag dat verdeeld wordt, bedraagt (na aftrek van kosten) f. 2353,88.. Adrianus werd 81 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<441..444>

Als Adrianus zijn einde voelt naderen stelt hij in verband met zijn nalatenschap een verklaring op, die als volgt luidt:
'De ondergetekende Adrianus van de Geer woonende te Sloote in Noorthollant verklaart bij dese tot zijne boedelreeders bezorgers zijner begraafing en tot uitvierders van zijne uittersten wil te benoemen Dirk Scheepmaker woonende te Amsterdam in de Oude Weetering Dwars straat boove B.B. No 235 zoon van Krijn Scheepmaker en Cretina van Stokkem en Cors van de Geer Mr. Waagemaker te Sloote zoon van Zaggarias van de Geer en Babje van Oushoore. Aan welke beijden hij de bezorging geeft van alle goederen zijner nalatenschap. Sloote 26 Januarij 1863 Arienus van de Geer'.

Adrianus trouwt op zondag 21 april 1811 op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Scheepmaker ook genaamd Elisabeth, dochter van Dirk Crijne Scheepmaker en Grietje Arisze Barneveldt. Elizabeth, wonende te Vreelandt en te Nigtevecht, is geboren op vrijdag 26 september 1788 te Kortenhoef, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 september 1788 te Kortenhoef (doopgetuige was Trijntie Scheepmaker), is als overleden aangegeven (bron: DTB Nigtevecht 1861, acte nummer 10) (aangever overlijden was Adrianus van de Geer (zie VII.6)), is overleden op zaterdag 15 juni 1861 te Nigtevecht. Elizabeth wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als testatrice. Elizabeth wordt vermeld op vrijdag 31 maart 1848 als erfgename van haar echtgenoot. Elizabeth werd 72 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<445..448>


Generatie VIII

(van 1774 tot 1868)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1805 en 1824. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Woubrugge (8x), Nieuwveen (5x), Rijnsaterwoude (Nr. 66) (3x), Ter Aa (kanton Loenen) (2x), Loenen en Aarlanderveen.

VIII-A  Pieter van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (VII) en Maria Mouton, schoenmaker, mr. schoenmaker, deurwaarder bij de belastingen, deurwaarder, deurwaarder van markebelastingen en tapper (kastelein), wonende te Nieuwveen, te Ter Aa (kanton Loenen) en te Rijnsaterwoude, is geboren op zaterdag 17 september 1774 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 25 september 1774 te Aalsmeer (hij is ong. 1795 door ds. A. van Eijken aangenomen op belijdenis des geloofs in de herv. kerk van Rijnsaterwoude) (doopgetuige was Marretje Claes Baas (zie VI-D)), is overleden op maandag 2 juli 1855 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Pieter wordt vermeld op maandag 8 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) (betr. veiling huisraad) als verkoper. Pieter heeft een testament gemaakt op dinsdag 30 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Pieter wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) (betr. verkoop partij houtland en perceel teelland) als verkoper. Pieter wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) als erfgenaam. Pieter verkoopt op woensdag 19 juni 1822 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) zaadgewas voor een bedrag van f. 200, 20 (zie: NA, C. Kempenaar van 19 juni 1822). Pieter verkoopt op woensdag 28 september 1825 te Woubrugge gemachtigd door zijn schoonmoeder een huis in Rijnsaterwoude (nr. 67) voor f. 400.-. Pieter verkoopt op woensdag 1 februari 1826 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) als gemachtigde v.z. schoonmoeder een huis in Rijnsaterwoude (nr. 16) voor f. 300.-. Pieter wordt als voogd vermeld op vrijdag 27 april 1832 te Woubrugge over Neeltje en Corstiaan van de Geer. Pieter is lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Oude Wetering (1840). Pieter werd 80 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<449..457>

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 26 juni 1807 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), trouwt op maandag 13 juli 1807 te Nieuwveen op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Christina Heuneveld, dochter van Jan Frederik Hunefeld en Trijntje Jans Schouwman. Christina, wonende te Rijnsaterwoude (Nr. 66) en te Ter Aa (kanton Loenen), is geboren in 1779 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is nederduits-gereformeerd gedoopt (in 1797 is zij door ds. van der Hammen op belijdenis van geloof aangenomen in de herv. kerk van Rijnsaterwoude), wonende 24, is overleden op woensdag 6 april 1836 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Christina heeft een testament gemaakt op dinsdag 30 oktober 1821 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) ; tot algehele erfgenaam wordt benoemd haar man Pieter van de Geer.. Christina wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename van haar echtgenoot.. Christina wordt vermeld op dinsdag 30 oktober 1821 als erfgename van haar overleden vader.. Christina werd 57 jaar.<458..463>

Van Pieter en Christina zijn zeven kinderen bekend:

1  Frederik Pieter Heuneveld van de Geer is geboren rond 1807, is overleden op donderdag 13 oktober 1808 te Ter Aa (kanton Loenen). Frederik werd ongeveer 1 jaar.

2  Frederik Pieter Heuneveld van de Geer is geboren op zaterdag 9 december 1809 te Ter Aa (kanton Loenen), is hervormd gedoopt op zondag 10 december 1809 te Ter Aa (kanton Loenen) (doopgetuige waren Jan Frederik Hunefeld en Trijntje Jans Schouwman), is overleden op dinsdag 8 mei 1810 te Ter Aa (kanton Loenen). Frederik werd 4 maanden en 29 dagen.

3  Sophia Christina van de Geer, wonende te Woubrugge, te Rijnsaterwoude en te Zwammerdam, is geboren op woensdag 9 januari 1811 te Ter Aa (kanton Loenen), is hervormd gedoopt op zondag 13 januari 1811 te Ter Aa (kanton Loenen) (doopgetuige waren Jan Frederik Hunefeld en Trijntje Jans Schouwman), is overleden op dinsdag 15 maart 1892 te Ter Aar (bron: DTB Ter Aar 1892, acte nummer 14). Sophia werd 81 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Zij is met haar vader op 12 jan. 1845 als lidmaat overgeschreven van de herv. gemeente Rijnsaterwoude naar de Remonstrantse gemeente te Oude Wetering. Op 8 jan 1881 heeft zij zich laten overschrijven naar de herv. gemeente Rijnsaterwoude.

4  Christina Heuneveld van de Geer, wonende te Alphen aan den Rijn en te Rijnsaterwoude, is geboren op dinsdag 3 maart 1812 te Loenen, is hervormd gedoopt op zondag 8 maart 1812 te Ter Aa (kanton Loenen), wonende 66 te Rijnsaterwoude, is overleden op woensdag 20 juni 1877 (Aangifte van overlijden wordt gedaan door haar tantezegger Pieter van Spronsen, oud 31 jaar van beroep tuinder).. Christina wordt vermeld op woensdag 6 april 1836 als erfgename van haar moeder. Christina werd 65 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<464>

Uit de Handelingen van de herv. kerk van Rijnsaterwoude blijkt dat zij op 12.1.1845 als lidmaat overgeschreven is naar de Remonstrante gemeente te Oude Wetering.

5  Jannetje van de Geer (Jansje) is geboren op woensdag 10 maart 1813 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is hervormd gedoopt (zij is 13 maart 1834 aangenomen op belijdenis van geloof door ds. Maquette en bevestigd op 16 maart 1834 in de herv. kerk van Rijnsaterwoude), zie IX-A.

6  Anna van de Geer ook genaamd Antje, wonende te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is geboren op vrijdag 24 februari 1815 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 6 april 1886 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Anna wordt vermeld op woensdag 6 april 1836 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) als erfgename van haar moeder. Anna werd 71 jaar, 1 maand en 13 dagen.<465>

Zij is op 17 maart 1836 aangenomen op belijdenis des geloofs door ds. Maquette in een kerkeraadsvergadering. Zij wordt hiertoe ondervraagd door de predikant en "zij blijk gaf van behoorlijke kunde in Bijbelsche en kerkelijke geschiedenissen, alsmede in de waarheden en voorschriften der Christelijke Godsdienst, zodat de vergadering geen zwarigheid maakte haar tot het lidmaatschap toe te laten" van de herv. kerk, dat plaats vindt op 20 maart 1836.
Zij is met haar vader op 12 jan. 1845 als lidmaat overgeschreven van de herv. gemeente Rijnsaterwoude naar de Remonstrantse gemeente te Oude Wetering. Op 8 jan 1881 heeft zij zich laten overschrijven naar de herv. gemeente Rijnsaterwoude.

7  Mietje van de Geer is geboren op woensdag 3 juli 1816 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is overleden op woensdag 31 juli 1816 te Rijnsaterwoude (Nr. 66). Mietje werd 28 dagen.
VIII-B  Zacharias van de Geer (Zaag) ook genaamd Sacharias, zoon van Jan Pieterse van de Geer (VII) en Maria Mouton, landbouwer en arbeider, wonende te Aalsmeer, te Nieuwveen, te onder Oudshoorn, te Woubrugge en te Aarlanderveen, is geboren op woensdag 1 mei 1776 te Aalsmeer, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 mei 1776 te Aalsmeer (doopgetuige was Marijtje Barends van Gelder), wonende 112 te Woubrugge, is overleden op dinsdag 3 februari 1829 te Woubrugge, is als overleden aangegeven op donderdag 5 februari 1829 te Woubrugge door zijn zwager Jan de Pijper (aangever overlijden was Jan de Pijper). Zacharias werd 53 jaar, 3 maanden en 9 dagen.<466,467>

Zacharias trouwt (voor het Gerecht) op maandag 8 april 1811 te Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Barbara Oudshoorn (Batje) ook genaamd Baartje, dochter van Corstiaan Jacobse Oudshoorn (Kors) en Neeltje Ariens van der Bijl. Barbara, wonende te Rijpwetering, te Woubrugge en te Aarlanderveen, is geboren in 1783, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 28 september 1783 te Hoogmade (doopgetuige waren Cornelis Oudshoorn en Cornelia Oudshoorn), wonende 15 te Woubrugge, is overleden op vrijdag 24 februari 1832 te Woubrugge. Barbara wordt vermeld op zondag 5 augustus 1810 als erfgename van haar vader. Barbara werd 49 jaar.<468..470>

Van Zacharias en Barbara zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op zaterdag 18 april 1812 te Woubrugge.

2  Jan van de Geer, wonende te Woubrugge, is geboren op woensdag 1 september 1813 te Aarlanderveen, is ongehuwd overleden op zondag 24 oktober 1847 te Woubrugge, uit MS van 30.11.1847 blijkt dat hij in behoeftige omstandigheden is overleden. Volgens de overlijdensakte No. 41 van de BS van Woubrugge is hij overleden in het huis staande in Wijk B nr.15, d.i. het huis alwaar ook zijn moeder is overleden (de aangifte van overlijden is gedaan door Huibert Nieuwenhof 60 jaar en Albert Kroon, kantoorbediende, 29 jaar, bekenden van de overledene). Uit deze acte van overlijden blijkt tevens, dat Jan 'zonder beroep' is.. Jan werd 34 jaar, 1 maand en 23 dagen.<471>

3  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 2 februari 1815 te Woubrugge.

4  Neeltje van de Geer, wonende te Woubrugge en te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is geboren op vrijdag 30 juli 1819 te Woubrugge, wonende 66, is overleden op vrijdag 18 december 1835 te Rijnsaterwoude (Nr. 66) (Woubrugge nr. 66 is het adres van Pieter van de Geer; hiermee kan worden aangenomen, dat Neeltje (samen met haar broer Corstiaan) na het overlijden van haar moeder is opgenomen in het gezin van haar oom en voogd Pieter van de Geer.. Neeltje werd 16 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<472,473>

5  Corstiaan van de Geer (Kors) is als geboren aangegeven, te Woubrugge, is geboren op maandag 2 augustus 1824 te Woubrugge, zie IX-B.<474>

VIII-C  Trijntje van de Geer, dochter van Jan Pieterse van de Geer (VII) en Maria Mouton, wonende te Nieuwveen en te Woubrugge, is geboren te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 5 april 1778 te Nieuwveen (doopgetuige was Johanna Mouton), is overleden op vrijdag 29 september 1848 te Woubrugge wonend in het huis staande wijk D no. 12; aangegeven door Jan de Pijper. (bron: DTB Woubrugge 1848, acte nummer 51). Trijntje wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 te Woubrugge als erfgename van haar echtgenoot. Trijntje wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 te Woubrugge als testatrice. Trijntje werd 70 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<475,476>

Trijntje trouwt op vrijdag 9 mei 1806 te Nieuwveen of trouwt (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 mei 1806 te Nieuwveen op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Pijper, zoon van Abraham de Pijper en Marritje Borst. Jan, markt- en veerschipper en schipper en winkelier, wonende te Thamen, te Nieuwveen, te Woubrugge en te Woubrugge (Westzijde v.d. Woudwetering 28), is geboren op zaterdag 21 december 1782 te Thamen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 december 1782 te Thamen (doopgetuige was Grietje Pijper), is overleden op zaterdag 7 november 1857 te Leiderdorp vermoedelijk in het huis van zijn dochter Matje, die hem naar we kunnen aannemen in zijn nadagen verzorgd heeft. (aangever overlijden was van Zijn zwager Zacharias van de Geer). Jan heeft een testament gemaakt op zondag 21 mei 1815 te Woubrugge. Jan wordt vermeld op zondag 21 mei 1815 te Woubrugge als erfgenaam van zijn echtgenote. Jan koopt op maandag 6 november 1815 te Woubrugge voor 450 g. een huis (een voormalige broodbakkerij) op nr. 30 a.d. Westzijde v.d. Woudwetering. Jan koopt op maandag 13 november 1815 te Woubrugge voor 1000 g. het huis no. 29 a.d. Westzijde van de Woudwetering. Jan koopt op dinsdag 27 april 1824 te Woubrugge de helft van een huis en erf, alsmede de gehele schuur, gelegen in het Zuideinde van Woubrugge. Jan werd 74 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<477..482>

Van Jan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Matje de Pijper, wonende te Leiderdorp, is geboren op donderdag 12 oktober 1815 te Woubrugge Aangever: Jan de Pijper, vader, getuige: Reijer van Harten, winkelier, 73 jaar, getuige: Hendrik van Vliet, timmermansknecht, 49 jaar (bron: DTB Woubrugge 1815, acte nummer 39), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op woensdag 23 december 1891 te Leiden (bron: DTB Leiden 1891, acte nummer 1074). Matje werd 76 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Matje was gehuwd met Paulus Kapteijn. Paulus, bouwmeester, timmerman, aannemer, wonende te Leiderdorp, is geboren rond 1815.

2  Abraham de Pijper, wonende te Gouda, is geboren op vrijdag 16 mei 1817 te Woubrugge, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 19 juni 1893 te Gouda (bron: DTB Gouda 1893, acte nummer 247). Abraham werd 76 jaar, 1 maand en 3 dagen.

3  Jan de Pijper, koopman, wonende te Aarlanderveen, is geboren op zaterdag 13 februari 1819 te Woubrugge, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op donderdag 18 juni 1891 te Alphen (bron: DTB Alphen 1891, acte nummer 55). Jan werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op maandag 16 mei 1842 te Woubrugge (bron: DTB Woubrugge 1842, acte nummer 5) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Adriana Swart. Adriana is geboren rond 1820 te Woubrugge, is overleden op zondag 5 mei 1844. Adriana werd ongeveer 24 jaar. Jan trouwt op zondag 5 mei 1844 te Oudshoorn (bron: DTB Oudshoorn 1844, acte nummer 3) op 25-jarige leeftijd (2) met Trijntje van Iterson. Trijntje is overleden voor donderdag 18 juni 1891.

4  Marinus de Pijper is geboren op maandag 9 april 1821 te Woubrugge (bron: DTB Woubrugge 1821, acte nummer 17), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 28 mei 1832 te Hoge en Lage Zwaluwe (bron: DTB Hoge en Lage Zwaluwe 1832, acte nummer 41). Marinus werd 11 jaar, 1 maand en 19 dagen.

VIII-D  Arie van de Geer ook genaamd Arij, zoon van Jan Pieterse van de Geer (VII) en Maria Mouton, ouderling (1817-1822), winkelier en metselaar, wonende te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 4 juni 1780 te Nieuwveen (doopgetuige was Ameila Boogaart), is overleden op dinsdag 22 april 1856 te Nieuwveen. Arie koopt op zaterdag 4 mei 1805 te Nieuwveen een huis en erf voor 200 g., gelegen in de Oosterpolder, west de Pastorie, zuiden de Hereweg en noorden de Vaarwetering.. Arie koopt op maandag 31 mei 1813 een huis, schuur en erven van zijn moeder voor 300 g.. Arie is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Helena van der Sterre op maandag 20 april 1835 te Bleiswijk. Arie is huwelijksgetuige van Dirk Langerak en Maartje van de Geer op zondag 27 maart 1842 te Nieuwveen. Arie werd 75 jaar, 10 maanden en 18 dagen.<483..487>

In 1805 wordt Nieuwveen (en Zevenhoven) ingedeeld bij Utrecht; het behoort dan tot het Departement van de Zuiderzee, kwartier Utrecht, kanton Mijdrecht. Dit duurt tot 1814, daarna valt Nieuwveen weer onder de Provincie Zuid-Holland, kanton Woubrugge.
Uit te Kadastrale Atlas van Zuid-Holland, 1832 deel 12 Nieuweveen en Zevenhoven, Alphen a.d. Rijn, 2001, p.77,87 bevestigt dat Arie metselaar is en de bezitter is van een huis en erf (oppervl. 0,0200) en een tuin (oppervl. 0,1070).

Arie gaat in ondertrouw op zaterdag 11 mei 1805 te Nieuwveen (de bruidegom valt onder de klasse van 3 gulden)., trouwt op maandag 27 mei 1805 te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 2 juni 1805 te Nieuwveen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Oudshoorn, dochter van Cornelis Oudshoorn en Marretje van Eyck. Geertje, wonende te Nieuwveen, is geboren te Nieuwkoop, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 29 november 1778 te Nieuwkoop (doopgetuige was Lena van Oyen), is overleden op zondag 27 maart 1842. Geertje werd 63 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<488,489>

Zij beheerste niet de schrijfkunst, want op de Acte van Ondertrouw van 11.5.1805 tekent ze met een kruisje. Bij het trouwen van haar zoon Gerrit op 1.5.1836 produceert zij met enige moeite een handtekening.

Van Arie en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan van de Geer is geboren op woensdag 7 augustus 1805 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1805 te Nieuwveen, zie IX-C.

2  Gerrit van de Geer is geboren op dinsdag 11 november 1806 te Nieuwveen, is hervormd gedoopt op zondag 16 november 1806 te Nieuwveen (doopgetuige was Marretje van Eyck), zie IX-D.

3  Maartje van de Geer is geboren op zondag 19 maart 1809 te Nieuwveen, is hervormd gedoopt op zondag 30 april 1809 te Nieuwveen, is overleden op woensdag 12 juni 1811 te Nieuwveen, is begraven op zaterdag 15 juni 1811 te Nieuwveen. Maartje werd 2 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op maandag 11 november 1811 te Nieuwveen.

5  Maartje van de Geer is geboren op maandag 21 februari 1814 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 10 maart 1814 te Nieuwveen (doopgetuige was Antje Houweling), zie IX-E.


Generatie IX

(van 1805 tot 1915)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 41 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1836 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nieuwveen (17x), Sloten (N.H.) (8x), Zevenhuizen (6x), Loosduinen (6x) en Oegstgeest (4x).

IX-A  Jannetje van de Geer (Jansje) ook genaamd Jansje, dochter van Pieter van de Geer (VIII-A) en Christina Heuneveld, dienstbode, wonende te Rijnsaterwoude, te Loosduinen en te Ter Aar, is geboren op woensdag 10 maart 1813 te Rijnsaterwoude (Nr. 66), is hervormd gedoopt (zij is 13 maart 1834 aangenomen op belijdenis van geloof door ds. Maquette en bevestigd op 16 maart 1834 in de herv. kerk van Rijnsaterwoude), is overleden op donderdag 9 februari 1893 te Ter Aar. Alias Jansje. Jannetje werd 79 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<490>

Jannetje trouwt op zaterdag 14 mei 1842 te Loosduinen (huwelijksgetuigen waren Pieter van de Geer en Gerardus van Spronsen) op 29-jarige leeftijd met de 40-jarige Cornelis van Spronsen, zoon van Joost van Spronsen en Catharina Nuisinck. Cornelis, tuinder, wonende te Loosduinen en te Ter Aar, is geboren op woensdag 16 september 1801 te Loosduinen (aldus het doopboek v.d. Geref. Kerk te Loosduinen), is overleden na 1875 te Ter Aar. Cornelis werd minstens 74 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<491>

Van Cornelis en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Joseph Marinus van Spronsen, groentehandelaar, is geboren op dinsdag 7 maart 1843 te Loosduinen, is overleden op woensdag 11 februari 1925. Joseph werd 81 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Joseph was gehuwd met Cornelia Hegeman. Cornelia is geboren op vrijdag 19 december 1845 te Ter Aar, is overleden op donderdag 12 februari 1925 te Den Haag. Cornelia werd 79 jaar, 1 maand en 24 dagen.

2  Pieter van Spronsen, tuinder, is geboren op donderdag 20 februari 1845 te Loosduinen, is overleden op zondag 29 juni 1930 te Ter Aar (bron: DTB Ter Aar 1930, acte nummer 26). Pieter werd 85 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 22 april 1875 te Mijdrecht op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Wijntje van Es, dochter van Cornelis van Es en Hendrika Verwelden. Wijntje is geboren in 1854 te Dubbeldam.

3  Gerard van Spronsen is geboren op woensdag 6 mei 1846 te Loosduinen, is overleden op woensdag 27 mei 1846 te Loosduinen. Gerard werd 21 dagen.

4  Christina van Spronsen is geboren op zondag 18 juli 1847 te Loosduinen, is overleden op dinsdag 26 juli 1853 te Loosduinen (bron: DTB Loosduinen 1853, acte nummer 23). Christina werd 6 jaar en 8 dagen.

5  Catharina van Spronsen is geboren op dinsdag 11 september 1849 te Loosduinen.

6  Gerard Jan van Spronsen is geboren op dinsdag 17 mei 1853 te Loosduinen, zie X-A.
IX-B  Corstiaan van de Geer (Kors), zoon van Zacharias van de Geer (Zaag) (VIII-B) en Barbara Oudshoorn (Batje), wagenmaker en timmerman, wonende te Woubrugge, te Rijnsaterwoude (Nr. 66), te Sloten (N.H.), te Sloten (N.H.) (Nr. 66b), te Sloten (N.H.) (Nr. 85), te Zaandam en te Zandvoort, is geboren op maandag 2 augustus 1824 te Woubrugge, wonende te Zaandam, is overleden op dinsdag 16 februari 1915 te Zaandam (a.d. Westzanendijk 128). Corstiaan is huwelijksgetuige van Rijn Smit en Barbara van de Geer (Bertha) op zondag 1 oktober 1876 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Sophia Bot (Fie) op zondag 19 mei 1878 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Corstiaan is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Sacharias Johannes van de Geer en Elisabeth de Vries op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan Bes en Barbara van de Geer (Bertha) op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer. Corstiaan werd 90 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<492..501>

Na het overlijden van zijn moeder is Kors opgenomen in het huisgezin van zijn oom en voogd Pieter van de Geer te Rijnsaterwoude (zie ook de voogdijacte van 27.4.1832). Zijn oom heeft hem waar mogelijk terzijde gestaan met name als Kors door de dominee van catechisatie is weggestuurd, zo blijkt uit de correspondentie aangetroffen in ďDe inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te RijnsaterwoudeĒ, lidmatenregister nr. 38. In een brief van ds. Jean Baptiste Maquette aan Pieter van de Geer geschreven op 14.11.1833 verwijt de predikant Pieter als opvoeder van Kors, dat hij Kors steunt in zijn brutale gedrag t.o.v. de predikant op catechisatie. In de ogen van de predikant is het spreekwoord van toepassing ďde appel valt niet ver van de boomĒ. De predikant noemt Kors ďeen stoute en kwade jongen die met leugens gewoon is om te gaanĒ. Hij verwijt Pieter dat hij Kors meer gelooft dan zijn leraar/predikant. Hij wil Kors dan ook niet meer ontvangen op de catechisatie voordat hij hem in tegenwoordigheid van zijn medeleerlingen verschoning zal hebben gevraagd voor zijn onbeschofte gedrag t.o.v. de predikant en hij zijn leugens zal hebben ingetrokken (om wat voor leugens het gaat wordt niet vermeld). Hij verwijt Pieter van de Geer van dwaas gedrag als hij Kors blijft steunen en verwacht als Pieter niet ingrijpt Kors zal opgroeien tot een last van de maatschappijĒ. Op 14. 11 .1833 antwoordt Pieter de dominee dat hij vindt dat Kors zich in opdracht van hem dapper heeft gedragen. Hij stelt dat Kors niet stouter is dan de andere jongens en zijn goede en kwade zijde heeft gelijk allen" .
Ten tijde van de loting voor de Nationale Militie op 19.8.1851 woont Corstiaan nog steeds in Rijnsaterswoude. Hij wordt vrijgeloot. Op het certificaat van de Nationale Militie luidt zijn signalement: Lengte: 1.69 m., aangezicht: breed, voorhoofd: laag, ogen: blauw, neus: ordinair (gewoon), mond: klein, kin: rond, haar en wenkbrauwen: blond.
Gelet op het feit, dat de tweede zoon van Corstiaan naar Pieter is vernoemd, geeft aan dat zijn oom veel voor hem heeft betekend.

Cors vestigt zich na zijn huwelijk in Sloten (NH) als wagenmaker. Hij is aldaar lid van de Ned. Herv. Kerk, in december 1859 staat hij op de nominatie voor ouderling, hij wordt echter niet gekozen. Naar het zich laat aanzien is hij in Sloten een aantal keren verhuisd, al kan de eerste verhuizing van nr. 61 naar 66b ook te maken hebben met omnummering. De 'verhuizing' naar nr. 85 kan ook te maken hebben met een grote brand, die op 14.6.1859 ontstond in de burgemeesterswoning en die oversloeg naar andere huizen, daarbij werd ook de kerk beschadigd.
Helaas is volgens mondelinge overlevering zijn wagenmakerij in Sloten over de kop gegaan. Of er sprake is geweest van een faillissement is de vraag. Onderzoek in het Gemeentearchief van Amsterdam heeft in ieder geval tot op heden niets opgeleverd. Na het teloor gaan van de wagenmakerij heeft hij enige tijd bij de Hembrug gewerkt (als timmerman) en is daarna in Zaandam (aan de Hoogendijk nr. 82) opnieuw een wagenmakerij begonnen, die door zijn zoon Sacharias is overgenomen.

Corstiaan trouwt op zondag 1 februari 1852 te Aalsmeer (huwelijksgetuigen waren Jacob Wilhelm Lieneke en Jannetje Brussen) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrica Lieneke, dochter van Jacob Wilhelm Lieneke en Jannetje Brussen. Hendrica, wonende te Aalsmeer, te Sloten (N.H.) en te Zaandam, is geboren op maandag 19 januari 1829 te Aalsmeer, is hervormd gedoopt, wonende Hoogendijk 82 te Zaandam, is overleden op maandag 3 juli 1893 (Hoogendijk 82 heette voorheen Wijk K Nr.82). Hendrica is huwelijksgetuige van Rijn Smit en Barbara van de Geer (Bertha) op zondag 1 oktober 1876 te Zaandam. Hendrica is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Sophia Bot (Fie) op zondag 19 mei 1878 te Zaandam. Hendrica is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam. Hendrica is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Hendrica is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Hendrica werd 64 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<502..508>

Volgens mondelinge overlevering was zij in het laatst van haar leven invalide.

Van Corstiaan en Hendrica zijn acht kinderen bekend:

1  Barbara van de Geer is geboren op donderdag 28 oktober 1852 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 2 november 1852 te Sloten (N.H.) (bron: DTB Sloten 1852, acte nummer 77). Barbara werd 5 dagen.

2  Barbara van de Geer (Bertha) is geboren op zaterdag 10 maart 1855 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 1 april 1855 te Sloten (N.H.), zie X-B.

3  Jacob van de Geer (Jaap) is geboren op zaterdag 25 juli 1857 te Sloten (N.H.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1857 te Sloten (N.H.) (hervormd) en in Wormerveer lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk., zie X-C.

4  Jansje van de Geer is geboren op maandag 9 januari 1860 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 21 januari 1860 te Sloten (N.H.) (bron: DTB Sloten 1860, acte nummer 6). Jansje werd 12 dagen.

5  Pieter van de Geer is geboren op woensdag 20 maart 1861 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 7 april 1861 te Sloten (N.H.), zie X-D.

6  Jansie van de Geer is geboren op zaterdag 27 februari 1864 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1864 te Sloten (N.H.), zie X-E.

7  Geertje van de Geer is geboren op maandag 8 mei 1865 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 28 mei 1865 te Sloten (N.H.), zie X-F.

8  Sacharias Johannes van de Geer is geboren op zaterdag 27 juli 1867 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 18 augustus 1867 te Sloten (N.H.), zie X-G.
IX-C  Jan van de Geer, zoon van Arie van de Geer (VIII-D) en Geertje Oudshoorn, wagenmaker en brugwachter, wonende te Nieuwveen, te Zevenhuizen en te Oegstgeest, is geboren op woensdag 7 augustus 1805 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 18 augustus 1805 te Nieuwveen, is overleden op vrijdag 14 mei 1852 te Oegstgeest. Jan werd 46 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op maandag 20 april 1835 te Bleiswijk door de burgemeester van Bleiswijk: Jacob van Waning. (huwelijksgetuigen waren Arie van de Geer (zie VIII-D), Jacobus van der Sterre, Pietertje van Bergen, Johannes de Gruiter, Leendert Been van der Sterre, Johannes de Gruiter en Leendert Been van der Sterre) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Helena van der Sterre ook genaamd van der Ster en Lena, dochter van Jacobus van der Sterre en Pietertje van Bergen. Helena, wonende te Bleiswijk, te Oegstgeest, te Leiden (Heerenweg 25), te Leiden (Heerenweg), te Leiden (Oudevest 141), te Voorschoten en te Alphen aan den Rijn, is geboren op dinsdag 24 mei 1814 te Benthuizen/Hazerswoude, is gedoopt (hervormd), is overleden op donderdag 2 februari 1893 te Alphen aan den Rijn. Helena is huwelijksgetuige van Simon Spruitenburg en Geertruida van de Geer (Geertje) op zaterdag 26 oktober 1867 te Nieuwkoop. Helena werd 78 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<509,510>

Helena was later gehuwd (2) met Hendrik Ober.<511..516>

Van Jan en Helena zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruida van de Geer (Geertje) is geboren op dinsdag 28 juni 1836 te Zevenhuizen, is hervormd gedoopt, zie X-H.

2  Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 31 januari 1838 te Zevenhuizen, is overleden op zondag 19 augustus 1838 te Zevenhuizen. Jacobus werd 6 maanden en 19 dagen.

3  Petronella van de Geer ook genaamd Pietertje Pietje, dienstbode en winkelierster, wonende te Leiden en te Nieuwveen, is geboren op donderdag 24 januari 1839 te Zevenhuizen, is hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 3 maart 1906 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1906, acte nummer 10). Petronella wordt vermeld op maandag 6 januari 1868 als erfgenaam. Petronella wordt vermeld op woensdag 25 november 1868 als erfgename. Petronella werd 67 jaar, 1 maand en 7 dagen.<517,518>

In 1868 erft zij van haar achteroom Adrianus van de Geer een bedrag van f. 24,59 1/2 (zie: NA, D. van Osenbruggen te Nieuwe Amstel van 6.1. en 25.11.1868 / RNH). Op de ondertrouwkaart van 8.5.1880 staat dat zij winkelierster is.

Petronella gaat in ondertrouw op zaterdag 8 mei 1880 te Leiden, trouwt op zondag 30 mei 1880 te Nieuwveen op 41-jarige leeftijd met de 35-jarige Maarten Schreuder, zoon van Dirk Schreuder en Neeltje van der Graaf. Maarten, arbeider en pakhuisknecht, wonende te Haarlemmermeer, te Waarder en te Nieuwveen, is geboren op vrijdag 21 juni 1844 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1844, acte nummer 11), is Ned.Herv.Kerk gedoopt, is overleden op zondag 28 september 1924 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1924, acte nummer 30). Maarten werd 80 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<519>

Maarten was eerder gehuwd (1) met Matje Tos.<520,521>

4  Adriana Jacoba van de Geer is geboren op vrijdag 27 maart 1840 te Zevenhuizen, is overleden op donderdag 17 september 1840 te Zevenhuizen. Adriana werd 5 maanden en 21 dagen.

5  Arie van de Geer is geboren op zaterdag 20 maart 1841 te Zevenhuizen, is overleden op zondag 27 maart 1842 te Zevenhuizen. Arie werd 1 jaar en 7 dagen.

6  Johanna Maria van de Geer is geboren op dinsdag 15 februari 1842 te Zevenhuizen, is overleden op zaterdag 14 oktober 1843 te Oegstgeest. Johanna werd 1 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Adrianus Jacobus van de Geer is geboren op vrijdag 28 maart 1845 te Oegstgeest, is hervormd gedoopt, zie X-I.

8  Maartje van de Geer is geboren in april 1846 te Oegstgeest, is overleden op zondag 7 juni 1846 te Oegstgeest. Maartje werd 2 maanden.

9  Maartje van de Geer is geboren op donderdag 20 mei 1847 te Oegstgeest, is hervormd gedoopt, zie X-J.

10  Jan van de Geer is geboren in augustus 1852 te Oegstgeest, is overleden op vrijdag 10 december 1852 te Oegstgeest. Jan werd 4 maanden.
IX-D  Gerrit van de Geer, zoon van Arie van de Geer (VIII-D) en Geertje Oudshoorn, wagenmaker en veehouder/landbouwer, wonende te Nieuwveen, is geboren op dinsdag 11 november 1806 te Nieuwveen, is hervormd gedoopt op zondag 16 november 1806 te Nieuwveen (doopgetuige was Marretje van Eyck), is overleden op donderdag 14 mei 1868 te Nieuwveen. Gerrit is huwelijksgetuige van Dirk Langerak en Maartje van de Geer op zondag 27 maart 1842 te Nieuwveen. Gerrit werd 61 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<522>

Hij is vrijgeloot van militaire dienst. Volgens mondelinge overlevering heeft hij een aanbod gehad van een andere wagenmaker (timmerman Beijnes) om samen een fabriek in Haarlem te beginnen. Hij wilde niet. Dat is toen de grote fabriek van Beijnes geworden.

Gerrit trouwt op zondag 1 mei 1836 te Nieuwveen op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Pietertje Hendrika Langerak (Pie), dochter van Hendrik Langerak en Willemtje Boer. Pietertje, bouwvrouw, wonende te Nieuwveen, te Haarlemmermeer en te Haarlem (Lange Raamstraat 2), is geboren op zaterdag 14 december 1816 te Mijdrecht, is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 3 juni 1896 te Haarlem. Pietertje werd 79 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<523>

Pietertje was later gehuwd (2) met Maarten van der Horst.<524..529>

Van Gerrit en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 26 juni 1838 te Nieuwveen.

2  Wilhelmina Jacoba van de Geer is geboren op zondag 16 augustus 1840 te Nieuwveen, zie X-K.

3  Geertje van de Geer is geboren op zondag 12 februari 1843 te Nieuwveen, zie X-L.

4  Jacob van de Geer is geboren op woensdag 4 juni 1845 te Nieuwveen, zie X-M.

5  Jozina Hendrika van de Geer is geboren op vrijdag 3 september 1847 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1847, acte nummer 20), zie X-N.

6  Maartje van de Geer is geboren op zondag 26 augustus 1849 te Nieuwveen, zie X-O.

7  Pietertje Hendrika van de Geer is geboren op donderdag 20 november 1851 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1851, acte nummer 42), zie X-P.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 25 april 1854 te Nieuwveen.

9  Johanna van de Geer is geboren op zaterdag 5 januari 1856 te Nieuwveen, is overleden op zaterdag 9 augustus 1856 te Nieuwveen. Johanna werd 7 maanden en 4 dagen.

10  Johanna Magdalena van de Geer is geboren op maandag 3 augustus 1857 te Nieuwveen, is overleden op zondag 2 oktober 1859 te Nieuwveen. Johanna werd 2 jaar, 1 maand en 29 dagen.

IX-E  Maartje van de Geer, dochter van Arie van de Geer (VIII-D) en Geertje Oudshoorn, wonende te Nieuwveen, is geboren op maandag 21 februari 1814 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt op donderdag 10 maart 1814 te Nieuwveen (doopgetuige was Antje Houweling), is overleden op maandag 2 mei 1881 te Nieuwveen. Maartje werd 67 jaar, 2 maanden en 11 dagen.<530>

Maartje trouwt op zondag 27 maart 1842 te Nieuwveen (huwelijksgetuigen waren Arie van de Geer (zie VIII-D), Gerrit van de Geer (zie IX-D), Hendrik Langerak en Willemtje Boer), trouwt (kerk) (Ned.Herv.Kerk) op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Dirk Langerak, zoon van Hendrik Langerak en Willemtje Boer. Dirk, landbouwer en winkelier, wonende te Nieuwveen, is geboren op zaterdag 21 februari 1807 te Nieuwveen, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 3 september 1881 te Nieuwveen (aangever overlijden was Hendrik Willem Langerak (zie IX-E.6)). Dirk werd 74 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<531,532>

Van Dirk en Maartje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertje Jacoba Langerak is geboren op dinsdag 25 februari 1845 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1845, acte nummer 7), is overleden op zaterdag 17 mei 1845 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1845, acte nummer 11). Geertje werd 2 maanden en 22 dagen.

2  doodgeboren zoon Langerak is doodgeboren op dinsdag 30 september 1845 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1845, acte nummer 27).

3  doodgeboren zoon Langerak is doodgeboren op vrijdag 21 augustus 1846 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1846, acte nummer 24).

4  Doodgeboren Zoon Langerak is doodgeboren op woensdag 22 december 1847 te Nieuwveen.

5  doodgeboren zoon Langerak is doodgeboren op zondag 25 november 1849 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1849, acte nummer 76).

6  Hendrik Willem Langerak, koopman, wonende te Nieuwveen, is geboren op zaterdag 30 april 1853 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen, 1853, acte nummer 15). Hendrik is aangever van overlijden van Dirk Langerak op zaterdag 3 september 1881 te Nieuwveen.<533>

7  Geertruida Wilhelmina Langerak is geboren op donderdag 21 februari 1856 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1856, acte nummer 5), is overleden op zaterdag 18 augustus 1888 te Rotterdam. Geertruida werd 32 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Geertruida was gehuwd met Pieter van Klaveren.


Generatie X

(van 1836 tot 1949)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 106 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1860 en 1908. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (15x), Haarlemmermeer (15x), Zandvoort (10x), Sloten (N.H.) (8x), Zevenhoven (7x), Waverveen (5x), Haarlem (5x), Aarlanderveen (5x), Voorschoten (4x), Ter Aar (4x), Haarlemmerliede (4x), Alphen (3x), Alphen aan den Rijn (3x), Koog aan de Zaan (3x), Leiden (3x), Vinkeveen en Waverveen (3x), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2x), Wormerveer (2x), Wormerveer (Wijk K Nr. 42) en Nieuwkoop.

X-A  Gerard Jan van Spronsen, zoon van Cornelis van Spronsen (IX-A) en Jannetje van de Geer (Jansje), is geboren op dinsdag 17 mei 1853 te Loosduinen, is overleden op zondag 5 maart 1933 te Rotterdam. Gerard werd 79 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Gerard trouwt op donderdag 7 januari 1875 te Ter Aar op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Wilhelmina Westdijk. Johanna is geboren op maandag 27 februari 1854 te Nieuwveen, is overleden op zaterdag 25 oktober 1919 te Rotterdam. Johanna werd 65 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Gerard en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis van Spronsen is geboren op donderdag 26 april 1877 te Ter Aar, is overleden op maandag 5 juni 1967 te Grand Rapids (Michigan) (USA). Cornelis werd 90 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Cornelis trouwt in 1899 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Gerarda van Vliet. Anna is geboren op zaterdag 13 juli 1878 te Delfshaven, is overleden op maandag 17 november 1947 te Ripon (California) (USA). Anna werd 69 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

2  Jannetje Catharina van Spronsen is geboren op zaterdag 11 mei 1878 te Ter Aar, zie XI-A.

3  Joseph Marinus van Spronsen is geboren in 1882 te Ter Aar, is overleden voor 1924. Joseph werd hoogstens 42 jaar.

Joseph trouwt op woensdag 28 maart 1917 te Rotterdam op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Neeltje Smouter (Nellie), dochter van Bastiaan Smouter en Neeltje Klootwijk. Neeltje is geboren op donderdag 26 juni 1884 te Oost en West Barendrecht, is overleden op dinsdag 9 april 1968 te Utrecht, is begraven op zaterdag 13 april 1968 te Rotterdam. Neeltje werd 83 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

4  Johanna Petronella van Spronsen is geboren op zondag 24 april 1887 te Ter Aar, is overleden op vrijdag 30 oktober 1964 te Rotterdam, is begraven op woensdag 4 november 1964 te Rotterdam. Johanna werd 77 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 21 mei 1908 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Bastiaan Smouter (Bas), zoon van Bastiaan Smouter en Neeltje Klootwijk. Bastiaan is geboren op zondag 2 mei 1886, is overleden op zondag 5 juni 1966. Bastiaan werd 80 jaar, 1 maand en 3 dagen.
X-B  Barbara van de Geer (Bertha), dochter van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, werkster, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 10 maart 1855 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 1 april 1855 te Sloten (N.H.), is overleden op woensdag 21 november 1934 te Zaandijk, is begraven op maandag 26 november 1934 te Zaandijk. Barbara werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Toen zij 3 maanden in verwachting was, stierf haar eerste man. Onder druk van haar vader (aldus de mondelinge overlevering) is ze toen getrouwd met Jan de Boer was. Omdat het gezinsinkomen laag was, mede omdat Jan de Boer steeds meer ging kwakkelen met zijn gezondheid, verdiende Barbara bij als werkster in de slagerij van Jan Bes (haar latere echtgenoot).

Barbara trouwt op zondag 1 oktober 1876 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Hendrica Lieneke, Rijn Smit, Neeltje Out en Lammert Smit) op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rijn Smit, zoon van Rijn Smit en Neeltje Out. Rijn, arbeider (bij de Spoorwegen), is geboren op maandag 13 december 1852 te Zaandam, is overleden op woensdag 7 februari 1877 te Zaandam. Rijn werd 24 jaar, 1 maand en 25 dagen.<534>

Van Rijn en Barbara is een kind bekend:

1  Rijntje Smit is geboren op donderdag 27 december 1877 te Zaandam, zie XI-B.

Barbara begint een relatie in 1881 op 26-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johannes Noordraven. Johannes, onderwijzer, is geboren op maandag 11 oktober 1841 te Leiden, is overleden op donderdag 3 november 1921 te Amsterdam (bron: DTB Apeldoorn 1921, acte nr 502). Johannes werd 80 jaar en 23 dagen.

Op 47 jarige leeftijd heeft hij nog 4 van de 10 kinderen (+ 1 bijkind) in leven en reeds zijn derde echtgenote.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Maria Gruis.<535,536> Johannes was later gehuwd (3) met Petronella Lucia Dorothea Emilia M‹ller.<537,538> Johannes was later gehuwd (4) met Johanna Catharina Otto.<539,540>

Volgens mondelinge overlevering zou Johanna verwekt door een zekere Noordraver (Bron: Geertje van de Geer, een zuster van Barbara; een andere bron, die terug gaat op Johanna de Boer, noemde de naam: Noorderhaven). Nadrukkelijk werd in beide gevallen vermeld, dat hij onderwijzer was (vermoedelijk aan de Parkstraatschool in Zaandam). Nader onderzoek wees uit, dat het moet gaan om Johannes NOORDRAVEN, hij staat te boek als onderwijzer in Zaandam. Het laat zich raden, dat de naam die het kind uit deze relatie krijgt, een vorm van vernoemen is geweest; zij is vernoemd naar de vader. Kortom: Johanna is vernoemd naar JOHANNES Noordraven! Toen Johanna meerderjarig was, heeft ze contact gezocht met haar vader in Amsterdam, het werd geen gelukkige ontmoeting, wel viel het haar op hoeveel ze leek op haar vader. Het verhaal gaat, dat jaren later de dominee bij een bezoek aan de wagenmakerij van Corstiaan het niet kon laten om op te merken, dat het kind Johanna geboren was uit 'begeerte des vlezes', waarop Corstiaan reageerde met 'mijn tang begeert uw ribbenkast'.

Van Johannes en Barbara is een natuurlijk kind bekend:

2  Johanna de Boer (van de Geer) is geboren op donderdag 20 oktober 1881 te Zaandam, zie XI-C.

Barbara trouwt op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jacob van de Geer (zie X-C), Hendrica Lieneke (zie IX-B) en Geertje Oudkerk) op 27-jarige leeftijd (3) met de 29-jarige Jan de Boer, zoon van Cornelis de Boer en Geertje Oudkerk. Jan, arbeider, is geboren op dinsdag 27 juli 1852 te Zaandam, is overleden op dinsdag 26 december 1899 te Zaandam. Jan werd 47 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<541>

Van Jan en Barbara zijn vier kinderen bekend:

3  Cornelis de Boer is geboren op maandag 10 maart 1884 te Zaandam, is overleden op woensdag 8 mei 1889. Cornelis werd 5 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Hij is tegelijk met zijn zusje Hendrika begraven (volgens de mondelinge overlevering).

4  Hendrika de Boer is geboren op zaterdag 13 februari 1886 te Zaandam, is overleden op woensdag 8 mei 1889 te Zaandam. Hendrika werd 3 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

5  Geertje de Boer is geboren op vrijdag 1 maart 1889 te Zaandam, is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, zie XI-D.

6  Hendrika de Boer (Riek) is geboren op dinsdag 21 februari 1893 te Zaandam, zie XI-E.

Barbara trouwt op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jacob van de Geer (zie X-C), Aris Bes en Antje Bes) op 48-jarige leeftijd (4) met de 44-jarige Jan Bes, zoon van Aris Bes en Antje Bes. Jan, varkensslachter en slager, wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 4 november 1858 te Zaandam, is overleden op woensdag 2 mei 1928. Jan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer. Jan werd 69 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<542,543>
X-C  Jacob van de Geer (Jaap), zoon van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, stoker, machinist, smid, loodgieter, blikslager en koperslager, wonende te Zaandam (Westzijde 975), te Sloten (N.H.), te Wormerveer (Marktstraat 50), te Wormerveer (KrommeniŽrweg 34 en 36) en te Wormerveer (Sluispad 2), is geboren op zaterdag 25 juli 1857 te Sloten (N.H.), is gedoopt op zondag 16 augustus 1857 te Sloten (N.H.) (hervormd) en in Wormerveer lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk., is overleden op vrijdag 1 november 1935 te Wormerveer (Sluispad), is begraven op maandag 4 november 1935 te Wormerveer (Algemene Begraafplaats). Jacob is huwelijksgetuige van Jan de Boer en Barbara van de Geer (Bertha) op dinsdag 6 juni 1882 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer en Trijntje Weber op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort. Jacob is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Sacharias Johannes van de Geer en Elisabeth de Vries op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk. Jacob is huwelijksgetuige van Jan Bes en Barbara van de Geer (Bertha) op woensdag 24 juni 1903 te Zaandam. Jacob is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Jacob is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer. Jacob is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer. Jacob is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 te Wormerveer. Jacob werd 78 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<544..552>

Als het ging om het in praktijk brengen van het geloof sloeg Jacob wel eens door; zo heeft hij aan het begin van zijn trouwen op een keer al het geld dat hij bij zich had in de collectezak gegooid, zijn vrouw haalde het later weer terug bij de diakenen.

Hoewel ingeschreven voor de Nationale Militie (in 1876, 1877), is hij vervolgens bij loting buiten oproeping gebleven; kortom hij kreeg vrijstelling van militaire dienst en wel op 30.4.1878.
Jacob verhuisde op 28 mei 1879 van Zaandam naar de gemeente Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer (NH). Hij woonde in de IJpolder in Wijk F, nr. 43 (later werd dit door vernummering nr. 127) naast het stoomgemaal, waar hij als stoker werkzaam was. Het beroep van stoker hield overigens meer in dan kolenscheppen. Men moest weten wat men met de machine kon doen, hoeveel vuur erin mocht liggen en hoe het water moest worden ingebracht. Vooral wanneer de druk in de ketel te hoog opliep, moest de stoker nauwkeurig ingrijpen om te voorkomen dat de machine kapot zou draaien. Naar de normen van die tijd ontving Jacob als stoker dan ook een goed salaris: 48 gulden in de 4 weken, daar ging 6 gulden voor huur van de woning af; een jaarsalaris dus van ong. 625 gulden en dat was in die tijd geen slecht salaris. Uit de Index van Raadsbesluiten en Notulen van de Gemeente Sloten (GA, nr. 341/86) blijkt dat de veldwachter 450 gulden per jaar en een onderwijzer 650 gulden per jaar verdiende.
Uit de notulen van de Grote IJpolder (zie: GA, nr.513/1) blijkt, dat Jacob op 1.10.1879 de nieuwe woning bij het stoomgemaal heeft betrokken. Tevens werd op 14.9.1880 gunstig beschikt op een door hem gedaan verzoek om vrijstelling wegens personele belasting. Het stoomgemaal beschikte over een roeiboot. Zo werd op 7.2.1890 een nieuwe roeiboot gekocht voor 105 gulden (er lag overigens een voetveer bij het stoomgemaal). Gelet op deze verbinding ligt het voor de hand, dat men zich eerder oriŽnteerde op Zaandam dan Sloten. Kerkelijk gezien was de IJpolder overigens ingedeeld bij de hervormde gemeente West-Zaandam. Omdat Jacob en zijn familie niet voorkomen in de kerkelijke archieven van Sloten en Sloterdijk kan worden worden aangenomen, dat zij in Zaandam zijn blijven kerken.
Op 30 april 1891 verhuist de familie naar Wormerveer, ze zijn dan nog ned. hervormd. Op 1.1.1900 wordt een nieuw bevolkingsregister aangemaakt, het gezin wordt daarin ingeschreven als leden van de van de Gereformeerde Kerk.

In het begin van de jaren negentig hadden Jacob en Sofie een winkeltje in lampepitten en klompen aan de Marktstraat nr. 50 te Wormerveer, dat gerund werd door echtgenote Sofie. Jacob zelf ging met een kar de huizen langs om pannen te repareren. Later werd met financiŽle steun van zijn broer Pieter (uit Zandvoort) een dubbele woning gekocht aan de Krommenierijweg 34 en 36 te Wormerveer. Op 20.1.1922 werd een vergunning afgegeven voor verbouwing van beide perceelen; achter de woning bevond zich een werkplaats voor lood- en zinkwerken. Dit loodgieterbedrijf had op het hoogtepunt 10 man personeel in dienst.

Jacob trouwt op zondag 19 mei 1878 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B) en Hendrica Lieneke) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sophia Bot (Fie), dochter van Jan Bot en Grietje Schone. Sophia, naaister, wonende te Zaandam (Westzijde 975), te Sloten (N.H.), te Wormerveer (Marktstraat 50), te Wormerveer (KrommeniŽrweg 34 en 36), te Wormerveer (Sluispad 2) en te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op maandag 10 mei 1858 te Zaandam, is overleden op maandag 25 september 1950 te Wormerveer in het Rusthuis aan de Wandelweg 65, waar zij in haar nadagen woonde, is begraven op donderdag 28 september 1950 te Wormerveer (Algemene Begraafplaats). Sophia is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Sophia is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer. Sophia is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer. Sophia is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Elisabeth Jacobs (Bets) op woensdag 28 mei 1919 te Wormerveer. Sophia is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 te Wormerveer. Sophia wordt als huwelijksgetuige vermeld op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem van haar zoon Johannes en Grietje van Sante. Sophia werd 92 jaar, 4 maanden en 15 dagen.<553..559>

Van Jacob en Sophia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Corstiaan van de Geer (Cor) is geboren op zondag 3 november 1878 te Zaandam, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Wormerveer) gedoopt, zie XI-F.

2  Jan van de Geer is geboren op zaterdag 13 november 1880 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, zie XI-G.

3  Johan van de Geer is geboren op zaterdag 22 oktober 1881 te Sloten (N.H.), is overleden op zaterdag 22 oktober 1881.

Niet een overlijdensbericht kunnen achterhalen, wel uit mondelinge overlevering vernomen dat hij doodgeboren is.

4  Henderika van de Geer (Hendrika) is geboren op zondag 3 september 1882 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, zie XI-H.

5  Pieter van de Geer is geboren op zondag 30 november 1884 te Sloten (N.H.), is overleden op zaterdag 6 maart 1886 te Sloten (N.H.). Pieter werd 1 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

6  Pieter van de Geer (Piet) is geboren op zaterdag 25 december 1886 te Sloten (N.H.), is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, zie XI-I.

7  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 2 maart 1888 te Sloten (N.H.), is overleden op dinsdag 10 oktober 1893 te Wormerveer (bron: DTB Wormerveer 1895, acte nummer 53). Jacob werd 5 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

8  NN van de Geer is doodgeboren op zondag 15 september 1889 te Sloten (N.H.) (bron: DTB Sloten 1889, acte nr 140), is overleden op zondag 15 september 1889 te Sloten (N.H.).

9  Gerard Christoffel van de Geer (Gť) is geboren op woensdag 21 januari 1891 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, zie XI-J.

10  Christoffel van de Geer (Chris) is geboren op zaterdag 1 juli 1893 te Wormerveer, zie XI-K.

11  Jacob van de Geer (Jaap) is geboren op maandag 9 december 1895 te Wormerveer, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, zie XI-L.

12  Johannes van de Geer (Jo) is geboren op woensdag 6 oktober 1897 te Wormerveer (Wijk K Nr. 42), is gereformeerd gedoopt, zie XI-M.
X-D  Pieter van de Geer, zoon van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, stoker, machinist, koperslager, loodgieter, garagehouder, veilingmeester en makelaar, wonende te Zandvoort, is geboren op woensdag 20 maart 1861 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 7 april 1861 te Sloten (N.H.), is overleden op woensdag 1 augustus 1928 te Zandvoort. Pieter werd 67 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Van 12.5.1881 tot 12.5.1885 was hij voor zijn nummer in militaire dienst.
Volgens zijn zoon Henk heeft hij voor het Zandvoortse Raadhuis een windwijzer gemaakt in de vorm van een koperen zeilschip, dat een plaats kreeg op bovenop het torentje.
Uit een "Naamlijst voor den telefoondienst, uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" van Januari 1915 blijkt, dat hij dan loodgieter is, zijn telefoonnummer is: 18 en hij woont in de Kerkstraat 13.
Later is hij verhuisd naar de Brederostraat, alwaar hij een garagebedrijf had. Dit werd later Garage Kooijman.
Rond 1915 gaat het hele gezin op de foto!

Pieter trouwt op zaterdag 23 april 1887 te Zandvoort (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jacob van de Geer (zie X-C), Hendrica Lieneke (zie IX-B), Jan Jacob Weber, Marijtje Kemp, Jan Weber en Gerrit Weber) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Weber, dochter van Jan Jacob Weber en Marijtje Kemp. Trijntje, wonende te Zandvoort, is geboren op zondag 16 juli 1865 te Zandvoort, is overleden op maandag 14 november 1921 te Zandvoort. Trijntje werd 56 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<560>

Van Pieter en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrika van de Geer is geboren op zaterdag 3 september 1887 te Zandvoort, zie XI-N.

2  Maria van de Geer is geboren op zondag 3 maart 1889 te Zandvoort, zie XI-O.

3  Corstiaan van de Geer is geboren op zondag 6 december 1891 te Zandvoort, zie XI-P.

4  Jan Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 16 december 1892 te Zandvoort, zie XI-Q.

5  Barbara van de Geer is geboren op zondag 31 maart 1895 te Zandvoort, is overleden op donderdag 8 oktober 1908 te Zandvoort (bron: DTB Zandvoort 1908, acte nummer 63). Barbara werd 13 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

6  Pieter van de Geer, loodgieter, is geboren op woensdag 21 april 1897 te Zandvoort, is overleden op woensdag 2 mei 1928 te Zandvoort. Pieter werd 31 jaar en 11 dagen.

7  Arie van de Geer is geboren op donderdag 19 oktober 1899 te Zandvoort, zie XI-R.

8  Jacob van de Geer is geboren op zaterdag 21 september 1901 te Zandvoort, is overleden op woensdag 11 juni 1924 te Zandvoort. Jacob werd 22 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

9  Trijntje van de Geer is geboren op donderdag 11 december 1902 te Zandvoort (bron: DTB Zandvoort 1902, acte nummer 78), is overleden op dinsdag 31 maart 1903 te Zandvoort (bron: DTB Zandvoort 1903, acte nummer 15). Trijntje werd 3 maanden en 20 dagen.

10  Hendrik van de Geer (Henk) is geboren op woensdag 23 oktober 1907 te Zandvoort, is hervormd (later lid v.h. Humanitisch Verbond) gedoopt, zie XI-S.

X-E  Jansie van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, wonende te Sloten (N.H.) en te Zaandam, is geboren op zaterdag 27 februari 1864 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1864 te Sloten (N.H.), is overleden op dinsdag 30 januari 1940 te Zaandam (op Westzanerdijk 128) (bron: DTB Zaandam 1940, acte nummer 48), is begraven op donderdag 1 februari 1940 te Zaandam. Jansie werd 75 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jansie trouwt op zondag 21 juli 1889 te Zaandam op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Porssius, zoon van Jacob Porssius en Maartje van Geem. Hendrik, houtzager, houtwerker en houtschaver, wonende te Zaandam (Hoogendijk K248), is geboren op dinsdag 10 maart 1863 te Zaandam, is overleden op donderdag 6 april 1944 te Zaandam (bron: DTB Zaandam 1944, acte nummer 170). Hendrik is huwelijksgetuige van Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam. Hendrik is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 te Zaandam. Hendrik werd 81 jaar en 27 dagen.<561..563>

Van Hendrik en Jansie zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Porssius is geboren op zondag 16 februari 1890, zie XI-T.

2  Corstiaan Porssius is geboren op donderdag 28 november 1895 te Zaandam, zie XI-U.

X-F  Geertje van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, winkelierster, wonende te Sloten (N.H.) en te Zaandam, is geboren op maandag 8 mei 1865 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 28 mei 1865 te Sloten (N.H.), is overleden op maandag 16 mei 1949 te Zaandam (bron: DTB Koog aan de Zaan 1949, acte nummer 28). Geertje werd 84 jaar en 8 dagen.

Geertje trouwt op zondag 14 augustus 1887 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jacob van de Geer (zie X-C), Hendrica Lieneke (zie IX-B), Hendrik Porssius (zie X-E) en Aaltje Bobeldijk) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Joachim Bobeldijk, natuurlijke zoon van Aaltje Bobeldijk. Joachim, kruidenier en steenhouwer, wonende te Zaandam en te Koog aan de Zaan, is geboren op donderdag 25 februari 1864 te Koog aan de Zaan, is hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 9 april 1930 te Zaandam (bron: DTB Koog aan de Zaan 1930, acte nummer 15). Joachim heeft belijdenis gedaan op woensdag 18 maart 1885 te Koog aan de Zaan. Joachim werd 66 jaar, 1 maand en 15 dagen.<564>

Van Joachim en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  Joachim Bobeldijk is geboren op zaterdag 3 november 1888 te Koog aan de Zaan, zie XI-V.

2  Corstiaan Bobeldijk is geboren op donderdag 6 augustus 1891 te Koog aan de Zaan, is overleden op zondag 10 oktober 1909 te Zaandam (bron: DTB Koog aan de Zaan 1909, acte nummer 24). Corstiaan werd 18 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

3  Jakob Bobeldijk is geboren op zondag 19 maart 1893 te Koog aan de Zaan, is overleden op zondag 19 oktober 1969 te Koog aan de Zaan. Jakob werd 76 jaar en 7 maanden.

4  Pieter Bobeldijk is geboren op vrijdag 19 oktober 1894 te Zaandam, zie XI-W.

5  Hendrika Bobeldijk is geboren op donderdag 30 september 1897 te Zaandam, zie XI-X.

6  Johannes Zacharias Bobeldijk is geboren op dinsdag 5 juni 1906 te Zaandam, zie XI-Y.
X-G  Sacharias Johannes van de Geer, zoon van Corstiaan van de Geer (Kors) (IX-B) en Hendrica Lieneke, karrenverhuurder, marktmeester en wagenmaker, wonende te Zaandam (Hoogendijk 81) en te Zaandam (Hoogendijk 109), is geboren op zaterdag 27 juli 1867 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt op zondag 18 augustus 1867 te Sloten (N.H.), is overleden op zaterdag 16 juni 1945 te Zaandam. Sacharias is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 te Zaandam. Sacharias is huwelijksgetuige van Frederik Hendrik Siersema en Maartje van de Geer op woensdag 29 mei 1935 te Zaandam. Sacharias werd 77 jaar, 10 maanden en 20 dagen.<565,566>

Volgens de mondelinge overlevering hing op de wagenmakerij een bord 'hofleverancier', dit omdat het bedrijf een wagen had gemaakt voor koning Willem III. In 1907 is Sacharias even los werkman geweest op een meubelfabriek. Neef Arie van de Geer (een zoon van Pieter van de Geer uit Zandvoort) heeft een tijdje als leerjongen in de wagenmakerij gewerkt, in 1912 is hij echter weer teruggekeerd naar Zandvoort.
Hij heeft tot 22.7.1941 op de Hoogendijk gewoond, hij is overleden in een Bejaardenhuis aan de Bloemgracht in Zaandam (waar hij zich had ingekocht). Sacharias leed aan suikerziekte, tevens had hij een drankprobleem.

Sacharias trouwt op donderdag 27 oktober 1892 te Zaandijk (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B) en Jacob van de Geer (zie X-C)) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth de Vries, dochter van Jan de Vries en Maartje Mars. Elisabeth, wonende te Zaandam, is geboren op woensdag 16 maart 1870 (Westzijde 252), is overleden in 1954 te Zaandam. Elisabeth is huwelijksgetuige van Sietze Stad en Hendrica van de Geer op donderdag 3 januari 1918 te Zaandam. Elisabeth is huwelijksgetuige van Frederik Hendrik Siersema en Maartje van de Geer op woensdag 29 mei 1935 te Zaandam. Elisabeth werd 84 jaar.<567..570>

Van Sacharias en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Simon van de Geer is geboren op zondag 10 december 1893 te Zaandam, is overleden op dinsdag 8 januari 1907 te Zaandam (aan suikerziekte).. Simon werd 13 jaar en 29 dagen.

2  Corstiaan van de Geer is geboren op vrijdag 7 juni 1895 te Zaandam, is overleden op zaterdag 9 mei 1896 te Zaandam. Corstiaan werd 11 maanden en 2 dagen.

3  Hendrica van de Geer is geboren op dinsdag 11 augustus 1896 te Zaandam, zie XI-Z.

4  Maartje van de Geer is geboren op woensdag 30 september 1908 te Zaandam, zie XI-AA.

X-H  Geertruida van de Geer (Geertje), dochter van Jan van de Geer (IX-C) en Helena van der Sterre, wonende te Nieuwkoop, te Alphen aan den Rijn en te Zwammerdam (gem. Alphen), is geboren op dinsdag 28 juni 1836 te Zevenhuizen, is hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 27 juli 1922 te Zwammerdam (gem. Alphen). Geertruida werd 86 jaar en 29 dagen.

Geertruida trouwt op zondag 7 mei 1865 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1865, acte nummer 3) op 28-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Willem van der Wal, zoon van Jan van der Wal en Jansje Zoutman. Willem, turfschipper, is geboren op zaterdag 5 januari 1833 te Nieuwkoop (bron: DTB Nieuwkoop 1833, acte nummer 1), is overleden op zaterdag 14 juli 1866 te Nieuwkoop (bron: DTB Nieuwkoop 1866, acte nummer 91). Willem werd 33 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<571>

Van Willem en Geertruida is een kind bekend:

1  Jansje van der Wal, wonende te Alphen aan den Rijn en te Zwammerdam (gem. Alphen), is geboren op zaterdag 24 maart 1866 te Nieuwkoop, is overleden op vrijdag 7 maart 1924 te Zwammerdam (bron: DTB Zwammerdam 1924, acte nummer 8). Jansje werd 57 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Geertruida trouwt op zaterdag 26 oktober 1867 te Nieuwkoop (huwelijksgetuige was Helena van der Sterre (zie IX-C)) op 31-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Simon Spruitenburg, zoon van Cornelis Spruitenburg en Lijsje van Schaijck. Simon, watermolenaar te Alphen en watermolenaar, wonende te Alphen (resp op Nr. 91) 96 (103) en S122 en te Alphen aan den Rijn, is geboren op zaterdag 20 maart 1824 te Alphen aan den Rijn, is hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 22 november 1895 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1895, acte nummer 113). Simon werd 71 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<572>

Van Simon en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

2  Cornelis Spruitenburg is geboren op woensdag 31 maart 1869 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1869, acte nummer 38), is overleden op zaterdag 25 november 1944 te Leiden (bron: DTB Leiden 1944, acte nummer 1169). Cornelis werd 75 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 27 april 1893 te Alphen aan den Rijn op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maartje van den Bos, dochter van Pieter van den Bos en Lena Sophia Torn. Maartje is geboren in 1871 te Alphen aan den Rijn.

3  Jan Spruitenburg is geboren op donderdag 4 augustus 1870 te Alphen aan den Rijn, is overleden op dinsdag 17 februari 1959 te Leiden (bron: DTB Leiden 1959, acte nummer 193). Jan werd 88 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Teunis Spruitenburg is geboren op woensdag 13 december 1871 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1871, acte nummer 131), is overleden op maandag 21 april 1941 te Leiden (bron: DTB Leiden 1941, acte nummer 476). Teunis werd 69 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Teunis trouwt op donderdag 4 mei 1899 te Alphen aan den Rijn op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Margo Oppelaar, dochter van Abraham Oppelaar en Margaretha van Zwieten. Margo is geboren in 1874 te Alphen aan den Rijn.

5  Leendert Pieter Spruitenburg is geboren op dinsdag 14 oktober 1873 te Alphen (bron: DTB Alphen 1873, acte nummer 131), is overleden op donderdag 22 januari 1874 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1874, acte nummer 5). Leendert werd 3 maanden en 8 dagen.

6  Lijsje Spruitenburg is geboren op maandag 22 februari 1875 te Alphen (bron: DTB Alphen 1875, acte nummer 93), is overleden op maandag 22 februari 1875 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1875, acte nummer 27).

7  Lena Spruitenburg is geboren op maandag 31 januari 1876 te Alphen (bron: DTB Alphen 1876, acte nummer 19), is overleden op maandag 23 juni 1879 te Alphen aan den Rijn (bron: DTB Alphen 1879, acte nummer 40). Lena werd 3 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

X-I  Adrianus Jacobus van de Geer, zoon van Jan van de Geer (IX-C) en Helena van der Sterre, wijnwerker en wijnkopersknecht, wonende te Leiden, te Leiden (Heerenweg 9), te Zoeterwoude en te Leiden (Boerhavestraat 5), is geboren op vrijdag 28 maart 1845 te Oegstgeest, is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 7 april 1919 te Leiden. Adrianus, wonende Heerenweg 9 te Leiden, wordt vermeld in 1876. Adrianus werd 74 jaar en 10 dagen.

N.B.: Een wijnwerker was een iemand die belast was met het vervoer van de wijn naar de wijnkelders en uit de wijnkelders naar de afnemers.

Adrianus trouwt op woensdag 8 maart 1871 te Leiden (bron: DTB Leiden 1871, acte nummer 46) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Frederika Elisabeth Vink, dochter van Antonius Vink en Willemina Maria Rijks. Frederika, dienstbode en winkelierster, wonende te Leiden en te Oegstgeest, is geboren op dinsdag 29 juni 1847 te Den Haag, is overleden op donderdag 11 november 1926 te Oegstgeest, is begraven op maandag 15 november 1926 te Leiden. Frederika werd 79 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Adrianus en Frederika zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Anthonius van de Geer is geboren op woensdag 26 april 1871 te Leiden, is hervormd gedoopt, zie XI-AB.

2  Wilhelmina Lena van de Geer is geboren op vrijdag 16 augustus 1872 te Leiden (bron: DTB Leiden 1872, acte nummer 1044), zie XI-AC.

X-J  Maartje van de Geer, dochter van Jan van de Geer (IX-C) en Helena van der Sterre, dienstbode, wonende te Leiden (Heerenweg 25), te Zaandam, te Leiden, te Voorschoten en te Leiden (Oudevest 141), is geboren op donderdag 20 mei 1847 te Oegstgeest, is hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 4 maart 1892 te 's-Gravenhage. Maartje werd 44 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Maartje gaat in ondertrouw op zaterdag 27 september 1873 te Leiden op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Cornelis de Haas, zoon van Abraham de Haas en Elionora Oostenrijk. Leonardus, broodbakker en kruidenier, wonende te Voorschoten en te Leiden (Oudevest 141), is geboren op woensdag 5 juli 1848 te Rijnsburg.

Van Leonardus en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Eleonora Marij de Haas, wonende te Leiden, is geboren op woensdag 5 augustus 1874 te Voorschoten.

2  Jan Frederik de Haas, wonende te Leiden, is geboren op zondag 23 juli 1876 te Voorschoten.

3  Petronella Geertruida de Haas, wonende te Leiden, is geboren op vrijdag 27 september 1878 te Leiden (bron: DTB Leiden 1878, acte nummer 1145).

4  Abraham Johannes de Hass is geboren op zaterdag 17 juli 1880 te Voorschoten (bron: DTB Voorschoten 1880, acte nummer 36).

5  Leonardus Cornelis de Haas is geboren op vrijdag 15 juli 1881 te Voorschoten (bron: DTB Voorschoten 1881, acte nummer 45), is overleden op vrijdag 23 juni 1944 te sint Oedenrode (bron: DTB Sint Oedenrode 1944, acte nummer 88). Leonardus werd 62 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

X-K  Wilhelmina Jacoba van de Geer, dochter van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), wonende te Waverveen, is geboren op zondag 16 augustus 1840 te Nieuwveen, is overleden op dinsdag 14 juli 1908 te Amsterdam. Wilhelmina werd 67 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Wilhelmina trouwt op zondag 10 mei 1857 te Nieuwveen op 16-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Arie Boogaard ook genaamd Bogaard, zoon van Willem Boogaard en Adriana de Jong. Arie, landbouwer, wonende te Waverveen, is geboren op zaterdag 18 februari 1832 en afkomstig uit Leimuiden (vondeling), is overleden op dinsdag 5 april 1892 te Haarlemmermeer. Arie is huwelijksgetuige van Maarten van der Horst en Pietertje Hendrika Langerak (Pie) op donderdag 17 juni 1869 te Haarlemmermeer. Arie werd 60 jaar, 1 maand en 18 dagen.<573,574>

Van Arie en Wilhelmina zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Boogaard, arbeider, is geboren op dinsdag 25 december 1860 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1861, acte nummer 72).

Willem trouwt op woensdag 27 augustus 1902 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1902, acte nummer 108) op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Henriette Anna Elisabeth Fraikin. Henriette is geboren op woensdag 28 maart 1855 te Leiden (bron: DTB Leiden 1855, acte nummer 348), is overleden op woensdag 23 november 1910 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1910, acte nummer 250). Henriette werd 55 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

2  Gerrit Boogaard is geboren op maandag 8 december 1862 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1862, acte nummer 110), is overleden op maandag 12 augustus 1940 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1940, acte nummer 190). Gerrit werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 28 december 1888 te Haarlemmermeer op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Immetje Heijn. Immetje is geboren in 1867 te Oostzaan.

3  Adriana Boogaard is geboren op maandag 14 november 1864 te Vinkeveen en Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1864, acte nummer 92), is overleden op donderdag 18 januari 1872 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1872, acte nummer 5). Adriana werd 7 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

4  Harmen Boogaard is geboren op woensdag 22 augustus 1866 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1866, acte nummer 68), is overleden op zaterdag 3 februari 1872 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1872, acte nummer 11). Harmen werd 5 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

5  Bartholomeus Boogaard is geboren op donderdag 5 december 1867 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1867, acte 110), is overleden op zaterdag 28 juli 1877 te Waverveen. Bartholomeus werd 9 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

6  Hendrik Boogaard is geboren op donderdag 7 januari 1869 (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1869, acte nummer 2), is overleden op dinsdag 19 oktober 1869 te Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1869, acte nummer 69). Hendrik werd 9 maanden en 12 dagen.

7  Hendrik Boogaard, grondwerker, is geboren op zondag 30 januari 1870 te Waverveen (bron: Vinkeveen en Waverveen 1870, acte nummer 14).

Hendrik trouwt op woensdag 18 februari 1903 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1903, acte nummer 33) op 33-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Elisabeth Bloemzaad. Elisabeth is geboren op maandag 1 november 1869 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1869, acte nummer 836), is overleden op vrijdag 15 oktober 1920 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1920, acte nummer 211). Elisabeth werd 50 jaar, 11 maanden en 14 dagen. Hendrik trouwt op woensdag 1 februari 1922 te Haarlemmermeer op 52-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Antje Zijlstra. Antje, huishoudster, is geboren in 1881 te Zuidhorn, is overleden op zondag 25 januari 1931 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1931, acte nummer 117). Antje werd 50 jaar.

8  Harmen Boogaard is geboren op dinsdag 19 maart 1872 te Vinkeveen en Waverveen (bron: DTB Vinkeveen en Waverveen 1872, acte nummer 32), is overleden op zondag 23 februari 1879 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1879, acte nummer 55). Harmen werd 6 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

9  Anna Pietertje Hendrica Boogaard is geboren rond 1876 te Vinkeveen en Waverveen, is overleden op dinsdag 26 februari 1957 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1957, acte nummer B156). Anna werd ongeveer 81 jaar.

Anna was gehuwd met Stephanus Warnar.

Wilhelmina trouwt op woensdag 13 april 1898 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1898, acte nummer 98) op 57-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Jan Buijs, zoon van Tijs Buijs en Meijning Tijse van Santen. Jan, veehouder, is geboren op donderdag 18 augustus 1836 te Broek in Waterland, is overleden op vrijdag 16 maart 1906 te Amsterdam. Jan werd 69 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Hij is vrijgesteld van militaire dienst, omdat hij te klein is.

Jan was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Hillegonda Schipper.<575,576>

X-L  Geertje van de Geer, dochter van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), veehoudster, wonende te Zevenhoven, is geboren op zondag 12 februari 1843 te Nieuwveen, is overleden op vrijdag 19 januari 1917 te Amsterdam. Geertje werd 73 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Geertje trouwt op donderdag 14 maart 1867 te Nieuwveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 51-jarige Joost van der Horst, zoon van Gerrit van der Horst en Niesje Oudshoorn. Joost, landbouwer en veehouder, wonende te Zevenhoven, is geboren in 1816 te Zevenhoven, is overleden op zondag 24 februari 1878 te Zevenhoven. Joost werd 62 jaar.<577>

Joost was eerder gehuwd (1) met Immaetje van Schaik.<578..580>

Van Joost en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Leendert van der Horst is geboren op maandag 25 november 1867 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1867, acte nummer 43).

2  doodgeboren dochter van der Horst is doodgeboren op vrijdag 25 september 1868 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1868, acte nummer 26).

3  Jakob van der Horst is geboren op vrijdag 1 oktober 1869 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1869, acte nummer 34), is overleden op woensdag 3 juni 1959 te Utrecht (bron: DTB Utrecht 1959, acte nummer 1249). Jakob werd 89 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

4  Joost van der Horst, winkelier, is geboren in 1871 te Zevenhoven, is overleden op zondag 25 september 1932 te Ouder Amstel (bron: DTB Ouder Amstel 1932, acte nummer 37). Joost werd 61 jaar.

5  Nicolaas van der Horst, veehouder, is geboren op donderdag 31 oktober 1872 te Zevenhoven, is overleden op donderdag 4 september 1958 te Kamerik (bron: DTB Kamerik 1958, acte nummer 7). Nicolaas werd 85 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

6  Kornelia van der Horst is geboren op zaterdag 27 februari 1875 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1875, acte nummer 11), is overleden op woensdag 19 november 1952 te Polsbroek (bron: DTB Polsbroek 1952, acte nummer 6). Kornelia werd 77 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Kornelia trouwt op donderdag 30 maart 1899 te Zevenhoven op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Oskam. Hendrik is geboren in 1875 te Lopik, is overleden op zaterdag 3 juni 1911 te Polsbroek. Hendrik werd 36 jaar.

7  Gerrit van der Horst, veehouder, is geboren op dinsdag 29 mei 1877 te Zevenhoven (bron: DTB Zevenhoven 1877, acte nummer 19), is overleden op zondag 27 februari 1955 te Zevenhoven. Gerrit werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Geertje trouwt op donderdag 6 maart 1879 te Zevenhoven op 36-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Gerrit van Veen, zoon van Klaas van Veen en Neeltje van der Horst. Gerrit, veehouder, wonende te Mijdrecht, is geboren in 1841 te Uithoorn, is overleden op vrijdag 5 augustus 1927 te Mijdrecht. Gerrit werd 86 jaar.<581>
X-M  Jacob van de Geer, zoon van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), landbouwer, kaaswinkelier en koopman, wonende te Nieuwveen, te Haarlemmermeer en te Haarlem, is geboren op woensdag 4 juni 1845 te Nieuwveen, wonende Gierstraat 65, is overleden op woensdag 6 maart 1895 's middags 12 uur te Haarlem. Jacob werd 49 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<582>

Jacob en Trijntje hadden een landbouwbedrijf in de Haarlemmermeer, "Trijntjes Hoeve". Als gevolg van de landbouwcrisis gingen zij failliet, de boerderij werd in 1886 verkocht. Zij vertrokken naar de Gierstraat 65 in Haarlem, waar zij een kaaswinkel begonnen (zie bijgaande foto).
Ruim vier maanden na zijn overlijden wordt een dochter geboren: zij krijgt de naam Jacoba, een lang leven is haar helaas niet gegeven, binnen een jaar komt ze te overlijden.

Jacob trouwt op woensdag 16 augustus 1871 te Haarlemmermeer op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Trijntje van der Sluis ook genaamd Sluijs, dochter van Jan van der Sluis en Trijntje Bakker. Trijntje, winkelierster, wonende te Haarlemmermeer en te Haarlem (Gierstraat 65), is geboren op vrijdag 1 oktober 1852 te Ursum, is overleden op woensdag 8 mei 1907 te Haarlem. Trijntje is huwelijksgetuige van Gerrit Pieter van de Geer en Aaltje Olij op donderdag 14 mei 1903 te Haarlem. Trijntje werd 54 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<583,584>

Verteld wordt, dat zij op zondagmiddag de boeken bijwerkte met een sigaartje om de mannelijke sfeer in huis te houden. Van haar is een foto bewaard gebleven toen ze ongeveer 50 jaar was.

Van Jacob en Trijntje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gerrit Pieter van de Geer is geboren op maandag 13 mei 1872 te Haarlemmermeer, zie XI-AD.

2  Jan Maarten van de Geer is geboren op woensdag 29 april 1874 te Haarlemmermeer, is overleden op donderdag 17 december 1874 te Haarlemmermeer. Jan werd 7 maanden en 18 dagen.

3  Jan Maarten van de Geer is geboren op vrijdag 19 mei 1876 te Haarlemmermeer, is overleden op zondag 11 juni 1876 te Haarlemmermeer (bron: DTB haarlemmermeer 1876, acte nummer 171). Jan werd 23 dagen.

4  Trijntje Maria van de Geer is geboren op dinsdag 1 januari 1878 te Haarlemmermeer, is overleden op woensdag 30 oktober 1878 te Haarlemmermeer. Trijntje werd 9 maanden en 29 dagen.

5  Pietertje Hendrika van de Geer is geboren op donderdag 20 maart 1879 te Haarlemmermeer, zie XI-AE.

6  Trijntje Maria van de Geer is geboren op dinsdag 7 september 1880 te Haarlemmermeer, is overleden op donderdag 23 september 1880 te Haarlemmermeer. Trijntje werd 16 dagen.

7  Jacob van de Geer is geboren op donderdag 3 augustus 1882 te Haarlemmermeer, is overleden op dinsdag 16 maart 1886 te Haarlemmermeer. Jacob werd 3 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 24 juli 1884 te Haarlemmermeer.

9  Maartje van de Geer is geboren op donderdag 24 juli 1884 te Haarlemmermeer, is overleden op zondag 27 juli 1884 te Haarlemmermeer. Maartje werd 3 dagen.

10  Wilhelmina Catharina van de Geer is geboren op dinsdag 16 maart 1886 te Haarlemmermeer, zie XI-AF.

11  Jan Simon van de Geer is geboren op vrijdag 8 april 1887 te Haarlem, is overleden op zaterdag 28 februari 1891 te Haarlem. Jan werd 3 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

12  Jacob van de Geer is geboren op zondag 3 februari 1889 te Haarlem, zie XI-AG.

13  Abraham van de Geer, vertegenwoordiger, goochelaar, actuaris en marktkoopman, is geboren op zaterdag 14 juni 1890 te Haarlem, is overleden op dinsdag 18 december 1956 te Haarlem, is begraven op donderdag 20 december 1956 te Haarlem. Abraham werd 66 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

14  Trijntje Maria van de Geer is geboren op zondag 14 mei 1893 te Haarlem, is overleden op zaterdag 27 oktober 1973 te Haarlem, is begraven op woensdag 31 oktober 1973 te Haarlem (St. Barbara). Trijntje werd 80 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 1 mei 1919 te Haarlem op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Theodorus Schoutsen, zoon van Pieter Schoutsen en Johanna Rohof. Theodorus, slager, is geboren op maandag 15 oktober 1888 te Wognum, is overleden op zaterdag 13 mei 1944 te Haarlem, is begraven op woensdag 17 mei 1944 te Haarlem. Theodorus werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

15  Jacoba Catharina Johanna van de Geer is geboren op zaterdag 20 juli 1895 te Haarlem, is overleden op vrijdag 31 januari 1896 te Haarlem. Jacoba werd 6 maanden en 11 dagen.

X-N  Jozina Hendrika van de Geer ook genaamd Josie en Jozina, dochter van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), wonende te Nieuwveen en te Haarlemmermeer, is geboren op vrijdag 3 september 1847 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1847, acte nummer 20), is overleden op woensdag 16 februari 1881 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede 1881, acte nummer 18-02). Jozina werd 33 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Jozina trouwt op donderdag 24 februari 1870 te Haarlemmermeer (huwelijksgetuige was Johanna Wilhelmina van der Horst) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Marselis de Jong, zoon van Hendrik de Jong en Johanna Wilhelmina van der Horst. Marselis, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer en te Spaarnwoude, is geboren op vrijdag 1 september 1843 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1843, acte nummer 04-09), is overleden op zondag 31 oktober 1886 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1886, acte nummer 885). Marselis werd 43 jaar, 1 maand en 30 dagen.<585>

Van Marselis en Jozina zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik de Jong is geboren op donderdag 8 juni 1871 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude (bron: DTB Haarlemmerliede 1871, acte nummer 09-06), is overleden op woensdag 27 april 1938 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede 1938, acte nummer 553). Hendrik werd 66 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

2  Marcelis de Jong is geboren op vrijdag 23 augustus 1872 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede 1872, acte nummer 24-08), is overleden op zaterdag 16 januari 1915 te Haarlem (bron: DTB Haarlemmerliede 1915, acte nummer 8). Marcelis werd 42 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

3  Johanna Wilhelmina de Jong is geboren op donderdag 17 september 1874 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude (bron: DTB Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1874, acte nummer 18-09), is overleden op maandag 2 februari 1959 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1959, acte nummer B 92). Johanna werd 84 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

4  Pietertje Hendrika de Jong is geboren op vrijdag 16 juni 1876 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1876, acte nummer 17-06), is overleden op zondag 6 mei 1945 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam 1945, acte nummer 209). Pietertje werd 68 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5  Elisabeth de Jong is geboren op donderdag 24 oktober 1878 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1878, acte nummer 25-10), is overleden op vrijdag 14 november 1958 te Zeist (bron: DTB Zeist 1958, acte nummer 518). Elisabeth werd 80 jaar en 21 dagen.

6  Jozina Hendrika de Jong is geboren op zaterdag 15 januari 1881 te Haarlemmerliede (bron: DTB Haarlemmerliede 1881, acte nummer 07-01).

X-O  Maartje van de Geer, dochter van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), wonende te Nieuwveen, is geboren op zondag 26 augustus 1849 te Nieuwveen, is overleden op vrijdag 22 mei 1931 te Velsen. Maartje werd 81 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Maartje bleef (aldus de mondelinge overlevering) na de dood van haar eerste echtgenoot in benarde omstandigheden achter. Zij werd geholpen door familieleden en haar stiefbroer Bas van der Horst, deze liet haar een lijfrente na. Maartje bleef zich ondanks alles vooral voor haar uiterlijk interesseren. Tot op hoge leeftijd bleef ze koket, ze ging alleen uit als ze mooie schoenen en handschoenen droeg. Ze had uitsluitend zwarte lakschoenen, want ze was 'van goede komaf'.

Maartje trouwt op vrijdag 14 oktober 1870 te Haarlemmermeer (huwelijksgetuigen waren Pieter de Breuk, Gerrit Jan Garritsen en Adriana Kievit) op 21-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Arie Garritsen, zoon van Gerrit Jan Garritsen en Adriana Kievit. Arie, landbouwer, wonende te Vijfhuizen, is geboren op donderdag 4 mei 1843 te Texel, is overleden op woensdag 12 november 1890 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1890, acte nummer 314). Arie werd 47 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<586>

Arie en Maartje begonnen hun huwelijksleven op 'Ons (Waar) Genoegen'(RR-19). Hier werd in 1871 hun eerste kind (Adriana) geboren. Al spoedig verhuisden ze naar Buiksloot waar Arie akkerbouwer was. Het tweede kind (Gerrit) kwam daar in 1874 ter wereld. In 1876 vestigden zij zich in Vijfhuizen (Haarlemmermeer), hier werden nog vier kinderen geboren. Arie was geen succesvolle boer, hij werd arbeider. Arie en Maartje wilden in de winter van 1890 naar Haarlem verhuizen om er een melkwinkel in de Korte Zijlstraat te beginnen. Arie stierf echter plotseling tijdens de verhuizing aan pleuritis, hij was maar vier dagen ziek geweest (Bron: Meerhistorie, dec. 1988).

Arie was eerder gehuwd (1) met Aleida Bulk.<587..590>

Van Arie en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana Garritsen is geboren op zaterdag 1 juli 1871 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1871, acte nummer 293), is overleden op woensdag 7 november 1934 te Velsen (bron: DTB Velsen 1934, acte nummer 322). Adriana werd 63 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

2  Gerrit Garritsen is geboren in 1874, is overleden op zondag 12 december 1954 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1954, acte nummer A 1483). Gerrit werd 80 jaar.

3  Pietertje Hendrika Garritsen is geboren op maandag 22 september 1879 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1879, acte nummer 519).

4  Rijntje Garritsen is geboren op woensdag 20 oktober 1880 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1880, acte nummer 557).

5  Gerrit-Jan Garritsen is geboren op zaterdag 1 maart 1884 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1884, acte nummer 101), is overleden op woensdag 28 januari 1885 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1885, acte nummer 24). Gerrit-Jan werd 10 maanden en 27 dagen.

6  Josina Johanna Garritsen is geboren op maandag 14 december 1885 te Haarlemmermeer (bron: DTB Haarlemmermeer 1885, acte nummer 562).

Maartje trouwt op woensdag 1 november 1893 te Haarlem op 44-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Cornelis Verhulp. Cornelis is geboren op zaterdag 16 september 1848 te Oud Beyerland.

X-P  Pietertje Hendrika van de Geer, dochter van Gerrit van de Geer (IX-D) en Pietertje Hendrika Langerak (Pie), wonende te Nieuwveen, te Haarlemmermeer en te Amsterdam, is geboren op donderdag 20 november 1851 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1851, acte nummer 42), is overleden op vrijdag 5 mei 1916 te Amsterdam. Pietertje werd 64 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Pietertje trouwt op donderdag 22 oktober 1874 te Haarlemmermeer (huwelijksgetuigen waren Johannes Gerrit van Leeuwen en Aaltje van der Burg) of trouwt (bron: DTB Haarlemmermeer 1874, acte nummer 76) op 22-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Pieter van Leeuwen, zoon van Johannes Gerrit van Leeuwen en Aaltje van der Burg. Pieter, landbouwer, wonende te Haarlemmermeer, is geboren op zaterdag 27 mei 1848 te Aarlanderveen, is overleden op donderdag 14 maart 1895 te Amsterdam. Pieter werd 46 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<591>

Van Pieter en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes van Leeuwen (Jan) is geboren op zondag 7 november 1875 te Aarlanderveen.

2  Petronella Hendrika van Leeuwen is geboren op vrijdag 18 januari 1878 te Aarlanderveen (bron: DTB Aarlanderveen 1878, acte nummer 7), zie XI-AH.

3  Aaltje van Leeuwen is geboren op dinsdag 2 maart 1880 te Aarlanderveen.

Aaltje trouwt op woensdag 16 september 1903 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Willem Christiaan Gregorius Marsman. Willem, loodgieter, is geboren rond 1877 te Amsterdam.

4  Jozina Hendrica van Leeuwen is geboren op woensdag 28 juni 1882 te Aarlanderveen.

5  Johanna Jacoba van Leeuwen is geboren op donderdag 31 januari 1884 te Aarlanderveen, is Ned.Herv.Kerk gedoopt, zie XI-AI.

Pietertje trouwt op woensdag 13 februari 1901 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (2) met de 60-jarige Gerrit Dekker, zoon van Jan Dekker en Aaltje Butter. Gerrit, olieslagersknecht, arbeider en machinist, wonende te Amsterdam, is geboren op zondag 3 januari 1841 te Westzaan.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Grietje Klaver.<592,593> Gerrit was eerder gehuwd (2) met Catharina Elisabeth Clara Holstvoogd.<594..597>


Generatie XI

(van 1860 tot 1997)

In deze generatie zijn 35 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1893 en 1947. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wormerveer (22x), Zandvoort (16x), Zaandam (13x), Amsterdam (9x), Leiden (9x), Haarlem (9x), Zaandijk (3x), Heerenveen (Schoterland FR) (2x), Alphen aan den Rijn (2x), Wormer (2x), Hoorn (2x), Wormerveer (Marktstraat) (2x), Voorburg (2x), Zoeterwoude (2x), Haarlem (Drossestr. 21 Ben.), Barendrecht, Haaarlem, Krommenie, Wenen, Zwijndrecht, Wormerveer (Weverstraat), Zaandam (Eendrachtstr. 34), Zevenhoven en Rotterdam. Er zijn momenteel nog 4 van de 115 kinderen in leven.

XI-A  Jannetje Catharina van Spronsen, dochter van Gerard Jan van Spronsen (X-A) en Johanna Wilhelmina Westdijk, is geboren op zaterdag 11 mei 1878 te Ter Aar, is overleden op dinsdag 6 januari 1959 te Capelle aan den IJssel. Jannetje werd 80 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 26 april 1906 op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerrit Koedoot, zoon van Jacob Koedoot en Hilligje Lems. Gerrit is geboren op dinsdag 17 november 1885 te Oost en West Barendrecht, is overleden op zaterdag 17 oktober 1959 te Capelle aan den IJssel. Gerrit werd 73 jaar en 11 maanden.

Van Gerrit en Jannetje zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Koedoot is geboren op vrijdag 17 augustus 1906 te Barendrecht, is overleden op zondag 24 mei 1998 te Zeist. Jacob werd 91 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 16 juli 1931 te Capelle aan den IJssel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Adriana Johanna Kok. Adriana is geboren op dinsdag 16 juli 1907 te Delft, is overleden op woensdag 23 mei 1979 te Rotterdam. Adriana werd 71 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

2  Johanna Wilhelmina Koedoot is geboren op zaterdag 8 augustus 1908 te Zoeterwoude, zie XII-A.

3  Hilligje Koedoot (Hillie) is geboren op vrijdag 22 oktober 1909 te Zoeterwoude, is overleden op donderdag 20 juni 1985 te Rotterdam. Hilligje werd 75 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Hilligje trouwt voor 1945 te Rotterdam op hoogstens 35-jarige leeftijd met de hoogstens 38-jarige Piet van der Pijl. Piet is geboren op donderdag 4 januari 1906 te Willigen-Langerak, is overleden op maandag 13 september 1976 te Rotterdam. Piet werd 70 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Gerard Jan Koedoot is geboren op donderdag 1 juni 1911 te Rotterdam, is overleden op donderdag 2 september 1993. Gerard werd 82 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Gerard trouwt op donderdag 17 maart 1932 op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Jenny van den Heerik. Jenny is geboren op dinsdag 29 oktober 1912, is overleden op woensdag 4 juni 1975. Jenny werd 62 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

5  Neeltje Koedoot is geboren op donderdag 9 januari 1913 te Voorburg, is overleden op dinsdag 24 juni 1930 te Capelle aan den IJssel. Neeltje werd 17 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

6  Catharina Hendrika Koedoot (Toos) is geboren op donderdag 14 mei 1914 te Voorburg, is overleden op woensdag 16 november 2011 te Voorthuizen, is begraven op woensdag 23 november 2011 te Rotterdam. Catharina werd 97 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Catharina trouwt op woensdag 19 maart 1941 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Karel Lahey (Wim). Willem is geboren in 1916, is overleden op maandag 30 juni 1986 te Rotterdam. Willem werd 70 jaar.

7  Gerarda Johanna Koedoot (Gerda) is geboren op zondag 5 maart 1916 te Alphen aan den Rijn, is overleden in april 2003 (OS). Gerarda werd 87 jaar en 1 maand.

Gerarda trouwt in juni 1947 op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Aard Jongste. Aard is geboren op zondag 15 april 1923 te Krimpen aan den IJssel, is overleden op woensdag 4 januari 1989. Aard werd 65 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

8  Cornelia Koedoot, wonende te Bracebridge, is geboren op donderdag 29 november 1917 te Alphen aan den Rijn.

9  Jozeph Marinus Koedoot is geboren op donderdag 19 juni 1919 te Zevenhoven, is overleden op zaterdag 29 oktober 1994 te Rotterdam. Jozeph werd 75 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Jozeph trouwt op woensdag 29 september 1943 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Teuntje Geertruida Rosbergen (Toos). Teuntje is geboren op woensdag 15 september 1920 te Rotterdam.

XI-B  Rijntje Smit, dochter van Rijn Smit (X-B) en Barbara van de Geer (Bertha), wonende te Zaandam, is geboren op donderdag 27 december 1877 te Zaandam, is overleden op zaterdag 19 september 1959 te Zaandam. Rijntje werd 81 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

naam: Zij is vernoemd naar haar vader.
Haar vader heeft geld laten vastleggen voor zijn dochter (zo meldt de mondelinge overlevering).

Rijntje trouwt op zondag 3 oktober 1897 te Zaandam op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Arend Jongh, zoon van Gerrit Jongh en Trijntje Roos. Arend, havenarbeider, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 26 juli 1873 te Zaandam, is overleden op dinsdag 12 juli 1955 te Zaandam. Arend werd 81 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Arend en Rijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntje Jongh is geboren op dinsdag 26 juli 1898 te Zaandam, zie XII-B.

2  Barbara Jongh is geboren op dinsdag 31 oktober 1899 te Zaandam, zie XII-C.

3  Neeltje Jongh is geboren op dinsdag 19 februari 1901 te Zaandam, is overleden op maandag 25 maart 1985 te Zaandam. Neeltje werd 84 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Er zijn geen kinderen.

Neeltje trouwt op donderdag 2 juni 1927 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met Albertus Kist ook genaamd Bertus.

4  Johanna Jongh is geboren op zondag 31 augustus 1902 te Zaandam, zie XII-D.

5  Gerrit Jongh is geboren op maandag 15 juli 1907 te Zaandam, is overleden op zaterdag 10 september 1927 te Zaandam. Gerrit werd 20 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Hij is jong overleden, hij was niet getrouwd.

6  Rijn Jongh is geboren op maandag 7 augustus 1911 te Zaandam, zie XII-E.

7  Hendrika Jongh is geboren op maandag 8 juni 1914 te Zaandam, zie XII-F.

8  Jan Jongh is geboren op zaterdag 11 november 1916 te Zaandam, zie XII-G.

XI-C  Johanna de Boer (van de Geer) ook genaamd Anne, natuurlijke dochter van Johannes Noordraven (X-B) en Barbara van de Geer (Bertha), is geboren op donderdag 20 oktober 1881 te Zaandam, is overleden op woensdag 12 juni 1974 te Castricum. Johanna is gelegitimeerd door Jan de Boer.. Johanna werd 92 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

naam: Aangenomen kan worden dat zij vernoemd is naar de vader, die haar verwekt heeft..
Mede door verlies van haar kleindochter Johanna in 1931 is zij spiritist geworden.

Johanna was gehuwd (1) met Adrianus Franciscus de Krijger, zoon van Theunis Marcus de Krijger en Sophia Collard. Adrianus, zeeman en los werkman, is geboren op zaterdag 11 juni 1881 te Delft, is rooms-katholiek (gedoopt) gedoopt, is overleden op donderdag 23 mei 1935 te Zaandam. Adrianus werd 53 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Adrianus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Sophia de Krijger is geboren op maandag 9 september 1901 te Zaandam, zie XII-H.

2  Adrianus Franciscus de Krijger is geboren op donderdag 22 maart 1906 te Zaandam, zie XII-I.

3  Teunis Marcus de Krijger is geboren op woensdag 15 november 1911 te Zaandam, zie XII-J.

4  Barbara de Krijger is geboren op woensdag 24 maart 1915 te Zaandam, zie XII-K.

Johanna was gehuwd (2) met Jan Hejnen. Jan, beurtschipper, wonende te Amersfoort, is overleden op maandag 6 december 1948.
XI-D  Geertje de Boer, dochter van Jan de Boer (X-B) en Barbara van de Geer (Bertha), dienstbode, wonende te Wormer en te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op vrijdag 1 maart 1889 te Zaandam, is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, is overleden op donderdag 29 januari 1976 te Zaanstad. Geertje werd 86 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Geertje trouwt op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jan van de Geer (zie XI-G), Jacob van de Geer (zie X-C), Sophia Bot, Jan Bes (zie X-B) en Jan Bot) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter van de Geer (Piet), zie XI-I.<598>

Van Pieter en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Sophia van de Geer (Fie), wonende te Wormerveer (Oost Indischekade 37), is geboren op zaterdag 1 maart 1913 te Wormer, is overleden op zaterdag 17 januari 1998 te Wormerveer Na een lang verblijf in het verpleeghuis Oostergouw', afd. 'de Gouw'en sinds enkele dagen in het verpleeghuis 'Guisveld', waar zij liefdevol werd verzorgd, is van mij heengegaan mijn schoonzuster (G. van de Geer-Wehnes)., is begraven op dinsdag 20 januari 1998 te Wormerveer. Sophia werd 84 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Zij was nauw betrokken bij de oprichting van de Wormeerveerse Christelijke Gymnastiek Vereniging "Door oefening kracht (DOK)"in 1935. Op 7.10.1936 werd zij secretaris van de Vereniging, ook was zij actief als turnster en trainer. Bij overlijden bleek dat er een nalatenschap was van bijna 200.000 gulden. Na aftrek van kosten kon uiteindelijk door Edzes & Bos, notarissen te Wormerveer, rond 150.000 gulden verdeeld worden over de 87 erfgenamen.

2  Jan van de Geer, chocoladebewerker, landarbeider en fabrieksarbeider, wonende te Wormerveer (Oost Indischekade 16), is geboren op donderdag 26 juli 1917 te Wormerveer, is overleden op zondag 22 mei 1994 te Wormerveer. Jan werd 76 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hij was dertig jaar lang voorzitter van de Operettevereniging, ook heeft hij verschillende hoofdfrollen gespeeld en gezongen in een aantal operettes.

Jan trouwt op woensdag 29 mei 1957 te Wormerveer op 39-jarige leeftijd met de 35-jarige Grietje Wehnes. Grietje, wonende te Wormerveer, is geboren op vrijdag 17 juni 1921 te Wormerveer, is overleden op donderdag 8 oktober 1998 te Wormerveer, is begraven op dinsdag 13 oktober 1998. Grietje werd 77 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Jacob van de Geer (Jaap), kantoorbediende (papierwarenfabriek), wonende te Wormerveer (Oost Indischekade 37), is geboren op vrijdag 16 december 1921 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 23 maart 1985 te Wormerveer, is begraven op woensdag 27 maart 1985 te Wormerveer. Jacob werd 63 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Hij was jarenlang secretaris van de Voetbalvereniging "Blauw-Wit".

XI-E  Hendrika de Boer (Riek), dochter van Jan de Boer (X-B) en Barbara van de Geer (Bertha), wonende te Velsen en te Zaandijk, is geboren op dinsdag 21 februari 1893 te Zaandam, is overleden op zondag 21 januari 1990 te Koog aan de Zaan, is begraven op donderdag 25 januari 1990 te Zaandijk. Hendrika werd 96 jaar en 11 maanden.

Hendrika heeft op een bepaald moment, door allerlei verhalen die de ronde deden, begrepen dat zij een dochter was van Jan Bes. Als kind werd Hendrika ook wel Riekie Bes genoemd. Feit is dat de band tussen Jan Bes en Hendrika heel sterk was. Tot haar trouwen werkte ze met hem en een knecht in zijn slagerij op het Rustenburg in Zaandam. Als ze iets nodig had, zei hij altijd: "pak geld maar uit de la en neem genoeg" (bron: Anna Margaretha Walma-Pot).

Hendrika trouwt op donderdag 19 mei 1927 te Velsen, trouwt (kerk) (gereformeerd) op donderdag 19 mei 1927 te Velsen op 34-jarige leeftijd met de 39-jarige Arijan Pot ook genaamd Arie, zoon van Nicolaas Pot en Guurtje Schippers. Arijan, vertegenwoordiger (bij: Petten, chocoladefabriek), eigenaar v.e. bonbonfabriek (geliq. in 1934) en eigenaar v.e. agentuur- en commissiehandel, wonende te Zaandijk, is geboren op maandag 22 augustus 1887 te Enge Wormer, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 20 september 1952 te Zaandijk. Arijan werd 65 jaar en 29 dagen.

Arijan was eerder gehuwd (1) met Cornelia Wilhelmina van der Velden.<599>

Van Arijan en Hendrika is een kind bekend:

1  Anna Margaretha Pot is geboren op vrijdag 27 juli 1928 te Zaandijk, is hervormd gedoopt, zie XII-L.
XI-F  Corstiaan van de Geer (Cor), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), blikslager, chefblikslager, fabriekschef en kruidenier, wonende te Wormerveer, te Zaandijk, te Utrecht en te Oosterbeek, is geboren op zondag 3 november 1878 te Zaandam, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Wormerveer) gedoopt, is overleden op zaterdag 18 april 1953 te Wormerveer, is begraven op woensdag 22 april 1953 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jan van de Geer en Hillegonda Bruijn op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Jacob van de Geer (Jaap) en Elisabeth Jacobs (Bets) op woensdag 28 mei 1919 te Wormerveer. Corstiaan is huwelijksgetuige van Johannes van de Geer (Jo) en Cornelia Dirkje Versnel op woensdag 14 juli 1926 te Wormerveer. Corstiaan werd 74 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<600..603>

Hij was allereerst werkzaam op de blikfabriek in Krommenie, daarna als chef in Utrecht. Vervolgens werkte hij als chef op een cartonnagefabriek in Zaandijk en Oosterbeek. Tenslotte heeft hij een kruidenierszaak gehad in Oosterbeek, die in 1944 afbrandde.

Corstiaan trouwt op woensdag 27 juli 1904 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje van Omme, dochter van Klaas van Omme en Dieuwertje Groot. Trijntje is geboren op dinsdag 27 december 1881 te Wormerveer, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Wormerveer) gedoopt, is overleden op zaterdag 16 november 1957 te Wormerveer (bron: DTB Wormer 1957, acte nummer 21). Trijntje werd 75 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van Corstiaan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Sophia van de Geer is geboren op zaterdag 21 april 1906 te Zaandijk, is ned. gereformeerd gedoopt, zie XII-M.

2  Klaas van de Geer is geboren op dinsdag 21 juli 1908 te Wormerveer, zie XII-N.

3  Dieuwertje van de Geer is geboren op zondag 14 augustus 1910 te Wormerveer, is gereformeerd gedoopt, zie XII-O.
XI-G  Jan van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), koperslager en blikslager, wonende te Wormerveer, is geboren op zaterdag 13 november 1880 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op woensdag 28 juni 1967 te Krommenie, is begraven op zaterdag 1 juli 1967 te Krommenie. Jan is huwelijksgetuige van Teunis Boot (Teun) en Henderika van de Geer (Hendrika) op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer. Jan is huwelijksgetuige van Pieter van de Geer (Piet) en Geertje de Boer op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer. Jan werd 86 jaar, 7 maanden en 15 dagen.<604,605>

In 1911 woonde hij op de Krommenieerweg 189. Omstreeks 1935 gaat hij samen met zijn broer Gerard op de foto (links is Jan)

Jan trouwt op woensdag 7 juli 1909 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jacob van de Geer (zie X-C), Sophia Bot, Corstiaan van de Geer (zie XI-F) en Jan Bot) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hillegonda Bruijn, dochter van Johan Godfried Bruijn en Grietje Volger. Hillegonda, wonende te Wormerveer, is geboren op woensdag 25 augustus 1886 te Wormerveer, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op vrijdag 6 mei 1966 te Wormerveer, is begraven op dinsdag 10 mei 1966 te Krommenie op de Algemene Begraafplaats.. Hillegonda werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<606>

Van Jan en Hillegonda zijn zeven kinderen bekend:

1  Sophia van de Geer (Fie) is geboren op zondag 5 juni 1910 te Krommenie, is gedoopt op zondag 26 juni 1910 te Krommenie, zie XII-P.

2  Johan Godfried van de Geer (Jo) is geboren op woensdag 24 mei 1911 te Wormerveer, zie XII-Q.

3  Grietje van de Geer (Grť) is geboren op zondag 25 augustus 1912 te Wormerveer, zie XII-R.

4  Hillegonda van de Geer (Gon) is geboren op zondag 1 november 1914 te Wormerveer, zie XII-S.

5  Jacob van de Geer (Jaap) is geboren op zondag 1 november 1914 te Wormerveer, zie XII-T.

6  Maria Catharina van de Geer (Rie) is geboren op maandag 25 februari 1918 te Wormerveer, zie XII-U.

7  Jan van de Geer is geboren op dinsdag 23 oktober 1923 te Wormerveer, zie XII-V.

XI-H  Henderika van de Geer (Hendrika), dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), wonende te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op zondag 3 september 1882 te Sloten (N.H.), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op woensdag 7 juni 1961 te Voorburg, is begraven op zaterdag 10 juni 1961 te Wormerveer. Henderika werd 78 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Henderika trouwt op woensdag 12 juni 1907 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Jan van de Geer (zie XI-G), Jacob van de Geer (zie X-C), Sophia Bot, Corstiaan van de Geer (zie XI-F) en Jan Bot) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Teunis Boot (Teun), zoon van Teunis Boot en Neeltje Rol. Teunis, bode, broodbezorger en zakkenschrobber, wonende te Wormerveer (Wilgenkade 35), te Bussum (Graaf Wichmanlaan 7) en te Den Helder (Timorlaan 1A), is geboren op zondag 19 december 1875 te Wormerveer, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op donderdag 22 november 1962 te Den Helder, is begraven op zaterdag 24 november 1962 te Wormerveer. Teunis werd 86 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<607>

Van Teunis en Henderika zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Boot ook genaamd Nel, winkeljuffrouw (boekhandel), maatschappelijk werker (Stichting 40-45) en pedicure, wonende te Wormerveer en te Texel, is geboren op dinsdag 12 mei 1908 te Wormerveer (Weverstraat), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op donderdag 18 maart 1971 te Alkmaar. Neeltje werd 62 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zij is in WO II betrokken geweest bij het verzet, w.o. het herbergen van onderduikers.

2  Jacob Boot is geboren op vrijdag 8 juli 1910 te Wormerveer (Marktstraat), is gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 1 mei 1917 te Wormerveer. Jacob werd 6 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Overleden ten gevolge van het eten van vergiftigde bessen (nachtschade), aldus de mondelinge overlevering.

3  Sophia Henderika Boot (Phie), chefin (Wala-korsettenzaak) in Zaandam, wonende te Wormerveer, te Den Haag en te Alkmaar, is geboren op maandag 8 april 1912 te Wormerveer (Marktstraat), is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op maandag 7 augustus 2006 te Purmerend, is gecremeerd op vrijdag 11 augustus 2006 te Purmerend. Sophia werd 94 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Zij was tijdens WO II betrokken bij het verzet als koerierster.

Sophia trouwt op woensdag 20 oktober 1954 te Wormerveer op 42-jarige leeftijd met de 59-jarige Bastiaan Terlouw. Bastiaan, postbode, kantinebeheerder P.T.T., is geboren op zaterdag 15 december 1894 te Gouda, is overleden op woensdag 29 juli 1964 te Den Haag. Bastiaan werd 69 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

4  Jacob Boot is geboren op donderdag 7 maart 1918, is gereformeerd (belijd.lidm.), zich onttrokken gedoopt, zie XII-W.
XI-I  Pieter van de Geer (Piet), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), steendrukker, pakhuisknecht en magazijnmeester, wonende te Sloten, te Wormerveer (Oost Indischekade 37), te Wormer en te Wormerveer (Wilgenkade 35), is geboren op zaterdag 25 december 1886 te Sloten (N.H.), is hervormd,gereformeerd,hersteld verband,vrij evang. gedoopt, is overleden op donderdag 26 mei 1966 te Wormerveer, is begraven op maandag 30 mei 1966 te Wormerveer. Pieter is huwelijksgetuige van Gerard Christoffel van de Geer (Gť) en Anna FŁhrer (Annely) op woensdag 11 januari 1922 te Wormerveer. Pieter werd 79 jaar, 5 maanden en 1 dag.<608>

Pieter trouwt op woensdag 9 oktober 1912 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Corstiaan van de Geer (zie IX-B), Jan van de Geer (zie XI-G), Jacob van de Geer (zie X-C), Sophia Bot, Jan Bes (zie X-B) en Jan Bot) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje de Boer, zie XI-D.<609>
XI-J  Gerard Christoffel van de Geer (Gť), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), ijzervormer, cacaobewerker en melkventer, wonende te Sloten, te Wormerveer en te Londen (Eng.), is geboren op woensdag 21 januari 1891 te Sloten (N.H.), is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 24 december 1968 te Wormerveer. Gerard werd 77 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

In 1923 gaat het gezin voor de melkzaak samen op de foto; vanachter het raam boven kijkt de grootmoeder Barbara FŁhrer toe.

Gerard trouwt (Burgerlijke Stand) op woensdag 11 januari 1922 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Pieter van de Geer (zie XI-I) en Christoffel van de Geer (zie XI-K)) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna FŁhrer (Annely) ook genaamd Annely, dochter van Barbara FŁhrer. Anna is geboren op zondag 13 juli 1890 te Riegerschlag, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 14 juli 1890 te Riegerschlag (door Franz BŁrger, kapelaan), is overleden op zondag 10 april 1977 te Zaanstad. Anna werd 86 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<610>

Van Gerard en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Alfred van de Geer (FŁhrer) is geboren op maandag 3 maart 1913 en afkomstig uit Wenen (geŽcht door Gerard Christoffel van de Geer), zie XII-X.

2  Sophia Olga van de Geer is geboren op woensdag 25 oktober 1922 te Wormerveer, zie XII-Y.

3  Gerard Christoffel van de Geer is geboren op woensdag 8 april 1925 te Wormerveer, zie XII-Z.
XI-K  Christoffel van de Geer (Chris), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), suikerwerker en fabrieksarbeider, wonende te Wormerveer (Wilgenkade 17), is geboren op zaterdag 1 juli 1893 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 29 december 1973 te Wormerveer, is begraven op woensdag 2 januari 1974 te Wormerveer. Christoffel is huwelijksgetuige van Gerard Christoffel van de Geer (Gť) en Anna FŁhrer (Annely) op woensdag 11 januari 1922 te Wormerveer. Christoffel werd 80 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<611>

Omstreeks 1930 laat het gezin zich fotograferen (v.l.n.r.: Chris, Sophia, Lena, Bora en Danker)

Christoffel trouwt op woensdag 1 augustus 1917 te Wormerveer op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Debora van der Lende (Boor of Bora), dochter van Dankert van der Lende en Lena Spits. Debora, wonende te Zaandam en te Wormerveer, is geboren op woensdag 4 september 1895 te Weststellingwerf (FR), is overleden op dinsdag 31 januari 1984 te Zaanstad. Debora werd 88 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<612>

Van Christoffel en Debora zijn vier kinderen bekend:

1  Sophia van de Geer (Fie) is geboren op zondag 10 februari 1918 te Wormerveer, zie XII-AA.

2  Danker van de Geer is geboren op donderdag 6 januari 1921 te Wormerveer, is gereformeerd (door ds. Aalbers) gedoopt op zondag 30 januari 1921 te Wormerveer, zie XII-AB.

3  Lena van de Geer is geboren op donderdag 8 februari 1923 te Wormerveer, is overleden op vrijdag 11 mei 1934 te Wormerveer, is begraven op dinsdag 15 mei 1934 te Wormerveer. Lena werd 11 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

4  Jacob van de Geer is geboren op vrijdag 13 januari 1933 te Wormerveer, zie XII-AC.
XI-L  Jacob van de Geer (Jaap), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), koperslager, blikslager en loodgieter, wonende te Wormerveer, is geboren op maandag 9 december 1895 te Wormerveer, is gereformeerd (belijd.lidm.) gedoopt, is overleden op zondag 13 januari 1957 te Koog aan de Zaan, is begraven op woensdag 16 januari 1957 te Wormerveer. Jacob werd 61 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hij heeft de zaak van zijn vader overgenomen. Zijn bijnaam in Wormerveer was Jaap Soldeer.

Jacob trouwt op woensdag 28 mei 1919 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Sophia Bot (zie X-C), Corstiaan van de Geer (zie XI-F) en Johannes Cornelis Jacobs) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Jacobs (Bets), dochter van Dirk Jacobs en Maria Struis. Elisabeth, wonende te Zaandam en te Wormerveer, is geboren op woensdag 14 april 1897 te Oostzaan, is gereformeerd (belijdenis gedaan in Zaandam) gedoopt, is overleden op vrijdag 18 november 1977 te Wormerveer, is gecremeerd op dinsdag 22 november 1977 te Driehuis-Westerveld. Elisabeth werd 80 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<613>

Van Jacob en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Sophia Maria van de Geer is geboren op dinsdag 13 juni 1922 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt, zie XII-AD.

2  Dirk Jacob van de Geer is geboren op dinsdag 22 september 1925 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt, zie XII-AE.

3  Jacob van de Geer (Joep) is geboren op maandag 13 februari 1933 te Wormerveer, zie XII-AF.

4  Marie Hannie van de Geer ook genaamd Miep, wonende te Zaandam, is geboren op woensdag 22 mei 1935 te Wormerveer.

Marie trouwt op woensdag 8 juli 1953 te Wormerveer op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jan van der Well. Jan, grafisch ontwerper, wonende te Zaandam, is geboren rond 1930.
XI-M  Johannes van de Geer (Jo), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (X-C) en Sophia Bot (Fie), chocoladebewerker, koetsier, schippersknecht, kapitein op de rivierboot "De Snip", visventer, pensionhouder en verzekeringsagent (bij Victoria), wonende te Wormerveer, te Apeldoorn en te Haarlem, is geboren op woensdag 6 oktober 1897 te Wormerveer (Wijk K Nr. 42), is gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 7 juni 1948 te Haarlem als gevolg van een longembolie (na een longoperatie)., is begraven op donderdag 10 juni 1948 te Haarlem (Noorder Begraafplaats) (vanwege zijn verzetswerk werd hij op 16.1.1964 herbegraven op de Erebegraafplaats te Loenen (Gld.), ligplaats vak D, nr. 262). Johannes werd 50 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Uit gegevens van het militieregister 348 (jaar 1917, Wormerveer/RNH) en stamboeken (NA, inv.nr. 2.13.09/2166/21704) blijkt dat zijn beroep chocoladebewerker was. Vermeld wordt dat zijn lengte is: 1.65 meter met als verdere opmerking, dat hij goed met paarden kan omgaan en een niet te zwaar persoon is. Voorts staat aangegeven dat hij wenste ingedeeld te worden bij de veldartillerie of cavelerie. Hij werd echter op 1.2.1917 ingelijfd als dienstplichtige bij het 10e Regiment infanterie II B 1 C te Haarlem; op 1.10.1919 verlaat hij de dienst met groot verlof.
Volgens mondelinge overlevering was hij voor zijn huwelijk enige tijd werkzaam als koetsier bij de Firma Bakker in Wormerveer.
Voor zijn eerste huwelijk heeft hij (in 1917) korte tijd verkering gehad met Grietje van Sante. Tevens heeft hij nog verkering gehad met Greetje Andriaan; een verkering die dramatisch afliep, omdat zij overleed aan tuberculose.
Hij trouwde met Nel Versnel. Aanvankelijk woonden ze in Wormerveer om echter op 25-11-1932 te verhuizen naar Apeldoorn. Zij woonden aan de Veenhuizerweg No. 37. Jo was visventer (niet ingeschreven bij de kamer van koophandel). Hoewel er een kinderwens was, ging deze wens niet in vervulling. Wel hadden zij een pleegkind Evangelina Catharina Helena Schrier, geb. 09-08-1929 te Rotterdam. Jo is op 09-10-1935 na huwelijksproblemen vertrokken naar Wormerveer. Het pleegkind Evangelina C.H. Schrier is eveneens op 14-11-1935 vertrokken en wel naar Rotterdam. Nel Versnel verhuisde in diezelfde tijd naar de Hoenderparkweg 50 (Apeldoorn) en ging als huishoudster bij Johannes Wissink werken, met wie ze op 16.12.1937 trouwde.
Johannes ontmoette in 1936 op het Bolwerk in Haarlem zijn oude jeugdliefde Grietje van Sante. Zij trouwden en vestigden zich in Haarlem en woonden aldaar resp. in de Ruijchaverstraat 4 (1937), Drossestraat 21 (1940), Hogerwoerdstraat 34 (1941) en Vosmaerstraat 14rd. (1946)
Johannes was tijdens WO-II vanaf november 1943 lid van de Raad van Verzet. Hij verspreidde illegale lectuur (Trouw, Het Parool en De Waarheid), hij stelde zijn huis beschikbaar voor illegale vergaderingen en vervoerde wapens. Eind 1944 kreeg hij last van een verwaarloosde kou en in maart 1945 werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Na drie maanden werd hij ontslagen en van 1 juni tot 12 juli was hij lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Vanaf 1 september 1945 werkte hij weer voor de N.V. Verzekeringsbank 'Victoria' tot hij eind januari 1946 weer ziek werd. Op 30 januari 1946 werd hij met tuberculose opgenomen in het ziekenhuis, later werd hij thuis verpleegd. In september 1946 werd hij opgenomen in het sanatorium Sarepta te Haarlem van de Stichting Herstellingsoorden Oud-illegale werkers. Later werd hij verpleegd in Kareool te Aerdenhout. Hij is in juni 1948 geopereerd, kort daarna is hij overleden' (bron: Stichting 1940-1945).
Uit mondelinge overlevering kan hieraan worden toegevoegd, dat het verspreiden van zowel Trouw als de Waarheid mede te maken had met het feit, dat hij - hoewel van gereformeerde huize - bevriend was met communisten met wie hij samen verzetswerk verrichtte. Ook werd voor korte tijd een joods meisje met de naam Simone in het gezin opgenomen, omdat verraad op de loer lag werd zij elders in Haarlem ondergebracht. Hoe het haar verder is vergaan, is niet meer te achterhalen.

Johannes trouwt op woensdag 14 juli 1926 te Wormerveer (huwelijksgetuigen waren Jacob van de Geer (zie X-C), Sophia Bot, Corstiaan van de Geer (zie XI-F), Elsje Brugman en Johannes Gerardus Versnel), trouwt (kerk) op woensdag 14 juli 1926 (gereformeerd) (is gescheiden op dinsdag 15 december 1936 te Wormerveer) op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Cornelia Dirkje Versnel, dochter van Leonardus Wilhelmus Versnel en Elsje Brugman. Cornelia, wonende te Wormerveer, is geboren op vrijdag 26 juli 1901 te Wormerveer, is overleden op donderdag 19 februari 1976 te Apeldoorn. Cornelia werd 74 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<614,615>

Cornelia was later gehuwd (2) met Johannes Wissink.<616..619>

Johannes trouwt op woensdag 24 februari 1937 te Haarlem op 39-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Grietje van Sante (Grť), dochter van Maarten van Sante en Hendrina IJskes. Grietje, kinderjuffrouw, gezelschapsdame, huishoudster, koordirigente en kerkorganiste, wonende te Zaandam, te Amsterdam, te Brussel, te Haarlem, te Haarlem (Ruychaverstraat 4), te Edam, te Den Haag, te Rijswijk, te Almelo (Drakensteijn 397) en te Emmen (Holtingerbrink 62), is geboren op zaterdag 11 november 1899 te Zaandam, is gedoopt (christelijk gereformeerd) . Zij heeft zich in Brussel aangesloten bij een kerkgenootschap van de Belgisch Evangelische Zending. Terug in Nederland is korte tijd in Haarlem lid geweest van de Pinkstergemeente, alwaar zij zich heeft laten dopen door onderdompeling. Daarna kerkte ze in de Zuiderkapel in Haarlem. In Amsterdam is zij lid geworden van de Onafhankelijke Baptisten Gemeente aldaar., is overleden op dinsdag 1 januari 1985 te Emmen De tekst op de rouwkaart luidt: "Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt U!" (Fil. 4:4)., is begraven op vrijdag 4 januari 1985 te Emmen op de Algemene Begraafplaats "De Wolfsbergen".. Grietje wordt vermeld op dinsdag 14 december 1920 als testatrice. Grietje werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.<620,621>

In het jaar 1917 heeft zij kort verkering gehad met haar latere man Johannes van de Geer.
Uit het bevolkingsregister van Zaandam blijkt, dat zij op 17.11.1926 met haar kinderen haar man gevolgd is naar Amsterdam (Wenslauwerstraat 70I). Na haar scheiding (2 okt. 1928) is zij in de loop van 1929 korte tijd opgenomen in de Valeriuskliniek, omdat zij in ernstige mate overspannen was. Na ontslag uit de kliniek op 23.2.1929 is zij kort daarop vertrokken naar Brussel, alwaar ze als kinderjuffrouw en gezelschapsdame heeft gewerkt en wel tot mei 1933. Vanuit de periode dat Grietje in Brussel woonde, heeft ze een paar heel goede vrienden voor het leven overgehouden, t.w.: Jan en Julie van Dam-van Brusselt. Een en ander betekende dat men elkaar tot op het laatst over en weer elk jaar opzocht (m.u.v. W.O.II).
Haar terugkeer naar Nederland had te maken met familie-omstandigheden. Haar oom Hermanus IJskes, die weduwnaar was geworden, vroeg haar om huishoudster bij hem te worden. Vanaf 21.8.1933 is zij bij hem in huis (Nassaustraat 14 in Haarlem) als huishoudster werkzaam. Vermoedelijk is ze op dit verzoek mede ingegaan om dichter bij haar moeder te zijn, die evenals Hermanus IJskes in Haarlem woonde. Helaas faalde pogingen om in contact te komen met haar dochter Jopie. De verhoudingen waren klaarblijkelijk zo verstoord dat zelfs de bemiddeling van een Gereformeerde predikant niet mocht baten om het contact te herstellen. Deze donkere bladzijde werd na W.O. II omgeslagen, doordat haar dochter inmiddels meerderjarig haar opzocht opzocht, waardoor ze voorgoed met elkaar verenigd werden.
In 1949 leerde zij de Amsterdammer Dirk Bijdemast kennen, waarop zij verhuisde naar Amsterdam. Aldaar woonde ze resp.: Oogentrooststraat 9hs (1949), Gentiaanplein 23 bov. (1952). In 1952 verhuisden ze naar Edam naar de Elandsgracht 9. Dat beviel niet echt. Dirk Bijdemast vond het als Amsterdammer te stil in Edam. Zo keerden ze in 1953 terug naar Amsterdam naar de Fannius Scholtenstraat 43 1h (A'dam-West). In 1957 verhuisden ze opnieuw naar Blankenstraat 8 II r. (A'dam-Oost).
Na het overlijden van Dirk Bijdemast verhuisde ze in 1960 naar Den Haag en ging wonen in de Louise HenriŽttestraat 32. In 1965 verhuisden ze naar een kleinere woning op de grens van Den Haag en Rijswijk naar Hackfortstraat 42. In 1971 heeft ze korte tijd gewoond bij haar dochter Jos op de Alexanderlaan 2 in Rijswijk om in 1972 opnieuw te verhuizen naar een flat in Almelo (Drakensteijn 397). In 1976 is zij om gezondheidsredenen vertrokken naar Emmen naar het Bejaardenhuis "De Bargeres", dicht in de buurt van haar dochter Jos, die al eerder verhuisd was en in Erica woonde.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Hidde Koornstra.<622..628> Grietje was later gehuwd (3) met Dirk Bijdemast.<629..632>

Van Johannes en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  drs. Johannes van de Geer (John) te Haarlem, is geboren op donderdag 1 september 1938 te Haarlem (Ruychaverstraat 4), is gedoopt in 1952 te Amsterdam (Bapt. Gemeente) (Baptisten Gemeente), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.) en op 17.3.1982 toegelaten tot de dienst van predikant in deze kerk., zie XII-AG.

2  Sophia Hendrina van de Geer (Fia), pedicure en manicure, is geboren op maandag 22 januari 1940 te Haarlem (Drossestr. 21 Ben.), is overleden op donderdag 16 februari 2017 te Spijkernisse. Sophia werd 77 jaar en 25 dagen.

3  N.N. is geboren in 1941, is overleden in 1941 (het kind heeft ťťn week geleefd).

XI-N  Hendrika van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, kraamhulp, is geboren op zaterdag 3 september 1887 te Zandvoort, is overleden op donderdag 6 september 1956 te Zandvoort. Hendrika werd 69 jaar en 3 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 20 november 1913 te Zandvoort op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Adrianus Kromhout ook genaamd Arie, zoon van Adrianus Kromhout en Johanna Maria Arxhoek. Adrianus, (banket)bakker, tramconcucteur en schilder, is geboren op donderdag 3 december 1891 te Haarlem, is overleden op maandag 3 april 1961 te Haarlem. Adrianus werd 69 jaar en 4 maanden.

Adrianus had een bakkerij, maar omdat hij allergisch was voor meel moest hij hiermee stoppen. Hij is toen een jaartje tramconducteur geweest. Vervolgens is hij mede op advies van zijn zwager GabriŽl de Leeuw een schildersbedrijf begonnen.

Van Adrianus en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Maria Kromhout is geboren op zaterdag 10 april 1915 te Zandvoort, zie XII-AH.

2  Trijntje Barbara Kromhout is geboren op zondag 4 maart 1917 te Zandvoort, is overleden op maandag 16 september 1918 te Zandvoort (door asthma).. Trijntje werd 1 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

3  Hendrika Adriana Kromhout is geboren op dinsdag 20 augustus 1918 te Zandvoort, zie XII-AI.

XI-O  Maria van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, is geboren op zondag 3 maart 1889 te Zandvoort, is overleden op vrijdag 2 oktober 1964 te Bloemendaal. Maria werd 75 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Maria trouwt op donderdag 5 juni 1919 te Zandvoort op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige GabriŽl de Leeuw, zoon van David Jacob de Leeuw en Rosette Baroche Hamburger. GabriŽl, schilder, is geboren op zaterdag 5 september 1885 te Nieuwer-Amstel, is overleden op maandag 5 juni 1972 te Zandvoort. GabriŽl werd 86 jaar en 9 maanden.

Van GabriŽl en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  David GabriŽl de Leeuw is geboren op dinsdag 8 juli 1924 te Zandvoort.

David trouwt op dinsdag 13 september 1949 te Assendelft op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Teuntje Hoogerbrugge. Teuntje is geboren rond 1925.

2  Pieter Coenraad de Leeuw is geboren op woensdag 17 november 1926 te Zandvoort.

Pieter trouwt op zaterdag 28 april 1951 op 24-jarige leeftijd met Elizabeth Mielard.

XI-P  Corstiaan van de Geer, zoon van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, garagehouder, monteur en rijwielhersteller, is geboren op zondag 6 december 1891 te Zandvoort, is overleden op woensdag 30 april 1952 te Amsterdam, is begraven te Zandvoort op de Algemene Begraafplaats.. Corstiaan werd 60 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Uit de Zandvoorter van 14.1.1929 blijkt dat hij dan een fietsenwinkel heeft op de Groote Kracht 20, zijn telefoonnummer is: 18. Dit is het oude telefoonnummer van zijn vader.

Corstiaan trouwt op donderdag 25 april 1918 te Zandvoort op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Maartje Hellingman, dochter van Maarten Hellingman en Aagtje van Ammers. Maartje is geboren op donderdag 26 februari 1891 te Beemster, is overleden op zondag 6 december 1987 te Hattem, is begraven te Zandvoort samen met haar man op de Algemene Begraafplaats in een familiegraf, waarin ook haar zwager Jan Jacob van de Geer ligt begraven.. Maartje werd 96 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Corstiaan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Petronella van de Geer is geboren op maandag 13 oktober 1919 te Zandvoort, is overleden op vrijdag 6 oktober 1944 te ‹lzen. Trijntje werd 24 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Trijntje Petronella is aan tuberculose overleden (bron: sterbeurkunde standesamt Uelzen 317/1944)

2  Nelly van de Geer is geboren op dinsdag 4 september 1923 te Zandvoort.

Nelly trouwt op woensdag 22 oktober 1947 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Douwe Kooy, zoon van Atze Kooy en Johanna Antonia Rijnders. Pieter is geboren op donderdag 17 januari 1924 te Heemstede, is overleden op zondag 18 februari 1979 te Amsterdam. Pieter werd 55 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Ada van de Geer is geboren op vrijdag 3 april 1925 te Zandvoort, is overleden in december 2017. Ada werd 92 jaar en 8 maanden.

Ada trouwt op dinsdag 9 februari 1954 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met Adriaan Gerard van Arum.

4  Maarten Pieter Corstiaan van de Geer is geboren op woensdag 19 september 1928 te Zandvoort.

Maarten trouwt op zaterdag 9 mei 1953 te Hengelo (OV) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Eugenie Sanette Toni van Woerkom. Eugenie is geboren rond 1930.

XI-Q  Jan Jacob van de Geer, zoon van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, loodgieter, is geboren op vrijdag 16 december 1892 te Zandvoort, is overleden op maandag 6 september 1943 te Haarlem, is begraven op zaterdag 11 september 1943 te Zandvoort. Jan werd 50 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Jan trouwt op donderdag 11 maart 1920 te Zandvoort op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Arendje van den Bos, dochter van Simon van den Bos en Elizabeth Groen. Arendje is geboren op dinsdag 3 juli 1894 te Zandvoort, is overleden op woensdag 14 november 1979 te Haarlem. Arendje werd 85 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Arendje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van de Geer is geboren op zondag 10 april 1921 te Zandvoort, zie XII-AJ.

2  Simon van de Geer is geboren op donderdag 11 september 1924 te Zandvoort, zie XII-AK.

3  Alida Elisabeth van de Geer is geboren op zaterdag 17 mei 1930 te Zandvoort, zie XII-AL.

4  Elizabeth van de Geer is geboren op dinsdag 1 december 1931 te Zandvoort, zie XII-AM.

XI-R  Arie van de Geer, zoon van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, chauffeur en garagebediende, is geboren op donderdag 19 oktober 1899 te Zandvoort, is overleden op zaterdag 3 februari 1968 te Amsterdam. Arie werd 68 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Arie trouwt op donderdag 8 juli 1920 te Zandvoort op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Neeltje van Duijn, dochter van Pieter Janse van Duijn en Trijntje Bierenbroodspot. Neeltje is geboren op donderdag 3 mei 1900 te Zandvoort, is overleden op dinsdag 27 juli 1982 te Amsterdam. Neeltje werd 82 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Arie en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje van de Geer is geboren op donderdag 23 december 1920 te Zandvoort, is overleden op maandag 18 mei 1987 te Amsterdam. Trijntje werd 66 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Trijntje trouwt op dinsdag 30 mei 1944 te Zandvoort op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Joseph Pierre Faure, zoon van Joseph Pierre Faure en Cornelia Kenbeek. Joseph, electricien en kantoorbediende, is geboren op vrijdag 29 juni 1917 te Schoten, is overleden op vrijdag 23 april 1982 te Amsterdam. Joseph werd 64 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

2  Nelly van de Geer, secretaresse, is geboren op donderdag 4 juni 1925 te Zandvoort.

Zij was werkzaam bij Maarten Toonder.

3  Eveline van de Geer ook genaamd Lili is geboren op vrijdag 18 maart 1927 te Zandvoort.

Eveline trouwt op donderdag 25 november 1948 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Cliteur. Pieter is geboren op woensdag 30 maart 1927, is overleden op vrijdag 25 maart 2005 te Hoofddorp. Pieter werd 77 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

XI-S  Hendrik van de Geer (Henk), zoon van Pieter van de Geer (X-D) en Trijntje Weber, automonteur, garagist en technisch manager, is geboren op woensdag 23 oktober 1907 te Zandvoort, is hervormd (later lid v.h. Humanitisch Verbond) gedoopt, is overleden op woensdag 1 oktober 1997 te Velp Op de rouwkaart stond geschreven: 'Wij verliezen in hem een karaktervol en wijs man, die voor ons veel betekend heeft. Vredig is hij ingeslapen'., is gecremeerd op vrijdag 3 oktober 1997 te Crematorium Moscowa te Arnhem-Noord. Hendrik werd 89 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Hendrik was tot 1936 garagist in Zandvoort (met zijn broers had hij de zaak van zijn vader overgenomen). Vanwege de economische crisis emigreerde hij naar Zuid-Afrika, waar hij in 1938 voor zichzelf begon als garagehouder. In 1940 meldde hij zich als vrijwilliger bij de Nederlandsche Regering om hulp te verlenen aan het Koninkrijk. In het kader hiervan werden zij toen naar Nederlands IndiŽ gestuurd, alwaar hij als technisch ambtenaar bij de Nederlandse Marine werd aangesteld. Na de inval van de Japanners ontkwam hij naar AustraliŽ en werkte tot het einde van de oorlog bij de Marine Luchtvaartdienst. Zijn vrouw die werkte tot 1943 in het ziekenhuis in Surabaya werd geÔnterneerd in een kamp. Als door een wonder vonden zij elkaar weer in Singapore en emigreerden opnieuw naar Zuid-Afrika. Hij kreeg een baan als technisch manager bij Groves & Motor (Ford-importeur). In 1948 werd hij benoemd tot Managing Director in Potchefstroom. Die periode werd overschaduwd door het verlies van hun enig kind bij de geboorte in 1947. De troebelen in Sharpeville en een periode van slechte gezondheid deden hen besluiten om terug te gaan naar Nederland. Na enige tijd echter besloten ze echter om toch maar weer terug te gaan naar Zuid-Afrika, waar hij een aanstelling kreeg als Service Manager (bij Groves & Motor) te Kaapstad. In 1972 ging hij met pensioen en keerde voor goed terug naar Nederland (Arnhem en tenslotte Velp).

Hendrik trouwt op maandag 25 juli 1938 te Durban op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Aagje Daam, dochter van Hendrik Jacobus Daam en Maria Olie. Aagje is geboren op vrijdag 23 december 1904 te Hilversum, is overleden op zaterdag 15 oktober 1994 te Velp, is gecremeerd op woensdag 19 oktober 1994 te Arnhem (crematorium Moscowa). Aagje werd 89 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Hendrik en Aagje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren in 1947.

XI-T  Jacob Porssius, zoon van Hendrik Porssius (X-E) en Jansie van de Geer, is geboren op zondag 16 februari 1890.

Jacob trouwt op donderdag 5 december 1918 op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Maartje Borste. Maartje is geboren op donderdag 4 december 1890 te Zijpe (N.H.).

Van Jacob en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Porssius is geboren op vrijdag 12 december 1919.

2  Dirk Jan Porssius is geboren op dinsdag 22 mei 1923, zie XII-AN.

XI-U  Corstiaan Porssius, zoon van Hendrik Porssius (X-E) en Jansie van de Geer, is geboren op donderdag 28 november 1895 te Zaandam.

Corstiaan trouwt op donderdag 8 februari 1923 te Zaandam op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jansje Kraaypoel. Jansje is geboren rond 1900.

Van Corstiaan en Jansje is een kind bekend:

1  Jansje Porssius is geboren in 1924.

Jansje was gehuwd met Hendrik George Capelle. Hendrik is geboren rond 1925.

XI-V  Joachim Bobeldijk ook genaamd Jochim, zoon van Joachim Bobeldijk (X-F) en Geertje van de Geer, houtzaagmolenaar en melkboer, is geboren op zaterdag 3 november 1888 te Koog aan de Zaan, is overleden op zaterdag 15 maart 1969 te Zaandam. Joachim werd 80 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Joachim trouwt op donderdag 24 mei 1917 te Zaandam op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Naatje Mars, dochter van Hendrik Mars en Maartje Olij. Naatje is geboren in 1891 te Purmerend.

Van Joachim en Naatje is een kind bekend:

1  Jochem Bobeldijk is geboren op maandag 12 april 1920 te Zaandam, is overleden op donderdag 18 november 2010 te Egmond aan Zee. Jochem werd 90 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

1952, Zomerspelen XV te Helsinki, Finland
Sport: kanovaren
Onderdeel: K-1 10.000 meter
Prestatie: achtste plaats in 49:36,2

1948, Zomerspelen XIV te Londen, Verenigd Koninkrijk
Sport: kanovaren
Onderdeel: K-1 10.000 meter
Prestatie: zesde plaats in 52:13,2

XI-W  Pieter Bobeldijk, zoon van Joachim Bobeldijk (X-F) en Geertje van de Geer, is geboren op vrijdag 19 oktober 1894 te Zaandam, is overleden in 1987 te Koog aan de Zaan. Pieter werd 93 jaar.

Pieter trouwt op donderdag 26 april 1923 te Zaandijk op 28-jarige leeftijd met Steintje Zwart.

Van Pieter en Steintje is een kind bekend:

1  Marie Geertruide Bobeldijk.

XI-X  Hendrika Bobeldijk, dochter van Joachim Bobeldijk (X-F) en Geertje van de Geer, is geboren op donderdag 30 september 1897 te Zaandam, is overleden na 1986. Hendrika werd minstens 89 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Hendrika trouwt op dinsdag 23 juni 1925 te Zaandam op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Tijmen Graaf. Tijmen is geboren rond 1895.

Van Tijmen en Hendrika is een kind bekend:

1  Geertje Graaf is geboren in 1928.

Geertje was gehuwd met van Zaanen.

XI-Y  Johannes Zacharias Bobeldijk, zoon van Joachim Bobeldijk (X-F) en Geertje van de Geer, is geboren op dinsdag 5 juni 1906 te Zaandam, is overleden in 1985 te Koog aan de Zaan. Johannes werd 79 jaar.

Johannes trouwt op donderdag 10 augustus 1939 te Koog aan de Zaan op 33-jarige leeftijd met Margretha Elfrink.

Van Johannes en Margretha zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Margretha Bobeldijk, wonende te Koog aan de Zaan.

2  Gezina Margretha Bobeldijk.

Zij is geŽmigreerd naar Canada.

XI-Z  Hendrica van de Geer ook genaamd Riek, dochter van Sacharias Johannes van de Geer (X-G) en Elisabeth de Vries, is geboren op dinsdag 11 augustus 1896 te Zaandam, is overleden op zondag 12 juli 1987 te Zaanstad. Hendrica werd 90 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Hendrica trouwt op donderdag 3 januari 1918 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Sacharias Johannes van de Geer (zie X-G), Hendrik Porssius (zie X-E), Elisabeth de Vries (zie X-G), Jan Stad, Jacoba van der Keer en Cornelis Stad) op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Sietze Stad, zoon van Jan Stad en Jacoba van der Keer. Sietze, modelmaker en meubelmaker, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 14 januari 1898 te Koog aan de Zaan, is overleden op dinsdag 24 april 1956 te Zaandam (bron: DTB Zaandam 1956, acte nummer 155). Sietze is huwelijksgetuige van Frederik Hendrik Siersema en Maartje van de Geer op woensdag 29 mei 1935 te Zaandam. Sietze werd 58 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<633,634>

Van Sietze en Hendrica zijn drie kinderen bekend:

1  Johan Zacharias Stad, zie XII-AO.

2  Jan Stad, zie XII-AP.

3  Jacoba Stad is geboren op donderdag 22 augustus 1918 te Zaandijk, zie XII-AQ.

XI-AA  Maartje van de Geer, dochter van Sacharias Johannes van de Geer (X-G) en Elisabeth de Vries, wonende te Zaandam en te Nijmegen, is geboren op woensdag 30 september 1908 te Zaandam, is overleden op woensdag 30 juli 1997 te Nijmegen. Maartje werd 88 jaar en 10 maanden.

Maartje trouwt op woensdag 29 mei 1935 te Zaandam (huwelijksgetuigen waren Sacharias Johannes van de Geer (zie X-G), Elisabeth de Vries, Sietze Stad (zie XI-Z), IJsbrand Siersema, Johanna Jacoba de Waal en Reina Jantina Siersema) (is gescheiden op vrijdag 2 april 1954 te Zaandam) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Frederik Hendrik Siersema, zoon van IJsbrand Siersema en Johanna Jacoba de Waal. Frederik, houtbewerker, fabrieksarbeider en afdelingschef, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 3 maart 1912 te Zaandam.<635>

Van Frederik en Maartje is een kind bekend:

1  Johanna Jacoba Siersema, naaister, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 29 november 1935 te Zaandam (Eendrachtstr. 34).

Johanna trouwt op donderdag 9 april 1964 op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige LŠszlů Kocsis, zoon van Jůzcef Kocsis. LŠszlů, electricien, wonende te Oss, is geboren in 1932 te Lťbťny.

Maartje trouwt op donderdag 26 april 1956 te Nijmegen op 47-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Lambertus Brouwers. Lambertus, sergeant (in het leger), is geboren op maandag 18 juni 1906 te Nijmegen, is overleden op zondag 23 december 1962 te Nijmegen. Lambertus werd 56 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

XI-AB  Jan Anthonius van de Geer, zoon van Adrianus Jacobus van de Geer (X-I) en Frederika Elisabeth Vink, leerling-bankwerker, leerling-machinist en machinist, wonende te Leiden, te Amsterdam, te Katwijk, te Den Haag, te Hoorn en te Rotterdam, is geboren op woensdag 26 april 1871 te Leiden, is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 14 februari 1949 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1949, acte nummer 862). Jan werd 77 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van 1889 - 1906 was hij werkzaam bij de Spoorwegen, resp. als leerling-bankwerker (van 1889 - okt. 1892), leerling-machinist (van eind okt. 1892 - eind 1899) en machinist (van 1900 - 1906) met als standplaats Amsterdam (tot 1900) en Leiden (tot 1906).

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 2 maart 1893 te Leiden, trouwt op zaterdag 22 april 1893 te Leiden (bron: DTB Leiden 1893, acte nummer 32) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Emma Elisabeth Gertrud Mathij, dochter van Lambert Mathij en Johanna Louisa Maria Paulick. Emma, wonende te Amsterdam, te Leiden, te Katwijk, te Den Haag en te Hoorn, is geboren op donderdag 23 mei 1872 te Berlingen, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op zaterdag 23 februari 1901 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1901, acte nummer 46). Emma werd 28 jaar en 9 maanden.

Van Jan en Emma zijn zeven kinderen bekend:

1  Lambert van de Geer is geboren op zondag 5 maart 1893 te Amsterdam, is hervormd gedoopt, zie XII-AR.

2  Frederika Johanna van de Geer, wonende te Den Haag, te Rotterdam en te Poortugaal, is geboren op woensdag 2 mei 1894 te Amsterdam, is hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 3 januari 1942 te Rotterdam. Frederika werd 47 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Frederika trouwt op woensdag 14 januari 1925 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardus Marius Cornelis Friderichs, zoon van Wilhelmina Martina Elisabeth Friderichs. Bernardus is geboren op dinsdag 29 augustus 1899 te Breda, is overleden op vrijdag 17 november 1944 te Rotterdam (bron: DTB: Rotterdam 1944, acte 5206). Bernardus werd 45 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

3  Johanna van de Geer is geboren op zaterdag 21 september 1895 te Amsterdam, is hervormd gedoopt, is overleden op dinsdag 14 oktober 1980 te Rotterdam. Johanna werd 85 jaar en 23 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 1 augustus 1917 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Meyer, zoon van Rutgerus Meyer en Geertruida Clasina de Bie. Gerrit, pakhuisknecht, is geboren op maandag 15 juni 1885 te Tiel, is overleden op zaterdag 30 september 1939 te Poortugaal. Gerrit werd 54 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

4  Jan Anthonius van de Geer is geboren op woensdag 30 juni 1897 te Leiden (bron: DTB Leiden 1897, acte nummer 878), is overleden op zondag 10 oktober 1897 te Katwijk. Jan werd 3 maanden en 10 dagen.

5  Adrianus Jacobus van de Geer is geboren op woensdag 30 juni 1897 te Leiden (bron: DTB Leiden, acte nummer 878), is overleden in 1898 (OS). Adrianus werd 1 jaar.

6  doodgeboren kind van de Geer is doodgeboren op vrijdag 22 februari 1901 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1901, acte nummer 41).

7  Jan van de Geer is geboren op vrijdag 22 februari 1901 te Hoorn, is overleden op zondag 24 februari 1901 te Hoorn (bron: DTB Hoorn 1901, acte nummer 47). Jan werd 2 dagen.

Jan trouwt op woensdag 17 juli 1901 te Leiden (bron: DTB Leiden 1901, acte nummer 217) op 30-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Cornelia Maria Gans, dochter van Pieter Cornelis Gans en Metje Brokaar. Cornelia is geboren op zondag 31 oktober 1869 te Leiden, is overleden op zondag 24 februari 1946 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1946, acte nummer 882). Cornelia werd 76 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

8  Cornelia Maria van de Geer is geboren op maandag 2 juni 1902 te Leiden (bron: DTB Leiden 1902, acte nummer 773), is overleden op maandag 16 maart 1903 te Leiden (bron: DTB Leiden 1903, acte nummer 285). Cornelia werd 9 maanden en 14 dagen.

9  Cornelia Maria van de Geer is geboren op maandag 27 april 1903 te Leiden (bron: DTB Leiden 1903, acte nummer 606), is overleden op zaterdag 10 april 1976 te Rotterdam. Cornelia werd 72 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 29 mei 1929 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1929, acte nummer 1813) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Kruidenier, zoon van Pieter Kruidenier en Leutje Vogelaar. Jan is geboren op vrijdag 31 oktober 1902 te Spijkenisse.

10  Jan Anthonius van de Geer is geboren op vrijdag 2 september 1904 te Leiden (DTB Leiden 1904, acte nummer 1181), is overleden op zondag 2 oktober 1938 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1936, acte nummer 3732), is begraven op woensdag 5 oktober 1938 te Rotterdam. Jan werd 34 jaar en 1 maand.

Jan trouwt op woensdag 29 mei 1929 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Catharina Ferdinanda Mathilda Smits, dochter van Hendrik Willem Ferdinand Smits en Maria Mathilda van Steenoven. Catharina is geboren op donderdag 29 september 1898.

11  Pieter Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 2 oktober 1907 te Leiden (bron: DTB Leiden 1907, acte nummer 1361).

Pieter trouwt op woensdag 6 april 1927 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1927, acte nummer 1023) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Christina van Toorn, dochter van Johannes Christoffel van Toorn en Neeltje Wilhelmina Christina Melker. Johanna is geboren op zondag 23 november 1902 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1902, 11134).

XI-AC  Wilhelmina Lena van de Geer, dochter van Adrianus Jacobus van de Geer (X-I) en Frederika Elisabeth Vink, is geboren op vrijdag 16 augustus 1872 te Leiden (bron: DTB Leiden 1872, acte nummer 1044), is overleden op zaterdag 30 maart 1946 te Leiden (bron: DTB Leiden 1946, acte nr 311). Wilhelmina werd 73 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Wilhelmina gaat in ondertrouw op donderdag 2 mei 1895 te Leiden, trouwt op woensdag 15 mei 1895 te Leiden (Bron: DTB Leiden 1895, acte nummer 90) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Lambertus Johannes Beij, zoon van Johannes Beij en Elisabeth Duk. Lambertus, huisschilder, is geboren op vrijdag 9 januari 1874 te Leiden, is overleden op woensdag 28 maart 1945 te Leiden (bron: DTB Leiden 1945, acte nummer 674). Lambertus werd 71 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Lambertus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Beij, huisschilder, is geboren op donderdag 10 juni 1897 te Leiden (bron: DTB Leiden 1897, acte nummer 47).

2  Fredericus Beij, onderwijzer, is geboren op donderdag 19 juli 1900 te Leiden (bron: DTB Leiden 1900, acte nummer 936).

3  Frederica Elisabeth Beij is geboren op maandag 27 oktober 1902 te Leiden (bron: DTB Leiden 1902, acte nummer 1434), is overleden op maandag 20 mei 1963 te Leiden (bron: DTB Leiden 1963, acte nummer 598). Frederica werd 60 jaar, 6 maanden en 23 dagen.
XI-AD  Gerrit Pieter van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (X-M) en Trijntje van der Sluis, winkelier, wonende te Haarlem, is geboren op maandag 13 mei 1872 te Haarlemmermeer, is overleden op woensdag 4 februari 1942 te Haarlem, is begraven op zaterdag 7 februari 1942 te Haarlem. Gerrit werd 69 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 14 mei 1903 te Haarlem (huwelijksgetuigen waren Trijntje van der Sluis (zie X-M), Sijtje Hartog, Sijtje Hartog, Johannes Olij, Klaas van der Sluis en Simon van der Sluis) op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Olij, dochter van Cornelis Olij en Sijtje Hartog. Aaltje, wonende te Beemster en te Haarlem, is geboren op zondag 27 juni 1880 te Beemster, is overleden op woensdag 4 augustus 1948 te Haarlem, is begraven op zaterdag 7 augustus 1948 te Haarlem. Aaltje werd 68 jaar, 1 maand en 8 dagen.<636>

Van Gerrit en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Jacoba van de Geer, winkelierster, is geboren op donderdag 7 juli 1904 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1904, acte nummer 971), is overleden op zondag 3 juni 1973 te Bloemendaal. Catharina werd 68 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Bij vonnis van de Arrondisements-Rechtbank te Haarlem werd Catharina Jacoba op 22.06.1971 onder curatele gesteld wegens geestelijke stoornis, waardoor zij niet in staat was haar belangen waar te nemen.

Catharina trouwt op donderdag 7 oktober 1926 te Haarlem op 22-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Gerard Jan van Eck, zoon van Cornelis van Eck en Engelina Koen. Gerard is geboren op woensdag 3 oktober 1894 te Den Haag, is overleden op woensdag 21 november 1951 te Haarlem. Gerard werd 57 jaar, 1 maand en 18 dagen. Catharina trouwt op woensdag 18 juni 1958 te Haarlem op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Pieter Souverein, zoon van Hermanus Souverein en Idske Ratsma. Pieter, kapper en lijnverzorger KLM, is geboren op dinsdag 25 februari 1908 te Haarlem, is overleden op zaterdag 16 maart 1963 te Haarlem. Pieter werd 55 jaar en 19 dagen.

2  Sijtje van de Geer is geboren op zondag 11 maart 1906 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1906, acte nummer 356), is overleden op maandag 31 augustus 1908 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1908, acte nummer 762). Sijtje werd 2 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

3  Jacob van de Geer is geboren op donderdag 9 mei 1907 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1907, acte nummer 653), zie XII-AS.

4  Cornelis van de Geer is geboren op woensdag 25 december 1912 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1912, acte nummer 1455), zie XII-AT.

XI-AE  Pietertje Hendrika van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (X-M) en Trijntje van der Sluis, wonende te Haarlem, is geboren op donderdag 20 maart 1879 te Haarlemmermeer, wonende Krelagestraat 34zw (41) te Haarlem, is overleden op zaterdag 15 mei 1948 te Haarlem. Pietertje werd 69 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Pietertje trouwt op donderdag 1 oktober 1903 te Haarlem (huwelijksgetuigen waren Bart van Schaik (boekbinder) en Anna Maria Jacoba Habich) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Jasper Philippus Christiaan van Schaik, zoon van Bart van Schaik en Anna Maria Jacoba Habich. Johannes, winkelier, is geboren in 1878 te Alkmaar, is overleden op zondag 30 december 1973 te Haarlem. Johannes werd 95 jaar.<637>

Van Johannes en Pietertje zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Maria Jacoba van Schaik is geboren op zaterdag 10 september 1904 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1902, 1340).

2  Trijntje van Schaik is geboren op dinsdag 2 januari 1906 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1902, acte nummer 14).

3  Bartha van Schaik is geboren op dinsdag 4 februari 1908 te Haaarlem (bron: DTB Haarlem 1908, acte nummer 182).

XI-AF  Wilhelmina Catharina van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (X-M) en Trijntje van der Sluis, is geboren op dinsdag 16 maart 1886 te Haarlemmermeer, is overleden op zaterdag 13 februari 1915 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1915, acte nummer 165). Wilhelmina werd 28 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Wilhelmina trouwt op donderdag 30 april 1908 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Harmse (Cor), zoon van Alexander Harmse en Sophia Elisabeth Hafkamp. Cornelis is geboren op woensdag 29 november 1882 te Amsterdam, is overleden in 1951. Cornelis werd 69 jaar.

Van Cornelis en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmina Catharina Harmse is geboren op woensdag 1 juni 1910 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1910, acte nummer 659).

2  Sophie Elisabeth Harmse is geboren op zaterdag 25 mei 1912 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1912, acte nummer 574).

3  Louis Andrť Harmse is geboren in december 1914, is overleden op vrijdag 29 januari 1915 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1915, acte nummer 115). Louis werd 1 maand.

XI-AG  Jacob van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (X-M) en Trijntje van der Sluis, advocaat en procureur, wonende te Heerenveen en te Den Haag, is geboren op zondag 3 februari 1889 te Haarlem, is overleden op dinsdag 14 november 1961 te Den Haag, is begraven op zaterdag 18 november 1961 te Haarlem (Kleverlaan). Jacob werd 72 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Zijn moeder wilde dat hij predikant werd en kende hem bij de erfenis (1906) een legaat toe voor de studie. Hijzelf overigens gaf de voorkeur aan een rechtenstudie. De andere kinderen misgunden hem dit. De boedelnotaris loste het op, het legaat verviel. De studie werd deels door leningen bekostigd. Op zijn twintigste verloofde hij zich met Wilhelmina Broere.

Jacob trouwt op vrijdag 28 december 1917 te Hillegersberg op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmina Johanna Broere, dochter van Rijnt Broere en Anna Wendel. Wilhelmina is geboren op zaterdag 8 juni 1889 te Haarlem, is overleden op vrijdag 16 november 1984 te Delft, is begraven op dinsdag 20 november 1984 te Haarlem. Wilhelmina werd 95 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Zij studeerde rechten. Toen haar echtgenoot ziek werd, nam zij de advocatenpraktijk over.

Van Jacob en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Reinout Taac van de Geer is geboren op maandag 14 oktober 1918 te Heerenveen (Schoterland FR), is doopsgezind gedoopt, zie XII-AU.

2  Catharina Anna van de Geer, bibliothecaresse, wonende te Delft, is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te Heerenveen (Schoterland FR), is overleden op zaterdag 20 oktober 2001 te Delft, is begraven op zaterdag 27 oktober 2001 te Delft (begraafplaats "Jaffa"). Catharina werd 79 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Catharina trouwt op dinsdag 17 oktober 1950 te Heerenveen (Schoterland FR) (is gescheiden op vrijdag 20 juli 1956 te Heerenveen (Schoterland FR)) op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sake Helder. Sake is geboren op vrijdag 17 april 1925 te Groningen. Catharina trouwt op woensdag 27 november 1957 te Delft op 35-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Paulus van den Berg, zoon van Aart van den Berg en Adriana Spruijt. Paulus, bibliothecaris (TNO), is geboren op zaterdag 20 juni 1908 te Deventer, is overleden op dinsdag 28 juli 1959 te Delft, is begraven op zaterdag 1 augustus 1959 te Delft. Paulus werd 51 jaar, 1 maand en 8 dagen. Catharina trouwt op maandag 26 mei 1975 te Delft op 52-jarige leeftijd (3) met de 54-jarige Peter Krug, zoon van Petrus Krug en Catharina Berkel. Peter, publicist, is geboren op zondag 20 juni 1920 te Den Haag, is overleden op zondag 10 januari 1999, is gecremeerd op donderdag 14 januari 1999 te Den Haag/Loosduinen (Ockenburg). Peter werd 78 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

XI-AH  Petronella Hendrika van Leeuwen, dochter van Pieter van Leeuwen (X-P) en Pietertje Hendrika van de Geer, is geboren op vrijdag 18 januari 1878 te Aarlanderveen (bron: DTB Aarlanderveen 1878, acte nummer 7), is overleden op maandag 25 april 1949 te Wassenaar (in de Ursula Kliniek) (bron: DTB Zwijndrecht 1949, acte nummer 42 en DTB Wassenaar 1949, acte nummer 125). Petronella werd 71 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Petronella trouwt op maandag 17 oktober 1898 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Otto Corba. Otto, loodgieter, is geboren op donderdag 12 augustus 1875 te Frederiksoord, is overleden op zondag 7 december 1947 te Zwijndrecht, is begraven op woensdag 10 december 1947 te Zwijndrecht. Otto werd 72 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Otto en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Corba is geboren in 1898 te Amsterdam.

Pieter trouwt op donderdag 19 juni 1919 te Zwijndrecht (is gescheiden op woensdag 27 april 1921) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Wesselina Wilhelmina Verwillegen. Wesselina is geboren in 1899.

2  Otto Corba is geboren op woensdag 27 augustus 1919 te Zwijndrecht.

XI-AI  Johanna Jacoba van Leeuwen, dochter van Pieter van Leeuwen (X-P) en Pietertje Hendrika van de Geer, is geboren op donderdag 31 januari 1884 te Aarlanderveen, is Ned.Herv.Kerk gedoopt, is overleden op maandag 18 november 1963 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam 1963, acte nummer 2954). Johanna werd 79 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 3 april 1901 te Amsterdam op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Herman Albertus Buijs, zoon van Jan Buijs (X-K) en Elisabeth Hillegonda Schipper. Herman, voerman paardentaxi, wonende te Amsterdam, is geboren op vrijdag 2 juli 1875 te Amsterdam, is Ned.Herv.Kerk gedoopt.

Van Herman en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Elisabeth Hillegonda Buijs, corsettenmaakster, wonende te Amsterdam, is geboren op maandag 20 mei 1901 te Amsterdam.

2  Pieter Buijs is geboren op zaterdag 10 januari 1903 te Amsterdam.

3  Petronella Hendrika Buijs, confectie-werkster, is geboren op dinsdag 1 mei 1906 te Amsterdam.

4  Johanna Jacoba Buijs is geboren op vrijdag 17 mei 1907 te Amsterdam.

5  Hermina Alida Buijs, costuumnaaister, wonende te Amsterdam, is geboren op vrijdag 20 november 1908 te Amsterdam.


Generatie XII

(van 1893 tot heden)

In deze generatie zijn 47 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1919 en 1966. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wormerveer (21x), Krommenie (20x), Zaandam (19x), Zandvoort (18x), Wolfheze (5x), Rotterdam (5x), Renkum (4x), Haarlem (4x), Den Helder (4x), Zaandijk (2x), Den Haag (2x), Leeuwarden, Balik Papan en Amsterdam. Er zijn momenteel nog 79 van de 156 kinderen in leven.

XII-A  Johanna Wilhelmina Koedoot, dochter van Gerrit Koedoot (XI-A) en Jannetje Catharina van Spronsen, is geboren op zaterdag 8 augustus 1908 te Zoeterwoude, is overleden op woensdag 12 mei 1999 te Den Haag. Johanna werd 90 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 7 februari 1935 te Capelle aan den IJssel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Adrianus Streefkerk. Adrianus is geboren op vrijdag 8 december 1911 te Capelle aan den IJssel, is overleden (hartaanval) op woensdag 31 augustus 1960 te Den Haag. Adrianus werd 48 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Van Adrianus en Johanna is een kind bekend:

1  Maria Streefkerk is geboren op zaterdag 2 maart 1940.

XII-B  Trijntje Jongh, dochter van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, is geboren op dinsdag 26 juli 1898 te Zaandam, is overleden op donderdag 18 december 1975 te Amsterdam. Trijntje werd 77 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Zij is overleden.

Trijntje trouwt op donderdag 16 maart 1922 te Zaandam op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Eldert Mandjes ook genaamd Evert. Eldert is geboren op zondag 16 mei 1897 te Zaandam, is overleden voor 1950 te Zaandam. Eldert werd hoogstens 52 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Eldert en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Kees Mandjes is geboren op maandag 28 augustus 1922 te Zaandam, zie XIII-A.

2  Arend Mandjes is geboren op maandag 14 juni 1926 te Zaandam, zie XIII-B.

Trijntje trouwt op dinsdag 4 juli 1950 te Assendelft op 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Piet Kort. Piet is geboren rond 1895.

XII-C  Barbara Jongh ook genaamd Bertha, dochter van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, is geboren op dinsdag 31 oktober 1899 te Zaandam, is overleden op zaterdag 18 december 1971 te Zaandam. Barbara werd 72 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Barbara trouwt op woensdag 12 maart 1919 te Zaandam op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jan Kat. Jan is geboren rond 1900, is overleden rond 1972. Jan werd ongeveer 72 jaar.

Van Jan en Barbara zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Kat is geboren op donderdag 9 oktober 1919, is overleden in 1972. Hendrik werd 53 jaar.

Hendrik was gehuwd met Miep (?).

2  Arend Kat is geboren op donderdag 13 januari 1921 te Zaandam, zie XIII-C.

3  Jan Kat is geboren op donderdag 10 augustus 1922, zie XIII-D.

4  Gerrit Kat is geboren op zondag 8 juni 1930, zie XIII-E.

5  Reina Kat is geboren op zaterdag 25 februari 1933, zie XIII-F.

XII-D  Johanna Jongh ook genaamd Jo, dochter van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, is geboren op zondag 31 augustus 1902 te Zaandam, is overleden op zaterdag 12 december 1992 te Zaandam. Johanna werd 90 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 30 mei 1929 te Zaandam op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hendrik Schone ook genaamd Henk. Hendrik, politieagent, is geboren rond 1900.

Van Hendrik en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan H. Schone, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 1 mei 1932.

2  Arend Schone, wonende te Zaandam, is geboren op woensdag 19 september 1934.

3  Henk Schone, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 14 maart 1942.

XII-E  Rijn Jongh ook genaamd Reindert, zoon van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, is geboren op maandag 7 augustus 1911 te Zaandam, is overleden op dinsdag 26 maart 1996 te Zaandam. Rijn werd 84 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Rijn trouwt op maandag 1 juni 1936 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Catharina Johanna Maria van de Kerkhof ook genaamd Mia. Catharina is geboren rond 1915.

Van Rijn en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Reina P. Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op dinsdag 29 augustus 1939.

Reina was gehuwd met Henny de Vries.

2  Nelly Jongh is geboren in 1941, is overleden in 1947. Nelly werd 6 jaar.

3  Johanna Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 18 mei 1945.

Johanna was gehuwd met Roel Otten.

4  Rijn Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 4 juli 1947.

Rijn was gehuwd met Karmen Krijz.

5  Peter Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 31 mei 1953.

Peter was gehuwd met Ans Boer.

XII-F  Hendrika Jongh ook genaamd Riek Reina, dochter van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, wonende te Zaandam, is geboren op maandag 8 juni 1914 te Zaandam.

Hendrika trouwt op donderdag 25 januari 1934 te Zaandam op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Zwip Stolk. Zwip is geboren rond 1910.

Is overleden.

Van Zwip en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Ans Stolk.

2  Reina Stolk.

3  Swip Stolk.

4  Rob Stolk.

5  Fred Stolk.

XII-G  Jan Jongh, zoon van Arend Jongh (XI-B) en Rijntje Smit, timmerman, aannemer, is geboren op zaterdag 11 november 1916 te Zaandam, is overleden op woensdag 30 oktober 1991 te Whangamata. Jan werd 74 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Tijdens WOII vervulde hij een hoge functie in de ondergrondse. Hij is geŽmigreerd naar Nieuw-Zeeland.

Jan trouwt op donderdag 21 maart 1940 te Zaandam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Maij ook genaamd Grť May, dochter van Jan Maij en Trijntje van der Ben. Grietje is geboren op maandag 24 september 1917 te Zaandam, is overleden op donderdag 12 januari 1995 te Nieuw-Zeeland. Grietje werd 77 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Arend Jongh is geboren op dinsdag 19 oktober 1943 te Zaandam, zie XIII-G.

2  Maya Jongh is geboren op dinsdag 22 augustus 1950 te Balik Papan, zie XIII-H.

XII-H  Cornelia Sophia de Krijger, dochter van Adrianus Franciscus de Krijger (XI-C) en Johanna de Boer (van de Geer), is geboren op maandag 9 september 1901 te Zaandam, is overleden op zaterdag 30 mei 1992 te Schoorl, is gecremeerd op donderdag 4 juni 1992 te Schagen. Cornelia werd 90 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 16 december 1920 te Zaandam op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Frederik Beerepoot ook genaamd Freek. Frederik, vleeskeurmeester, is geboren op woensdag 24 maart 1897 te Zaandam.

Van Frederik en Cornelia is een kind bekend:

1  Frederik Beerepoot ook genaamd Fred en Meerevoort, wonende te Zoetermeer, is geboren op zondag 11 december 1921 te Zaandam.

In verband met plagerijen is de familienaam BEEREPOOT veranderd in MEEREVOORT.

Frederik trouwt op woensdag 29 mei 1968 te Den Haag op 46-jarige leeftijd met Geertruida van Bommel.

XII-I  Adrianus Franciscus de Krijger ook genaamd Aad, zoon van Adrianus Franciscus de Krijger (XI-C) en Johanna de Boer (van de Geer), wonende te Amsterdam, is geboren op donderdag 22 maart 1906 te Zaandam.

Adrianus trouwt op dinsdag 21 augustus 1928 op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Aaltje Hoekstra. Aaltje is geboren op zondag 3 februari 1907 te Urk.

Van Adrianus en Aaltje is een kind bekend:

1  Johanna de Krijger is geboren op vrijdag 1 juli 1927 te Zaandam, is overleden op zondag 28 juni 1931. Johanna werd 3 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Overleden als gevolg van TBC.

Adrianus trouwt op donderdag 9 januari 1930 te Zaandam (is gescheiden op dinsdag 2 februari 1932 te Zaandam) op 23-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Jansje Meyn. Jansje is geboren op donderdag 27 september 1906 te Zaandam.

Adrianus trouwt op donderdag 19 januari 1933 (is gescheiden op zaterdag 9 maart 1935 te Zaandam) op 26-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Engeltje Dekker. Engeltje is geboren op woensdag 22 februari 1911 te Egmond aan Zee.

Adrianus trouwt rond 1936 op ongeveer 30-jarige leeftijd (4) met de ongeveer 24-jarige Antonia Frederika Lazones. Antonia is geboren op dinsdag 5 maart 1912 te Amsterdam.

Van Adrianus en Antonia zijn vijf kinderen bekend:

2  Antonia Adriana de Krijger is geboren op zondag 25 oktober 1936 te Zaandam.

3  Adrianus Franciscus de Krijger is geboren op donderdag 25 mei 1939 te Zaandam.

4  Adriana Antonia de Krijger is geboren op donderdag 15 augustus 1940 te Zaandam.

5  Sonja Louise de Krijger is geboren op donderdag 14 november 1946 te Zaandam.

6  Johanna de Krijger is geboren in 1954.

XII-J  Teunis Marcus de Krijger ook genaamd Toon, zoon van Adrianus Franciscus de Krijger (XI-C) en Johanna de Boer (van de Geer), is geboren op woensdag 15 november 1911 te Zaandam, is overleden op dinsdag 13 augustus 1996 te Zaandam, is gecremeerd op vrijdag 16 augustus 1996 te Zaandam. Teunis werd 84 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 13 maart 1935 te Zaandam (is gescheiden op vrijdag 28 november 1969) op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Aaltje Burger ook genaamd Alie. Aaltje is geboren op dinsdag 22 juli 1913 te Zaandam.

Van Teunis en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna de Krijger is geboren op woensdag 6 mei 1936 te Zaandam, zie XIII-I.

2  Ronny de Krijger is geboren op woensdag 11 december 1946 te Zaandam, zie XIII-J.

Teunis trouwt op woensdag 24 december 1969 te Zaandam op 58-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Antje Ortelee ook genaamd Annie. Antje is geboren op donderdag 17 juli 1919 te Zaandam.

XII-K  Barbara de Krijger ook genaamd Bep, dochter van Adrianus Franciscus de Krijger (XI-C) en Johanna de Boer (van de Geer), wonende te Maple Ridge B.C., is geboren op woensdag 24 maart 1915 te Zaandam.

GeŽmigreerd naar Canada 3.4.1989.

Barbara trouwt op donderdag 9 augustus 1934 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Andries Hartog ook genaamd Hans. Andries is geboren op woensdag 6 december 1911 te Zaandam, is overleden op zondag 11 juli 1993 te Canada BC. Andries werd 81 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Andries en Barbara is een kind bekend:

1  Johanna Hartog is geboren rond 1935, zie XIII-K.

XII-L  Anna Margaretha Pot ook genaamd An, dochter van Arijan Pot (XI-E) en Hendrika de Boer (Riek), onderwijzeres, wonende te Naaldwijk, is geboren op vrijdag 27 juli 1928 te Zaandijk, is hervormd gedoopt.

Anna trouwt op donderdag 19 april 1951 te Zaandijk op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Walma. Jan, directeur Waterleidingbedrijf Westland (WDM), is geboren op zondag 11 maart 1923 te Drachten (Smallingerland FR).

Van Jan en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Edmond Paul Walma, wonende te Schoonhoven, is geboren op dinsdag 20 oktober 1953 te Den Haag.

2  Arnoud Frank Walma, wonende te Poeldijk, is geboren op maandag 1 september 1958 te Den Haag.

XII-M  Sophia van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Cor) (XI-F) en Trijntje van Omme, is geboren op zaterdag 21 april 1906 te Zaandijk, is ned. gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 24 januari 1999 te Zaandam, is begraven op vrijdag 29 januari 1999 te Wormerveer. Sophia werd 92 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 29 juli 1931 te Renkum op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Bastiaan Mantel, zoon van Jacob Mantel en Marie van Klinken. Bastiaan is geboren op woensdag 1 juni 1904 te Haarlemmermeer, is overleden op zaterdag 26 mei 1951 te Wormer. Bastiaan werd 46 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Uit dit huwelijk zijn 6 zonen en 2 dochters geboren.

Van Bastiaan en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Bastiaan Mantel ook genaamd Bas is overleden rond 1987.

2  Johan Eise Mantel ook genaamd Joop.

3  Jacob Mantel ook genaamd Jaap is geboren op woensdag 12 juli 1933, is overleden rond 1985. Jacob werd ongeveer 52 jaar.

Jacob was gehuwd met Johanna Theodora Schoute. Johanna is overleden op zaterdag 20 juni 1998 te Wormer.

4  Corstiaan Mantel ook genaamd Kees is geboren rond 1937.

5  Bernard Mantel is geboren rond 1942.

6  Trijntje Mantel ook genaamd Tiny is geboren rond 1943.

7  Rob Victor Mantel ook genaamd Rob is geboren op vrijdag 8 juni 1945.

Rob trouwt op donderdag 28 oktober 1971 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Gretha Spaander, dochter van Leendert Spaander en Jannetje Volger. Cornelia is geboren op maandag 10 mei 1948 te Wormerveer.

8  Johanna Mantel ook genaamd Joke is geboren rond 1948.

XII-N  Klaas van de Geer, zoon van Corstiaan van de Geer (Cor) (XI-F) en Trijntje van Omme, verzekeringsagent, reclameschilder, kantoorbediende en vertegenwoordiger, is geboren op dinsdag 21 juli 1908 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 11 december 1965 te Zaandam Op de rouwkaart stond: "Nooit kan 't geloof teveel verwachten" (Gezang 244:3)., is begraven op woensdag 15 december 1965 te Wormerveer (Algemene Begraafplaats). Klaas werd 57 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Hij is op 26.9.1939 met doopattest overgekomen uit de Gereformeerde kerk te Oosterbeek naar de Gereformeerde kerk te Krommenie.

Klaas trouwt op donderdag 24 augustus 1933 te Renkum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Geertruida Eggen, dochter van Derk Eggen en Gijsberta Grundeler. Maria is geboren op zondag 9 mei 1909 te Renkum, is overleden op vrijdag 21 december 1984 te Wormerveer, is begraven op donderdag 27 december 1984 te Wormerveer. Maria werd 75 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Klaas en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje van de Geer (Tiny) is geboren op maandag 25 december 1933 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 21 januari 1934 te Oosterbeek, zie XIII-L.

2  Dirk Jan van de Geer (Dick) is geboren op vrijdag 29 maart 1935 te Renkum, zie XIII-M.

3  Corstiaan van de Geer (Cees) is geboren op vrijdag 21 augustus 1936 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1936 te Oosterbeek, zie XIII-N.

4  Harrie van de Geer is geboren op maandag 10 januari 1938 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 6 februari 1938 te Oosterbeek, zie XIII-O.

5  Bertha Geertje van de Geer (Bep), wonende te Amstelveen, is geboren op zaterdag 7 december 1940 te Krommenie.

Bertha trouwt op maandag 14 februari 1966 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Christiaan Frans Steffens (Chris). Christiaan is geboren op zondag 26 juli 1942 te Amsterdam.

6  Robert John Gilbert van de Geer (Rob) is geboren op donderdag 16 december 1943 te Krommenie, zie XIII-P.

XII-O  Dieuwertje van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Cor) (XI-F) en Trijntje van Omme, wonende te Wolfheze, is geboren op zondag 14 augustus 1910 te Wormerveer, is gereformeerd gedoopt, is overleden op donderdag 14 mei 2009 te Wolfheze, is begraven op dinsdag 19 mei 2009 te Oosterbeek. Dieuwertje werd 98 jaar en 9 maanden.

Dieuwertje trouwt op donderdag 14 december 1933 te Renkum op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob van Doorne, zoon van Teunis van Doorne en Gerrigjen Schipper. Jacob, installateur, is geboren op zondag 5 augustus 1906 te Renkum, is gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 28 juli 1980 te Arnhem, is begraven op vrijdag 1 augustus 1980 te Oosterbeek. Jacob werd 73 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Uit dit huwelijk zijn 2 zonen en drie dochters geboren.

Van Jacob en Dieuwertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dindia van Doorne is geboren op zaterdag 5 januari 1935 te Wolfheze, zie XIII-Q.

2  Nelly van Doorne is geboren op dinsdag 17 augustus 1937 te Wolfheze, zie XIII-R.

3  Theo van Doorne is geboren op vrijdag 9 januari 1942 te Wolfheze, zie XIII-S.

4  Emmy van Doorne is geboren op donderdag 9 september 1943 te Wolfheze, zie XIII-T.

5  Hans van Doorne is geboren op zondag 27 maart 1949 te Wolfheze, is gereformeerd gedoopt, zie XIII-U.

XII-P  Sophia van de Geer (Fie), dochter van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, is geboren op zondag 5 juni 1910 te Krommenie, is gedoopt op zondag 26 juni 1910 te Krommenie, is overleden op woensdag 14 november 1973 te Krommenie, is begraven op zaterdag 17 november 1973 te Krommenie De leiding van de begrafenis lag in handen van ds. A. Koornneef.. Sophia werd 63 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 31 augustus 1932 te Assendelft op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Iedesz. Wakker, zoon van Iede Hesselsz. Wakker en Jacobje Jacobsdr. Bakker. Jacob is geboren op zondag 28 maart 1909 te Uitgeest, is overleden op donderdag 1 april 1993 te Zaanstad. Jacob werd 84 jaar en 4 dagen.

Van Jacob en Sophia zijn drie kinderen bekend:

1  Iede Wakker is geboren op dinsdag 8 december 1936 te Krommenie, is gereformeerd gedoopt op vrijdag 25 december 1936 te Krommenie, zie XIII-V.

2  Jan Wakker is geboren op dinsdag 5 december 1939 te Krommenie, zie XIII-W.

3  Jacoba Hillegonda Wakker is geboren op donderdag 12 september 1946 te Krommenie, zie XIII-X.
XII-Q  Johan Godfried van de Geer (Jo), zoon van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, metaalbewerker, is geboren op woensdag 24 mei 1911 te Wormerveer, is overleden op maandag 27 mei 1985 te Zaanstad, is begraven op vrijdag 31 mei 1985 te Wormerveer. Johan werd 74 jaar en 3 dagen.

Omstreeks 1935 gaat Johan Godfried samen met zijn broer en zussen op de foto, van links naar rechts resp. Johan Godfried, Gon, Jaap, Grť, Jan, Rie en Fie.

Johan trouwt op donderdag 12 oktober 1939 te Wormer op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Johanna Martens, dochter van Fedde Martens en Naalke Gerritsdr. Hoefnagel. Grietje, boekhoudster, is geboren op woensdag 8 mei 1918 te Haarlem, is overleden op zaterdag 7 september 1968 te Leiden, is begraven op woensdag 11 september 1968 te Wormerveer. Grietje werd 50 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Johan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hillegonda Joke van de Geer ook genaamd Hilda, kantoorbediende, is geboren op woensdag 9 april 1941 te Zaandijk, is overleden op dinsdag 12 maart 1963 te Wormerveer, is begraven op vrijdag 15 maart 1963 te Wormerveer. Hillegonda werd 21 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Hillegonda trouwt op woensdag 5 september 1962 te Wormerveer op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob van der Mey. Jacob is geboren op dinsdag 13 december 1938 te Wormerveer.

Jacob is later gehuwd (2) met Fernanda Marieke van de Geer (zie XII-Q.2).<638..641>

2  Fernanda Marieke van de Geer ook genaamd Nanda, gezinsverzorgster, wonende te Edmonton (Alberta (CANADA)), is geboren op woensdag 11 augustus 1943.

Fernanda trouwt op vrijdag 17 januari 1964 te Wormerveer op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jan Westerink, zoon van Dirk Westerink en Agnes van Pijkeren. Jan, kantoorbediende expeditiebedrijf, is geboren op zondag 29 oktober 1939 te Wormerveer, is overleden op dinsdag 10 april 1984 te Wormerveer, is begraven op vrijdag 13 april 1984 te Wormerveer. Jan werd 44 jaar, 5 maanden en 12 dagen. Fernanda trouwt in 1994 te Canada op 51-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Jacob van der Mey, zie XII-Q.1.

3  Jan Gerrit Hendrikus van de Geer is geboren op zondag 1 februari 1948 te Zaandijk, zie XIII-Y.
XII-R  Grietje van de Geer (Grť) ook genaamd Gre, dochter van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, wonende te Wormerveer en te Den Helder, is geboren op zondag 25 augustus 1912 te Wormerveer, is overleden op dinsdag 19 mei 1998 te Den Helder, is gecremeerd op zaterdag 23 mei 1998 te Den Helder. Grietje werd 85 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 12 december 1935 te Den Helder op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Paulus Willemsz. Kramer, zoon van Willem Hendriksz. Kramer en Johanna van der Heide. Paulus, wonende te Den Helder, is geboren op zaterdag 31 december 1910 te Den Helder, is overleden op maandag 7 april 1997 te Den Helder, is gecremeerd op vrijdag 11 april 1997 te Schagen. Paulus werd 86 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Paulus en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Kramer is geboren op zondag 24 mei 1936 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op zondag 7 juni 1936, zie XIII-Z.

2  Hillegonda Kramer is geboren op vrijdag 28 april 1939 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op zondag 14 mei 1939 te Den Helder, zie XIII-AA.

3  Paul Peter Kramer is geboren op donderdag 22 juli 1943 te Krommenie, zie XIII-AB.

4  Margreet Sophia Kramer ook genaamd Margreet, wonende te Julianadorp en te Den Helder, is geboren op zaterdag 22 oktober 1949 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op zondag 6 november 1949.

5  Reinanda Kramer is geboren op donderdag 11 september 1952 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op donderdag 11 september 1952, zie XIII-AC.
XII-S  Hillegonda van de Geer (Gon), dochter van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, is geboren op zondag 1 november 1914 te Wormerveer, is overleden op zondag 17 juli 1988 te Krommenie, is begraven op woensdag 20 juli 1988 te Krommenie. Hillegonda werd 73 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Hillegonda trouwt op dinsdag 22 januari 1946 te Krommenie op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerardus Visser, zoon van Frederik Visser en Johanna Christina van Altveer. Gerardus, kruidenier, is geboren op woensdag 24 februari 1915 te Krommenie, is overleden op vrijdag 28 maart 1986 te Heemskerk, is begraven op woensdag 2 april 1986 te Krommenie. Gerardus werd 71 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Gerardus en Hillegonda is een kind bekend:

1  Frederik Visser is geboren rond januari 1947, zie XIII-AD.
XII-T  Jacob van de Geer (Jaap), zoon van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, boerenknecht, blikslager en bouwvakarbeider, is geboren op zondag 1 november 1914 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 3 augustus 1985 te Krommenie, is begraven op dinsdag 6 augustus 1985 te Krommenie. Jacob werd 70 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 27 maart 1940 te Krommenie op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Neeltje Spaander, dochter van Jan Spaander en Agatha van den Berg. Neeltje is geboren op donderdag 8 oktober 1914 te Krommenie, is overleden op zondag 9 februari 1997 te Zaandam (Verpleegtehuis "Oostergouw") (in het Verpleegtehuis "Oostergouw"), is begraven op donderdag 13 februari 1997 te Krommenie. Neeltje werd 82 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Jacob en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Agatha Catharina van de Geer (Ada), onderwijzeres, wonende te Krommenie, is geboren op donderdag 1 mei 1941 te Krommenie, is overleden op woensdag 29 augustus 2018 te Zaandam. Agatha werd 77 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Agatha gaat in ondertrouw op dinsdag 19 januari 1988 te Apeldoorn, trouwt op vrijdag 5 februari 1988 te Apeldoorn, trouwt (kerk) op woensdag 4 mei 1988 te Krommenie (is gescheiden op dinsdag 13 juni 1989 te Apeldoorn) op 46-jarige leeftijd met de 54-jarige Meendert Jan Smit, zoon van Jan Smit en Wicherdina Iwema. Meendert, architect, is geboren op vrijdag 17 maart 1933 te Groningen, is overleden op dinsdag 21 september 1993 te Zwolle, is gecremeerd op zaterdag 25 september 1993. Meendert werd 60 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Meendert was eerder gehuwd (1) met Ringenalda van der Sluis.<642,643> Meendert was eerder gehuwd (2) met Anke Tantzen.<644,645> Meendert was eerder gehuwd (3) met Gesche Gisela Rudolfa Mansholt.<646,647> Meendert was eerder gehuwd (4) met Fenna Slot.<648,649> Meendert was eerder gehuwd (5) met Irene Wilma Nauta.<650,651> Meendert was eerder gehuwd (6) met Elizabeth Hermina Scheeper.<652,653> Meendert was eerder gehuwd (7) met Trijntje Knot.<654,655>

2  Hillegonda Christina van de Geer (Gon) is geboren op zondag 18 oktober 1942 te Krommenie, zie XIII-AE.

3  Magdalena van de Geer (Mag) is geboren op zondag 28 mei 1944 te Krommenie, zie XIII-AF.

4  Nellie van de Geer (Nel) is geboren op dinsdag 21 mei 1946 te Krommenie, is gedoopt in augustus 1946 te Krommenie, zie XIII-AG.

5  Jan van de Geer is geboren op zondag 29 februari 1948 te Krommenie, is gedoopt op zondag 14 maart 1948 te Krommenie, zie XIII-AH.

6  Catharina van de Geer (Tiek) is geboren op zaterdag 17 maart 1951 te Krommenie, zie XIII-AI.

7  Johan Godfried van de Geer (Hans) is geboren op zaterdag 17 maart 1951 te Krommenie, zie XIII-AJ.

8  Ernst van de Geer is geboren op dinsdag 11 december 1956 te Krommenie, zie XIII-AK.

9  Cornelia Anna van de Geer (Cora) ook genaamd Cora, administratief medewerkster, wonende te Amsterdam, is geboren op vrijdag 21 augustus 1959 te Krommenie.

Cornelia trouwt op vrijdag 13 september 1996 te Zaanstad (is gescheiden in 1982) op 37-jarige leeftijd met de 48-jarige Geert Amsing, zoon van Andries Amsing en Aaltje Vos. Geert, inspecteur sociale verzekeringen, is geboren op vrijdag 2 januari 1948.

Geert was eerder gehuwd (1) met Evie Maandag.<656,657>

XII-U  Maria Catharina van de Geer (Rie), dochter van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, wonende te Wormerveer, is geboren op maandag 25 februari 1918 te Wormerveer, is overleden op dinsdag 13 april 2010 te Wormerveer, is begraven op maandag 19 april 2010 te Wormerveer. Maria werd 92 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Maria trouwt op woensdag 2 april 1941 te Wormerveer op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Barend Duijs ook genaamd Bab, zoon van Johan Duijs en Annetje Kuijken. Barend, timmermen, fabrieksarbeider zeepfabriek en betonarbeider, is geboren op zaterdag 20 februari 1915 te Zaandam, is overleden op woensdag 16 december 1987 te Zaandam, is gecremeerd op maandag 21 december 1987 te Driehuis-Westerveld. Barend werd 72 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Barend en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Ank Duijs is geboren op zaterdag 20 september 1941 te Wormerveer, zie XIII-AL.

2  Jan Duijs is geboren op vrijdag 18 mei 1945 te Wormerveer, zie XIII-AM.

3  Cora Duijs is geboren op vrijdag 19 maart 1948, zie XIII-AN.

4  Johan Duijs is geboren op zaterdag 6 januari 1951 te Wormerveer, zie XIII-AO.

5  Dick Duijs is geboren op zaterdag 16 mei 1953.

Dick was gehuwd met Hanna Kok.

XII-V  Jan van de Geer, zoon van Jan van de Geer (XI-G) en Hillegonda Bruijn, fabrieksarbeider en los werkman, is geboren op dinsdag 23 oktober 1923 te Wormerveer, is overleden op donderdag 12 juli 1956 te Zaandam. Jan werd 32 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 juni 1949 te Alkmaar op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Elzer. Jacoba is geboren op donderdag 17 augustus 1922 te Alkmaar, is overleden rond februari 1999. Jacoba werd ongeveer 76 jaar en 6 maanden.

Van Jan en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van de Geer, wonende te Westzaan, is geboren op donderdag 22 december 1949 te Krommenie.

2  Ria van de Geer is geboren op zaterdag 18 augustus 1951 te Krommenie, zie XIII-AP.

3  Kees van de Geer, wonende te Wormerveer, is geboren op vrijdag 12 juni 1953 te Krommenie.

XII-W  Jacob Boot ook genaamd Jaap, zoon van Teunis Boot (Teun) (XI-H) en Henderika van de Geer (Hendrika), onderwijzer, leraar (machineschrijven) en directeur/eigenaar 'Instituut Boot', wonende te Wormerveer, te La Nucia en te Purmerend, is geboren op donderdag 7 maart 1918, is gereformeerd (belijd.lidm.), zich onttrokken gedoopt, is overleden op vrijdag 19 april 2002 te Purmerend, is gecremeerd op woensdag 24 april 2002 te Zaandam-Zuid. Jacob werd 84 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Hij was tijdens WO II actief in het verzet. Na de bevrijding was hij voor enige tijd hoofd van het militaire gezag in Wormerveer.
Hij was in de oorlog tevens verspreider van de illegale Zaanse Trouw-editie. In de laatste maanden voor de bevrijding was hij nauw betrokken bij de problemen over de politieke weg die de protestantse Trouw-aanhangers na de bevrijding zouden inslaan. Jaap Boot behoorde tot de vurige voorstanders van een Christelijke Volkspartij, waarin anti-revoutionairen en christelijk-historischen zouden samengaan. Hiervan kwam niets terecht. Na de oorlog richtte hij een instituut voor schriftelijke cursussen op, het Instituut Boot. Hij verkocht zijn bedrijf in de jaren zeventig om zich in Spanje te vestigen. In 1995 keerde hij terug naar Nederland (ontleend aan Trouw dd. 20.4.2002).

Jacob trouwt op donderdag 20 juli 1944 te Wormerveer (is gescheiden rond 1980) op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Johanna H. van der Klip. Johanna is geboren op maandag 1 januari 1923 te Ambarawa, is overleden op vrijdag 26 november 1999 te Zaandam, is gecremeerd op vrijdag 26 november 1999 te Velsen te Driehuis. Johanna werd 76 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Op de overlijdenskaart stond vermeld, dat zij medewerkster was van het eerste uur bij de oprichting van het dagblad "Trouw" en tevens draagster van het Verzetsherdenkingskruis.

Van Jacob en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Louse Boot is geboren op donderdag 12 juli 1945 te Wormerveer.

Maria trouwt op zaterdag 21 juni 1969 te Jisp op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Ed Eichenberger. Ed is geboren in juli 1945.

2  Joke Boot is geboren op donderdag 30 januari 1947 te Wormerveer.

Joke trouwt op zaterdag 14 oktober 1972 te Wormer (is gescheiden in 1997) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Philippo Morabito. Philippo is geboren op zaterdag 25 oktober 1947.

3  Agnes Boot is geboren op vrijdag 16 september 1949 te Wormerveer.

Agnes trouwt op vrijdag 8 mei 1970 te Wormerveer op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Adrie Zwart. Adrie is geboren op woensdag 16 november 1949.

4  Bernard Boot is geboren op maandag 16 april 1951 te Wormerveer.

Bernard trouwt op vrijdag 1 juni 1973 te Purmerend op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Joke Hoogendoorn. Joke is geboren op donderdag 25 augustus 1955.

Jacob trouwt op vrijdag 5 november 1982 te Bloemendaal op 64-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 50-jarige Lodie Knaven. Lodie is geboren rond 1932.

XII-X  Alfred van de Geer (FŁhrer), zoon van Gerard Christoffel van de Geer (Gť) (XI-J) en Anna FŁhrer (Annely), accountant (zelfstandig ondernemer), wonende te Wormerveer, is geboren op maandag 3 maart 1913 en afkomstig uit Wenen (geŽcht door Gerard Christoffel van de Geer), is overleden op maandag 5 april 2004 te Zaandam, is gecremeerd op vrijdag 9 april 2004 te Zaanstad. Alfred werd 91 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Alfred trouwt op woensdag 2 augustus 1944 te Wormerveer op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna A.J. Le Mair. Johanna is geboren op maandag 3 november 1913, is overleden in 2007. Johanna werd 94 jaar.

Van Alfred en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Marion Annely van de Geer is geboren op dinsdag 30 oktober 1945 te Wormerveer.

2  Lydia Barbara van de Geer ook genaamd Lydeke is geboren op vrijdag 9 januari 1948 te Wormerveer.

3  Constance Francisca van de Geer ook genaamd Stans is geboren op vrijdag 24 juni 1949 te Wormerveer.

4  Willem Alfred van de Geer is geboren op vrijdag 29 augustus 1952 te Wormerveer.

XII-Y  Sophia Olga van de Geer, dochter van Gerard Christoffel van de Geer (Gť) (XI-J) en Anna FŁhrer (Annely), wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op woensdag 25 oktober 1922 te Wormerveer, is overleden op woensdag 1 juni 2011 te Zaandijk, is begraven op dinsdag 7 juni 2011 te Zaandam-Zuid (Algemene Begraafplaats). Sophia werd 88 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Sophia trouwt op maandag 16 september 1946 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Lourens Klaas Bakker. Lourens, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op woensdag 13 augustus 1919 te Zaandam, is overleden op vrijdag 13 februari 1987 te Zaandam. Lourens werd 67 jaar en 6 maanden.

Van Lourens en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Machteld Dorethe Bakker is geboren op zaterdag 25 februari 1950 te Wormerveer.

2  Alexander Lourens Bakker, tandarts, is geboren op zaterdag 4 juni 1955 te Wormerveer.

XII-Z  Gerard Christoffel van de Geer, zoon van Gerard Christoffel van de Geer (Gť) (XI-J) en Anna FŁhrer (Annely), wonende te Zaanstad, is geboren op woensdag 8 april 1925 te Wormerveer, is overleden op woensdag 19 juni 1996 te Zaanstad. Gerard werd 71 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Gerard trouwt op woensdag 11 mei 1955 te Wormer op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Reintje Ossevoort ook genaamd Reinie. Reintje is geboren op maandag 14 januari 1929 te Woerden.

Van Gerard en Reintje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerard Jan van de Geer ook genaamd Gert Jan, wonende te Wormerveer, is geboren op woensdag 4 april 1956 te Wormerveer.

2  Hans Alfred van de Geer, wonende te Wormerveer, is geboren op dinsdag 25 augustus 1959 te Wormerveer.

XII-AA  Sophia van de Geer (Fie), dochter van Christoffel van de Geer (Chris) (XI-K) en Debora van der Lende (Boor of Bora), wonende te Wormerveer, is geboren op zondag 10 februari 1918 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 8 juni 2002, is gecremeerd op donderdag 13 juni 2002 te Zaandam (crematorium 'Zaanstad'). Sophia werd 84 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 1 december 1943 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Bruijn, zoon van Klaas Bruijn en Dieuwertje de Roo. Cornelis, schilder, is geboren op vrijdag 9 november 1917 te Wormerveer, is overleden op vrijdag 17 maart 1989 te Amsterdam. Cornelis werd 71 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Cornelis en Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Ruud Bruijn is geboren rond 1945.

Ruud is gehuwd met Ineke. Ineke is geboren rond 1945.

2  Ferry Bruijn is geboren rond 1947.

Ferry is gehuwd met Ineke. Ineke is geboren rond 1945.

XII-AB  Danker van de Geer, zoon van Christoffel van de Geer (Chris) (XI-K) en Debora van der Lende (Boor of Bora), hulpbesteller posterijen en medewerker expeditie PTT, wonende te Wormerveer en te Haarlem, is geboren op donderdag 6 januari 1921 te Wormerveer, is gereformeerd (door ds. Aalbers) gedoopt op zondag 30 januari 1921 te Wormerveer, is overleden op vrijdag 2 november 1984 te Haarlem, is gecremeerd op dinsdag 6 november 1984 te Driehuis-Westerveld. Danker werd 63 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Danker trouwt op woensdag 6 mei 1942 te Wormerveer, trouwt (kerk) (gereformeerd) De huwelijksbevestiging geschiedt door ds. van Bruggen. Aangezien Danker op dat moment dooplid is van de kerk in Hersteld Verband dient hij voordat het huwelijk kerkelijk bevestigd kan worden een verklaring (gedateerd 29.4.1942) te ondertekenen waarin hij belooft: 1e. dat hij zijn aanstaande vrouw Dirkje Kramer in zijn toekomstig huwelijk met haar op geenerlei wijze in de uitoefening van haar godsdienstplichten, naar Gereformeerd belijden zal hinderen of belemmeren; 2e. dat hij er geen bezwaar tegen zal maken, dat de kinderen die eventueel uit zijn huwelijk met genoemde Dirkje Kramer zullen geboren worden, in de Gereformeerde kerk gedoopt en naar de Gereformeerde belijdenis opgevoed zullen worden; 3e. dat hij ten allen tijde bereid is door de Ambtsdragers der Gereformeerde religie zich nader te laten onderwijzen, en er ernstig naar wil staan om in de Gereformeerde Kerk tot de gemeenschap der Sacramenten te worden toegelaten. op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Teunisdr. Kramer (Diet), dochter van Teunis Albertsz. Kramer en Hermina de Heer. Dirkje is geboren op maandag 20 maart 1922 te Krommenie, is gecremeerd op donderdag 27 april 2000 te Driehuis-Westerveld. Dirkje werd 78 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van Danker en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

1  Ineke van de Geer (Ina) is geboren op zaterdag 7 oktober 1944 te Wormerveer, zie XIII-AQ.

2  Irene Ingrid van de Geer (Renie) is geboren op zondag 20 april 1947 te Wormerveer, zie XIII-AR.

3  Ronald van de Geer (Ron) is geboren op dinsdag 30 augustus 1955 te Haarlem, zie XIII-AS.

XII-AC  Jacob van de Geer ook genaamd Jaap, zoon van Christoffel van de Geer (Chris) (XI-K) en Debora van der Lende (Boor of Bora), leraar, wonende te Krommenie, is geboren op vrijdag 13 januari 1933 te Wormerveer.

Jacob trouwt op woensdag 12 oktober 1955 te Zaandam op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Willy Marie Hennequin. Willy, wonende te Krommenie, is geboren op zondag 26 juli 1931.

Van Jacob en Willy zijn drie kinderen bekend:

1  Frank van de Geer is geboren op vrijdag 20 maart 1959 te Zaandam, zie XIII-AT.

2  Lex van de Geer is geboren op vrijdag 1 december 1961 te Krommenie, zie XIII-AU.

3  Josť van de Geer is geboren op maandag 28 september 1964 te Krommenie, zie XIII-AV.

XII-AD  Sophia Maria van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (XI-L) en Elisabeth Jacobs (Bets), dienstbode en winkelbediende, is geboren op dinsdag 13 juni 1922 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt, is overleden op donderdag 20 februari 1992 te Zaandam, is begraven op dinsdag 25 februari 1992 te Wormerveer De leiding van de begrafenis lag in handen van br. C. van de Geer.. Sophia werd 69 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Sophia trouwt op woensdag 16 februari 1944 te Wormerveer op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Tijsen, zoon van Cornelis Tijsen en Aagje Renooij. Pieter, broodbakker, fabrieksarbeider, verzekeringsagent en winkelchef, is geboren op vrijdag 14 maart 1919 te Anna Paulowna, is overleden op maandag 10 september 1984 te Zaanstad. Pieter werd 65 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Sophia zijn drie kinderen bekend:

1  Lilian Elizabeth Tijsen, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 26 juli 1947, is gedoopt te Wormerveer.

Lilian trouwt op vrijdag 28 maart 1969 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frans Schoofs. Frans is geboren rond 1945.

2  Cornelis Tijsen (Kees), wonende te Julianadorp, is geboren op maandag 15 mei 1950 te Wormerveer.

3  Joep Tijsen is geboren op zaterdag 5 december 1953 te Wormerveer, zie XIII-AW.

XII-AE  Dirk Jacob van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (XI-L) en Elisabeth Jacobs (Bets), directeur installatiebedr. (Fa. de Rooij, Zaandam) en verzekeringsagent (aan huis), wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op dinsdag 22 september 1925 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt, is overleden op maandag 14 juni 1999 te Koog aan de Zaan, is begraven op vrijdag 18 juni 1999 te Wormerveer. Dirk werd 73 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hij was ouderling in de Vrije Evang. Gemeente. Verder was hij jarenlang, naast zijn baan, werkzaam voor de reclassering van het Leger des Heils.
In zijn jonge jaren trad hij op als amateur-goochelaar onder de naam 'Richard Dickson' en nog lang daarna voor de (klein)kinderen.
Zijn bijnaam in de familie was 'Dirk Lood', dit gelet op zijn werkzaamheden.

Dirk trouwt op woensdag 19 september 1951 te Zaandijk op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Dina Henderika van Betlehem. Dina, gezinsverzorgster en pedicure, is geboren op donderdag 11 september 1930 te Zaandijk.

Van Dirk en Dina zijn vier kinderen bekend:

1  Dick van de Geer is geboren op maandag 15 maart 1954 te Wormerveer, is Kerk van de Nazarener [Prot] gedoopt op zaterdag 29 september 1990 te Koog aan de Zaan, zie XIII-AX.

2  Anna van de Geer is geboren op donderdag 22 september 1955, zie XIII-AY.

3  Marc van de Geer is geboren op woensdag 25 mei 1960, zie XIII-AZ.

4  Petra van de Geer is geboren op donderdag 1 augustus 1963, is Kerk van de Nazarener [Prot] gedoopt, zie XIII-BA.

XII-AF  Jacob van de Geer (Joep), zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (XI-L) en Elisabeth Jacobs (Bets), leraar, wonende te Westzaan, is geboren op maandag 13 februari 1933 te Wormerveer, is overleden op zaterdag 2 juli 2011 te Westzaan, is begraven op donderdag 7 juli 2011 te Wormerveer. Jacob werd 78 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 21 mei 1958 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Lena Neerings ook genaamd Leny. Lena, lerares, is geboren op woensdag 2 maart 1938.

Van Jacob en Lena zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob van de Geer is geboren op maandag 13 juli 1959 te Zaandam, is vrij evangelisch gedoopt, zie XIII-BB.

2  Leo van de Geer, headhunter in de valutahandel, wonende te Londen (Eng.), is geboren op woensdag 4 oktober 1961 te Zaandam.

3  Elizabeth van de Geer is geboren op zondag 5 juni 1966 te Zaandam, zie XIII-BC.
XII-AG  drs. Johannes van de Geer (John), zoon van Johannes van de Geer (Jo) (XI-M) en Grietje van Sante (Grť), predikant Bapt. Gemeente te Noordbergum, predikant Bapt. Gemeente te Veendam, leraar godsd./mijleer Chr.M.T.S., docent godsdienst Chr.Ped.Akad. te Almelo en docent theologie Hogeschool 'Windesheim' te Zwolle, wonende te Haarlem, te Amsterdam, te Edam, te Brussel, te Bosch en Duin, te RŁschlikon (ZŁrich/Zw.), te Noordbergum (gem. Tietjerksteradeel FR), te Veendam, te Almelo en te Almelo (De Poll 10), is geboren op donderdag 1 september 1938 te Haarlem (Ruychaverstraat 4), is gedoopt in 1952 te Amsterdam (Bapt. Gemeente) (Baptisten Gemeente), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.) en op 17.3.1982 toegelaten tot de dienst van predikant in deze kerk., is overleden op zaterdag 4 januari 2014 te Almelo, is begraven op zaterdag 11 januari 2014 te Almelo. Johannes werd 75 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Johannes van de Geer studeerde (van 1956-1959) theologie in Brussel (aan het Institut Biblique de Bruxelles de la Mission Evangťlique Belge), vervolgens (van 1959-1962) theologie aan het Baptisten Seminarium te Bosch en Duin en daarna (van 1962-1964) theologie aan het International Baptist Seminary in RŁschlikon (ZŁrich/Zw.); in 1979 doctoraal examen theologie (Rijksuniversiteit Utrecht) met in aansluiting hierop een tweejarige deeltijdstudie praktische theologie aan de Kath. Univ. in Nijmegen.

Johannes trouwt op woensdag 19 augustus 1964 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Etty SchlŁter, dochter van Eetse Aaldrik SchlŁter en Ietje van der Heide. Etty, leerling-verpleegster en inkoopassistente, wonende te Leeuwarden, te Lekkum (Leeuwarderadeel FR) (Lekkumerweg 42 irood), te Bolsward (Cnossenlaan 21), te Leeuwarden (Leeuwerikstraat 98), te Doncaster (Eng.), te Groningen, te Noordbergum (gem. Tietjerksteradeel FR) (Zevenhuisterweg 37), te Veendam (Schoenerstraat 14), te Almelo (Nederhorst 12) en te Almelo (De Poll 10), is geboren op woensdag 30 augustus 1939 (Noordvliet 11), is gedoopt op zondag 6 februari 1955 te Leeuwarden (Bapt. Gemeente) (baptist), in 1980 overgegaan naar de N.H.K. (sinds 2004 P.K.N.)..

Van Johannes en Etty is een kind bekend:

1  Eric Jan van de Geer, beeldend kunstenaar en docent (Willem de Kooning Academie), wonende te Noordbergum (Zevenhuisterweg 37), te Veendam (Schoenerstraat 14), te Almelo (De Poll 10), te Zwolle, te Kampen, te Rotterdam en te Groningen, is geboren op woensdag 27 oktober 1965 te Leeuwarden.

Studie: Van 1984-1989 Nieuwe Lerarenopleiding, tekenen en handvaardigheid, Zwolle, van 1989-1991 Academie voor Beeldende Kunsten, Kampen (eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis en kunstvakopleiding schilderen/tekenen). Vervolgens is hij (in 1991) in Rotterdam gaan wonen, alwaar hij naast zijn werk in de avonduren z'n diploma voor leraar basisonderwijs heeft gehaald. Op 17 januari 1999 studeerde hij (na twee jaar voltijd studie) af aan de Vervolgopleiding Schilderkunst van de Academie Minerva te Groningen, met het recht om de titel MFA (Master of Fine Arts) te voeren.

Eric begint een relatie op donderdag 23 oktober 1986 op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jeanet Zandbergen, dochter van Jans Zandbergen en Grietje Hekman. Jeanet, lerares tekenen en handvaardigheid en intercedent (sinds 2000), wonende te Erm, te Zwolle, te Kampen, te Rotterdam en te Schiedam, is geboren op woensdag 13 april 1966 te Erm.

Studie: van 1984-1989 Nieuwe Lerarenopleiding, tekenen en handvaardigheid, Zwolle, van 1989-1991 Academie voor Beeldende Kunsten, Kampen (Eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis en kunstvakopleiding schilderen/tekenen). Vervolgens is zij (in 1991) in Rotterdam gaan wonen, alwaar zij naast haar werk in de avonduren de opleiding voor leraar basisonderwijs heeft gedaan.
Eric begint een relatie op zaterdag 1 december 2001 op 36-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Anne Wenzel, dochter van Dieter Wenzel en Hildegard Bernhardine Averes. Anne, beeldend kunstenaar, wonende te SchŁttorf, te Enschede, te Barcelona (Sp.), te Keulen en te Rotterdam, is geboren op dinsdag 23 mei 1972 te SchŁttorf.

Zij studeerde van 1992-1997 aan de Akademie voor Beeldende Kunst (AKI) in Enschede en tussendoor in 1995-1996 aan de Escola Massana te Barcelona (Spanje).

XII-AH  Johanna Maria Kromhout ook genaamd Jopie, dochter van Adrianus Kromhout (XI-N) en Hendrika van de Geer, is geboren op zaterdag 10 april 1915 te Zandvoort.

Johanna trouwt op donderdag 30 september 1937 te Zandvoort (is gescheiden op donderdag 21 januari 1943 te Zandvoort kort daarop echter besloten ze en wel op 29.6.1944 om het opnieuw te proberen. Uiteindelijk kwam het tot een definitieve scheiding op 22.2.1978.) op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Joseph Gerardus Bisenberger. Joseph is geboren op vrijdag 11 juli 1913 te Zandvoort.

Joseph was eerder gehuwd (1) met Johanna Maria Kromhout (zie XII-AH).<658,659>

Van Joseph en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Adri Rudolf Bisenberger is geboren op vrijdag 17 maart 1939 te Zandvoort, zie XIII-BD.

2  Rudolf Bisenberger is geboren op zaterdag 21 juni 1941 te Zandvoort, zie XIII-BE.

3  Carla Maria Bisenberger is geboren op zondag 18 maart 1945 te Zandvoort, zie XIII-BF.

Johanna trouwt op donderdag 29 juni 1944 te Zandvoort (is gescheiden op woensdag 22 februari 1978 te Zandvoort) op 29-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Joseph Gerardus Bisenberger, zie XII-AH.

Van Joseph en Johanna zijn drie kinderen bekend:

4  Adri Rudolf Bisenberger is geboren op vrijdag 17 maart 1939 te Zandvoort, zie XIII-BD.

5  Rudolf Bisenberger is geboren op zaterdag 21 juni 1941 te Zandvoort, zie XIII-BE.

6  Carla Maria Bisenberger is geboren op zondag 18 maart 1945 te Zandvoort, zie XIII-BF.

XII-AI  Hendrika Adriana Kromhout ook genaamd Riek, dochter van Adrianus Kromhout (XI-N) en Hendrika van de Geer, is geboren op dinsdag 20 augustus 1918 te Zandvoort, is overleden op woensdag 24 februari 1971 te Haarlem. Hendrika werd 52 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 23 mei 1940 te Zandvoort op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Spirieus, zoon van Gerrit Spirieus en Maria Theresia Adriana Klene. Jan is geboren op zaterdag 12 juni 1915 te Amsterdam, is overleden op maandag 3 juli 1967 te Amsterdam. Jan werd 52 jaar en 21 dagen.

Van Jan en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikus Spirieus ook genaamd Henk is geboren op vrijdag 7 maart 1941 te Zandvoort, is overleden op zondag 5 augustus 1990 te Zandvoort. Hendrikus werd 49 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  Maria Theresia Adriana Spirieus ook genaamd Marja is geboren op donderdag 20 april 1944 te Amsterdam.

3  Hendrika Johanna Maria Spirieus ook genaamd Riek Monique is geboren op woensdag 7 november 1945 te Zandvoort.

4  Adriana Josephina Hermana Spirieus ook genaamd Addie is geboren op donderdag 21 augustus 1947, is overleden op maandag 24 april 1989 te Zandvoort. Adriana werd 41 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

5  Aag Spirieus ook genaamd Aagje is geboren op vrijdag 14 november 1952 te Zandvoort.

6  Josephina Johanna Maria Spirieus ook genaamd Jos is geboren op zaterdag 25 december 1954 te Zandvoort.

7  Jan Willem Maria Spirieus is geboren op maandag 18 juni 1956 te Zandvoort.

8  Nelly Petronela Maria Spirieus ook genaamd Nelleke is geboren op maandag 18 augustus 1958 te Zandvoort.

XII-AJ  Pieter van de Geer, zoon van Jan Jacob van de Geer (XI-Q) en Arendje van den Bos, bedrijfsleider (bij Honeywell), wonende te Zandvoort, is geboren op zondag 10 april 1921 te Zandvoort.

Pieter trouwt op donderdag 17 juli 1947 te Zandvoort op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Willempje Koper, dochter van Klaas Koper en Krijntje van Koningsbruggen. Willempje is geboren op maandag 2 augustus 1926 te Zandvoort.

Van Pieter en Willempje zijn twee kinderen bekend:

1  Willy Klazina van de Geer is geboren op zaterdag 21 februari 1948 te Zandvoort, zie XIII-BG.

2  Janetta Jacoba van de Geer is geboren op donderdag 20 juli 1950 te Zandvoort, zie XIII-BH.

XII-AK  Simon van de Geer, zoon van Jan Jacob van de Geer (XI-Q) en Arendje van den Bos, wonende te Soerendonk (NB), is geboren op donderdag 11 september 1924 te Zandvoort.

Simon trouwt op maandag 2 juni 1947 te Hillegom op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Vrouwkje Kolk, dochter van Wolter Kolk en Trijntje ter Heide. Vrouwkje is geboren op maandag 21 mei 1923 te Hillegom, is overleden op zaterdag 6 februari 2010 te Roermond. Vrouwkje werd 86 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Simon en Vrouwkje zijn twee kinderen bekend:

1  Alida van de Geer is geboren op zaterdag 3 januari 1948.

Alida trouwt op vrijdag 23 mei 1969 te Geleen op 21-jarige leeftijd met de 34-jarige Nanno Bolt. Nanno is geboren op vrijdag 26 april 1935 te Nijmegen.

2  Simon van de Geer is geboren op maandag 14 januari 1952.

Simon was gehuwd met Sonja Ellen Kalmeijer. Sonja is geboren op vrijdag 6 januari 1956 te Geleen.

XII-AL  Alida Elisabeth van de Geer, dochter van Jan Jacob van de Geer (XI-Q) en Arendje van den Bos, is geboren op zaterdag 17 mei 1930 te Zandvoort.

Alida trouwt op zaterdag 27 maart 1954 te Zandvoort op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie J. van Soolingen, zoon van Willem van Soolingen en Alida Koper. Arie is geboren op maandag 30 april 1928 te Zandvoort, is overleden op zondag 1 augustus 1993. Arie werd 65 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Van Arie en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Alida Adriana van Soolingen is geboren op vrijdag 30 maart 1956 te Zandvoort.

2  Willem van Soolingen is geboren op woensdag 4 juni 1958 te Zandvoort.

3  Helena van Soolingen is geboren op maandag 1 augustus 1960 te Zandvoort.

XII-AM  Elizabeth van de Geer ook genaamd Bep, dochter van Jan Jacob van de Geer (XI-Q) en Arendje van den Bos, wonende te Zandvoort, is geboren op dinsdag 1 december 1931 te Zandvoort.

Elizabeth trouwt op zondag 2 april 1950 te Zandvoort op 18-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Leon Raymond Webber, zoon van Hendrik Johannes Webber en Adriana Roelandia Jeannette Joacim. Leon, schrijfmachinemonteur, is geboren op woensdag 10 april 1929 te Zandvoort, is rooms-katholiek gedoopt, is overleden op donderdag 6 september 1956 te Zandvoort. Leon werd 27 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Leon en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jacob Webber is geboren op dinsdag 27 september 1949 te Zandvoort, is rooms-katholiek gedoopt, zie XIII-BI.

2  Raymonde Leone Webber is geboren op dinsdag 6 april 1954 te Zandvoort, zie XIII-BJ.

Elizabeth trouwt op zaterdag 19 december 1959 te Zandvoort (is gescheiden in 1960) op 28-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Aad Bout. Aad is geboren op donderdag 20 juni 1929.

Het geboortejaar kan ook 1928 zijn.

Elizabeth trouwt op donderdag 24 mei 1962 te Zandvoort op 30-jarige leeftijd (3) met de 40-jarige Joop W. Seders. Joop is geboren op woensdag 19 oktober 1921 te Zandvoort, is overleden op zaterdag 18 maart 2000 te Zandvoort. Joop werd 78 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Joop en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

3  Marty Seders is geboren op woensdag 27 maart 1963 te Zandvoort, is verongelukt op donderdag 7 augustus 1997 (verkeersongeval). Marty werd 34 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

4  Johan Wilhelm Seders is geboren op woensdag 6 mei 1964 te Zandvoort, zie XIII-BK.

XII-AN  Dirk Jan Porssius, zoon van Jacob Porssius (XI-T) en Maartje Borste, is geboren op dinsdag 22 mei 1923.

Dirk was gehuwd met Maria Cornelia Swart. Maria is geboren op woensdag 30 september 1925.

Van Dirk en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Maarten Hendrik Porssius is geboren op maandag 5 april 1948 te Zaandam.

2  Tine Marie Porssius is geboren op zondag 7 maart 1954 te Zaandam.

3  Rene Alexander Porssius is geboren op zaterdag 26 december 1959 te Zaandam.

XII-AO  Johan Zacharias Stad, zoon van Sietze Stad (XI-Z) en Hendrica van de Geer.

Johan was gehuwd met Guurtje Schoen.

Van Johan en Guurtje zijn vier kinderen bekend:

1  Ria Stad.

2  Jacob Stad.

3  Sietzke Stad.

4  Evert Stad.

XII-AP  Jan Stad, zoon van Sietze Stad (XI-Z) en Hendrica van de Geer.

Jan was gehuwd met Elisabeth van 't Hof.

Van Jan en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Ingrid Stad is geboren op zondag 20 april 1958.

Ingrid was gehuwd met Henk Bijkerk.

2  Edwin Stad is geboren op maandag 6 augustus 1962.

XII-AQ  Jacoba Stad, dochter van Sietze Stad (XI-Z) en Hendrica van de Geer, is geboren op donderdag 22 augustus 1918 te Zaandijk.

Jacoba trouwt op woensdag 29 maart 1939 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Harder, zoon van Cornelis Harder en Trijntje Bonker. Hendrik, timmerman, wonende te Zaandam, is geboren in 1918 te Zaandam.

Van Hendrik en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Harder ook genaamd Tine.

2  Rita Harder.

Rita was gehuwd met K. Schoneveld.

3  Corry Harder.

Corry was gehuwd met J. Zwaneveld.

XII-AR  Lambert van de Geer, zoon van Jan Anthonius van de Geer (XI-AB) en Emma Elisabeth Gertrud Mathij, rangeerder, schilder en laborant, wonende te Leiden, te Rotterdam, te Utrecht en te Wijk bij Duurstede, is geboren op zondag 5 maart 1893 te Amsterdam, is hervormd gedoopt, wonende te Wijk bij Duurstede, is overleden op vrijdag 13 juli 1973 te Wijk bij Duurstede. Lambert werd 80 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

naam: Hij werd bij het huwelijk erkend.

Lambert trouwt op woensdag 10 september 1919 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Petronella Rommelswaard, dochter van Johannes Cornelis Rommelswaard en Elisabeth de Slegte. Maria is geboren op woensdag 16 november 1892 te Rotterdam, is overleden op dinsdag 6 juli 1965 te Rotterdam. Maria werd 72 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Lambert en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Anthonius van de Geer is geboren op zaterdag 7 mei 1921 te Rotterdam, zie XIII-BL.

2  Elizabeth van de Geer is geboren op maandag 21 december 1925 te Rotterdam.

Elizabeth trouwt op woensdag 21 november 1951 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige A.C. Klumpes. A is geboren rond 1925.

XII-AS  Jacob van de Geer, zoon van Gerrit Pieter van de Geer (XI-AD) en Aaltje Olij, winkelier, handelaar in zuivelproducten en buffetchef, is geboren op donderdag 9 mei 1907 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1907, acte nummer 653), is overleden op dinsdag 4 maart 1986 te Haarlem. Jacob werd 78 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 3 mei 1934 (is gescheiden op donderdag 7 oktober 1954 te Haarlem) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Klara de Boer, dochter van Wijbren de Boer en Liesbeth Feenstra. Klara is geboren op zondag 27 februari 1910 te Huizum, is overleden op woensdag 19 december 1990 te Haarlem. Klara werd 80 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Jacob en Klara is een kind bekend:

1  Peter Jacob van de Geer is geboren op maandag 19 september 1938 te Haarlem, zie XIII-BM.

XII-AT  Cornelis van de Geer ook genaamd Kees, zoon van Gerrit Pieter van de Geer (XI-AD) en Aaltje Olij, kaashandelaar, wonende te Haarlem, is geboren op woensdag 25 december 1912 te Haarlem (bron: DTB Haarlem 1912, acte nummer 1455), is overleden op zondag 4 februari 2001 te Heemstede. Cornelis werd 88 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 13 april 1938 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wilhelmina Maria de Korte, dochter van Johannes Jacobus de Korte en Maria Catharina Dekker. Wilhelmina is geboren op maandag 22 februari 1915 te Heemstede, is overleden op zaterdag 4 september 1999 te Heemstede. Wilhelmina werd 84 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Cornelis en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Maria van de Geer is geboren op dinsdag 6 september 1938 te Haarlem, zie XIII-BN.

2  Cornelis van de Geer is geboren op zondag 20 augustus 1939 te Haarlem, zie XIII-BO.

XII-AU  Reinout Taac van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (XI-AG) en Wilhelmina Johanna Broere, hoofdinspecteur rijksbelastingen, wonende te Rotterdam, te Veendam en te Breukelen, is geboren op maandag 14 oktober 1918 te Heerenveen (Schoterland FR), is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 5 maart 1999 te Breukelen . In het weekblad ďVecht, Amstel- en RijnstreekĒ van 11 maart 1999 stond het volgende in memoriam: Op 5 maart jongstleden overleed op tachtigjarige leeftijd de heer R.T. van de Geer. Rein van de Geer, zoals velen hem in Breukelen kenden, was een D66-er van het eerste uur. In zijn woonplaats Veendam ijverde hij voor de oprichting van een D66-afdeling en vanaf 1971, toen hij in Breukelen kwam wonen, was hij actief in de plaatselijke afdeling. Als bestuurslid, als voorzitter van de afdeling, als steunfractielid en ook meerdere malen als kandidaat-raadslid; tot een raadszetel is het nooit gekomen. Rein van de Geer was altijd zeer betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Hij was een analyticus in hart en nieren: na elke verkiezing maakte hij een haarzuivere analyse van de uitkomsten, waarbij hij blijk gaf van grote wijsheid en politiek inzicht. Tot 1990 bleef de heer Van de Geer als penningmeester bestuurslid van D66-afdeling Breukelen. Hoewel hij daarna nog regelmatig van interesse in de Breukelse politiek blijk gaf op afdelingsvergaderingen, beŽindigde hij vijf jaar geleden zijn maatschappelijke activiteiten, die overigens niet beperkt bleven tot D66. Tijdens zijn werkzame leven bekleedde de heer Van de Geer diverse functies bij de belastingdienst, laatstelijk als Hoofd van de Inspectie Amersfoort., is gecremeerd op woensdag 10 maart 1999 te Utrecht-Noord. Reinout werd 80 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hij was meester binnen de Orde der Vrijmetselarij en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Reinout trouwt op donderdag 23 mei 1946 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Mathilde Kelder, dochter van Marie Jacobus Johannes Kelder en Maria Florentine Marcus. Mathilde is geboren op dinsdag 23 december 1919 te Rotterdam, is overleden op woensdag 4 april 1979 te Breukelen. Mathilde werd 59 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Reinout en Mathilde zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op woensdag 19 mei 1948 te Rotterdam.

2  Florentine Joanna van de Geer, wonende te Utrecht, is geboren op dinsdag 19 april 1949 te Rotterdam.

3  Josine Marianne van de Geer, wonende te Nieuwegein, is geboren op maandag 21 juli 1952 te Rotterdam.

Reinout was partner (2) van Carla Kruisheer-Vorenkamp. Carla, wonende te Santpoort-Zuid, is geboren rond 1920.

In de overlijdens-advertentie van Reinout T. van de Geer wordt zij de dierbare partner van Reinout genoemd.


Generatie XIII

(van 1919 tot heden)

In deze generatie zijn 67 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1944 en 2001. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zaandam (20x), Haarlem (9x), Zaanstad (8x), Wormerveer (8x), Zandvoort (7x), Purmerend (6x), Krommenie (5x), Assendelft (4x), Lemmer (3x), Heerenveen (Schoterland FR) (3x), Den Helder (3x), Koog aan de Zaan (3x), Wormerveer (3x), Utrecht (3x), Almere (2x), Velsen (2x), Windecken (2x), Amsterdam (2x), Westzaan (2x), Sittard (2x), Heemskerk (2x), Bosch en Duin (gem. Zeist), Den Dolder (gem. Zeist), Deventer, De Bilt, Ede, Harlingen FR, Heerlen, Alkmaar, Langeraar, Maastricht, Rotterdam, Schiedam, Wormer en Krommenie. Er zijn momenteel nog 80 van de 176 kinderen in leven.

XIII-A  Kees Mandjes, zoon van Eldert Mandjes (XII-B) en Trijntje Jongh, is geboren op maandag 28 augustus 1922 te Zaandam, is overleden op maandag 31 maart 1997 te Wormerveer. Kees werd 74 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Kees woonde samen met Janny Meurink-Kort.

Van Kees en Janny is een natuurlijk kind bekend:

1  Dick Meurink.

naam: het is een aangenomen zoon.

XIII-B  Arend Mandjes, zoon van Eldert Mandjes (XII-B) en Trijntje Jongh, is geboren op maandag 14 juni 1926 te Zaandam, is overleden op donderdag 19 oktober 1995 te Zaandam. Arend werd 69 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Arend was gehuwd met Jansje Stam. Jansje is geboren op dinsdag 1 november 1927 te Tiel.

Van Arend en Jansje zijn vier kinderen bekend:

1  Jolanda Mandjes, wonende te Assendelft, is geboren op zaterdag 19 december 1953 te Assendelft.

2  Carola Mandjes, wonende te Westzaan, is geboren op donderdag 8 maart 1956 te Assendelft.

3  Margreth Mandjes is geboren op dinsdag 8 maart 1960 te Assendelft.

Margreth was gehuwd met Jan van der Laan.

4  Edith Mandjes is geboren op woensdag 9 augustus 1961 te Assendelft.

XIII-C  Arend Kat, zoon van Jan Kat (XII-C) en Barbara Jongh, is geboren op donderdag 13 januari 1921 te Zaandam, is overleden op vrijdag 20 december 1996 te Zaandam. Arend werd 75 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Arend was gehuwd met Mathilda Aafke de Roek ook genaamd Tilly. Mathilda is geboren op dinsdag 21 juni 1921 te Zaandam.

Van Arend en Mathilda zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Kat is geboren op zaterdag 5 april 1947 te Zaandam.

2  Arend Kat is geboren op vrijdag 4 februari 1949 te Zaandam.

3  Mathilde Kat is geboren op zondag 2 december 1951 te Zaandam.

Mathilde was gehuwd met Johan Frank.

4  Adolfe Jean Baptiste Kat ook genaamd Dolf is geboren op vrijdag 17 december 1954 te Zaandam.

XIII-D  Jan Kat, zoon van Jan Kat (XII-C) en Barbara Jongh, is geboren op donderdag 10 augustus 1922.

Jan was gehuwd met Rie van Leeuwen. Rie is geboren rond 1925.

Van Jan en Rie zijn vijf kinderen bekend:

1  Bertje Kat.

2  Teun Kat.

3  Hanny Kat.

4  Ria Kat.

5  Kat.

XIII-E  Gerrit Kat, zoon van Jan Kat (XII-C) en Barbara Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op zondag 8 juni 1930.

Gerrit was gehuwd met N.N. van der Berg. N is geboren rond 1930.

Van Gerrit en N zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Jan Kat is geboren rond 1955.

2  Henk Kat is geboren rond 1955.

XIII-F  Reina Kat, dochter van Jan Kat (XII-C) en Barbara Jongh, wonende te Zaandam, is geboren op zaterdag 25 februari 1933.

Reina was gehuwd met Joop de Ronde. Joop is overleden voor 1999.

Is overleden.

Van Joop en Reina zijn drie kinderen bekend:

1  Barbara de Ronde.

2  de Ronde.

3  de Ronde is begraven overleden..

XIII-G  Arend Jongh, zoon van Jan Jongh (XII-G) en Grietje Maij, wonende te Titahi Bay Porirua, is geboren op dinsdag 19 oktober 1943 te Zaandam.

Arend trouwt op zaterdag 11 februari 1967 te De Bilt op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Carla Maij ook genaamd May, dochter van Klaas Maij en Klazina Hendrika van der Wulp. Carla is geboren op zaterdag 12 mei 1945 te Utrecht.

Van Arend en Carla zijn drie kinderen bekend:

1  Meta Barbara Jongh is geboren op maandag 5 oktober 1970 te Bosch en Duin (gem. Zeist), zie XIV-A.

2  Karin Patricia Jongh, verpleegster (N.Z.-Luchtmacht), is geboren op maandag 24 januari 1972 te De Bilt.

Karin was gehuwd met Jurgen Stockler ook genaamd Yogi. Jurgen, electronicus reparateur (N.Z.-Luchtmacht).

3  Eva Carla Jongh is geboren op zaterdag 11 augustus 1973 te Den Dolder (gem. Zeist), zie XIV-B.

XIII-H  Maya Jongh, dochter van Jan Jongh (XII-G) en Grietje Maij, wonende te Nieuw-Zeeland, is geboren op dinsdag 22 augustus 1950 te Balik Papan.

Maya trouwt rond 1975 (is gescheiden rond 1995) op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maarten Johannes Klem. Maarten is geboren te Rotterdam.

Van Maarten en Maya zijn twee kinderen bekend:

1  Maarten Johannes Klem is geboren op donderdag 22 december 1977.

2  Arend Mark Klem is geboren op zaterdag 8 maart 1980.

XIII-I  Johanna de Krijger ook genaamd Joke, dochter van Teunis Marcus de Krijger (XII-J) en Aaltje Burger, wonende te Zaandam, is geboren op woensdag 6 mei 1936 te Zaandam.

Johanna trouwt te Zaandam (is gescheiden op woensdag 3 februari 1960) met Petrus Theodorus Josephus van Dongen ook genaamd Piet. Petrus is geboren op maandag 19 maart 1934 te Eindhoven.

Van Petrus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Monique van Dongen.

2  Renť van Dongen.

XIII-J  Ronny de Krijger, dochter van Teunis Marcus de Krijger (XII-J) en Aaltje Burger, schoonheidsspecialiste, chiropodiste, is geboren op woensdag 11 december 1946 te Zaandam.

Ronny trouwt op woensdag 25 oktober 1967 te Zaandam (is gescheiden op dinsdag 21 augustus 1979) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Leo Brugman. Leo is geboren op donderdag 30 maart 1944 te Amsterdam.

Van Leo en Ronny zijn twee kinderen bekend:

1  Dion Sergio Brugman, chauffeur (touringcar), is geboren op maandag 19 april 1971 te Zaandam.

2  Cindy Samantha Brugman is geboren op zondag 12 augustus 1973 te Alkmaar, zie XIV-C.

Ronny trouwt op vrijdag 19 september 1980 te Huurhugowaard op 33-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Rudinart Jan Klaas Klaver ook genaamd Ruud. Rudinart, docent electro, is geboren op woensdag 25 oktober 1944 te Nieuwe Niedorp.

XIII-K  Johanna Hartog ook genaamd Joke, dochter van Andries Hartog (XII-K) en Barbara de Krijger, is geboren rond 1935.

Johanna trouwt rond 1953 op ongeveer 18-jarige leeftijd met Anthony te Boekhorst ook genaamd Thon.

emigreerden ťťn dag na het huwelijk naar Canada.

Van Anthony en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Michael te Boekhorst.

2  David te Boekhorst.

3  Derrick te Boekhorst.

XIII-L  Trijntje van de Geer (Tiny) ook genaamd Tinmy, dochter van Klaas van de Geer (XII-N) en Maria Geertruida Eggen, wonende te Westzaan, is geboren op maandag 25 december 1933 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 21 januari 1934 te Oosterbeek.

Trijntje trouwt op dinsdag 1 april 1958 (en gescheiden) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Piet H. Bakker. Piet is geboren rond 1930.

Trijntje trouwt op donderdag 2 september 1965 te Amstelveen op 31-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Hendrik Goeman Borgesius, zoon van Herman Hendrik Tjeerd Goeman Borgesius en Maria Brantsma. Hendrik, journalist en redacteur, is geboren op donderdag 22 januari 1925 te Vila, is overleden op zondag 9 april 1989 te Zaanstad. Hendrik werd 64 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Jeroen Goeman Borgesius, directeur (Write Media), is geboren op woensdag 21 april 1965.

XIII-M  Dirk Jan van de Geer (Dick), zoon van Klaas van de Geer (XII-N) en Maria Geertruida Eggen, wonende te Limmen, is geboren op vrijdag 29 maart 1935 te Renkum.

Lidmaat Vrije Evangelische Gemeente te Wormerveer.

Dirk trouwt op donderdag 18 augustus 1960 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Gretha Rozeboom (Gre), dochter van Jan Rozeboom en Johanna Aleida Allegonda Hendriks (Gonnie). Gretha is geboren op dinsdag 20 december 1938 te Wormer, is vrij evangelisch gedoopt.

Van Dirk en Gretha zijn drie kinderen bekend:

1  Paulina Charlotte van de Geer is geboren op woensdag 4 oktober 1961 te Wormerveer, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt, zie XIV-D.

2  Corstiaan van de Geer is geboren op woensdag 20 januari 1965 te Heemskerk, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt, zie XIV-E.

3  Dirk Jan van de Geer is geboren op vrijdag 10 maart 1967 te Wormerveer, zie XIV-F.

XIII-N  Corstiaan van de Geer (Cees), zoon van Klaas van de Geer (XII-N) en Maria Geertruida Eggen, evangelist (Vrije Evangelische Gemeente), wonende te Purmerend, is geboren op vrijdag 21 augustus 1936 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 6 september 1936 te Oosterbeek.

Hij is belijdend lidmaat van de Vrije Evangelische Gemeente.

Corstiaan trouwt op woensdag 4 oktober 1961 te Den Helder op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrika van Veen (Henny). Hendrika is geboren op dinsdag 22 maart 1938 te Steenwijk (OV), is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Van Corstiaan en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Alida van de Geer is geboren op vrijdag 27 juli 1962 te Den Helder, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt, zie XIV-G.

2  Maria Geertruida van de Geer is geboren op vrijdag 3 juli 1964 te Haarlem, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt, zie XIV-H.

3  Ivonne van de Geer is geboren op dinsdag 4 oktober 1966 te Haarlem, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt, zie XIV-I.

XIII-O  Harrie van de Geer, zoon van Klaas van de Geer (XII-N) en Maria Geertruida Eggen, kapper en leraar, wonende te Wormerveer, is geboren op maandag 10 januari 1938 te Renkum, is gereformeerd gedoopt op zondag 6 februari 1938 te Oosterbeek, is overleden op maandag 30 december 2019, is begraven op maandag 6 januari 2020 te Driehuis op de begraafplaats Westerveld. Harrie werd 81 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Hij is oprichter en lidmaat van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer. In mei 2002 heeft hij zich samen met zijn echgenote, zoon Jan Willem, dochter en echtgenoot door onderdompeling laten dopen in de rivier de Jordaan (in Israel).

Harrie trouwt op dinsdag 3 december 1963 te Wormerveer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertruida Nellie Minnesma (Gerie), dochter van Merk Cornelis Minnesma en Neeltje de Jong. Geertruida is geboren op zaterdag 3 mei 1941 te Wormerveer, is overleden op zondag 9 juli 2006 te Wormer, is begraven op maandag 17 juli 2006 te Driehuis-Westerveld (Westerveld). Geertruida werd 65 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Harrie en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Merk van de Geer (Merk) is geboren op vrijdag 3 februari 1967 te Wormer, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 28 mei 1967 te Wormerveer, zie XIV-J.

2  Willem Alexander van de Geer (Alexander) is geboren op dinsdag 9 september 1969 te Purmerend, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 2 november 1969 te Wormerveer, zie XIV-K.

3  Maria Elisabeth van de Geer (Marlies) is geboren op vrijdag 14 mei 1971 te Purmerend, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 4 juli 1971 te Wormerveer, zie XIV-L.

4  Jan Willem van de Geer is geboren op vrijdag 20 februari 1976 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 27 juni 1976 te Wormerveer, zie XIV-M.

XIII-P  Robert John Gilbert van de Geer (Rob), zoon van Klaas van de Geer (XII-N) en Maria Geertruida Eggen, wonende te Bad Vilbel, is geboren op donderdag 16 december 1943 te Krommenie, is overleden op zaterdag 24 oktober 2020 te Amstelveen, is begraven op vrijdag 6 november 2020. Robert werd 76 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Robert trouwt op maandag 13 september 1971 te Windecken op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Lidia Brunhilde Euler. Lidia is geboren rond 1945 te Windecken.

Van Robert en Lidia zijn twee kinderen bekend:

1  Sandra van de Geer is geboren op woensdag 12 januari 1972 te Windecken.

2  Bep van de Geer ook genaamd Beppie is geboren op zaterdag 21 juni 1975 te Windecken.

Robert begint een relatie in 1990 (OS) op 47-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Waltraut Kouba-Helmstaedter. Waltraut is geboren op maandag 4 juli 1938, is overleden op dinsdag 10 november 2020, is begraven te BadVilbel. Waltraut werd 82 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

XIII-Q  Dindia van Doorne ook genaamd Dia, dochter van Jacob van Doorne (XII-O) en Dieuwertje van de Geer, is geboren op zaterdag 5 januari 1935 te Wolfheze.

Dindia was gehuwd met Eke Mantel. Eke, archivarus, is geboren op woensdag 20 mei 1931, is overleden op donderdag 14 maart 1996. Eke werd 64 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Eke en Dindia zijn twee kinderen bekend:

1  Marijke Astrid Mantel is geboren op maandag 14 december 1970.

2  Erwin Harald Mantel is geboren op dinsdag 13 maart 1973.

XIII-R  Nelly van Doorne ook genaamd Nel, dochter van Jacob van Doorne (XII-O) en Dieuwertje van de Geer, wonende te Apeldoorn, is geboren op dinsdag 17 augustus 1937 te Wolfheze.

Nelly trouwt op donderdag 18 oktober 1962 op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Arend Maas. Arend, wonende te Apeldoorn, is geboren op zaterdag 8 juli 1933.

Van Arend en Nelly zijn drie kinderen bekend:

1  Arne Maas is geboren op dinsdag 26 november 1963.

Arne is gehuwd met Sabine Sophie Georgette Dessart. Sabine is geboren op maandag 18 februari 1963.

2  Marcel Maas is geboren op dinsdag 17 november 1964, zie XIV-N.

3  Hester Maas is geboren op woensdag 28 juli 1971.

Hester is gehuwd met Herculanus Baars ook genaamd Herman.

XIII-S  Theo van Doorne, zoon van Jacob van Doorne (XII-O) en Dieuwertje van de Geer, eigenaar winkel (huish. en luxe artikelen), wonende te Wolfheze, is geboren op vrijdag 9 januari 1942 te Wolfheze.

Theo trouwt op vrijdag 18 december 1964 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Piety Bijlsma. Piety is geboren op dinsdag 19 mei 1942.

Van Theo en Piety zijn twee kinderen bekend:

1  Tanja van Doorne is geboren op maandag 28 maart 1966.

2  Martin Jacob van Doorne is geboren op donderdag 29 augustus 1968.

XIII-T  Emmy van Doorne, dochter van Jacob van Doorne (XII-O) en Dieuwertje van de Geer, is geboren op donderdag 9 september 1943 te Wolfheze.

Emmy trouwt op woensdag 25 januari 1967 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Frans Teeuwen. Frans, eigenaar slagerij, hoofdconcierge (school), is geboren op dinsdag 29 februari 1944.

Van Frans en Emmy zijn drie kinderen bekend:

1  Ronald Teeuwen is geboren op zaterdag 11 november 1967.

2  Marco Teeuwen is geboren op woensdag 6 mei 1970.

3  Andre Teeuwen is geboren op dinsdag 16 november 1971.

XIII-U  Hans van Doorne, zoon van Jacob van Doorne (XII-O) en Dieuwertje van de Geer, werkzaam bij Evangelische Omroep, is geboren op zondag 27 maart 1949 te Wolfheze, is gereformeerd gedoopt.

Hij trouwde in de christ. gereformeerde kerk, waarvan hij ook lidmaat is.

Hans trouwt op donderdag 3 maart 1983 op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Janny Houwers. Janny is geboren op woensdag 8 januari 1958.

Van Hans en Janny zijn vier kinderen bekend:

1  Anouk van Doorne is geboren op dinsdag 26 februari 1985.

2  Ruben van Doorne is geboren op vrijdag 22 mei 1987.

3  Vincent van Doorne is geboren op maandag 10 juli 1989.

4  DaniŽl van Doorne is geboren op maandag 17 juni 1991.

XIII-V  Iede Wakker ook genaamd Ed, zoon van Jacob Iedesz. Wakker (XII-P) en Sophia van de Geer (Fie), administrateur, wonende te Krommenie, is geboren op dinsdag 8 december 1936 te Krommenie, is gereformeerd gedoopt op vrijdag 25 december 1936 te Krommenie.

Iede gaat in ondertrouw op donderdag 28 februari 1963 te Wormerveer, trouwt op woensdag 13 maart 1963 te Wormerveer op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Jacoba Annie Busquet ook genaamd Eja. Elisabeth, kinderverzorgster, gemeenteraadslid (CDA), is geboren op vrijdag 27 juni 1941 te Wormerveer, is Hersteld Verband gedoopt op vrijdag 27 juni 1941 te Zaandam.

Van Iede en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Doodgeboren Kind is geboren te Wormerveer, is gedoopt in 1964.

2  Jacob Wakker ook genaamd Jaap, kunstschilder, musicus en postbode, is geboren op woensdag 28 april 1965 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 16 mei 1965 te Krommenie.

3  Anja Wakker is geboren op zaterdag 11 november 1967 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 24 december 1967 te Krommenie, zie XIV-O.

4  Sophia Elisabeth Wakker ook genaamd Liesbeth is geboren op zondag 5 juni 1977 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 4 september 1977 te Krommenie.

Sophia begint een relatie in augustus 1997 op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Ronald Douma. Ronald is geboren op donderdag 21 juni 1973 te Wormerveer.

XIII-W  Jan Wakker, zoon van Jacob Iedesz. Wakker (XII-P) en Sophia van de Geer (Fie), adviseur opleiding-,beroep- en arbeidsmarkt, wonende te Barneveld, is geboren op dinsdag 5 december 1939 te Krommenie.

Jan trouwt op vrijdag 20 december 1963 te Krommenie op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Aafke Koster, dochter van Meine Jans Eits Koster en Japke Ruiten. Aafke, begeleidster beschermende woonvorm, is geboren op maandag 5 januari 1942 te Purmerend.

Van Jan en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Ivar Roald Wakker is geboren op zaterdag 24 oktober 1964 te Krommenie, zie XIV-P.

2  Esther Sophia Johanna Wakker, administratief medewerkster, is geboren op woensdag 18 mei 1966 te Krommenie.

Esther woonde samen met Abdel El Harchi, zoon van Touhami El Harchi en Godouje El Moussaoui. Abdel, magazijnmedewerker, is geboren op woensdag 1 december 1965 te Bihban.

3  Laila El Harchi (wakker) is geboren op donderdag 3 juli 1980 te Ede (pleegdochter, zodra Laila 18 jaar is wil zij de familienaam Wakker aannemen)..

XIII-X  Jacoba Hillegonda Wakker ook genaamd Cobie, dochter van Jacob Iedesz. Wakker (XII-P) en Sophia van de Geer (Fie), productiemedewerkster, wonende te Krommenie, is geboren op donderdag 12 september 1946 te Krommenie.

Jacoba trouwt op vrijdag 23 september 1966 te Krommenie op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Fredericus Henricus de Wit ook genaamd Frits, zoon van Johannes de Wit en Cornelia Schram. Fredericus is geboren op vrijdag 12 mei 1944 te Krommenie, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Fredericus en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Richard de Wit, slager, accountmanager, is geboren op vrijdag 3 oktober 1969 te Wormerveer, is gereformeerd gedoopt op zondag 16 november 1969.

Richard gaat in ondertrouw op woensdag 14 februari 1996, trouwt op donderdag 15 augustus 1996 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Engeline Almine Hendrika Friemann, dochter van Jozef Christiaan Friemann en Virginie Melanie de Meijer. Engeline, accounting agente, is geboren op donderdag 27 november 1969 te Krommenie.

2  Sonja de Wit is geboren op zondag 27 augustus 1972 te Krommenie.

Sonja begint een relatie op dinsdag 1 maart 1994 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Dennis Visser, zoon van Piet Visser en Elisabeth Albers. Dennis, verkoper, is geboren op zaterdag 21 juni 1969 te Assendelft.

XIII-Y  Jan Gerrit Hendrikus van de Geer ook genaamd Jan, zoon van Johan Godfried van de Geer (Jo) (XII-Q) en Grietje Johanna Martens, zelfstandig ondernemer, wonende te Bovenkarspel, is geboren op zondag 1 februari 1948 te Zaandijk.

Jan trouwt op vrijdag 2 mei 1969 te Krommenie op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Elisabeth Keesen ook genaamd Bettie. Elisabeth is geboren rond 1948.

Van Jan en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Margaretha Hillegonda van de Geer is geboren op vrijdag 28 augustus 1970, zie XIV-Q.

2  Joyce van de Geer is geboren op donderdag 3 mei 1973.

Joyce trouwt op donderdag 28 september 1995 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Josef Petrus Johannes Peerdeman. Josef is geboren op vrijdag 16 juni 1972 te Bovenkarspel.

XIII-Z  Johanna Kramer ook genaamd Hannie, dochter van Paulus Willemsz. Kramer (XII-R) en Grietje van de Geer (Grť), wonende te Albany Creek (Brisbane) (Queensland (AUSTRALIE)), is geboren op zondag 24 mei 1936 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op zondag 7 juni 1936.

Johanna trouwt op zondag 11 augustus 1957 te Den Helder (is gescheiden in mei 1983) op 21-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Willem Visser ook genaamd Wim. Willem is geboren op zaterdag 27 juni 1931 te Den Helder, is overleden op maandag 17 maart 1997 te Den Helder, is begraven op donderdag 20 maart 1997 te Huisduinen. Willem werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Willem en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Visser ook genaamd Gerard, wonende te Brisbane, is geboren op zaterdag 1 februari 1958.

Gerrit woonde samen met Anna Ehmen.

2  Paul Peter Visser is geboren op vrijdag 28 oktober 1960 te Den Helder, zie XIV-R.

3  Monique Mireille Hillegonda Visser ook genaamd Monique is geboren op zaterdag 16 juli 1966 te Den Helder.

Monique trouwt op zaterdag 16 juli 1988 te Brisbane op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Steven Allan Warnar ook genaamd Steve, zoon van Adrian Morris Warnar en Verril Norma Dumschaft. Steven is geboren op donderdag 22 maart 1962 te Brisbane.

Johanna trouwt op zaterdag 23 november 1985 te Brisbane op 49-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Franciscus Luiten ook genaamd Frans, zoon van Petrus Adrianus Johannes Luiten en Catharina Wilhelmina Lafeber. Franciscus is geboren op woensdag 20 februari 1935 te Eindhoven.

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Hendrika Huytker.<660,661>

XIII-AA  Hillegonda Kramer ook genaamd Gonda, dochter van Paulus Willemsz. Kramer (XII-R) en Grietje van de Geer (Grť), wonende te Maastricht, is geboren op vrijdag 28 april 1939 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op zondag 14 mei 1939 te Den Helder.

Hillegonda trouwt op woensdag 3 augustus 1960 te Den Helder op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Francois Jozef Penders ook genaamd Jef, zoon van Frans Penders en Anna Maria Verstappen. Francois is geboren op maandag 9 september 1935 te Maastricht.

Van Francois en Hillegonda zijn drie kinderen bekend:

1  Thomas Paulus Francois Penders is geboren op woensdag 7 november 1962, zie XIV-S.

2  Paul Peter Maria Penders is geboren op zaterdag 7 december 1963.

3  Marcus Johannes Gerardus Penders is geboren op woensdag 4 augustus 1965, zie XIV-T.

XIII-AB  Paul Peter Kramer ook genaamd Paul, zoon van Paulus Willemsz. Kramer (XII-R) en Grietje van de Geer (Grť), wonende te Maastricht, is geboren op donderdag 22 juli 1943 te Krommenie.

Paul trouwt op donderdag 23 maart 1967 te Heer, trouwt (kerk) op zaterdag 14 oktober 1967 te in de Parochiekerk van St.Petrus Banden op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Hubertina Ariaans ook genaamd Tiny, dochter van Jan Ariaans en Hubertina Borgions. Hubertina is geboren op vrijdag 26 juli 1946 te Maastricht.

Van Paul en Hubertina zijn vier kinderen bekend:

1  Etienne Francois Maria Kramer is geboren op woensdag 20 november 1968 te Maastricht, zie XIV-U.

2  Eugenie Philomena Petrus Kramer is geboren op vrijdag 31 mei 1974 te Sittard.

Eugenie trouwt op vrijdag 23 april 1993 te Maastricht, trouwt (kerk) op zaterdag 24 april 1993 te Eijsden op 18-jarige leeftijd met Fernand Custers ook genaamd Fer, zoon van Leon Custers en Roos Ramaekers.

3  Cyriel Kramer is geboren op woensdag 13 april 1977 te Sittard.

4  Georgette Hubertus Ferry Bettina Kramer is geboren op zondag 27 mei 1979 te Heerlen.

XIII-AC  Reinanda Kramer ook genaamd Reina, dochter van Paulus Willemsz. Kramer (XII-R) en Grietje van de Geer (Grť), verpleegkundige, wonende te Limmen, is geboren op donderdag 11 september 1952 te Den Helder, is gereformeerd gedoopt op donderdag 11 september 1952.

Reinanda trouwt op vrijdag 23 augustus 1974 te Den Helder op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Carl Pieter Gerrit Lewis, zoon van Heertje Lewis en Annie Cornelia Schrier. Carl, chemicus, is geboren op zaterdag 13 januari 1951 te Den Helder.

Van Carl en Reinanda zijn twee kinderen bekend:

1  Barbara Lewis is geboren op zondag 23 juli 1978.

2  Oscar Lewis is geboren op maandag 21 april 1980.

XIII-AD  Frederik Visser ook genaamd Fred, zoon van Gerardus Visser (XII-S) en Hillegonda van de Geer (Gon), wonende te Krommenie, is geboren rond januari 1947.

Frederik was gehuwd met Joke Assema. Joke is geboren rond 1945.

Van Frederik en Joke zijn drie kinderen bekend:

1  Richard Visser.

2  Simone Visser.

3  Shereen Visser.

XIII-AE  Hillegonda Christina van de Geer (Gon) ook genaamd Gon, dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, administratief medewerkster, wonende te Heerenveen (Schoterland FR), te Krommenie (Patrimoniumstraat 7) en te Krommenie (Wilhelminastraat 14), is geboren op zondag 18 oktober 1942 te Krommenie.

Hillegonda trouwt op vrijdag 14 augustus 1964 te Krommenie op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige drs. Klaas Kramer, zoon van Albert Kramer en Cornelia Frankfort. Klaas, administratief medewerker Albert Heijn (Hoofdkantoor), farmacoligisch assistent Organon, reasearch assistent klin.chemie Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, hoofd researchlab. klin.diagnostica J.T. Baker Chemicals, automatiseringsdeskundige Philips Electrologica Nederland, automatiseringsdeskundige Ministerie van Landbouw en Visserij, informatieanalist, groepsleider Gemeente Amsterdam (Dienst Publieke Werken), hoofd administratieve organisatie & automatisering Gemeente Amsterdam (Dienst Publieke Werken), docent/adviseur automatisering Instituut Pandata informatica en informatiearchitect Cap Gemini Nederland, wonende te Wormerveer (Timorstraat 6), te Oss (Industriesingel 14), te Zaandam (Rustenburg 41), te Krommenie (Leonofstraat 17), te Deventer (Wezenland 98), te Waddinxveen (Lindengaarde 10), te Soest (Varenstraat 81), te Krommenie (wilhelminastraat 87), te Heerenveen (Schoterland FR) (Waterranonkel 2), te Wormerveer (Meidoornstraat 10) en te Oss (Floraliastraat 39), is geboren op zaterdag 22 februari 1941 te Wormerveer, is gereformeerd (Ds. J. van Bruggen) gedoopt op zondag 23 februari 1941 te Wormerveer.

Van Klaas en Hillegonda zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Albert Kramer (Jaap), zelftstandig ondernemer en accountant, is geboren op woensdag 8 september 1965 te Krommenie.

Jacob trouwt op vrijdag 25 augustus 1989 te Culemburg (is gescheiden in september 1999 te Culemburg) op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Klasina Henderika de Vries (Klarieke). Klasina is geboren op zondag 17 januari 1965 te Culemburg. Jacob begint een relatie in november 2005 op 40-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Trudy UŮata, dochter van Ramon Villareal en Marcella Ramos. Trudy is geboren op maandag 29 mei 1961 te Gary (Indiana) (USA), is overleden op zaterdag 4 januari 2014 te Chicago, is begraven op zaterdag 18 januari 2014 te Hilversum. Trudy werd 52 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

2  Cornelia Christina Kramer (Corine) is geboren op zaterdag 3 juni 1967 te Krommenie, zie XIV-V.

3  Jan Joost Kramer (Joost) is geboren op woensdag 21 januari 1970 te Deventer, zie XIV-W.

XIII-AF  Magdalena van de Geer (Mag) ook genaamd Magda, dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, wonende te Heerenveen (Schoterland FR), is geboren op zondag 28 mei 1944 te Krommenie, is overleden op woensdag 12 februari 2020 te Heereveen, is begraven op dinsdag 18 februari 2020 te Heereveen. Magdalena werd 75 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Magdalena trouwt op vrijdag 29 maart 1968 te Krommenie (is gescheiden op zondag 16 augustus 2009) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Reinder Reitsma (Rein), zoon van Tjeerd Reitsma en Maria Wijnands. Reinder, timmerman, schilder en monteur, is geboren op zondag 23 juli 1944 te Wormer.

Van Reinder en Magdalena zijn drie kinderen bekend:

1  Nelly Reitsma (Nel) is geboren op vrijdag 3 januari 1969 te Krommenie, is gereformeerd gedoopt op zondag 19 januari 1969 te Krommenie, zie XIV-X.

2  Tjeerd Reitsma is geboren op zaterdag 21 maart 1970 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 12 april 1970 te Krommenie, zie XIV-Y.

3  Annemarie Reitsma is geboren op donderdag 7 augustus 1975 te Zaandam, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 24 augustus 1975 te Krommenie, zie XIV-Z.

XIII-AG  Nellie van de Geer (Nel) ook genaamd Nel, dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, wonende te Heerenveen (Schoterland FR), is geboren op dinsdag 21 mei 1946 te Krommenie, is gedoopt in augustus 1946 te Krommenie.

Nellie trouwt op vrijdag 16 oktober 1970 te Krommenie op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Abraham Trompsz Bakker (Bram) ook genaamd Bram, zoon van Tromp Bakker en Tannetje Remeijnse. Abraham is geboren op vrijdag 9 april 1948 te Krommenie, is gereformeerd gedoopt op zondag 25 april 1948 te Krommenie, is overleden op maandag 30 september 2019 te Heerenveen, is begraven op vrijdag 4 oktober 2019. Abraham werd 71 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Abraham en Nellie zijn vijf kinderen bekend:

1  Koen Bakker is geboren op zaterdag 24 juli 1971 te Wormerveer, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 8 augustus 1971 te Krommenie, zie XIV-AA.

2  Jasper Bakker is geboren op maandag 29 januari 1973 te Zaandam, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 11 februari 1973 te Krommenie, zie XIV-AB.

3  Joris Bakker is geboren op dinsdag 1 juli 1975 te Zaandam, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 13 juli 1975 te Krommenie, zie XIV-AC.

4  Judith Bakker is geboren op vrijdag 12 januari 1979 te Zaanstad, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 4 februari 1979 te Krommenie, zie XIV-AD.

5  Tromp Bakker is geboren op vrijdag 19 augustus 1983 te Heerenveen (Schoterland FR), is Ned.Ger. gedoopt op zondag 4 september 1983 te Heerenveen (Schoterland FR), zie XIV-AE.

XIII-AH  Jan van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, vertegenwoordiger houthandel en zelfstandig ondernemer, wonende te Lemmer, is geboren op zondag 29 februari 1948 te Krommenie, is gedoopt op zondag 14 maart 1948 te Krommenie, is overleden op vrijdag 21 november 2003 te Emmeloord, is begraven op woensdag 26 november 2003 te Emmeloord op de Algemene Begraafplaats (Esperlerlaan).. Jan werd 55 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 26 februari 1971 te Wormer op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Wilma de Haan, dochter van Willem de Haan en Margrietje Breed. Wilma is geboren op zondag 23 november 1947 te Wormer, is Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 30 november 1947 te Wormer.

Van Jan en Wilma zijn drie kinderen bekend:

1  Bart van de Geer is geboren op dinsdag 11 juli 1972 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 30 juli 1972 te Krommenie, zie XIV-AF.

2  Barbara van de Geer is geboren op maandag 24 juni 1974 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 7 juli 1974 te Krommenie, zie XIV-AG.

3  Ernst van de Geer is geboren op zaterdag 10 juni 1978 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 25 juni 1978 te Krommenie, zie XIV-AH.

XIII-AI  Catharina van de Geer (Tiek) ook genaamd Tiek, dochter van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, onderwijzeres, wonende te Lemmer, is geboren op zaterdag 17 maart 1951 te Krommenie.

Catharina trouwt op vrijdag 11 januari 1974 te Krommenie op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Tijs Verschoor, zoon van Tijs Verschoor en Dorothea Magdalena Mulder. Tijs is geboren op dinsdag 9 september 1947 te Amsterdam.

Van Tijs en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Doortje Verschoor is geboren op vrijdag 28 februari 1975 te Wormerveer, zie XIV-AI.

2  Matthijs Verschoor is geboren op maandag 12 juli 1976 te Wormerveer, zie XIV-AJ.

3  Mirjam Verschoor is geboren op dinsdag 27 februari 1979 te Lemmer, zie XIV-AK.

4  Marije Verschoor is geboren op dinsdag 23 februari 1982 te Lemmer.

5  Sanne Verschoor is geboren op maandag 13 januari 1986 te Lemmer.

6  Bas Verschoor is geboren op woensdag 14 januari 1987 te Heerenveen (Schoterland FR).

7  Bob Verschoor is geboren op woensdag 14 januari 1987 te Heerenveen (Schoterland FR).

XIII-AJ  Johan Godfried van de Geer (Hans) ook genaamd Hans, zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, inspecteur sociale verzekeringen, wonende te Krommenie, is geboren op zaterdag 17 maart 1951 te Krommenie, is overleden op maandag 31 augustus 2020 te Blokzijl, is begraven op maandag 7 september 2020 te Krommenie. Johan werd 69 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Johan trouwt op woensdag 4 april 1973 te Krommenie op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Akke ten Wolde, dochter van Lourens ten Wolde en Hendrika Gerritdina Janke de Boer. Akke is geboren op zaterdag 30 juli 1949 te Krommenie, is Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 21 augustus 1949 te Krommenie.

Van Johan en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Jaap van de Geer is geboren op vrijdag 14 september 1973 te Zaanstad, zie XIV-AL.

2  Gerdien van de Geer is geboren op zaterdag 5 juli 1975 te Zaanstad, zie XIV-AM.

3  Anne van de Geer is geboren op zondag 7 juni 1987 te Heemskerk, zie XIV-AN.

XIII-AK  Ernst van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (Jaap) (XII-T) en Neeltje Spaander, leraar nijverheidsonderwijs, wonende te Wormerveer, is geboren op dinsdag 11 december 1956 te Krommenie.

Ernst trouwt op woensdag 5 september 1979 te Krommenie op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Nelly ten Wolde, dochter van Lourens ten Wolde en Hendrika Gerritdina Janke de Boer. Nelly, onderwijzeres en directeur basisschool, is geboren op dinsdag 24 juni 1958 te Krommenie, is Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 6 juli 1958 te Krommenie.

Van Ernst en Nelly zijn twee kinderen bekend:

1  Roosmarijn van de Geer (Roos) is geboren op vrijdag 4 januari 1991 te Zaanstad.

Roosmarijn begint een relatie in september 2012 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Miguel Eugster, zoon van Lex Eugster en Alida Catharina Theodora Louise Kranenburg. Miguel is geboren op donderdag 15 juni 1989 te Heiloo.

2  Fleur van de Geer is geboren op woensdag 12 mei 1993 te Zaanstad.

Fleur begint een relatie in december 2011 op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Gregory Dick Slecht (Greg), zoon van Raymond Dick Slecht en Jansje Elisabeth Schipper. Gregory is geboren op dinsdag 14 mei 1991 te Heemskerk.

XIII-AL  Ank Duijs, dochter van Barend Duijs (XII-U) en Maria Catharina van de Geer (Rie), is geboren op zaterdag 20 september 1941 te Wormerveer.

Ank was gehuwd (1) met Jaap de Jong.

Van Jaap en Ank is een kind bekend:

1  Marianne Stuurman (de Jong), zie XIV-AO.

Ank was gehuwd (2) met Henk Stuurman.

Van Henk en Ank is een kind bekend:

2  Jasper Stuurman.

XIII-AM  Jan Duijs, zoon van Barend Duijs (XII-U) en Maria Catharina van de Geer (Rie), is geboren op vrijdag 18 mei 1945 te Wormerveer.

Jan trouwt op donderdag 28 januari 1965 op 19-jarige leeftijd (1) met Carla Kruijt.

Van Jan en Carla zijn drie kinderen bekend:

1  Johan Duijs is geboren op woensdag 7 juli 1965 te Zaandam, zie XIV-AP.

2  Ronald Duijs is geboren op maandag 24 maart 1969 te Zaandam.

3  Peter Duijs is geboren op donderdag 9 april 1970 te Zaandam, zie XIV-AQ.

Jan trouwt op vrijdag 28 december 1984 op 39-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Marie Agnes Cecile Lange, dochter van Roger Gaston Joseph Lange en Paulette Marie Odile Lett. Marie is geboren op dinsdag 2 maart 1954 te Chalons-sur-Marne.

XIII-AN  Cora Duijs, dochter van Barend Duijs (XII-U) en Maria Catharina van de Geer (Rie), is geboren op vrijdag 19 maart 1948.

Cora gaat in ondertrouw op woensdag 7 februari 1968, trouwt op woensdag 21 februari 1968 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Cornelis Bluijs ook genaamd Henk, zoon van Hendrik Cornelis Bluijs en Hertha Irene Albrecht. Hendrik, hovenier, is geboren op vrijdag 28 september 1945.

Van Hendrik en Cora zijn twee kinderen bekend:

1  Dick Hendrik Cornelis Bluijs is geboren op zondag 14 juli 1968, zie XIV-AR.

2  Maria Catherina Bluijs is geboren op vrijdag 19 november 1971.

Maria trouwt op zaterdag 11 mei 1991 op 19-jarige leeftijd met Robert Kerssens.

XIII-AO  Johan Duijs ook genaamd Joop, zoon van Barend Duijs (XII-U) en Maria Catharina van de Geer (Rie), opmaak-redacteur, is geboren op zaterdag 6 januari 1951 te Wormerveer.

Johan trouwt op donderdag 29 augustus 1974 te Oostzaan op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Udo, dochter van Pieter Udo en Maartje Dobber. Cornelia, coupeuse, is geboren op dinsdag 9 februari 1954 te Oostzaan.

Van Johan en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Maartje Catharina Cornelia Duijs ook genaamd Cristel is geboren op vrijdag 22 juli 1983 te Purmerend.

2  Rosanne Duijs is geboren op woensdag 20 augustus 1986 te Purmerend.

3  Fleur Duijs is geboren op vrijdag 8 maart 1991 te Purmerend.

XIII-AP  Ria van de Geer, dochter van Jan van de Geer (XII-V) en Jacoba Elzer, wonende te Amsterdam, is geboren op zaterdag 18 augustus 1951 te Krommenie.

Van Ria en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Danny van de Geer is geboren op zaterdag 17 augustus 1968 te Zaandam, is overleden op dinsdag 20 augustus 1968 te Amsterdam. Danny werd 3 dagen.

XIII-AQ  Ineke van de Geer (Ina), dochter van Danker van de Geer (XII-AB) en Dirkje Teunisdr. Kramer (Diet), wonende te Velserbroek, is geboren op zaterdag 7 oktober 1944 te Wormerveer.

Ineke trouwt op donderdag 16 juni 1966 te Haarlem op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Walter A.F. Jansen. Walter, commissaris van politie te Haarlem, is geboren op donderdag 15 februari 1945 te Zwaanshoek.

Hij is Mr. in de Rechten.

Van Walter en Ineke zijn twee kinderen bekend:

1  Ellen Jansen is geboren op dinsdag 12 december 1967.

2  Mark Jansen is geboren op vrijdag 8 augustus 1969.

XIII-AR  Irene Ingrid van de Geer (Renie), dochter van Danker van de Geer (XII-AB) en Dirkje Teunisdr. Kramer (Diet), voedings-adviseuze, wonende te Haarlem, is geboren op zondag 20 april 1947 te Wormerveer.

Irene trouwt op vrijdag 15 januari 1965 te Haarlem op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige John F.E. van Geffen. John, assurantie-adviseur, is geboren op zaterdag 11 september 1943 te Eemnes.

Van John en Irene zijn twee kinderen bekend:

1  Anita Ingrid van Geffen is geboren op donderdag 20 mei 1965.

2  Erwin van Geffen is geboren op donderdag 8 januari 1970.

XIII-AS  Ronald van de Geer (Ron), zoon van Danker van de Geer (XII-AB) en Dirkje Teunisdr. Kramer (Diet), hoofd financiŽle dienst Martin Air, wonende te Coral Springs, is geboren op dinsdag 30 augustus 1955 te Haarlem.

Ronald trouwt op donderdag 17 mei 1979 te Haarlem (is gescheiden rond 1990) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Joke W. Olofsen. Joke is geboren rond 1955.

Joke is later gehuwd (2) met Wilfried Schipperijn.<662>

Van Ronald en Joke zijn twee kinderen bekend:

1  Kim van de Geer is geboren op zondag 12 mei 1985.

2  Kirstin van de Geer is geboren op zaterdag 6 juni 1987.

Ronald trouwt op zondag 23 juni 1991 te Las Vegas op 35-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Jentina Gibson ook genaamd Tina. Jentina, schoonheidspecialiste, is geboren op zaterdag 17 augustus 1968 te Londen (Eng.).

Van Ronald en Jentina zijn twee kinderen bekend:

3  Kelly van de Geer is geboren op vrijdag 23 augustus 1991.

4  Danny van de Geer is geboren op woensdag 30 december 1992.

XIII-AT  Frank van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (XII-AC) en Willy Marie Hennequin, hoofdagent (specialist verkeerspolitie) te A'dam, wonende te Zaandam, is geboren op vrijdag 20 maart 1959 te Zaandam.

Frank trouwt op vrijdag 20 november 1981 te Koog aan de Zaan op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Anneke Zwolsman. Anneke is geboren op dinsdag 2 februari 1960 te Zaandam.

Van Frank en Anneke zijn twee kinderen bekend:

1  Stefan van de Geer is geboren op maandag 10 maart 1986 te Zaandam.

2  Rhonda van de Geer is geboren op zaterdag 15 februari 1992 te Zaandam.

XIII-AU  Lex van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (XII-AC) en Willy Marie Hennequin, eigenaar bouwbedrijf, is geboren op vrijdag 1 december 1961 te Krommenie.

Lex trouwt op woensdag 6 september 1989 te De Rijp op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Renate Monica Pen. Renate is geboren op zaterdag 15 juni 1963 te Wormerveer.

Van Lex en Renate zijn twee kinderen bekend:

1  Malou van de Geer is geboren op dinsdag 13 maart 1990 te Zaandam.

2  LoÔs van de Geer, wonende te Markenbinnen, is geboren op woensdag 1 december 1993 te Zaandam.

XIII-AV  Josť van de Geer, dochter van Jacob van de Geer (XII-AC) en Willy Marie Hennequin, personeelsfunctionaris (gemeente Monnickendam), wonende te Purmerend, is geboren op maandag 28 september 1964 te Krommenie.

Josť woont samen met Albert Marcel Niezen. Albert, werkleider hovenier (te Schagen), is geboren op woensdag 15 mei 1968 te Amsterdam.

Van Albert en Josť is een natuurlijk kind bekend:

1  Samantha Laura Niezen is geboren op woensdag 6 juni 2001 te Purmerend.

XIII-AW  Joep Tijsen, zoon van Pieter Tijsen (XII-AD) en Sophia Maria van de Geer, wonende te Julianadorp, is geboren op zaterdag 5 december 1953 te Wormerveer.

Joep is gehuwd met Wilhelmina Maria van den Beldt.

Van Joep en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Maria Catharina Tijsen (Elyse).

2  Mirjam Sophia Tijsen.

3  Pieter Johannes Tijsen.

XIII-AX  Dick van de Geer, zoon van Dirk Jacob van de Geer (XII-AE) en Dina Henderika van Betlehem, onderwijzer, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op maandag 15 maart 1954 te Wormerveer, is Kerk van de Nazarener [Prot] gedoopt op zaterdag 29 september 1990 te Koog aan de Zaan.

Dick trouwt op vrijdag 21 maart 1986 te Zaandijk (huwelijksgetuige was de Beide Vaders Paul Andrea en Dirk Rijswijk) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Wil Anne Onderwater, dochter van Izaak Onderwater en Jacoba Johanna Neuteboom. Wil is geboren op donderdag 24 september 1959 te Dordrecht, is Kerk van de Nazarener [Prot] gedoopt op zondag 14 november 1999.

Van Dick en Wil zijn drie kinderen bekend:

1  Annemarie van de Geer is geboren op vrijdag 3 oktober 1986 te Koog aan de Zaan.

2  Ruben van de Geer is geboren op vrijdag 3 juni 1988 te Koog aan de Zaan.

3  Jorrit van de Geer is geboren op woensdag 27 februari 1991 te Koog aan de Zaan.

XIII-AY  Anna van de Geer ook genaamd Ans, dochter van Dirk Jacob van de Geer (XII-AE) en Dina Henderika van Betlehem, is geboren op donderdag 22 september 1955.

Anna trouwt op vrijdag 20 juni 1975 te Westzaan (huwelijksgetuige was E. en Conradie W. Doevis E. en Conradie W. Doevis, van Bethlehem), trouwt (kerk) op vrijdag 20 juni 1975 door de destijds bekende 'dissidente' gereformeerde (radio) predikant ds. G. Toornvliet uit Bloemdendaal. op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Rinse Conradie. Rinse, gemeente-ambtenaar, is geboren op dinsdag 25 september 1951 te Bolsward.

Van Rinse en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Cristel Conradie is geboren op maandag 21 november 1983 te Westzaan, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 15 januari 1984 te Wormerveer.

2  Jordana Eva Conradie is geboren op dinsdag 9 december 1986 te Westzaan, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 22 februari 1987 te Wormerveer.

XIII-AZ  Marc van de Geer, zoon van Dirk Jacob van de Geer (XII-AE) en Dina Henderika van Betlehem, directeur evangelische basisschool, wonende te Almere, is geboren op woensdag 25 mei 1960.

Marc trouwt op vrijdag 4 september 1992 te Hattem (huwelijksgetuige was J. Senaat De Wederzijdse Vaders de Wederzijdse Vaders), trouwt (kerk) (evangelisch) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Esther Thorn. Esther, lerares basisonderwijs, wonende te Almere, is geboren op donderdag 21 juli 1966.

Van Marc en Esther zijn vier kinderen bekend:

1  JurriŽn van de Geer is geboren op zondag 31 oktober 1993 te Amsterdam.

2  Cedric van de Geer is geboren op woensdag 7 juni 1995 te Amsterdam.

3  Veerle van de Geer is geboren op zaterdag 21 februari 1998 te Almere.

4  Amť van de Geer is geboren op donderdag 29 maart 2001 te Almere.

XIII-BA  Petra van de Geer, dochter van Dirk Jacob van de Geer (XII-AE) en Dina Henderika van Betlehem, maatschappelijk werkster, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op donderdag 1 augustus 1963, is Kerk van de Nazarener [Prot] gedoopt.

Petra was gehuwd met Sipke de Vries. Sipke, applicatiebeheerder, wonende te Koog aan de Zaan, is geboren op dinsdag 7 januari 1958.

Van Sipke en Petra zijn drie kinderen bekend:

1  Timo de Vries is geboren op maandag 17 oktober 1988 te Zaanstad.

2  Ilja de Vries is geboren op dinsdag 23 juli 1991 te Zaanstad.

3  Mees de Vries is geboren op woensdag 9 augustus 1995 te Zaanstad.

XIII-BB  Jacob van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (Joep) (XII-AF) en Lena Neerings, predikant (Vrij Evang.) en geestelijk verzorger, wonende te Franeker, is geboren op maandag 13 juli 1959 te Zaandam, is vrij evangelisch gedoopt.

Jacob trouwt op woensdag 29 oktober 1980 te Zaandijk (huwelijksgetuige was Jan Pranger Renger van Nieuwkamp) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Helmina Reurekas. Helmina is geboren op zondag 26 juni 1960 te Zaanstad.

Van Jacob en Helmina zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob DaniŽl van de Geer is geboren op maandag 19 oktober 1987 te Utrecht.

2  Roeland Marijn van de Geer is geboren op zaterdag 23 december 1989 te Utrecht.

3  Anna Helmina van de Geer is geboren op donderdag 13 juni 1991 te Harlingen FR.

XIII-BC  Elizabeth van de Geer ook genaamd Ellen, dochter van Jacob van de Geer (Joep) (XII-AF) en Lena Neerings, lerares basisonderwijs, wonende te Nieuw-Sloten, is geboren op zondag 5 juni 1966 te Zaandam.

Elizabeth is gehuwd met Cees van Houtum. Cees, directeur basisschool, is geboren rond 1970, is Oecumenische Basisgemeente gedoopt.

Van Cees en Elizabeth is een kind bekend:

1  Max Jacob Corneel van Houtum is geboren op donderdag 2 december 1999.

XIII-BD  Adri Rudolf Bisenberger ook genaamd Aad, zoon van Joseph Gerardus Bisenberger (XII-AH) en Johanna Maria Kromhout, wonende te Don Mills-Ontario, is geboren op vrijdag 17 maart 1939 te Zandvoort.

Adri trouwt op dinsdag 4 oktober 1966 te Zandvoort (is gescheiden op woensdag 4 april 1979 te Haarlem) op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Elisabeth Bos. Elisabeth is geboren op zondag 23 mei 1943.

Van Adri en Elisabeth is een kind bekend:

1  Serge Manolito Ricardo Bisenberger is geboren op maandag 15 juni 1970.

Adri trouwt op maandag 29 december 1980 te St. George's (Grenada - West-Indies) op 41-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Claudia Janette Sylvia Moore, dochter van Richard Hedwige Robert Deane en Anna Elaine Moore. Claudia is geboren op donderdag 25 april 1946 te Grenville.

XIII-BE  Rudolf Bisenberger ook genaamd Rud Rudi, zoon van Joseph Gerardus Bisenberger (XII-AH) en Johanna Maria Kromhout, wonende te Ocho Rios, is geboren op zaterdag 21 juni 1941 te Zandvoort.

In de jaren zestig werkte hij als monteur bij Garage Kooijman in Zandvoort.

Rudolf trouwt op dinsdag 10 oktober 1961 te Zandvoort op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Tetske Trijntje van der Wal, dochter van ... van der Wal en Sietske Sijtsma. Tetske, wonende te Ocho Rios, is geboren op dinsdag 3 juni 1941 te Bandoeng.

Van Rudolf en Tetske zijn twee kinderen bekend:

1  Monique Bisenberger, wonende te Ocho Rios, is geboren op maandag 4 januari 1965 te Haarlem.

2  Danny Bisenberger, wonende te Canada, is geboren op woensdag 4 september 1968 te Zandvoort.

XIII-BF  Carla Maria Bisenberger, dochter van Joseph Gerardus Bisenberger (XII-AH) en Johanna Maria Kromhout, is geboren op zondag 18 maart 1945 te Zandvoort.

Carla trouwt op maandag 25 mei 1970 te Zandvoort op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gijsbert Hoogendijk ook genaamd Bert, zoon van Gijsbert Hoogendijk en Tjitske Fortgens. Gijsbert is geboren op maandag 16 augustus 1943 te Heemstede.

Van Gijsbert en Carla is een kind bekend:

1  Gijsbert Eeuwout Hoogendijk is geboren op donderdag 10 oktober 1974.

XIII-BG  Willy Klazina van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (XII-AJ) en Willempje Koper, is geboren op zaterdag 21 februari 1948 te Zandvoort, is overleden op vrijdag 9 december 1994 te Zandvoort, is begraven op dinsdag 13 december 1994 te Zandvoort. Willy werd 46 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Willy trouwt op vrijdag 28 mei 1971 te Zandvoort op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Simon Sebregts, zoon van Simon Sebregts en Geertruida Schaap. Simon is geboren op maandag 12 maart 1945 te Haarlem.

Van Simon en Willy zijn twee kinderen bekend:

1  Simon Pieter Sebregts is geboren op dinsdag 25 juni 1974 te Zandvoort.

2  Saskia Geertruida Sebregts is geboren op zondag 26 juni 1977 te Zandvoort.

XIII-BH  Janetta Jacoba van de Geer, dochter van Pieter van de Geer (XII-AJ) en Willempje Koper, is geboren op donderdag 20 juli 1950 te Zandvoort.

Janetta trouwt op vrijdag 24 april 1970 te Zandvoort op 19-jarige leeftijd met de 42-jarige Frederic Johannes Juriaan Greeff, zoon van Hendrik Johannes Greeff en Dorothea Johanna Swanepoel. Frederic is geboren op dinsdag 23 augustus 1927 te Maitland.

Van Frederic en Janetta zijn twee kinderen bekend:

1  Paulina Dorothea Greeff is geboren op maandag 23 augustus 1971 te Zandvoort.

2  Jurriaan Pieter Greeff is geboren op woensdag 20 juni 1973 te Zandvoort.

XIII-BI  Jan Jacob Webber, zoon van Leon Raymond Webber (XII-AM) en Elizabeth van de Geer, ing. ruimtevaart (afd. v/h Fokker, Leiden), is geboren op dinsdag 27 september 1949 te Zandvoort, is rooms-katholiek gedoopt.

Jan trouwt op woensdag 13 september 1972 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Stella van Moppes. Stella is geboren rond 1950.

Van Jan en Stella is een kind bekend:

1  Judith Webber, assistent personeelszaken (ABN, Amsterdam), is geboren rond 1975 te Langeraar.

XIII-BJ  Raymonde Leone Webber, dochter van Leon Raymond Webber (XII-AM) en Elizabeth van de Geer, ziekenverzorgster, is geboren op dinsdag 6 april 1954 te Zandvoort.

Raymonde trouwt op dinsdag 20 december 1977 te Zandvoort, trouwt (kerk) (rooms-katholiek) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Ton van der Broek. Ton, piloot (KLM), is geboren op maandag 28 april 1952, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Ton en Raymonde zijn drie kinderen bekend:

1  Wendy van der Broek is geboren op zaterdag 2 januari 1982 te Haarlem.

2  Maaike van der Broek is geboren op zondag 4 maart 1984 te Haarlem.

3  Joost van der Broek is geboren op dinsdag 10 februari 1987 te Haarlem.

XIII-BK  Johan Wilhelm Seders ook genaamd Joop, zoon van Joop W. Seders (XII-AM) en Elizabeth van de Geer, systeembeheerder (Gate Courmet, Catering Bedrijf), is geboren op woensdag 6 mei 1964 te Zandvoort.

Johan trouwt op donderdag 4 december 1997 te Zandvoort op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Marina Garcia. Marina is geboren rond 1970 en afkomstig uit Colombia.

Van Johan en Marina zijn twee kinderen bekend:

1  Maurice F. Seders is geboren op woensdag 16 juli 1997 te Zandvoort.

2  Jordy C. Seders is geboren op zondag 12 juli 1998 te Zandvoort.

XIII-BL  Jan Anthonius van de Geer, zoon van Lambert van de Geer (XII-AR) en Maria Petronella Rommelswaard, kantoorbediende, boekhouder bouwbedrijf, verkoopchef en chef, is geboren op zaterdag 7 mei 1921 te Rotterdam, is overleden op woensdag 19 september 1990 te Utrecht. Jan werd 69 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Jan trouwt op donderdag 16 maart 1944 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Marianna Huiberdina Meijer ook genaamd Maria. Marianna is geboren op zaterdag 3 juli 1920 te Arnhem, is overleden op woensdag 7 maart 2001 te Utrecht. Marianna werd 80 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Marianna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Lambert Anthonius van de Geer is geboren op zondag 24 september 1944 te Rotterdam.

Jan trouwt op maandag 23 december 1968 te Harmelen op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Elisabeth Dijs, dochter van Piet Dijs en Hendrika Hellendoorn. Johanna is geboren op zondag 15 februari 1948 te IJhorst.

2  Maria Petronella Hermina van de Geer is geboren op woensdag 3 juli 1946 te Schiedam.

Maria trouwt op zaterdag 30 november 1968 te Utrecht op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannes J. Fischer ook genaamd Hans. Johannes is geboren rond 1945.

3  Benjamin van de Geer is geboren op woensdag 26 november 1952 te Utrecht.

Benjamin trouwt op vrijdag 17 december 1976 te Maarssen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige J.M. Achterberg. J is geboren rond 1955.

XIII-BM  Peter Jacob van de Geer, zoon van Jacob van de Geer (XII-AS) en Klara de Boer, wonende te Upington (RSA), is geboren op maandag 19 september 1938 te Haarlem.

Van Peter en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Anna Claire van de Geer is geboren rond 1965.

XIII-BN  Wilhelmina Maria van de Geer, dochter van Cornelis van de Geer (XII-AT) en Wilhelmina Maria de Korte, is geboren op dinsdag 6 september 1938 te Haarlem.

Wilhelmina trouwt in december 1965 op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Simon Luitze. Simon is geboren op vrijdag 5 juli 1946 te Haarlem.

Van Simon en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Marcel Paul Luitze (van de Geer) is geboren op donderdag 17 oktober 1963 en afkomstig uit Velsen (geŽcht door Simon Luitze).

2  Esther Barbara Luitze is geboren op zaterdag 17 oktober 1970 te Haarlem.

XIII-BO  Cornelis van de Geer, zoon van Cornelis van de Geer (XII-AT) en Wilhelmina Maria de Korte, wonende te Haarlem, is geboren op zondag 20 augustus 1939 te Haarlem.

Cornelis was gehuwd met Elisabeth Tijms, dochter van Cornelis Tijms en Cornelia Kaandorp. Elisabeth is geboren op zaterdag 25 maart 1944 te Heemskerk.

Van Cornelis en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Paul Vincent van de Geer is geboren op vrijdag 25 augustus 1967 te Velsen.

2  Marjolijn Louise van de Geer is geboren op donderdag 22 augustus 1968 te Haarlem.

3  Sibylle Manon van de Geer is geboren op donderdag 19 maart 1970 te Haarlem.


Generatie XIV

(van 1944 tot heden)

In deze generatie zijn 44 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1986 en 2022. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Purmerend (9x), Zaandam (8x), Zaanstad (6x), Heerenveen (5x), Alkmaar (5x), Zwolle (4x), Emmeloord (3x), Maastricht (3x), Brisbane (3x), Amsterdam (2x), Athene (2x), Bovenkarspel (2x), Den Haag (2x), Ede (2x), Eindhoven (2x), Grijpskerk (2x), Rotterdam (2x), Gorinchem (2x), Elburg, Groningen, Drachten (Smallingerland FR), Hoorn, Kampen, Beverwijk, Sneek en Wormer. Er zijn momenteel nog 44 van de 88 kinderen in leven.

XIV-A  Meta Barbara Jongh, dochter van Arend Jongh (XIII-G) en Carla Maij, marketing executive (bij NIKE in Hilversum), is geboren op maandag 5 oktober 1970 te Bosch en Duin (gem. Zeist).

Meta trouwt op maandag 1 september 1997 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Richard Cabala. Richard is geboren rond 1970.

Van Richard en Meta is een kind bekend:

1  Raheli Cabala is geboren op vrijdag 27 november 1998.

XIV-B  Eva Carla Jongh, dochter van Arend Jongh (XIII-G) en Carla Maij, is geboren op zaterdag 11 augustus 1973 te Den Dolder (gem. Zeist).

Van Eva en een onbekende man is een kind bekend:

1  Vincent Arend is geboren op vrijdag 3 augustus 1990.

Van Eva en een onbekende man is een kind bekend:

2  Dominic is geboren op zaterdag 22 juli 1995.

Eva woonde samen (3) met Charlie Kowhai Mansfield. Charlie is geboren rond 1970.

Charlie was eerder gehuwd (1) met N.N..

XIV-C  Cindy Samantha Brugman ook genaamd Klaver, dochter van Leo Brugman (XIII-J) en Ronny de Krijger, sociaal ped. hulpverleenster, is geboren op zondag 12 augustus 1973 te Alkmaar.

Zij heeft op 19.10.1992 de naam van haar stiefvader aangenomen.

Cindy begint een relatie op vrijdag 12 augustus 1994 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Martinus Petrus Johannes Mulder ook genaamd Marcel. Martinus, computerdeskundige, is geboren op dinsdag 8 december 1970, is rooms-katholiek gedoopt op zondag 10 januari 1971 te Heerhugowaard.

Van Martinus en Cindy is een natuurlijk kind bekend:

1  Dewi Anne Mulder is geboren op donderdag 2 oktober 1997 te Alkmaar.

XIV-D  Paulina Charlotte van de Geer, dochter van Dirk Jan van de Geer (Dick) (XIII-M) en Gretha Rozeboom (Gre), is geboren op woensdag 4 oktober 1961 te Wormerveer, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Paulina trouwt op woensdag 25 februari 1987 te Uitgeest (is gescheiden op donderdag 20 januari 2000) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Ruurd Jongsma. Ruurd is geboren op zaterdag 21 juli 1962 te Haarlem.

Van Ruurd en Paulina is een kind bekend:

1  Emma Charlotte van de Geer is geboren op woensdag 8 november 1995 te Alkmaar.

XIV-E  Corstiaan van de Geer, zoon van Dirk Jan van de Geer (Dick) (XIII-M) en Gretha Rozeboom (Gre), controller, is geboren op woensdag 20 januari 1965 te Heemskerk, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Corstiaan trouwt op woensdag 2 september 1987 te Purmerend (is gescheiden in november 2001) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Geertruida van de Geer, zie XIV-H.

Van Corstiaan en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Larissa van de Geer is geboren op dinsdag 3 april 1990 te Purmerend.

2  Christiaan van de Geer is geboren op vrijdag 29 november 1991 te Purmerend.

XIV-F  Dirk Jan van de Geer, zoon van Dirk Jan van de Geer (Dick) (XIII-M) en Gretha Rozeboom (Gre), is geboren op vrijdag 10 maart 1967 te Wormerveer.

Dirk trouwt op dinsdag 28 februari 1995 te Uitgeest op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Christel Huiberts. Christel is geboren op zaterdag 30 november 1963 te Egmond-Binnen.

Van Dirk en Christel zijn drie kinderen bekend:

1  Nytza van de Geer is geboren op vrijdag 13 juli 1990 te Alkmaar.

2  Ruth van de Geer is geboren op zondag 15 maart 1998 te Alkmaar.

3  Julie van de Geer is geboren op woensdag 26 juli 2000 te Alkmaar.

XIV-G  Alida van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Cees) (XIII-N) en Hendrika van Veen (Henny), kraamverzorgster, is geboren op vrijdag 27 juli 1962 te Den Helder, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Alida trouwt op woensdag 2 november 1983 te Purmerend op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Ronald Frederik Wilhelm Mulders. Ronald, register accountant, is geboren op donderdag 3 maart 1960 te Amsterdam, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Van Ronald en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Laura Alida Mulders is geboren op maandag 12 januari 1987 te Zaandam.

2  Rosanna Mulders is geboren op zondag 2 oktober 1988 te Purmerend.

3  Marloes Mulders is geboren op maandag 19 november 1990 te Purmerend.

4  Paul Roland Mulders is geboren op woensdag 6 juli 1994 te Purmerend.

XIV-H  Maria Geertruida van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Cees) (XIII-N) en Hendrika van Veen (Henny), is geboren op vrijdag 3 juli 1964 te Haarlem, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Maria trouwt op woensdag 2 september 1987 te Purmerend (is gescheiden in november 2001) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Corstiaan van de Geer, zie XIV-E.

XIV-I  Ivonne van de Geer, dochter van Corstiaan van de Geer (Cees) (XIII-N) en Hendrika van Veen (Henny), is geboren op dinsdag 4 oktober 1966 te Haarlem, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Ivonne trouwt op donderdag 26 oktober 1989 te Purmerend op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Karel Adrianus de Lange. Karel, produkt manager, is geboren op maandag 7 augustus 1967 te Zaandam, is vrij evangelisch (belijdend lidmaat) gedoopt.

Van Karel en Ivonne zijn twee kinderen bekend:

1  Robert de Lange is geboren op donderdag 29 oktober 1992 te Purmerend.

2  Peter de Lange is geboren op vrijdag 10 februari 1995 te Purmerend.

XIV-J  Klaas Merk van de Geer (Merk), zoon van Harrie van de Geer (XIII-O) en Geertruida Nellie Minnesma (Gerie), vertegenwoordiger, is geboren op vrijdag 3 februari 1967 te Wormer, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 28 mei 1967 te Wormerveer.

Hij is belijdend lidmaat van de Vrije Evangelische Gemeente.

Klaas trouwt op vrijdag 10 november 2000 te Wormer (het huwelijk werd gesloten door de moeder van de bruidegom in de hoedanigheid van ambtenaar van de Burgerlijken Stand). op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Mirjam Andrea, dochter van Jacob Andrea en Catarina Wubbina Renaud. Mirjam is geboren op dinsdag 8 november 1977 te Wormerveer.

Van Klaas en Mirjam zijn vier kinderen bekend:

1  Sophia Gerie Tineke van de Geer ook genaamd Sofie is geboren op woensdag 13 november 2002 te Zaanstad.

2  Petrus Jacob Harrij van de Geer (Peter) is geboren op dinsdag 17 augustus 2004 te Zaandam, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 10 oktober 2004 te Wormerveer door ds. G.P.R. van de Wetering.

3  Judith Maria Neeltje Gerdina van de Geer (Judith) is geboren op maandag 29 mei 2006 te Wormer, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 9 juli 2006 te Wormerveer door G.P.R. van de Wetering.

4  Jesse van de Geer is geboren rond 2014.

XIV-K  Willem Alexander van de Geer (Alexander), zoon van Harrie van de Geer (XIII-O) en Geertruida Nellie Minnesma (Gerie), bloemist-taxichauffeur, is geboren op dinsdag 9 september 1969 te Purmerend, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 2 november 1969 te Wormerveer.

Willem trouwt op donderdag 9 september 1999 te Wormer (het huwelijk werd gesloten door de moeder van de bruidegom in de hoedanigheid van ambtenaar van de Burgerlijken Stand). (is gescheiden in 2005 (OS)) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Rachel Beglinger, dochter van Hans Beglinger en Ans. Rachel is geboren op zaterdag 22 januari 1977 te Amsterdam.

Van Willem en Rachel is een kind bekend:

1  Stefano Johannes van de Geer (Stef) is geboren op vrijdag 9 juli 1999 te Zaanstad.

XIV-L  Maria Elisabeth van de Geer (Marlies), dochter van Harrie van de Geer (XIII-O) en Geertruida Nellie Minnesma (Gerie), ziekenverzorgster, is geboren op vrijdag 14 mei 1971 te Purmerend, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 4 juli 1971 te Wormerveer.

Maria trouwt op vrijdag 2 april 1993 te Wormer (het huwelijk werd gesloten door de moeder van de bruid in de hoedanigheid van ambtenaar van de Burgerlijken Stand). op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Marcus Dominikus Holdener, zoon van Nicolaus Holdener en Maria Margaretha Kaskens. Marcus is geboren op zaterdag 25 maart 1967 te Amsterdam.

Van Marcus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Christiaan Dominick Holdener is geboren op woensdag 12 maart 1997 te Zaanstad.

2  JoŽl Harry Holdener is geboren op vrijdag 16 april 1999 te Zaanstad.

3  Silas Petrus Holdener (Sil) is geboren op zaterdag 28 september 2002 te Zaandam en opgedragen in de Vrije Evangelische Gemeente van Wormerveer.

XIV-M  Jan Willem van de Geer, zoon van Harrie van de Geer (XIII-O) en Geertruida Nellie Minnesma (Gerie), is geboren op vrijdag 20 februari 1976 te Wormerveer, is vrij evangelisch gedoopt op zondag 27 juni 1976 te Wormerveer.

Jan trouwt op maandag 11 augustus 2003 te Wormer (het huwelijk werd gesloten door de moeder van de bruidegom in de hoedanigheid van ambtenaar van de Burgerlijke Stand) op 27-jarige leeftijd met Jedidja Ruth Kuyt.

Van Jan en Jedidja zijn twee kinderen bekend:

1  Abigail van de Geer.

2  Jeanine van de Geer.

XIV-N  Marcel Maas, zoon van Arend Maas (XIII-R) en Nelly van Doorne, is geboren op dinsdag 17 november 1964.

Marcel trouwt op woensdag 23 mei 1990 op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrika uit den Boogaard ook genaamd Rita. Hendrika is geboren op vrijdag 19 februari 1960.

Van Marcel en Hendrika is een kind bekend:

1  Niek Maas is geboren op vrijdag 19 november 1993.

XIV-O  Anja Wakker, dochter van Iede Wakker (XIII-V) en Elisabeth Jacoba Annie Busquet, cheffin textielzaak, is geboren op zaterdag 11 november 1967 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 24 december 1967 te Krommenie.

Anja trouwt op vrijdag 23 februari 1990 te Zaandijk op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Ronaldus Johannes van Veen, zoon van Johannes Maria van Veen en Maria Klazina Kooiman. Ronaldus, electrotechnicus, is geboren op zondag 12 maart 1961 te Amsterdam, is rooms-katholiek gedoopt.

Van Ronaldus en Anja zijn twee kinderen bekend:

1  DaniŽl Johannes van Veen ook genaamd Daniel is geboren op woensdag 8 januari 1992 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 8 maart 1992.

2  Emiel van Veen is geboren op zaterdag 8 februari 1997 te Zaandam.

XIV-P  Ivar Roald Wakker ook genaamd Ivar, zoon van Jan Wakker (XIII-W) en Aafke Koster, part-time interieurverzorger, is geboren op zaterdag 24 oktober 1964 te Krommenie.

Ivar trouwt op vrijdag 20 april 1990 te Zwolle op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Margaretha Rengerdina Oosterbeek, dochter van Jurrien Oosterbeek en Catharina Maria Bernardina Thesing. Margaretha, verpleegkundige, is geboren op dinsdag 7 juni 1966 te Amsterdam.

Van Ivar en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Sven Yannick Wakker is geboren op woensdag 15 september 1993 te Zwolle.

2  Joran Leon Wakker is geboren op woensdag 16 oktober 1996 te Zwolle.

XIV-Q  Margaretha Hillegonda van de Geer, dochter van Jan Gerrit Hendrikus van de Geer (XIII-Y) en Elisabeth Keesen, is geboren op vrijdag 28 augustus 1970.

Margaretha trouwt op maandag 15 januari 1990 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige William Anton Dix. William is geboren op donderdag 20 februari 1964 te Amsterdam.

Van William en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Lethara Dix is geboren op zaterdag 20 oktober 1990 te Hoorn.

2  Kayla Dix is geboren op zondag 19 april 1992 te Bovenkarspel.

3  Devron Dix is geboren op dinsdag 16 augustus 1994 te Bovenkarspel.

XIV-R  Paul Peter Visser ook genaamd Peter, zoon van Willem Visser (XIII-Z) en Johanna Kramer, is geboren op vrijdag 28 oktober 1960 te Den Helder.

Paul trouwt op donderdag 24 juli 1986 te Brisbane op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sue Lamberth. Sue is geboren op zondag 14 januari 1962.

Van Paul en Sue zijn twee kinderen bekend:

1  Matthew Visser is geboren op dinsdag 11 februari 1986 te Brisbane.

2  Cameron Visser is geboren op donderdag 13 oktober 1988 te Brisbane.

Paul trouwt op woensdag 14 juni 1995 te Brisbane op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Leah Hindy, dochter van Steven Hindy en Helen Allis. Leah is geboren op maandag 25 december 1967 te Bathurst.

Van Paul en Leah is een kind bekend:

3  Benjamin Visser is geboren op dinsdag 4 januari 1994 te Brisbane.

XIV-S  Thomas Paulus Francois Penders, zoon van Francois Jozef Penders (XIII-AA) en Hillegonda Kramer, is geboren op woensdag 7 november 1962.

Thomas trouwt op vrijdag 4 oktober 1991 op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Sandy Janssen. Sandy is geboren op vrijdag 19 april 1968 te Maastricht.

Van Thomas en Sandy zijn twee kinderen bekend:

1  Dean Penders is geboren op zaterdag 29 februari 1992.

2  Dylan Penders is geboren op dinsdag 13 december 1994.

XIV-T  Marcus Johannes Gerardus Penders, zoon van Francois Jozef Penders (XIII-AA) en Hillegonda Kramer, is geboren op woensdag 4 augustus 1965.

Marcus trouwt op vrijdag 19 juni 1992 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Manon Lemmens. Manon is geboren op maandag 26 mei 1969 te Maastricht.

Van Marcus en Manon zijn twee kinderen bekend:

1  Rick Penders is geboren rond 1993 te Maastricht.

2  Demi Penders is geboren op dinsdag 21 november 1995 te Maastricht.

XIV-U  Etienne Francois Maria Kramer, zoon van Paul Peter Kramer (XIII-AB) en Hubertina Ariaans, is geboren op woensdag 20 november 1968 te Maastricht.

Etienne begint een relatie rond 1991 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cindy van Veen. Cindy is geboren rond 1970.

Van Etienne en Cindy is een natuurlijk kind bekend:

1  Jordan Kramer is geboren op donderdag 27 augustus 1992 te Maastricht.

XIV-V  Cornelia Christina Kramer (Corine), dochter van drs. Klaas Kramer (XIII-AE) en Hillegonda Christina van de Geer (Gon), juridisch secretaresse, is geboren op zaterdag 3 juni 1967 te Krommenie.

Cornelia trouwt (kerk) (Grieks-Orthodox) op zaterdag 30 september 1995 te Nikea/Neapolis (huwelijksgetuige was Christos Christodoulou) (is gescheiden op maandag 16 oktober 2006 te Den Haag akte nr. 4V3300) op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Evangelos Beis (Vagelis) ook genaamd Vagelis, zoon van Theodorus Beis en Sophia Siemos. Evangelos, goudsmid, is geboren op donderdag 26 november 1970 te Athene.

Van Evangelos en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Sophia Christina Beis (Sophia) ook genaamd Sophia is geboren op zondag 12 januari 1997 te Athene, is Grieks-Orthodox gedoopt op zondag 7 september 1997 te Nikea/Neapolis (doopgetuige was Christos Christodoulou).

2  Nikolaos Lambros Beis is geboren op maandag 19 oktober 1998 te Athene, is Grieks-Orthodox gedoopt op maandag 12 april 1999 te Athene (doopgetuige was Tassos Panagiotopoulos).

Cornelia trouwt op donderdag 29 september 2011 te Leeuwarden (is gescheiden op woensdag 2 maart 2016 te Leeuwarden) op 44-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Bouke Jozef Bernardus Altenburg (Bouke), zoon van Bauke Altenburg en Gerda Aleida Johanna Jongbloed (Gerrie). Bouke is geboren op zondag 17 januari 1965 te Leeuwarden.

Cornelia begint een relatie op maandag 1 april 2019 op 51-jarige leeftijd (3) met de 56-jarige Robert Drenth (Rob). Robert is geboren op donderdag 17 januari 1963 te Groningen.

XIV-W  Jan Joost Kramer (Joost) ook genaamd Joost, zoon van drs. Klaas Kramer (XIII-AE) en Hillegonda Christina van de Geer (Gon), organisator studentenuitwisselingen, account-manager en zelfstandig ondernemer, is geboren op woensdag 21 januari 1970 te Deventer.

Jan begint een relatie in november 2011 op 41-jarige leeftijd met de 34-jarige Marjet Rutten, dochter van Paul Jozeph Marie Rutten en Martha Genoveva Jeanette Marie van Gorp (Marth). Marjet, trendwatcher (over innovatier in de bouw), is geboren op maandag 25 juli 1977 te Berlicum.

Marjet is actief in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Zij volgt de trends en ontwikkelingen in die sector en gebruikt de kennis als marketeer, innovator, trendwatcher, workshopbegeleleider, spreker en adviseur. Tevens publiceert zij columns en artikelen. Zij is vanaf 1996 werkzaam in de branche en oprichter van BouwKennis en BauInfoConsult.
In 2010 gaf zij het boek 'Van Yab Yum naar Dim Sum, uitdagende visies voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 2025' uit. In 2011 verscheen haar boek 'Van weerstand naar transparant; over het nut en het gebruik van internet en social media in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Sinds januari 2012 maakt zij onderdeel uit van het Bouwteam. Het Bouwteam is door minister Spies ingesteld om te komen tot een Toekomstagenda bouw.

Van Jan en Marjet zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Kees Jan Joostsz Kramer is geboren op zaterdag 9 juni 2012 te Gorinchem.

2  Bart Kramer is geboren op zondag 1 september 2013 te Gorinchem.

XIV-X  Nelly Reitsma (Nel), dochter van Reinder Reitsma (Rein) (XIII-AF) en Magdalena van de Geer (Mag), onderwijzeres, is geboren op vrijdag 3 januari 1969 te Krommenie, is gereformeerd gedoopt op zondag 19 januari 1969 te Krommenie.

Nelly trouwt op donderdag 8 oktober 1992 te Ede op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Cornelis de Waal, zoon van Herman Cornelis de Waal en Cornelia Voet. Jacob is geboren op zondag 10 november 1968 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 8 december 1968 te Krommenie.

Van Jacob en Nelly zijn vier kinderen bekend:

1  Thomas Abel de Waal (Thom) ook genaamd Thom is geboren op vrijdag 13 juni 1997 te Ede.

2  Stijn Jacob de Waal is geboren op vrijdag 28 mei 1999 te Ede.

3  Daan Lucas de Waal is geboren op zondag 16 juni 2002 te Eindhoven.

4  Jesse de Waal is geboren op zondag 20 februari 2005 te Eindhoven.

XIV-Y  Tjeerd Reitsma, zoon van Reinder Reitsma (Rein) (XIII-AF) en Magdalena van de Geer (Mag), zelfstandig ondernemer (timmerbedrijf), is geboren op zaterdag 21 maart 1970 te Zaandam, is gereformeerd gedoopt op zondag 12 april 1970 te Krommenie.

Tjeerd begint een relatie op vrijdag 1 september 2000 op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Agatha Margaretha Rozemeijer (Sandra), dochter van Nico Rozemeijer en Ans van der Hoorn. Agatha is geboren op vrijdag 12 november 1971 te Krommenie.

Van Tjeerd en Agatha is een natuurlijk kind bekend:

1  Esra Reitsma is geboren op dinsdag 12 februari 2008 te Zaandam.

XIV-Z  Annemarie Reitsma, dochter van Reinder Reitsma (Rein) (XIII-AF) en Magdalena van de Geer (Mag), is geboren op donderdag 7 augustus 1975 te Zaandam, is Ned.Ger. gedoopt op zondag 24 augustus 1975 te Krommenie.

Annemarie trouwt in mei 2009, begint een relatie in december 2006 op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Remko Muller, zoon van Kornelis Muller en Aaltje Boltendal. Remko, beroepsmilitair, is geboren op zondag 15 mei 1977 te Alkmaar.

Van Remko en Annemarie is een kind bekend:

1  Job Muller is geboren op maandag 14 februari 2011 te Heerenveen.

XIV-AA  Koen Bakker, zoon van Abraham Trompsz Bakker (Bram) (XIII-AG) en Nellie van de Geer (Nel), bouwkundige, is geboren op zaterdag 24 juli 1971 te Wormerveer, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 8 augustus 1971 te Krommenie.

Koen trouwt op vrijdag 8 juni 2001 te Hattem op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Nienke Plantinga, dochter van Grietzen Plantinga en Sijke Boonstra. Nienke, medewerker Personeel en Organisatie, is geboren op donderdag 25 augustus 1977 te Hattem.

Van Koen en Nienke zijn drie kinderen bekend:

1  Emma Bakker is geboren op zondag 2 mei 2004 te Groningen.

2  Zara Bakker is geboren op zondag 19 maart 2006 te Grijpskerk.

3  Quincy Bakker is geboren op zondag 29 juni 2008 te Grijpskerk (of geboren in Groningen).

XIV-AB  Jasper Bakker, zoon van Abraham Trompsz Bakker (Bram) (XIII-AG) en Nellie van de Geer (Nel), is geboren op maandag 29 januari 1973 te Zaandam, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 11 februari 1973 te Krommenie.

Jasper trouwt op woensdag 24 mei 2000 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Karen van Beilen, dochter van Derk van Beilen (Dirk) en Willemijntje Valstar (Wilma). Karen is geboren op zaterdag 14 november 1970 te Rotterdam.

Van Jasper en Karen zijn twee kinderen bekend:

1  Ids Bakker is geboren op vrijdag 12 april 2002 te Rotterdam.

2  Ole Bakker is geboren op woensdag 20 oktober 2004 te Rotterdam.

XIV-AC  Joris Bakker, zoon van Abraham Trompsz Bakker (Bram) (XIII-AG) en Nellie van de Geer (Nel), is geboren op dinsdag 1 juli 1975 te Zaandam, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 13 juli 1975 te Krommenie.

Joris was gehuwd met Patricia Klaus, dochter van Jan Klaus en Anke Koning.

Van Joris en Patricia is een kind bekend:

1  Sophia Bakker is geboren op dinsdag 18 april 2017.

XIV-AD  Judith Bakker, dochter van Abraham Trompsz Bakker (Bram) (XIII-AG) en Nellie van de Geer (Nel), is geboren op vrijdag 12 januari 1979 te Zaanstad, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 4 februari 1979 te Krommenie.

Judith trouwt op vrijdag 27 juli 2001 te Heerenveen (is gescheiden in maart 2006 te Heerenveen) op 22-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Marcus Hubertus Gerardus Schuiling (Marc). Marcus is geboren op maandag 30 december 1963 te Olst, is rooms-katholiek gedoopt op maandag 30 december 1963.

Van Marcus en Judith zijn twee kinderen bekend:

1  Bram Schuiling is geboren op dinsdag 4 december 2001 te Den Haag, is ned. gereformeerd gedoopt op zondag 30 mei 2004 te Heerenveen (in de Goede Herder Kerk).

2  Dirk Schuiling is geboren op zondag 6 juli 2003 te Drachten (Smallingerland FR), is ned. gereformeerd gedoopt te Heerenveen (in de Goede Herder Kerk).

Judith trouwt op donderdag 18 december 2008 te Heerenveen op 29-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Sander Weerd. Sander is geboren op dinsdag 2 september 1975.

Van Sander en Judith is een kind bekend:

3  Teun Weerd is geboren op dinsdag 23 juni 2009 te Heerenveen.

XIV-AE  Tromp Bakker, zoon van Abraham Trompsz Bakker (Bram) (XIII-AG) en Nellie van de Geer (Nel), is geboren op vrijdag 19 augustus 1983 te Heerenveen (Schoterland FR), is Ned.Ger. gedoopt op zondag 4 september 1983 te Heerenveen (Schoterland FR).

Tromp trouwt op vrijdag 1 september 2006 te Heerenveen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Marit Miranda Zeeders (Marit), kind van Jan Zeeders en Anita Christina Last. Marit is geboren op dinsdag 12 mei 1981 te Harlingen FR.

Van Tromp en Marit zijn twee kinderen bekend:

1  Sandra Eva Bakker (Sanne) is geboren op donderdag 8 november 2007 te Heerenveen, is gedoopt op zondag 16 december 2007 te Heerenveen.

2  Hidde Bakker is geboren op vrijdag 2 april 2010 te Heerenveen.

XIV-AF  Bart van de Geer, zoon van Jan van de Geer (XIII-AH) en Wilma de Haan, is geboren op dinsdag 11 juli 1972 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 30 juli 1972 te Krommenie.

Bart trouwt op donderdag 1 oktober 1998 te Kampen op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Marie Ellen de Jong, dochter van Paulus Marie de Jong en Jantje Groen. Marie is geboren op zaterdag 29 april 1978 te Emmeloord.

Van Bart en Marie zijn drie kinderen bekend:

1  JoŽl Jan van de Geer is geboren op woensdag 20 juli 2005 te Emmeloord.

2  DaniŽl Bart van de Geer (DaniŽl) is geboren op dinsdag 3 april 2007 te Emmeloord.

3  Boaz Jan-Paul van de Geer is geboren op dinsdag 23 februari 2010 te Emmeloord.

XIV-AG  Barbara van de Geer, dochter van Jan van de Geer (XIII-AH) en Wilma de Haan, is geboren op maandag 24 juni 1974 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 7 juli 1974 te Krommenie.

Barbara trouwt op donderdag 16 september 2004 te Zwolle op 30-jarige leeftijd (1) met Fiorella Westra.

Barbara begint een relatie na 2005 op minstens 31-jarige leeftijd (2) met de minstens 45-jarige Anja Prins. Anja is geboren in 1960 (OS).

Van Barbara is een kind bekend:

1  Seb Amado van de Geer is geboren op vrijdag 1 april 2011.

XIV-AH  Ernst van de Geer, zoon van Jan van de Geer (XIII-AH) en Wilma de Haan, is geboren op zaterdag 10 juni 1978 te Wormerveer, is Nederlands Gereformeerde Kerk gedoopt op zondag 25 juni 1978 te Krommenie.

Ernst trouwt op donderdag 1 september 2005 te Emmeloord op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Esther Tamara Lemson (Esther), dochter van Leendert Jacobus Lemson en Eva Sofia Ploeg. Esther is geboren op dinsdag 14 juni 1977 te Groningen.

Van Ernst en Esther zijn twee kinderen bekend:

1  Ernst Jacobus Jan van de Geer (Ernst-Jan) is geboren op vrijdag 13 april 2007 te Zwolle.

2  Leendert Marinus Jan van de Geer (Leendert) is geboren op zondag 20 september 2009 te Zwolle.

XIV-AI  Doortje Verschoor, dochter van Tijs Verschoor (XIII-AI) en Catharina van de Geer (Tiek), is geboren op vrijdag 28 februari 1975 te Wormerveer.

Doortje trouwt op zaterdag 21 juli 2001 te Valkenburg (L.) (is gescheiden in 2005 (OS)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Bruno Driessen, zoon van Ronald Driessen en Marguerite .......... Bruno is geboren op zaterdag 10 februari 1962 te 's-Gravenhage.

Van Bruno en Doortje is een kind bekend:

1  Gijs Roland Driessen is geboren op dinsdag 27 november 2001 te Den Haag.

Doortje begint een relatie in juli 2003 op 28-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Carl Scheffer, zoon van Andries Scheffer en Jannie Eerhard. Carl is geboren op donderdag 5 juni 1969 te Lemmer.

Van Carl en Doortje is een natuurlijk kind bekend:

2  Famke Jannie Scheffer is geboren op woensdag 26 april 2006.

XIV-AJ  Matthijs Verschoor, zoon van Tijs Verschoor (XIII-AI) en Catharina van de Geer (Tiek), is geboren op maandag 12 juli 1976 te Wormerveer.

Matthijs trouwt op vrijdag 27 januari 2006 te West-Terschelling (Sandra was de gescheiden echtgenote van N.N.) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Sandra de Jong, dochter van Hennie de Jong en Lucia Oosterveld. Sandra is geboren op vrijdag 3 mei 1974 te Terschelling.

Sandra was eerder gehuwd (1) met Albert Peters.<663>

Van Matthijs en Sandra is een kind bekend:

1  Doortje Verschoor is geboren op woensdag 22 maart 2006 te Sneek.

XIV-AK  Mirjam Verschoor, dochter van Tijs Verschoor (XIII-AI) en Catharina van de Geer (Tiek), is geboren op dinsdag 27 februari 1979 te Lemmer.

Mirjam trouwt op vrijdag 27 april 2007 te Lemsterland op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Matthys Kuipers, zoon van Harry Kuipers en Aaltje .......... Matthys is geboren op zondag 11 februari 1979 te Lemmer.

Van Matthys en Mirjam zijn twee kinderen bekend:

1  Benthe Kuipers is geboren op vrijdag 2 mei 2008 te Heerenveen.

2  Pelle Kuipers is geboren op vrijdag 21 mei 2010.

XIV-AL  Jaap van de Geer, zoon van Johan Godfried van de Geer (Hans) (XIII-AJ) en Akke ten Wolde, is geboren op vrijdag 14 september 1973 te Zaanstad.

Jaap trouwt op woensdag 24 maart 1999 te Amsterdam (is gescheiden in 2006) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Susan Helouise Arnon, dochter van Clarles Reinier Arnon en Christina Repta. Susan is geboren op zondag 7 november 1971 te Amsterdam.

Van Jaap en Susan zijn twee kinderen bekend:

1  Nova van de Geer is geboren op zaterdag 11 augustus 2001 te Amsterdam.

2  Sara van de Geer is geboren op donderdag 12 februari 2004 te Amsterdam.

XIV-AM  Gerdien van de Geer, dochter van Johan Godfried van de Geer (Hans) (XIII-AJ) en Akke ten Wolde, is geboren op zaterdag 5 juli 1975 te Zaanstad.

Gerdien trouwt op dinsdag 21 maart 2006 te Zaanstad op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Hamid Abassabadi, zoon van Esaqh Abassabadi en Fatimah Bayati. Hamid, loodgieter, is geboren op donderdag 24 juni 1971 te Teheran.

Van Hamid en Gerdien zijn drie kinderen bekend:

1  Reza Abasabadi is geboren op vrijdag 12 september 2003 te Zaanstad.

2  Jonas Isac Abassabadi (Jonas) is geboren op maandag 15 augustus 2005 te Zaanstad.

3  Leah Abassabadi is geboren op zaterdag 19 april 2014 te Zaandam.

XIV-AN  Anne van de Geer, kind van Johan Godfried van de Geer (Hans) (XIII-AJ) en Akke ten Wolde, is geboren op zondag 7 juni 1987 te Heemskerk.

Anne begint een relatie in januari 2016 op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Menno Paul Hooijenga (Menno), zoon van Jacob Tamme Hooyenga en Maria Johanna de Koning (Marjan). Menno is geboren op donderdag 24 mei 1984 te Alkmaar.

Van Anne en Menno is een natuurlijk kind bekend:

1  Tijn Johan Hooijenga (Tijn) is geboren op donderdag 13 januari 2022 te Beverwijk.

XIV-AO  Marianne Stuurman (de Jong), dochter van Jaap de Jong (XIII-AL) en Ank Duijs.

Van Marianne en een onbekende man zijn drie kinderen bekend:

1  Stuurman.

2  Stuurman.

3  Stuurman.

XIV-AP  Johan Duijs, zoon van Jan Duijs (XIII-AM) en Carla Kruijt, is geboren op woensdag 7 juli 1965 te Zaandam.

Johan trouwt op maandag 20 augustus 1990 te Elburg op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Nicole Zwart, dochter van Richard Breurken en Adriana Theodora van Dooren. Nicole is geboren op zaterdag 14 oktober 1961 te Amsterdam.

Van Johan en Nicole zijn twee kinderen bekend:

1  Joey Duijs is geboren op zaterdag 21 december 1991 te Kampen.

2  Rochella Paulina Duijs is geboren op vrijdag 7 oktober 1994 te Elburg.

XIV-AQ  Peter Duijs, zoon van Jan Duijs (XIII-AM) en Carla Kruijt, is geboren op donderdag 9 april 1970 te Zaandam.

Peter trouwt op vrijdag 27 juni 1997 te Zaandijk op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Yvonne Julia Meester, dochter van Julius Meester en Alida Cornelia Catharina Homma. Yvonne is geboren op donderdag 26 februari 1970 te Zaandam.

Van Peter en Yvonne is een kind bekend:

1  Mitchel Julius Jan Duijs is geboren op zaterdag 5 september 1992 te Zaandam.

XIV-AR  Dick Hendrik Cornelis Bluijs, zoon van Hendrik Cornelis Bluijs (XIII-AN) en Cora Duijs, is geboren op zondag 14 juli 1968.

Dick trouwt op donderdag 28 maart 1991 op 22-jarige leeftijd met Christa van Buuren.

Van Dick en Christa zijn twee kinderen bekend:

1  Robin Bluijs is geboren op zondag 8 december 1996.

2  Chantal Bluijs is geboren op zondag 8 december 1996.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 28 januari 2022 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Dr. Leo A.M. van der Geer, Corso Marconi 91, 18014 OSPEDALETTI.

1)  Zie bijlage VI

2)  Zie bijlage XII

3)  Zie bijlage VI

4)  Zie bijlage VIII

5)  Zie bijlage VII

6)  Zie bijlage X

7)  Zie bijlage XXXII

8)  Zie bijlage IV

9)  Zie bijlage XXXVI

10)  Zie bijlage XLV

11)  Zie bijlage LII

12)  Zie bijlage LXI

13)  Zie bijlage LXII

14)  Zie bijlage LXVIII

15)  Zie bijlage LXIX

16)  Zie bijlage LXVIII

17)  Zie bijlage X

18)  Zie bijlage XVI

19)  Zie bijlage XV

20)  Zie bijlage XVIII

21)  Zie bijlage XIX (bladzijde 1,6v)

22)  Pieter Janse van de Geer, zie II-B.

23)  Zie bijlage XIII

24)  Zie bijlage X

25)  Zie bijlage XXII

26)  Dirck Janse van de Geer, zie II-A.

27)  Zie bijlage LIV

28)  Zie bijlage XVII

29)  Zie bijlage XIX (bladzijde 1,7)

30)  Zie bijlage XX

31)  Zie bijlage XLIX

32)  Zie bijlage XXII

33)  Annichje trouwt in 1641 te Nieuwveen en wel vermoedelijk einde 1641, nadat de erfenis van haar overleden man Pieter Janse van de Geer was afgehandeld (zie voor vermelding naam 2e echtgenote ORA, Nwv. van 24.8.1659). met Jan.

34)  Zie bijlage LVIII

35)  Zie bijlage XXVI (bladzijde 5)

36)  Zie bijlage XL (bladzijde 2)

37)  Jan Gerritse Krook ook genaamd Crook en Croock. Jan, schepen, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1580, is overleden voor zondag 24 augustus 1659. Jan is schepen op dinsdag 24 april 1646. Jan wordt vermeld op maandag 19 april 1655 als bemiddelaar. Jan werd hoogstens 79 jaar.

38)  Zie bijlage XI

39)  Zie bijlage XIV

40)  Zie bijlage XXII

41)  Zie bijlage LXXV

42)  Zie bijlage XL (bladzijde 3)

43)  Zie bijlage XLVII

44)  Zie bijlage L

45)  Zie bijlage LIII

46)  Zie bijlage LVI

47)  Zie bijlage LIX

48)  Zie bijlage LXIII

49)  Neeltgen Jansdr. Neeltgen is geboren rond 1600. Neeltgen koopt op vrijdag 2 mei 1642 te Nieuwveen als weduwe van Zaliger Cornelis Thonisse de 'geregte helfte'van twee huisjres en erfen in Nieuwveen, aldus de Oud Rechterlijke Arcieven van Nieuwveen..

50)  Cornelis Thonisse, zoon van Thonis Jansse en Duijffgen Hendricks. Cornelis, schepen, wonende te Calslagen, is geboren rond 1585, is overleden na donderdag 6 oktober 1639. Cornelis is schepen op maandag 7 november 1639 te Uitterbuurt aldus de Oud Recht. Archieven van Nieuwveen 1, p. 104.. Cornelis is schepen op woensdag 23 november 1639 te Uitterbuurt aldus de Oud Rechterl. Arch. Nieuwveen 1, blz.101-105.. Cornelis is schepen op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen aldus de Oud Rechterlijke Archieven van Nieuwveen.. Cornelis werd minstens 54 jaar. Cornelis was gehuwd met Neeltgen Jansdr.

51)  Zie bijlage LXXV

52)  Zie bijlage XLVIII

53)  Zie bijlage LIV

54)  Dirck Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (III-C) en Marrighe Jacobs Maet. Dirck is nederduits-gereformeerd gedoopt in juli 1650 te Nieuwveen (doopgetuige waren Thomas Pieterse van de Geer (zie II-B.6) en Apollonia Dircks van de Geer (zie III-A)), is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen dit blijkt uit een Verkoopacte van Marritje Jans Jongens cs., hierin worden zijn zussen en broers genoemd, hijzelf echter ontbreekt (zie: ORA, Nwv. van 7.12.1680).. Dirck wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn vader. Dirck wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn grootmoeder. Dirck werd hoogstens 30 jaar en 5 maanden.

55)  Zie bijlage XLVIII

56)  Zie bijlage XCVI

57)  Zie bijlage XLVIII

58)  Zie bijlage LIV

59)  Zie bijlage LXXIII

60)  Zie bijlage LXXV

61)  Zie bijlage LXXVII

62)  Zie bijlage LXXIX

63)  Zie bijlage LXXX

64)  Zie bijlage LXXXIII

65)  Zie bijlage LXXXIII

66)  Zie bijlage LXXXIII

67)  Zie bijlage II

68)  Zie bijlage II

69)  Zie bijlage LXXXV

70)  Zie bijlage LXXXVIII

71)  Zie bijlage II

72)  Zie bijlage XCIII

73)  Zie bijlage XCII

74)  Zie bijlage XCIV

75)  Zie bijlage XCV

76)  Zie bijlage XCVI

77)  Jacob trouwt te Nieuwveen, trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 30 april 1679 met Immetje.

78)  Immetje Anthonis van Swieten ook genaamd Immetje Theunis of Thomas, dochter van Anthonis van Swieten. Immetje, wonende te Hoek van 't Blocklandt en de Nieuweveenschen Dijk, is geboren rond 1645 en afkomstig uit Nieuwveen, is overleden op maandag 13 oktober 1721 te Nieuwveen (in 't Blocklandt), aldus ONA (J. v. Dorp) van 4.2.1722. Immetje werd ongeveer 76 jaar. Opvallend is dat zij in de 'Aantekeningen door dhr. Regt van kerkelijke huwelijken (nederduits-gereformeerd) in Nieuwveen' bij haar trouwen met Jacob Janse van de Geer te boek staat als Immetje THEUNIS van Swieten j.d. van Nieuwveen wonend in het Blokland. Opmerkelijk is dat we daarna het patroniem Theunis niet meer tegenkomen, haar naam is voortaan: Immetje T(H)OMAS (van Swieten/Zwieten). Wat verder opvalt is, dat in geen enkel testament familie van haar kant genoemd wordt. In een testament van 3.7.1698, dat zij samen met haar man opmaakt, wordt wel haar dienstmaagd Maria Cornelis nadrukkelijk bedacht, tevens wordt vermeld dat ze 'doofagtig' is.

79)  Jacob Janse van de Geer, zoon van Jan Pieterse van de Geer (III-C) en Marrighe Jacobs Maet. Jacob, winkelier, wonende te Nieuwveen (Hoek van 't Blocklandt en Nieuweveenschen Dijk), is geboren in 1648 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van zijn vader op 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden op maandag 26 januari 1722 te Nieuwveen (in 't Blocklandt). Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 als erfgenaam van zijn vader. Jacob wordt vermeld op vrijdag 4 juli 1659 als erfgenaam van zijn grootmoeder van vaderszijde. Jacob koopt op maandag 29 januari 1674 te Nieuwveen een tweetal veenakkertjes in de Oosterpolder voor 300 g.. Jacob is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen. Jacob wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen als erfgenaam van zijn overleden oom Heijndrick Pieterse van de Geer. Jacob koopt op donderdag 28 januari 1683 te Nieuwveen in 't Nieuweveenschen Blocklandt voor 275 gulden een huis en erf met de ernaast gelegen akkertjes. Jacob koopt op zaterdag 26 augustus 1684 te in het Gerecht van Uithoorn een tuin met twee akkertjes in de polder van Blocklant. Jacob verkoopt op dinsdag 4 september 1685 te Nieuwveen voor 15 - 50 g. een veenakker in de Oosterpolder en enige veenakkertjes in de Ban van Calslagen. Jacob is schepen voor 1690 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 6 mei 1690 te Nieuwveen. Jacob heeft een testament gemaakt op zaterdag 6 mei 1690. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1694 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 14 mei 1695 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 25 mei 1697 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 10 mei 1698 te Nieuwveen. Jacob heeft een testament gemaakt op donderdag 3 juli 1698 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 29 mei 1700 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 7 mei 1701 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zaterdag 3 mei 1704 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zondag 24 mei 1705 te Nieuwveen. Jacob is kerkmeester op zondag 24 mei 1705 te Nieuwveen. Jacob is schepen op donderdag 21 januari 1706 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 29 mei 1706 te Nieuwveen. Jacob is schepen op donderdag 17 mei 1708 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 11 mei 1709 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 31 mei 1710 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 16 mei 1711 te Nieuwveen. Jacob is schepen op zaterdag 7 mei 1712 te Nieuwveen. Jacob is doopgetuige van Pieter Janse van de Geer op woensdag 15 januari 1716 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 20 mei 1719 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 21 maart 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 11 mei 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 1 augustus 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 24 oktober 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op zaterdag 23 november 1720 te Nieuwveen. Jacob is ambachtsbewaarder op donderdag 7 augustus 1721 te Nieuwveen. Jacob wordt vermeld als erflater op woensdag 4 februari 1722 te Nieuwveen (Uit de inventaris en boedelscheiding na overlijden van Jacob en zijn vrouw Immetje blijkt, dat zij o.a.nalaten een huis, erf en schuur in het Hol in 't. Blokland. Het gaat om een groot huis met kamwinkel, voorhuis, keuken, kamer, achterhuis, zolder; voorts nog een klein huisje ernaast, schuur met zolder en werf). Jacob werd 74 jaar. Jacob was gehuwd met Immetje Anthonis van Swieten.

80)  Zie bijlage XLVIII

81)  Zie bijlage XCVI

82)  Zie bijlage XLVIII

83)  Zie bijlage LIV

84)  Zie bijlage LXXV

85)  Zie bijlage LXXXIII

86)  Adriana Jans van de Geer ook genaamd Ariaen en Ariaentje, dochter van Jan Pieterse van de Geer (III-C) en Marrighe Jacobs Maet. Adriana is geboren in 1643 te Nieuwveen, zo blijkt uit de boedelscheiding van haar vader van 4.5.1657, is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na 1690 te Nieuwveen en in ieder geval voor 4.2.1722, omdat zij in de afhandeling van het testament van haar broer Jacob niet meer genoemd wordt.. Adriana wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen als erfgenaam van haar vader (haar komt toe op 22-jarige leeftijd de helft van 425 car. gulden, de andere helft komt een jaar later vrij; tevens zal ze ontvangen een zilveren ketting, "tuijcen" en een uitzet).. Adriana wordt vermeld op woensdag 4 juni 1659 te Nieuwveen als erfgenaam van haar grootmoeder Annichje Thomas (samen met haar zus en broers ontvangt ze t.z.t. een stuk land in de Uitterbuurt van 950 r., vermindert met een schuld aan oom Arijen van 40 g. en aan oom Bonefaas voor 280 g.). Adriana is doopgetuige van Jan Pieterse van de Geer op zondag 18 augustus 1675 te Nieuwveen. Adriana wordt vermeld op zaterdag 7 december 1680 als erfgename van haar oom Heijndrick. Adriana wordt vermeld op zaterdag 6 mei 1690 te Nieuwveen als erfgename van haar broer Jacob (zij wordt zij bedacht met een legaat van 100 gulden).. Adriana werd minstens 47 jaar.

87)  Zie bijlage XLVIII

88)  Heijndrick wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen met Pieter (zie IV-C).

89)  Pieter Janse van de Geer, zie IV-C.

90)  Apollonia Jans van de Geer, zie IV-B.

91)  Zie bijlage LXXV

92)  Zie bijlage LXVI

93)  Marritje Arijen van de Geer, dochter van Arijen Pieterse van de Geer (III-D) en Aeffgen Cornelis Scheepmacker. Marritje is geboren in 1657 aldus WA, Nieuwveen van 15.7.1665., is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen, omdat haar naam ontbreekt temidden van de andere broers en zussen bij de afhandeling v.d. erfenis van haar oom Heijndrick van de Geer. Marritje wordt vermeld op woensdag 15 juli 1665 als erfgename. Marritje werd hoogstens 23 jaar.

94)  Jan Arijense van de Geer, zie IV-F.

95)  Zie bijlage LXXV

96)  Zie bijlage XXXVII (bladzijde 1)

97)  Zie bijlage XXXIX

98)  Zie bijlage XLIX

99)  Zie bijlage LXXI

100)  Zie bijlage XLI

101)  Zie bijlage XLIX

102)  Zie bijlage LV

103)  Zie bijlage LVII

104)  Zie bijlage LIX

105)  Cornelis Thonisse, zie noot 49.

106)  Zie bijlage LXXXI

107)  Adriaan Anthonisse van Gaijlwijk ook genaamd Arij, zoon van Antonisse van Gaijlwijk. Adriaan, bakker en schepen, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1620 (OS), is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden na vrijdag 22 april 1689. Adriaan werd minstens 69 jaar.

108)  Zie bijlage XLIX

109)  Zie bijlage XXII

110)  Cornelis Thonisse, zie noot 49.

111)  Zie bijlage XIX (bladzijde 1,4)

112)  Zie bijlage XXIX

113)  Zie bijlage XXXI

114)  Zie bijlage XXX

115)  Zie bijlage LXVII

116)  Jan Dirckse van de Geer, zie III-B.

117)  Zie bijlage XXIX

118)  Zie bijlage XX

119)  Zie bijlage XXI

120)  Zie bijlage XXII (bladzijde 4)

121)  Zie bijlage XXIII

122)  Zie bijlage XXVII (bladzijde 6)

123)  Zie bijlage XXVIII

124)  Zie bijlage LXVII

125)  Zie bijlage LXVII

126)  Zie bijlage LXVII

127)  Zie bijlage XXXIV (bladzijde 135v)

128)  Zie bijlage XX

129)  Zie bijlage XXI

130)  Zie bijlage XXIV

131)  Zie bijlage XXVIII

132)  Zie bijlage XIX

133)  Jan is voogd op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen met Cornelis.

134)  Zie bijlage XIX (bladzijde 6)

135)  Cornelis Maertense, zoon van Maerten N.N.. Cornelis is geboren rond 1580, is overleden na 1640. Cornelis wordt vermeld op maandag 19 november 1640 als verkoper. Cornelis werd minstens 60 jaar. In een 'Lijst van weerbare mannen van Rijnland van 14.1. 1599 van boven de 18 en beneden 60 jaar' (OAR, Leiden) komen we deze naam tegen. Cornelis was gehuwd met N.N..

136)  Zie bijlage XIX

137)  Jan is voogd op maandag 19 november 1640 te Nieuwveen met Jan.

138)  Zie bijlage XIX

139)  Zie bijlage X

140)  Jan Willemse van de Geer ook genaamd Jan Willemse (van der Gheer), zoon van Willem Dirckse (van der Gheer). Jan, ambachtsbewaarder, wonende te Nieuwveen, is geboren rond 1570, is overleden na maandag 19 november 1640 te Nieuwveen, dit op grond van het gegeven dat hij op die datum als voogd voorkomt in de Boedelscheiding van zijn achterneef Dirck Janse van de Geer. Jan Willemse (van der Gheer) is in 1623 belastingplichtig voor 20 gulden. Jan werd minstens 70 jaar.

141)  Apollonia Dircks van de Geer, zie III-A.

142)  Zie bijlage LXVII

143)  Zie bijlage LXVII

144)  Zie bijlage XXXV

145)  Zie bijlage XIII

146)  Zie bijlage XIV

147)  Zie bijlage XXXIII

148)  Zie bijlage IX

149)  Zie bijlage XLVIII

150)  Zie bijlage XXXVIII

151)  Zie bijlage XLVI

152)  Zie bijlage XLV

153)  Marrighe trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zondag 11 maart 1657 te Nieuwveen met Cornelis.

154)  Apollonia Gerrits ook genaamd Apolleunie. Apollonia is geboren rond 1620.

155)  Cornelis Meertense. Cornelis is geboren rond 1620, is nederduits-gereformeerd gedoopt. Cornelis was eerder gehuwd (1) met Apollonia Gerrits.

156)  Zie bijlage XLVIII

157)  Zie bijlage XLVIII

158)  Zie bijlage XCVI

159)  Zie bijlage XLVIII

160)  Zie bijlage LIV

161)  Zie bijlage LXXV

162)  Zie bijlage LXXXIII

163)  Zie bijlage XXII

164)  Zie bijlage LXXV

165)  Zie bijlage XL (bladzijde 3)

166)  Zie bijlage XLVII

167)  Zie bijlage L

168)  Zie bijlage LIII

169)  Zie bijlage LVI

170)  Zie bijlage LIX

171)  Zie bijlage LXIII

172)  Heijndrick trouwt rond 1645 met Marrichje (zie II-B.3).

173)  Marrichje Jans Jongens, zie II-B.3.

174)  Heijndrick Pieterse van de Geer ook genaamd Henrick, zoon van Pieter Janse van de Geer (II-B) en Annichje Thonis. Heijndrick, wonende te in 't Nieuweveenschen Blocklandt, is geboren rond 1612 te Nieuwveen (gebaseerd op het gegeven dat hij in 1641 nog onder voogdij staat; het voogdijschap werd ingesteld tot uiterlijk 30 jaar)., is nederduits-gereformeerd gedoopt, is overleden voor zaterdag 7 december 1680 te Nieuwveen. Heijndrick koopt op maandag 19 april 1655 de kleren die de kinderen v.z. broer Arijen toebehoren. Heijndrick is schepen op woensdag 3 mei 1656. Heijndrick verkoopt op maandag 15 april 1658 te Nieuwveen enkele veenakkers met schuur voor 360 gulden. Heijndrick koopt op vrijdag 25 april 1659 te Nieuwveen een huis en erf voor 650 gulden. Heijndrick verkoopt op donderdag 14 augustus 1659 te Nieuwveen-Uitterbuurt als vertegenwoordiger v.d. erfg. v.z. moeder een reeks akkers voor 200 gulden. Heijndrick verkoopt op zondag 24 augustus 1659 te Nieuwveen samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder Annigje Thonis 3 veenakkers met een teeltuin voor 240 gulden. Heijndrick verkoopt op donderdag 11 september 1659 te Nieuwveen samen met zijn broer Dirck mede t.b.v. de andere erfgenamen v.z. moeder een huis en erf voor 300 gulden. Heijndrick verkoopt op vrijdag 5 mei 1662 te Nieuwveen aan zijn broer Bonefaas een huis en erf in 't Nieuweveensche Blockland voor 500 gulden. Heijndrick is doopgetuige van Annetje Bonefaasse van de Geer op zondag 20 november 1667 te Nieuwveen. Heijndrick is doopgetuige van Anna Pieters van de Geer op zondag 28 april 1669 te Nieuwveen. Heijndrick werd hoogstens 68 jaar. In een testament, dat hij samen met zijn vrouw Marrichje Jans Jongens laat opmaken bij notaris Ant. Jans van Veen op 17.10.1657 in Gouda worden als erfgenamen bedacht: Machteltje Ariens (dochter van zijn broer Arijen Pieterse van de Geer en vernoemd naar de moeder van moederszijde), Annichje Thomas (zijn moeder), Dirck Pieterse, Bonefaas Pieterse, Arijen Pieterse (broers van de erflater), Thonis Janse en Cornelis Janse Jongens (broers van de erflaatster) en de (andere) nagelaten kinderen van Jonge Marrigje Jans Jongens (zuster van de erflaatster en echtgenote van Arijen Pieterse van de Geer). Tenslotte blijkt uit voornoemd testament, dat zij wonen in Het Nieuweveensche Blocklandt, hetgeen we moeten zoeken tussen Nieuwveen en de Drecht; de grens ten oosten werd gevormd door de Kromme Mijdrecht. De naam Blocklandt (Blokland) is vermoedelijk afgeleid (aldus J.J. Roovers in het boekje 'Gesprokkeld in oud-Nieuwveen') van "beloken", dat een oud woord is voor gesloten, afgesloten, dichtgemaakt. Daarmee zou dan een stuk afgesloten land mee zijn aangeduid, dat geen uitwatering had, dan wel op de een of andere manier "afgesloten" was van het omringende land. Een andere verklaring is, dat de naam "Blokland" aangeeft, dat het gaat om "nog beloken" gebied, een restant dat eerst later aan de overige aangrenzende bezittingen werd toegevoegd (ontleend aan: J.J. Roovers in: Gesprokkeld in oud-Nieuwveen). Heijndrick was gehuwd met Marrichje Jans Jongens (zie II-B.3).

175)  Zie bijlage XLVIII

176)  Zie bijlage XLVIII

177)  Zie bijlage XCVI

178)  Zie bijlage XLVIII

179)  Zie bijlage LIV

180)  Zie bijlage LXXIII

181)  Zie bijlage LXXV

182)  Zie bijlage LXXVII

183)  Zie bijlage LXXIX

184)  Zie bijlage LXXX

185)  Zie bijlage LXXXIII

186)  Zie bijlage LXXXIII

187)  Zie bijlage LXXXIII

188)  Zie bijlage II

189)  Zie bijlage II

190)  Zie bijlage LXXXV

191)  Zie bijlage LXXXVIII

192)  Zie bijlage II

193)  Zie bijlage XCIII

194)  Zie bijlage XCII

195)  Zie bijlage XCIV

196)  Zie bijlage XCV

197)  Zie bijlage XCVI

198)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

199)  Zie bijlage XCVI

200)  Zie bijlage LXXV

201)  Zie bijlage XLVIII

202)  Zie bijlage LIV

203)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

204)  Zie bijlage LXVI

205)  Zie bijlage XLI

206)  Zie bijlage XLIII

207)  Zie bijlage XLIX

208)  Zie bijlage LI

209)  Zie bijlage LX

210)  Cornelis Thonisse, zie noot 49.

211)  Zie bijlage XI

212)  Zie bijlage XL

213)  Zie bijlage XXXVII (bladzijde 1)

214)  Zie bijlage XXXIX

215)  Zie bijlage XL

216)  Zie bijlage XL

217)  Zie bijlage XL (bladzijde 1)

218)  Zie bijlage LXXV

219)  Zie bijlage XL

220)  Zie bijlage XL (bladzijde 1)

221)  Zie bijlage XLIX

222)  Zie bijlage LXXV

223)  Zie bijlage XXV

224)  Zie bijlage XLII

225)  Zie bijlage XLIV

226)  Zie bijlage XXV

227)  Aeffgen trouwt rond 1643 te Nieuwveen met Jan.

228)  Jan Cornelisse Venecae ook genaamd Veneke en Veneka. Jan, bode, is geboren rond 1620, is overleden voor 1655. Jan werd hoogstens 35 jaar. Hij was bode in de Uitterbuurt, zo blijkt Uit ORA, Nieuwveen 3, folio 83v, 23.3.1656.

229)  Aeffgen trouwt rond 1665 Uit de WA, Nieuwveen van 15.7.1665 (Boedelscheiding Arijen Pieterse van de Geer) blijkt dat het huwelijk vermoedelijk in het jaar 1665 is gesloten met Maerten.

230)  Maerten Gerritse Coninck. Maerten is geboren rond 1620.

231)  Zie bijlage LXXV

232)  Zie bijlage LXVI

233)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

234)  Zie bijlage LXXV

235)  Zie bijlage XXII

236)  Zie bijlage XLIX

237)  Zie bijlage LXIII

238)  Zie bijlage LXIV

239)  Zie bijlage LXV

240)  Cornelis Thonisse, zie noot 49.

241)  Zie bijlage LXXV

242)  Zie bijlage LXXV

243)  Zie bijlage LXXV

244)  Zie bijlage LXXV

245)  Zie bijlage XLVIII

246)  Zie bijlage LXXXIII

247)  Zie bijlage XLVIII

248)  Zie bijlage LIV

249)  Zie bijlage LXXV

250)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

251)  Zie bijlage LXXV

252)  Zie bijlage LXXXVI

253)  Zie bijlage LXXII

254)  Zie bijlage LXXV

255)  Zie bijlage XLVIII

256)  Zie bijlage XC

257)  Zie bijlage XLVIII

258)  Zie bijlage LIV

259)  Zie bijlage LXX

260)  Zie bijlage LXXIV

261)  Zie bijlage LXXV

262)  Zie bijlage LXXVI

263)  Zie bijlage LXXXII

264)  Zie bijlage LXXXIII

265)  Zie bijlage LXXXIV

266)  Zie bijlage II

267)  Zie bijlage II

268)  Zie bijlage XLVIII

269)  Pieter wordt vermeld op vrijdag 4 mei 1657 te Nieuwveen met Heijndrick (zie II-B.3).

270)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

271)  Zie bijlage LXXXII

272)  Zie bijlage XC

273)  Zie bijlage XCVII

274)  Zie bijlage XC

275)  Zie bijlage XL

276)  Zie bijlage XL (bladzijde 1)

277)  Zie bijlage LXXV

278)  Jan trouwt (kerk) (nederduits-gereformeerd) op zaterdag 12 januari 1669 met Lijsbet.

279)  Lijsbet (Davids?). Lijsbet, wonende te 't Huys ter Lugt, is geboren in 1650 (OS), is overleden voor 1673. Lijsbet werd hoogstens 23 jaar.

280)  Zie bijlage XL

281)  Zie bijlage XCI

282)  Zie bijlage XL (bladzijde 1)

283)  Zie bijlage LXXV

284)  Zie bijlage XCI

285)  Zie bijlage LXVI

286)  Zie bijlage LXXV

287)  Heijndrick Pieterse van de Geer, zie noot 163.

288)  Zie bijlage LXXV

289)  Zie bijlage LXXVI

290)  Claas Jans ter Burg. Claas is geboren rond 1665, is overleden voor 1700. Claas werd hoogstens 35 jaar.

291)  Zie bijlage II

292)  Zie bijlage CI

293)  Zie bijlage XCVII

294)  Zie bijlage XCVI

295)  Zie bijlage XCVII

296)  Cornelis Willemse van Gailwijk, zoon van Willem Pieterse van Gailwijk en Aaltje Gerrits Lelijveld (V-C). Cornelis, wonende te Aan de Hoef onder Mijdregt, is geboren in 1707 te Nieuwveen. Cornelis wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 als minderjarige.

297)  Zie bijlage XCVI

298)  Zie bijlage XCVII

299)  Pieter Willemse van Gailwijk, zoon van Willem Pieterse van Gailwijk en Aaltje Gerrits Lelijveld (V-C). Pieter, wonende te Aan de Hoef onder Mijdregt, is geboren in 1701 te Nieuwveen. Pieter wordt vermeld op vrijdag 15 mei 1722 te Nieuwveen als minderjarige.

300)  Zie bijlage XCVI

301)  Zie bijlage LXXXVI

302)  Zie bijlage LXXXVI

303)  Zie bijlage XCVI

304)  Zie bijlage XCVII

305)  Cornelis Gerritse Lelijveld, zie V-B.

306)  Zie bijlage XCVI

307)  Zie bijlage XCVII

308)  Cornelis Gerritse Lelijveld, zie noot 305.

309)  Zie bijlage XC

310)  Zie bijlage II

311)  Zie bijlage XC

312)  Zie bijlage II

313)  Zie bijlage CVIII

314)  Zie bijlage CXIV

315)  Zie bijlage II

316)  Zie bijlage II

317)  Zie bijlage II

318)  Zie bijlage II

319)  Zie bijlage XC

320)  Zie bijlage LXXXIX

321)  Zie bijlage C

322)  Zie bijlage CII

323)  Zie bijlage III

324)  Zie bijlage III (folio 3)

325)  Zie bijlage III (folio 3)

326)  Zie bijlage XCVIII

327)  Zie bijlage III (folio 14)

328)  Zie bijlage III

329)  Zie bijlage III (folio 38)

330)  Zie bijlage III (folio 49)

331)  Zie bijlage XCVIII

332)  Zie bijlage III

333)  Zie bijlage III

334)  Zie bijlage CXII

335)  Zie bijlage CXIV

336)  Zie bijlage XCIX

337)  Zie bijlage LXXXVII

338)  Zie bijlage II

339)  Zie bijlage II

340)  Zie bijlage II

341)  Pieter trouwt rond 1700 met Grietje.

342)  Zie bijlage XCIX

343)  Grietje IJsbrants Kleijn ook genaamd Branden, dochter van IJsbrant Dirks Kleijn. Grietje, wonende te Nieuwveen, is geboren in 1680 (OS), is overleden na dinsdag 5 oktober 1728 te Nieuwveen. Grietje verkoopt op dinsdag 5 oktober 1728 te Nieuwveen. Grietje werd minstens 48 jaar.

344)  Pieter Antonisse Rietveld ook genaamd Pieter Tonisse Rietvelt, zoon van Antonis Pieterse Rietveld en Grietje Matthijs Croes. Pieter, wonende te Nieuwveen (op de Hooge Kerklaan), is nederduits-gereformeerd gedoopt op woensdag 25 december 1675 te Nieuwveen (doopgetuige waren Matthijs Pieterse Croes en Elijsabeth Harmens), is overleden voor dinsdag 5 oktober 1728 te Nieuwveen. Pieter koopt op donderdag 15 juni 1702 te Nieuwveen een huis en erf op de Hooge Kerklaan in de Agterdijkse Polder. Pieter is kerkmeester op donderdag 13 mei 1706 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op donderdag 2 juni 1707 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 17 mei 1708 te Nieuwveen. Pieter is schepen op donderdag 9 mei 1709 te Nieuwveen. Pieter is schepen op zaterdag 11 mei 1709 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op zaterdag 11 mei 1709 te Nieuwveen. Pieter is schepen op zaterdag 31 mei 1710 te Nieuwveen. Pieter is kerkmeester op zaterdag 31 mei 1710 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op zaterdag 16 mei 1711 te Nieuwveen. Pieter is armmeester op zaterdag 7 mei 1712 te Nieuwveen. Pieter is diaken op donderdag 21 maart 1720 te Nieuwveen (zie: ORA, Nieuwveen 10). Pieter is armmeester op vrijdag 26 mei 1724 te Nieuwveen. Pieter werd hoogstens 52 jaar, 9 maanden en 10 dagen. Pieter was gehuwd met Grietje IJsbrants Kleijn.

345)  Zie bijlage CXXX

346)  Zie bijlage CXII

347)  Zie bijlage CXIII

348)  Zie bijlage CXIV

349)  Zie bijlage LXXXIX (bladzijde nr.324vv)

350)  Zie bijlage CXV

351)  Zie bijlage CXII

352)  Zie bijlage CXXXII

353)  Zie bijlage CIV

354)  Zie bijlage CV

355)  Zie bijlage III (folio 28)

356)  Zie bijlage III

357)  Zie bijlage CIII

358)  Zie bijlage CVII

359)  Zie bijlage LXXXIX

360)  Zie bijlage III

361)  Zie bijlage CIII

362)  Zie bijlage CIII

363)  Zie bijlage CIII

364)  Zie bijlage III

365)  Zie bijlage III

366)  Zie bijlage CX

367)  Zie bijlage V (folio 23)

368)  Zie bijlage V (folio 25, 26)

369)  Zie bijlage CXII

370)  Zie bijlage CXIII

371)  Zie bijlage CXIV

372)  Zie bijlage V (folio 28)

373)  Zie bijlage V (folio 28)

374)  Zie bijlage CIX

375)  Zie bijlage V (folio 50, 51)

376)  Zie bijlage V (folio 50, 51)

377)  Zie bijlage CXVIII

378)  Zie bijlage V (folio 142)

379)  Zie bijlage V (folio 145)

380)  Zie bijlage CXVI

381)  Zie bijlage V (folio 177)

382)  Zie bijlage V (folio 186)

383)  Zie bijlage V (folio 186)

384)  Zie bijlage V (folio 186)

385)  Zie bijlage V (folio 193)

386)  Zie bijlage V (folio 193)

387)  Zie bijlage V (folio 193)

388)  Zie bijlage V (folio 201, 202)

389)  Zie bijlage V (folio 201, 202)

390)  Zie bijlage LXXXIX

391)  Zie bijlage CXXII

392)  Zie bijlage V (folio 215)

393)  Zie bijlage I (folio 13)

394)  Zie bijlage I (folio 13)

395)  Zie bijlage I (folio 17)

396)  Zie bijlage CXI

397)  Zie bijlage I (folio 25)

398)  Zie bijlage CXXIII

399)  Zie bijlage I (folio 59)

400)  Zie bijlage I (folio 66)

401)  Zie bijlage I (folio 66)

402)  Zie bijlage CXXV (bladzijde 1)

403)  Zie bijlage I (folio 71)

404)  Zie bijlage I (folio 78)

405)  Zie bijlage I (folio 78)

406)  Zie bijlage I (folio 89)

407)  Zie bijlage I (folio 89)

408)  Zie bijlage I (folio 117)

409)  Zie bijlage CXXIX

410)  Zie bijlage CXXXI

411)  Zie bijlage CXXVI

412)  Cornelis van Eeuwen. Cornelis, gaarder van 's gemeenelands middelen, wonende te Reeuwijk, is geboren rond 1725.

413)  Magteltje Jans van der Schelling, dochter van Johannes Cornelisse van der Schelling (Jan) en Marretje Claes Baas (Matje). Magteltje, wonende te Reeuwijk, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 4 februari 1731 te Zevenhoven (doopgetuige was Gerrit van der Schelling en Antje Jans Rijnevelt). Magteltje wordt vermeld op dinsdag 21 augustus 1792 als testatrice. Magteltje was later gehuwd (2) met Cornelis van Eeuwen.

414)  Willem Ariense Oostenrijk, zoon van Adriaan Willemse Oostenrijk en Ariaantje Jacobs van Ruijten. Willem is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 22 juli 1731 te Nieuwveen (doopgetuige waren Mattheus Willemse Oostenrijk en Marritje Teunis van Swieten), is overleden voor 1785. Willem werd hoogstens 53 jaar, 5 maanden en 10 dagen. Willem was gehuwd met Magteltje Jans van der Schelling.

415)  Zie bijlage CXII

416)  Zie bijlage CXVII

417)  Zie bijlage CXXVII

418)  Zie bijlage CXVIII

419)  Zie bijlage LXXXIX (bladzijde nr. 340,341)

420)  Zie bijlage CXXVI

421)  Marretje trouwt (kerk) (gereformeerd) op zondag 30 april 1730 te Zevenhoven met Johannes.

422)  Zie bijlage CVI

423)  Zie bijlage CXVII

424)  Zie bijlage CXVIII

425)  Johannes Cornelisse van der Schelling (Jan), zoon van Cornelis Sijmense van der Schelling en Leuntje Jans Quartelaer. Johannes, schooldienaar, is nederduits-gereformeerd gedoopt op zondag 3 december 1702 te Nieuwveen (doopgetuige waren Willem Cornelis van der Swaan en Pleuntje Willems Vermeij), is overleden op donderdag 12 mei 1757 te Zevenhoven. Johannes koopt op dinsdag 14 december 1745 te Nieuwveen samen met Jan Matthijs Peron een huis en erf met schuur aan de Lage Kerklaan te Nieuwveen. Johannes wordt vermeld op vrijdag 30 april 1773 als overledene. Johannes wordt vermeld op woensdag 16 juni 1773 als overledene. Johannes werd 54 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

426)  Zie bijlage CXXXIII

427)  Zie bijlage CXVIII

428)  Zie bijlage CXX

429)  Zie bijlage CXXVIII (bladzijde 3,4,8)

430)  Zie bijlage CXIX

431)  Zie bijlage LXXVIII

432)  Zie bijlage CLXVII

433)  Zie bijlage CXX

434)  Zie bijlage CXXI

435)  Zie bijlage CXXVIII (bladzijde 3,4,7)

436)  Zie bijlage CXXXIV

437)  Zie bijlage CXXXV

438)  Zie bijlage CXLIV

439)  Zie bijlage CXLVII

440)  Zie bijlage CLIV

441)  Zie bijlage CLXXI

442)  Zie bijlage CLXXIX

443)  Zie bijlage CLXXXI (bladzijde 1v,4v,7,13-16,19)

444)  Zie bijlage CLXXXII (bladzijde 21-25,27v,31,33v)

445)  Zie bijlage CXXIV

446)  Zie bijlage CLXXVII

447)  Zie bijlage CLXXI

448)  Zie bijlage CLXXII

449)  Zie bijlage CLXXIV

450)  Zie bijlage CLI

451)  Zie bijlage CLIV

452)  Zie bijlage CLIII

453)  Zie bijlage CLII

454)  Zie bijlage CLVII

455)  Zie bijlage CLVIII

456)  Zie bijlage CLXII

457)  Zie bijlage CLXX

458)  Zie bijlage CXL

459)  Zie bijlage CXLI

460)  Zie bijlage CLXV

461)  Zie bijlage CLII

462)  Zie bijlage CLIV

463)  Zie bijlage CLIII

464)  Zie bijlage CLXV

465)  Zie bijlage CLXV

466)  Zie bijlage CLX

467)  Zie bijlage CLX

468)  Zie bijlage CXLIII

469)  Zie bijlage CLXI

470)  Zie bijlage CXLII

471)  Zie bijlage CXLV

472)  Zie bijlage CL

473)  Zie bijlage CLXIV

474)  Zie bijlage CLVI

475)  Zie bijlage CXLVI

476)  Zie bijlage CXLVII

477)  Zie bijlage CXXXIX

478)  Zie bijlage CXLVI

479)  Zie bijlage CXLVII

480)  Zie bijlage CXLVIII

481)  Zie bijlage CXLIX

482)  Zie bijlage CLV

483)  Zie bijlage CLXXV

484)  Zie bijlage CXXXVI

485)  Zie bijlage CXLIV

486)  Zie bijlage CLXIII

487)  Zie bijlage CLXVIII

488)  Zie bijlage CXXXVII

489)  Zie bijlage CXXXVIII

490)  Zie bijlage CLXV

491)  Zie bijlage CLXIX

492)  Zie bijlage CLVI

493)  Zie bijlage CLXXXIX

494)  Zie bijlage CXCII

495)  Zie bijlage CXCVII

496)  Zie bijlage CXCVIII

497)  Zie bijlage CXCIX

498)  Zie bijlage CCI

499)  Zie bijlage CCIV

500)  Zie bijlage CCVII

501)  Zie bijlage CCVIII

502)  Zie bijlage CLXXIII

503)  Zie bijlage CLIX

504)  Zie bijlage CLXXXIX

505)  Zie bijlage CXCII

506)  Zie bijlage CXCVII

507)  Zie bijlage CXCVIII

508)  Zie bijlage CXCIX

509)  Zie bijlage CLXIII

510)  Zie bijlage CLXXX

511)  Zie bijlage CLXXVIII (akte No.321)

512)  Helena trouwt (Burgerlijke Stand) op woensdag 20 november 1861 te Leiden met Hendrik.

513)  Zie bijlage CXC

514)  Hendrik trouwt op donderdag 16 april 1840 te Leiden met Johanna.

515)  Johanna Leijen. Johanna is geboren in 1801 te Maaseik. Zij is analfabeet,

516)  Hendrik Ober, zoon van Hendrik Ober en Engel Hoogevorst. Hendrik, schoenmaker, commissionair van de Hollandsche Spoorweg en Besteller, wonende te Leiden (Achtergracht) en te Leiden (Heerenweg), is geboren op zondag 28 oktober 1810 te Leiden, wonende Heerenweg, is overleden op zondag 4 november 1877 te Leiden. Hendrik werd 67 jaar en 7 dagen. Hendrik was eerder gehuwd (1) met Johanna Leijen.

517)  Zie bijlage CLXXXI (bladzijde 2,10,17)

518)  Zie bijlage CLXXXII (bladzijde 30,34)

519)  Zie bijlage CXCIV

520)  Maarten trouwt op zaterdag 16 november 1872 te Mijdrecht met Matje.

521)  Matje Tos ook genaamd Tos, dochter van Rijk Tos en Maria van der Toom. Matje, dienstbode, is geboren op zaterdag 9 augustus 1851 te Mijdrecht, is Ned.Herv.Kerk gedoopt, is overleden op donderdag 15 januari 1880 te Nieuwveen (bron: DTB Nieuwveen 1880, acte nummer 5). Matje werd 28 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

522)  Zie bijlage CLXVIII

523)  Zie bijlage CLXVI

524)  Zie bijlage CLXXXIII

525)  Pietertje trouwt op donderdag 17 juni 1869 te Haarlemmermeer (huwelijksgetuige was Arie Boogaard) met Maarten.

526)  Maarten trouwt op dinsdag 16 december 1834 te Nieuwveen met Geertruida.

527)  Zie bijlage CLXXXIII

528)  Geertruida Albertina Muis van de Moer, dochter van Jan Hendrik Willem Muis van de Moer en Geertruida Alida Berg. Geertruida is geboren in 1813 te Leiden, is overleden op maandag 17 oktober 1853 te Nieuwveen. Geertruida wordt vermeld op donderdag 17 juni 1869 als overledene. Geertruida werd 40 jaar.

529)  Maarten van der Horst, zoon van Sebastiaan van der Horst en Sophia Bos. Maarten, geneesheer en verloskundige, wonende te Nieuwveen en te Vijfhuizen, is geboren in 1810 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij heeft in 1832 in Dordrecht examen voor heelmeester gedaan en in 1833 in Haarlem examen voor vroedmeester. Hij studeerde o.m. aan de geneeskundige school in Alkmaar. Hij werd genees-, heel- en vroedmeester te Egmond en in 1833 als zodanig aangesteld door de gemeente Nieuwveen ďop een jaarlijks tractement van Eenhonderd GuldensĒ. Een jaar later vroeg hij al om vermeerdering in verband met trouwplannen. Op 16 dec. 1834 trouwde hij te Nieuwveen met Geertruida Albertina Muys van der Moer; zij kwam uit een artsenfamilie. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan er 6 jong stierven. Alleen Sebastiaan werd volwassen. Hij studeerde medicijnen in Leiden en promoveerde in 1868 summa cum lauda. Met het gemeentebestuur had hij nogal eens een conflict over o.a. de te betalen belasting en over plannen tot samenvoeging van de gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven. In 1851 wenste hij zich niet te houden aan de door de gemeenteraad gemaakte instucties voor gemeenteambtenaren. In 1852 werd hij als gemeentearts ontslagen. Maarten was eerder gehuwd (1) met Geertruida Albertina Muis van de Moer.

530)  Zie bijlage CXCV

531)  Zie bijlage CLXVIII

532)  Zie bijlage CXCVI

533)  Zie bijlage CXCVI

534)  Zie bijlage CLXXXIX

535)  Johannes trouwt op zondag 16 mei 1869 met Maria.

536)  Maria Gruis. Maria is geboren op vrijdag 26 juni 1846 te Zaandam, is overleden op zondag 19 november 1882 te Zaandam (bron: DTB Zaandam 1882, acte nummer 270). Maria werd 36 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

537)  Johannes trouwt op woensdag 23 april 1884 te Middelburg met Petronella.

538)  Petronella Lucia Dorothea Emilia M‹ller. Petronella is geboren op maandag 6 juli 1846 te Gendt, is overleden op vrijdag 10 april 1885 te Zaandam. Petronella werd 38 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

539)  Johannes trouwt op donderdag 22 april 1886 te Haarlem met Johanna.

540)  Johanna Catharina Otto. Johanna is geboren op donderdag 18 juli 1850 te Amsterdam.

541)  Zie bijlage CXCVII

542)  Zie bijlage CCIV

543)  Zie bijlage CCVIII

544)  Zie bijlage CXCVII

545)  Zie bijlage CXCVIII

546)  Zie bijlage CXCIX

547)  Zie bijlage CCI

548)  Zie bijlage CCIV

549)  Zie bijlage CCVI

550)  Zie bijlage CCVII

551)  Zie bijlage CCVIII

552)  Zie bijlage CCXV

553)  Zie bijlage CXCII

554)  Zie bijlage CCVI

555)  Zie bijlage CCVII

556)  Zie bijlage CCVIII

557)  Zie bijlage CCXI

558)  Zie bijlage CCXV

559)  Zie bijlage CCXIX

560)  Zie bijlage CXCVIII

561)  Zie bijlage CC

562)  Zie bijlage CXCIX

563)  Zie bijlage CCX

564)  Zie bijlage CXCIX

565)  Zie bijlage CCX

566)  Zie bijlage CCXVII

567)  Zie bijlage CCI

568)  Zie bijlage CLXXXV

569)  Zie bijlage CCX

570)  Zie bijlage CCXVII

571)  Zie bijlage CLXXX

572)  Zie bijlage CLXXX

573)  Zie bijlage CLXXVI

574)  Zie bijlage CLXXXIII

575)  Jan trouwt op zondag 13 december 1863 te Sloten met Elisabeth.

576)  Elisabeth Hillegonda Schipper, dochter van Jan Schipper en Elisabeth Bouwmeester. Elisabeth is geboren op donderdag 18 april 1844 te Amsterdam.

577)  Zie bijlage CXCI

578)  Joost trouwt op dinsdag 12 februari 1856 te Zevenhoven met Immaetje.

579)  Zie bijlage CXCI

580)  Immaetje van Schaik. Immaetje, dienstbode, is geboren in 1830 te Zevenhoven, is overleden in 1866. Immaetje wordt vermeld op maandag 25 februari 1878 als overledene. Immaetje werd 36 jaar.

581)  Zie bijlage CXCIII

582)  Zie bijlage CCII

583)  Zie bijlage CLXXXVII

584)  Zie bijlage CCIII

585)  Zie bijlage CLXXXIV

586)  Zie bijlage CLXXXVI

587)  Arie trouwt op vrijdag 31 mei 1867 met Aleida.

588)  Aleida trouwt op woensdag 2 april 1862 te Haarlemmermeer met Fredrik.

589)  Fredrik Christof Bulk. Fredrik, landbouwer, is geboren in 1841 te Oudshoorn.

590)  Aleida Bulk, dochter van Jan Bulk en Lijsje Voorbij. Aleida, landbouwster, is geboren op woensdag 9 januari 1839 te Oudshoorn, is overleden op zondag 5 december 1869. Aleida werd 30 jaar, 10 maanden en 26 dagen. Aleida was eerder gehuwd (1) met Fredrik Christof Bulk.

591)  Zie bijlage CLXXXVIII

592)  Gerrit trouwt op zondag 27 maart 1864 te Westzaan met Grietje.

593)  Grietje Klaver, dochter van Pieter Klaver en Aaltje van Veen. Grietje, dienstbode, is geboren in 1842 te Westzaan.

594)  Gerrit trouwt op zondag 30 mei 1880 te Zaandam met Catharina.

595)  Catharina trouwt op zondag 23 maart 1862 te Zaandam met Klaas.

596)  Klaas Smit, zoon van Jan Smit en Grietje Verdam. Klaas, arbeider, is geboren in 1839 te Westzaan.

597)  Catharina Elisabeth Clara Holstvoogd, dochter van Koenraad Holstvoogd en Margaretha Belmer. Catharina is geboren in 1836 te Zaandijk, is overleden op vrijdag 7 september 1900 te Zutphen. Catharina werd 64 jaar. Catharina was eerder gehuwd (1) met Klaas Smit.

598)  Zie bijlage CCVIII

599)  Cornelia Wilhelmina van der Velden. Cornelia is geboren rond 1890, is overleden rond 1923. Cornelia werd ongeveer 33 jaar.

600)  Zie bijlage CCVI

601)  Zie bijlage CCVII

602)  Zie bijlage CCXI

603)  Zie bijlage CCXV

604)  Zie bijlage CCVI

605)  Zie bijlage CCVIII

606)  Zie bijlage CCVII

607)  Zie bijlage CCVI

608)  Zie bijlage CCXIV

609)  Zie bijlage CCVIII

610)  Zie bijlage CCXIV

611)  Zie bijlage CCXIV

612)  Zie bijlage CCIX

613)  Zie bijlage CCXI

614)  Zie bijlage CCXV

615)  Zie bijlage CCXVIII

616)  Cornelia trouwt op donderdag 16 december 1937 te Apeldoorn (Akte 513 Gem. Archief Apeldoorn) met Johannes.

617)  Johannes trouwt op woensdag 26 mei 1920 te Apeldoorn (is gescheiden op zaterdag 4 november 1933 te Apeldoorn) met Elisabeth.

618)  Elisabeth Wilhelmina Louise van de WakkeR. Elisabeth, wonende te Wezel, te Arnhem en te Apeldoorn, is geboren op vrijdag 19 juli 1901 te Wezel.

619)  Johannes Wissink. Johannes, arbeider, wonende te Apeldoorn, is geboren op dinsdag 26 januari 1897 te Apeldoorn, is rooms-katholiek, geen gedoopt. Johannes was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Wilhelmina Louise van de WakkeR.

620)  Zie bijlage CCXIX

621)  Zie bijlage CCXIII

622)  Zie bijlage CCXII

623)  Zie bijlage CCXVI

624)  Grietje trouwt op donderdag 17 juni 1920 te St. Pancras (N.H.) (is gescheiden op dinsdag 2 oktober 1928 te St. Pancras (N.H.) schuldloos) met Hidde.

625)  Zie bijlage CCXIII

626)  Hidde trouwt rond 1948 met Miep.

627)  Miep Rehorst. Miep is geboren rond 1905 en afkomstig uit Voorburg.

628)  Hidde Koornstra, zoon van Wieger Hiddes Koornstra en Johanna Spits. Hidde, handelsreiziger en handelaar, wonende te St. Pancras (N.H.), te Zaandam, te Amsterdam, te Basel en te Caracas, is geboren op maandag 31 mei 1897 te Echten, is gereformeerd, hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 8 juni 1979 te Caracas. Hidde wordt vermeld op dinsdag 14 december 1920 als erfgenaam. Hidde werd 82 jaar en 8 dagen. naam: Ouders zijn: Wieger Koornstra en Johanna Spits. Uit de gegevens van het Bevolkingsregister van Zaandam blijkt, dat hij zich in maart 1919 in Zaandam vestigt, vervolgens op 17 mei 1920 vertrekt naar St. Pancras (NH), alwaar hij trouwt met Grietje van Sante. Samen met Grietje vestigt hij zich op 23 juni 1920 in Zaandam (Zeemansstraat). Op 27.10.1926 vertrek hij naar Amsterdam (Westlauwerstraat 70I). Na zijn scheiding vertrok hij als vertegenwoordiger van exporteur Kloosterboer naar Bazel (Zw). Na enige jaren begon hij voor zichzelf met medeneming van de klanten van zijn voormalige werkgever. Hij wist het alleenrecht te verkrijgen voor de import. Op zijn voorstel exporteerden zijn broers Wim, Jaap en Pť groenten van de veiling van Broek op Langendijk naar hem toe. Zo ontstond de Fa. Gebr. Koornstra, import en export. Tijdens WO-II verbleef hij in Zwitserland, na de oorlog is hij hertrouwd en vertrokken naar Venezuela. Hidde was later gehuwd (2) met Miep Rehorst.

629)  Grietje trouwt op dinsdag 9 augustus 1949 te Amsterdam met Dirk.

630)  Dirk trouwt op woensdag 2 januari 1918 te Amsterdam met Antje.

631)  Antje Kool. Antje is geboren op zaterdag 21 mei 1892 te Amsterdam, is doopsgezind gedoopt, is overleden op dinsdag 11 januari 1949 te Amsterdam. Antje werd 56 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

632)  Dirk Bijdemast, zoon van Herman Hendrik Bijdemast en Dirkje Osnabrugge. Dirk, expeditieknecht, koetsier, chauffeur, schuitenvoerder en stoker, wonende te Sloten (N.H.), te Amsterdam en te Edam, is geboren op dinsdag 28 juni 1892 te Amsterdam, is gedoopt (doopsgezind) .In 1960 baptist geworden., is overleden op zondag 17 augustus 1958 te Amsterdam. Dirk werd 66 jaar, 1 maand en 20 dagen. Hij is vele keren in zijn leven verhuisd. In Amsterdam woonde hij op diverse adressen: AMSTERDAM: Eereprijsstr. 8hs (1930), Mosveld 2hs (1941), Tilanusstr. 37hs (1943), Oogentrooststr 9hs (1945), Gentiaanplein 23 bov (1952), EDAM: Eilandsgracht 9 (1952), AMSTERDAM: Fannius Scholtenstraat 43 3h en I (1953), Blankenstr. 8 II R (1957). Bijna zijn hele leven (ruim 40 jaar) heeft hij gewerkt bij Peck & Co. te Amsterdam. Zijn grote hobby was schilderen. Hij schilderde niet onverdienstelijk landschappen, stillevens en portretten. Dirk was eerder gehuwd (1) met Antje Kool.

633)  Zie bijlage CCX

634)  Zie bijlage CCXVII

635)  Zie bijlage CCXVII

636)  Zie bijlage CCIII

637)  Zie bijlage CCV

638)  Jacob trouwt in 1994 te Canada met Fernanda (zie XII-Q.2).

639)  Fernanda trouwt op vrijdag 17 januari 1964 te Wormerveer met Jan.

640)  Jan Westerink, zoon van Dirk Westerink en Agnes van Pijkeren. Jan, kantoorbediende expeditiebedrijf, is geboren op zondag 29 oktober 1939 te Wormerveer, is overleden op dinsdag 10 april 1984 te Wormerveer, is begraven op vrijdag 13 april 1984 te Wormerveer. Jan werd 44 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

641)  Fernanda Marieke van de Geer ook genaamd Nanda, dochter van Johan Godfried van de Geer (Jo) (XII-Q) en Grietje Johanna Martens. Fernanda, gezinsverzorgster, wonende te Edmonton (Alberta (CANADA)), is geboren op woensdag 11 augustus 1943. Fernanda was eerder gehuwd (1) met Jan Westerink.

642)  Meendert trouwt op donderdag 14 juli 1960 te Groningen (is gescheiden op dinsdag 9 januari 1962 te Groningen) met Ringenalda.

643)  Ringenalda van der Sluis. Ringenalda is geboren op vrijdag 17 maart 1939 te Emmen.

644)  Meendert trouwt op vrijdag 3 mei 1963 te Belm (is gescheiden op zondag 4 augustus 1963 te OsnabrŁck) met Anke.

645)  Anke Tantzen. Anke is geboren op donderdag 23 juni 1938 te OsnabrŁck.

646)  Meendert trouwt op donderdag 20 augustus 1964 te Embden (is gescheiden op dinsdag 15 november 1966 te Aurich) met Gesche.

647)  Gesche Gisela Rudolfa Mansholt. Gesche is geboren op dinsdag 1 juni 1937 te Embden.

648)  Meendert trouwt op maandag 6 oktober 1969 te Groningen (is gescheiden op maandag 12 juni 1978 te Groningen) met Fenna.

649)  Fenna Slot. Fenna is geboren op woensdag 7 april 1915 te Stad Hardenberg.

650)  Meendert trouwt op vrijdag 15 september 1978 te Zutphen (is gescheiden op maandag 22 december 1980 te Zutphen) met Irene.

651)  Irene Wilma Nauta, dochter van Jacob Nauta en Jenny Wilma Hilbarink. Irene is geboren op vrijdag 4 mei 1945 te Apeldoorn, is overleden op vrijdag 18 december 1987 te Groningen. Irene werd 42 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

652)  Meendert trouwt op dinsdag 28 juli 1981 te Groningen (is gescheiden op donderdag 6 mei 1982 te Groningen) met Elizabeth.

653)  Elizabeth Hermina Scheeper. Elizabeth is geboren op donderdag 10 december 1925 te Zuilen.

654)  Meendert trouwt op donderdag 27 december 1984 te Zwolle (is gescheiden op dinsdag 21 oktober 1986 te Zwolle) met Trijntje.

655)  Trijntje Knot. Trijntje is geboren op vrijdag 7 februari 1941 te Groningen.

656)  Geert trouwt op vrijdag 28 april 1967 met Evie.

657)  Evie Maandag. Evie is geboren op maandag 24 januari 1949 te Cheribon (Java).

658)  Joseph trouwt op donderdag 30 september 1937 te Zandvoort (is gescheiden op donderdag 21 januari 1943 te Zandvoort kort daarop echter besloten ze en wel op 29.6.1944 om het opnieuw te proberen. Uiteindelijk kwam het tot een definitieve scheiding op 22.2.1978.) met Johanna (zie XII-AH).

659)  Johanna Maria Kromhout, zie XII-AH.

660)  Franciscus trouwt in juni 1966 (is gescheiden in 1983) met Wilhelmina.

661)  Wilhelmina Hendrika Huytker. Wilhelmina is geboren te Zwolle.

662)  Wilfried Schipperijn. Wilfried is geboren rond 1955.

663)  Sandra trouwt voor 2006 met Albert.


Bijlage I Register van resolutiŽn en stukken betr. Nieuwveen (4)

"1784-1794"
onbekend
Gemeentearchief Haarlem (GAH) kast 12-82

Bijlage II Register van resolutiŽn en stukken betr. Nieuwveen (1)

(16921739/GAH)

"1692-1739" Nieuwveen
acte van benoeming
Gemeentearchief Haarlem (GAH) kast 12-79